Skip to main content

Full text of "Bibliothecae Apostolicae Vaticanae codicum manuscriptorum catalogus in tres partes distributus : in quarum prima Orientales, in altera Graeci in tertia Latini Italici aliorumque Europaeorum idiomatum codices (vol. 3)"

See other formats


M Win. F 

BOOK 
o 
H 

M APOSTOLICiE VATICANiE 

COD I CUM MANVSCRI PTORVM 
o 
u 
IN TRES PARTES DISTRIBUTUS 

W &VARVM PRIMA ORIENT ALES IN ALTERA GRMCl l"K TERTIA LATIN I 

ITALICI ALtQRVMgVE EVROP/EORVM IDIOMATVM CODICES 

STEPHANUS EVODIUS ASSEMANUS ARCHIEPISCOPUS APAMENSIS 

E T 
JOSEPH SIMONIUS ASSEMANUS EJUSDEM BIBLIOTH. PPJEFECTUS 

Et Sacrofanftat Bafilica: Principis Apoftolorum de Urbe Canonicus 

RECENSVERVNT D1GESSERVNT ANIMADVERSIONIBVS 

ILLVSTRARVNT 

PART I $ PR J MM 

TOMUS TERTIUS 

COMPLECTENS 

RELIQUOS CODICES CHALDAICOS SIVE SYRIACOS 
LIBRAIRIE ORIENTALE ET AMERICAINE 

MAISONNEUVE FRERES, EDITEURS 

3, RUE DU SABOT, 3 

PAKIS CVT) Tous droits de reproduction et d'adaptation reserves pour tous pays. 

Copyright by, Maisonneuve freres, 1926 0ATf!0tiC UNIVERSITY OF AMERICA. 

Semitic and Egyptian Literature. ^ 

Tirage limite a 300 exemplaires numerotes ** • Exemplaire N° res nu MANUSCRIPTORUM CODICUM 
OTHEC£ 

APOSTOLICiE VATICAN^ 

CATALOGUS 
OTHECI 

APOSTOLICiE VATlCANiE 

'ODICV M MANUS CRI PTORUM 

T A LOGU 


IN TRES PARTES DlSTRIBUTUS 

IN &VARVM PRIMA ORIENT ALES IN ALTERA GRMCl IK TERTIA LATINI 

ITALlCl ALIORVMgVE EVROP/EQRVM. IDIOMATVM CODICES 

STEPHANUS EVODIUS ASSEMANUS ARCHIEPISCOPUS APAMENSIS 

E T 

JOSEPH SIMONIUS ASSEMANUS EJUSDEM BIBLIOTH. PR&FECTUS 

Et Sacrofan&ae Bafilica* Principis Apoftolorum de Urbe Canonicus 

RECENSVERVNT DIGESSERVNT ANIMADVERSJONIBVS 

ILLVSTRARVNT 

PARTIS PRIM M 

TOMUS TERTIUS 

COMPLECTENS 

RELIQUOS CODICES CHALDAICOS SIVE SYRIACOS 
ROMJE, MDCCLIX. 

EX TYPOGRAPHIA LINGUARUM ORIENTALIUM 

APUD KOMAREK AD ORATORIUM SANCTI MARCELLI. 
SV P E RI O RV M PACVLTATE. 

DOVICO. XV. 

GALLIARUM , REGI , CHRISTFANISSIMO 
PIO. VICTOKI.PACIFICO 

OB . PRAECLARAS . AN1MI . CORPORISQUE . DOTES 

MIRA . UNIVERSAE . NATIONIS 
ET . EXTERARUM . GENTIUM . CONSENSIONE 

DILECTI . NOMEN . ADEPTO 

LITTERARUM . STUDIIS . AC . BONIS . ARTIBUS 

IN . CLIENTELAM . RECEPTIS 
MAGNIFICIS . AEDIBUS 
RELIOIONI . JUSTITIAE . LIBERALIBUS . DISCIPLINE 
POPULORUM . COMMODO . AC , SECURITATI 

E X C I T A T I S 
STRATIS . DIRECTISQiJE . TOTA . GALLIA . V1IS 

AMPIilFICATO . LONQE . LATEQUE 

I M P E R 1 Q 

MAXIMORUM . ANTE . SE . REGUM . GLORIAS 

AEMULATUS 

TURBATAM , ECCLESIAE . GALLICANAE . PACEM 

SOCIATIS . REGI IS . AC . PONTIFICIIS . LEGIBUS 

RESTITUI . CURAVIT 
AC , PERPETUAE . EUROPAE . TRANQUH LITATI 

ICTO . BORBONIO . ET . AUSTRIACO . FOEDERE * 

PROSPEXIT 
PRINCIPI . OPTIMO . AC . MUNIFICENTISSIMO 

DEQUE . ORIENTALI . ET . OCCIDENTALI . ECCLESIA 

BENEMERENTISSIMO 
TEBTIUM . CATALOGI . BIBLIOTHECAE. APOSTOLICAE.VATICANAE 

CODICUM . MANU5CRIPTORUM , VOLUMEN 

I N . Q^ U O 
RELIQUI . CHALDAICI . S1VE . SYRIACI . CODICES 

RECENSENTUR 
STEPHANUS . EVODIUS . ASSEMANUS . ARCHIEPISCOPUS . APAMENSIS 

E T 
JOSEPH. SIMONIUS. ASSEMANUS .EJUSDEM . BIBLIOTH. PRAEFECTUS 

DEVOTI . NOMINI . MAJESTATIQUE . EJUS 

D. D. D. ADPROBATIONES 

BEne fibi , bene Oricntalibus Scriptoribus fuis , & Reip. litterariae univerfx 
in omnem pofieritatem confuluerunt IJluftriflimi & crydjtifllmi Prarfules 
Aiiemani , qui eadem diligenria & do&rina qua ibperiores , has quoque Sy- 
riacos mff. Libros recenfuerunt $ ut magnum opis litteris , multum BibJiotheca? 
licet clariflima? dignitatis , plurimum etiam Chriftiano nomini adjumenti , his 
eorum laboribus vigiliifque obventurum fperem ; qua? animi mei fen fa pa- 
lam , a Rmo S. P. A. Magiftro juffus , lubenfque profero : nedum ab omni 
vel contra fidem , vel contra mores labe , hanc jnuituti operis partem profi- 
tear effe immunem . M y<fi o Rientalium Bibliotheoa; Apoftolicar Vaticana: Codicum Manufcriptorum 
Tomum Tertium Prima? Partis , Rmi Patris Sacri Palatii Apoftolici 
Magiftri mandatis obfecutus , fumma animi voluptate , aeque ac priorcs 3 
cvolvi . Compleflitur is Chaldaicos five Syriacos reliquos , plus nempe centu- 
ria altera Manufcriptorum librorum , ac dimidia; ex quibus dignoicere am- 
plius licet Ecclcfiarum , Seclarumque Orientis hiftoriam ac ftatum . Cumque 
in eo nihil offendcrim a fidei aut regulis morum devium , non folum ut pu- 
blica luce Tertius ifte Tomus donetur , verum etiam ut Codicum Vaticano- 
rum Catalogum Reipublicae litteraria? bono a Clariflimis Duumviris elabora- 
turn , iidem ad umbilicum yal*««t pcrducere , aveo ac percupio . 

Rom* Idibus Septembrls M DCC LlX. 

Dominicus Theoli . IMPRIMATUR. 

Si videbitur Reverendiffimo Patri Sacri Palatii Apoftolici 

Magiftro . 

F. M. de Rubeis Patriarch. ConBantinop. Vicefgerens . 

IMPRIMATUR. 

Fr. Vincentius Elena Magifter Socius Reverendifltmi Patris 

Sacri Palatii Apoftolici Magiftri Ord. Prasdicatorum , CO- 7 
CODICES CHALDAICI s i V 
YRIAC 
E 

M 

▲ ij@ rt CODEX CIII. 

O d e x antiquiflimus , in folio membraneus , foliis con- 
ftans 38^. Stronghylis 3 five rotundis Syriacis Uteris ele-» 
ganter exaratus , inter Codices Syriacos , a nobis ex Oriente 
in Vaticanam Bibliothecam inlatos . olim Tertius . Ibi con- 

I ^Sif^^^T^^ Commentaria in Vetus 9 & Novum Teftamentum , hoc- 

1 -V*" jgliggs ' ce titulo infignita, fol. 1. ^u***' Jo^Sfco Ji^^olo JL— ^X 

JU**&9 )le—J&^:» ^0 : J&*i'a:x^=»> ^i |1,^.*« fA*oJkX s*j*+LU*9 Jx*a.o3 t&o&t~2Li9 

J&-iu&X> IkJJacob* Ope di'vina freti , fcribtre adgredimur expvjitionem Veteris & 
No*vi TeHamenti 9 in compendium redatlam , ex dotlrina Santli Epbr<tm , & ex 
Commentario S. Jacobi Epiftopi Edeffeni in difficiliores Veteris Inflrumenti 'vo- 
ces Arabice ad oram folii 1. 
c ^t_A r Jt Expofitio Veteris & No*vi Tefiamentl, author iius ^SanftoEpbram , if 
)acobo EdeJJeno . Notandum tamen eft * in hoc praftantiflimo Codice 9 non 
iblum Ephrsemi , & Jacobi Edeffeni , fed aliorum etiam complurium In* 
terpretum Commentaria , & Scholia effe defcripta ; quemadmodum ex ad* 
curata , quam heic tradimus , recenfione patebit . 

1. Sancti Ephrjem Syri , Expofitio in Genejim > primum Pentateu* 
chi Librum , modo ad literam > modo allegorice • J&«*m Jxi^aa j*^ao ^o 

05 a fol. x. ad fol. 32. Prsemittitur Scholion ejusderrl S. Ephraem : 
J — i^io 1*0^09 ogaoJk^ ^&* .D* g«w* Mojis 9 deque prophetU ipjius 
Incipit }£*2**» ^ |ooj uo,oJNj Ja.su l^a^o iMfe/i* prppheta erat de Tri- 
. Initium autem Expofitionis in Genefim ; J&u )o»3tt 

fe_A |&_*JUJ*A* 1 9* )*-^9 jA**«jpt r *9*JO| • J-*W &->• U**> oil 
tempore .so.*,) opoaiA I* principio hujus creaturt 'vijibi/is, creavit, produxitque Deus fubJiHentiam cce/i, 
& Jutfjslentiam terra . Recole obfervata & nobis de ifta S.Ephra»mi expofitione 
Tom. 1 .Biblioth.Orient. ap.tty. Eandem verohanc Ephnemianam in Genefim j 
aliofque facros Veteris Teftamenti Libros Expofitionem > una cum nonnullis 

Jacobi Edeffeni Commentariis habes Tom.x. 2* 8C3. Operum S. Ephrami • 

qua? 8 T0MVSTERT1VS 

(\ux Syriacc & Latine 4 nobis evulgata funt Rom* ex Typographia Vatican* 
anno 1737. 174©. & 1741. & in Gcnelim quidem a pag. ntf. ad 1^3. hoc 
praefixo titulo : Santti Pains nvflri Epbram Syri , & Jacabi Edejfeni Interprets 
tionum in Genejim Colletlanea , excerpt a ex Catena Syriac* Sever i Monacbi Edej- 
feni . Huic vcro in Geneftm cxpofitioni infcrta leguntur fequentia aliorum 
Intcrprctum Scholia. Videlicet, 1. Danielis Pretty tcri & Dotloris Salacben* 
fs, ex Enarrationc in Pfalmos f> 0*4*9 1*+.** ^ (L\* Us>l\*o K*m v VJ*j9» 
Initium w***J* P*J^ jb >_*^Jft»L. fol. 2. 11. Jacobi Edejfenl ,dc Firma- 
mento y+^**t po # f Jx*-ai Jjo, \^ . uoiofc ^<* — oi„ up** fol. 2. a tergo . 
Hi. S. Eafilii in Hcxaemeron JbaJ* ** / Jj-L/ JLbo*>2> lioali Z&*t> i^o+\*x*:* 
Jbot j^f* Jl*.~ ^o>\ **/« ibidem . iv. Jacobi Edejfeni , de Acre , J*oiW *»ctoX>9 
if/* o>*>o~Z V-.ao» <TaJ f. 3. v. Ejufdcm Jacoii Edejfeni in Hexaemeron ^ 
)*j^^ h-^Llo ^ IU)1 U-*> ^*_ia&j . JoOK **>/<> . JW:* ZW f. 3. a tergo , 
vi. Ejufdem , Jiy )b*^\ o*xj ? ^, w "o,f. 4. vii. Ejufdem , de falfedine aqua- 
rum mans \ is^~U : 1*1** LSx» JL*~\* t * ^K* . J*o,W *acj^-9 %9AJf t-4- »*• vin Ejuidcm J*«^/ Edejfeni WLV> /Zo'ZjJ .ooom* v** ^fc* 

la j/Ziis E* /W in figna & tempora . f. 5. a t. ix. Ejufdem Jdo^i Edejfeni 
)*»<*>? \°^ A ? J**a.*»/o j^aoi ^£0* ]> compojitione &Jigura eorundem Lumina-r 

rium , f.tf. x. Ejuidcm U*«J* Ji-^\*9 u'o, ^Xo . <*lV*? ^\ ^«? J?* ^ 

' fupra diclum eft : Adlmaginem noHram . Et quod 
uoctores tradidernnt nobis > fpiraculum 
ejfe Spiritum Santlum , qui & hominem fc XIAJ Jorma'vit Dominus Dcus Adam pul'verem de terra > &'fpira r vis in fi ZLjorma'vit Dominus Dcus Adam pul'verem de terra , O"fpzra r oit in jaciem 
fpiraculum <vit<£ . f. 7 . a t. xii. S. Cyri/li , de Libro primo de Adoration' 

ipiritu; foo, ./oo, ^_^>^^'woif /*»ao»,Z ^.^ J ^^ |ai^ ^_io usoa^K «y^ __ __ ^ _ ^__._ ___ 

J^ov^v li^aj l^a^y Uj^a.^ #.-»^o>.2> f.8. XIII. Senjeri , ex epiftola ad Simum Scho- 

larium , qua oftendit, fpiraculum divinum 3 quod in Adam fpiratum fuit , 
effe Spiritum Sanftum, anim* hominia effedorem , f.8. at. xiv. S.Joba/i- 
nis CbryfeHomi , de poena ferpenti inflicfta . J__j/ \.\a^io* \sfl \^i\ J f. 10. 
XV. jacoii Edejfeni: |^Aa <._:» ^>>/> oiA.^o o, — lcoZ ^ Xo |_A, A? iA V*. 
'^///S fummatim . >1/V ig/V^ /« fpiritu Lei Moles fa libri fcriptor . f. 10. a t. ufque ad fol. 13. xvr. Ejufdem Jtfwl/ Edejfc 
in iliud : ^»i occidcrit Cain ; fptuplum punietur . Init. )ks*\*X Vaoj )jo» f. 

a t. xvii. i". Bajilii , ex cpiftola ad Optimum, de maledicl:ione*Cain , ^Ifi ^\ o.-.\=mLl \a2**+a f. 13. a t. xvm. i". Cy^ 
phyra : Quarc non defen'pti funt anni vita? filiorum < 

v 4xs ^ U-L»9 l i . 'i n. v.^^JaZ/ Jb u'oi \fesio . jiaa\<^ }fj^.*y 

xix. J./ro^/ Edejfeni , A*/ . ^oiaSsJ \*_!l^0 )^ a-.^_XlZ/> x aJO) JN^^> X /* ^•-^'-^ a* — ■» ^-*» »^^jb_^ ^yc J Ll115 aviv 9 cjin •uocan 

Villi Ijc'i i f. 14. a t. xx, Jacoii Edejfeni 9 in iliud : Erupernnt fontes abyjji '. 
& apert* funt cataratl* cceli , f. 15. xxi. Ejufdem in iliud : Arcum meum 
pofui in nubibus, f. id*, xxn, Ejufdem Jacobi Edcffeni : Quare malediilus fuit 

Cban.ian filius Cham ab a r vo Noe : Cr qua criminis ejus caufsa ? £ Scholiis . 

f. X7f CODICES MSS. CHALDA1CI S1VE SYRIACI > 9 

f. 17. a t. xxii i. S. Bafilii , ex Homilia de Virginitate : <£ia ^a<* b+J±lU 
f.17. a r. xxsv. Jacobi Edeffhni , de Eleazaro Darriafceno ,, f,i8. a t. xxv. Ijidori , 
ex epiftola ad Cyriacum in iJJud , quod Dominus Abrab* fetnen comparaiiit 
ttellis cceli , & arena , quce eH in litore maris , f, ip. xxvj. Jacobi Edejfeni , 
de Mclchifedcch , cjufque genere : om*i^ ^£>a©o Jo^j f^saa va^a.^* ^£00 
f. ip. a t. xxvn. S. Alhanajii magni Alexandrine, de Melchifedech , ex ejus 
didis , qua? Collector in compendium redegit . *\__$£a \ — v**>\ \ — :>** ^o£ p» c { &«}*L&* •op ^«l ^» f. 20. xxviu. S.Epipbanii , de Locis *fle<nMl&A&/* 

%ft»Ua£oo ° Alt igitur ]ofephus , quod hue Salem c8 urbs ilia , in qua rigna<vip 
Melchifedech , f.2o.xxix. Jacobi Edejfeni , de ingreffu Dei in domum Abraha? 3 
deque iis , qua? ibi gefta diitaque funt : o*£c^s^x? l+eost y*ofi£>l >j^ *» i.ao. 
a t. xxx. Ejufdcm in illud : An Angeli comederhtt Vitulum ,' & Azyma ? Et 
quomodo cibus cvanuit . f. 21. xxxi,. Ejufdem de Angelis , qui Sodomam 
perrexere , £ 11. at. xxxn. $. Bafilii , ex Homiiia de Virginitate » in* Loth 
Cjufque filias, f. 2a. xxxin. S. Jacobi Dotloris , I$atnarum Epifcopi , de figtj- 
ris Iiaaci . o^o^aaj ^a_:*\x\ fc_* 1&W )*4* fol. 22. a terg. xxxiy. Jaco- 
bi Edejfeni > Cur non permifit Deis , ut Abraham filium fuum Ifaac im* 
molarct? fol. 22. a terg. xxxv. Ejufdem Jacobi Edejfeni , de Rebecca* qu# 
Dominum confuluit ob anguftiam iwx conceptionis , fol. 13. xxxvi. Ejuf- 
dem , QuareEfau vocatus foit Edam, hoc eft > rufus , fol. 23.3 terg.xxxvJi, 
Ejufdem jacobi Edeffhni , Scholion de Bcrfabcc , f. 14. xxxvm. Ejufdem in 
#em ^ro^i Edejfeni Scholion, de Angelo , qui luflabatur cum Jacob , f.2<5". 
xlii. S.Epiphanii Epifcopi Cypri , ex iibjo de Prophetis , f. 27. XLllI. Jaeo- 
/; VJpfFenr Scholion . He. Tarohi . filiorumaue eius defcenfu in ffgvDtum ^ — >» bi Edejfeni Scholion, dejacobi, filiorumque ejus defcenlu in JF^gyptum 
^W^ -woicaJi^fo ^oa^«9 otl^^-so f. 28. a t. xliii. Ejufdem yacobi EdcJJeni 
Scholia de Bcnediftione , qua Jacob benedixit Jud« , deque ejus vaticinio , 

quod Chriftus nafciturus effet extribu Juda, f. 19. a terg. xuv. E^jfdem dc 
.vaticinio Jacobi , quod Antichriftus nafcitums fit ex tribu Dan f f.30. a terg. 
xlv. Ejufdem de Benediaione , qua Jacob bqnedixitfiliofuo Benjamin . f.ji* 
t. xlvi. Ejufdem Jacobi Edeffeni,dc Benedi/tionejofephi filiiJacob,f.3i.a t» 
2. Jacobi Epifcopi Edejfeni , brevis interpretatio ejufdem tibri primi 
Pcntateuchi , qui Genefis dicitur . v*ctie?j ia<uauooW «»«wft^ \*^^ \*++*>* ^o/, 
JiN*i^* U>}«a li.aa>> i*e?«^^ «.» s*o;«i\x )^j B'' ,» fin . ov r » » r J |iSAaa A fol, 32. ad foJ, 44. Initiurn: \s*k r M ***** ^»? **—^». yr»-^ Ha:c,& fequcntia Jacobi 
Edefleni Commcntaria/nondum typis -cdrta una cum opcribus S f Ephrasmi , 
funt tamen a nobis recenfita Tom. 1. Bibl. Orient, pag. 488. In hoc autem 
Codice interferunrur Scholia ha?c ; videlicet, !. Sever i , ^Xoo La\* iLk^J ^?° 
IJhx&J* Imj-^cc* I oh- .^p- -' a/ Exepiftola ad Solonem Epifcopum Selcucias Ifauriflc , f. 38. H, Jacobi Edejfeni vnn^a\2o "\^io /*Ja£.x»/ ^a* la\* }L^J ^ 

,*>*/* o^xto <«oi^9 ow^jo Ex epiftola ad Johannem Stylitam , de Melchifc* 
Scch, & defacrificio A$rah*^ deque lepulcro Ad*, f» 3^.111, S.Epiphanii, 

de Locis m**.** }&•** &■&< t*44* to TO M V S TERT 1 V S 

3. Ejufdem Jacobi Edejjeni * Intcrpreratio Libri fecundi Pentateuchi , 

qui Exodus dicitur > partim ad Hteram , partim aliegorice * uj — 2** <» — \*y 
A fci. 44. ad fol. *2. Initium , *\±z* U^silA \,J&M \&>~.* » — &* v=*_**a opa*, t*axi.\ o^-^»i> w*o» ta.^f.a» £4$. a t. 11, Q faeobi Edejje o»Z*^ 2t\A*«s J^JuU»X 0*136 A»J**J> Jil/ 0&4 U^ft> l\*oW 

rg. v» Jacobi Edejjeni Scholion ; i tfc * • - ^Cfe> ex Libro , <& Adomtione in fpiritu , fol. yt* 

4. Ejufdcm Jacob* Edejjeni , Interpretatio verborum difficilium Libri 
tertii Pentateuchi beati Mofis , aliegorice . £u.ao? /io»aj J«oiW «£*oc£t*9 0^*9 

A^JlZ^ AaSo? J&^*Jl-OJ |^aio U^a& J*&<»* J&\Z> J^A&» lJb>**^*>\ J1-*>J y^fU» 

A fol. 72. ad yj k Initium. ***./ oi'Uoi ^»<o> J:>A — a.^ /&\:» ^_\ Axu-\*/ 
In margine h#c Scholia adpolira ♦ 1. Si Cyril It , ex fermone dc Adoratio- 
He in fpiritu, f. 52*. a terg. 11. Ejufdem S.Cyrilli , ex fermone de Sacer- 
dotio legali , fol. 5J. 

5-* Ejufdem Jacobi Edejjeni , Interpretatio Libri quarti Pentateuchi , qui 

Kumeri aDpellatuf * wd*W% t^coX* ui^>% «*N.-» . | i,»,«ao uaoA*/) J*X*.=»J /j^ai»* lxi*,o.a A fol. 57. ad 5p. a terg* I nit. l^aio foe* ^^^ i*ot!SV Jj»agA j,*^ * a In mar- 
gine hoc S.Cyrilli Scholion de Virga Aaron : yoie^j <*£..=>.*, ^.i&b u"off.y8. 

6. Ejufdem Jacobi Edejjeni , Interpretatio verborum my. ft i cor urn Libri 
quinti Pentateuchi , qui Deuteronomium dicitur . )A*jjfi JLIao» Jj3Jn*aao (Vojcj 

, Lcjjo/ \=±*£*\m W3o? ot\*9 , Iaa^- J^axso UOio^,/) Joxoai ^*j£» j^^^.^9 A fol. 

5P* a terg. ad fol* #3* initium * Jis&a* ^-i yu./ 0/ Jao*aoj ^d In textu 

fol.tfi. Scholion S.Cyrilli JiaaX^, )*£»&*» i^^a ^o ex libro , qui dicitur 
Giaphyra , hoc eft, Thefauri * In margine fol. (52. a tergo . S.Epipbanii de 
Lucts x Initium t J**:* ^^-\a, ch^j /ia^ ^-iW 

7. Ejufdem °}acobi Edejjeni] Interpretatio Verborum difficilium , quae 
in Libro Job becurrunt ♦ ++{ Jn^^a * \*o»W> laaAx^^a/ vaaxa^* w^o> °>^"t? ^3/ ad fol. ^"y* Initium . o^^^a/ l**x* \2>*j/ U-*ai 1*&L\ Hunc *fobi Li' 
brum fcripjit Mofes % In margine fol. 6$.Se e Veri Scholion de Jobi uxore . 

f*u2t}W )L*~l ^o ill UZ*& e>\ 000* p»7 li/f^ ^^2^-/? lA^ao^ It « ^ ^ N^ 

rx prior* uxore [inquit] y«^ certatnini fuccubuit s filios jobus procrewvit , 
yi'i/ ** altera Arabica % Jacobus tamen EdefTcnus Scholion adjicit, quo dc- 
clarat* duas effe Doftorumopiniones t alii nempe Severum lequuntur, di- 
centes , Jobi filios ex altera ejufdem uxore Arabica fuiffc^ genitos : alii 
vero ajunt, illam candem priorem uxorem, quae filios, filialque exftinftas, 
Virumque viderat in itribuJatione pofitum , filios poftca. 5 filiafque Jobo pro- 
creaffe . 

8. Ejufdcm Jacobi Edejjeni , Interpretatio verborum difficilium Libri 

°jo[uefHi Nun. upo luaa~» o»X.J ycuj.^ %mM fatoSA* |Afi-Ioo^ JLi'»* Jlaaxao /iojaJ 

wo»>o/f vaoaX, fol.tfj, Initium* f^\^o JN^^\ JS^^xs t a j^yoh ^ ♦su» U^a— ^ 

p. Ejuf* CODICES MSS. CHAIDA1C1 SlVE SYR1AC1 . II p. Ejufdem ^acobiEdeJfeni , Interpretatio Libri Judicum , y, **>» lo**a 
JjC-j yooj,\a JIa/ J£«***^*» Delink foi. tfy. a terg. in hanc calligraphi adno- 

tationcm \a*^o *aajj Ji*&a*o Ja.cx3oj f^&A» Jaxu.* t=»a£&t* Up©> JLfiul*a& c_:sa!\*- 

Ji^-l'sLfcjo ^oj^k Abfolutce Junt expofiiiones^fatobl £ Edeffcni ]' in Pentateucbum 
Mofs ; & in librum "fob , (fir Jofue filii Nun , e^ Judicum . 

io, 5". £/>£/*£/& jy*-/ , Expofitio in Librum E**/i , partim ad literam J 
partim allegorice . y>+x> *»*» ^-js/ *»**> e»\«» ^ii; J*a*> Uaam Jama wol 
*-W*\* k.J *Jo *4iUh jk-/ M . IctAa? <^i* A fol. <f 7 . ad *£ 72. a tcrg. Initium ka«*x» ^ ****> a - iA ? "M**-* wl'j^j Jei*i^ ^\o,o Vide Tom. 1 
operum S. Ephraem Syriace* & Latine a pag. ip4« Porro huic Fphra:mian* 
expofitioni inferta habentur haec Scholia. 1. Severi 9 dc circumcifione filio- 
rum Mofis , & derubo, f. 67. 11. Ejufdem Ephrtmi > de annis 400. pere* 
grinationis Ifraelitarum , quorum initium £ inquit] defumitur ab anno 75% 
Abraha?, fol. #7. a terg. 111. ^acobi Edeffeni , Cur Deus prarcepit manducari 
Agnum affum igni , f. 68. iv. IJidori , de Agno , ibid. v. Marutx Metro- 
politae , de ligno in aquam immiffo , qua* dulcis ex amara evafit, f. 68. at. 
vi. Sever i , ex Epiftola ad Conftantinum , de Altari ex integris lapidibus 
aedificando, fol.tfp. vn. ^facobi Edejptni , de fermento, & azymo , fol.rfj). 
a terg. vm. Ejufdem de Altari & Sacrificio , fol. 71. ix. Severi ex Epifto- 
la ad Uranium 9 de unftione fummi Sacerdotis . Ibidem . 

11. Ejufdem S. Ephr tern Syri y £xpufttk> in Leviticum , partim ad lite- 
ram 5 partim allegorice. <*X-j |&«W* }JS\Ly Ji&*> uojo^/j U°**f !^a>» tc^aa 
^-li-oii Ja-/ v^ol kjo A-Jjr^o^f la-? JsJ^'^l wpoU^ja* A fol. 72. ad 7^. 
Initium . Ji^juaa:* ^0 op<& ^-^soo |^a>c\ J*^ /*joo Vide Tom. 1. oper.S. 
Ephr. Syr. & Lat. a pag. 23d". Inferitur fol. 74. Scholion $x carminibus 5*. 
yacobi Sarugenjis , de duobus pafferibus . Initium . Ja^&J*> J*» !*,**> Jooj «asi 

^so ^j/ quodScholion prodiit Syr. & Lat. Tom. cit. oper. S.Fphr.p.243. 
12. Ejufdem iJ. Ephrtm Syri > Expofitio inquartum Pentateuchi Librum, 
qui Humeri dicitur, modo act literam, modo allegorice , /«jsla»» }xsAaaool 

J a^./ ^--/o A 4^- on la-/ ^-/ ^v^l v*t^o 1a a ^9 o>\-j la-.iio Y^xsJ^y l\s**h 

&+UU^> A fol. 76. ad 80, Initium . U^ v=» j\a : Uli^j |^^ j JxaWj Jjax»^ .oom.^—^^ ^^a- Vide Tom. 1. oper. S. Ephr. Syr. & Lat. a pag. 270. ln- 
fertum legitur fol. jj. a terg. Scholion Scveri , ex Epiftola ad Zachariam , 
de lxx. Senioribus . 

13. Ejufdem S. Epbroem Syri , Expofitio in quintum Pentateuchi Li- 
brum , qui Demeronomium dicitur , allegorice , &c ad literam . ^jZj ljQA,aa 

}ia\so ^ -r&/ l*ik^B U-^9 0^\-» ts-|l^oio &«jj£»^ lAitt-J }i&£B Jj»a^aj A fol. 

80. ad^d". Initium w^ai'Z/o WA^ial/ Jxtoa^oj ^i&2>9 U~* Vide Tom. j. cit. 
Syr. & Lat. a pag. 2tfp. Inferta habentur hac Scholia. 1. °}acobi EdeJJini 
Jjoj Jj^ao^ k J j[a-j^aa "\-.aoi ^iL Vide Tom. 1. cit. Syr. & Lat. p. 273. 

11. IJidori y in illud : Propbetam conBituet *vobis Dominus ex jratribtts *ve- 
flris , fol. 81 . in. °J-acobi EdeJJeni in illud : Quum ^ordancm tranjieritzs , tta- 
tue bos /apides 3 fol. 81. a tcrg. iv. S. Cyrilli , ex libro de Adoratione in fpi- 
ritu, fol. 82. v. yacobi Edcjftni, Scholion de verbis myfticis > fol. 82. a terg. 
VI. Se'veri in illud: Due erunt molentes in una mo/a. fol. 83. a t.vn. Ejuf- 
dem Sever i 9 ex Epithroniis homiliis, fol. 85. vm. Danie/Js , exCommen- 

tario in Pfalmos , fol. 8;. Tom, HL B 2 i^.Ejuf- 1% TOM V S TERT1 V S «4 rum Job U±£s.$ 
n U*»x* ofr.m*s**J* A fol. 8tf. ad oi. Pnt 

m # • g*2%t&l K&)o Vide Tom. 2. oper urn 5. hphtxtxi Syr. Sc Lat. a pag. x. In* 
ferta hsec habentur Scholia . i. S. Jobannis Chryfvflomi , ex Homilia in Epi* 
phaniam Domini , fol. &6 . II. Danie/is Salachcnjis, ex commentario in Pfalmos > 
in illud : Septies in die faudem dixi tibi , fol. 8<J. a terg. in. Jacob* Edej- 
feui > de Behemoth; fol/ 5)1. iv. Ejufdem , de Leviathan, fol, pi. 

if. Ejufdem $. JLphrtm Syri , Expofitio in Librum Joftie filii Nun. 
*>>+*&( upo 1a^a9 yaj^k Va«> Jja^iQ ^*Z A fol. £i. ad py. Initium -{•op 
>^**a> &*_*> >&:* ^ Vide Tom. 1. oper. S. Ephr. Syr. & Lat. a pag. 292. 
Inferta Schofia : J. Se'veri , fol. po. a terg. Initium ^-_*aot |&«*<oftX2« Prodiit 
Tom. 1. cit f pag. i$6.. II. Jac&bi EdeJJeni 9 de Altari a Jofue idificato , £#3. 
III. Rabban Sopbisla , e Scholiis in Dionyfium «aKL*A»aia«» JiojesJ ^2* Iaju*:** ^ij 
fol. $3. * terg. Initium )*h_*o f-s^ jlxt*. iv. Epipbanii, de Locis J&wu>J*2i~ 
^* t .o ^sd loot eU&~i fol. p3. a terg. 

i(T. Ejufdem & Ephr am Syri* Expofitio in Librum Judicum . JjxfcD* jA*e.a 
^**&? *»**> Ja**c* e^«> \il+* i^itoj &*ao/ J^a. aj A fol. pj. ad 100. Initium. 
l^A^j o*&\£*:te J***** ycAci^ &l*>+xt Vide Tom. 1. oper. S. Ephr. Syr. Lat. 
a pag. 308, Scholion Jacob i Edeffeni , de Jonatha Gerfonis filio , fol. pj. a terg. 

17. Ejufd. SMpbr#m Syri 9 Expofitio in Librum i.& 
& 2. Regum . l_*ap»,o )&ca uo>o& J* )-**» ^*Ja*u*j ^0 y> 

. ^**a?waa\ ^ )L* .. aX*» A fol. ioo. ad 124. Tramiittitur Scholion de 
Samuelis genealogia IL+±a>~* J^&s ^ao ^, Ja*u** )*■=>**. "^2»cu» N au«^es.a» &*3o+/* 
f. 100. Incipit expofitio : +L h^a^ Jooie Vide Tom. 1. oper. S. Ephr. Syr. Lat. 
a pag. 331. ad 438. Inferta Scholia: 1. Jacobi Edejfeni , in expofitionc Sa- 
muelis j de Annas oratione , fol. 100. a terg. 11. Sever i , de Afinabus Cis , qua? 
perierant * fol. 102. a terg. in. Jacobi Sarugenjis Batnarum Epifcopi , fol. 102. 

a rerg. jOc-^Jk- ^?^ ^©l* ^°i <* A J°.°> *-.-" IV - Jacobi Edejfeni , de Saul & 
Abner ^j^ji ^.odja* \u—^.aoj ^Lr** fol. 105. a terg. v. Se'veri , ex Epiftola ad 
Conftantinum Ifauriae Epffcopum J^*\g>\ ^00/ |^a 1^»j fol. iotf. vi. *S'. Cyr/7- 
// , ex Hbro de Adoratione in fpiritu 5 liaai^ } . nm :*>*» /♦**? ++, \.o\+. i+*jU 
fol. 1Q7. a terg. vn. 
de Amfa , deque Abi o 
Edefseni , ex Epiftola ad Da 

ix. Ejufdem Jacob i Edefseni I 
fol. 11^. a terp'. Vide Tom. 1. 113. a terg oper S. Ephr. Syr. Lat. p. 43^. 

18. Ejufdem S. Epbrcem $yri , Expofitio in Libros Regum 9 tertium fci- 
licet » & quartum . yt+i&l wao l*.++£i% a>\+j lsS.\* » . Amp |xl^o^ w=koi A fol. 
114. a terg. ad fol/133. Liitjum : fZ+i*a>\X* ^i^> •-©> l*\x>o Vide Tom. 
1. oper. S. Ephr, Lat. & Syri a pag. 43$. ad $67. ideft, ufque ad finem To- 
mil. Scholia inferta. I. Danie/is Salacbenfis , ex enarratione in Pfalm. cm. 

^ cj {ia^^op iAiwaa ^q U^K f ^L-aJJ U*«*J £ x r 4* ^ terg. n. Jacobi Edef- 
feni , ex oratione dc morte Naboth. LLs**> o*Z<*:» ^X> ;^o>^o ^ fol. njr. m. 
ex libro Scalarum lAAJaaot |^^a ^» Nimirum f Jobannis C/imaci , fol.ntf. « 
terg, rv. &<&*#># , de RegiriaSaba ^a^A, Za\ ZI/ KW> oJ A ^\ ^»»wot^ fol. 
ii^. a terg. v. Jacobi Edefseni 3 de eo Prophcta , qui ab'alio deceptus , come- 

dit CODICES MSS. CHALDA1CI S1VE SYR2AC1 . 13 

dit panem , & aleonefuit devoratus, fol. 121. vi. Ejufdem. Jacoli Edefseni 
de pane & came , a corvo adEliam Prophetam allatis , for. 122. a terg. vn. Sc- 
*ueri 9 ex libro Apologetico , de xn. lapidibus 3 quibus Elias Altare exftruxit, 
fol. 1 2 J, a terg. vni, ^acobi Doftorjs 9 ideft * Sarugenjis , de fuga Elia: , uot» 
^2>**/ ^^c v ao u*c»x_j) J*** <*V*W> fol. 124. a terg. ix.^acoii Edefseni \ 
Schoiion xix. in libros Kegurn vat*,/ &*;*> «&&*» L**** e»£wJ* X*a©i o»\aS» fol. 
i2j. a terg. x. Jacoti UoHoris Sarugcnju * de morte* Naboth : ^fea^ Audi 
f*<^ **.*> ^x ^\ »{2vJn* f.X2tf. Vide Tom. 1. oper. S. Ephr. Syr, Lat. pag. 
5i?' XI - ^coi'i Edefseni Schoiion J~oi ot*a» JUaoj Vide Tom. 1. cit. pag. jitf. 
xn. If dor i , in illad ; Quid pgnific ant aqu<e , ifuas Eli feus fanauit ? fol. 127. 
xiix. ^acoii Edefscni , ex Epiltola adjohannem Scylitarn fA&^» I^o-laa Vg>2» 
J»m» fol. 128. xiv. Srveri Patriarch* ,dc Naamane , fol. 128. a terg. Vide 
Tom. j, cit.pag. 733. xv .Ejufdem Sever: de AthaKa filia Amri, y$/. i2p. xvi. £ 
JDionyjii Areopagitas > ex Epiftola ad £nomen dejideratur j de horis diei illius tub J„>oa* erf ) '°°» ^^ i+LiLo ^Jts-xU . l*f,^x *a©7 J»o»\£oo fol. 131. a terg* 
xvii. ^acoii Edefseni Schoiion y,S>:> *:* «9o»a» 9^* <-*\ot ) & — "aaa*:* fol. 132. 
Vide Tom. 1. oper. S. Ephr. Syr, Lat. pag. 5^2. In fine fol. 132* a terg. hasc a 
calligrapho adjefta reperias , W\jo jU&J jL!K»o jbu-\so *&«» Jja*,aa y~^* 

laa\io ***W v»^a }***j&. »,* »^» ^oo^\Xy !&*X*i U<*\:»' tC^aa j&x»3> o>2>* 

Explicit' cxpojitio in Litrum Regum , & EJt* Prophet £ , & Elifqi f quorum biHo- 
ria in todem Re gum hibro refer tur , c*mpnjita a S. Ephr am Dotlore . 

ij>. Expofitio in xn. Frophetas , & prima m , in Hofec Frophetam ; mo- 
do ad lircram , modo allegorize , authors codem S. Ephnzm Dotlore. jLajwaa ^oL 

}a«i\.v? ^.^/ v^ U>»r» o^\^ . k+li«.o99 faj A fol. 133^ ftdToi. i3<5". Initium, 
JLft.vt \\4» ^ |ooi uo»o^/ |-i^» ^\*-ooi Vide Tom. 2. operum S. Ephracm Syri , 
Latine & Syri ace editum , a pag. 234. Schoiion S. Cyrilli woj«s^ic»' »*» \ijju? 

20. Ejufdem S.Epbrsem Syri , Expofitio in Amos Prophetam - asoaxi^.9 Ifi^&a 
S&+, — .a/ v»r. ■ - >a \±+* — » cv-— \^ JLau-^j A fol. 135. ad 13$. Scho^ 

lion de Amos . \sk\ye» l^jaX wtoa-i*^ ^j u — ^j!/ f. 13^. Initium cxpofitionis. 
j»^ ^y » uojaaaZv^&a fol. 13(5*. Vide Tom. 2. oper, S. Ephr. Syr. Lat. a p. 255^ 
Scholia tria inferta . 1. Srveri 9 ex Epiftola ad Eupraxium j«^\^ ^^^a^ f. 137. 
a terg. 11. S. Cyrilli , U^^g ^aj^la Jl^ ei«j>&* > \ N ~\ fol. 138. a terg. in, Ejuf- 
21. Ejufdem £. Epbrem Syri , Expofitio in Micheam Prophetam Jia^aa 

.+p—*t&l W^>» ^A^^£l> <h\.> Ia^xa feu,* ^ — ic> |AJLm — Snj y ». -^Q lIa._-_Aia^ A fol. 13P. ad 143. Schoiion de Michaea . f***sji 1§>s±a.^* j^ uojc^/ Ja*:» fol. 
13P. Initium expofitionis . I^axi^x yatx^a o^^oga, fol. 13^. a terg. Vide Tom. 2. 
oper. S. Ephr. Syr. & Lat. a pag. 272. 

22. Ejufdem S. Ephr$m Syri , Expofitio in Gj-otl Prophetam . tn-*<*& «^»ol 
f+iSil u*.io i*~»£» ch\*j U^j ^^Ja-.j A fol. 143. ad 14?. Scjiolion de Joel. 
\ A 2koij \\>l ^o foot oiwj j^^ ^-.la* fol. 143. Initium expofitionis . o^io^^^ft 
VJo*;* *.^ "\.^Ja*\.^ )oo»y U#.io? Vide Tom. 2. oper. S. Ephr. Syr. Lat. ap.24^?. 

23. Ejufdem S. Ephrim Syri , Expofitio in AtJiam Prophetam . .U^^a 
^a? ^^ U-t^? ^^t? ^^ W=><^> A fol. 145. ad i4<r. Schoiion de Abdia. 
4^a^j J — ^W ^0 )ooi oAv*/ J^2fca^ fol. 145'. Initium expofitionis. ^^ l\»^ KT^ I4 T0MVSTERT1VS 

Ui* -* Vide Tom. a. oper.S. Ephr. Syr. Lat. a pag. a*c. Scholion S. Cyrill't 

ex cxpofitione in Ifaiam uwb-. JI ooa, W^> *•>* fo^ «4J- a ter g- 

£4. Ejufdem 5. ty&rf/» i>i , Expofitio in Zachanam Prophetam . W*a ^ ^/ .-; ~ ]*-•— o» "i ^"- k^ I— *a» A fol. 141?. ad 101. 154. uxciac 
runt novcm folia ex Codicc no'ftro . Incipit expofitio in Zachanam a cap. 3. Satan: wcrepct te Deminus . Ubi in vulgata Latina legitur; Ef **« D»«m«w <«* 
&;<*, &c Ex quo colligitur , excidilTe ab hoc przllantiffimo Codicennem expo- 
fitionis in Abdiam , & totam expofitioncm in Jonam , Nabum , Babacuc, Sopbo- 
mam , & Agggtm . Scholia in Zachariam . 1, °}acobt EJefscn Asm*.? * o, J*J». uo»o&{ *♦* toi.i4<y.a rerg. n. njuiacm- ~»*-w Jw>» *_x-» fol. 147. a terg. 
in. 5, CW/// , dc Adoratione in fpiritu , iol. 14*. a terg. iv. Jacob* Edefsens . 
}***;** \*il fol. 148. a terg. v. Danselis Salacbenfs . JfcMl J**~ ^o ^** ^%l fol. ijo. a terg. &?/* &r# , Expofitio in Malacbiam Prophetam J***ft 

Scholion dc MaUchia . \a\ok), )^ ^ wo,o^/ J*=u *ajb» fol. ic> Initium 
expofitionis, usJL* „Jta V W \^ U*» : w**-*^**? Jo*~ Vide Tom. 
*.operum S. Ephrsm Syr. & Lat. a pag. 3 12. Adnotatio calligraphi tot,iH. 
%»ajtibo J*;_~/o * — *oo» MioAui )**»m . U-> J-^ **xii? l**~* *■££ 

expofitio in xu. Santlos Prophet as .quorum primus Ho fee , .& ulttmus Matacbjas, 
eompofita a S. Epbrfm , pareim ad literam , partirn allegoric* . 

16. Ejufidem S. Epbrem Syri , Expofitio in EXfcbiclem Prophetam, modo 
ad literam , modo ailegorice . ^-*a/ w*a» A+^m c*^*f . U^s \j*oj~» U^»a 
. ^|l.«m l**1 *+l* k^Uh^*** laLj *J A fol, 1 y j. ad fol. 1^. Scholiopde Eze- 
chiele . VU^^ ^ w=>~jZ/ Yol. iyj. Initium expofitionis . K -*^Z **+* 1*°* 
Vide Tom. 2. opcr. S. Ephr. Syr. Lat. a pag. iffy. Scholia. I. S f Wppoiy$n 
^J-uo^ *&/ i-^- |iaof fol. ice, a terg. 11. Sever L, ex Epiftola ad Metro urn . i^ # a . tfaokfc.** Lo\> jLvsJ ^o fol. ic8. in. y. ^ 
iam: ^.^^^ ji* 1^-2. t -«a <*W jx»> fol. iyp. iv, frtwi , ^^a 
v ca\^ ix^o> fol. i j8* a terg. Vide torn. 2. S. Ephr.Syr. Lat. p. 17?. v.cjui^ 
dem Severs w_so* U^j uo, lA^f JA-. ^ foL iyp. a terg. Vide Tom. 2. 
S. Ephr. Syr. Lat. p. 180* vi. Ejufdem Severs » K«a^ ^^ ^^<^ W« t.itfo. 
a terg. Vide Tom. 2. cit. pag. 183. vn. Ejufdem 5"rw/ ,^ v^ |«a ^^ fol.Kfi. 

Vide Tom.2. cit. p. 185. vui. Ejufdem Severs W*t? ^*oi ^^ . r-T*^> y*V? 
(^ fol. 1(5-3. a ter g- Vi ^ e Tom. 2. cit. pag. i8p. ix. Danielh Salachenjts , 

<**W fol. 1(5*3. a rcr g* x - y* c0 &* Rdefseni , ex Epiftola ad Adaeam t*^&^ 
UslJ fol.itf4. a terg. Vide Tom. 2. S. Ephr. Syr. Lat. p.iptf. xi. &w- 
^•/ , ex Homilia quadragefima fecunda ^J^jbji^ ^^ |o>^ *-^ P»V f°'- ttf '5'- Vi» 
dt Tom. 2. cit. p. ip8. xn. Ejufdem Severs, sx Homilia dejohanne Baptifta 

Edefseni |&*ca oi t «i^ #^./> li^N?^® fol* x ^** 

27. Ejuldcm J. J^W« V 1 ' * Hx P° fitioin ^cremiam Prophetam 
,ia? uiio» o.^.t . Laj LaoW» A fol. 166. ad fol. 177. Scholion de J 9 
uoioK^ Uki U*M fol. i^^- Initium expofitionis , i**bb uoio»^^a Vide 

Tom. 2. opcr. S. Ephr. Syr. Lat. a pag. j>8. Scholia . 1. Uippolyti Rome , de Se- 

decia, & Joachim . >—j*o*if* ss**b*2*&J fol. 17^- "• Jacots Edefseni * , « 

Epilto- 


CODICES MSS. CHAWAICl SIVE SYRIACI . i j 

Epiftoia ad Johannem Stylitam de fiiiis Rcchab. oJs+l &u»» oiaoj u>*1 \\*-j **m 
Y»l±a*** ? > tsk*J<M> I 40 * f°'- x 73- Vide Tom. 2, cit.p. 144. in. Ejufdem -^aco* 
hi 'EdefscnL uoioU-* ^^ ^-U*} & 1 - I 75- a terg. 

28. Ejufdem £. fybrpn Syri 5 Expofitio in Threnos ^eremif . *»*» Ica,<i3 

lnitium . <**—* ^X -ev,a~~SS. 
X(5*3. ubi hxc Ephr^mi Scholia ad Severum Monachum perperam refcruntur , 
quum in Codice noftro difer.tim Sanfti Ephrxmi nomen prasfcrunt-.. 

2p. Expofitio in Qntica canticorum » collegia ab Anonymo [ qui tamen 
non alius eft a Severo M.onacho , hujus Codicis colleftore ] ex diveiiis divino- 

— ^ * *• ft ft.* a 14 * rum Do&orum commentariis . A.».m,Z» A**ao/ ^»»jU» Z»f** J*o»*jo Ln*<xa 

J~c£§S. UZfii\^i» Jruma v ..v> JL-*iX y~i *ntf J*ui"a\p*j y<7 t*~iam |A_*^*A 

^£J* ZU*» Jbt&&» o^-j fol. \y6. a terg. lnitium . <***&» fAia-^aj ^ i»«ia**j 
JJN^a/poV Scholia*. 1. Rippolyti, ex commentario in Cantica canticorum , <^<*^ 
*ax»a*v^e^U/ »a Jaoo>o» f. 17.9. 11. Ejufdem Bippolyti J*3kA J^J w"ZJ £*7P- 
a terg. 111. Danielis Salachenfis $ in Ffalmos . J&-l*aj Jjjcb ^.^.etX fol. 180. 

30. S.Epbrem Syri > Expofitio in Danielem Prophetim . ^Ujjj ^ aa ^°* 
Y+&1 «iPb}^a\ »_»~fi^.» |lci^Aj*9y*f U»j fol. 181. a terg. lnitium. Joo,o 
r ' v ' lo^i «Zaa.\:*> A\ZV^ Vide Tom. 2. operu.m S.Ephr. Syr. /*och** U*^* ^_ , . . „ 

Lat. apag. 203. Scholia . 1. Seven , de ftatua Nabuchodonoforis „ U* ^&*» 

^ ? )*X^ $»&*** t**T* Jf^rf V»*J fo1 - l82 - a tcr S- IXi 7*"^' Edefseni , 

*j*&aAj A^** iJb^k ^» fol. 183. a ic*£. in. Ejufdem yacpii • *»*a? ^a*, Jjoi 
iol. 184. Vide Tom. 2. Syr. Lat. p. 2 11. iv. Ejufdem, de Expofitione in Za- 
chariam. ^\o, J*c*a** **tf fol. i8y. v. Ejnfdcm ex Epiftoia ad Johannem 
Stylitam, de lxx. hebdomadibus . ^ilo ^«N*. ^\o, |\ajA*,)^^ fol. 187. 
Vide Tom. 2. Syr. Lat. p. 221. vi. Ejufdem , de Sufanna > & Joachim. fAw*X*Z 
^J*m et— «^&a» |~3a^A^ J^^^ v** aA> ? °5^<^ °'°» y^ a * ^feoo fol. 18^. 

vii. Ejufdem /de annis , quos visit Daniel . \Ui* U-* l±i^*> fcaaj fol. i8p. a 
terg. viii. S. cfobannis Cbryjoslomi , ex libro adverfus Jud*OS . J*i"^ ^Xj 00, ^ao 
\x^\ ^y ;^^_2»/ fol. ipo. a terg. 

31* Ejufd' 5 1 . Epbrsm Syri Expofitio in Ifaiajn Prophetam , partim ad li- 
teram , partim allcgorice . f.+i2>l u^^ U««.xa» <h\^9 *a <*\*j JUaj U^^*li lo^cia 
jBuU^o»» M*-?owAoo/ ^ j^^^aai A Vol. i^jo! ad ibl. 2 18. Scholion de Ifaia 
Propheta. \M±***^> U±+l ***U • o^c^ajj ^h^ ^^ ^^ fol. 1^0. 
a terg. lnitium expofitionis . yt « v-^ ^fr» • U« fy , ^^ n V ! I dc 
Tom! a.operum S. Ephrapm Syr. & Lat. a pag. 20. Scholia. i.S. Jacobi Dotto- 
ris (Sarugenfis fcilicet ) de carmine in Itaiam . ^» \s&~\x* v^aiiX. u^a I***** 
Joo, om^ Jb Ulo\ *», vq^.^5 ^frao . |-J^/ ^x ? 1i*\* iol. ij)3. a terg. 11. 5. 
Qr/7/i in I&iam Prophetam \a ^ )o,\Jl$ f«^^ ^^ tol. ipt. in. Ejui- 
dem in Ifaiam , |JN-^\* iux^lwx^i Lv }o» foi. i P 8. iv. Sroert , de civi- 
tate Arcs, feu Rhinocorura , u»M )^.^ |»ei9 >X^\ vn ? > iol. ii?8. a terg. Vide 
Tom. 2. open S. Ephr. Syr. Lat. p. jx. v/& %//// in Ifaiam , ^ ^ 1^0 / 
Jxjoj ^x_ A W fol. 1 pp. vi. Dank lis SaUcbenJis JU-^xj |-l**~~:a *^c^ >ff/ ^t^ 8 *?*■ 
205. a terg. Vide Tom. 2.oper. S. Ephr. Syr. Lat. p. 7^. vn. Ejufdem D^/;/^ 
Us Sainchcnfs , de expofitione in Pfalmos U-*>> Jia^^Jl |^^» t a ~r^? *°' # 107 * 
a terg. vm. Ejufdem Danielis Salachenjis , de expofitione in Pfalmos , V**^ 
Vaa Jl^aoJNio" r-.^. fol. 211. ix. Senjeri , ex Homilia decima fexta 5 in illud (4I 
a^ fol.2I7 tg TO M V S TERT I V S 

fol. 117. x, Daniel is Salacbenjis , de expofitione in Pfalmum centefimum fecun- 
dum %o»s>. > x» ^i4b!j J-^W* ^+* w«i fol. 217. a terg. 

32. S. Cyrilll Expolitio* in dimidiam partem Ifais Prophets Ja**& vaoi 

U»aS^*9oA 1**1**, +±^\> U^J 1+^m.fa o£w«9 )J£^\fX> )&*:»» A fol. 2l8. ad 238. 

3wJ^jli9 Va •—• /* Jo^Ji Zoo» Z*a** \.^aoi ^&*> ibfc Sre r v/s dcm . Scholia. I. 5". Epb'rgm $ ex ferrrione adverfus Scrutatorcs , quo oltendit 
Ifaiarn annos centum tredceim prophetaflc . 1+<1>2> \.\> l*»\+x> ^c y&l upoj 

JaX*/ Jooj <J>~tAJ* ^oci* Jlfi? . U^jU \*-£s*U -a-Aa, isr>\J\\Lo Jjiaj Jo*^»J fol. 2l8. 

ii. Severi ,ex Epiiiola ad Hcraclinam : *a/ . w*.\W#-/ JU\> lU^/ ^* I**oJ*dj 
J^i ooj ms$ J*x*7 fol. 22<y. a terg. m. Ejufdem Severs 9 ex Epiftola ad Eupra*- 
xiurn CuDicularium , ^»J y,^no.\ . IjXaoskXi ^Da^ost^ol La.\y jL'^J v -*> J**©J*b* 

ft fol. 22p. a terg. iv. Dnnielis Salacbenjis , ex expolitio 

nc in f falrnum centefimum vigefimum Ja^o*** ^ iA^i? ^-^aoj *a fol. 225). 
a terg. v.Severi, ex iibro Epithroniarum , live Enthroniiticarum Homiliarum . 
C^%ojj*j *>-^ ©>..•* y±*»9ik+&t} l*&* <*> Jf.»oJa» fol. 23 y. In fine vero fol. 
238. a terg. haec legas : J-^^j&\ »*" a \* ^ aj l*^*- 

txfofitio medig partis lf<tj\ 

Xdnarig . 

33. Expofitio nonnulloram vocum ex Libro Proverbiorum Salomonis flu 
David , ex Sanctis Doftoribus collecta . JaAa ^» y>** y>+*> Kx>> J_n*.cia ^=»oi 

fol. 238. a terg. 1! °}*cobi Epifcopi Edefseni , Scholiori tertium decimum , in il- 
lud Sapiential : Domsnus creavit me initium viarum fuarum . t»ja§9 ^ ^^D %r o 

u\ A'< l^»i ^o« ^v°° *oi©Vs>1*^ ojA--iWj U-i ^^ fol. ^38. a terg. 
II. Ejufdem ^acobi Edcfieni Schoiion quintum decimum , in illud : Sapient ia 
fdifitai)lt domum, & Hatttit in ea column as feptcm . |A*a ka& ftoaa~i *'*\X 
£+% v aA^cja.a3 ^.ja-iioX Jx=**, o^^Aoa^Wo fol. 235?. in. Sever i , ex Epiltola ad 

Georgiam Fatnciam & ad filtam cjuf 9 in illud: Hg funt Para6o/g Salomonis , 

** ' ' iHzjecbif Regis Juda Sk -- ,,t "" * —' n— -- ^-« f » (/J *oL» \M^0 33p. a terg. iv. S. Epbrgm , in illud , quod per Salomonem m Proverbns did* 

Ifuga tres habebut filias . \x±q\ y^A^M. ^~jA JlA.«io_^ +*- — »/ vaoi JlSn r — - fol- ^4°- &^a woi^^ foi. 240. I- G/acobi EdejSi eft , EcclejiaHg * A^^e^ ^-^a, fol. »4o. 11. Ejufdem ^«/i Bdefseai , Schoiion tertium. Ji^fol, 240. a terg. in. Ejufdem Schoiion quartum . ^Xq&as )^^o 

JfclLaoopo 1^ iaiw . #J».7o . j^^W? fol. 240. a te 

quintum . \ K +. r*t} U*+kz ©Tj ^^causo^ j^\ofaxj> |joi J_^ta^ o^> 

1 \x y^aL^v fol. 241. v. Seueri Pa t ' ' ~ 

■o^AJj JN\ofo^)> Jol*a> Oflio ^»ao ^ac^^a 

hi CODICES MSS. CHALDA1CI, SIVB SYRIACI. xy 

V-b*a**\ ^o^o |<*Ss> A^\ fcj/ \.$1f l* f±<*J> +•& In illud Ecclefiafb? : Obferva 
fedem tuum , dum vadis ad domumDei > & accede. , ut audi a $ , fol.242.v1.Fjjl- 
dem Seven, ex Epiftola ad Ammonium Presbytcrum Alexandria? in illud : Nihil 

fubfole novum . o>\«» . Ja^o* A^.1 U~ <^ t x> Au.\ . M^oiafi» j2tJNa> q^m ^ol 

^>>> lffllft M 1% $ I +++0 a»G^-Ja^o/ U\f iLi^Jl ^O Ir-ojito W^pj foj. 2*42. VII. ZX*- 

nlelis Dotlvris & Archimandrite , qui dicitiir Salachenfs , Expolitia in Eccle- 

U^f It**** \.U*> fol. 242, Initiurn. w. ^>i» V* JJ J*** Jk*oaX Qrw »*- 
/?/> laudart lucem , fol. 243, a tcrg. via, Ejufclem? DanieJis Salacbenjis in Eo 
cle/jaften . ^ ^\ 1^* ^* . ^W i*7 U*> *-**• . J**^ V*j ? *»*»» *X* 
\^\ |a\^os J*j^» |^oi fol. 244. In fine hujufce Scholii fol. 24^.* ba>c 'legitur 

adnotatio : Ua\*» \\±** v,**^ «»*V» i~>i JLp*»aa ^o ^\ waA^/> y t *» ^-^* 
^-.axjo Explicit quod teperire nobis licuit de e.xpojjtionc magna ,. quam fecit Man 
Daniel Doctor Presbyter . ix. °^ a cobl, Abbotts Edejfeni , in myftica verba Eccle* 
fiaftaj* S Scholio cfecimo , <*ixi jA^jjJi* JCao "\k woiW* vu*/taia4£* w*>* vaoi 

jyft/w* ex Epiftola ad Arinthxum., in illud EQcIeJurJx;. Septiesin die cadi fi 

juttus , <? furgit . 'tu.a** JlA-Iaa-> x o*u.\*, Jxx*su»X <*X fe**fo i* o» \^oo v»«t 

j fol. 24^, X. tcrg. xi. Bjilfdcm j^/ori Presbyteri in illud Ecclefiafta? ; No// fj^ nimh ju~ 

^•<^co fol. 247. xii f Ej^ifdem IJidori 9 in il|ud Proverbiorum Salomonis : Norn 
til fapor in verbis inanibus , A^^j ^qV jvii.a.o\ lUC^a^ /•*»/» ^*o> ^u- bu 

^oooio^xaQ-/ |a a ..x5j . fAA««a» llaa^d l^^ti fol* 247, a. t$rg. xxn. Sever i ex Epi- 
ftola ad Eugeniam Diaconiffam & AbbatifTam , in illud Proverbiorum :. Qwindo 
federis , ut comedas cum optimatibus , diligent er attende qu& appofit*. funt coram 
$e . /ioAa ^a*. o^soA^oa\ Aj/ «oAJ^ %/f . /**_»/ ilA-"^o> |^^a> o^f wo> > \x 

)^W)o Jj^AiA^QAXi Jl^j^oi ia\j fl^sjfc/ fol. 247. a terg. Ad oalcem f. 247. a t! adnotationes duar a calligrapho adpolita: ; quarum prima eft huiufmodi •* ^r^* 
)++jx>1 r^fcjo JS\o>a^o JJ^Imj 1ao#^. ^ao ^a-ia\ u^-jSL+h y> t ^ Explicit quod 
colligere potuimus ex expojitiqnf in ProverbiaJiiccleJiaRen , &Siracidem . Altera. 

<Jtoa!Sv»Va« |a««a\o J-.ch.Vo/ V^a£k\ A u^^qNo ^j~ r *t&/ ^^^a^ u^ .^ v f U^_J> f^<ija\^ y A ?o ^ J^*.x»io Explicit , ope Domini noHri , fummaria & brevis ex- 
pojitio totius TeHtmenti Yeteris , idefl , Pentateuchi Mofis una cum reliquis Pro* 
fhetis , conferipta a S* Epbrem , ty a °facobo pjejftn* , & a S. Cyrillo . 

35, Compendiaria, Expofitio in Apo.ftolum Paulumj aquodam Jaborisftu^ 
diofq [ nirnirum, a Severo Monacho Edej[feno ] pollefta ex fufioribus commen- 
tariis S.JqhannU {Qbryfoflomi^ik aJiorum Do&orum , JLa^oa ^u^Alsi vaoZ 

|A-^»aX^ ^/ chX ^a.V o Jfi'^OiL^iMt ^o vo^u|a A / fol. 247. a t^i;g, Ac 
primum, expoiitio. in primam Pauli Epiifolam , qua: eft ad Romanos,. k+lx**** 

iooo» lo\9€^^kJf /&.*.*> t .Q jL'tzsJ* ln*.*Sk Incipit fol. 24^, >Xoa 4 9 / t ^X u^a\ a a 

.0 J — *&* I — +^ju*> Paulus/ervus °fefu QbriBi , vocalus , & Apofto- 
lus . Pncter coocinnatam ex Johannis Chryibftomi commenta'riis expofitionem % 
inferta habentur divcrforum Authorum Scholia ^ Videlicet , i. S. JobannisCbryi 

foflomi Scholion in epiftolam ad Romanos . l^^a^ <j» i^^u/a^ uf^oj .^N ^ m tf TOMVS TBR TJVS 

^A.a^^rfol. 247. a' terg. II, S.IJidori iiiillucU Nomen Dei propter <vos tlaf* 
pbematur . va^*oo ^a&^fe*i fo^» ^op^ ^aaAo^mJ ^t°* &*• 2 -4^ a 

terg. in. Xenaie ( idcft , Philoxeni Mabugenfis, cpifcopi Hierapolitani ) ex fer- 
mono de Caftitate , & adverfus bella fornkationis , JpoJ*> *— * U*&ol 
foil 245). iv. frzwi ex* Homilia decima fcxta * fc*J» ^o-fc-ajb» w* U*t°? 
f*^\ **>» ^J** |a^*a y # / . j^ZW* fol, 2 jo. v, 5. Gtegorii Tbeo/ogie* Ho 

milia Apologetica de Sacerdotio , fc*)* ^» -akw^a^ojZ u»aoV*.^K^ l***&f 

Wtfea y>**> wpoj JI<uotf \X? !-•» ***» *Jkf fol. 2 S I > a ter g- VI - $«#' * H U . id 

fit anathema ? o v ™ »■ fcoi~ V a*? ^» Ji» fol/iyi.a terg. vn. Ejufdem S.Cyri/r It 9 de expofitione in Ifaiam , J**\*. j*^ ^oo£k Au.X J-«»Wj jA^oa^ fol.ayx. 
viii. Ejutdem de expofitione in Apoftolum f &&«*• . l~*\+>* l&+*o<* ^a <*\*j Mcua*&&** Jl* v**Xa\ J©>$s i-Kss. fol. 2 p. a terg. Confequuntur dua: adno* 
tationes , Earam prima fol. 474. a terg. h*c habet g /LaojZ ©7 W* J,-j/ J^/ ) t ^ Ua^a. \C^ /^ ,-jAao 1^ <*>> ^ r *Aa )ZV^/^#*^?k*f tU*°«- 
itoXo U^aXi-l U-^Aa l^lo ^X*W Mo/oMto , f^xi»X5^Z ]*-> &/^/-* -veiim> _ Tbeophile , Santtum ^dbannem trlginta duatus homiliis comphxum ejfe uni-oetr 
fam Epittol§ bujbfcc ad Komanos expoftionem . Vbl auttmbin$ ad eundem lomm 
diretle funt Epifio/f , earmn quidem altera doBrinam tontine t , altera *vero cir* 
ca mores efi adhortatoria . Hgc autem ad Romanos Epifto/a utramoMt rem com* 
pletlitur . Scripta efl autem ab urbe Corinth* per Pboeben Diaccnijfam . Qonfinct- 
que Lettiones v. Capita xix. Teflimonia xtvm. Verfus dccccx*. Adnota- 
tio altera, fol. a;;. fA«»*Xjia» + J U**i '< La\% }ts*.x>.a )i^»/? ]Ui£**&s* kxx\+. 
ua.u) tt ./ w^ U« t ^ r^^ ^ oio Ji-^a. io^oa ^o' Explicit cone i fa explicatio 
iLpi&eU primes , qua e& ad Romanos > <x y«/?<?W ampiiorique expofitione .fanfli 

■ffobannis . 

3d. Brevis expofitio Epiftola? fecunda; , <ju* eft prima ad Corjntbios > 
colletta ex commentariis S.^ohannis Cbryfottomi , & aliorum . )U^9 1am^ 

Jj'^^ ^o fol. 255* Initium. |-^ A i w,» W-^4^0 M^^aPWw 1;^ 

. r^r«/, «&• ApoHolus sfefu Qhritti . Ibidem* Scholia huic expofitioni iimt iftr 

hare inferta . 1. Sever i 9 ex Epiftola ad Philoxenum JEpifcopum , ^9 h*»U*f 

J^. |Zoia\io Za\ JiMk55 > ^a Jjoi , JAaAteAa/ uoalAitoaa^wka Za\> fZf*^/ fol. 2^ J. 

n. Ejufdem Sever i y ex iis , qu* fcripfit ad Caefariam Patriciam f ^ )++°\o*> 

fol. 255. a terg. in. Ejufdem* Severi . |i\^fi* ;^o|»> o»-— ^*> 
ioxx\aa^ «h^ Jooi ^\ V^ao, fol. 25^. lv.Epipbanii Q/pri y ex libro de men* 
furis & pondenbus , de circumcifione & prseputjo . ^-jo vcDo^aciAj *xon-.j}a^a/y Za\ U>c- ^> v «uo{ ^<^ v oc*^a . Im, \Ok oU^A JIaA^o tf^a. \Xj J^N 
y.o>.x \;<*m» Vol. ijtf. a terg. v. S. Cyrillic* Libro Thefiuroriim , in illud: 

Virum non oportet caput tffgere. J^o^^a Jaoj^X |Aaa^ "< n » l^^a ^ una^.ia^ |**^j 

fol. 258. vi! Sever i s in iliad j Prolet autem Jeipfum homo , O" ^ ^ parte il* 
io comedet 9 & de calice hi bat . jZa**:* o\* ^>d^ad \v^°* h°* ^/ f '•^°r D ? 

T CODICES MSS. CHALDAICI SIVE SYRIACl . t 9 •# <^i>( VI ^J ?**> *\>© *aZo*Aa> Ja*^*** 'JamoAm JA\ A ■ \*> JU )l 
SJ*/-* jIoUjo»> fol. 2?8., a terg. vn. £ Gregorii Theotogi , in illud : Dona 
quidem di-vcr fa 9 u nus autem fpiritus . ^-» J^\a,o , u*o^a\ojZ ^<^i<^>*^* 

. UoJ»0»AMO }iUa*9 )&»a*tt ^.fcOO J*\Zj /AaI^^OO ^*Zj . />**, \.£O0 : A**** 

y-**:-* JJ ^»t Ji-3&a, . t *» ^o* 1-oio £ 258. a t. via. Server i ex Epiftola ad Arche- 
laurn . p».f .Jj — Za\aoj JZo**a> J*a*>' t a u»©ltaW Za\* Ur^/^o )»~oJLas JU*«..a 
)&L*<»!^:* y**a». ufca*\AAe£» J*«»a **<^ fol. 2jp. ixj Ejufdem Sever i ex Epi- 
ftola ad Anaftafiam Diaconiflam . U.a>\§.ce*\ Le\* )Li^jt \^o |**qJj& upo ♦Jx>* 
0001 ^^—a^m* JL-~o fol. 2yp. a terg. x. Ejufdem Srveri J-jf Ja>\ . /»~o1a>» 

©>\ A*/ JZ<*a&\*>> jZaa*£.\» ^> oo» . ^XaeV WS»**i^ ^*\m va» y> "■■» ^** Ibid. 

xj. Ejufdem Sever i 9 in illud: !/>/£ fi/ttjft fiiiusfobjicietur ei , qui Jib i omnia. fubjecit . + ^a — x& — • — ,1 )*-« — >2> 001 «afr . uoi \, ^ Jj 
^ c*\ ^-.x*** oo%\ fol. 2cTo. a terg. Adnotatip fol. 262. a terg. ^»» &«qok 

flantijjime 9 banc qvoque primam Epiflolam ad Corinthios a. S, DoHore °}oban^ 
ne CbryJoHomo quadraginta qmtuor bomiliis. fuiffe expojitam . 

37. Brevis cxplanatip & declaratio EpiitoJa: fecunda? ad Qorintbios . 
)&*»aXj£*» y J J-V-va-o L*\* ^LiU JZ*^/* }&**&(> Jioioj fol.2tf2.aterg.ini- 

J,.,,,, ,~l Scholia. 1. °facobi Edejftniex. Epiitola ad Mofen , brevis expofitio, 
de tertio eg lo j ad quod Paulus eil raptus . La\* iLi^J ^q J-o?W ^&o\« u^x>9 

\^.xo . oatt^aa o> — \ va_^*.Z/^ooi /A\Z» J*^OA* ^^O IA-9&X09 - A / ljaAa» JavCOO 

«i\aAaoxi\ ud9| . vooZ Ji»^^a fol. 2^7., a terg. u. vV. Cyrilli ill iflud : Quid Jignir^ 
feat 9 quod quadragies rel flagellant ur 9 juxta legem • v*o» ^x wooa^^axit 

Jl^^'cft 1*-**^ • \ao**°>*>9 y+l \£±&Za*x>. y*.\ r \s** ^,\Z&ly w"oi Zoo, h*\ J — iao» 

wva-V^»* fol. 2(5"8. Adqotatio fol. 2(?p. Jjoi *a7> U^a&a, y»~i ol *>+!+ ^>A,_ A ooi 
vtt^fil*^/ Ur^o Ia^^iq^ <h\ la--o»>3 UiaoZo ^A X&»la> k?L>L? Ub*+icxja L*\y JZ;^jf 

Scias autem y b pr ■# flantijjime , A^^r quoque fecundam ad Cor int bios Epislolam. a S. °fobanne homiliis qua dr agin ta otto fuijje expojitam . 

38. Brevis Expofitio Epiftola: ad GaLtas U-^X^ Z< a \» U*^l? /Wj ^oZ jK^i'aM^? y*l fol. 2^. Incipit ibidem . J+AiJi+i:* ^ II 1+*+\m> ^ca\oa Paulus. 
Apoflolus non ab bominibus . Definit in hanc epigraphen fol. 272. at. Jjoi sa^Q 

JIa^o.^0 ^.^a.Zo ^Jtpo ^.J l^aJ^^^a . /«.osX^ /ZofOMto . rr»XiZ H///r quoque EpiHor 

lam Homiliis £ decft in tcxtu numerus ] complexus efl S. ^Johannes : continct 
autem Letliones duas , Capita xn. Teflimonia xi. Verfus cgxcv, 

3p. Brevis expofitio inEpiftolam ad Ephejios . /A^-lAaaa^y-^..*^ /io»aj 
Llosa/ Za\> fLf^J* fol. 272. a terg. Inicium . Ua^ ^tw-*.> |- a ^a, atoo.X^a Ibid. Adnotatio fol. 275. a tergo . oj^ Aj% Jfo> jl^jl Lhk+,1 ^oax^.^ ^ 

^2o Jn-^rtt^ J^iojio JX2»i/o ^.J-XtoX^ Ur^ IjOfJ JnA,aa ot\a* . V^^^. .^> o~/ **.♦-/, 

^o^Jjfei^/ ui-^o |ia\^o P^r Tychicum mijja fnit h*c Epiftola , qua continet Le- 
fliones duas, Capita x. Teflimonia vi. Verjhs cccxn. Scias autem \ 9 car ijjime , ro- 
X^w hujufce EpifloU expojitionem a S. Dotlore Johanne Homiliis xxxiv. fuijp 

Jifpojitam . 

40. Brevis Expofitio in Epiftolam ad Pbilippcnfes . /Zf^^,/* )Wjo Iaa,^ 

T^/». Ill- C 2 * Za\ ? ao TO M V S TERTl V S )A.*i'oXj //- '^r^t »*/ )^i»J! A a A b^.a l*\% fol. 27?. a terg. Initium . tAaa_\*& 
).m^v> \i<u^ ) t ^~x ix»o)Zaio^_^o Scliolion ^acobi Edejeni , ex Epiftoia ad Jo- 
hannem Stylitam . jjjo^W ^ju.c. Lq,\% jL,^! ^ woi»o{» v=»oi» — 3* ***> !*«»*» 

lx>t ^o JS**&\%0 \+l — X»7>o J-JbU*** }a*c^ ^\ a <aaL**Z o^\9 ^oZ uej *a/o 

In illud : E/ genufletlatur omne genu c&leflium y terreBrium , Cb' infernorum . fol. 
27<5*. a.terg. Adnotatio fol. 277,3 terg. j^^Zr J*j»J.*&*\*& Za\* |mi Ji^J 
f^oi^a^ a»A*a.a ^»9 «*-x»ie . Jja^ioZo H*c **</ Pbilippcnfes Epiijold 
fcripta efi ex urbe Roma per Epaphrodieum . Qontinet autcm LeBionetn 1 . Capita 
vii. Ktfr/w ccviii. E/w expofitio HomiUis xv. comprehenfd fuit , 

41. Brevis Expofitio Epiftoia: ad Coloffenfes . fli^JI* JxiA.aa j^a*/ Jioio* 
J&«>oXj |Za_ixcfcj •*/ Ui»\a^cj Zo,^* fol. 277. a terg. Initium . J~*i^ a»o\*a 
Jo^_3v* ovi^a Jm*»jo ^.0**9 Adnoratio f. 280. J^a^oJa Z<*\* Mfe»J &*^m* 

J*£d\cJ:o Zo\5 )90| JZ*^/j oi^od ^+f j-**W . }*l*Zo r *Zl:» Jia^^a . J*<*X 

^AxXiZ J»*o|aa^ uxu.u)a«/ u^» ^2o Explicit: Epislo/a ad Colojfenfes , q*ce fcripta ell 
€X urbe Roma per Jycbicum & Onefimum . Continet autemheftiones duas * Capita 
x. Verfus ccvii Ejus *vero expo jit io a S.fjohannc in Homi/ias xu. fuit diflributa * 

42. Brevis Expofitio Epiftoia? ad Jbeffalonicenfes . JZ*^/* i-DA.aaA-.ao/ Ji<**J 

^«)a\p« y*/ J*.a*~Ja\feZ Zo.^9 fol. 280. a terg. Initium . ltt>ajJa\A*»o si»a\aa 

ok>o)Za^Q^o Adnotatio a calligrapho adjefta, fol. 283. eft qua? fequitur ; J^^aX ^o-uj|a*/ \jq ^k» Explicit: Epifiola prima ad Tbejpi/onicenfes , qu<e fcripta fuit 
e-x urbe Athcnarum : continettfue jLeftionem unam , Capita VII. Verfus cxxxui* 
E/»j *z;^o expofitio a S.^ohanne Uomihis xi. abfoluta fuit . 

43. Brevis Expofitio in Epiftolam fccundam ad Thejfahnicenfes , ?io»o 1 

jZc-Ilio^J y*/ |AA M «Ja\x»Z Za\> ^LiL* jZft^/y f. 283. Initium. ^XttajJaX^Xtoo atoc\Aa 

J*A_laa\itoZ? )Z t ^\ otoo)Zcw,ift^o Adnotatio fol. 284. jU<^h /iojoJ ^-\^ 
lJs*i+co-2L^y y — J U.t\* jftXooZ Za\j ^.Z>Z> Explicit cone i fa EpifloU fecund* ad 

Tbeffalonicenfes expofitio . 

44. Expofttio in Epiftolam primam ad Timotbeum , ejufdem Pauli di- 

fcipulum . uapo-^^aaj c%\+% Of»-.^a\Z «xoo|ZaiQA^ Za\> /A*io»A lU^J* /iojaJ iol, 

284. Initium , % ^o.*** U++.\+, ^a\aa Ibidem . 

4?. Brevis expofitio in Epiftolam fecundam ad eundem Timotbeum ., 

|AMfoiM>? y-/ OJoo)Zaia^ ? p^^t o,Za\> ^Xtlf |Z^/f /VoiaJ fol. 288. Initium . 

I^^axi >XaA^> U++\+* ia>o\<& Ibid. Schplion P/6c?^ Edeffeni 3 m pionylium : 

UO| il aof utoa^^aJa^ »-A ^©7 . ^0|9o/ ,lfiiev3\ ft&£tf vttaa.fioala*» /io»aJ ^ba 

. U*ot /?°»^^ oi^*/j va^aio* |xica . o^Aaji^ iAaia\ j^^v. Lio jb po/ 

fol. 28^. In illud : Negare feipfum non poteft . 

4(5". Expofitio in Epiftolam ad jT/^/4 , difcipulum fuum , quern Cretan 
Epifcopum fecit . laaxiiJo A a/ o» t ^x> et\+* ]++x*\L «»a^^ Zc^> ILi^h /ieijcj 
u^i-xsj fol. 2^0. a terg. Initium ,7e»3M J^x ^^ Jbidcm . 
47. Expofitio in Epiftolam ad fhilemonem . .ax^^a Za\* JLh^J* Jioia* 
fol. 2pi. a terg. Initium f ^a^o \<u^j oij-nto/ u»a\aa Ibid. Adnotatjo foi. 

2pi. a terg. vfioa^OAfiaj/ . ^S^^ oi\no 001 ji^a^opft uojoA-./ mu/ ^aaa^^a ^> tioi 

o^3a/o . vo ( flo l^oi» o^Aio ea-,1^^0 . o>\*$ / <: ^X /ooj uojoA.-/ ^J 
CODICES MSS, CHAWA1C1 S1VE SYRIAC1 . si , Philemon , vir crat fidelis cum tota domo fua . Onefimus autem crat r ' umque tern eum Roms Paulas, in vinculis detentus : quern quum docuiffet , 
„ & baptizaffet , mifit ad ejus dominum pro ipfo , ut nimirum fponte fua 
,, miniftraret ei in Evangelio . Ait enim : jFilius meus , qucm ego in meis 
, 5 vinculis genui , ,, 

48. Brevis expofitio Epiftolar ad Ebrgos . U\* 11*^,1* la**a & »&•/ fro** 

fWcM:** jj U'tAb* fol. 2^2. a terg. Initium .\o-l*»j \^o .ai-L.:* "\ fo^ V-V* Ibid, 
in illud : Quornodo 


d Eupraxium ; 
atur Filius imago Patris ? ta^^a /^©J^ %***> J***** 

tbOto&_»} ^ »ae» fol. 2 pa. a terg. 11. 5". Cyrilli , ex Commentarioin eandem 
Epiftolam, in* illud: Impojfibile cfl , eos ,qui feme/ funt illuminati , &c. »I 
Vaa ^*a- X001 ♦.*? . Ut^fc oi\** |riA,aa ^» ^-^o* ^.©m.Xx %x*<i^ 

*-T*o U^^fi )Lon fol. 2P4. a t- Adnotatio fol. 301. a terg. JJU^/f Jk*<v* s>-^*- 

" XT? +-s±*+J • • • fi*J»^ vcdaJjJc*/ JLa**a ^ ^ fc_2k*AsW / |^aX la\j 

j onija^^ U^.^jk.9 \ . f> ^oa oi,\a J&*ia_X^j Explicit expofitio Epitlola: 

ad Ebraos : ytftf quidem a $. ^ohanne Homi/iis [ deed namerus ] eomprebenft 

juit . Abfoluta eft autem cencifa totius Apollo li explanatio , CbriHo adjuvant e ♦ 

4p. Brevis expofitio in Evangelium Mattbai E'vangeliHa , collegia a 

viro laboris ltudiofo ex pommentarii* S. ^johannis Cbryfoflomi , & aliorum Do- 

fol. 302. Initium . J***.** \«*) ofio t -X** 1^/va Ibid. Huic expofitioni Scho* 
lia fequentia adjiciuntur. 1. Eujiiii Cefarienfis ex libro Quajftionum in Evan- 
gelium : Quare Mattha:us a Davide initium fumit in enarranda Chrifti ge- 
nealogia? ^x (Voioj . ^a^^jo/j ^x^^^i "\^ioj i.^^a ^io U+&>a ukx^^x»o/f 

fjt.*'*a i^Av-^.^ Jia.\c:» v> a^ "V^aoi foot fol. 302. li. Ejutdem Eufebii Cffa* 
rienfisi Quarc ait, FiliuS David, & poftea, Filius Abrahat , quum Abraham 
fit Davide prior . ^oi«^/ Ia\ ^.^ iaA, ^^•oj : »*ow ^^ «^o/ |xxi\^aot . J«**oa 
o^^I^aX^ )AaxU Zo t ^W - A / r^l U^r° t*°t^ t0 ^ ^° 2 - IXI « Ejufdem Enfe* 
biii Quare, cjuum omnia genealogix nomina Matthasus reccnlet, non ait, 
talem genui ffe ex tali femina talem , fed hofce tires dumtaxatnominat, vi- 
delicet Zare de Thamar , Booz ex Raab , & Salomonem ex Uria: uxore ? ^2o Pk2>0 ;J»I I ^o w>| . 5a^^ )A_\Z ^tbtOtX Ml : A^.i\s ^o ^\a t \o/ ^fiij 

x ZjlMj) ^SyJZXSo'. }«W* Ofl^j/ «^0 ^aioci^A.o . Cii^i fol. 30 3. IV. Hippo/yti Ro* 

ma , in illud : Ammon genuit yo/iam , Qfofias genui t ^ecboniam & fratres ejus 
in tranfmigratione Jlabyhnis . U+*o.+ Ua*\ ^\o/ wi^o/ . w*»o>> uk>a^.\aa«/9 

^ao' o^ttl^^^ -/ooi |^ *a r-*^5» ^*^^o . \-*a^j )Ia\^^ UO)a^*.llo Ua$o>+\ *\ol 

ucna^A* ^diAoo^i^p^ K^ a, A W?° U^y . l-AAio^ ^o^^j fol. 303. a terg. v. E»- 
/Jr^// : Quarc diftin&im & feparatim Matthams generationum recenfione uti- 
tur, dicens , ab Abraham ad David generationes xiv. & fie a Davide ad 
tranfmigrationem Babylonis, fimiliterque a tranfmigratione ad Chnftum j 
lion autem fimul & coUeftim univerfas generationes enumcrat ? o»a-^xjso/j VI T M V S TZRT1 V 5 


Jao>*o&^o . U*s* ^ Jx ^so* J** . ^\n.ik *©.4ka©* Ja^i* t*^ '*~ a ^ a ^° ■ **** 
w-*-Z/ f. 30j, acerg. vi. fejufdem £*/*£/; : Quare quum a Davideadjecho- 
niam & tranfmigrationem Babylonis , Reges feptemdecim regnarint, Mat* 
tharus tamen qnatuordecim generatinnes reccnfuit ? Jls^ . iflocu^jooo/j e»\~» 

&*dqj . ~*©0| ^«* /♦©dX^W* %+&*> po7 : o_a.^W t .reXA>:=u*, ^\,»^M jZa>^o 

J<*S^ ^* ©7 ^W \*aoTfi>I. 304. Vn> Ejufdem fo/W/i: Quomodo illud 
/it intelligendum , quod Lucas quidcmait, Chriftum in Bethlehem Judas na^ 
turn , inipelunca natum & in praefepi fuiffe pofitum ; Marthanis yero fcriW?j 
quod quum Magi ad ilium adorandum venerunt » invcricrunt eum in domo * 
& in eandem domum ingreffi , obtulerunt ei ibi munera ? viao-A-anao/* o^\*i 
*. boot** t>~^ A*c^ J***©jo »^k*Z/ *a> . Jjaab. p»/» w^ "\-Jikan Jia«/» S»«l ^- x 
r oji t . v -_QD\ J*»a_ ^.a© ©Zf »a* f »a© / *** uJ^a . *&-*j&LU l-io >^o . «.\*Z/ JZA*>^ 

^4^0| «*>*-Oa\ . Jl^ViA ^»»Z 0|X o^^Oo a\X /&*£^ d|Z<x\o . UOJ© *« a .©*< JA.*^A 

^u/ )£**©*•?* fol 9 3o.4. a terg. vm. Ejufdem Eujhtii / de ftella', qux- Magi* 

flpparuit V^^O) ^^oi • J*©-^^*©^ Jo 01 M«f.Z/* o'oj j^.ncia 'V&.ao uB&©*au»©7» a*\+f 

£*a-Z,^o y*j&&V> fol. 3oy75 , tfi;^rw tamen [ inquit ] & alii Do&ore tad ferunt% 
Angelum fpccie Bell* apparuijjh f/Lagis 9 fol. 305^ ix, Ejufdem Eujebii : Quarc 
Joiephus in genealogia recenfetur , non autejm Maria , ex qua natus eft CftTJfc 
Jtus ? Et quodeadem Deigcnitrix de domo David erat ; & in ill'ud Luca: : 
Ecce Elifabtth cqgnata tua . ^^0 *ai»<v^^ U^a^^w M_ao.x» v^o^aisio/j <h,\*j 

«Jl> ^— — ip" ^ t x!^ . J*»*X* l**kZ} s*&kx*~l >\^a a ^ )oi> u'o) \^ioo . W^S 

. *J_<hSs> f»oi Z001 IZoj^^j fol.. 305. a terg, x. ^favli Edejfini , de Dcipara > 

«jufque genere , & parentitus : oi-ov^/p oi^i^o |o>3^ U\+ ^%L&4» JUwof »^ 

)j^\o^i^ ^-r^o . U^-*i Ia-jJI ^aJi^jNay ^ t io )^ A ^-La.Z ^_*q_1**3» e~^<^, Jam. 
(^▲a^o> opo7 }&&+*£* fol. 305. a tcrg. Ait, Mariam filiam effe Annae , & 
Joachim . Joachimum autem filium fuiffe Pantheris , fratris Melchi , qui Mcl- 
chi crat filius Jani , qui defcendit ex genere Nathan filii David , & per femi- 
nam , ex genere Levi . xi. Sever} , ex Homiliu Enthroniltica , quod Chriftus 
ex RcgiQ Davidis genere, & Sacerdotali Levi ortun> duxit p /^ojxo w^o t ^j Jiao* . , . )«^oJ^a^ o) — \mf yc.4joyJ^M&l^ f— ^5^ &*J . ^*a. U'*~l l J0 °l J?°l N ^^- 

001 Ja\>o Joi^ uo»o*s^/j uoj^i U^a^ ^\ N^^w ibi. 306". xii. Georgii Gen* 

lium Epifcopi , quod Maria Dcipara ex Anna Iterili nata eft , & in Tcmplo 
Domini Hierofolymitano prapfentata . w*:* *a/ )&+aZ~L K +<*\$ ^»* ^^.01 ^^. 

Jj^nN . Jl*-30| P0( t a i.^<^J ^S^J ^**> J^o/ J^&IdQXf i_aaXli50*.S:/ |i-C^iO *» oqi V*55»io|^5» 

cxM^ )i t l^o jZcl^y^o J^Iio^^ : )i^,',,m |^i o*b) ^.-^ttXiA/J opo/ 1a-? •-••^ 

fol. 30(5". xm. Eufetii > quod Jofeph in genealogia recenfitus eft , non autem 
-Maria . ^.J w*o» ^X ^-.,.io g_^o )Mj^^^ w^Z/ *atta«« v^'oi "\x oaoa^c^o^j 
*a_aoft*j wliioZ/ fol. 30^. a terg, xiv. Ejufdem Eufetii I de genealogia ,quam 
Matthius & Lucas recenfent . Jaa^o wj^> )&*'*+, ^.".130 ^^ ujboamboJj °^*> 

^Iaj/ ^poV* fol. 30^. a terg. In fine vera , fol f 307. a t. hare 4 calligraphp 
adnotata reperias : J*** ^^J^ o^^ ****** J^Aa ^ kjuhx+zlosoI* lioiaj ^ ■ ^ * 

00, y+h y — aJSoaioj ^fiD4.\^_Jo/j ^>^i0 ya^» JL-bo "V^X ^J5s^Z^Jio> J*L~A»aaj 

e-^^aJ JboJaX****^ Explicit expofifio Eufcbii > ex Li ho j j«f/w compofuit de 

Solu- CODICES MSS. CUALDAICl SIVE SYRIACI. 43 

Solution* duliorum 9 qu* proferutitur circa quadam E'vangelifiarum "verba » qui* 
bus apparet 3 perinde acji Enjange lift* Jib i non conucniant . Quibus verbis pio 
cul duoio indicatur OpusEufebii Grace deperditum , quodGul Caveus appel- 
lat , Ad Stepbanum ; de dijfonantia E°vangeUorum : Ebedjefus autem Sobenfis 
in Catalogo , hibrum Solutionis contraditlionum , qua funt in E'vangelio . Vi» 
de Tom. 3. Bibiioth. Orient, pag. 18. xv. Ijidori , ex Epiftola ad Stephanura 

Monachum . i^+&£ox>'$ ^\<n^Zn J****** U&&*1 lo.\y fL+^Jl ^* vtooio^ao../ \a% 
^Wft* Jo* dc locuftis] quibus ^fobannes *vefcebatur \ fol. 307. xvi. Sever i , 
in idem • U*)\i Ua»9o&* I*****-* ^a« *«*j 001 . k+oU** fol. 307. xvij. \fido~ 
ri 9 iniHud de JudarU : ®fam fecuris ad radicem arborum pojita eft • o>^«» 

_U.a- Jo* iL" 1*94*9 )i\& Jfco IJLVo — ^ jAuX** — * »3 . sftoiotAtt^ fol. 307. 

2vih. Ejufdem Ijidori 3 de ventilabro aream permundante . sj*o\o*±**+h 0*3**9 
^r**' U*Lo . Ihl U*g> m * Uai &•. 307. a terg. xix. £ <fohannis Cbryfofto* 
mi s ex Homilia de Ifentatione Domini. ^x* fcatjba r — ao ^oo-juja*/ !****• |^ AA io w. V^aoi |^ , y^©9 ou*a>J fol. 308. xx. &iw* in iilud : Efto con* 
jintiens adverfario tuo , </«/« es in 'via cum ipfo . J9019 <**W J»«o)x» v*** •» 

JLioJa* *j/ ©pox t _x ~Ax=> ^x JoJW ptf **o* fol. 310. a terg. xxi. &» 

<jfr/ , in illud : Qui minor eft in regno celorum , major eft illo , ideft Jobanne* 

^A~a* ^2» IA99 po/j JioXf o* ©"&*/ J~*a2*> )r*o\a>9 fol. 3 1 4. a t$rg, XXII. Ifi* 

aori Presbyteri , de diicipulis ajohanne ad Jefum miilis . J — **** u*o9o»A»*/y 

,^U-j9 ^<u. U\ o t *-**\L ^i*.** 9*** w'ot ^ fol. 314. a t. xxiut. S.Cyril* 

li 9 ex libro Thefaurorum ^.a. i^^ t a . )tssal*jx,* l^ks.2* vaseS^-V^? fok 
315. xxiv. cjohannis Monacbi , in illud ; Rcgnum egloruni *vim patitur 

)iz>^* Ji+tyo&i t»h J-oa*.j JI<ia.^io . J*,*-., fol. 313. xxv. Severs , in il- 
Itfd"; Ecce dileUus me us % in quo mi hi complacui . JI9 u'«i V^ao J+*o\*> \*f 
<H2» &+*£,* h s*\+* |^i->.. . Kk&A^9 w^i I* . J&aj fol. qitf. a t, xxv. Ejuf- 
dem Sever i\ ex Epiftola ad Cxfariam ." U^r&xk Zab.j |Z«^f ^ !»«o|U w^a "#aj 

o,^ «^JoI a\9 • 0001 ^po7 v oo£> |oo> ^J l^ixiU ia^^W? fA**iZ9 ^^ ^^» 

fl^jj In illud ; Nonne hicjUius t'ftfabri lignarii . xxvi. /j^/or/, ex Fpiftok ad 
Didymum,de fermento,cui comparatur a Chrifto Regnum coelorum. usDo9o t ^^^9 

) Ar .xi«.9 fZoa^M^ K £xo& OMn-2A9 IfA^ vfloaia^-.j Za^9 U«.^/ ^0 fol^ip. at^ 

xxvil. Severi ex Epiftola ad lfidorum Comitem ', la\* IZ^^/ ^ ff^p|as vp» ~+** 
».oW \116u6J ^.t . Jo^tW In illud I Ecce flius meus dilcftus , in quo mihi com* 

placui, fol. 323. a terg, xxvin. j^l/or/ , de llatere , quern Petrusde ore pifcij 

accepit . J[ma39 Jj©J9 o^^aa ^» va^mjj utooj^ +n*Lh s**c% h*k£*t . vr»oio t Afl9^/j 

fol. 324. a terg. xxix. Swcri 3 ex homilia Enthroniltica li. in illud: Angeli 
eorum femper *vident jaciem Patris mei , y«/ in celis tft . )^o|io ^ |^|a» wpoj |^ioia>'w^?9 fol. 325, xxx. Ijidori ad Petrum Monachum , in illud deVir- ginitate : Qui pot eft eapere capiat . ^^-^ J^a*.,. a»o^^a Z^ ^ooio^Afla-./j 
MuCb,a a^ , Jis^o^^ ^a» v pa •*»./? **<* fol. 3 2 ^- xx ^i. S, Bafilii Epifopi Q- 
fare* , in illud: Nw e/? bonus > niji unus Deus. U+om \&*Aa***l ^^^^^9 
^-^^^ v / . U*± ^j/ % Jjoi ^x . UJ^kw r ^aoo, ? 001 <2» fol f 32^, nil- 4. 
Cyrilli , ex ferrr^onc xvi/adverfusjulianum . cuT*9 /p^N ^» usmu^^a »^9 
J^^^^\ ^^^ei ^.^iiio . uaxu^a-. Vaute^9 fol*. 3^(5*. a terg. xxxiii, Ijidori 
in illud ; Qu* funt Ctfaris , Gtfari : ir qu* Dei , Deo . v. # of "^x u»oio t ^»-/9 

,^ oo^l . |oi\Jl Jo>^9o . *»A\ SAM o^M fol. 3*p. XXXIV. 5". ^r*« 24 TO M V S TERTIV S 

Syri , ex fcrmone de Nativitate . 1 % \* b~* V\* )M*> & f**l •** J* V9 
ja* Jx*2oa\ v «_j? ^di w^»/ fol. 3ip. a terg. xxxv. Severs ex Epiftola ad Ana* 
ilafiam , de Zacharia occifo inter templum & altare ^ J»*oJ_» up© "\*» 
oi&j» tol. 330. xxxvi. Jbjuldem ^w« ex npuroia aa i^uuiam iu wu^i 

Jo^x»^ .cAa.Aopw Joop lb *\*.V*J$ w*=* fol. 331. xxxvii. Ejufdem Severs, 
in illud ; Vbi cadaver \ ill congregabuntur aquiU . ^* w*e> . J«*4*» °^? 
fUi ><uu^aJSj ^Z : l^fttet fcufj fol. 331.XXXV111. lfidoriyin illud; jQ*i 
gp/i //* teilo non defcendat ad tollendum quid de domo . 001J J***/* ^"oi . vfi»oio t ---»_>/f 
o^t^f* j>**> s^*xx\ Za-j U :|i^|^ uoioAJt foh 331. a terg. xxxix. £ J8*. 
yj*/// 9 in parabolam talentorum . J-o^X ax**x/j ^ojo ^-^^ *a/ . a»ttA*_x-u-o-* ^ 
«ac}JLb Noo, \x*-s*»of JJ> .ejoio . v oe»/^of9 )Z«A*aa V foI - 333- a terg. 
XL. £ 'Marutb<e, Quoties undu* fit Dominus ? w_a*Z/ ^-4^i }^ |Zo*:» w^ 
^la^l jM_*Z v ^ *-^ w T ^»i/. N P» fol. 334. xli. Ejufdem S. Harutht , ia 
illud ; Hoe facite in meant commemorationem . yoA.__-.ooj* . *W Jjoj . JZorSo u^j 
v_^ U*)j*s. . C^_»y Jj;ao t \ *4***/ *»{*** foil 334. a terg/xLii. ^ Joban* 
nis Cbryfojiomi ex HomiliaL, in illud ;Pauperes femper habetis vobifcum r 

L 334. a terg. Adnotatio fol. 33^. y*l l^o^L^ol w*\*£ JL***a ..^-^ 

*£ Jlx__l\ Explicit brev'ts expo fit io Mattbti Evangelifi* , colleHa ex com-, 
ntarii? Doftorum omnium , ac prtfertim S. Jobanni? , ct <viro tabor is boni Hu-* 

yo. Brevis expofitio Johannis E<vangelift* 3 collegia a viro laboris ftudio-r 
ex commentariis 5. ^ohannis & aliorum . l^o^^o? x*~°-+> lo^oa vaoi 

_ erg. Initium • oJ^J lk>a^rfct !-♦— - ^.x. z\_v^a^ . |Z\\^o loo, oZ^J & + *++ & 
Ibid. Scholia, i. S.Cyrilli /in Illud ; CW ^W *rf/r w'W P^w , ^w 
*oeniet . ^Za\> ^'o . JZJLj wia^ : ^^/ u\ vao>*j "\^a . a»s«wV^ , # 

,\ o»o a/ |1 /I ^i fol. '344. a terg. 11. Seven ex Epiftola ad Carfariam * 
dejud „ . • -— ^ - 

i-Oo,o . »aIo>A,/ Uj^o 001 L.a>a^o ^Ztk Y+^gS* ,&/> u_XA^/ ^J |^a\ . )*^>A 

. oJT_\x X+-*&&\ ^m-^U *4-.\ki_:» *a/ ? ift../ ^» fol f 358. a terg. ill. O*- 
jilii in illud ; P^^^ w<i/(7r #2* ?/* . v-o^o 00, vs_i u_&/» u'oi ^X u»a*^-.^^ v- A ? 
jla^,.^ o7 esiy uof fol. 35,p. a terg. iv. E j u fd e rn S. Bafi/ii , in illud; paw 
c/arifica me apud te • yloA fc_u-*_»-fe_b s»^/> v.*o, ^.X ax»(_,\44b^ t-^? fol- 3^ J * 
\. Jacobs EdeJJlni , de vefte purpurea, qua Judaei Chriftum Dominum in- 
duerunt . |_»_-.j-x-\ v_o)._4A» o'oi /jN^j joo, uojoZs*/ f***^ J.iao» . v_^<__o^. A vpoy 
fol. 3<5"3. at. vi. S. Marutb/, Quid iignificat , quod crucem luam humeris 

tulit ? fft^~i? ^^o^Q . o^^a ^^ "^^f &~d? UOf '^v ^^ '*•** ui> ? ? 

om^^9 61/3^4. vn. S.Atbanalii , ex oratione'de Cruce : de Tunica Chri- 

fti . ^i. y* ^-^^ • i^^ ^? h*U» v ^ aaa^WZ/j . +m*4i o^.lo.a ^.^ 

l^-v- Jl li*JU_a *<&/ !J^jW ^oi'fol. 3(5*4. a terg. vjh. ^r^/ Edejfent !, in ik 
lud; Stabant juxta crucem Je/u mater ejus & for or matris ejus . J*oiW ^aa_i\4 

Opo/j ojJ^wo o^io/ ^qa.5 o^-^QJ ia!_x uooi ^xultjDf ^a« ^.^^J K."? S *" 0, fol • 3^4* 

a terg. Jacobus EdefTenus fororem maris Jcfu vocat Mariam alteram s uxo- 

rem Jofephi 4 SponU B. Virginis , ex qua [ Maria fcilicet altera J idem Jo- 

fephus CODICES MSS. CHALDA1C1 S1VE SYR1AC1 . aj 

fephus gcnuit filios , Simeonem, Jofe , Jacobum , & Judam , qui idcirco 
dicebantur ( inquit) Fratres Domini . ix. S. NLtrvtbae , de temporipus , qui- 
bus mulieres vencrunt ad fepulcrum Domini , deque diverfitate Angela 
qui apparuere . Vfc^oo fast* Zw*^. Ja-j w "If yoo^y Jj»-1'\ ^£2* 1Lo$o uj.** 
v o<*~av*/ Jj»^'x f*«^ ix^W y o--*j~W> Ja|i-!a» ^\-oa fol, 3<5*tf. x. Scveri , in 
illud ; Afcendo ad Pat rem meum & patrem 'veflrnm . \x^x> *w>k+l <*\*> 1*1 1+«o\a>9 
&4^$ »*^ <*ia«y uoctfol. 367. a terg. xi. Eufehii Ctfarienjis , ex Libro Qua*- 
ftionum . }.£}xi.l*.gt«jy J-^&s ^-ao L^jq vflaaA^aoo/y Initium „. J****** ^*y }~©? 
^=>o>*Z/ o>L*\ ^»o o>_i*y J t A^:*i\A2> wa.^1/ ^oo^a ^»y 001 fol. 3<5'7. a C. xil. Se- 

tribus pifcibus. -LJiftj )}ia .. .U.-oUi- <*po ♦Cc» lala vqX^a JaVa^x* fol. 3V8. a t, xin^ IJidori , de trina interrogatiane , qua 
■urn interrogavit . y^» ^J** /A\Z Wa-*» ^Mo*** Ja* ^»io t Ai»Jj 
, fol. itfo. Definit in hanc calligraphi adnotationem , foLjtfp. at. 
JU«*^A !■>♦*•/ Explicit fuccinHa Expojitio E'uangelii ^objnnis , collegia fitnma- 
tim a *viro Uhoris & dotlrinne ttttdiofo ex fujioribus ampliorikufque comment 
tar i is S. ^ohannis , & aliorum fantlorum Uotiorum . 

Confequuntur Adnotationes aljae , ex quibus pneftantiffimi hujus Codicis 
aetatem , cjuique inftaurationem,necnon eorum , ad quos oiim pertinuit ,nomina 
dignofcas.Earum prima, eadem, qua totus Codex,rnanu exarata > f. 370#i.nh«c 
legitur verba:l*.aso> )+&co ^j J^A.a& Jjoi J.^^.a^ tajkaaaX y^oy ©vm^X^^— ^*r *z*l ^^a\x *p\±\o ^i\!i^o |a.oi W^a >-o^o „ bxplicit, opeiJomi- 
»j*ni noftri , fcriptio libri hujus , Expofitionis ,, iiilicet , Pentateuchi Mods 
>, Pxopheta, & librorum Prophetarum omnium., qui. fequuntur; ExpoJitio- 
„ nis quoque fummari^ & concifo Apoltoli , & Evangelii MattKaei atque Jo- 
9 , hannis : opus quidem Sancfli Epiiram , & mar Jacobi Epitcopi Edefke ? q^io-. 
9> ad Vctas Teitimeitum ; quo vero ad Apoitolum, & Evangcua, opus San&i 
,, Johannis [ ChiyLoftomi .] Gjoria Patri , dc Filia., & Spiritm Sando ., nunc 
„ 6l temper & in feculum feculorum Amen . 3J 

Acinntfltin altera eiufdem CalJigfaphL, fol. cit. J70^ V-^^aoi Ipa^.lf 


Jj*_=ka — ^ w-^oaj^a . uoiWst licv^^? lil^iJ^ )K_A.eia? If-,^ ^ . <X* U**.-* 

^j / ^»__Ai3iioo . --^^a* ^\o«9o o%\+> )U*2> *\§.S* )i»-^o /^^- fc ^X ^2» ^aJk. 
.♦ 


o 
.* ^.a-Aitt . 1«^9 IiA^^^AAio : 4w&>k oPfoiaX -XAiOA,f> o'oj ; o)«.x^a o>^.\li^o* Tip/w. III. D LqajqA *<t TO M V S TMRT1V.S 

J_*o»a? vaoaX, upojo . JJ»A»o U*>+ UsC3k y>+*Sbl ltf»§ JAa«*x» Uy* 
: JatA^jBo **c* x^* 4 **? '^ ^>°» dJ f** ^^ ^***?° ^**J>° 4-^Xn '*«"& 

Vi K ^ JLi^^jo/fo utoa^oA J..,»\*,t ^» ^ 40a . ^Amm'o Jjxo*»lo ^fe^K ^-.fi 

«M^ ^\* ;*£» J^=»** Av-^> !♦-? k?° ty 1 *? ^^ ^ '**** ^**J Jxej 
A*4pp7 . «*^ V^* \ajO <MAJ9 , y f ... . _ 

„ AbYoluta eft 'autem decern poft annos adciirata hujus utiliffimi Thefauri col* 
\ y le£io per peccatorem Severum , miferationum Dei iftdigentem , laboris ftu* 
,, diofum , oc beata? rccordationis , Anno f Gnecorirm 3 centefimo feptuagefimo 
j 9 fectindo fupra miiJefimum lidcUCbrifti 8tfi*3 die a*, menfis hdar£ Mar* 
i$ tit ] in Monafterio S. Barbara , quod in montc Edefli fitum eft : diebus bea- 
„ tiflimi Patriarchs mar Johannis, & rcligioilffimi Metropolitan Conftantini . Id- 
M circo autemfpatium annorum decern impenfumfuit , quia nimirum Codi- 


eram vcro ftudiumqi 
que hafce Expofitiones > tarn pro fua, quam pro eorum , qui eas le&uri funt, 
utilitate atque folatio . Rogo igitur , omnes , qui hunc librum cvolverint , ut 
co proficiant, aut qui eunciem cxfcribcre voluerinr, ut jllud impleant , quod 
fcripmmeft; Orate invicem alter pro altero, utfanemini. Et propter Chri* 
fti amorcm defcnb*nt hanc memoriam , precpfque fundant pro memorato 
M peccatore? ut Dominus abftergat maculas peccatorum , qua? in ejus auima & 
\, corpore inherent, Precibus Prophetarum , qui prophetavere, & Apoftolo* 
„ rum , qui annunciavere f &Doaorum, qui expofucre '•: ac prafcrtim Sanfta? 
w Dei gcnitricis Mari« , & univerfi coetus San&omm , qui a feculo fuerunt , 
„ Amen . Quifquis autem hunc Librum acceperit, ut in ipfo lcgat,& per ipfum 
w proficiat , cumque ufurpaverit , nee domino fuo , cujus nomen infra defcribe- » 
1> Job, in J Jacob 
us in hoc Codice fpariim habentur , i8<f q. fumma autem Pauli Apoftoli , 
LU -* |LJ — — • A Johannis Evangeliprum , qua: pmia fere commentariafunt Johannis Chryfoftomi , licet pauca qusdam ad alios etiam pertineant , 2400. 
fumma omnium, 108^0. „ Atqui fumma hoc loco a Severo Monacho de- 
duct* , non verficulorum Scriptura eft , fed Scholiorum Interpretum . Johannes 
autem Patriarcha , cujus tempore Severn* Codicem hunc compofuit , is eft , qui 
mno Gra?c. 115:8. (Chr. 84c*. ) in Synodo , in Monafterio Sila? celebrata , 
Syrorum Jacobitarum Patriarcha elcftus , quum annos 27. fediffct , ordina- 
tis (ut ait Gregorius Abulpharagius in Chronico Syriaco ) odoginta fexEpi* 
fcopis,die3. Deccmbris, anno Graecorum 1185, (Chr, 873.) in urbe Rhe- 
fina deceflit . Vide Tom. 2. Bjbl. Orient, p. 348. Qnttanrinus vero , qui a 
Severo Monacho Codicis noftri coll^dore mttropolita Johannis Patriarcha? fyn- 
chronus dicitur , haud dubie Edejffin<e urbis Epifcopus fuit ( nam de ilia urbe 
ibi fit mentio ) adeoque in ferie EpifcoporumEdcffic, quam Tom. 1. a p. 414. 
ad 428. exhibuimus , poil EJiam 9 qui numcro xxx. abanno Gra^corum 1080. 
Chr. 769. fediffe perhibetur , eft conlocandus , 

Adnotatio tertia Calli^raphi recentioris, fol. 370. a terg. U^a- V^ao 


CODICES MSS. CHALDAICI S1VE SJRUC1 . % 7 J\ooj*o JUo^is \a ^ Ul k*Zz> jfr }«*«to J*J4v»**t»/Z > cu\ai* w^aW) Ji^»aa^» 

^.♦t ^a . ^J U*^* y><*\a*o y>+v* f<*^ U\+> JACSy ^ Jk.*a v ok^4 

Jo*/ ; <*»»»& t* t -a *o,a\X y|^ao ^ij ^ ^ Ijo, |^Ai.\ e*\ > $U>J*t 
. V-^ <f» fe*W> Jtao»> o » \ ^ao>* § £»?*■ **!<*-/ I .ncoa A^Zj ^ 

~a* ^ . i > Jam** J — ten A~-*~Z : Jjo* Jjx>»o^\ t*-^*^ ©7 U\ J* 9% Fro debitorum iuorum remiffione , peccatorjimquc venia*, dono dedit faunc A m m K I ' ^^ •* ^**"*v^ **W«tW *«-.*«*«, 

Expoiitionum Li brum Ccenobio Dei genitricis Maria* 5 quod jn deferto See- 
„ tenfi eft fitum , Simeon Tagritenfis Presbyjter& Monachus . Rogo autctn 
Up Lectores $ #uditorefque omncs, ut orentprome , quo rriifericordiam , & 
9 , veniam conl<pquar > inftar Latrpnis in Gruce , & Peccatricis in domo Simo- 
,, nis Pharifa?i , per jnterccilionem Dei genitricis Maria?, omnjumqije S<an<&o~ 
it rum. Amen . Quifquis vero quocumatxe modo hunc Librum tulcrit , cum- 
j, que quavis arte ufurpaverit , fciat , ic interdicto fubjacere , donee ipfiim 
„ in fupradi&um locum reftituat . Quodfi deleverit , aut expunxerrt hane 
3, memoriam , eidem interdido fubjaceat, &c. i3 Adjecit in memorato §ce-i 
tenfi Monalteiio Adnotationem iftam Johannes Monachus , fol. i. Ja^a .•&*? JMU3oo J ,2>t )t So n , .. , » \ **» ~J>«*cl * |*J, # t ,, Hie liber Expoiitionis Veteris & Novi Teitamenti pertinet ad facrum Coe« 
>9 nobium Dei genitricis , quod fitum eil in deferto 6Vetenfi. Nemini autem 
>, faselt ilium iibi ufurpare . Rogovos, fratres ^c magiftri mei , ut-pro me 
g 3 precemini , Johanne nimirum,Monacho magni ac venerabilis Ccenobii Saa- 
t, tti GabrieJis , de benedicl:o pago Betiir-Severina . „ 

Adnotatio quarta alterius Calligraphi , fol. 347, I&Km Lf~~L}* ai^^tJU 

ccnci3^.A>a^ u^oo atoa-.ia^ia( u#.ioo \aojQ^« u*^o «»*< jlxiX UXkc*to U-.^lo Uo^/t 

v»4.. , ii lo^Ss. /• l^-^ft^aj •*/ i -ua.lA^ao U<*»<* U^\y ^jLuto v^ojJ<w/ wpoo Ji ao uuj/ po» pkiSA^ o»Z t «.o , ^olo j^l „ ^9tAj» .mNSoV !*&^o »,. ; \ft)t 

U^.^uoA ^ J^^^io jL)a\t |CHjJbAA30 )n>.t » ..A J» t J^Aj II'^jmo i^ooj4» iboo jil^Sv«? 

)-Tjl/ A»^Ck J-*^*- JciciN^ v*^* ^^ ^oo» . Jjoi jbfc&£t^ ?ZaftZa*- ^^K ^»*/> 
^J»\ fek^t/ UJ^ \Aio : JS^bot ^-J^^ 1^.^-J Jo^^s.lU^^Iasa |ZaiO 'V-fiU ^lo. Jjoi^o 
„ ^^^t ^»X ooiZtt^ P U.a>l Ur -— ^o JU^^to ^po f^S^v Z*\* UO|)»^at . Sm»J 

t , Compadius inftauratufque eft Liber ifte, vita plenus, qui dicitur Conrifa 
,, Expofitio totiui Scriptura: Veteris ac Novi Teitamenti , ex commentariis 
„ Sanctorum Patrum , & laboris Itudioforum; uti pft Mar Jacobus , & Mar 
3 , Ephra?mius , &Mar Cyrillus ,& Mar Johannes , & Daniel Salachenfis , & 
5, alii Interpretcs . Deus requiem & veniam donet anirnabus eorum in Ret- 
3 , gnoCflorum: & oratio eorum opituletur omnibus iis , qui partem habent Tom. III. D 2 „ in 48 


TO M V S TERT1 VS 99 

p> 
9> 

99 
9> 
99 

»> 
99 in hoc Libro . Parcat eis Dominus , & veniam Jargiarur defunftis corum In 
die , in qua unufquifque recipit fecundum opera fua , & judicatur , prout 
gefferit . Etiam , Amen . Inftaurayit hunc Librum vir humilis , vilis , & 
plenas fordibus & cicatricibus , abjeftio hominum , & populi coenum , Mi- 
rigianus nomine , de caftro Manfuria , qui extrinfecus quidem videtur effe 
Presbyter, inmnfecus autem eft lupus rapax . Ad ipfum vero pertinet iftc 
Liber: nemini proinde, in Verbo Domini, fasefto, ut ilium quocumque 
modo auferat : led ut eurn Icgcndo cvolvat , capiendo utilitatis cauffa ; & 
veniam a Deo precetur pro codem , & veniam ipfe quoque confequatur : ut 
]] ita adirrtpleaturdiftum illud : Orate unufquifque ad invicem cum caritate • 
„ Et memores cftote in veftris prccibus eorum omnium 9 qui partem habent in 
hoc Libro . Fa&afunt ha»c die tertia menfis Thamuz ( yuiii ) Anno (Gr*- 
ccrum} 1.957. {Chrifti 1646.) quo anno multi peftilcntia funt abfumti-. 
Parcat Deus mortuis , & longam vitam largiatur vivis . Recolatur memoria 
Dei genitricis Maria? , & San&i Mar Afi* \ideft, Pansaleonis ) quorum ora* 
tio nobiicum fit, Amen , „ Codex itaque ifte jam ante annum Chrifti 1646. 
eScetenfi Deiparas Coenobio cxtra&us fuerat, & in Mirigiani , Syri Jacobin 
tx , potellatem devenerat : qui ilium in Bcroeenfis ,five Alepenfis , corumdern 
Jacobitarum Epifcopi cellam intuiit ; repenfo denique Presbyteris atque Epifco* 
poillius Eccleiiaea nobis beneficio , eundem Codicem, anno 171c?. compara> 
turn, in Vaticanam Bibliothecam inveximus , 

Porro ad pleniorem hujus Godicis notitiam , animadvertendum eft , Seve* 

rum Monachum Monafterii S. Barbara: in monte Edeffa? , anno Chrifti 86 x. hunc 
Codicem coUcgiffe , partim quidem defcriptis in eo commentariis Ephra?mi , Ja* 
cobi Edeffeni , Danielis Salachcnfis , aliorumquc , partim vero reda&is ab eo* 
dem in compendium Homihis S.Johannis Chryfoftomi; quemadmodum idem 
Severusde feipfo teltatur , quum id operis tribuit Anonymo Uboris ftudiofo . 
Quum autem eo , quo Author vixit, fcripfltque, feculo 3 anno nempe , ut di&um 
elt i Chr. 8tfi. Monachi Edeffeni , in quorum is numerocenfendus eft , Jacobin 
ticam harcfim , unius fcilicet, in Chrifto Naturae , Voluntatis, & Opcrationis ; 
profiterentur ; mirum proinde non eft , Severum Patriarcham Antiochenum , 
accrrimum ilium Monophyfitica: ha?refeos propugnarorem , a Sevcro noftro. 99 

99 
i9 

99 

a titulo Sanlli ubique laudari . Jdem dejacobo Edeffeno Epifcopo dicendum , 
qui Severi Antiocheni admirator fuit, fe£ta?queJacobitica? , fuo tempore, primif 
pilus ; ficuti Torn. 2. Biblioth. Orient, pag. 337. oftendimus . 

Prater^a vero in fcriprione ejufdem Codicis notanda? funt quinquc Vo- 
calium Syriacarum figura? ex Uteris Grarcis efformata? , qua? Pundlorum loco, 
vocibus le&u di'^Ecilioribus adponi folent r Harum inventor fuifle dicitur 
Theophilus Edeffenus Maronita , qui deceffitanno Hegira: idp. ideit , C\\\'w 
fti 78 y. tefte Gregorio Abulpharagio in hiftoria Dynaftiarum . Nam quum is 
Homeri Verfus e Gr^co Syriacos faceret , ambiguas voces Vocalibus Gratis no- 
tavit : nimirum a adpofuit pro A : c pro E; o pro O : » pro I 1 & v pro V, 
Quodpun&andi genus omncs deinde Syri , Ncftorianis exceptis^ amplexi funt . 
Antiquilfimam hujus fcriptionis formam exhibct Codex noftcr frequenter , fed 
potiflirmtm in commentariis S. 1 phramiin Hofce Prophetam , fol. 133.& 134. 
ubiquinque Vocalium forma: adparent. Vide Tom. 1. Bibi. Orient, pag. ^4. Codex CODICES MSS. CHALDAia SIVE SYR1ACI , %» C I v. c Odex antiquiJlimus, in f. membraneus , Stronghylis , five Syrians veta* 

ilis Uteris eleganter exaratus, conftans £oliis Sy/mtcr Syriacos Codd.ano-* 
bis comparatos & in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim O&avus : ubi continents i, S. Athanash Archiepiscopi Alexandrini , Oratio de Verbi Incar* 

natione , deque ejus per corpus ad nos Apparitione . <a**.~*ss\Al\ \*.++ — «* f*3aia» 
Jf^a t *2>* v la\j <***4*o }k\x>> otiaiAj^^io ^£po ,Li t i£»a.^vj JAcuaxj3^.a/j U** .^.\oi» )>|^a, A^-» ioU^oso f+ZlSSX*} iioIiaXy U**^£ ^&*> ,j Qj 

5> f'uperiori Oratione , licet pauca ex multis delibantes 3 iatis tamen abunde de 
„ Gentium in Idolis colendis errore & fuperftitione diximus ,, . Delink f.84.a t. 
in haec verba : U_ ^.~» ^>Qjo t ui3 ~» ^»" va«AJ ' s&tuU y&Jo^* jjn^c <**! \.*n$&> . vo \*> J ^j^, J^\ \x Jiaio •* AXxu* M Jlo ljU. M |i*M L*\-/ JaXMN . ^oe/ ^Yt"W ,, Ac deinceps illis jun&us , peccatoribus irnpendens pericuJutu 
„ & paratum in die judicii ignem eftugiat, & qua? Sanctis in regno coelorum de- 

9f ftinata funt pragma recipiat 3 qua? quidem nee oculus vidit , nee auris audivit, 
f , nee in cor hominis alcendit omnc , quod praeparatum eft, his., qui virtutem fe- 

,, 5antu'r,ac Deum diligunt in Chriftojefu. Domino npftro, per quern Patri, una 
77 cum ipfo Filio in Spiritu San&o honor, gloria , & poteltas,in fecula fecuiorum. 
9S Amen 3i . Edita Giacce & Latme^ fiudio Monachorum OrdinisS. Benedicii e 
Congregatione S. Mauri , Pariiiis anno \6pS. Tom. i. Par. i. Operum S.Atha- 
Jiafli a pag. 47. ad #7. hoc prasfuo tituio : S. P.N.. Athaiafj Alexandria Ar- 
ch iepij "cop i , Or a do , «%« T« t c*<u>$&>T)i7w<; 7* toy* , <& rnt jj$ a&xpfa , In ejus fine fol. 
84. a terg. haec legitur Adnotatio ^-Vy sjsQ**jxililU +-s*t 1+**U* ia4a»\ .^iu. 
Jj^_\x> /©►^w> o»iauai^^io Explicit O ratio S. Atbanajii de Incarnationc Dei 

Verbi . 

2. Intcrpretatio Homilia: Grxcx , quae dicla fxiit a fando & beato Timo- 

thco , qui Severi Patriarchs temporibus erat Archicpifcopus Alexandria ma. gnae • u^aa^^^f oo> u»o;4a^a^ — Q CPaS 5i Homilia S. Archiepifcopi Alexandria: Timothei , difta in Tnrono Ecclefiae 
,, Dionyfii , quum legeretur verfus ille ex Evangel io Johannis Evangeliftx : 
„ °}efus autem defatigatus ai itinere <vi<c fedebat . Habita eft autem die Do- 
„ minica, vigefima fecunda menfis Jar [ M^V] ftidi&ione Quarta . Veri- 

. au»fnjmte natura eft fubfittens . & fiducia. . & lux * Dominus nofter , 3 tas , qu:eluaptc natura eit lublutens , oc naucia , cc lux * 

5 , eft & Deus Jcfus Chriftus . „ Ubi ait , Chriftum Dominum ., & ve- 

rum Deum effe , & verum hominem : eidem tamquam Deo miracula tribuen- 

da & Ulud prafcrtim oftendcre ipfius Divinitatcm , quod dixit; Eg*& P*r 
' ttr 3 o T M V S TE RT 1 V S 

ter unumfumus\ tamquam homini , a/fignandas inculpabiles |>affioncs , famem 
videlicet , fitim , fomnum , & alia hujufmodi , qua? vere in corpore fubiit , 
non phanraftice , Ex quo perfpicuum fit , Timotheum hunc Ssveri fententiam 
fequutum fuiffe , afferentis adverfus Julianum Halicarnaffa?um , Chrifti corpus 
fuiffe corruptible ante refurrectionem , hoc eft , obnoxium najturalibus pafc 
fionibus , InJiflio autem Quarta , qua? in jtitulo hujus Homilja: cxprimitar , 
jndicat Annum ChriBi 516. quo anno , die 22. AJar ( hoc eft> jMartii ) fie 
enim Jegcndurn «W A Jar , pro *»-»*/ ^ar > litera Joi in Paleth permutata , 
decurrebat dies Dominica , & hid iff id Quart* . Eli igitur hie Timotheu*, Ale* 
xandrinus Patriarcha , inaugurates extrerrio Anaftafii lnaperatoris anno , Chri- 
fti videlicet ineunte anno 518. vitamque produxit ufqoe ad annum f$$* quo 
ilium decefllffe perhibent . Vide dodilfimo* Bollandfanos focios in Hiftoria 
Patriarcharum Alexandrinorum , Tomo 1. Maii prapfixa . Adnotatio in fi- 
ne hujus Homilise, fol. 87. }^\o JbkJI }^^ uaoojZ*aa^ upoj Ue^JtoL +p\+ 
^aU ^00/ ^ "~\Y y*.\\\o ^M\a.2>o \+,<* J***o* J~o*\o Explicit Homi/ia Mar 
Timotbei . Gloria Patri , & Fi/io ? <& Spirit ui *$anfto ? nunc & femper & in 
feculum fecutorum , Amen . Amen . 

. Is Codex exaratus eft anno Chrifti 5^4. ut hare oftendunt Calligraphi vcr* 
ba , quae fol. 87. ad calcem leguntur . ^-j^j *=>/ w^L=> Jjoi l^Aa j*\Jb+J 

}—+** — A 0»c^.a U<* fete* ^-? fca-JNa . «A»onift^^ Mfcdo»o ^AaAO Ijic^Mpi 

} .* » »* r *f^X> Jxt«9<*X* UPO ^1 (mJJ h++*+9 l*o)L UP© joiSSw SXpfO 1*03-. 9 
• jtoX+t^> /Z<U*/» <^\a IjUZo |a-..Mjko Uh^. "a-C* Js**. ^fcJS. ^XJ**! ^5 ixoJi&O J**a£1 

)I«-.a^»\ >©-Lj/ Jo^*# •«* : ^&m* o»r=^io ^V^* ,wt*»^a x*iA,^£»a» •oj |<»SfcO} 

^o «> A39 }W>o? J^o&a Ja*aX» J£fcoJfc& ^u»a« \\o, ^b»/o -*/ JLLZft &*!.».£&» 
^ K| n< \ ^Z |a~*j , feotkSk\ o>\ /ooj /l^J fc+r* oj^ f^o^'» )*•/ i^j^Afla *»&•">& 
yiX . Vf , l 9 Uft^y^ Mo f-CwXlX Jl) Ja*/ : )^*^^ \0*~— » yOOX\*JO lAxj^-Looa Nac-.a Ju**V 

20 >*-**£&. l^.^»9 }LeA.\** JU+J U2>1* V^taSU«^ oij . t~*B>'h B^J Ir^fc w'<h\ 

fo^sol )»^\) 0)^20^ j^^xs „ Explicit Xiber iite'menfe Ab {AuguHo) 
", anno Alexandri 87^. ( C^r. y(T4- ) exaratus autem fuit diebus fancli reli^ 
„ giofi. , Deumque amantis Mar i homa? r Abbatis Monafterii S. Cyriaci in 
,, loco > qui dicitur Barbaron , fito juxta Salamiam 5 diebus quoque fancl:i , virt- 
9J tutibus ornati , MarLeontii Presbyteri & Oeconojni > de Turachin , una 
>y cum reliquis Fresbyteris & Piaconis , fotoque benediftaj fraternitatis cceiu • 
„ Deus , cujus amore opcrantur , cujufque fpem pr^ftolantur , dignos illos ef* 
„ ficiat regno adoptionis filiorum , ctiam , Amen , Sed <Sc Johannem libra- 
rium Edeffenum , qui hunc Jibrum fcripfit , & Leontium Sacrxum fratrem in eodem Monaiterio degentem , qui eundem librariutn adjuvit, dignos mi* 
jy fericordia & pietate efficiat in die Judicii , quando fententia. profereturj 
>, ut ibi invkem fe videant , ubi non eft aifliclio, neque trjftitia, & audiant vu* 
,, cem illam , dicentem ; Venite Bencdicli Patris mei , pollidete Regnum pa* 
„ ratum Sanctis a conftitutione mundi . Amen, Amen . 3, Ex eo autem , quod 
Timotheus hareticus Alexandria? Patriarcha a librario SanHus adpellatur, per- 
fpicuum fit , eundem Syrum jacobitam fuiffe > erroribu* Monophyfitarum 9 
Timothci ipfius adinftar $ infeitum , 

Confequitur alia Adnotatio , rqcentiori tamen manu adjc&a, de rationc 
conficiendi atramenti ad fcribendum > cujus initium, fol. 87. a terg. JJ_*o£* 
fU+» In fronte autem Codicis bare 5 manu etiam recentiori , fed anno 


Chr. CODICES MSS. CHALDAIC1 SIVE SYRIACI. 3 , Chr. 732. adnotata, icguntur . h+r***** I * \r> y— * j,,,^^ yo***i3o £*«u-*.Z/ ^ij»f J*o* v Vx &© }*oj **&j \\vfta-M . w**\x „ Operam dedit, comparavitquc quod 
9 i in Deferto ( Scetenji} fi turn eft : dono autem ilium dedit una cum pluri* 
9i bus aiiis Libris eidem Monafterjo , ut Dominus fibl fuifque defun&is vc- 
mam largiatur . Nemini vcro fas efto $ ilium ex hoc loco extrahere , aut me* >* - Qu A • , 

09 thema efto . Parce animae tux, infelix ; & preces funde pro mifero , oui hxc 
„ fcripfit. „ Haud ab/imilem huic Epigraphas alias legere eft in aliis Codicibus 
Syriacis , ejufdem Mofis Nifibeni manu exaratas , ubi & numeras Librorum ab 
eodemMofe proillo Syrorum Scetenfi Monafterio cqmparatorum , & annus, 
quo id contigit , difertim exprimitur . Vide inter ceteros Codicem Nitrien- 
iem viil. Tom. i. Bibl. Orient, pag, 83. in quo hax habentur. Jix*© Jfjft-JJ \t\»4o»*» M^*o J*y^ l*-<oo ^uo ^l.bo JU^-lco jj^f ^X lie* J^*&a K^M 9> »*jq^» J*ox> /****** ^X <-*.\o* J_:*&3 oil . . . oi^f JL+~*9o |jo{)f^^o wW ^Jx 

., Ui*Z^2> &\U ^sAh ^.Ilxio laS^ Au-u* \xk ^o Vj In honorem , <5c de* 
„ cus , & exahationem hujus facri Monafterii DeipaYae Syrorum in deferto See* 
„ tenfi j ftudiofe comparavit Librum nunc una cum aliis multis «, nimirum du* 
j, centis & quinquaginta , Mofcs humilis ac peccator , cognomento Niiibenus; 
quorum pleroique emit , nonnullos vero dono oblatOsS accepit , dum Bagda- 
u dum protects eft pro negotiis hujus \ remi, ScMonachorum ibidem common 
9i rantium . . . Advexit iftos Codices pra:fatus Moles Abbas Jinno Gra?corum mil* 
,, lefimo, ducentefimo quadragefimo tercio ., ideH 9 Cbrifli p$i* 9 > Ha:c Epi- 
graphs iifdem plane verbis prefix a eft manu memorari Moiis jNifibeni fingu» 
Xi$ tere Codicibus , quos ille fe comparaffe adfirmat . Comptures autem ex e(s 
ijos ex Oriente in Bihliothccam Vaticanam intuhmus . Porro ex ill Is Libris » 
quos idem Mofes dono libi in Mefopotamia oblatos adferit , unum fuiffe Codi* 
cem Expofitionum Veteris & Novi Teftamenti 5 quern nos fuperiori numero 
cm. recenluimus , ex ilia epigraplie conftat, qua Simeon Tagritenjis J*rcsbyter 
ix Monachus profitetur , fe dono dedifle ilium Librum CoenobiO Dei genitrici« 
Marix , quod in deferto Scetenli eft fttum . 

c v. 

Odex antiquiffimus, in folio membraneus 9 Stronghylis , five Syriacis ve* 
tuftis litcris -eleganter exaratus , conftans foliis 10^. inter Syriacos a 
nobis comparatos & in Bib! .iothecam Vaticanam inlatos 3 olim Nonas; 
quo continetur. 

S. Gregorii Theologi 3 l*iberQarminum ^amhicorum . j'^oL^ooy l.^.-v ^ 

abfoJvitur titulis . 

I. Dcfinitioncs minus cx&H* . Jlo^iao w^ afc X ls*&~L \.^* /**>£*» 

fol. 1 • Initium . f A** t * f&*~& U>**1 . **io*ui ^»' |o>3^ to*u§ ens primum to- 

num. 3 i T0MVSTERT1VS 

num efl . Vide Tom. 3. Opcrum S. Gregorii Nazianzcni edit. Colonia itfpo. 
pag. 15)8. Adnoratio fol. <f. , prarlaudatis definitionibus a calligrapho adjefta , 
eft hujulmodi : Jaaa*-l&W <** hk+h jZalia© s* "*r%\ \soaZ~JL ^^j )ix>U* j*—^* 
~*&*,o ^Ll* Explicit Carmen de defnitionihut minut exaftit , continent Element a 
( lioc eit Verfus Jambicos ) cclx. 

2. Ejufdem S. Gregorii Conjilia tetraflicha . JL***» ©*\-> t a <*\*9 vaol 

)^>a» l»J**a* |a^do vttc^ia^i^ f. tf . Initium - asoa^a^.^^J v»&«/ ^* JbaX 
Gregorii Magni Tbeolog 

Qu<c prceferenda efl, actio , an tbeoria ? Adnotatio .fol.li. a terg. Ja.\_io *-Jtt^»* 

tTJ^i Ixtoaa^^os/ o^ *u/» . J*^>ax» IjaVj^> Abfoluta funt Conjilia Tetrufiicha ; 

qua continent Element a ccxxxvi. 

3. Ejufdcm , de Humana 'virtute )k+*A |ZoiA A ao^X . <*\** f9 ^*J fol. 
11. a terg. Initium. w_j&a^v H ^*? '?°* • ^*>\a* =**.*>* /ZoijN^a\ . Vide Tom. 
2. cit. p. 135:. ubi Graecc inferibitur : /// feipjum , Latino , de 'virtute humana. 
Initium Lat. lpfe quidem miro teneor *virtutit amore ; at nee quaenam Jit 9 nee 

qua ratione parari pojjit 9 me docuit . Adnotatio fol. 14. a terg. ^Xj^-X** 
t .Ia iitixa-I^siso? a>2± *-/t jZoi-Zfao Explicit de Paraneji , contine t autem Element 

ta lxxxiv. 

4. Ejufdem de Virtute , Carmen fecundum Parxneticum . o^*j r a o»^«» 
ji^Zpo ^tJU /r^J:* fZoiA*:» ^£-» fol. 14. a terg. Initium . |p»jb» *a/j V*aoi|&-f 
yfr «— " -~^ ^**7 Jjo» Vide Tom. 2. cit. p. 13(5*. ab iis verbis in Greco textu; 
hW £yt ni m ri'nv ty *fa* & fytn -da* . Nam ibi unum continuum Carmen eit 
cum ftiperiori , non in duo, uti in Syriaca verfionc , divifum . Adnotatio 

fol. itf. a terg. V \u>^&&1 e, ^ A«/t jZ°iA-.*> ^? M-iZ lv*l» <p\+ Ex* 

t licit Carmen fecundum de Virtute , continent Elementa lxx. 

5. Ejufdem <fe Patientia . IZaj^^xtoio ^x» o£k«» »a.o»\«»fol. i<5\ a terg. Initium . Aj/ s^aaa* Jaio» *«&«/ JZoaj^'j )Uu» J*:* uj/ »aj 001 ^ Vid.Tom.2. 
cit. p. 181. ubi he incipit . F/orere cernis improtum quando r virum , manere poe- 
na t ultimo hunc nofcas die . Adnotatio ibid. j_* Jj^aa—gtW o^ A*/> ^_-\a, Ex-r 
/>//>/> Carmen de patientia 9 continent Elementa xvn. In Grasco tamen funt 

Verfus vii- 

6. Ejufdem Carmen alteram de Patientia /ZaJ*. — ^▲a»^o > \^> k+~l fol. i<5*. 
a terg. Initium Jjc»»aaA »a . /£***** tf — **->=> Aj/ ^ t X* \.\> ^9 ^&*> Vide 
Tom. 2. cit. p. 180. Me qttAndo f<£ r vis obrutum morbis petit . Adnotatio fol. 17. 

L*. |i»aa~^.fio/ o^ &+h -p.-.\j* Explicit , continensElementa xn. Totidemfunt 
Gra?ci Verfus. 

7. Ejufdem de Virginitate . )Lo.\oIs^ \&*> cft^t *a <h\-j fol. 17. Ini- 
tium . t~la&** fo*^a *x*)ZZ j<^ooi2>y ^sa, Vide Tom. 2. cit. p. 175% de P/z- 

dicitia . Bonum ligari nuptiit , r^f/r wo^ . Adnotatio fol. 18. a terg. ^\^ 
<*£» l*.lx*fy*>l <^^ ^-/? |Ztt\o^^ ^X* Explicit de Virginitate 9 continent Ele- 
menta lxv. Totidcm funt in Greco . 

8. Ejuf {cm Carmen de Monachit U' w *9 ^Xj h*\* *\+j t ao>\^fol.i8. 

Vide Tom. 2. cit. p. 138. Adji/ios Monachot . Dcliciat Hudio quidam mihi din 
xerat efii , mentit inopt reft*. Adnotatio fol. ip. • JTa ^Da«a-^ia>/ o»^ ^/j y^+> Explicit , continent Elementa xxiv. 9 . Ejuf- CODICES MSS. CHALDAICI SWE SYR1AC1 . 33 

p. Ejufdem Carmen, a Hud de Monacbis . \,Xj Ui**l ;»*»'&» **\+% ♦» ot^+* 

}•'**» fo!. i^j. a tcrg. Init. «j*^ v©ia*o «U\^ ©7 Aj/ j^aaa Jaaa Vid. Tom. a* 

eit. p. i op. Ad Monacbos in Cenobio degentes . *S7 fbciam 'vitam . Adnotatio f.20. 

•JTa |i»~a*{^iW o>^ A»*Jj }*+*» ^*Xj 7* — r\*» Explicit de Monacbis $ continent 
Element a xxvi. In Grasco xv. 

lO. Ejufdem, Beatitudines Vit& Spirituals . |avj\xi <*\+> +± o>\+* 

JU&* /♦ =>«?? fol. 20. Init. U^Ia. U-~ ©>^ *«•{* 001 ^o* 001 Jj4cka£ Vide 

Tom. 2. cit. p. pi. Beatitudines 9 & Spiritualis vita reguU . Felix, a mundo abflratlus , qui r vi t vh eremo in rigida . Adnotatio fol. 22. o » ... r* Jb*/» <*\* ^-Tx» J«x»aa^.xto/ Explicit , con linens Element a LXiV, s£**\&s&a.u£a£t£B*a£> ^-j **•]!./ 
Diffum autemfuit hoc Carmen Conflantinopoli . 

II. Ejufdem Dcfinit tones 'vitse Spiritualis. Jioa-I-ZV-Xj c*\-> *a o»\«f 
I V*o>* fol. 22. Init. Jje^aa^ oU* A****** Vide Tom. cit. p. p2. °}usjurandum Gregorii . Verbum jura*vi . Adnotatio fol. 22. ^— «A^ Jj»aa_I§^a? <*:* '&J; ^^% 
ittAadau^^xofti:^ ol^ ^j **>JU Explicit Carmen , continens Element a xxx, 
diilum autem fuit in eadem urbe Qonftantinopoli . 
12. Ejufdem , Quod non lie eat SanHos redargui propter impios . +s 

J^A ^»#.^xu a^su9 ^+f **? **?> to ^- «£>*£ fol. 2.2. a tcrg. Init. Ji-a aiW* 
Js-^ruo ^«" I*Ja» Adnotatio ioi.23. a tcrg. e>-Ta JaoaJ^cfe/ o» ■ ,^ A*/j 
Explicit , continens Element a XXIX. 

13, Ejufdem , J[5W #**** **/«*# mode fie jocari . A*/j ^fe** c*\*y *s c*\~t 
Jb^^wa iX^Ajf %a/ fol. 23. a tcrg. Initium Jla^co &l ^o' J*xA*a>° Adnota* 
tio ibid. jT l&^lfc&l <*:* iS*fc ^-r^** Explicit 9 continens Element a I v. 

14. fejufdem , ad Phi Lignum : C7 de Patient ia . uaa^t^JLta Va> o»^»» 
jZaj^*i»2» \\o fol. 2 3. a tcrg. Init. U* t -xu» ^*/ ^e A ^^fta^oij Jai ^o" JL Adnotatio fol. 24. wJT* kaSaul fc.i*/ ©P» &*/»^-^* Explicit , habens Elcmen- 

ta xviii. 

17. Ejufdem , defeipfo o^^aaj V^j <h^j t a ^-> fol. 24. Initium . )V\ 

U*+j U*9 lyaootJS.\ t a . l^o^x ^ U-il Adnotatio fol. 25. a terg. <*£> A*/j ^-^^ 
t^Jj \aoZA*.l§.sol Explicit , con flans Element is Lil. 

itf. Ejufdem, Carmen aliwd de feipfo , pofl fuum reditum . o»\«j ^ ^*> 

•nuca i^^ ^qi U-/ JwaUo fol. 25. a terg. Initium. /AaJ^^ ^^u^j u^ji 

Jj/ ^-.^.iaX (A.^i'oi Vide Tom. 2. cit. p. 134. ubi fie inferibitur : Dt feipfo pofl 

reditum ex urbe Conflantinopolitana . Adnotatio fol. 28. a tcrg, ot*aj "\\j f -t^*' 

s*.~£i Jjtoda^W o^ A*/* Explicit , continens Elementa ex. 

17. Ejufdem , ^ Ijiabolo. U*^ \*j o^^j ♦Och^j fol.28. a terg. Init;, ji^a-.^^ jJ ^/ 1^-i.aoj I* J ^* io*A«^ ^uft^- Adnot. ibid. U^a "Vxj ^^a, 

JL* Jx»2a-!j5*0D/ <h^ A-/j Explicit de Diabolo , continens Elementa xiv. 

18. Ejufdem , <& *o , y^/ ex praclaro quidem gencre efl , fedpejjimis moribus 

praadims : ©MJ y^-^j ^-^ **ft^- ^N <*^*? fol- ^8. a terg. Init. |a£ 1m k? 5 .^ 
|ooi U-.^ e»^kA> . *Adnotatio fol. 30. y>~ l^^aZ^eol *»?> A#/j. 7^* Explicit, 

continens Elementa xl. 1 p. Ejufdem *& Ckrifii genealogia. . !-**:»> /^^•^ la^aoio "^X <*\+% fol. 
30. Init. JoM-ioi. Jxxx^o |ai ^Aso M ^?° • ^ »/ Vide Tom. 2. cit. p. pp. 
num. 38. Adnotatio fol. 31. a tcrg. £-j tofiaaL$wo»f o>^ &4* +f>\»> Explicit , bar 

tens Elementa lix. 

20. Ejufdem Carmen fecundum 9 de Ckrifii genealogia . /*:*)*> o*V.j t a <h^-j 

kojOft/^'U* ZaSu^io ^X? x+iki fol, 31- a tcrg. Initium, ^» Ipi ^[l** 
torn. III. E 
34 TO MV S TERT IV S 

* 

kao*a» y*l ?>l 1*± U+±*> Adnotatio f. 33. s^T* \c***Z&»l ** &«?» f^*> 

Explicit , compleHens Element a xliii. 

a 1. Ejufdem, de Miraculis ChriHi fecunium Matt hit urn . «*X>* *a «£~> 

u*,* ? M*a> *+blL**>>l V__ x fol.33.Init. u&x? J^***? <*' JUW Vide 

Tom. 2.cit. p. 101. num. 3p. # 

ai. Ejuldem , de Parabolis . UJLi V^ ? 0^4 fol. 34- Iwt. U*> *h 1**1 
l* ^ K« J^I^aioX JUm Vide Tom. 2. cit. p. 102. num. 40. 

23. Ejufdem , de Miraculis feeundum Mar cum . a»a---apo j JZ ^oyl ^Vx o^-y 
fol. 34. a terg, Init. ^&a/ J<*$s.y M"**»£ U^oo^ ^j a»aj**> Viae Tom. a. 

cit.p. 1 03. num. 44. 

24. Ejufdem , de Paraiolis . }LfLZsL %±* o%\** ibid. Initium ^X* T *b 

2 y. Ejufdem , de Miraculis feeundum Lucam . W^? Jl»*w. ^^- o&*} tol. 

3 j. Initium. ^.\c* «*/» vrao^ay °i*^-» «V *amx*» Vide Tom. 2. cit.p.i02. 

num. 42. 

2tf. Ejufdem , de Paraiolis . JIlLa \xy *\»» fol. 3;. a terg. Init. Jm^ 
\o» j+hy9<*\Ll JlvZ* ^»" Vide Tom. 2. cit. p. 103. num. 43. 

27. Ejufdem, de Miraculis feeundum °}obannem * ^~«*» )!♦»*£ ^X e^»» 
fol. 3<5*. Init. ^u.a*j Ujc^ ^5aa *j/ wsuV J*-i'«iXj ^0' )l*W Vide Tom. 
2. cit. p. 102. num. 41. 

28. Ejufde m , de Paraiolis quatuor E-vangeliflarum , & de feipfo . ©i^*> 
o)_a&j \Xo jf^*aa\£ ^Udi'f; /ijLia^x fol. 36. Init. t a J^\> I— ^ V~~~y 

t»*^» )&*/&*» Vide Tom. 2. cit. p. 103. num.43. 

2p. Ejufdem, de ChriHi hcamatione , & ad r aerfus Apollinarium . v*oI 

u»**A*\aa/ N \^Ho^o J -^JLio? 0}jUlAi*2h£i2a "\x> «*\-> »a <*X*j fol. 3$>. a t. Init. /©» — 3^y o*A\:» laXu&X <V ♦W ft5 V? <** *°» '** 

30. Ejufdem , Carmen feeundum de Incaruatione , eb* ad*uerfus Apollinarium. 

. Utoa^^oa/ "V-A-Qa^o I^'jOo* C|lalAJ»2fcJS_aft "\X? *«»!.> J*x»^o o^f ♦* 0*X«» 

fol. 40. Init. ^x t / w V> ^»j 00, i^!**> Jj«o, Vide torn. 2. cit. p. 247. ubi 
hocce initium . Mentem fuprtmam fcimus . 

31. Ejufdem , ad Maximum . ^coa^a:** Xc\ ck\+* +s e£k**fol. 41. a terg. 
Init. oM»\ k*l w^W . ^iX* Jam Vide Tom. 2. cit. p. 24P. Initium . Quid 

hoc Jibi Tjult Maxime ? audes fcribere ? 

32. Ejufdem , de Procidentia Dei . f***.*^ JJUX*£>a ^£ao oC*t«»»s c>\+* 

fol. 43. Init. )io<*^:* ^*a£at^*i ^»* ^^^j Vide Tom. 1. cit. p. 188* 

Pereant prof ant > qui Deum fummum negant . 

33. Ejufdem de Virtute lL*ii!K~-*zo \.&s* o* \*9 t A <*^. y fol . 4^. Initium. 
^u.^Aoo'9 ^of lo^. oA» J Uuopo Kkiio . ii/ lija* \akf |^^» t n )^\^!^ Adnotatio 
fol. <5"3. )iJ»\o IJxij^dI ixjoaa^^ats/ o^^ &+hf.\A. Explicit, continens Elementa dcccx. 
Vide Tom. 2. cit. p. 20 J. Plerique narrant * ac ^elim baud inaniter . In Gra> 
co textu funt Vcruxs pptf. 

34. Ejufdem , ad Aiiimam . K&j l*\ o%\+j t a o^^ffol. 63. Initium . JW 
j_i/ \Uio y\-j J.Aaa\ . y\ |»o»j» Au/ |.^\ ^ Vide Tom. 2. cit. p. 182. Ad 
fuam Animam , Carmen Anacreonticum . Quidnam tibi requiris , percontor ipfe 
mentem . 

3j. Ejufdem > <& 7^/^ • <**fiu \,-_x o^\-> t a <*\*jfol. 6$. Init. AmIiu^** 
fi^^ U*v* \m*L+is*\ ^001 UU^to UJLI^Bt ^" Vide Tom. 2. cit. pag.243. 

Z)^ j^/^/i • Permulta certe plurimt fecum trabunt dies • 

3<f. Ejut CODICES MSS. CHALDA1CI, SIVE SYRIACI. # 39 

$&. Ejufdem, de feipfo , o**&j ^x o>\»* ♦* o>\-* fol. 6y. a terg. Init. 

feafeoM* w\» ^ JL»aJ. . ^ia*9 ^\-J ^«^o7 Adnotatio fol. tfp. <*2> &Jjy-\+ 
^Lo ito^ft-I^x*/ Explicit , continent Eltmenta civ. 

37. E.jnfUem 9 a J'verfis Iram . )te*~ VauOa^ o*\** *a o>\-j fol.tfp. Ini- 
tium , fcaoSka* *^ hU. l~*l **^> }bj*~ V~x Adnotatio fol . yp. c*a> &Ji y>\+ 
Ja^o « J^^ilo J^oaxuI oa> "aaU Explicit , continens Verfus *}?* m tins dxlv. Vi- de Tom.2. cit.pag.22£. Ad<verfus Iram , °fambicum xxi. I><//f 
* w ccndito . Totidem Jambi funt in Gra?co textu . 

38. Ejufdem, ad-verfus of urn ama tores uU_^»o Jao,Z-\x ^.^.aa^w *£k~» ^©£ 
U^ia fol. 7p. Initium . (r -^ ^X*» JAaJ*^> Jaaa uaa u*a Adnotatio fol. 8*y. a t, 

jTL\o /J*> &\Z aAlaoJ^ c^» U) ^\a, Explicit , continens Verfus ^famticos 
CCCLXxvii; Vide Tom. a. cit. p. 237. Adwrfus opum amantes yambicum 
xxii. Prob , prob 9 abundant improbi quibu$ malis I Jambi funt in Gr^eco 

tcxtu 579. 

39. Ejufdem , de feipfo , <*ash \^ <*^«? fol. 8y. a terg. Initium . u^ w* 
t*V»9 |L*.a*> o7 &*tf Adnotatio fol. 8tf. <_ +i.eoi. <*:* kj> ^\a Explicit , con» 
tinens Verfus xx. Vide Tom. 2. cit. p. ipy. Acerb a mult a pertuli . 

40. Ejufdem , de feipfo . om^j ^cX Jj*W fol. 8<f. Initium . 0/ . Ja*j ©7 
J4i»L*2»o . Ja»<»Lauo UJ*j ibid. Adnotatio. t^La c*_^ &*?J y^*> Explicit > con- 
tinens Verfus xxii. 

41. Ejufdem ^de feipfo : Ji**.? Init. v^j /A**j:goo "\x y-ijj 0/ ibidem. 
Adnot. C* o*_2> A»-7j *p.\s» Explicit , continens Verfus xi. 42. Ejufaem , aliud . P*-( ioi. 8tf. a terg. Init. t^ ^o-a* ^XsJL . uo» 
/** JL-j/ Adnot. ibid. ea.J- <*:* ^./j y>^\*> Explicit, continens Verfus XII. Vide 
Tom.*a, cit. p. 15)7. Vittfinem optat . yambicum xi. Bis(non latet me) fucus 
eflfaclus mihi. In margine adnotatur : JbforH/>/ V erf mm Gracum arcbctypum , 
nequc ex Italicis , neque ex German icis Bibliotbecis erutre potuimus . 

43. Ejufdem , aliud J-W fol. %6. a terg. Initium lioio^ wo>Ja*» Ad- 
not. fol. 87. pto^U <*2»JS*h f^+ Explicit , continens Verjus xn. Vide Tom. 

2. cit. p. ipf. 

44. Ejufdem, aliud. U*»l fol. 87. W«- ^-? t^o» o? A^U Adnot. 

ibid, f o>3i ^*/> ^\a. Explicit , continens Verfus vn. Vide Tom. 2. cit. p.ip7. 
Deceptus ego funt , Cbrisle . 

45. Ejufdem , aliud. JW fol. 87. Init. i^^io ^a>^a\ )^-^ t ^ w-«m» ©J 

l*<**»\ Scptcm Verfus . 

46. Ejufdem , aliud . J*~/ fol. 8 7. Init. sm^m *\ <*? s.<h U** Verius y. 

47. Ejufdem, aliud. U+~l foL 87. a terg. Init. Jlj*-^* |A . " 
f^„ 4A a ^ V\o Verlusv. Vide 10m. 2. en, p. 176. jiwm muua pcrw 
48. Ejufdem , aliud . Ut~l fol- 87. a terg. Init. IaJaj^a Ui- n » U*- 

)\xla> Vide Tom. 2, cit p. 178. G*ves amici . Adnotatio ibjd. v oo>^ ^_ M <p 

JD ^O 
4p. Ejufdem , ^V wV^e ^/V« Ua<^ Z*X Ui~l f. 87. ^ *$rg. Initium . UW 

_ _ U A 50. Ejufdem , aliud . l***J ibid. Init. AaaJ*. l^o^x\ J^s%^L'l Jo^^U t a ^ 
yx. Ejufdem , aliud . Jj;~ J fol. 88. Init. **oLo . |X«^u^Z u\*j JiaJ&*\£ 

en Riufdem • aliud. ix+~l fol. 88. Init. .^ o"/ ^ Ut **~k* Y-*l *^-po ^ T./». III. E a W. Bjof- 3* S3- T O M V S TERT 1 V S 

Ejufdem , aliud . JW £ 88. a terg. Init. i*\ ^~S*l v »^y» ,*/*->•{ 54 .J/_ Ejufdcm, aliud. J*~? f. 88. a terg. Initium . <^w. ^^a <?»" «-^» ?*. Ejufdem , aliud . Jjj.-/ fol. 8p. Init. ^p« J*o*« JI. w_j*>*Aa /A*&- »• 

y <T. Ejufdem , aliud . JW fol. 6*. Init. V^_*>U JI«^\I Ibid. Ad. 

io. *-a oaJ^oJ. v oo»^a> A./> ^>k*. Qntintnwr in omnibus mi-vtrfim ad jrf. notatio 

^ambici Verfus lxxxvii. a numero nempe 4p , . 

y 7 . Ejufdem , <&/«,* infirmhate . omo^o "\x o^~» ^<^J fol.8;>, Ini. 

tium . w^** JW V^aXo fy o».ia <** Jy? «^» Vide Tom. a. cu.pag.i 7 8. 

num. 2i, fAorbis labor o , corpore & 'valdf gratior . r 

'58. Ejufdem, aliud UJ fol. 8p. a terg. Init. Jj J^J W fc>a\XA w\ w. 
Vide Tom. a. cit. pag.- 1 78. num. ip. Conffringor annit , hti mibi , major quo- 
que pars •vit* ab'rvit . # 

yp. Ejufdem, aliud. J*j~/ Ibid. Init. J~W*. |^«k M^ ^ *• 
Vide Tom. 2, cit. pag. 178. num. 20. Conilrmgor annis , hei thihi , & vit* 
exitu . 

. <To. Ejufdem , aliud , JW Ibid. Init. Jj7 , J*JiJ» JW**» w* J *»«*« I* / 

tfi. 'Ejufdem, aliud. Ui~1 fol. po. Init. **»**' U**IU~+* ***** 

Vide Tom. 2. cit. pag. 180. num. 32. JMfr, Chrifle ,Jfrma. 

62. Ejufdem,aliud.Jj*~/ Ibid.Init. y\+> h*£± U*^ •' ^ t* **/?K* 
d-3. Ejufdem , aliud . Jj*~f Ibid. Init. v^> tol K**» t*a . *j< 0/ 
64. Ejufdem, aliud. Ui--1 Ibid. Init. cx^opp't u*ap? Joo* &J J»«i 

6$. Ejufdem , aliud . Jjj-#/ f.po. a r. Init.!***** o7 **17 U*^W Z*~A» 
tftf. Ejufdem , aliud , ta~? fol. po. a terg. Initium u_\ &«? . W 

, f©*^> )&^~* Z<w^ Ja«M*iX j>.*> 

6 j. Ejufdem , aliud . U'J~l Ibid. Inif . t £^k.7 U*» » JW *4^ . wVj )-*»» / 

tf8. Ejufdem , aliud . U^-l Ibid. Init. uiaa t a u\ ,» ^^t* 

./ Ibid. Init. Jj /•*•.&»' . J~***> 0/ ^.\<* Ji*> 
•/ Ibid. Init. JjaX\^ W ^o^^'o . Jj^ l\*>' ^«u.^D 
/ Ibid. Init. W ^a^ao'o u^i\a\ W ^^r» j^^j 
A Ibid. Init. I a ; ft \^ L'^l ZW 
^/ i5 
*i> 70 

71 
72 

73 
74 
75 
7* 

77 Ejufdem , aliud • Ui 
Ejufdem y aliud . la 
Ejufdem , aliud . U» 
Ejufdem , aliud . U\ 
Ejufdem, aliud. U$ 
Ejufdem , aliud. U I fol. pi. Init. Lj/ utXZ^ |aio» |j»\ 
/ Ibid. Init. Uh+ W U^l>«> Cf) JaJa |i*> ^«oo 
Ejufdem, aliud. U*~l Ibid.Init. ^\ k^lii^ til )** 
Ejufdem , aliud . U+-1 Ibid. Init. ka\x^ tiu*^ ^* >}LU+g*>* ° ? °» \ 
Ejufdem , aliud . Ui~l Ibid. Init. ».\ isi) «**./ U**\ . J^x»/ 9 1 
78. Ejufdem , aliud . U+-1 Ibid. Init. luiL va^o »^oI 
7$. Ejufdem , aliud . K~/ Ibid. Init. \i\ je^ioo W I Adnotatio ibidem , 
U*u*o )\x> mBk^mlm ^oo>^ A*/ j a^a-AA. Vnl^virjim continentur Verfus ^amtict cv f 
Or-^X nempe a num. 57. ad 73?. 

80. Ejufdem , de exitu \b~a^ ^X ©*\*j fol. pi. Initium 
J^oo Jy.j |i^i . I^Jj^oj Vide Torn. 2. cit. p. 1 jp. num. 25, In 'vite txitum 

ftos abrvit : af petit mcjjis dies . ^am *> fci. Ejufdem , aliud de exitu . |&*q>^ "^X U+-1 Init. fol. pi. a terg. L> % - 

. W U7 AJ17 ft w . r 

82. E)ul- ** 

C0D1CPS MSS. CHALDAICl S1VE SYRIACI, i7 

Ejiifdem, aliud . U*~l. Ibid, Init. fZo^got b&X*&*l ;*^ VI &l 
Ejufdem, aliud de exitu . /A-o^ \,x* U+~l fohpa. Init. ^*V*~l 

Ejufdem , aliud . U±-l Ibid. Init. J*o* J*>\\\ X*** 
87. Ejufdcm , aliud . JW Ibid. Init. j^jU/ U<** jb» oo, jU*\*^ 
8<f. Ejufdem, aliud. JW Ibid. Init. f;^a*+ \sl\ *a Jl? k*Au «p*ao |i 

Adnoratio fol. pi. $"-* oc^aaj* yoe^.^ &_«/» o*o-..\*» Vni r verjim continents 

Verfus °}ambici lix. nempe a num. 80. ad *8<J". 

87. Ejufdcm , de Anima . Uaj \,x 01X* f. p2. Initium , wa\ 
<, w&ij J* 2 ^* ©on/ \sAo w*ai 0/ Vide Tom. 2. cit. pag. iys. num. 2. &' /i/^ , 

tf/2 ingens mens tiki prorfus opus . 

88. Ejufdem , Precatio matutina . |&*«£^ |ZoS» e£k«» fpl. p2. a terg. Inir 
tium . Jju!**** t£k«»|o»^JI JW v&oi* /fsy» Vide Tom. 2. cit. p. ij6. num. <?. Woe 

mane , w/0 /wr Deo de'vincio . 
rfcjjio <vefp Fidem fefelli % ;&?oo of )r**2> y^ ^-v-^ftb? viae 10m. 2. cir. p. 17a. num.7. 
'Veritas, tibi datam . 

po. Ejufdem , Adbortatio con'verji'va ad Deum . f&_*i*ia&3a Jl*i* 
J©>!\ ia\j fol. p3- Initium 11/ JA»«, , v^Xfrooi jboa*^ JW **~«~ l*^» it 01. Eiufdem , ad Diabolum . {**> Xabt «»b»» fol. ox. Initium ** J&-*If pi. Ejufdem, aliud. J*J Ibid. Init. *t_fr^a J*» t !k^* o7 V V 

Ui. 1^ Adnotatio fol. pj. a terg. J-Ta v oe»a, W? ^* Vni*uerftm continen- 
ts Verfus xxi. nempe a num. pi. ad £2. 

P3. Ejufdem , ad Diabolum. U*.^ ^.X o>\** fol.pj. a terg. Initium. 

p4. Ejufdem , aliud. )U*-/ Ibid. Init. ^fi> 0/ m^*j J&J~» Iw 

o*. Ejufdem, aliud. L-i;*./ Ibid. Init. . ;»o» wot |a*>* . M uaXA*>" Jc*\JJ # V«^.X^ vn<*\. 
\ — *ai ia^JI 07. Ejufdem , aliud . U*-l Ibid. Init. u\ l-«oi **l **L-m+*i **' **ri 

*5t. EjuSem , aliud . J-i^./ Ibid. Init. |o,X? |A^j» •? !>oi w^' )X t - )X^ 
^ Pi»f^#»m a laid. Li^; Ibid. Init. i*\X lA\i» L-/? . «^» U*J±» 100. Ejufdcm , aliud . html iol p4- a terg, Init. y> t » i_iol^a\ ^ wpa* 

101. Ejufdem , aliud. W*~1 Ibid. Init, J t *:»\JS\ w^ ^^ J**a 11*^,^6 v^> 
y \ A? . Aduotatio ibid. ^mA* <»^l» ^^aa &•/» a^a^k l)*i*verfim couti* 

nentur Verfus ^ambici lx. 

102. Ejufdem , ad'verfus fepulcrorum effyffores. j'^a v*>4u& ^^uaa^ o»\*j 
fol.^4. a terg. Init. (♦^c^ Ji^ck t \x^x f#^A *>&o>\ Vide Tom. 2. cit. p. 202. 

Hunc tumulicidam , bulla qui ferus rapit . 

105. Ejufdem , aliud . JL-.A;—/ Ibid. Init. )^^x»\ uo».^n»a »ay\y ^»^^af 

, /i^;^ bellua , admijfus I oca , r»/ro feputcro . 
f iol. p5. Initium . |W t a &~+li} oo» jlo» 01^' 
Ji'cia- ^1/ Vide Tom. 2. cit. p. 202. ,Qjr/> tu 3 iigonem , quiquc facrilegas 

man us . ... r 

105. Ejui- 3 8 TO M V S T ERTIV S JL^oja io> /«<x *— »f W«**» ,2. cit. p. 203. Midas peeelat auidlibet in aurum fib 

1 off. Ejufdem , aliud . Jjj-.J Ibid. Inif. J*_^> ."V J.../ ,oWao>/ ,.„ r .-„,.WfiR-, . „., „ 

107. Ejufdem, aliud. U*~/ Ibid. Ink. 00, Js»©i>> a^> liao Vide Tom. 2. 

cit. p.203. HW dives ti~l hie tumulus . 

108. Ejufdem , aliud . U*~l Ibid. Init. .*' **x^U Vide Tom. a. at. fi 


}* m . m C\£k\ f n . >, ffUr fa-j9U» Vide Tom. 2. cit. p, 203. fodi fepulernm , 

1 10. Ejufdem , aliud . U'*~l Ibid. Init. J*m *>_«. <*>" h*l*** Vide Tom.a. 
cit. p. 203. Lcefum cfl fepulcrum . 

in. Ejuidem , aliud . fo»i Ibid. Init. J*X,*i <* i^o, ? ^ *J^ ^Ji Vide 
Tom.2. cit. p. 20 j. Aurum utinam ab orbc pereat omni fundi t us . 

112. Ejufdem, aliud . L-jl^I Ibid. Init. 1*+* r \ b** I*-** of Vide Tom, 2. cit. p, 203. Tibi fiquid auri for fan in buflis Jiet . 

113. Ejufdem , aliud • U+~l Ibid.Init. A^-X? *i*iJ* i*^U Vide Tom. a. 
eit. p. 203. Quern U di s , *#r jw?/k barbarus nudas , i;*te . 

114. Ejufdem , aliud . J_La;~i Ibid. Init. ^^a J±e, ©W Vide Tom. 2. 

cit. p. 203. Scyron quit ifle ? 

1 1 j. Ejufdem, aliud. \x~l Ibid. Init. 0*^ )A*^» Vide Tom. 2. cit. 
p, 203. Manes ,jwvate . 

ntf. Ejufdem , aliud . U+»1 fol. .ptf. Init. JLtooJ^u* f*~*? •'■• '***** of 

J^ImLa^o Vide Tom. a. cit. p. 203. Leges, tribunal , judices . 

117. Ejufdem , aliud . fe~f Ibid. Init. J-A^W>)a <*"/«*- Vide Tom. 2. 

cit. p. 203, jRrrr terra fruihs . Adnotatio fol. ^. palia. yooj-a A-/> e»A* 
&+m.q K *\<%+ Vni'verjim Verfvs ^ambici lxxvi. 

life. Ejuidem ad Gigantium. u»<u^^^ L*\ o%\~% fol. j>tf\ Initium . 
J<*^» oot »ui\» /Aw^lc^ «k|/t AuiV j* W Vide Tom. 2. cit. p. 180. ubi fie : 
Ad Sigantium ere mi tarn Thews \uidem ipfe veneram . At in Codicc nojtro Syria- 

CO diiertim Gigantius , non Sigantius vocatur . 

11 g. Ejuidem , NLiracula E/ie . J*S^> U'+aatZ fol. ptf. Initium . ^oiy+7» Sareptam cernls hie Sidonit . Sed verfio Syriaca aliquantulum eft divcrfa . 

120. Eiufdem . Miracu/aE/ifci . ^^».^\ o)Zo»&2* ****** t ap,j>» ^t)(u\ Deeft in Grarcis ♦ Continet autem Vcrfus xvi. 
121. Ejufdem S. Gregorii ,de tionna matre fua . K. t .a» o» — ^*9 •» <*^*o 
<**>? U** ^\* tf»&»»a^~#^ fol. pes', a terg. Init. J*>** / t ^x©*J&\:» Va* )JSa>)k*. 
\*n.\ J061 o"*J/ |^a t *.>. Deeft in Gracis . 122. Ejufdem, Epitapbium Nonn* . fes^o ^j »»? |4^»? fol. 100. a terg. 
Initium ♦. lx»&-2t &~-&a^» ) K ~Sl . w^r— *7 I— ik — a^i |aqjl> )—!>=*** Deeft in 

Grarcis . 

123. Ejufdem , de feipfo , tamquam a parent ibns fuis diflum . ^cXj U*~ I 

uo)oo»^/ ^aaj «^/ eM^i fol. xoi. Initium )^q>a^ ^o»\a^ Ja,^J K— ^\ ycooa 
Deeft in Grarcis : 

124. Ejuidem 5 tamquam a parent ibus fuis diflum de feipjts . ^©>y^/vaol 
.<><**&* ^ vofooi^ Ibid. Initium . Jitaa**.» 1^4^ . KW Jto^^it^l ^M«i ^^^ /A,^ **»* I2J.Ejuf- CODICES MSS. CHALDA1C1 SIVE SYR1AC1 . 3P 

12?. Ejufdem, Parentum Epitapbium , ** perfona fepulcri diElum . e*\~> 
I#aa ^e> y+l fol. io i. a terg. o***^*^ J~a~*ao ^oj Jȣ*\o J^Ji ^* - )yoy Ja|a 
J*a-A I««o»a\ J — ajb | t „„ . \ij[ JL*$oo* Deeft in Gracis . 

I2tf. Ejufdem , <fc fiipfi , o>*su \x* fol. 102. u ; i^„ftj JoU*>1 JaoLx <-io 
oci Dccft in Graecis . 
127. Ejufdem , aliud Epitapbium de feiffo . ojasu \^ U xy rses Ui~l foL Deeft in Grscis . 
128. Ejufdem, Verfus de Anima . |. . - * yn ^\* o»\«» t a o*\*f *&-*£*• 

fol. 102. Initium . oi*\jo^ ,.:» L\^ Aa»x* : JaS^o Jji*^ l&\ 

I2j, Ejufdem B-Gregorii Verfus i^**/**^*^ J* 240 ^? o^» utoajx*.£.ik> fol. 103. Init. t ^ga /*aa*» ./i'atola q i; \io **-**/ /• — <^ . k^X +j=>^ *~U*l* *.°» 

130. Ejufdem, ad*verfus eos > qui frequenter jurant , Dialogus per Inter- 

rcgationem 9 tX Refponjionem . Verfus Gfambici . uJ-^-ns ia^ o»\«9 ♦£» o».\*» 

103. Initium. u^a *»&*> k+1 U*> J&saal* ^» Vide Tom. 2. cit. pag. 224. 
Dialogus adverfus eos , qui frequenter jurant . Quid pejus hirco ? Adnotatio 
fol. 108. a terg. ja^aq ^.«j»o&.o JJaa&\Z l&^w- » ©v=* A*/* ^\* Vn'rverjim 
funt Verfus cccxxvi. 

Delink is Codex , auro quidem contra arftimandus , in hanc Epigra- 
phen , quae tamen reccntiori manu , fol, iop. ad calcem adpofita eft : *oto&*J 

001 jo>3*» . fc_*W» J&aojj Ot~^*» /f* t A*io jLl^Y- 1 J***** Vk»4=» <*\ u-N-.-11/f 

©^ A / LhXcDttO Jifti.MMI ^k. r A : ho) i.XXK>'o J.Xlffi>» ^' OOJO . )&*++& foe* }++% JIQ Jj=k^_a 

V_ ^ J*o» ^o! . J^jaXi J^a^ ^t^l-*io ^kX oi^a>» |ooi£o . /o^j )kjL+t A °tL?*^ 

Hie Liber pertinet ad Monafterium Deipara: Syrorum , quod in deferto 
See tend eft fitum : qui Liber per Mofen Nifibenum , ejuidemque memo- »9 rati loci Abbatem , advedus tbit . Deus , pro cujus fan&o nomine labo- 
rcm i!le fufcepit , operam impendit, collegit , advexitque eos Libros in 
facrum iftum locum, propter ipfius , eorumque , qui eos evolverint , uti- 
litatem , bona rependat ei , veniamque largiatur ipfi , fuifque defuncftis , 
& omnibus , qui partem habent , five verbo , five opere : retribuat els 
maximas retributiones in fuo cxlefti Regno , necnon defuncli* coram do- 
net requiem in beatis Iucidifque manfionibus , per preccs Sanclorum om- 
nium . Amen . Nemini autcm fas efto a Deo , ut hunc Librum , aut 
quofcumque alios libros ex trail at ex hoc facro Coenobio . Qui vero aufus 
merit, idque peregerit, fciat , fe excommunicatum ette 9 abjecftumque a 
Samfta Dei Ecclclia: fiatque fors ejur cum facrilegis San<£hiarii direpto- 
s , ribus . Cave animx tua? , infelix, neve audeas , ne pereas . Fas quoque 

* nemini cito , memoriam hanc expungere . Atque h*c haclenus • Lcfto* 
M rem 9> 
S» 
*> 
%» 

9> 
»9 

9> 
9> 

ft 
99 


4 o TO U V S TE RT 1 V S 

rem autem rogo, ut pro Scriptore preces fmzdat* ut veniam > & jnife* 
ricordiam , inftar Latronis , qui ad cuextcram pendebat , confequatur , 9f 
Jam vero ad calcem Codicis fuperioris adnotavimus , Moien Njfibe* 
nam anno Chr. 5)32. tarn hunc Codiccm * quern pr« manibus habemus , 
quam alios 250. I Mefopotamia comparatos ad memoratum Scetenfe Syro* 
rum in iEgypto Monafterium adtulifle . At noiier Codex f qui Carmine 

5. Gregprii Nazianzeni continet, longs ante annum Chr. $32. exaratus fuit # 

6 , fi ex forma chara&eris conjcdandum eft , fexto exeunte , vel ineuntf 
fcptimo feculo fcriptos , qui in Bibliotfreca Vatkana adfervantur > Cgdices 
plane imitatur . 

CVl 

Odex antiqui/Kmus , in folio membrancus , Stronghylis , five SyriacU 
vetuftis literis cleganter exaratus , ooniUnt foiiis 151. Inter Codices 
Syriacos Nitrienfes olim Vigefimus quarfus; ubi continentur . 
I. S. Gregorii episcopi NYS.SENI , Epiflola fcripta ad Beatum Theophi+ c lum Alexandria magna Epifcppum , ad r cerjus Apo/linarium . |a**aj JI* — ^f 
u*«V|i*\aa/ "V-».o<x\ |A^> Jt^^ifion.^9 fol. i. Initium .* JA — +1*0^^- /A-^a— jooil 
J«» t u»3.^» /A^i JA.a**:» X^? I^Ca» *a~X=» Non ficularts tantum japicnti* 
ferax efl magna ci'vitas Alexandrinorum .' Vide Torn, 1. Operum S. Oregon* 

Nyfleni edit. Parif. i<Sif. pag. 6yy. Subeft Adnotatio library fol. 3. in hare 

verba: vAB*X*a©JZ JU\* J*ooj> (&»cub*&/ vrca-ia,^^^. \*.~+&> /Z;_c^/ ^ 
^;u\oa/ ^c^x»a\jj 'Explicit Epiflola S, G> eg orii NjjJ* Epifcopi ad Jbeopbir 

/urn ad*verfus Apollwarium, 

2. Ejufdcm S. Gregorii , fratris S.BaJiM, Expofitio Oration's Pater no* 
fter qui cs in ce/is , quam Dominus noiier difcipulos fuo* docuit . Oratio 
Prima . »^l) uoto«*^a^k\ *p* %a"S*o |*a&a£»* \ Q ^/* }L*\f* ]L:»*n J^ojiaj La*.o.a 

<a>*+.\+o»2> *•»*» uo$<w/ u»a*ia^*^ SftJJa^.^ fol. 3. Initium f /Z»\j jUa\a* *o3f ^Xc* ^a^ — ^|jj }L*\±§. aa tte\f> Or a di nobis do fir in am di'vinus fer- 

mo tradit 9 per quam fi dignis difcipulis orandl' fcientiam sludiofe requircnti* 
bus exponit , Vide Tom. i. Operum S, Greg. Nyfleni edit. Panf. itfi? . p.7i2 f 

3. Pjufdem S. Gregorii, Oratio fecurda jn Vater noiler, qui et in celis . 

\,+,j*+h ^»X\ |i<*^> )l)^ l-a-oao U^>&£ Pairr nofler , y#i rj /« ff//'j . Quttm 
teat us ille M.ofes ad earn Sacrorum difiipimafn , qua in montt inffisuetatur, 
pppulum Ifrucliticum adduceret . Vide Tom. 1, cit. pag. 723, 

4. Ejufdcm , Oratio tertia in illud ; Santtificetur nomen tuum , ad*ve» 
niat regnum tuum , ^Ioa.\ao )l)L . j*** ^^tsiy w'oi N \,~X )&\U h*k* fol. 7, 
a terg. Initium . o^W^l* ^^jftJLf /Ald^t )A A i\^j oot Jx*»aaaj X^x , qutfuturo^ 
rum bonorum continet umbram . Vide Tom* 1. cit. pag. 731. 

j. Ejufdem , Oratio quarta in illud : Fiat rpo/untai tua , ficut in c£~ lo , & in terra f Kija va/ U^ua ^»/j U*.*l »*+=*> |oomj ^ Vx Jx*W} |pa)^ 

fol. io. a terg. Initium . Ux\m fLyjL \.&» A.J^opdj UalW ^ »^il A^^a^ 
A-ix^a \,\io3o* „ Audi'vi quemdam mediant peritum , naturalibus rationibus ad- 
duilisy quomodo fejefanitas corporis bene, uelficus haberet , Vide Tom.i.cit,p.740. 

6. EjulV CODICES AtSS. CHALDA1C1 SIVE SYMACI . 41 

tf. Ejufdem , Oratio quinta, in illud : Dimitte nobis dtbita nostra , Ji- 
tut & nos dimifimus deb it or thus no fir is . ^ tao^** w"e» ^X U:*wy ), — ,*»h» 
^la^\ ^r^** k^ •*'? I 1 *-*! ^a~~ fol. 14. Initium . JL*y* +3 JA200 HI 
Ji.o9&**y J»\**y <*\-y }Lc*.\\.$* U\ Progrediens fermo venit ad ipfum extrer 
mum puntlum 'virtutis • Vide Tom. 1. cit. p. 75:1. Adnotatio librarii , fol. 17. 

J*aa*2* ><^/y J^ a ^f ^^ Explicit Oratio qpinta , authors be a to Santlo Grego* 
rio j fratre S. Bafijii , /Vr Orationem , Pate* nofler 3 qui es in c$lh . 

7. Ejufdcm Bcati Gregorii , fratris S. Bafili} , Expofitio Beatitudinum , 
qut in Evangelio continents , ^9 *OA r &Z/y ^X^ejay Jtaa^y jLa»,a& t^ol 
uj»aA\AjaoA *»*:»* \*oi*»J ^a***^*^ U^o^ fol. 1 7. a tcrg. Initium. . ^oe^^e^ 
}*:*** )lr..n .X» woj ^oo^yy . wo>^ U$,Lx»x)X j&W/ pauperes fpiritu , quoniam 
ipforum eft regnum c^lorttm . Dividiturin o&o Orationps , quarum Prima in-; 
cipit . ibid. J«3vy /opm f***^£y ^uM.Aaj «~a\4s» U<* j*U &*l v»a aW , JL**xi )'+*\^ 

J&\.\> Oratio Prima . ^if/J /g/f*r in hoc ccetu talis eft , qui & Dei Verbs di- 

fctpulus fit . Vide Tom. 1. cit. oper. S. Gregorii Nyffem pag. 762. 

8. Ejufdem , Oratio femnda . ^%L* J^I** ua»©i fol. ao. a terg. initium , 

^>2>\ ^ii }&+2.o+\ }JS\zxsio ^Afiij ^.b^? . i-^iji ^albU^Oi* feL*S2*\ ^<**m£ 

^a£*Ajy°2fe<f/{ mites , quoniam ipji h credit abunt tenant : Qui tier ftalam quan- 
dam ad altiora contendunt * Vide Tom.i. cit. pag. 772, 

p. Ejufdem , Oratio tenia, in illud : feati qui lugant , quoniam, ipji * &ni 
foiabuntur . >oU— c*&j ^iot» Jl*l»Ji voo^ag^ ^'oi^x . JA\Z» )**&}*» va*I f.^3^ 

)A«9^ack t&aOt *<^9°' «^*^ N oiia ^ /n ln vefticem month cvafimus , fed adbue 
circa radices montis intelleQuum her emus . Vide Tom. 1. cit. pag. jjp* 

10. Ejufdcm , Oratio quart a in illud; Beati qui tfuriunt & jitiunt ju+ 
flitiam Dei , quoniam ipji fat ur a bunt ur ^X*J1 yco^^^j yot \, * N k-XaVy h*>\* 

median* perJti Cunt , ajunt t eos , quit Homacho Iterant 3 & cibos faHidiuat . 

Vide Tom. t. cit. pag. 788. 

11. Ejuldem 1, Oratio quint a s in illud : B?ati mi far hordes , quoniam ipji 
mifericQrdiam ionfeque<aur . ^o^XXy .Lucu.'^ x oo»^^a^y s*"oi \.x |Aia*.y |pol^ 
J*u»9 v ooou f. ip. Initium . %a 7 -X« ^.^jay Iaa^*^ «^-*^ oj* J4^o»^^y ^s*3o ^*y t^a 
A_ A |_jiS\a, vfitaa^* U^a^ Jiorjitan tale "aliquid cH , quod per quan'dam <viJiQ+ 
nem bcatits °facob per enigma edoftus ?/?. Vide Tom. 1. cit. pag. 800. 

12. Ejuldem , Osatio fexia , in illud : Beati mundo corde 9 quoniam ipji 
Dcum "Side bunt . ^o^X:* ^ayy ^X*il ^s^s^y v»*o* \^-- 'A^» )^p|» ^•A 

K\JI v o>-^» ^jwo fol t 32. a terg. Initium ^y ^,\*JI ^1^1 J**a 1^^?!^ | 

iiooo»l5 U-.>aX fjsla^ ^.o*^ JA--o^K^^» |i>o> jgir^ accidere foiet iis , qui 
ex aliqm alto ^ertice month in profundant aliquant jo'veam defphiunt . Vide Tom. 1. cit. pag. 810. % . 

13. Ejuldem , Q«//o [eptima, iu illud: jj^ri pacific* > quoniam filtt Vet 

<vocabuntur . uoira^ ^mi» i^a^- w ? ^^\ yOOM-^^y u'o, "\^ I^J fc»t» *^ oi 

K oi,^a^4 J<*Sv* foi. 35*, a* terg. Initium . 00$ |ioio^x»$ |jju»« |^^*» o*^a^ 

flimonii Tabernaculi , quod Legislator juxta demon flratam jibi in monte a Deo 

for mam Ifraelith fabric* tus *#, Vide Tom. i f cit. pag, 820, 

J Tom. 1IL P X 4-EJ^ 43 T0MVSTERT1VS 

14. Ejufdem, Oratio oBa*vx , inillud: Bcati quiperfequutionempfitinn* 
tur propter jutlitiam 9 quoniam ip forum eH regnum cflorum \+xs>l* J*iajL*> eaoi 

fol. 38*. a terg. Initium. ;*o^j» ^»»£ u**a^* )»+! , /AAiAioZt Ji/i wo»oA^/ U* 

JiQa^.^ }so*iaA2> .oc***Z ^.i^^oo* JZ*°*^> ^\* |floaiftJo J^aoj «fi/ alio" J*£U\ 1*0**0 

1^1-^1 Quid jit apud Prophet am OHaixe my tier ium , qu* duoius Pfalmis prtpo- 
nitur, quid etiam pur ificatio, lex que de circumcijione : quae utraque ut QCla*vo die 
obfer'varentur 9 lege cautum erat '. Vide Tom. 1. cit. pag, 830* 

15. Ejufdem S. Gregorii Epifcopi , de bominis opificto , Oratio ab eodem 
habita ad finem Commentarii in Hexaemeron compofiti a Bafilio Carfarese 
Epifcopo ot-uaoZ ^^>* l&o.Asn+sil ^a.+boL^i^ ww o*\*% »a O&k** fr**h* ^«Z 

JStt£fcx>*2>? -,ODn*\*oo3» ^0 ten±eoLLfo JJxa* Z&*7» |ia\c^ \a o>_^. »*W» £aj*^» ^^odm fol. 41. Epiftola ad Petrum fratrem . Ibid. jo^» /»^^o fifco© \*~J1 

. c^a/ fZo»Au4*» f*2*oi y*M ^^Jl Jjl-'*,» Gregorius Fpifcopus , prueHanti fer- 
*uo Dei Petro fratri , in Domino falutem . Si efiet in more pojitum , ut excellent 
ti 'virtute prxditos nj'trot opum quitufdtm true mi is omandos putaremus • Vide 
Tom, 1. oper. S. Gregorii NyfTeni pag. 44. 

i<5*. B. Gregorii Epifcopi , fratris ianAae memoriae Bafilii Epifcopi , 
fcnarratio de bominis opificio . isa^asaW vflDo^ia^j,^ iiaa§^k ***>/* ].-■ . :*»*, 

Conlfcat Capitibus xxxi. 

Caput 1. incipit fol. 42. a tcrg. J*.**** fo._!K ^*» t a f&«iA.» k>Aa 001 Jjoj U**a J:*Aa ^joso'y •*/ jxVo H/V c\r? £/^<?r Gcnejis , quando fecit DeUS celum 
O* t err am ; quemadmodum fign'ijicant Sacra Scrip tur* . Vide Tom. 1. oper 
3. Greg.Nyileni a pag. 47. ad pag. 138. 

Caput 11. fol. 43. y»so \,a "V^oi o»Swim 
Caput m, fol. 44. /&*X*Z J»c* Jiafc ^»*» ^ %o>f 
Caput iv. Ibid, ^o«£* ^ w-.a.io ^aZ?> \^a*oj Jaaj 
Caput v. fol. 44. a terg. Uei3\ oof ^> ji&ajk. 
Caput vi. fol. 4J. **\^w iA-aoi ^j| Jl 
Caput vii. fol. 45:. a terg. /A^x /♦*/ \.^ioo ua |i^> W 
Caput viii. fol. 4^. |aj^ opcxai»/ wo»o&J ^-j ^*iZ 
Caput ix. fol* 48. jA-o>^. JZo^o^y )Z«x^^t StAaoi ^£2* 
Caput x. fol. 48. a terg. J4*> jji,y JioiaXco ^^^ u c oi jAsu&\ 
Caput xi. fol. 4-p f c^i4.a^ Jjc««i «&*/ ^.<«ao) W^o 
Caput xn. fol. 4^. a terg. )o« — *aa ^aa:* d^a ^^09 1L.A* 
Caput xiii. fol. 5:1. /j^x^Z i&Uf «o» wry ^j W ;^»* 
Caput xiv. fol. 51. a terg. }*-^* ^t*+*\Jt U**^ yaJoJ | 
Caput xv. fol. 5*4. ^ ^a^Zc'o ^u* ^Afiti K *j u ^f° 
Caput xvi. fol. y-f . ^^^i/j ^\*/ ^20 <**** ^ «om? 
Caput xvii. fol. s?t '<£\*o U\ waoZ K \ jLU W 

Caput XVII I. foi. 57. i.**Jjo ^au* s»»^i ^*9 ooj uaj'i 

Caput xix. fol f 58. /^AA*i |»oi ^sof y*/> «•> |j/ i.dJto* 

Caput XX. fol, yp. «^\:»\ 09*5^0 |i*eul^j ^> ^\ u**f 

Capat xxi. iol. ^p. a terg. J*\*/ «o» \+r»oJbJ \,+&oi {aaa 

Caput xxii. fol.tfo. a terg, j**** |^^\^. Jj^oi ^j |ooj Jl 

Caput xxnit fol.tfi. >iS^icj jlz2uxxx2*o l*~iM^ ^ $ 

Caput «» CODICES MSS. CHALDAICI SIVE SYPJACl . 4? 

K)v. foJ. £2. a terg. <*\^a~ J*~ t a s*,i{ ^*y ^ 

XV. fjl 6\ . ^ou**/) ^*W ^» *-*^ tf*>/ 

kvi. fol. 0'?. a terg. J+^& Iw »a **j/ *e& K Caput xxvil. fol. 66. J&~a*aa2>* ^h ^*.a~*/ &*/ ^»* Jl/ 

Caput xxviii. fol.tftf. A-~~ j/ ij~ ! *a ~»* ;.£*2i ttl 
Caput xxix. fol. 6 7. a terg. J»o» ^» ^1^ »\» ^> W #.^j* % 
Caput xxx. fol. 6%. a terg. &*;ja>X/o loot Jjoi> «**\ o»Jk^£o*o 
Caput xxxi. fol. 70. <*.LaoZ* |io£s>*w A > 11/ 

Adnotatio tibrarii f.74. Jj^n^ ***»?» l&Jta* c»iao£ V\* J:**** «>&a.aa\ ^ 
e>*>~*» «*X*/> 1jU&^9 « J <*.=>* J&*<* S&L lA.ww?fc l*>a~* Zjs**/> l*-.^Z ^ va &a» 
opo fratre incly- Explicit enar- 99 ti , fan&aque memoria digni , Patris noftri Bafifii Epifcopi , qui fuit Rector 
„ Ecdcfue Dei Cae&re* Cappadocia:, qui fcripfit nobis commentariurn in He* 

,, xaemeron , eaqua a Deo pntditus er.it fapicntia , ad utilitatem eorum , qui 
„ dodrinam amarit, quoniam vero antequam commentariurn ilium in Hexae- 
„ meron abiblvcret, ex hoq feculo per voluntatem Dei migraverat , idcirco 

„ S. Gregorius fratcr ejus , htinc Librucn fcripfit de opificio hominis , qui in 
„ Libroclc opere fexdierum a S. Bafilio compofito dcehLt ; continct autem hiq 
„ Liber S. Gregorii Capita xxxi. Q^iifquis vero nunc Librum evoJverir, ani- 
„ mi' fua? non mediocrem profeftum comparabit. 

17. Ejufdem B. Gregorii, Expojitio in Qxnthum Gtnticorum Salomon's «, 

.ci-ia^A,) )kmZa>*k L^^».l> )a**-* weoo.^o.^s^i.^^ [xst^y <*^-J « a °^~? ^°^ 

Prarit integer textus Cantici Canticqrum , juxta Verficmem Syriacam , quam 

Simplicem vocant ; incipitquc fol. 74. ^»aaj /^a.*-q-j ^m %*!£*-** Ojcuktus ^/7 w ofculo oris fui . Deiinit autem fol. 75% a terg. in hxc verba ^ 
^ «rf/>^ vvem tum\ & aniens HkHe mi , t> % tffimlhrt raprc* , binnuloquc wui fuper montcs aromatum , Turn hac a calligrapho adnotata legas ^»^ 
.axu^y )k+^lM»L jn^^a-1 Explicit Cmtkum Canticorum Salomons . Confe- 
quuntur b'mx Incerprctis Syri Epiftola?; quarum prima U^aj H^JEpiBo/a 
Apologctica inferipta'j incipit.fol. 75% a terg. hifce verbis : k**-** <^+t U* il% 

v oo»\ r ^oJ A »a />V**^ v ooi^a- t*o~ao' I^uj'^^i }U~*>2> . ^.JL£a)j t - la^. Ui^^ 
\ •• v . • *v* 1 «V • ti • ._ — :-T— .* /1 s , J:-m:~~ - ^^^^- mm ft rim 1& fl/* /tfff/i rr.<*jf quo que corporeis mutuum juum amor cm ostenau 

cem dantcs , qua inpromptu bMnt . Hacc Epiftola non repcrimv inter opera 
S. Gregorii NyiTeni ; eit enim ejus , qui opus ittud S. Gregorii e Grarco in 
Syriacum convertit . Epiflola Apologetic*, altera . J**©*:* * K5^' iegique I Hutim in ea deprehendi dhjinum t qui in te inhabit at , amor em , so* 
namque , quam bahes , voluntas em , erga unirverjam in. Cbriflo fratemnatem , 

Ha*c quoquc Epiftola nondam Juccrn vidit: pertinet autem ad Syrum In* 
Tom? Ill I 7 > tcrprQ- 44 T0MVSTERT1VS 

tcrprctem, non ad S. Gregorium Nyifenum . Notandum tamcn eft, quod 
idem Intcrorcs dc vcrfione facrarum Literarum Gr«a , (^Synaca hoc loco dii- O v*-. 

ferit jfic enim fcribit. v^_!i*.I * _ 

J**a Jjo» jl UoiuAj K^* y^^xaa ^ Jooi 11 , LA*» U*** ** ***** 

U*X .** W uo^ : Um-^' U*X <* W J** . J»»o* V-**o? >*** JW 

op** o7 J*L^j&* *Jf ~**> ^&» • HJ-^» (**^*l* 

\ %Luui : }*\s J**/ oU^ I ooi o t a ^j y t * ^ **^ W <•*? H 
Jl}_*. : Jooi Jl V^X* *•» 00, : ^9 Jajo* <a» •*/ . w . < t 

o^ ? JL- Jie^ o>\ Jjc£*tgooo . opo*a ? JAu^cj ^o *^ v^KUU . ©i-A oom ? 

. voaS l^ja^ ^aoo Jooi IaJo>+9 ^o* *-J : OvQA.aa:> tfl»*<*9a,^«i^ l*3»*4 ^^ P**9 

coo, cr »V~»» : ji/?a*>2> ****/» **/ J*k*Jka Jjov^ u©i*Aaax» 0.^ V*a©» ,-u. *a/ 

• ok fi*^ J*^*> a v*i™a.i*> looj Jo"o» uoy* : WAftj <*\~* l+U\a}l oi-^> 

s, Etiam dileaionem mam rogo/nemens tua conturbetur , quum vident , 
„ diverfum efle ordinem verborum hujufce libri , quando ad expofitionem 
if deventum crit , ab co ordine , quo in libro Syriaco funt pofita : non em m 
„ in omnibus concordat , tarn in hoc > quam in.ccteris Sacris Voluminibus , 
,/h#c Verfio, qu« *% Ebnro m Gra^cum fa<fta eft, cum ilia, qua? in Ara- 
„ ma-am linguarn ex Ebraica f'uit elaborate . Scd in multis locis ccrnere eft 
nonnullorum verborum nominumquc varietatem . Quum enim quaedam 
•voce^ & nonnulla nomina fint, qu« in fermone Ebraico nunc duo, nunc 
ctiam tria fignificenc ; idcirco faftum eft , utdumGrxciin fuam hnguam 
ilia transferunt , aliter ca exponant , ac Syri interpretes . Exemplo fit 
id> quod in principio hujus libri legitur. . Aliter enim vocem illam Gr«- 
cus vcrtit , alircr Aramarus . Aliud ell enim dicere : OfcuUtur me , & aliud 
Ofculatus eft me . In Aramxa fiquidem Verfione , tamquam de re, qua? ohm 
fibi contigif , aitSponfa : Ofculatus tfl me ofcu/o crisfui . At vcro in Gra:- 
ca Inrerpretatione rem , quam nondum conf'cquuta eft, poftulat , dicens ; $$ 

9> 
>* 
3> 

99 

>9 
99 
»9 

» ofculo oris fit 

fua exDofition( co intcrpretati^s eft. Nos itacjiicfi banc vocem itn reddercmus , uti in Sy- 
^ riaco legitur , vim expolitionis everteremus , quum expofitioni vox nul- 
, y latenus refponderet . 99 Subjangit fol. 77. varia& hujufmodi leftiones non 
modo inter Grxcam & Syriacam Verfioncm occurrere , fed etiarn in ipfa Gr«ca 

• ■ « • * ■• * '•*•! »• • 111 ll_ Interpretatione rcperin : ^.^.01 \j( ***-*** j*l ^^l x f^-co)L\^ <ss 

t J ^xi+cb )J» jNj/ s*Sb*m*9 |^<^^ay is-k-a^ .yjuL*x:> }Jl_^ > ^AJ 11 : jxa>-+ — ftJJ 

)&+>Zz>+L bL*+U U*> \**&f \aaZ^jto*S> f***\2> Jooifl )>oi j*^, M . |^#foMM 

JJJ aos i_&\~aA, v-.^iSAie , ^ — ^Jia\ ^fAtM |j/ ps7 |«-a^oo . | A /»ajQa\ t*Jo* 

. ;%c if *>/Sj»/y ^-i*. ^.-aoio' o>^ ^a o^2>o Ji*.^ ^-^ «a/> Jau/ . lia-Ics^^ajo 
^i t ^fia\o . 1aJcia\ 1^#>^^ ^ o.jaa(> |xQ-Aa>o ^c /M,^-oa >ajo a ma\^ f^<^ J°» 
t v^ ^\ot o-oa/ Uja^«9 |a\io ^oo|ia\o..g».a W-ioaA^ ^£10^9 o,^*I l:*> «^»xs v io CODICES MSS. CHALDAICl SIVZ SYRIACl . 47 

>\._*** H* U?~l la+*aS* &1 ^*J U.3&JM? . ^CA^oJoli |iO) *&2> ^too . <0Ba3^eaO9 .e£&^ ^o)^ . J>»~ ^e ^a\ M A^ /U_^_03 Jaa.T^A.&ao Joi-ao*:* HI : ^rsu-*SJ «oo*\a 

Jxxa. j**^ Jjot . S^J 3 '? J J °t !***»* Ufcl . Iajoua.^ foot vft&a&" : |^»!>Vai JoO| W1A20J 
J-XlA, 03} *a» , J*^JU^ \,X ^kJL^o . JZo-Zob? \.±. X \a.oa2o* ^|2& i-r-^X |ia\^ 

}iri-fc^x> % ootids &*? Jjoi ^^.seo . V19&20' (aX^A^o JepaJJ* ^.X : ^U^' J! Ja\-«ftA, ^x Uoi «\ vao&fo Auao:*> : -^e^!^ j\-2^&a* ^*> ^\o» /^.^-Ix» Jciac-* *a/ 

, L*>a.a> j!*&i2fc ,, Atquc ut pluribus tenon detincam ,* fatis fur than: , ut pu- 
to , ad te i'uadendum , ne videlicet negotium tibi face flat varietas vocum , 
quas non ita pofitas cernis ? ficuti in Syriaca verfione habentur . Hoc enim 
99 

99 

9> 
99 ipfum non modo in vocibus hujus Libri Cantici Canticomm peregimus, 
fed etiam in reliquis vocibus aliorum Librorum , quas idem Interpres ( ni* 
mirum S. Gregorius NyJJinus ) in teitimonium fermonis fui adducit. Ja 
omnibus fiquidem Sacris Codicibus paiUm hare varietas inter Graccuin & 

,,, Syriacum occurrit . Sed quid dico 9 in duabus linguis varietatem vo- 
„ cum & fenfuum reperiri; quum in una eademque lingua comperimus 
idem ipfum exiftere ? Ecce enim in Gra?co fermone plures funt Interpre- 
tes , qui ex Ebraico in Gracum tranfiulere . Ac primum quidem ante-* 

Domini noftri adventum diebus Ptolemari Regis Grarcorum , Septuaginta 
illi Interpretcs id una fimul percgerunt , eorumque Verfio juxta ipforum 
numerum appelJatur . Polthxc Aquila interpretatus efl: : deinde Symma- 
chus : dc poll hunc Theodotion : i riven ta eft quoquc alia Anonymi Intcr- 
pretis Veriio , qur Quinta diftaf'uit: item aha , qua? Verno Sexta, & alia 
quas Septimaeft nuncupata . Iftae autem omncs Veriiones quamquam in una 99 
9, 
>9 
99 

9* 

>> 
99 9> 
99 
jnteiugerc poterat 9 ex £,Di*a?o m ^xra^cum rranitunc : q 
dum in hac voce Rapbaim cerncre eft . Hoc enim nomen in Ebraico mo- 
do Medicos fignificat , modo Gigantes : quumque unura idemque nomen 
fit immutabile, fenfus tamen diverfos indicat . Quarc alius quidem Inter- 
pres reddidit Medicos , alius vero Gigantes . Similiter plura alia rcperimus 
nomjna , diverfas res fignificantia . Ha:c vero dilectioni tuaj perfcripfi 9 ut 
excufationem tibi affcram , propter nominum vocumque varietatem, quam 
in hoc Libro repereris . Jr.cce enim in capite hujus Voluminis pofui tibi 
ipfum Cantici Canticomm Librum , ut pronum tibi fit , fi velis , cogno- 
icere 9 quemadmodum unaqua?que vox in Syriaca quoque Veriione fe ha- 
3 , beat . 3 « Porro ex hac Prxfatione perfpicuum fit , non alium fuifle ejus au- 
ftorem, quam Jacobum Edcffc*ium $ cui cognomentum Interpres Litrorum 
idcirco adn«fit , quia in tirbe Edeffa transterendis e Graco in Syriacum tam 
SancSorum Patrum, quam liereticorurnMonophyhtarum,ac prefertim Severi An- 
tiocheni voltiminibus , opcramdedit; quemadmodum Tom.i. BibL Orient. 
p,4(f8. & Tom.2. p. 337- adnotavimus . 18. ..V. 3> 

9> 

9} 

9> 4 o TO M V S TERT1 V S 

18. S. Gregorii NyJJ* Epifcopi , fratris S. Bajilii , Epiftola , pr*mif- 
fa cxpofitioni in Canticum Canticorum : qua: Epiftola in hoc noitro Syriaco Co- 
dice > Oratio prima in Canticum Canticorum appellator . L* ■* m iy Ufi^a 

A^aA^ro^ J*«.^a* Ut>)cw/ Ji*oj* }ao.iax*iW ocsua^ie.^^.^^ }i^a^\ **_:aX* jZ**:el fol. 77. Initium . |A»»a> y^&x\o J&au «**a<*\\ cs^ /J3* o'o» yi^.£>\iaA^ ^a>\n 

&»&...* -&^_,.£\a ^*2» ^x- ^j&am) Qratum & accept um mihi fuit Hudium , quod 
bone (ice tU£ < vhae & puree animus ccn r vcnit , de Cantico fri licet Canticorum , quod 
& coram , & tuis ad nos expo fa i ft i Uteris. Vide Tom. i.eit. Oper. S. Gre* gorii Nyffcni pag. 4^8. ubi hax Oratio adpeiJatur Procemium , & ad Olympian 
dem inferibitur . At in Syriaca Veriione , inducitur S. Grcgorius colloqui non 
cum fern in a Qlympiade , fed cum Anonymo mafculo : lnterprcs enim iemper 
utitur genere mafculino, nunquam feminino : quale eft illud , ~i\§\£ia\ ftu~ 
dium tuum , +*&\\o yp*o*W mite tu& & anima tuae . Adnotatio librarii fol. 
y$. \.+>o^2x£xSlZ3> |A\-X -p.ro o&% I***/* )pej*> >p\jk* Explicit Oratio prima , qua 
continet caufam Apotogiz , ideft , Pra:fationem , feu Procemium . 

1 p. Oratio fecund a . Qjculctur me ofculo oris Jut , ulquc ad illud , Te di<* 
lex it reflitudo wstaa..** jZo»«»Z »X . oj.ioo^ )tstx J**J ^ wl_ ajjj .^miL$ f^fa 

fol. 7£. Initium |aj;u=a\ UOv«.J0&~**^a< vr»a\aa }.U*ct^» Oj&\io y+U ^h\«f s«0|.^ 

o, ^^^ >0 v€-a-aa«oj **&* Jl» }a.o.^^j --/ j.£&~&.x Quicumque juxta dlHum B. 

PauTi -vcterem hominem , tamquam fordidum aliquod wilimentum > cxitifiis cum 

ejus aHionibus , & dejideriis . Vide Tom.i. pag. 474. ubi vocafur Ho mi It a prima , 

20. Oratio tertia . Nigra fum , & for mo/a ,Jf/i* ^erufalem , ufque ad : Et 
pa fee b&dos tuos in tabcrnacuiis paflatum . A~i£» : \ij }*ju«e Uj l*&ol ,)tk\L* i^alaa 

]opy VAy—J 000* ^ft^io ^ci^tiSi I frfl to Ajtaa jJ&Zyr-2> ja-*\^ Jc^ jl : L^JIA^.»J» K*i~£sL(* OO) 

Afo« erat pulcbritudo facri tabcrnacull teftimonii , qu£ apparebat extrinfeus , ^tfr c/ 
qu£ occulta crat intus . Vide Tom. r. cit. pag. 48^. ubi dicitur Homilia fecunda , 

21. Oratio quarta : Equitatui me a in currihus Pbaraonis , ufque ad; Botrus 
cypri patruelis me us in <vineis Engaddi . etA-Ufcataaa* w^qoa^^ . |^^i/» |f.^oW 

♦^ ^iwf l>? v a^ WM fr^A^9 Jla^to . *^. . ^ftX^9 fol. 8p. Initium .* ^o>^.S 

^ Y**io/ |JN^~^a.I ^^^^.£> J^ia^ jLVoJZv^ {joj >i««»a ^^o t io> k^^ Qujecum- 
qu^. ante ca 3 quz nunc led a jura , conjiderata funt in principio Cantici Canticorum . 
Vide Tom. i.p. 5:03 .ubi dicitur Homilia tertia . 

72. Oratio qui nta . Ecce pulcbra es , propinqua mea . ecce pulcbra cs , ufque 
ad: Adjura'vi *vcs , yfA ; ^ °}cruja/cm , in pote fiat /bus , & *virtutibus agri , fz exci~ 
teas & expergifci fa iatis char it at cm , </c/srrc *#*//> . w^-»4»jq Z^.^*, /Z . |a^q^9 It^oi^ ^aoJ.^1 ^ . Jir^j IsuccA^o Ue & «.. " .- a t ^\*.io/ kIju» ^.a^iooV . t X . lU&*» )l 

l^/» i^t^ jA^o-i! A^ c ^'Uxl ^o fol. P4. Initium t ^ v qjo; ^x |^\io 1&*l 

)l'))j fZ&^y ^sa /^ o^^ ^.X^Urt vfc^^j xfo l^o* ^.a^o )L*\y*ol Ajunt , eos y qui 

aurum arte expurgant >fiper aliquant fordidam materiam pcrm'rfc&atur . Vide Tom , 
1. cit. pag. yx8. ubi dicitur Ho mi Ha quarta . 

23. Oratio fexta . Vox patruelis mei . Ecce hie iicnit , ufque ad : Revcrte* 
re cito , patruelis , fs ft mi Us caprea aut binnulo cer*vorum fupra monies concaves . 

Ji-fe^\ 0/ JLa$b> uj* r _\ v,io y j&ell . ^ . /Z7 hoi /o, . WM o^^^ ( }*+> )i*>lx> 

ILl~} li'a^ ^x fJ-Jj fol. 100. Initium . Ijujjo ^ ^^p^a «1xl*Ja>ZZ/ Uo* ^.\oi 
jZaa** — ik^aj Qua per letiioncm nunc nobis funt propofta ex Pbilofopbia *. Vide 

Tom. i. cit. pag. 5-37. ubi dicitur Homilia quint a , 

14. Ora- CODICES MSS. CHALDAIC1, SIVE SIYRACI. 47 

24. Oratio feptim a . In letlu/o meo noflu qu£p c vi quern dMgit anima mea : 
Ilfque ad, Qmnes tenent.es gladium , periti pugme , <vir gladtum fuum fiuper femur 
fuuni propter sluporem in nothbits . A, — *;xJa )Za^J^\^ w^r^i© "4.X . Ka*,) j^Jai JZaL^^* JZ010I ^-io op&§.xfb.!. i o<5\ Initium A*.^Z ^ )&±\\Zxit> jJS^ioi v*\L . ^uuf ^a\-I^ u*&U U*o»> Jbu;*o ^o |^w^2>^Z Rurfius magna <t~ ex eel fit dogmata 
a Cantko Canticorumper banc docemur leHionem . Vide Tom.i. cit. pag. 555. ubi 
dicitur Homilia fiext a . 

2?. Oratio o&ava . Ferculumjibijecit Salomon Rex ex lignis Libani: ufque 
ad : Tot a pulchra es , propinqua mea , & macula non e'il inte. .i^aa . UazoI* /»^>Jao 
^a.^ A^X fol. 1 10. a terg. Initium . foopa\ ^aeu.^.* Jx-J^oo v2*r*j*:>o' jZJ*-I^*:a 
I*;*,* ln\xx\ jfe&a.^ In mult is Rex Salomon ajfiumitur in typum 'veri Regis . 
Vide Tom. i.oper. S. Gregorii Ny (Ten i pag. jtf^. ubi Homilia fieptima inferi- 
bitur . 

20". Oratio nona . Veni a hibano jponfa , <veni a hibano . Venies & tranji* 
his ab initio fidei a capitc Sanir & tier men ; ufque ad : Cor indiditti nobis ex 
oculis tuis , & in una torque colli tut . ^ **L «. J&\a |-{uaa\ ^» u'Z .. Jxa-jU J*aojao 

W&c*_.2k\ , » — 2s , ,0 — ,^^mQ iritis ut*** ^_aa : jZaJDfluo* i**£ «^o ^*^^xZo . j&4cu=x\ 

waio.* Jox* }+**?* . v.a.A~'i4,x «..*> | # *#^ fbJ. ii7, a tergo . Initium \»suiZ ..-»▲&** iao 

^.:»o*ot ^.a ^jso vta._A.iJ:*> w-*o . U20*. ^a» **&_*»£ ^»»*&a po . /Ao»a V.&*. Uuant 
pulchra funt ubera tua ,fbror mea fponfa , quam pulcbra fuut uberatua prx *vino , Ci* 
<?^/c»/' 'veHtmcntorum tuorumpra omnibus aroma tibus . Er poit pauca . U^^ J 
v^^a&aoy |ooj p»V ^/ *a . I^^jcxa^ W-X^a,/ Jci*. yOojL^.) |^»'o9 /o|J** VXj oof 

JLo>^r39 U)i Lg\ \*J\^U ^Xr.2,0.^ Jo *<^s> J* o»a«u x Vx Beat us Apostolus , 
qui magnas adQorinthios recenjuii ^oijiones , <&/<? i/>/5 dicit y fie dub i tare , ^.t //r 
corpore , <?« «i^>-(? /// mente fiua ad mysleria Paradijt ele*vatus ejfist . Vide Tom. 1. 
opcr. S. Gregorii Nyfleni , pag, 5^92. ubi dicitur Homilia oiU-va . 

27. Oratio decima . Quam pulchra fu t ubera tua ficrcr mea /ponfa : ufque 
ad : Fons hortorum , puteus aquarum ^vinjentium , & fiuentium de Libano . J^aojxr 

)Ajfta\ ^io tol. 120. a terg. Initium . Uo aX*i/ *\^\j : J~*.O0 ^x ^oj^^a J 
|\.>|^9 tSV f»/« ChrtHo confiurrexiflis , y«^ fiurfium fiunt cogitate , //tw qu£ in terra. 

Vide Tom. 1. cit. pag. 700. ubi Homilia nona dicitur , 

28. Oratio un decima . Jwgf Aquilo , & <vtni Ausler: & perfla hortum 
me urn , ufque ad : Ego dormio , & cor meum 'vigil at . w^xLU . *£b^+*»> /^»Jb» 
^X s*a.^ko ta^o'j |j7 « t X.U^a*Z u'Zo . JLA-a^j^foh i2tf\ Initium . |joi WojZ 

Quum droinorum 'verborunt nobis propojjta contemplatio , C> confiequentia Cantici 
Canticorum . Vide Tom. 1. cit. pag. ^jo. ubi dicitur Homilia decima . 

2.9. Oratio duodecima . Vox patruelis met pulfiat ad oHium : ufque ad : 
Patruelis mens mijit pianumfiuam per foramen * tx ^venter meus commoius efl in 
ipfium . t»!0»o \^xxx <£* o\^«l ^^0/ t»w .*X JxiAa aaj^ v»jjj o^\a . ^x&X^Z^ )po|^d 

uo»<x\x ^^ foi. .12 p. Initium . y» j |k 5 >V* uota Jj^caa ^ Jjoj <&} U*&*& »«• ♦•• 
H<?r quoque eft mum ex magnis Domini precept is • Vide Tom. 1. opcr. S« Grego- 
rii Nyffeni, pag. 628. ubi dicitur Homilia un decima. 

Jo. Oratio tertia dectma , Surrexi ego > ut aperiampatrueli meo* manus 

met fiillarunt myrrh am % ufquc ad , PercuJ/e/unt me , *vulnera*vcrunt me , abjtu- 

lerunt 4 8 TO M V S TERTIV S 

Urunt peplum a me cuftcdes murorum . w**^ »^J -1*1 **»«-*» • **eM^£f JVU* ub 1 grinationem , opum parandarum fpe , fttjh 

dicitur Horn ilia dnodecima . 
31. Oratio decix 

^'/w ac roiribus aari ia quarta . Adjuravi vos , flit ^erufalem t //* pot eft a- 

Jiini;eneritispatruelem meumi uique ad, 0^/i #**/- 

r//r columbcc adaquarum ccpias : <fl/#;* /.*#* , fedentes juxta copias aquarum. !«oal* 

^ * 4**^* |^' ^_- ** U~*? J— *-^* V-.X )l«J* j4 WO,o-l^ . ^ 

J*-'** )Uxx\+ fol. 1 38. a t. Initium }*^a*» Jiji <p_W U<**> ♦*;*? •* fo 9«* per 
Mo fen quidem izitia Legis tradidit . Vide Tom. i. open S.Greg. Nyffeni p.^yj, 

ubi dicitur Homilfa tenia decima . 

32. Oratio decima quinta . MaxilU ejus , tamquam aroma turn phial* : Bi* 
que ad , Hie eft pat rue/is mens , & hie proximus meus, flit c /erufalem . }»*»!* 

^*to/ fol. 143. a Ycrg. Initium . Jk*\ jhuj Ua* Ja^a? 00, «A*\aa U**A 
M^M jZotoX* )*»&»' <*2» Beatus Pau/us , qui lalle puro > in quo dolus non eH , 
puerilem 'Eeeleji* atatem nutrit . Vide Tom. x. cit. pag. #33. ubi dicitur H0/*/- 

/irf decima quarta . 

33. Oratio decima fexra . Quo abiit patruelis tuus , pit lebra inter mufie- 

res? ufquead: Unica ett matri fu<z , eletla genitrici fues J&*JI . +£o$*L&** /pop* 
*£*>J*^ wo, U^o . oJ*IJ wo, / t ~ . t X . U-*» Z;^*. u-a» VI fol. I4P- 

|o« oi&ju..:* ^»* IZo*om» v»«^l Zo©>* 001 ^>*a- *fraj 
fuiffe oper. S. Gregoni Nyffeni pag. 6"po. ubi dicitur Horn ilia decima quinta . In Co- 
dice noftro deiiderantur aliquot folia in fine hujufee expofitionis in Canticum 

Canticorum t 

Porro Codex iftc eadem manu exaratus eft, ac illi , qui Sever! Antio* 

eheni opera continent , funtquc inter Nitric nfes 28. 2p. 30. 32. & 34. a nobis 
recenfiti Tom. 1. Bib!. Orient, a pag. j(5"^p. ad p. 5-72. ac prafcrtim fimillimus 
videtur Codici Nitric nil 31. cui praemittmir ^facobi Edejfeni Ep/fiola de Pun ft is 
& Orthographia Syriaca , Hie enim , ut fupra dictum cit , unus idemque cxifti* 
matur, tarn illorum vScveri Homiharum interpret , qu am author duarqm mef» 
moratarum Epiltoiaruin , qua? expofitioni S. Gregorii Nyffeni in Cantica praefi- 
guntur. Ac proindc ineunte feculo oftavo eundem Codicem exaratum fuiffe 
cenfemus . Id quod ex Adnotatioi^.e fecjuenti co:flrmatur : nam , ut mox dice^ 
mus , idem ipfc Codex una cum aliisccL. Codicibus anno Chr. #3*. pro See* 
tenfi Syrorum Monailerio a Moie Niiibeno Abbate comparatus fuit . 
Adnotatio manu recentiori adpofita initio hujus Codicis fol. I. 
^.a.Q V^a£wo *f><*f,2»i ^a )*+3oJ% h*£± &>~-\ i*fp*&eal9 }^>^^y l++f*JDOf }+++*+% Ii}o*cl\\ L^ao \oattdJf o7 ^oo^-^XX ^pcrLsj o7 |o»^s,J )^— fA\^aa /**** oU^i 
^«o^ *ZJio Zoo) . ^j-^jj CiAay ^X |L . uoia^X )o»!K> |^h* ^ iX-i»J o'oio . )jo» 

►Wo ^Z^OO vSl^s, JfrOA, X V^»\ ^fi i^iO /j JLJ21 V J J*wcx>0 /♦.-♦A^i ^>- i^^-^J 

fjiftji JA^Z© ., Emit hunc Librum cum aliis pluribus 9 numero ccl. Codici* 

,s bus 
J9 CODICUS MSS. CHALDA1CI S1VE SYR1AC1 . 4P 

bus j Mofcs peccator, Abbas Syrorum in deferto Scetenfi , pro eodcm Scc- 
„ tenfi Monafterio , ab Abrahamo, & Abibo, Scjohanne , Haranitis, filiisjo- 
9$ fephi Presbyteri bona? memorial Ut Dcus ipfis, eique requiem & veniam lar- 
giatur , omnibufque , qui partem in eo habcnt , five verbo , five opere , Ne- 
mini autem fas cfto : illos extrahere ex codem Coenobio, per vivum Dei ver- 
bum , neque eos ufurpare , aut expungere , five delere hanc memoriam . Qui 
vero fecus aufos fuerit , anathema Dei incurrat . Ora pro eo , qui fcripfit , ut 
mifericordiam confequatur , Contigit adventus horum librorum cum pra> 
fato Mofe Nifibcno iVbbate , Anno Graxorum 1243,,, hoc eft , Chrifti $32. 

c v 1 1. 

Odex antiquiffimus , in fol. membraneus , Stronghyh's ,five vetuftis Sy«* 
riacis literis elegantifiimc exaratus , conftans foliis 135:. Inter Codices 
Syriacos Vaticanos olim Decimus quintus . Ibi continentur . 

1. S. Johannis Episcopi Constantinopolitani ( ideft Chryfoftomi ) 
Homiiia in illud , quod diftum eft per Prophetam [Jeremiam ] Domine , non eft 
in manu hominis -via ejus . u<*o»*)_2> Joo, JJ J^ . | aAJ j,* fa v/oj ^x )**>£» 

Initium. IL\* **]» l*^x» JJ^^l*u.^*> fyo» J~W Vide S. Johannis Chryfofto- 
mi operum edit. Parif. anno 1718. & feq. Tom. VI. p. 177. Savilian. Tom.j. 
p. i(58. Morell. Tom. 3. p. pop. Claudit earn Homiliamh*c Adnotatiolibrarii, 
fol. 7. a terg. . wh»» o>~W J*ipj uoio^U* Joo, Ji U*** Jxv^Zsa ^x J^o^o ^^* 

uao*io©M Explicit Homiiia S.^fobanntf in Hind: Domine, non eft in manu bom it 

fits -via ejus . 

2. Ejufdem S. johannis , dc illis , qui fignaculum Baptifmi accipiunt :. &t 
quam ob rem Baptifnius dicitur Regeneratio , non autem Baptifmus Remiflio- 
nis : & quod pcccatum fit , non modo quod quis perjuret , fed etiam quod juret 
dumtaxat, etiamfi juramcntum obfervet . ^i*/ ^x *jx>*joo%~ u^* o*\ A * ^>oL C dA*o* ^j/ Jl*>" &l : °/» tafe^ <*\**~^ /&*>a*> w oi &l VI £ 8. Initium . y^~i \*> 

\i I fea ILzxZ- y>*a ^0 o t a ,.* >eJi^ r-^ K~l . fJLJ^. ^-/? U^ v^^^-o Vide 
Tom. 2. oper.^.Johannis Chryfoftomi. edit. Parif. 1718. p.* 225. ubi infcribi- 
tar : Catecbejis prima ad iliuminandos : & cur Lwvacru/n regeneration is ^ 9 non autem 
temijjionis peccatorum dkatur ; quodque. periculofum jit , non modo pejerare , fed 
etiam jurare y etiamfi ' refte juremus . Initium : Quam dejider/iii/is amabilifque efl 
juvenum fratrum chorus . Adnotatio librarii fol. 14. a terg. ^ — Xj /^o}-^> f>^+ 

lod^joo^^ v»e *» Jb^+yxxiXxao /jN-ioax* Explicit Homiiia S. johannis de °furA^ 

mentis , deque Baptifmo . 

3. Ejufdem £. johannis , de eodem argumento j ubioftendit, non modo 
mendacium pcccatum effe , fed etiam quum rede juratur : qui enim jurat , in 
caput fuum jurat : & quod Chriftus convenicnter tertia die refurrexit /polio v^ol 

1/ JJ/ Jo^few O^hJ ? o-^^ Ua\^ ? !•«• W? lo^o* t a ^\aaaa' M f*\X ? oi ,\X a^ocH- *if^> ^.J ^ ^? ^ ^^T f ° L ^' Initium ' K? 8 N?^?' ^-^ 

jNa,/ u\ .oJ^j/f liumquid pra'vam illamjurandi confuetudinem ex ore *veftro yo TO M V S TER TI V S abjcciftis ? Naif enim e mea mente exciderunt , & verba , qua -vobifcum toquutus 
(urn , & ea , qua <vos mihi eft is polliciti . Adnotatio librarn fol. 20. a terg. 

*// A UsPtiJmo , eir (furamenth . Hanc Chryfoftomi Homiliam , qua? cjufdem 
eloque ntfffimi Do&oris , & venam, & ingcnium ufqucquaque fpirat , nemo 
haftenus , quod fciam , aut Grace , nut Latinc edidit: earn proinde in Adpen- 
dice ad hunc noftrum Catalogum , una cum reliquis tarn iplius Chryfoftomi , 
quam aliorum SS. Patrum Scriptis , qua? in Vaticanis Codicibus , nondum edip 
ta , occurrunt , in gratiam facrx Eruditionis cultorum yulgabimus . 

4. Ejufdem S. °jfobannis , in illud Apoftoli : Propter fornicationem autem 
unit f qui fque uxoremfttam babe at . J***X*» 001 Jaa^Aa ^x va>.uoo>« \*&m* o>\+9 \aoL 

i*~U*Lkil un\a U<ujj ^ob» . »»{» fol.20. a terg. Initium . L^<^ lab* JiaXauo Ad me II is font es hodie ftatui vos deducere , me I lis, quod faftidium nunquam 
parit . Vide Tom. 3 .oper. Chryfoft. cdit.Parif.1721. pag.1^3. Adnotatio librarii 
{A. 28. a terg. a»Aioo^ \*;,:»* Jio^o )Zo-u> ^\* !**>!*> s>^** Explicit Homilia 

S. ^ohannis de Pornieatione & Adulter to . 

7. Ejufdem S. ^ohannis 3 in illud : Si pecca'verit in te frater tuus , corripe 
eum inter te & ipfum «*i*a s*m>+a&H *a~/ »» X_aW ^> u o» ^ — X <h\*j vaoX 
ov_\o fol. 28. a terg. Initium . ^^asl*'* »*X»/Vx *L~^ U*x* U***l*s** ^fr* JiaX) ^_*.\o, ^ so ^m \ Quoniam acrem ?n eos fententiamprptulit , qui cuipiam 

tx his pujill'is ojfendiculo fuerint . Adnotatio librarii fol. 32. a terg. ^ — X y\M* 
a,\o yii»a ^ow»a/ yQ *./ ^^ ^iu-W J j Jaa^jka Explicit in illud: Si peccaw* 
rit in te frater tuns , corripe eum inter te <& ipfum . Eft Homilia lx. in Mat* 
thaeum , qux incipit : Quiaacri oratione ad'verfus eos , y»/ *///* ojfendiculo effent 9 
ufus . Vide Tom. 8. oper. S.Johannis Chryfoftomi edit. Parif. 1727. pag. 60$. 

6. Ejufdem S. °}obannis , in illud effatum Chrifti Domini in Evangelio ; 
Pater meus opera operatur ufque modo , 0* ego cperor . o»j.joo>* wpo* <h\-j vaoi 

fol. 32, a terg. Initium ^c^qX AS^ao' j^^oal^ ^»a> ^w JboJa ^2k^ju.V ^=>^ 

F^/^ tw contriHwvi 'verbis , y»<f ^«/>^r loquutus fum *vobis , Deeft finis , ab iis 
verbis , fol. 3<5\ a terg. "V^j )ts^^ ^o^\^o J^.aG-110 l^oMtoo o*\ j**, U^a^ &1 )o»o 

^«et^a ^oi^ M . A^^to Et ecc.e fol eum fol'vit , & luna , & Bella , & omnis 
creatura fuperna , tx inferna . Sed bis omnibus . Vide Tom. 12. S. Johannis 
Chryfoft. edit. Parif. an. 1735. P a S' 3^ 2, u ^ Homilia hare inter undecim 
Homilias , a Patribus Maurinis ex Bioliotheca Vaticana in lucem primum pro- 
latas , nona rccenfetur . 

7. E. S. johannis Chryfoffomi , DemonHratio de paffionc Domini nofiri , 
necdum typis vulgata ; veruni , proh dolor ! avulfis ex Codice noftro aliquot 
foliis , nonnifi exordium fuperen: . woiaJii- ^^^o ^ujooi a wao> 09.x •» }k**~L ^jjoy fol. 44, a terg. Initium . wy-.ay W p*7 W U/> f* 301 ^ fcx_ A x»j\ ^^uoiJL^o 

^xxa, w^a. }^/ r Ja:» J.!/ . |Ma |ioi ^a Decet enint , «^ id , quod fuper'venit per* 
ft ramus . Non , inquam 3 fal'vum me fac ab hac bora ; fed quid ? Pater glorified 

no men tuum . 

8. Ejufdem S. johannis Chryfoftomi y Paranefis, five Adhortatio ad Theo*- 
dorum lapfum ; princip.o mutila . Incipit fol. 47. ab iis verbis ? .a^^jj y o<n\ 

. o»^. ^Jxo umjai JaXi.i**> Et hoc ipfis ne refpiciendi quidem facultatcm reliquit, 

neque CODICES MSS. CHALDA1CI S1VE SYR1AC1 . 51 

ntque eo revert endi , unde exciderunt . Nam htc cogitatio . &c. Vide Tom.i. 
oper. S. Johannis Chryfoft. edit. Parif. 1718. a pag. 2. Folia duodecim a num. 
35. ad 4<5*. ad eandem Para?nefim pertinent; fed ex bibliopegi infeitia luxa- 
ta funt , atque perperam compa&a . 

p. S. °}acobi Sarugenjis Epifcopi , Epifiola ad Samuelem Abbatem Mona&e* 
rii Santli I/aac Gabul* , de Trinitate , & Incarnatione Verbi . Deed ini- 
tium , quod tamen i apple ri poteii ex Codice noftro Syriaco ix. in quo ea- 
dem Epiftola Integra exhibetur. Incipit autem heic , fol. 56". ab iis verbis : 

U\& p* ?*+* v?°? ^oio • JU^ul>|A*a* Jj/° Videfis Tom. 1. Biblioth. Orient. 
p. 301. ubi ejufdem Epiftola? fynopfim protulimus . 1 11. o. Ejufdem S. ^Jacobi Sarugenjis Epifcopi 9 Epiflo/a ad Stephanum Bar-Su* 
datli Edejpnum , de Paradifi , & Gehenna; a?ternitate, quam ex Scripturis , 
& ratione demonftrat , adverfus Qrigeniftas , in quorum ha?refim eundem 
Stephanum apejrte poftea lapfum confutavit Phiioxenus Hierapolitanus Epi- 
fcopus in Epiitola , quam mox recenfebimus . vacox* u;.:** o>\+> # a o>\+* va©I 
^-? / ^ J*afc*a U\* fol. $7. aterg.Init. JiV*a«* J*~2>X> Aj} ieT» A; 
K** hi o7 Vide Tom. 1. Bibl. Orient, pag. 302. ' 7 

XcnaU Mabugenjis (five Philoxcni Hierapolitani Epifcopi) Epifto- 
la adAbrahamum & Qreslem Presbyteros Edefjenos j de Stepbauo fyr-SudaM 
EdetfenoX^x . uo>W ? 1**1** J^Wo j» o*ai I*\ ^<^*, U*,*/ w *, )l^J 

l*0o( ^*?<y *s> U&$*9 iol.. tfo. Initium . ^ ^1 / Jjaj ^ £ ) oo, |,to Ji&feai 

ucs,axk_ AA>? l^^ao JI«.^J ^X J*_»a^ id eft, Stephanum , ifc&ww /7/*ai wr** , y»i 

0// r/r ^^ ^*fc'ffl* > nuncr v ero in Mierofo/jmorum regione moratur , accept 9 ad *vos, 
mijiffe paucis ab bine diebus quemdam e fuis , una cum Epiftolis, & Comme atari is a, 

fe editis . Hare Stephani Commentaria , ut fjpprimantur , nee in publicum pro- 
deant, ne fidelium ani'mos corrumpant , ac prefertim Sa:,6timonialium , ad-, 
monct laudatos Presbyteros Edeffenos Abrah.tmum , & Oreftem Xenaias . Eft 
rores autem illius hofee enumcrat . a , Meudaces , inquit , Scripturas facit , & 
fpem Chriftianis praecidit, docens cuique licere pro arbitratapeccare t prohi- 
bens catechifmum , & Gentiles , Juda?os , Hrreticofque a Deo aver tens ; fed 
& facrumRaptifmum abrogat, & divinorum Sacramentorum dona tollit , 
& labores , curfufque pro feclania jultitia abolet . Si enim juxta impium ip- 
fius dogma , non modoj udicium non erit , fedetiam ad unam eandemque 
,, retributionis menfuram unufqiiifque deventurus eft j & eundem honorem. 
„ recipient Petrtjs difcipulus , ac Magus., Paulus pra?dicator, ac Judas proditor, 
,, cetcrique Apoftoli, ac Evangel ilia? : 6c quod fumma; impietatis , ac dementias 
„ eft, omnia , adfirmat , unius , ejufuemque cum Deo naturx effe&um iri , ,, 
Cetera hujus Stephani dcliramenta ,ex ifta Xenaia? Epiftoladelibavimus Tom. 
2.Bibl.Orient.a p. 30. nam in errores Origeniltarum lapfus, primum quidem de 
hominis fine ficdocuit , ut Paradifi & Geiienna?a?ternitatem tolleret , & infuper Si creaturas omncs rationales unius ejufdemque cum Deo fubftantia? futuras efTc 
adfirmaret. Quohiam vero idem Stephana* antequam haerelim fuam evulgalfeti 
Epiftoiamab ipfo Xenaia perquemdam fuum difcipulum, Abrahamum nomine, 
extorferat , qua Epiftola di&itabat , doftrinam fuam a Xenaia probari ; idcirco 
idem Xenaias exemplar illius Epiftolx ad Presbyteros memoratos tranfmittit , 
adjiciens , ilium non modo afe non laudibus exornari , fed potius pluribus re- 
prehendi 2 concluditque in hxq ve.rba : *, Quum igitur has meas iiteras acce-: 
Tom. Ill Q * „ peri* j 2 TO MV S TERT1V S 

„ peritis , quod a?quum & congruum efle ilovcritis , id ad ipfum fcribitc , ho 
\, minemque non perfun&orie , fed acriter reprehendite . Ego vero etiam E- 
» pifcopoHierofolyrnorumdcipfofcripfiffem, niii & cauffa Fidei obftaret , & 
quod fumus ab ejus communione feparati . ,, Qtiibus verbis harrcticus Xe- 
naias Sanaum Eiiam 5 Orthodoxum Hierofolymorum Antiftitem perflxingit , 
utpote facri Concilii Chalcedonenfis acerrimum propugnatorem , cujus Con- 
cilii Xenaias hoftem fe manifeitum , atque haireticorum Acephalorum primi- 
pilum oftcntabat . Quare hxc Epiftola fcripta fuit ante annum yia. quo Sido- 
nienfis pfeudofynodus congregata ell , juffu Anaftafii Imperatoris, cui pfeudofy- 
nodo Sotericus Ca?farea? Cappadociar , & Philoxenus , id eft , Xenaias Hiera- 
polis, Epifcopi pra:fuere, atque anathematizatis facri Chalcedonenfis Concilii 
decretis , cffeccre , ut San&us Flavianus Antiochenus , & S. Elias Hierofoly- 
mitanus Patriarcha in exilium relegarentur . Vide Cyrillum in Vita San6H 
Saba? apud Cotclcrium Torn. 3, a pag. 28,9. ad 307. Deeft finis hujus Epi- 
ftola? Xenaia? . ... _. , ^piftola ad Rabulam Epifcopum , ubA^oa 1+***} lU^J 

U>*£v*+al Jlo^t Xa\> fol. (5*4. Deelt initium hujus Epiftola?. Incipit autem ab 
iis verbis . vo-.\o> 1**1 Jit ^X^oJ^ J^&at s*°*yj t**?oa Jit ^ao*** o»|<\aj/ ^\x 

. U*xa2> Joo» otsJ} oo* l*jfo oi^a J**** ^» *--- J ? «°i \/ Jtf U**^ D e e J us Huma- 
nitateprtdicantur abfque jeparatione ; quemadmodum efi Mud , quod fcriptum efi in 
Evan pelt : Nemo afccndit in celum , ntjiis , qui dejccndit de celo , Filius hominis,, 

i.dnotatio librarii fol. 6$, fc\v^«^^*^ Iwat fL^J AoaX* 
*t Explicit Etiflola S. Cyril I i ad Rabulam 'Epifcopum Edef- qui erat m celo . / perfeaum hominem; laudat autem Rabulam , quod fcripta Theodori ana the- 
mafizaverit . Porro inter opera Gra?co-Latina S. Cyrilli edit. Parif. 1(5*38. Tom. 
V. Par.2, pag. 201. exftat fragmentum Epiftola? cjufdem S. Cyrilli ad Rab- 
bulam Epifcopum EdeflW , T atine tantam , cujus initium : Ad incompara* 

bllem quamdam alacritatem , & ad incxpuenabilem confidentiam nostras excitat ani- mas fapientiffin 

dult Sanilitas . g l 
mamentum -veritatis , <&' Jit &£ tfeos Neslorii blafphemiam . Nam proccdi 
qui de Cilicia efi ) ifta impietas . Q" Mopfueltenum indicat , de quo difertim in Syrjaca ifta S. Cyrilli Epiftola : 
qua? proinde , tamctfi initio mutila, digna tam'en videtur , qua? a nobis Syria- pfl Epifc fere in ifta ad Rabulam Syriaca Epiftola occurrunt • 

13. Ejufdem S. Cyrilli , fragmentum Epiftola?, fcripta; in Synodo Pa- 
trum Ephefi ad Neftorium , quando terminum poenitentia? dieruni decern 
ei pra?fixerunt, ft ab errorc ad veritatem rediret; fecus vero , anathematc 
percuteretur . Qaumque non rcfipuiffct , anathematizavcrunt cum , una cum 
omnibus , qui dogmati illius aut confenferint , aut confenfuri lint . ^aoi 

Hoi 2>h J—AA,aJia oov^^-,^ ot—Xtt A ^jN — al/t JI#~^ ^O* XT" ^° °^^ A> 

ii oi ^ ^ ^ \* — v^ .m ♦ — ,3 vfio *to IS ..>nr>,-,J La — ^. «-oo* — — od£»(* Ua_Jl O). 2k 01 ,,.. ■ -X ^a — ao- Co ♦ — ,a vfio — -to g*. — ttw,J La — ^s coo*— — od»i> 

Jo .o,Zo_ A — Z*l r-^» J>r — a_\ f aoi J* ^w »o- A U » — ^ Wo — -=^i? wo . oiktx — a — .*£ Kr— /7r ~ -*— * y 
CODICES MSS. CHALDAICI SIVE SYRIACI. 51 

uot&ao>A ^0 o7 o^ia^o*.^ f.\*.> \a.\o o*\ woja^o^ / : ^aoi jl *ao . ^;~&j:J1 ^»» 
o,**^ \*> o7 fol 6$. Jnitium • JjJ** /Aa*o^ u <*\ K*°i ^u^w i*>* ^L.aoi w_i 

j ft ^A. v> Jot* l»^a* lao»\o i-t^^o ot^. < ^X JLalcuw ,.1*00)0 -lA^^rsiSxj'o J*i*_.ftw:to 

_.\a* i^o^o K/V* /g/7/srr ,. auoniam , dum accedimus nunc ad illam fantlifcan* 
tium Sacramentorum , bencdiflionem , & fanHifcamur , & participes fumus facri 
Corporis , & pretiofi Sanguinis Cbrifli Sal<vatoris nofiri . 

1 4. Papbnutii EpiBola ad Mofen Agbelenjem . l*.oxi-x ^oaaa ^-.io JZ*^/ 
J^«^/ fol.tf y. a tcrg. Initium , v ju,..!jaV ^a\ytV) v^»» U+S>i JjulIu^j Jj^oiaoa 
J*&*:» ©7 I// p/erifque hominibus jatis diuerfas opiniones comp.erimus , t;/> />r*~ 
Bantiffme . Hortatur Mofen , ut Glapbyra S. Chilli c Gracco in Syriacum fer- 
monem transferat , his verbis: vj*a^~*o..o» J*aA\c^ J#-oA:»** J^Aa ^ck ^y Ul **7 

r J.lm«<*:xi^ jj*Za«* i^* oo» J|a^ao* oo) : j.«»»ia>!i!!^.» Ja^^a Jd^Jig^t )**>* J**o**> 

1—JOt . \ «--*o.as J.i-_a.!$&s. SXU.SUO , o* — \ ^a\9 u*o» j^v_A^o — *,Z* ^2>A_Sl t -7 . ^__4..2u»j* ^ — Al ^\a£oo Jio oi.^.\ ^4 — ^jj^9 De Libro 9 in quant , qui Glapbyra 
*vocatur , fapientijjimi ac beatijjimi Cyrilli Patriarcbce Alexandria ; qui Liter 

• Ct •/' X* 1 I • I • <~1 1 • T.f. .f MM promtuarium eH utilitatis fdelibus , in Bar alterius Libri , qui de Adoratione in 
fpiritu infcribitur , authore eodem Cy*i//o , quique in Syriacum fermonemjam efl 
trans Ifltus . Hie 'vero G/apbyrorum Liber , eo quod nondum 9 ut opinor » in Ara- 
tnaam linguam confer jus esl , idco z.e/u;n tuutn excito , ut laborem fujeipias , 
eumque interpreter is , Dei ope fretus , qui dat fapientiam , & largitnr jcientiam 
eis , qui ilium rogant y & non hcejitant quod Jint accepturi . Vide Tom. 2, 
Bibl. Orient, pag. 82. ubi Mofen Agheleniem circa annum Chrifti 550. cla- 
ruiffe oftendimus . 

1 5, NLoJis Agbelenjis , Refponjto ad Papbnutii Epiflolam . Zg\ lU^fo U^iX 
l-\^ \^ao ^ ^cisia fol.<5<5". Initium. kX-mlLLh %+^ot «)»»*•» ^*a«^ ^aiaa ^■UX-iO^A.io' ^3 . ift\asj> f+y^O Ia\S+> ^ \ ^SU*Zo Ua.\A.Z l^C — -* O^^Lld^A 

»Zcu_A,o^-.a\ Papbnutii 'vere amice noBcr . Quce cbaritatis Jer*vore dutlus , fcri~ 

pta ad me Epislola , hortatus e$ mc ntilem & indignum , ut facer em , difcretioni 

tuee ego morem gerens . Ait Moles, hortatu Paphnutii , laborem fe fufcepiffe 

transterendi e Gneco in Syriacum S. Cyrilli Glaphyrorum Libri . De hac lua 

autem verfione ha?c tradit . Letlorem rogo ( Syriacum textum h.ibes Tom. 2. 

Bibl. Orient, pag. 82.&feq. ) utTextus hujus 'verba attentc confide ret '.profunda 

funt cnim ; fi qua *vtro ex facri s Script ur is petit a te&imonia in bac r uerJionc occur* 

rant , quae Syriacis excmplaribus baud con j en ti tint , ne ami mi pendeat t nam in Bi- 

bliorum Verfonibus magnam eH reperire difcrepamiam . Idque palam deprehendes 9 

f Verfonem No*vi Tsflamenti , & Davidis , a Po/ycarpo c/ar<e memoriae Chorepi- 

fcopo , ad beatum ; fidelem 9 & Dotlorem Xenaiam Mabugcnfcm Syriacc clabo- 

ratam euol'vas ; ubi mirari esl tot 'varietates , quae in V erf one Syriaca e Gr<eco con- 

fifta cernuntur . Nos autem , qui e fermonc Graco in Syriacum , Cbrifli ope , nunc 

interpretamur > ut erat in Graeco textu , fc reddimus , & defcribi curamus ab bifce 

jratribus difcipulis no fir is tyronibus , a quibus , ft quid in fyllabis , ant in pun- 

tlatione peccatum fuerit , prudentes leflores decet errata legendo corrige- 

re . Ex qua Pra?fatione colligimus , Prifcio , Jiunc Mofen Aghelenfcm_, 

fuiffe Severi , & Xenaia* , feu Philoxcni , erroribus Monophyfiticis imbutum . 

Secundo t PolycarpumCborepifcopum , rogante Xcnaia Mabugcnfi , idelt, Philo- 

xeno Hicrapolitano , Pfaltcrium, & Novum Teftamentum e Grarco Syriacc 

reddi- Si TO M V S TERT1 V S 

rccldidiffe - Tcrtio, Syriacarn Bibliorum Verfionem , quam Simplicem adpel lamus , antiquiilimam efle , & a Grxca. in multis difcrepare 

if. S.Cyrilli Patriarch* Alexandria , GJaphyrorum , five rerum pro- 
fundarum & abfeonditarum, qua; in Lege verfantur, Prologus in Geneiim ; quod 
per omnia Mofis fcripta myftcrium Chrifti figurate iignificatur . *oa^*& 

Uk>aS^»»o£» .>^^«O|0 ^ 'y*» ^i? Ifloaxu^ ^*a*A*» jAdoJ^aoX ^aLaSA** Ji^a^^ 

<***& *4*£>\& l~*ao* fol. 67. Initium . j^j^o j*a # / <l»»oo»» UqX\ : ll*&b <y^ 
£^\> f- n\ ^ ft** 1 ; i — *l k*U**~l y***l ^a"*3©**JI> Scrutamini Scripts 
ras , tfudaico populo Chriflus inclama-vit . Hon alia rat tone, inquit , ad *vitam 
tternam pertingere poteH'ts . Vide Tom. 1. opcr. S.Cyrilli, edit. Farif. ann, 
1^38. pag. 1. In noftro Codice Syriaco priora quinque folia dumtaxat fuper- 
fane.: ideft , a {0I.67. ad 72. Prologus definit fol. <S%. ibique incipit ? )»_*}* 

/ ^ai/ ^ }«*** Oratio prima , <& ./!</*/« . Lee is *vere peritus & divinus *».' ^ falutis per Chrislum myfterium confid< 
\i Da?. 3. 17. Canones ApoHolorum . U»,>N*» l^Jotc fol, 72. Defiderantur priores 
Canones lxxv. Incipiunt in hoc Codice a Canone lxxvi. his verbis . o_x 

.aji lxxvi. E«w , qui ex njita gentili accejjerit, & iaptizatus fuerit * *vcl 
ex improba <vvvendi ratione > non efl aquunt prat inns Epifcopum fieri . Sunt autem 
in hac verfione numeroLXxxi. refpondent tamen Apoftolicis Canonibus , qui 
inGraco numerantur lxxxiv. Vide Concil. Labb. edit. Venet. 1728. Tom. 1. 
pag. 42. & feqq. Adnotatio librarii fol. 72. a t. J~_^\.*,* U~j£* — x U^-ia aaaX* 
♦~o ^Uzol Uuaa* ^oojj U*#-*i Abfoluti funt EcclefiaUici Aposlohrum Canones 

mmero jlxxxi. 

18. ConHitutio Apoflclorumper Hippo ly turn . Simon Canana?us de Canoni- 
bus Ecclefiafticis . Simon Cananaus: ego quoque pracipio *vobisi a qnot cportet fie- 
ri impofitionem manus Epifiopi f l±\xa ^Xxa-j . a»a^ A \aa-/ +±2» \~ Zm \ +} Ifioac^ 

iaa^D^i/5 /♦--/ ^aj» fol. 72. a terg. Exltat Grxce , & Latine Tom. 1. Con- 
cil. Labb.* edit. Venet. 1728. p. 4^4. Lib. 7. Conftitutionum , qua tribuuntur 
Apoftolis , cap. 27. Ego Simon Canantus conHituo , a quot Epifcopis defaat or dinar i 
EpifcopHs . Sequuntur in Codice noftro Canones de Epifcopis , Presbyteris , Dia- 
conis , Diaconiflis , Hypodiaconis . LcHoribus, & Cantor ibus ; uti habentur in Con- 
ltitutionibus taadatis cap. 28. ab i is verbis : Idem de Canonibus . Epifcopus bene- 
dicit , c!r non benedicitur '. uique ad; Hypodiacono non licet excommiinicarc Lefto- 
rem 9 autCamorem 9 ant Diaconijfam y ant Clericum , ant Laicum : Minislri emm 
fnnt Diaconorum . v o<*>*-/ ^ — v^ iiA^xiA — ^o . t ^x . -; — ^>i" Jaaia — a> 4 — a/ 

10. De Primitiis & Decimis . Ej* Mattbaus conslitno ; de Primitus , & Dc« 
' ' -' '• offer anturEpifc- "'--' - J « M •---W^ ia^^all v^^_^U |A— ^/> ^a . j>^iop lA^ut V-,^ao W iol. 75- vide 
Lib. 8. Conftitut. Apoftolicar. cap. 30. Torn, i. Concil. Labb. p. 45?^. Ibid, in 
Codice Syriaco. Jjji .^o ^tA«» )k*it£» +x>) )ilol ^k*** 001 ^ °oj Idem de re« pag. 4^. cap. 31. fnperfu 20. Pf* CODICES MSS. CHALDAICI SIVE SYRIAC1 . 5$ • Ji ? de/is, Ji've *vir >fv 9 nane furrexerint, & /averint^priufquam epusfaciant, orent.\**±\+> ussa^aay Jj*_x>a3 N a\.j ^JWf. 73. a f - v ^ e Lib. 8. Conftitut. Apoft. cap. 32. Cone. Labb. 
Torn. i. p.4p8. lit. C. ufque ad finem capitis . 

21. De •vacatione ab operibus 9 Prxceptum Pau/i & Petri . Vnaquaque beb* 
domada bis <vacent ab operibus, Sabbatbo nemptjt? Dominica . /♦-la.lXj }a\^^ ^f^ 

J a* => fol. 73, a terg. Vide Lib. 8. Conftit. Apoft. cap. 33. Tom. 1. *ConciL 

labb. pag. 4^8. 

22. De boris Precum . Pau/i Apofloli . Precationes facitc , mane, bora ter~ 
tia , fexta y & nona , & <vefp 

jjjeoa^o }*io^o ^^^s^o A*»^o ^ . ir _ _ r _ . f . 

M^Uj f- 73. a terg. Vide Lib. 8. Conftit. Apoft. cap. 34. Tom.i. Concil. Labb*. 

pag- 4W- 

23. De diebus mortuorum 5 quomodo , & quando oporteat fieri . Pau/i 

ApoJlo/i . Juxta alios vero , °J " ** " " 
aaaL^j K +^°i> )J^U ^* U^o^Jtj . # ^axu^-.j fol, 74. Vide Lib.*8. Conftit, Apoft* 
cap. 42. & 43. Tom. 1. Concil. Labb. pag/jotf. 

24. Quod Clcrici evocandi Tint ad faciendam mortuorum memoriam . 
In eorum iguur commemorationibus quum cvocamini , fol. 74. a terg. Vide Lib. 
8. Conftit. Apoft. cap. 44. Tom. 1 . Concil. Labb. pag. ^ocT. Initium . Qui ve~ 

ro in exequiis mortuorum ad epu/um funebre in'vitati eflis . 

ay. De iis , qui propter fidem exagitantur , & fugiunt , quomodo fint re- 
cipiendi . Eos, qui propter fidem exagitantur , & ex una in aliam cvvitatem fugiunt y 

fol. 74. a terg. joc*.i jJLad \xjy . |JUi*i-o> ^c^io ^^fit^'o ^.aw&xTj ^01 ^£.:» 

^A j&i+ ¥ sa\ I&A++Z* ^200 )£<xi*a«ot ^£-20 ^ajiAao'j «~*-^o» • \j><*^ Vide Lib. 8, 
Conftifutionum y\poftolicarum cap. 45. Tom. 1. Concil. Labb. edit. Venet.1728, 

16. Pauls & Petri . Q lod oporteat , in quo , quifque gradu locatus eft , 
pcrmanere , & prxferiptos terminos non tranfgredi . Illud enim omnes^ commu- 
niter pnecipimus . k*o_~l «aXl JIo oi±*>&Lh l*>*&2> i*-aj v*.i\a> v 01 ^-&^ 
^^•am' ^-.Ij^^ v — ^a •.-^c^ h<» . a»oi,§.ao wo>a\<xa ? fol. 75. Vide Lib. 8. 
Conftit. Apoft. cap. 4^. Tom. 1. Concil. Labb. pag. 707. 

27r Prceceptum Pau/i Apofto/i , de iis , qui primo ad myfteria accedunt . 

Ego Paulus minimus ApoHo/orum , b*c *vobis Epifcopis , Presbyter is 3 & Diaco- 
nis de Canon/bus conHituo . Qiii primo ad myUerium pietatis accedunt. , fol. j6. 
a terg. Vide Lib.8. Conftit. Apoft. cap. 32. Tom. 1. Concil. Labb. pag. 45*5. De- 
link In haec verba : fol. 77. a t. J^^iao ^> }++~* . \**oJb.J l+*^±> ^l *a\ao"> 001 Qtti docet , etji laicus fit , mo Jo fit peritus in -verbo , '<&■ honeHis moribus , do- 
w . Erunt enim , inquit , omnes docibilcs Dei . Abfolut* funt Conslitutioncs 

ApoHo/orum . 

28. hem Ecclefiaftic* Conftit mi ones , magna: &fan£tx Synodi trecento- 
rum & duodevigintiEpifcoporum quae in urbe Bithynia? Nicxa congrcgata eft 
anno Epochs Alezandri fexcentc.mo trigefimo fexto , menfe Haziran (Ju- 
nior conftituitque ca , quae infra fcripta font . 1. De iis , qui feipfos ablcin- 
J * dunt 
5 * TOMVS TERT1V S 

duftt, vel cxfecant . Si quis propter eegritudinem a Medicis excifus , aut aitrhrit 
exfeftus . *£»&dbi*lo JJmA\Z» J*** t Ao J*a* vxbo*om**>? J*~jZ*X U<i— i vs>«Z 

i>_*&Z/ J*U>i^> fol. 77. a tcrg. Sunt xx. Canones Nicxni , in hoc Codice vc- 
tuftiffimo defcripti, a fol. jy. a t. ad fol. 80. a t. ufque ad ilia verba Canonis vi- 
g efimi . jb ■ ■ >oa+a»o Jaao ^^j C*- 4 ^ &«/» V^*> . J.aVoo «p*^a ^&* . y~a 
y*$tj&j *-^<n* J^raooi \aa ^©>:^aj u'oi a\~ . Jai*a ^m^-Iab j£.flo<ua-£Aaj 

De genuflexione . Quoniamfunt quidam \ qui in die Dominico, & in diebus Pentecor 
Hes genufleftunt $Ut omnia Jimi liter in omni parocbia fervent ur : avulfis enim fo- 
Jiis , tarn finis hujus Canonis, quam fequentes Conciliorum Canones exci«. 
derunt . Qua: tamen jaciura refarciri commode poteft ex altero yctuftiilimo 
Syriaco Codice , cujus infra fynopfim dabimus ; nam is Codex > ficut & 
olimifte, quern modo* recenfuimus , continet integrum Nomocanonem Ecclcfi* 
un'werf* , a Johanne Antiocheno Scholaftico , qui poflea Conftantinopolitanus 
fuit Patriarcha , Juftiniani Augufti temporibus , colle&um . 

2£. 5*. Dionyfii Areopagit* , de Ca?lefti , & Ecclefiaftica Hierarchia , de- 
que Divinis Nominibus , & myftica Theologia, unacum commentary Anonym 
mi Syri . A fol. 8t. ufque ad fol. 11?. Opus initio & fine carens , & , quod 
caput eft , folia a bibliopegis confufa , & fufque deque vcrfa . Qua? tamen col- 
ligcre potuimus , funt hare . Videlicet, 1. fol. 8 . De myftica Theologia , ex 
Cap. 1. Quomodo oporteat etiam uniri aclaudes refer re omnium creatori , qui efi 
fup>a omnia : & ex Cap. 3. In Theologicis informationibus , quae Jint affirmant cs 
de Deo loquut tones , & qua negantes . Initium r |a>&a£oi ^a*****^ ^\ Jyaa»Jtt 
ex Ecclefiaftica Hierarchia , Cap.2. de iis , qua? in Baptifmo paraguntur ; cap.3 f 
dc iis, qu^ in Synaxi: Cap.4.de iis, quae in facro unguento : Cap. j. de lacrorum 
Ordinum Confecrationibus : Cap.c^, de Ordinibus, qui initiantur : Cap. 7. de iis, 
qu« fiunt circa defaniios . Initium fol. 83. a tergo . A«Ua~» ^>*? ^^? Ijli 


U*\. «~» Jo • }*»:*«:»> l\iL \,i^ <*\ ^\ao' s^H^M.f oej oof jjo^a ^o . l&+oam* 

)...fs, l v%^ J_xU Myslerium fuper his , y«i /i/zffc obdormiunt . C<?<i/7a ccetu facro , 
di'vlnus Antisles , /? quidem Sacerdos fuerat , j«i obdormi r vit , rf/f/£ portam Al- 
taris ilium ponit ; ^ ^///^/?; <rx populo , ad Sacrarium defcrt , hoc eH , <f//r^ Sar 
cerdotum introitum , longe faciens eum a porta Altar is . Vide S, Dionyfii ope- 
ra Orjeco-Lat. Antuerpiar 1^34. Tom. 1. pag. 408. Ad hanc etiam Ec- 
cle/iafticam Hierarchiam pcrtinct in Codice noftro folium 82. ubi agitur de 
Ordinibus , qui initiantur . in. Fol.84. ad fol. ny. ex libro de Divinis Nomir 
iiibus . Videlicet , fol. po. ^*.^^o H^** |loo»S^ JtaS^xnio \,Xj ^iU ^oJl^Ao 
)A.io^o |A*o^ fU++- uoj /#-7jo Caput fecundum , de copulata dififnflaquc Theo- 
logia , & qucefit Di'vina unio , & diHinclio . Vide Tom. 1. opcr. S. Dionyfii 
Antuerpix 1^34. pag. 48p. Fol. 87. a terg. 1U\^ oj — \^ ftiWj J*\L> yojlaia 
C^«/ tertium : J^tf ^ w Orationis ? Vide Tom. 1. oper. S. Dionyfii pag. 
737. Fol. ioy. Caput quartum , de Bono , Pulchro , Luce , Amore y Zelo , &c 

Deeft initium ; inpipit autem fie ; ^J ^o»^ ^♦o |a^ ^o /At&£ )£a^^ CODICES MSS. CHALDA1C1 SIVE SYRIACI. jf m quintum . Z)<? * » « ; //r quo etiam de Exemplaribus . oo» \ — X . \ »^ ~ r > yojlsuo 

J_«**/ j^do/ |^aJl*.i ^X oJ^»o . ^o»o&*fa Vide Tom. i. Opcr. S. Dionyfii 
pag. &J. Fol. 112. a terg. Caput fextum . De Vita \l+m "Vx JA*» .elisuo Vide 
Tom. i. Oper. S. Dionyhi pag. 734. Fol. 114. Caput fcptimum . )> Sapient ia , 
Mente , Rat/one 9 Veritate , Fide . J& — \aa . Jjoo* . /Aoaau. ^X . IXc*.** yotf&i» 

JIoj — xuo» . /if_ — * Vide Tom, 1. Oper. S. Dionyfii pag. 774. Cetera defi- 
derantur . 

30. Petri {junioris , cognomento Callinicenfis ) Archiepifcopi Antioche- 
1 3 Liber adverius Damianum J^A — a )«aa«g>.--jb Ja«fitt-ZW» U*i ^o^a* 
U+m ^r^iaa\j A fol. iij. ad fol. ijy, Initium a Cap. 2. w*of V^ao . «*~ 

In Mud, quod dixit David : Vnum efl, quod dixit Deus 9 & duo bite aiijti*vi . Et in 
Mud 3, quod ait : Ego dixi in extafi mta : Omnis homo mendax . SanQi Bajilii in 
Pfalmum fexagefimum primum . Petrus ifte , Monophyfitarum Sevcrianorunai 
Antiochenus Patriarcha , poll Pauli Nigri depofitionem , a jacobitis fuffe&us 
anno Grxcor. 88,9. Chr. 578. deceflit anno Gfcaecor, 5)02. Chr. 5^1. Damia- 
nus autem ab anno Chr. $6%. ad $07. Alexandrinus Coptitarum Patriarchal 
fuit . Nos res Petri geftas defcripfimus Tom. 2 Ribl. Orient, pag.tfp. ad 82. 
& P a g- 33 2 » *■& 333. Binas habuit cum hareticis fui tempore, haereticus & 
ipfe , Quxftiones 1 primam fcilicet 9 cum Johanne Archimandrita , &Probo, 
ac Stephano , quam ex Chronico Dionyfii Tom. 2. cit. a pag. 72, recitavimus . 
Alteram cum Damiano Alexandrino Patriarcha , quam Timotheas in lib. de 
Receptions haereticorum , apud Cotelerium Tom. $. Monument. EccLGraec. 
pag. 400. tangit his veibis : Petri an i ( ideil , hajus Antiochcni Petri feclatores) 

affirmant 9 bypoHaRm rffe folas proprietaces abfque fubHantia : camque ob qudeft to- 
ne m adco cum feci a Damaniflarum can tender unt- , ut (cripta mult a utrinque 
prodierint , qux cert a men eorum teHantur . Vcrum ha=c quarftio reclius a Grego- 
rio Abulpharagio Barebr^o expo-iitur in Chron. Syr. Par. 2. ubi de Petro Cai- 
linicenfi hare fcribit . PoU depofitionem °}obanms , <& Probi ( Syriacum tex- 
tum habes Tom. 2. Bibliotheca: Orien talis pag. 332. ) aepta e§l quzHio inter 
Damianum Alexandrinum , & Petrum Antiocbenum . Nam quum Tritbeita quidam 
aliqua Capitula ftripjijfhnt , eaque ad Damianum tranjmijijjent , in fl antes , ut 
rejponderet\ Damianus propofitas qucefliones fol'vit , fuumque Librum ad Petrum 
Antiocbenumdeferendum curavit > poHulans , ut Mum examinaret , & corrigeret 
quae emendatione indigere judicaffit. Petrus Lib rum per curr ens , repcrit, |*u.^L*^} 
^o»^«ff &l J^oo_!ia : j^A-»»ia lic+ts±\U Uq<x~ia* |^ A u.-XJAie Proprieties no- 
tiona/es , five CharacT:erifticas , Perfonarum Santlte Trinitatis , Per Jonas ab Aun 
tbore adpellari . No/uit tamen Damianum ab initio reprehendere , fed errorem tan-* 
twnmodo eidem hmuit 9 refcribens , Capitula quae dam in co Libro occurrere , qutjibi 
dubia , tf obfeura *vifa fuijfcnt 9 qua proinde expojittone if comment ario inclige- 
rent . Pupugit refponfum hujujmodi Damianum 9 juamque dotlrinam ex iwidia 
minirne fuijfc receptam , arbitratus 9 qutftionem in diffidium & contentionem*vcr- 
tit . Qnumquc Petrus generalem $a de re Conventum indicere cogitajfet , Offfti* 
tit Damianus . Turn demum Petrus arrepto calamo , \\ — :»J — io f* — ^£ vaA--^/ 
| i *. ■ .^ooy V_A.oa \ Tres ad-verfus Damianum Tratlatus confer ififit . Vide 

quid de hoc inter Petrum & Damianum diifidio tradit Quienus in Orien* 
Tom. Ill H tc 5 8 TOMVSTERTIVS. 

re Chriftiano Tom. 2. pag. 441. & pag. 1355?. ubi , prater laudatum a nobis Bar- 
ebrari locum , citat ctiam Timothcum de Reccpt. Harreticor, nam, iy. & 
S. Sophronium in Epift. ad Sergium Cp. Jam vero ad Opus Petri Antic- 
cheni, quod attinet , Barebranis Ice. cit. teftatur , illudin trcs Tra&atus divi- 
fumfume. Vero fimilius vidctur , quatmr Partibus contineri., itautunaqua:- 
que ParsCapitula xxv. comprehendat : quernadmodum indicavimus Tom. r. 
BibJ. Orient, pag. 77. Exftat enim Opus illud , ctfi mutilum , in Codicibus 
Syriacis Vaticanis xv- & xvn. (alias xxxix. & xlvii. ) & in altero quidem Co- 
dice , quern poftca rccenfebimus , continentur Capita l. nimirum , a xxvi. ad 
I. In hoc vero, quern pro? manibus habemus , Codice, fragmenta quaedani 
exliibentar, nimirum Capita 11. 111. iv. v. x. xi. xiv. xv. lxxxiv.& lxxxviii. 
bifce titaiis praenotata . Videlicet . 

Primo , 10I. 1 1 5. Cap. 11. ut fupra . Profertur teflimonium ex S. Bahlio in 

Pfalm. lxi.& in Pfalm. exxv. 

Secundo, fol. ijy. Qaput in. In illud "Jeremia : Non cH in mam hominis 
'via ejus . SanHi °/ohannis Epifcopi Conslantinopo/itani , ex liomi/ia in hoc ipfurn 

dictum . -A~a* *-£* . ot~W )*•=><$&>* oi r 4^ J©°« U* • !**>>/ #•*>/> **'<* ^fc* 2 * ' ^ 
kft^&_&* at.&a*$>2> <h\ »**>.?» Ji.aoJ.aa ^so t£D*a.a&al*gti£.A>a.&» Jaa.ft.ce.W ContU- 

Jjmus hanc Syriacam Homilia? Chryfoltomianae , a Petro Callinicenfi produ- 
ftam verfioncm , cum ilia , qua; fupra a nobis recirata eft ex hoc ipfo Codice 
fol. y. & reperimus, dive rf am effe interpretationem. 

Tcrtio, fol. 118. Caput iv. In illud , quod apud eundem°J ere miam dicitur 1 
Sic dicit Dominus : I/rveni migtna in defer to cum inter fefiis gladio . Et in illud , 
quod poflquam Do minus noiler emijit jpiritum , latus ejus lance a apertum e'B ; 
& quid Jibi *vult illud Marci , Hot a tertia crat , quum Dominus cruafixus 
efl; quum Johannes dicat , Hora Ssxta . Santli Sever ■/ Patriarch* Ant lochia , ex 
Episiola xxvil. tdbri noni , quae poH perjr.quutioncm fcripta frit ad Thomam Epi- 
fcopum Germanici<£ . ksJ.±,l . U+za po7 Uaoij . Uw/ ooj *W* <^ol u'oj v \^** . f 
^ -, ^% *&_a, %r M M V-fc*->ao . J_a>***;a ^\Ix^xi y>— X /;-a. t ^a^ J^A^a*. 

a^clm . y. >a a- — £xyl * a Zo©> ol — *ls~4 k — \L* ^ — *>' 1^ 

^jQiioi<^» Porro in hac Sever i ad Thomam German icice Ep if cop urn Episiola , 
fol. 118. a terg. exftat inlignis locus de Evan^elioMatrha^icum corporeS.Barr 
naba: Apoftoh in Cypro reperto . Syriacam textum dedimus Tom. 2. Bibl. Orien. 
pag. 81. Latinum accipe . Quod autem latus Domini ac Dei noflri °}efu "' 

Jpiritum tradidiffet . Hjsc res fummo fiudio difcuffu fiW cjftt , Macedonii ejufdem urbis qnondam Archiepifcopi caujja . Produtlo 

ur in medium Mattfrai Jsvakgelio , quod magnijice defer iptum erat , & in Regit 

fumma rum ^veneration* jer<vabatur , quodque^ imperante clarae memorit TLcnone > 

trbe Cypri infuh una cum Santlo Bamaba , Pauli in luSirandis rcgionibus , & in 

in* prtfdicationis muniis obeundis focio , repertum fuijfe fercbam 9 eoque aperto , 

depre- CODICES MS'S. CHALDA1CI , SIVE SlYRACI . Sfi 

dcprebcnj'um eft , bujufmodi biflori* milhis & lance* additamentum in ipfo baud- 
quaquam ex if are ,. Vide qua? nos Joe. cit. in eandern rem fubjunximus . Ce- 
terum a Severo in hoc Cap. citantur , prater Iaudatum Evahgciii Matthaci Co- 
diccin , Johannes Ch ry fos forms in Matthaeum : Cyril/us Alexandrinm \ Eufeiius 
Cafareenfis At Canon ibus Ev.angelii , & in EpiftoJis ad Marinum .: Origcnes : 

Dydimus , 

Quarto, fol. 120. a terg. Caput v. In Mud Efai* Prophet*} quod mijfus 
eft , ut pr*dicaret annum accepturn Domini . Ejufdem Santli Sever/ 9 c x EpiHola 
ccntejima quinquagejima jLitri primi , ante Epifcopatum , [nipt a ad TAeogno* 

Bum . J*po» JAX&a* )&!*» J^-oj> >?&*./» Uc>j \^U.l ^ J^ae/j *• 01 \go» • oT 

|£_aoaJ_^ojZ Za — \ A-— .^>Cv — aZ/j . /iaaa_xL-x»*_3/ Deeft hujus Epiflolae , <5c 
Capitis finis . 

Quinto , fol. 121. Caput x. Deeft initium . Incipit autem fie: Jsaai^ ^oj 
^Aj l^jo^u^io* Agitur in hoc capite de ea quaeflione j qua? infer ipfum Fetrum'* 
& Damianum agitata fuit : nimirum ,de Proprietatiius , Per fonts , Rypottaji , 
Natura & Substantia. Laudantur, S.Gregorius Tbeologus in Oratione de S.Atha- 
nafio fo!. 121. & 124. atcrg. Proclus f. 121. & 124. a terg. Sewrus Cap.i, Tra*- 
6iatus fecundi , operis adverfus Grammaticum /;mj*» U**** \o!l&xi:* }*~oU* 
otoQ^^io^s^ ^^jck^j J*£^a^e&» *?*b Ibid. Da mi an us As*£ia^» <* o* JZ^J-a 

Epifiola } qu 
pos Orient, 
125. Damianus k^i'ai* ZJ*<^£» JZ*^^ J// EpiHola prollxa 3 fol. 1 2<5\ 

Sexto, fol. i2<5*. a terg. G*/>ȣ xi. GWrf demonstrate , qua man ifeffe p fortius 

oHenditur , Patres Theopboros , dum cos inffruunt 9 qui circa nominum jignificatio- 

nem errant , ajunt , ejfentiam quidem Jignijicare naturamDeitatis ; Deitatem autem 

jignijicare ejfentiam : 6" yiW Perfona deter minans , tfi? 0#iftr cujufdam rei propo- 

Jit* : Cir reliqua »ay . |X5ax»" jZl-^^o ^ A ^> ^)«^om» J&.*\^ )Z<ai A ^u*^io . |-T^ 

y*xi ^^.^ v*o»oj^*/ 1-i.m.A.s© l^o^iApo . l^oaoil |Xja^a* ^»> /Zocn^K . )Z*«^^ > U^Sl\ 

}&•»** ^.\oio^Att> Adfertur locus ex ipfo Damiano in Epitt. ad Epifcopos Orien- 
tis, fol. 127. 128. & 12,9. a terg. Laudatur quoque iS", Gregyrius Tbeologus la 
Orat. in fan&a Lumina , fol. 128. a terg. 

Septimo % fol. 130. Caput xv. Quod , poltquam in EpiHola proiixa dixerat, 
indrvijiiile cjfe no men Proprietatis 9 paullo poll fui ipjius immtmor 3 jubjunxn 3 
accuratius cjje nomen Per Jon* , quam nomen Proprietatis . /Z r5 ^k* P© / M \x . of* 

♦W lk+\+n |:jq^ ^» i^oaijDj J.iQA, t.wA.*. «.*&«) : ijcjjo—^f Adfertur locus ex Da- 
miano ipfo, fol. 1 30. a t.& ibl.i3i.a t. & fof. 133. ex Severo , Cap. 15. Trada- 
tus iecundi adverfus Grammaticum Carfareeniem ;i»\^Aia^? voM^^j lxi*.oiJ^ 

lioasaaA^j^ Za\y /Z^^i^ EpiHola ad Tcrentium: cx eodem Damiano in Ho- 
^ilia Enthronillica J,ja^xi M J2»e~*.£** ^jej : o^^o«w» oo» ot\+* ^^rfe-^-St Jr^ol^o ^» 

|Zi.*aA. /Zai3a A o»j Cujus initium : jQ«/ ardent: vtH* Fidei amore JeY- 
oj^/rr : fol. 133. ubi Damianus de Chrifto he mit: |o^/i^aao j^ a JLi«.^s iaio» ^o 

: ^iXiica.^. ^aqfto^y ^Jpjy^/ : +\—+L{ lxx+~ a. >aj*.*» m,^^ ^f . l\xx+oy&X>' J&.\q&2* 
Tom. III. H 2 |ZaJ^^ r ia\p tfo TOM V S TERT1V S J^-oooJ^io W ^m **©? ^ J*- . ^t**&&»° fca »«•» JZo* — *\* S?*'* ^u-^ioi ^ Ho . ^iz&l )■» I^i j^U «^> * °.<» ♦* •* . W fl? Mfcf o5^5 ^«p» J*\o*2> ^» j*M fa 

)L**+2>i*> L-Jo jiao.U »~e . J***** »*.© Uinc proprie ac 'vere Dei genitrix virgo 
creditur . Si eninrfimplex homo natus effet , quemadmodum garriunt ii , qui far 
luti tioflr* incident . & ceconomiam carnis tollunt : quomodo ea % qt*<* genu 
poH partum njirgo perma 

mur , unam quidem ex Pa 

to cum came in no'vijjimis temporiius abfque fimirte ex Virgine Maria fine pa 
ere : mum eundemque , non duos Cbrislos , dicimus , mque duos Fi/ios , ne que 
duas Naturas , neque duas Operationes : fed unum Filium , ##<*/» Naturam ipfius 
Verbi incamatam , unam Perfonam > unum Profopon , unam Operationem . Hoc 
ipfum, nullo apice mutato , Damianus habtt in ea Epislo/a Synbdica [fubjungit 
Petrus Callinicenfis loc cit. 1 K**a Za!S. eo^s Zoo»* In^ouaro fk — •=**& — a.^ 

Jd**9o |^-jaAaoo Ja a .-xqo |kax*-.tt>W foi^v Qua ab ipfo fcripta efl ad SanRum Pa- 
trem noflrum Jacob um , & ad omnes , qui in Orient e funt , fantlos Dei que cult ores 
Epifcopos , Presbytervs > Diaconos , & reliquos . Atque his verbis deiignat Pe- 
trus yacobum , cognomento Baradceum , leu Zanzalum , qui tarn Syris , quam 
jEgyptiis 5 fuis fe&atoribus , nomen Jacobitarum dedit . 

Oftavo , fol. 134, Caput lxxxiv. Qubd Sanili Patres anatbemati^ant eos , 
qui non confifentur posl refurreciionem > carnem Domini , Dei , & Sal-vatoris no* 
Uri Jefu CbriUi ejfe incorruptibilem , impajjibilem & immortalem ;fimiliter eos , 
qui ajunt , eum depojuijfe carnem 3 & nunc Dominum noflrum non habere carnem . 
"Contra *vero iidem Sanili Patres conjit em ur i? predicant > candem ip/am carnem 
jidere ad dexter am > & nunc in came ejfe Dominum noflrum , cumque eademcar- 
pie *venturum > in tame, inquam , glorificata * incorruptibili , & immortali ♦-!* 
Oi\ Jbv-^ J k^io IfAsd — \ opa-ttj ^f^Vf ^<h\o JXa^^^ oi-^ . Uc*_* Jlo 

UdoA-/ J^rtor^A Ja,o|)o VA A ^ A |i^iQ A ^o /i^a ^$ ^liJlio'o ^oJo; ^Jcio' ^^ . y.^^ Ir*>2> 

fZa^io jJo J^ck*,A:* jio I^^Aio uojoJ^W »ssi . )l'\ opa\o yp9 Laudantur f. 134. lr-*oJ.» 
v£»o.xwji.jQ^^v^ |^\a- Za\j Uao^o )#ioIio ^ao Laei^^j/y jr^^a Server us Patriarr 
cha Antioch'nz ex Libroprimo ad'verfus °}uHanum AUcarnafpeum , Ibid, ^fioa^ia^sjg^^ 
u»ftAjo^\ Q W Ia\j Jii*^/ x?» )^*o! — Ss. ^^AQ^a S. Gregorius Theologus exlipi- 

slola ad Qedonium ; cujus initium )$oi <* — \a wot iw o» yaL&y** Fol. 134. a 

terg. jl'+ssjl* ijQ*,aay i^X^y Iraolio x? 6 ^»--\aacila.^l^xtoar»y jSaXiiao^a/ ^w*« #-T^ 

U^j> oxs Zc\j ^-.iViy X Johannes Epifcopus Confiantinopoleos ex Homilia xi. Expo- 
fitionis inEpiflolam fecundam adCorinthios . Ibid. ^ l*Aa.±£.*lf fai+i^a )--«)«> 

yO<*+&+h fa K k^O>-\ . «J />OA. V»O»0^.^/j U*0| r >***&>* Ut>a*Lil U\f )U*sJ 

v=»o|-l. iojiy l^a^ ^<H^K Sevtrus Patriarch a Ant iochiee ex EpiHola ad Orthodoxos 
Emeffenos j cujus initium : III is quidem 3 qui mente fapientes non funt 9 aut inr 
telligentia quomodocUmque carent , retlaqm difciplina junt pri'vati 9 conrvenicntem 
prdinem D'rvina Scriptura Uffitur , 

Nono 3 fol. 13ft a terg. Caput lxxxviii. In illud Apofioli : Gloria aut em 

& hor MSS. <fi Judtis primum , & GentiHfos . Ejufdi Vobamts Chryfittomi , ex Homtlza quintet tn eandem Epiilolam ad Romanes . Lj m 

Ex quo coll iginir Caput proxime antecedent , ideft, lxxxvu. ex eademlpifto 

prctatio Johann It Codex, quantum ex charaaeris forma conjicere eft, ante oSavum Chri* 
fti leculum videtur defenptut , fiquidem folia a num. 81. ad n 4 . excipiat 
qua: etfi aha manu fuppleta , statem tamen feptingentorum ad minimum an- 
norum prxleicrunt . 

C V II I. 

Odex antiquiff. in fol. membraneus , StronghyKs, feurotundis Syriacis ve- 
tuftis Uteris eleganter exaratus , conftans toliis qi 9 . Inter Codices Sy- 
quo continetur Quadragefi Petri Jlinioris, cognamenro Callinicenfis, Syrorum Monophyfitarum ,Pa^ 

..>.«RCHi« Antiocheni , Liter fecundus ad-verfus Dtmianum , compJetlett*. Tra« 
Hatum tcrtium . k~x>ho> Uk+^J )U^* J*&*»frjfe J*L*»*&? u^V ^o^i 
tutorial* Pag. a. Prammitur Index Capitum vigintiquinque , q<za» in hoc 
Tractatu teitjo cxliibentur . Videlicet, a Capite xxvr. ad l. mclufive . Por* 
ro de Petro , deque Damiano , motaque inter eos controverfia , recole qu* 
adnotavimus ad Codicem cvn. proximc antccedentem . Jncipit Index . .ojlsuo 
ut©W t ay \x. /*_*,<> ^»ta__x» AvuJiis autem aliquot foiiis, defideratur 
Index Capitum axxvui. ad xtiv. qua: tamen Capita fuo loco integra haben- 

tur. Ut igitur quid hacc Capita complcaantttr, Uclpr habeat , ea Wilhtim 
recenlebimus . 

i. Petri Archiepifcopi Ant lochia , Pars fecunda, Traclatus tertius adver- 
ius Damianum , Caput xxvi. Quod cpum Scrjptor ( Damianus fcilicet > pro- 
nufiflet , mentem S. Gregorii NyiTeni , impiique Eunomii quoad Generatio- 
nempaffivam, & cum, qui genitus eft, fe enucfeaturtim , quumquc multas 
■nugas in medium produxiflet ; oportetno*, in coram gratiam , qui kauri 
font, certis arguments , clarifque dernonftrationibus , oltendere circa Gene- 
rationcm , & Genitum , juxta t>oaoris mentem , aliud elTe Proprictatem , & 
aliud Perfonam )bs\l> Jt*J*». Ja.^/ /Za^\a ]*a«ufcj/ ? 1*«a^*M i*+> u«*fe»» 

ua^a/ L^**o ttA* K~Oa&^o IfkJil} O6t ? o )£o+*\+ \&*» uibclOcuW JX^W 

oo, |j^/o /A^ A? u oi k»/» Ja^jJ w'o, Z^_\ . foot Pag.' J. 

yyo Wy JLia.-./ yxto J/j ^ A ao» > \L_ ^.io *Laudantur , corumque verba re- 
S. Gregorys fyflinus pag.tf. Idem adverfus Eunomium , Orat. i. 

Um v^^m' A*LaocL^aj% ooi^ Aj \sa«^L'~ naa r, ^mMHiyr naff ^ Lioca^ b.Lyrillus Lib.8.expohtionis in Johannem ^m**f >^X^o/» |am&) jLa:*Z> l^^aa 
p^g. io. & pag. 13. & 14. 5. Bajilius Orat. i/in Eunonium pag." iy. Damianus , Caput * 2 TO M V S T ERTIV S 

i. Caput xxvu. In idem argumentum . Initium , t^i^iaoy JZo — ;***>* 
^ /o^^j .iWw ^«to&a» )ts~J\* V-a ? K4* 1 t 4*t 1l**m*f IkiWjw 

^q2j» Pag. 21 "a terg. Aliud nempe effc >}U+*-\* Gencrationcmpajfivam , qua 
Proprietatem fignificat * aliud £JU» o'o» Qui genitus eft , quod Perfonam de- 
notat . Citanror, S.Greg. Nyjfenus pag. 24.25'. 8C37. Damianus pag. 42. .W- 
I-//J- , ex HomiJia Enthroniftica cxix. a*jo»&*aofo t*x&*Zo jj*>* J**J»a P a g*+3» 
Idem Severus , Cap.2. Orationis 2. operis adverfus Grammaticum , ^ott-an^ 
o»aA^.iok^^axi a \ ? J-^x^iS* r *>Z* J*mJ*j |xa*> p. 44. .J.G^g. N?^ Orat. 1. 

adverlus Eunom. pag. 45*. 

3. Caput xxvi 11. Reprehend! t Damianum , eo quod tempore , diviiione p 
& feparatione carentem Dei gcnerationem , Perfonam efTe dicat , & chara- 
fteriiticas Subftantia Divin* proprietatcs , fubftantias adpellet : item , eo quod 
in (bis Heorftaticis adverfus communem a nobis editam fidem fcripferitw, — m 
|&_*ii.-.a»* /A A \.1>A *a/f utofea£oo* . c*Jb-~*l Jaiai* ; J<*Sm JZo^- *«&«/ 
J^koft JJ*o ifOLJ^l Uail Jl/ ^.-Ijoi *a?j ^£*> . Jx»&*° ^:^o/ jA-o»^ l+*9h y x>J& — ** ^^^o^ v=io&~*u> ^>\ '^m t ao ~>J V=>oZ . jZoo^. v *> Wa^ #?• 

J^^^io vfta.V>afi> Ul«^"ft> Pag. 48/Citantur , Da/nianus p. 48. 51 , P** 
rr«J ipfe, hujus operis* author , in alioopere, quod ait , fc ex CyrilJi & Se- 
ven mente adverlus eundem Damianum de Fide fcripfiffe j pag. 52. ad 57, 

& pag. 57. ad jp. 

4. Caput xxix, Expenditur quoddam S. Cyrilli dictum , quo Damianus , 
hscreticorum more, abutitur. jU^^o** Jv* ^^ ia^io" )i«iA-^ ^^cl A .r^ ♦»* ^x.^sJa |^Q»^ .„,.V>* ^a© *g »Ol^ . |Z«.a2i*» «jQ0aA>9O)^ |xjc_ajQ OOOl yx^-.-.fr£il^O> ^4 0| yOO»^A> 

JZoi^^Jira Za^ oii^o ^i^d ^.J Jl . jAs^ovSS, |Zo t -»X* J^JoAio 0* — \*J i^oclA^ J.sa^xto9 ♦*>*/ o^a^U £oA«2k» Pag. 6*3. Citantur,* Severus 9 cap. 3. Orat. 2. operis ad- 

verfus Feliciffinuim . \aaa\j U^^a^^^aj K?^iL* imUai }& — ^Zj yj> 

,«& pag. (5"4. Idem Severus Epiil.2. ad Sergium Grammaticum . 
a»an*^.io^ vroAv^j^c^n La\f **L>L% jZ^^l^ pag. 6$. ad 67. Idem adverlus pa- 
tronos Juliani . li+.\c+} uo»a4i' t Xi* ^ — ^~>j pag. 68. Damianus pag. 6 9. 70. 
72. 73. Severus Epift. 3. ad Sergium Grammaticum pag, 74. ubi laudatur 
5*. Euflatbius Epifc. Antiochi^ in expolit. Pfalmi xch. Idem Damianus Cap. 3. 
£. & 13. fuis operis , a p. 75. ad 7p. 

5. Caput xxx. Quod Damianus perperam ftatuit ex male intclle&is S. Cy«f 
rilli verbis : Perfonam Patris efle communem fubftantiam : adeoque infert , 
eundem Damianum unam affirmare Perfonam efle Patris be, FiJii & Spiritus 
Sandti . {031^05 U — aj\ u . „ !i x i» ii^a— . .^^ |xi A, a a Za* — ^j jL<x2snn — ^o . ^V o)5o |f»^5o M% |i^2k ixiJNio* {iOQAjC. 5a^\3k *to ***> . |a*»JSift' 0^i30> . ^.ooo/ CODICES MSS. CliALDAICI SIVE SYRIAC1 . 6* 

l*.aW9o }^oaJLA) }a\ M &i» {jX^s^jcia^ *a>o . Oiia^iQ* J,:»£>_.lq ^»» >X^9? . U-t-rx 
|i>/o Jc*^,* J>caAr»\ *xjJaXI(S JLia.*/ a\* Ja^-ao* . ^5oa^-»iaja Ja^xj *a\x»* Ja^J 

V-aNna/ (a^* U&ol Pag. 80. Citantur, Damianus, Epiftola ad Prullum per 
Zachariam miffa |-^aj ^ uaoa\*a!^ y\xx Z»»&*</» jZt^jb* p. So, S. Cyrillus p. 

82. 84. Idem Damianus'?. 85. 8<5\ S. Cyrillus in Apologia Anathematifmi xn. 
adverfus reprehenfiones Andrea? ;.£eX*Z* J*>*~y u*oJi*j/» Jl**^ Za\* J~ o*.2iAa:ja^ 
pag.^i. GW. Uyjfcnus , Cap, 34. Orationis* adverfus Eunomium ^Ma. |Zo^ J^xij |\aj wu!^a\j w'oij**)* y — J p, 5)2. & p.2j3. Damianus Cap.xin. ope-> 
As iui : -Zaj.^&:isQ* fttX^^Zy yojl&.a:* p. ^4. Srverus Cap. xx. Tra&atus fe- 

cundi adverfus Grammaticum . jL^»<^^j K?*h J** J — *°? r*^^? \oMa*^» 
voca.OA^.aa*^ ^^xsabkf p. 5)6". ad p8. 

6. Caput xxxi/Quod Damianus in fuis Keorftaticis non diftinguit Fro- 
prietates a Pcrfonis . Et quid nomine Ingeniti , Geniti , & Procedentis in- 
telligatur. Et , an nomine Paternitatis , Deus Pater fignificetur ? Et in illud 
Severi dictum : Paternitatem nempe , five Ingenitum , & Genitum , &Proce- 
dentem , non effe vacua & inania nomina . ^\ojj l^jQaX *&:* ^»* U~a^ . Jl 

/ &*.i_'ijQa.:» )&±\2+) uo)q\^ ^JL-^Aoa* u cjj^*** ♦a *a±£o* ooj 001 M/ . Jaoaifi V*O)0&«/ 

M ^J a4Q) jZoe*2>/* ^*J ^** jZj—? W*o . &*lf If— *o}i33 >a^/j H^Z^J JL=xQaXo 
|j^Xa£o ^5o __!x>&.,% jZaiA—fio Jl£}.*_.&£» *al{ fo>iQ— a. a— \ (Zai&aSiJ o7 jZo{«>\« Of 

u'ov^ iioa-Iiri^ *aa *a Li£u/? A*!*^-.^ J^aj. Jjoj Joai oJS J Ja*.~ *ao cw4a» 

v^oZo f *a\Jj> )ll \$j*bksa )bs**S*** )k*^Z*M oo\ ^aj )Lo **$.+, ^\ A {z>9 ^"oj Za^ 

.^_»7 A*JaA^x> :«^JM Pag. 1 

tantur , S. Gregorius Uyjfcnus in Epiftola ad fratrqm Bafilit 

^»a A ^oo^ uoja~/ p. 10O'. idem in Epiftola ad cjves Neoca:farienfes La\y iLi^U* 

l+ioassoU* oix»JiJ^\aa p. ioi . Idem Orat. v. adverfus Eunomium* fc_*>ko2* 

utoaAiajo/^^uaX) U^s^ic^^j |jtxt-*j p. io2.iotf. Se<verus,Cap.i. Traft.2. adverfus 
Grammaticum . a*>o.o*.^:»i,^ ^^iaa\y J^^a^^ rr**h '^°^°? i Ai0 «r n yoMaii^ 

p. 104, 123. 124. i2CT. Idem Srverus Homiiia Enthroniftica cjx. )\w /pojiao 
luo»Jfe*&)f K*-Zo p. 107. i:-8. Idem Severn* Cap. xvm. Iracl. 12. adverfu* 
Grammaticum, quern U+eacxCtptreenfett* vocat,p. io3.&: iop.Idem Secerns in 

Libro adverfus AclditameMta , feu Adpendice m Juliani • iu.^** Za\ )±+oU* ^2*1 

l^a^ojoZ \afia\j ft^olxA U&* pag. 113 Greg. Nyjftnus Cap, xxni. adver- 
fus Eunomium p. 115-. Sever 'its in Epislo/a per Gerontnun , ad nos fid eft, ad 
Pctrum hujus operis authorem ] mifia . Zi^W uaoaA^jo^vj^ ^*aj v»*oj jZ,«c^J.^ 
^-^ .\ p. 117. S. Bajilius Orat. 1. adverfus Eunomium p. 120. }2>/ |o».^ |Zoo>=>M Ul i**l U)U<*2> c.^5 .*_»7 A-|ftA^o l^J^J Pag, Iof.Ci- 

um /Za\$ jZj.^^ 7. Caput xxxi 1. Quod Damianus effentiam , feci naturam cum Perfanis 
confundit . pcw\:> a\> i^l )o^\U ^a ^l* Uz>&>2* +*J t a ? ^ x ' ^-^ 

« liojj UOJ *a ^J U Ol . %aZaASo"* 0*0»0 Usl *aZo^JkiO*J 00» Hi U±l* O&J J»aiO 

ljfiU,io> |Zo t -_ A \ A M A-^-^ao/ fLoot.^h X+* x^f-^ • l^oaJJuoj fZja-.? ilxtoO?o IXcUOo 

/♦*.\^o . Jxi^io* l?V*^ ^ft^wJ!*- Jl> ^^oij u»x»a^5>o # . .tt+kj W /o^Sis. fZoo^,^ 

•a\ia' A-^i w ^ to ? ^^°» ^o^iao'Pag. 131. Citantur., Damianus in Epiftola , feu 
Apologia prolixa . f»—^i"a-«B u <^° 3 o>^*j |-o^iaaiaa» p, 132.134. 13^. 144* 
145:. Idem in Epiftola per Zachariam miffa , & ab eodem Petro le&a . JZ«^J^ tf 4 TO M V S TERT IV S 

Jc3s ^o Ii.n4.a0 ^aZa-sAaa^ 4u<w- .Uo»o U***^* f t »*. *3 Cuius initium : jQiw/n 

Apofio/icum opus nunc quoque Venerabilis Beatitudo *veBra oflendit , p. 13 7.1 40- 

141. 142. 143. Vidcfupra p. 80. 

8. Caput xxxiii. Quod Damianus Pcrfonam dicit, -aham cfle fubftantia- 
lem j aliam non fubftantialem : item Deum Patrem fignificare tarn eum , qui 
participat, quam qui participator , ideft , tarn pcrfonam Patris , quam natu- 
ram & effentiam Divinam . llo l++x*ol oi\+* i^ooxo ^^aa *a/ *aj ^jX . v^-^* 

Jo>\Jl **^ *2 . JaoaJw }L*cl-1 L *mofo i*>aXCo o*£^oo y J wa&*^ o : o>\ p»7 Jo» ^Sy, ^-.ap w».i'*&jPag. i4<5*. Citantur , Damianus p. 148, 14^. iyo, 15?. i?tf. 

iyp. i(5"2. 1^3. 1^4. Se-verus Cap. xix. Tra&. 2. adverfus Grammatkum , p. 

1 J2. Idem Se*verus Cap. 1. Tra<5i. 3. adverfus Grammaticum p. 173. S. Atba+ 
najius in Epift. ad Eufcbium , & Luciferum , & Afterium , & Comctium , & 

Anatolium EpifcopOS .«jQt><i*£tao<iX>9vfloa*;.£.fis/o «A^fia\o iXDaa.^000? L*\* v/01 )Z«^k* 

I^q^Z^m^I uaoaA^d/o p. 157. S.Cyrillus lib, 5. in Johannem, p. 158. Se*verus 
p. j$$. Idem Secerns Cap. 1. lib, y. adverfus Feliciflimum J-sq^o ^ofll 

«^o yi « as • ru\ * 9t "^xQa^y ^^a^»a» Jaxu.9 p. J^I. 

p. Caput xxxiv. Quod Deus * Pater lignificat quidem & Filium habere, 
non tamen fignificat Paternitatem & Naturam Divinam ; aJioquin Filiusquo* 
que denoraret Filiationem §c Naturam Divinam : atque adeo tota Trinitas efr 
Jet incarnata . U*+l ^ . )<K\;*o )**> jo%%^o »*9 w<».U« t * . W Jo^y ^x . ^-I— A 

Ji)a_-? l*<»o/o J*aaJL&o ^*9euiO| . «aZoAa^Q9 0O| uctoJb+l J»**a? : 1^^ }jo*\ iS-M^J 

jZoov_3\. o»\a$ ^Aivt l^rL^A^o'o . &Lojk*t>y oof foop «dZo^A^e9 001 }Jbs\x> f<***\o 

4 t*-k*l l^o'wo JX^*^ fU+*0*9 |k^j^ u'oi . Liec2>U I^i. t fi |Z&a^\Z ^a^io/ 

I^OftXfi +«• JA( jo^S^O J«QU? ^ . J&\*> fo^^V. UOfOJN^/ 9o^\^ JttaXfi Lm ^9 J 

Jx^j^^do^ J** ^o> oi>Za\ uo-U jxi^^xBo . wo^oA^/ 5a-^\^ Pag. Kftf. Citantur , 
*$*. Bajilius Orat. 2. adverfus Eunomium p. 1(5*7. $• Cyrillus Cap. <r. Libri 1. in 
Johannem, ibid. Idem Lib. y. in Jeremiam, p. itf8. Scverusxw Epiltola ad 
Conftantinum Epifcopum Seleucia: Ifauria? 3 cujus initium : Ea , qua a Re/i- 
giojitate <veHra nuper ad 110s tranfmijpt funt . iu.£>.ig.fe&<fi U\% fLt^k* J^ojaa 

^*«A ^bo ya&la±£B+* #~»9 ^4.^.01 . oU«*9 UOioJN^/^ Uot }*ioxt>-/9 J^XJq\/»9 |a<iXi£DA3/ 

-\ w.".J\»^ p, itfp. Idem Se-verus Cap. x. Libri 2. adverfus Grammaticum. 
ibid. Idem Severus Cap. 17. Lib. 2. adverfus Grammaticum pag. 171. Idem 
cap. 25. ejufdem libri 2. adverfus Grammaticum , ibid. Idem in Epift. ad 
ad Maronem, cujus initium . Quum Naaman Me Syrus docuit . ^po Za\9Ur<^^ 
*&^ U>J>ajDo ooj ^—^a^j t a . oU~9» v*oj p. 172. Petrus cognomen to Qiaphcus Pa- 
triarcha Antioclna* in HomiJia ] quam habuit , quando Epifcopus inaugura^ 
tus fuit, citatus a Damiano cap. itf. fui opens . y*2>h ^joi^q ^\ ^jbul^ao y^^Q? 

?7tf. S. Greg. Theologus Orat. 2. de Filio p. 178. Idem ad Aaronem Pliilofo- 
um iacucoaX^a ^oioi L*\% oopo ibid. Damianus in Epift. prolixa Jir^^t^ 
i^^i'aua ZU^f» p. 180. Severus adverfus Grammaticum Gdareenfem , p.i82, 
10. Caput xxxv. Quod nomen Dei Patris fignificat Pcrfonam Patris , non 

autem Fatrem limul & Naturam Divinam tres Perfonaj cprnpleftcntem . Et 

quod CODICES MSS. CHALDAICI S1VE SYRIACl . 6$ 

quod nomcn Dei per adoptionem quidem , & participatkmem ad crcaturas ra- 
tionales refertur ; verc tamen & proprie unicuique ex tribus Perfonis SancStas 
Trinitatis tribuitur . Id quod ad erroris fui confirmationcm Damianus detor quet. /Icu— *&*\1* JjQa-'iX) ^>a ¥ J\$J f*+*i* j>\ w'o) Za — \* ^ — A. . of — ^* 

OOf W fe^Sbtf . J-U*AAao po7 • ©p9&AX>* Jj*3o jLtoo/o )o^ . lloo^v^o Ua>o|^ 
t*c0o . v*o*oAv — - ./ Jaoa-lijQ* }l*€u*l l+sooio {ioalja ^**oiO) . ^siaAioj ooto *SjZojNa^q> 
^Jj w'oi . J*u.\*? 0|*&*f J*si^\J^a )&**M Jc*S^. **>/&■» jZaalaj^o ^>o fco-4 n »>^» 

u'<*_\ . )JS**+a}U+k+\L9 J-aoa-Ixc ^ +.i\a> Jo*S^ s»o»o&W M<^* *-Jj*w 

*Uao* iL^apag/184. Citantur ]* Damianus p. 187. £ &rg. Njffcnus Orat. 2. 
adverfus Eunomium, p. 187. £ Cyrillus Anathematifmo. ix. adverfus Andream, 
p. 188. S. Atbanafius in Epiftola Encyclia , feu Oratione prima contra Arianos, 
p. ip2. S. Btfiiius Orat. 2. adverfus Eunomium p. 196. ipi>. 5". Grcg. Uyjfenus 
cap. 35). Orationis adverfus Eunomium, p. 201. de qua fupra p.p2. Damia- 
nus cap. p. fuioperis , p. 201. 202. 

11. Caput xxxvi. Quod ex Damiani verbis colligitar , cum docere , 
unamquamque Saniix Trinitatis perfoium non effe Deum . o^j ^Vx . aZ-^ 

/J*^!!*^ ^»* ••**<^ ^? u *°i • °»^ y«.*W* ^*oj> Jx**oi l&**~i9 ^ 01 Z<^ • y**9**l 

^\o^ Jjoy^k «:&/ ^oj^ia" t a . p»°) J»2io.;,a ^a\ Je*Sk ^-^Ji.iQ ^ol )lai^X^ao\ 

^^,-J Uo^flD^ . JIOO> S^ ^ W^ |^S.iQ\ tr ^^JLiC t ao" Jl^gt^kAA.^9 OSOa^W ^-^? 

o». ,\ ^^.^o^^aajo* tt-r-Aiifaa |oi — V X pag.204. Damiani verba , p. 204. 2otf. Ejuf- dem verba ex c?p. 12. fuioperis habes p. 207. 208. Citantur,^ Cyrillus lib. p. in 
Johannis Evangeli.um , p. 20^9. Damianus cap. 4. 8. & 12. iui operis p. 212. 
\i$.ubi Nyjp/ti & Baji/ii tcftimoniis utitur 3 nee non ^ohannis Grammatics, 
in hajc verba p. 213. )i~k$o vfio A A>iet /jo?) }oc* U^ch^;> o'<h waoa^u. ^30^*5^ ^o* ^9 00, 

Xcao? ooi ^<h\d \\o . l^asGCB v*^oiv^/ }Lc\xi+2s> oJ^» JAAeouoo) J&\x*9 00*0 . J*J*a> 

1/)/^ i7^/-(7 Johannes Grammaticus , y«i ^Af/w heerc [cos director fuU , /W //>y7/w 
indicare "videtur , quum ait : Is cnim , ^fl/ iierbum hominis balet , /ro/f <i//"w ^i? 
ill (i homo: ifque 9 qui 'vcrbum equi , fimUitcr equus efi : at que ita dc rcliquis . Ha- 
<5lenus Johan. Grammaticus . S. Greg. Thcologus Orat. 1. de Filio , p. 214. 

12. Caput xxxvii. Quod Damianus per fummam blalphemiam ait ; dice- 
re , unamquamque perfonam Sandla? Trinitatis ciTe Dcum , pcrinde clt , ac plu- 
res Decs alfererc ; ex quo convincitur , non vere ac proprie , fed fimulatc & 

improprie ab illo adfirmari, fingulas Trinitatis perionas clfe Dcum, *-- ~.\ 

Damiani verba , ibid. & p. 223. 224. Citantur , S. Greg. Tbeologus in Orar. de 
Spiritu Sanfto p. 218. S. Epipbanius lib. 3. adverfus haerefes in confeffione Fi- 
del, cujus initium \+%l lU^^to ^' ^*.Xo» ibid. S. Cyrillus , lib. 8. & 12.. in 66 T0MVSTERT1VS 

Johanncm , p. 21 p. 220. & lib.i. adverfus Diodorum ac Theodorum , cujus ini* 

tium : *>♦-* Jlo ^fioi^V ^ )%**, f*** p« 2a *» & ca P« 34* Thcfaurorum, pag. 
222. Se'verus , Homilia Enthroniftica lxvii. ;Ujg>A^W> J^^ao ^»&*?» )+*l 
p. 227. Idem Se^erus in PhiJalethc, cap.22<?. ^^dXo ^.ZJa** ^ojL&o* }~o*2> vn^^a^ 

jA^o p. 227. Idem in Epiit. ad Vi&orem Presbyterum Za\j JZ^U* 

1+±m£2 )o.£tXLt^ CUJUS Jflit. /o^ &OoJ> j&x£l~> ]li^J A'X^J-O A*J-UO| W^Tft p. 227. 

1 j. Caput xxxviii. Confutatio objcfifionum Damiani. JZoima.:* . u.1^ 

J*— *<^o /a-A,** A-U^s* ^ou:>o* \^^^ A*:* ,X»*ao ' Jjoj> }&J++>1 }Lo+a>\&* 
u*o^ Ufe^J *°^* »a *&/* v*'o»\ : J ^Aa, WO)<u~j&\a«^ jZo u^ ZeJ — *^J»o otZa~»*» 

li~act |jo,o yioaioj . U ■"<***! 1 JJ JW UX-Ixso\ : oi*A«/ ;^^jl\2^oA^o Ji || A> ^x»\j 

JZc-^^. A— ,— *a> ^aaa^a* |ao»> ojZo*a>^a )a4*xj A^J A^ pag. 225). Damiani ver- 
ba , cap. 12, fui opcris p.231, ad 234. Citatur Scverus , Jib. 2. adverfus Gram* 
maticum , cap. 17. & 25. pag. 238. 

14. Caput xxxix. Oltcndit contra Damianum , Ingenitum , Genitum, 
& Procedentcm , non cfTe naturam & fubftantiam Divinam ; unamquam- 
que tamen ex tribus Perfonis eflc unum & eumdem Deum . ^,X . £.^ 

JjL — «4m Sl» U^ao.Zx£L^.\ f^as*' )ia oa^Jo jZo* A \*o )Lo*a \* Jl «, aj 

. w*_tt> )*ov_^ Ji,2L-\c_.*.2* ^a!1-a. U^_tt>J ^—a_\oi^ i£bXto_aA.-V : JA~ A*r~XI 

/♦ ~^a\ ^9 ^a^Oo . J*>o_Lix> ^ *«. ^H.\ Ji.4.ao J*tt>o/o Jo^K 001 ♦** **^ of 

^^i3<i\ jA\aa.2i cjso . voa^oo ]&i±ix> A-.ao/ J&±i+)l IIo+±m\ : Jjaao" jA-^k*> ^o 

oi«A — J Jl|Zo»*\« 0/ )lo++\+ Jl» v -if4»' )Z| Av ^ito ^j ^|ia" Jo*\if v*-*-*^ jici^f : i.*>J\> ^)Aa*)* Jiocin ^a.\ jM*»*a» ^uao } A itoo/o }o^ oot «.a vaol o7 . }*a>o/ 

. y>L~a J l^a\iO yQO^** ^OO^XC*^ A*J*^^0 . >Sl*A< A-JI.Iia.QA9 )Lot*%. Jl\ 

Jooo> — A Jl&_\a—» *a . Ua.-~Z/ ^OOV^J U^#-^^o t *0^li'^ O^S ^bo Jojo ^*> ya^sio 

vo3lX^q* vxca^^ajo/f Jo> — ^ ^' A ^f° (la^x^o J*^a\^ pag. 243. Damiani verba p. 
245. Citantur, S. Bajilius Orat. 1. adverfus Eunomium p. 248. S. Greg. Nyf- 
fenus Orat. 1. contra Eunomium, cujus initium ^cjchX U. x>\» o^W Uoa«*l ♦— 

^j^ks.** U*-<zs>l* A-|fioa^cu^ p. 2fi. Jdemcap. 35-. adverfus Eunomium , 
p. 253. S. Cyiillus Jib. 2. in Jeremiam p. 2fj* 

iy. Caput xl. Oftcndit , quomodo Damianus fecum ipfe confentiat , & 
fecum jpfc rcpugnet, dum alicubi ait, Peribnam abeffentia & naturadiffer- 
re ; alibi vero utramque unum idemquc effe . \.^4Qa\ JZU^ao ^h ^x . ^>" 

woi^ 111 . |xi^io vaDa-.^aJo/90 asca^c^asj ^-\oi +S . Lj fir -■*- ^.dXJa\o . o>«uSii 

JZo.cc.cuo jZo t/ .^o JZo^\. JJ t a ^^ JiaTf , o^Aai^ A_nJj w-^^d : /A-o^Sv | A «oJI J^A^^fi jZa^ A \Zj J^^a JZooi!\ nfot*&J Jl> Jl/ ^aAxtoio'^^/ pag. 2V3. Damia- 
ni verba cap. ?. fui^pcris , p. 2(^4. & cap. 8. ibid. & in EpiftolaproliKap.acfy. 
Citantur , S. Euflaibius Patriarch* Antiochenus adverfus Photinum , imo Mau- 
rinum,capite qointo . W> h*U** J*ao^fej/» Joo, J^,- U^m o'^a^oi 

1^-? ^jlaxi^ a3Dci-.iaio ^.ao/ ojoai^aa p. 16 j. & feqq. ad 271. 5*. Johannes 
Epifcopus Conttantinopolitamis , ideft f Chryfoftomus , in Oratione v. de Incom* 
prcheniibiir vaA. /Zca\» ^u^jpj |ai*~» I«^p> o"o, ^ | A \^JZ |ia\^o 
JjaijJBv^o Jl ^.^w Uift-*j Jr^oJ^oi^ pag. 272. 

16. Caput xli. de Uno, quod Damianus Proprium vocat. |i-a^ • P* ^a/?^^^ Ja-tv^o" .J^««a Zq^. ^ ^Aatj i^; — i^Z/ y> t :» )A>a *^ t a 0% 2>y ^ — * 
CODICES MSS. CHALDA1C1 S1VE SYR1AC1 , - *? 

ia-A^io Jj*~/ «p»_2» Ja>a£*\ ^»f J:»a_iXi\ y>l&>' yO+^ *\\.\ 1*4**0 ♦*• 

pag. 273. Damiani verba p. 273. ad 27.9. Citantur , 5". Greg. Nyjftnus in Orat. 
adverfus Eunomium 3 cujus initium JiA^o^^jZaiaa^oip. 281. J. Dionyjius cap.j. 
ad Timotbeum de Divinis nominibus . Jj^q~> ^oJUta-o^ /opens* oo> kcea.*.r»aja.** 
J~ot^s J+jcwd > \_g**>j «jQoo)£a^a^ Za\j JpqJ*>* p. 282. Idem Dionyjius cap.i. 
de Divinis nominibus JaJjos \^*j fcaojx* o>\*> U**a yoJJaxi^ P a g^83. S. 

NyJfcnuscsLp. i$. adverfus Eunomium , pag. 284. ad 287. & pag. 2^3. 
S. Greg. Theologus Epiftola fccunda ad Cledonium pag. 25*0. Idem Orat.2.pa- 
cifica Ju.~**:»» _.*&» | r ic,i^a^ pag. 2,92. 

17. Caput xlii. Quod Damianus , dum aliud effe ait perfonas San£fac Tri- 
nitatis , & aliud naturam Divillitatis , quemadmodum ex priore ad ipfum fa- 
&a a Pctro Admonitione dixerat, dumquc poftea unamquamque peribnam 
Unum idemque effe cum natura Divina affcrit, concJuditur ; ipfum , pro Ac- 
cidentibus Bivinam naturam accioerc . Lii~h Lta^ksuo* laja.^* /Zairean . v^JTao. 
U »3 K?** 2 *? x?^°* o)L*\ ^izq loop JA*2q»a /Z«»«ot3*aa2k ^xi-Afloj JLao ^o ^♦» <p«*>* 
Ja^^io" . ^\ojJ )A*JLL'jLA*aa ^*\~^\o -** tooZ J&4k**.0 jZa-A-».\Zy J*ouIlXi\ Jfcu.ao? 

)*ao/ J^— »-3> *3 |ioa-lXl\ jbiaot^* U*0| VSioZo . }-|^^^q" Jaoa JUQ J&_X&:* ♦2Si ypci *&-/ JZoo* _ ... 4 . ^, - , 7V i 

lib. adverfus Photinum, p. 2,97. & 2pp. Petrus , hujus.Libri author, in fua ad 

Damianum Admonitione : &«fotxZfo JZcujo^x^ <*a ^£ 

302, Scverus in lib. adverfus Adpcndiccm Juliani f^a-^soo 

|iA-\a^9p. 301. Idem Secerns in Epiftola ad Ifidorum Comitem Ze^j JZj^J p. 303. DamiatMsiofe in Epiftola prolixa , p. 304. & in Epiftola per Zachariam 
miffa , p. 30?. S. Gng, Theologus Epiftola 2. ad Cledonium , p. 305. S.EuHathius 
Epifc. Antiochi<£ aavcrfus Photinum p. 307. 

18. Caput xLin. Qjod Damianus dum oftendendum adgreditur«, aliud 
effe Perfonas Divinas , 6c aliud Divinitatem , traniit ad affirmandum , aliud 
effe unam perfonam > & aliud Divinam naturam : dumquc demon ftrare 
vult , qucniam in tribus perfonis Divina natura confpicitur , aliud ab ipiis 
eft; deprehenditar aflcrere , aliud effe Deum , & aliud effe unam iubftan- 
tiam <8c Divinitatem : in tribus enim perfonis & in una natura ac Divinita- 
te , ajunt San&i Patres , Deum conipici : demum , quod Damianus , Pa- 
trem , Filium , & Spiritum San6ium , afferit , aliud qiudpiam efle a tribus 
perfonis ; Patres vero ajunt , ties perfonas non aliud clfe a Parre , Filio , 
& Spiritu Sanclo . ^»» „, ,..ao> Ja_ MMM 2o9 u9o^ — j^I » ,. ■ - , r> » \«-. — X ^^ 

^oaJiA |^^^^> "V^io , p»7 iZoot^o Ufioo/ f»^\ ^i-./ ^♦200 foi\/l ^ t » )jr-/j 
Jb/fo .^ei AlA |^JN5»S lo^^Ji v^J^\ filial «.-**7 jZoo^-^o Jixtoo/ | t -^o *jso>»*( \OOi^*> lioo^Jl^i fj^Svi ^io v o<n^^> -pW S3»^o |jf«-/ |a*»-^0 l*.oio fc^« <rti T0MVSTERT1VS j*»n .. ua JA^-\Z pag. 311. Citantur, £ Euiiatbius Upifc, AntlocbU adverfus 
Photinum ,p. 311. Damianus ipfe, p. 311, 313. 314. Sever us , cap. 18. Libri 1, 
adverfus Grammaticum Cacfareenfem Vernal* !*:»»*> |£»&3> *cdX&a»Z> ^ojferoaa 
J^j^o ^Bo^^^fti^j^p^i^ Idem Scverus Homilia Enthroni&ca cxxni. fcaajxua U\oik*s*h }k\U C i,^9 jj*>j p. 317. Idem cap T 1. Libri 2. advcrfus Gramma 
ticum pag. 318. 

ip. Caput xuv. Quod Damianus ex eo quod afferit , unum idcmquc 
cffe pcrfonam ac fubftantiam , convincitur , tres in San&a Tnnitate ponerc 
fubilantias , ficut tres funt perfona? , fimulque afferere , Bafilium & Seve* 
rum fibi ipfis contradicere $ dum ajunt , non unum idcmquc effe unamquam* 
que San&ae Trinitatis pcrfonam , ac fubftantiam communem Deitatis . ^-Ta* 

LoaJl^Ot )Z>a~/ JaAdoJJ }>3&1X) »*» oA>/ 001 »a OOl a\.> W f « m SQ 5 {jaolio #a* > \^ : j^ovSS. Ufiao/ «*«*> Jj*~/o ^a.,13 )Za*A.\Z* i^aa-JLO K o€*JkJ -+i~l s»*^* . »&^* «**^a o Jfcv^/ oo) »a oo» c^j ^»* &«}*!X^ *a : a.-^iZ* yooM^a^ K *\2»a....0j*9 v^^ *? 

J+x&o^J sJqh ^o ^f po7 »a>o : opo # / yxH+A*? J»a-.ijQ |A\Z jZoo^s.* JLuSo J.-Jtoo/ 

fa^oo* &4*X^ «o? «&/»£&»{ • "Va-i UU^flo iZo'^SkA^ r I^cdoJI pag. 322. Ci* 
t antur , Sevcrus , cap, xvn. libri fecundi adverfus Grammaticum , pag. 322. 
Bajilius in Epjft, ad Tcrentium pag. 323. & pag. 325. ad 327. Damianus in 
Epiftola proljxa , pag f 330. Gregorius Nyjfenus cap. 34. adverfus Eunomium, 
pag. 334. Theodojius (utique. Alexandrinus Patriarcha) in Sermone Theologico ^jd7 )ioo>^\ JLa^^a^ J^**w ot»*>J*&^ ^\oi #a I^a-s^ asoaAflooj)! pag. 338. 

20. Caput xlv. Expenditur fententia quondam S, Gregorii Nyffeni . <0.x> 

o^.XAoi w*fi»a^2» ls*)i*k+. o|A^o» . ixac.i* vAseiAia^^J^^ J^a^A** Jl^jt^f Ji«aa 

1 il vIj*'\. Ill* • ^ • *»• * y)ro Jo>!^ fl^J^o' o>!^o otA*^ /ie» ^\ot ^» ^m \.a.\ 0/ . ^^^m* pag. 340. 

Damiani verba pag. 340. Gregorii Nyjfeni Orat. 8. in Eunomium pag. 34<5\ itf- 

y?/// Orat. 1. adverfus Eunomium p. 351. Greg, Nyjf. Orat. 1. adverfus Euno* 

mium pag. 35:2. 

21. Caput xlvi. Quod quum Patres dicant , aliud cflfe Perfonas per fe 
fumptas,&. aliud fubftantiam Divinam, Damianus tres fubftantias in Dcotrefquc 
perfonas perpcram ponit. ^oU^fd — \*j /Zoijao\ao U^^ J^a* j*s*$ "\x . a-Ti* 

^'t^l M> t iOO ^oo>\*» |^\M^ |^Oa^AA y> <»«&.*/ ^m{ *f t* ? #-^7> ^*0| **** )&+0>2>l U**& \~oi\ Jov^of*=>^ Pag. 35^. 

22. Caput xlvii. In idem argumentum ^_a» ?^^ J ? I**** ♦»? ^^ « >~^ 

^_.«^/ y>^ioo /Zdcv&v) |*tt>o( 01+&J ►-♦•*•/ *p*^o r ^;.^^io «4.\o|» c'oi \.X : ^a.fl»> 

' 1 1 ■■ 1 • 1 •' *!• v r • v i^ # / * HU^... ft) t _ A ^ O^a V tt ..'°»? ^ aA ' • K- 00 - 4 -:-** Uo<HSvj 1-kflDO? ^iO . ;ZaX*aSU^o^> 

• !^a*»X) jZa*^*\Zj lioa-4XiJ ^cw^io' oji^ /^»» yl/ /^\iaa» ^-^ cj^ A-a-Z/ 

Lbtto/ CODICSS MSS. CHALDA1CI S1VE SYR1AC1. 69 

■ 

^&^j»? ^omW )A<*e>St U***l pag. 3<f2. Citantur, S. Greg. NyJ/enus Orat. 
adverfus Bunomium, cujus initium Jju^ao* *a* jZ«u— -aeuo» Fides CbriHianorumi 
p. 3#2. S. Pionyjius AtbenarumEpifcopus, cap, 2. de Diyinis nominibus . vfipaAfloajc^j 

p. 36*4. & Cap. 13. i&d. £ Grffg., Thaumaturgus Orat. de Fide , cujus initium : 

J&**»*V* ]&»**U J«"«aaio }aJj*»_^:> Hotfor 6* <f//W * Fide ApoHolic* , p. 3* f. S. Greg. Tbeologus p. 3^7. S.Cyrillus cap. 33. Thefaurorum , p. 3(^8. £ Atbana- 
fius , Orat. de Adparitione in carne Dei Verbi , cujus initium . }L*a+s&* >cuoi 
IZmo^s l-**s*\ ^\&&*it ^^ jZ<u*o p. 3*8. Idem S.Atbanafius in EpiftaU 
de Spirito San&o , cujus initium . J^^ab ^ \+^o^U U±o*s y^o*.* /&^~*&3 
p. 3<5*p. In margine ha?c Adnotatio, ibidem f j<* X& — *>" JZ» ^J h<*~J± <**»«**>» }<uJ t ^9 |2kaaJ!tt>^.a/ |*x»~~ Ze^k q>\ J^Aa* jZf*^Jb» J**o|m \**x> Ja^^a 

Epislolx mentionem facit Patriarch* Mar Se-verus in Epislola ab ipfo fcripta ad 
religpojos Epifcopos Orientis 9 qui dege bant Alexandria : cujus initium. Ex iis > 
qu£ mibi a i)eslra retigiofitate tranpnijja funt , p. 3tfp. Idem S. Atbanajius in Ora-_ 
tione infcripta de Dcgmatibus , cujus initium : Jx^a^a* Vfco* ^-*i? Jp4*i ^» 

o»*&*Tp, 370.' S.Greg. Na^ianzjnus Oral;. 1. de Pafchate , cujus initium . ka** 
JjOocua* p. 373. Idem Orat. 1. pacifica , p. 374. Idem Orat. de Nativitate »p. 

374. llem Orat. de Spiritu Sanclo , p. 37s:. Idem Orat. 2. de Theologia , pag. 

375. Idem Orat. de Baptifmo , p. 37s. Idem Orat. de feipfo s quum ex eremo 
venit , cujus initium : ^aisa &*oot -^~i*oo*o J^Zia 0/ ^a\ &»coi w=w*a'p. 377. 
Idem Orat. de Luminibus, p. 378. Damiani verba, p. 381. S.^obannes Cbryfo- 
flomus , Homiliade S. Trnitate, cujus initium: jZa«A-*\4 ^fr* 1 ? Jao^ioA^ 

)Z t X) 'ji&^o \*k* Uto\L . ***fc o*o, |A^ t xx p. 383, J\ Epipbanius Cyt?ri Epi* 

fcopus Tom. i.Libri tcrtii de hirefibus V^-\> fA-^JU U*&$*U**iA U»x*xfr> 
Jtl "«^ J Jl X^xja-^ aa^xoioi p. 38 j. Idem ibid, ad v erf us Aetium'Anomarum 
|i A ^Q«.i )l»x»a^U ^a^a^j ^<*2> |x»iaa^j^ <** p. 384. S. Cyrillus Orat. <5\ 
Lib. tf. de Adoratione in Spiritu, p. 384. Tbcodojius in lib. adverfus Trithei- 

tas , pag. 38 j. 

23, Caput xlvzii. Quod adverfus cos, quiplures Deos affierunt, confl- 
tenda lit una Deitas , ex. una Divina fubftantia & natura : adverfus eos autem , 
qui Judaice unum Deum & unam perfonam adftruunt , tres perfonx in una Natura Divina fint credenda? . mN ••} )k*o&l )Loz*-\*2q\ ♦»> ^^. . w«aa 

\,cxn&\ H # a . ^i^e^x* b*~«*s* %+*-** x* t~ ^ a \> )L*u^lf* f ^> ^>oM»*i' 

^o . ^i^c^a" U^i 0/ \m-:*W o7 llae^ o7 |oU^ JZo<*^ ? J»uJXi |AbA^ 
Joiio^^^Jl^ajQXto »a ^JUA«»laa° |^«9oo» A {Zwch^. Jl^ /-^aj- )Zoo^Ss. ZojA^Jo^^Aa^ ^f 
^o^p.* 3po. Citantur, Tbeodofius Alexandrinus P<it'riarcha lib. de Theologia , p. 
35)0. S.Greg. Tbeologus Orat. 1. adverfus Julianum p. 3^1. S.Greg. Nyjp- 
nus Orat. 2. adverfus Eunomium , p. 35)2. S.Cyrillus Orat. quarta in J ere- 
miam , p. 35)3. Sever us adverfus Julianum t*o|oA«/» . U^^a — * Za^j ff*>Ua^ 

ad firatrem , de differentia fubitantia? & perfon* , p f 3^7, 5". Gregor. Tbeologus 

Orat f 7 o TOMVSTE'RTIVS. 

Orat, 2. pacifica , p. 35$. Idem Orat. de Aaron Philofopho ^ok* ^x* JpoJ*s> 
J&axB^k«& p. 35)8. S. Greg. NyJJcnus Orat. adverfus Eunomium, p. 3^9. Idem 

Orat. paraenetica , p. 39$. Scverus Homilia Enthromltica lxx. p. 400. S.Greg. 
Hyjfenus ; wojoA*/ &#/*#«*» oo» ^,goo pag. 403. 

24. Caput xlix. Quod res Fidei fuperant humanam intelligerttiam ; ve»- 
luti quum de Deo dicunt Patrcs , Vnus & Trimts , ^_ * LWw \.± . £.-"» /><*.X£oo . |Sl^^q y^k&ioo »•*-»»*» ///> ^<t>^? ^o« JLciza+01 >o_A,a~> JJ.&1Z&+XI 
Jb*)L\** 0/ , |^na ;.-£* |-oi> (la^^ovioo J*ov2>/ |i»o_xij ^^ (oaq^^ ^^q^jjo 

A — v> .«.» j^^xily j-*^ a\ . ^ — i*ji ILlw /#.:*&<»*>'* Maseru i&2> t a . ^-*-ri I -t».— ,\<ia> <*o»oA -/ f&—+f.*.j /ZoXa* 36*0 yo,,..A Bajilius in Epift, ad fratrem , de differentia fubftantia? & perfonar p. 404. S r 
Greg. Tbeologus Orat. 3. pacifica , p. 405. & Orat. 1. de Filio , p. 40^. Idem 
Orat. de Spiritu Sanclo , p. 407. Idem Orat. ad Aaronem Philoibphum , p. 
407.1$". Greg. Nyjfenus cap. 30. adverfus Eunomium , p. 405?. & Orat. 1. in 
Eunomium, p. 412. ScSermone Profphonetico ad Theodofium Imp. p. 414, 
25. Caput l. Praedicatio cum anathematifmo dogmatum perveriorum , 
& Reprobatio eorum , qui impie talia effutiunt ; & Adhortatio ad eos , qui 
ven cupiunt effe Ecclefiarum paftores . \x~* ^**J J^>r— «*M |Z«uj,a*> . ^-Tj 

^j-Aoj—.^ . ya^^S^j lll^\2o Ji^^X «&X*»» /A^jZVx }l*&y+ q+^+JCiM,* ^O* yUO>,\ 

^— ^1 1+** \«VJOl ^cX *ttfikflO<>Z*J J&\*> jb yiOO |it Ji*A» ^fc*^ \<><h\ <£»}.,&» q+f 

]k — *l~o* |Zo£»*£ oi«\a ^o |&«oU»? )&«»oZ» Uiaaa »*2>0 o^«^ll{ jZcU*x*o» Ji^> 
^ciJovX ^.SkAJ M*a.2t Jb» oop? yO©v_\ Joe* S3»^o Jxfi2>aA* ^o^-.aoJ o/ f q*»\&-.a7 

pag. 41 j. verba Seven in lib. adverfus* Adpendicem Juliani, p. 418. S. CyriU 
U Orat. 3. Libri primi in Ifaiam , p. 424. & in lib, adverfus Diodorum & 
Thcodorum p.42f. Defmit hocce Caput inhanc Adnotationem Librarii , p. 
427. (iiW \^Aa\» Ir^a wi.*> W^v^y x+it* ls>ta% lJb+i~l Jia^a A^x^- 

Explicit Pars altera Liiri fecundi Patriarch* Mar Petri adverfusuamianum . 

16. Philoxeni Nlabugenjis , de Vno ex Trinitate incarnato & pajjo . Frag- 

mentum alia manu conferiptum , Initium ^o-ajj )U*\*\ ;Z<a^^^ . ^« 

|Za4.x^ jZa^Xr^o pag. 420. ad 423. 17. S. Ifaac Nini'vitx . Fragmentum alia manu , fed a^que ac totus Codex, 
antiqua , pag. 1. De eo infra , 

28. Commentarii in quatuor pjvangelia » fragmentum, authore anonymo, p. 1. 
Ad calcem Codicis dua? Adnotationes, a Calligraphis recentioribus ad* 

pofita;, legunturj ex quibus & vetufti/Timam cjufdem Codicis atatem , & 
eorum nomina , ad quos Codex ipfe ante ocftingentos annos pcrtinuerat , 
adprimc deprehendas . Adnotatio prima, pag. 428. lia?c habet : ^-^a -Z/ 

}&*^4*j£»0 U*a^5 s*^, , .. ^o }i+ r *.+)o l*+A£i yft\3a^ |Zfta-,.A^o J&cuD£&.*a/ |iooZ 
hoi jA--xu^\ oJ_\ ^JJ^ ? ^ ? ^-^ . ;o»™S^a Z^-K^j oU-^_a |Za fo (o ^^1 Spiritualem hunc tbefanrum de Dei rnwere t deque fuo reponi citra- *vit CODICES MSS. CHALDAia SIVE SYRIACI . 71 

*vlt pro Monachis Montis Magdalorum Caphifa , die bus Religioji , & Santli 
Mar At h ana fit Patriarch* , & Mar Thorn* Epifcopi , & Hudio Simeonis Pre* 
sbytcri & Archimandrite , & Georgii Presbyteri , & Barhadbejciabue Pre* 
sbyteri , & Danielis Presbyteri , & Abraham Presbyteri , & Mochimi Presby* 
teri , una cum reliquis Prcsbyteris , & Diaconis , & uni^erfa a Deo cuflodita 
Fraternitate . Quijquis hunc Codicem quocumque modo acceperit 9 ejufque do- 
minus non reHituerit , Jit pars ejus cum ^}uda ifcariote , Amen . Amen . A thana- 
fius ille Syrorum Jacobitarum JPatriarcha vivebat anno Chrifti 728. Vide 
Tom. 2. BibJ. Orient, pag. 78. 

Altera Adnotatio , pag. 425). Ja&a a^nxo a_^o>« J&ju^o )U+&+\U Jtxujl 


In honorem Santl* Trinitatis , /6«//c Sanfii Mar Petri Patriarch* Li brum dono 
dederunt fanilo Dejpar* MonaHcrio , quod in facro Scetes , Egypt's deferto , 
yfrw» ?/? , //^/ j^/z/J/ Patres Monachi Syri habitant , Cynatus , 6' Paulus , Cb* 
Thomas , jf//7 ^«/^ Presbyteri , yf/// ^Jachiri , Tagr.it ui fes ex Tagrit urbe Me* 
tropoli , ^//i adpcllanturjiHi Phajicht* : idque fecerunt , pro fa lute animarum fit a* 
rum y omniumquc fuorum ajfinium , /'// memoriam quoque fdelium defuntlorum fuo- 
rum. Vt Deus uni-ver forum Dominus 3 euj us pro fanilo nomine hunc (piritua/cm 
thefaurum in facro hoc loco repofuerunt , gaudere cos faciat iufi'nu Abrah* , infpi* 
rituali beatitudine , //; Paradi/o Eden . Quifqitis autem in hoc Libro legerit , ro- 
jwr ufits fuerit , oret pro eis . Nemini uero fas eslo in *verbo Domini , banc memo* 
riam delere ; aut hunc Li brum ex memorato MonaHerio extrahere * Si quis 'vero au* 
fus fuerit id tranjgredi > anathema fit aPatrc, & Filio , V Spirit u Sanffo . Por- 
ro Adnotatio hare eadem certc , qua adnotatior-es , qux in precede ntibus Codd. 

cv. cvi. atquc alibi occurrunt , nianu exarata ell* nempe a Mofc Nifibeno, 
jui , uti ibidem monuimus , non paucos Codices ex Meibpotamia in Sceten- 
e Syrorum Monaiterium , anno Chrifti ,932. iniulit . c 1 x COdex vetufti/fimus in folio , membrancu.s , conftans foliis 66. Stron- 
ghylis , five Syriacis antiquis Uteris exaratus . Inter Codices Syriacos 

Mss. a nobis in Bibliothccam Vaticanam inJatos,, olim Decimus : quo 
contincntur . 

Isaia Abbatis , Epiflola afcetica 9 initio mutila: fol. 1, Definic in h^c Verba . uo»aio^-^xj ^>|xj* fLo^-*^o JA — \*.^2> : ^ va^o" |a.\io Iaj;^^ t a >^ ^.so/ ^*\x yx\^X I-***** 001 o>\+» . y»„kx.\ vA9i )L**^± oja Subjungitur 

hare 72 TO M V S TE RT I V S 

hxc Adnotatio . p\+ Explicit . Mox adjicitur : J*Xa,/ W U=±«& e£k*£ U*W* 

Epislo/a beati Abbatis If a ice , cujus initium . JUI ^Aoi ^ t i* of Izix&Jj** ^.\oi 

A^Aao in ■ *r . v* — a^flo <*„i/ Finis pag. feq. cum hac Adnotatione** 
jviffflu esl finis fcribendi in hoc *Libro Paretnefim , & Adbortationts e/efli Dei Ab-» 

basis & Anachoritae Ifai* . Ex quo colligitur , totum Ifai* Abbatis Libra m , 
prxter unam Epiftolam , avulfis exnoftro Codice -foliis, dcJfiderari . Habetur 
tamen integer in prarftantiffimo Codice Syriaco Nitrienfi xvm. exarato an*-' 
no Gracorum 1080. Chrilti y6$. de quo infra . Vide Tom. \. BibJ. Orient, 

2. Ejufdem S.°}obannis ( Cliryfoftomi ) Ffifcopi Qnslantinopolitani , Ser- 
mo Partneticus , hoc eft, Homilia prima , de Filio Prodigo , cujus fit mentio in E- 
J *a o*. — \** . ^X^joJ:* i+zol* 00, J^ox»/ J*^ 0*0, \\ U t fl }*x>l* 
U«;.o* fol. 2. Initium _.\ u*>j Jo, — ^> Mai**.** V_X u_~/ 'a; \a^ 
y- 'w — «_.*._Jtoa\ ^ — ^ J&^Aaa* c*_.u_~y J_X*&a, J_aa* \^\o *}j 1 ^^ 

temper quidem , Fratres , oportet nos mifcricordiam Dei proedicare , & compelli- 
tnur coram njobis exundans pie tat is fuae mare enarrare . Ex titulo , ubi dicitur 
o»\«*»a 0^-? Ejufdem , colligitur, alias S. Johannis Chryfoftomi Homilias 
in hoc Codice quondam fuiffe defcriptas , qua? nunc , avuliis impia manu fo- 
liis , defiderantur. 

3. Ejufdem B?ati johannis, Homilia fecunda in eundem Fill urn Prodi- gum . J* 2*J VO|a\X t a UO)A\ ^JU*** S*r*> l*2±*& C*\+9 ***A* Jr*J*> VaoZ 

J^a*>/ fol. 4, InitlUm |o>-!Ko J**l\ <*-^ I?Q-J i.Xaii ^a \,X> \+2ml <\ Vfi)| 

^,&:>a\ ^i*. ^.a—*^ ^aaJm ycno, yia^J o,ZajJGw jA>oo ^»* o,Za<ua~;^o ^\^ . ^a \\ 

Nos quidem , Fratres , oportet de quacumque re Domino Deoque uni^erjorum gratias 
agere ; pro ejus vero mifericordia , at que erganos dignatione , etiam noHram de* 

be mas ci ^vitam traderc . 

4, Ejufdem B. johannis, Homilia tertia de eodem Filio ProdiVo . J;—*jJ.» 
i^cuso/ k*f ^oia^x *$ **o, a \:v li^a^j o>\^j ^^ij fol. C. Initium . ^.^-xH 

)«a^^-.^ < 0///;2 quidem fermonem ad 'vos babuimus dc benigna Dei miferatione , qu£ 
perparabo/am a Scrvatore noHro in E'vangelio cxpofitam , my slice demons! rat ur . 
Tres hafce Homilias inOrationcm unicam rcdadas, pluribufque inlocis man* 
cas atque interpolatas , inter fuppofititia 5an6li Johannis Chryfoftomi opera 
recenfucrunt doftiftimi Pat res Maurini , caique in Adpendice ad Tomum 
oftavum Opcrum ejufdem S. Doflori^ Grarce , & Latine ex intcrpretationc 
Frontonis Ducxi , a pag. 32. ad }p. cdiderunt . Verum , pace tantorum Vi- 
rorum dixerim , ex , ii quidem novam pleniorcmquc lucem ex vetultiffimo 
hocce Syriaco Codice adfpiciant , nonnifi. Johanni Chryfollomo funt adferi- 
bend«; uti & fequcntes Homilia , de Turture , &in Pfalmum xxxviu. qux 
prarlaudatis Patribus Maurinis Chryfoftomo abjudicantur . 

Ejufdem S-^obannis Epifcopi ConUantinopolitaniy Homilia de Turture . J*:»N 

fol. 7. a terg. Initium . * — =^ : J-ixiio' |im% Sy ui^o/ faiWw # Axu.» Jjtu*iftaji Tur- CODICES MSS. CHALDAIC1 S1VE SYRUCI , n 

| 

Turtur folitudinis a mans , dum in Jil-vis nidi feat , cemparem fuum <vocat , fwvi- 
bu f que concent i bus inter torrentes vocem fuam emit tens s inuitatconfugem in ri'vis 
aquarum pajcentem 9 'volatuque fuo ilium quodammodo coarguit . Adnotatio calli* 
graphi folio, a terg. Jaaru^a/ ^joia* v.pa\ +»x>U I^^j^oa- \Xy }v*U» ^\+ 

K£o^\a9 i o.^i^s^, — 03*^9 Explicit Ho mi Ha S. Jobannis Epifeopi Conflantinopoleos de 

Turturc . Vide Tom. 5. Oper. Chryibfi. eait. Parif. 1724. p. 606. 

6* Ejufdem S. Jobannis Epifeopi Conslantinopoiitani , in Pfalmum ilium : 
Quemadmodum cer-vus exclamat ad rivum aquarum , ita & anima mea c/amat ad 

j<*~?^s. fol. 11, lnitium \.£ie t a . JtasaJ!* jl+a ^ \oUx>>Lj yokij . ^^Jsw 

yi a — ^ Nuper , Charifjimi s admirati efiis 9 quod de Me/cbijedeco fujtus dif- 

r eruimns : nunc autem ego admiror , quod *vos , ire Vide Tom. cit pag. 130, 

7. Ejufdem S. Jobannis > de Di vit i is & Pauper tate , }a~*_.o9 0^*9 *d o*\-9 

JI^sxoo^o /UoX ^x ujoAj/oto^ ^po fol. a 1. lnitium ^oo» :* &*{ J^'^a:** Jiau/ 

^.iaas^^a |^ai»\ J*i.*.o©:* yoo}***^ Que m a d .no du m funt in prat is di'verji generis 
flores & plaint \ & aliis quidem oculi ob/eclantur y aliis <vero 3 Juavem odor em 
efflantibus , mares perjruuntur , 

8. Ejufdem S.^fobannis , Qjiod oportet parentibus morem gerere . «&*», 

a terg. lnitium. /Aw^^iZ) )jl±±X Jaxia -^o ^-omo ^j uo!q-j^ ^o^a 
}aa_x io>i„.\>o }i»-^ J-w oM«AaStf Uaj ^o/> y-/ . ^io^Aici"* Omnia mandata ejus 
munda funt & lucida , eir , /*/£*#• ^//x , (jf«/w mentis ilium in ant , quemadmodum 
ait Propbeta : Pnecepeum Domini probatnm , ti/uminans ocu'os . 

p. Ejufdem S.yobannis , ex HomilU Sexageiima fecunda in Johannem , 
ad eos qui immoderatam gerunt de mortuis triuinam . jU Ar o9 o»\^ t a e>^» 

)A-aJ8^\x ^\aJJSaa" fol. 25. a terg. lnitium. /A Li^/ ff- " ^ ^\ Uo, Itf 

^o^^.xi> ^q«.m «.a )^^-.-^o - A Q-^.ao M~^i^ !>o>^cia- . c oa^ Ja-j* iioiiaa iioi «&} 

V°»* aa ^o^xjoioo ^« t \,4i ^.t-Axio Sea nunc btc eaam cum aliis malts muiierunt 
morbus in<valuit . Super biam in lutlibus oslendunt , & in gemitibus , quum bracbia 
fua cruentant 3 capdlos difcerpunt, genas lania.it .. Vide Tom. 8. cit, Opcr. Grasc; 
Lat. S. Johan'n. Chryfoft. p. 373. a n, 4. ad finem , adS 10. Ejufdem S. Jobannis. Epifeopi GmHantinopolitani , ex Homilia Prima >tagirmm : Qaod tentatio , qua: in noftram utiljtatem immittitur , xqua 
ammo terenda lit, etiamfi ad correptionem daemon i tradamur . *-a o>-.\-*f 

/y| — *,9 /Zon^a\ ^S/ 99^a^o' ^99»^\9 ija^-XJoJ r^^^J9 \\ . vaoa*;^^!^^ La\9 

y>\£s*i fol. 27. a terg. lnitium' iL-±\£»o JLiJ^iy Jb^Vj a^-. A ^^^\ wJ-/ ^ voji 

fl** U<* ." /AX«99o ^J lA-o^aly . oAj m^\) 00, jla\_X Oportet , nos , fra~ 
tres , expendere , boc quidem feculum ejfe tempus certaminis & fudoris ; illudvero 
futunim , triumphi , er c^<?/;^ . Adnotatio calligraphi f. 28. a t. jIl\xiio v>-^*- 
^- i§*asa.A> l&a.£kcc*sal ^0Ajo»a A u^w |1o4+Um Explicit Homilia p#r tenet ica S. Jo- 
hannis Epifeopi ConUantinopolitani . Vide Tom. 1. cit. Oper. Chryfoftomi lib. 2, 

ad Stagirium , a dxmone vexatum , pag. 184. & feq. Ubi tamen finis alius a 
noftro exhibetur # 

Tom. III. K 11. Homi~ 

7 4 TOMVSTERTIVS 

ix. Uomili* S. Jacobi Doiloris , nempe , Sarugeniis Batnarum Epifcopi - 

Et prima quidem de $iati*vit ate Domini . li&\x> vaoA\« w*aai>» ^*aa*a* Jao^jiol 

v *2»* o»«.\- *~ .*■=* V*.» fol. 28. a terg. Initium JL— n- — ** Jiaaa* *• — ^ *«* jl 

,a>\ Jr^ ;.=* — CiO . jio — .^ — »* J — X*/ ^ Xo • ) — vi o »-, 

Congruum efl mihi hodiemo die 'verbis difcretione plenis cum Supernis agminibus di~ 
cere : Gloria in exceljts Deo , ix in terra pax , if [pes bona hominibus . Vide 
Tom. i. Bibl. Orient, p. 304. ubi diximus , hanc, & fequentes S.Jacobi Saru- 
geniis Homilias foluta oratione compofitas , idcirco Jao^iol Turgamas in- 
Jcribi , eo quod poft Evangelium in Ecclefia Syrorum , in modum expofitio* 
nis Leelionis Evangelic^ , recitari confueverunt . Adnotatio calligraphi iol. 30, M a terg. yj*y e*V» &*^ \Xj Jjm^mjI j\+ Explicit Homilia de Nativitatt 

Domini . 12. Ejufdem Dotloris ( S, Jacobi ) Homi/ia de Epiphania Domini . l*^9o£ JjSi\iof o» — X») . *;_:*>* <*~j> ^X* fol. 30. a terg. Initium y—ao* ot&«U* 
)U~\ jAru*^ A^>y J^jjk, uoi l*o*~L : ^oa\» Domini no fir i ad Jordan em ac+ pejjus , Veteris , No*vique Telia menti *vcrum efi confnium . Adnotatio £ 34. «p ~^*» 
i^j «n*.jy ^\x* Jid^iol Explicit Homi/ia de Epiphania Domini ♦ 

13. Ejufdem Dot! or is , Homi/ia de ^Jcjunio Quadragcjimali ^\_Xy |**^*>£ 
Jaa^aoj o>Xa» ^XztW) Jaoo. fol. 34. Initium . ^/ . J^^^X ^Xaajy w # o> lr*a*» 
J&oJao*.* J~j>1i> J* 5 ^? <*&**-> &♦' Pergratym efi de jejuni differ ere 9 ji aures au* 
dientium tenet amor jcjunii . Adnotatio fol. 38. ^\sAh 1^ ^Xj Jao^iol <*-^*j 
Explicit Homilia de ^cjunio Quadragcjimali . 

14. Ejufdem S. yacobi Dotloris , Homi/ia dc Dominica Hqfannarum . J^a^iol 
u*ao 1±2l\x>* o%\+f 9 JjX-*o/» )a4A^ V-Xj fol. 38. Initium. a — Ss, j; feculi amor nof[r<e mentis aciem minime obtunderet , quo minus Difpenjdttonis 
Qjrisli opes intueremur , magnifies profedo tbefauros Sacrorum Librorum dittis 
inclufos cerneremus . Adnotatio, fol. ^. J.jl1x*o/) JI^aa »«• ^-Xt b^^foZ ^.~^*- 
Exp licit Homilia, de Dominica Hofannarum , 

1 5. Ejnfdem S. jacobi , Homilia de Feria fexta PaJJionis Domini J» — **,>ol 
vaa/^. ±tz*> o^\«». v «j>o9 omu»9 |A.^o^ ^x> f. 4^. Initium . u^._^?/ ^\ — a Quoticfcumquc ex jolemnitatibus Domini cis aiiquam celeb r as , cauffam illius jesli 
ob animi oculosprimum ponere te decet . Adnotatio , fol. 47. ^Xj Jao^i^I ^-^a 
y^aj <ham9 j^^o^X Explicit Homilia de Feria fexta FaJJionis Domini . ' 

ttf. Ejufdem Dotloris , Homilia de Dominica RefurreHionis Domini . l^is^oL li^x* o>^*f . yA»j o|^^Q^ J^a^ ^ ^Xj f. 47. a t. Initium . &*X:* l^^i Up^ 

1+***ojo** ol . |*#.io »^X^ J:*a A ojoIj . JU^o ojJN\^o JjZ/ Ji^a. u^. )M»* |i#>t«ft 

Maximum Solemnitatis bodiema gauaium 'verba Prophet* me ufurpare compellit : 
H*c esl dies , quam fecit Dominus : njenite , exult emus , €^ Utemur . Adnota^ 
tio , fol. 51 . yio> ot^^Q^A$ Jaa^ t *. \^j ka^JoZ yrr^A- Explicit Homilia de Do* 
minica Refurrettlonis Domini nosiri , 

17. SP}ohannis Epifcopi GnsJantinopolitani , Homilia in illud Pfalmi : Dixi 
cufiod'.re r viam meam , utnon peceem lingua mea ; & quod fcrmone Gratco dicitur a 
bcato David e: Vane conturbaturomnis homo r vi r vens: in Syriacq eft. Tamquam 'vapor 
funt omnes homines . oo» V.X atoA^aaajA^jKoaaxi) |aanA> A a/ ^ju.** *'**» J#a>W CODICES MSS. CB AID Ala , SIVE SIYRACI . 7$ 

|>*-Ji *•-*:* ^©©Aa >^j/ J^ot^ f. y i. a terg. Initium J;*o.^ s*-!*./ W*<^°° $***.:» OH-^ ♦^ *ao „ ba_ll* li^tttt JLqu.0 J*y^ dZ*-ya8 J*fe» JiO , J»* »^t J^* UA^OftXM 

Uortatur , excitatque , fratres , ^//w , jw/ f/? itf profunda maris, pi feat or em \ 
dum laxat rete fuum ad capturam , cone ludit que muhitudinem pijeium s quim- 
que trahlt illud , ut extollatur , *videt ipfum pendulum atque decline , pra ni~ 
mio ponder e capture , qu£ in eo concerto at a eft , Vide Tom. y. cit. pag. ytftf. 
ubi Homiliahaec : In illud Propbeticum : Verumtamen fruflra conturbatur omnis homo 'vi'vensi infer jbitur . Adnotatio, fol. yC. .a terg. \^}fc»J — * y*~~\ 

^.-Ta^asafij Explicit Homilia compafita a S. ^ohanne Epifcopo Conflantinopolitana m 
illud Pfalmi ; Z)/a7 cuftodire 'viam me am , ut non peccem in lingua me a . 

1 8. S. °}ac6bi Dotloris , Sarugenfis , Epiflola ad Mar °}ac a bum Abbatem 
Monaflerii Napbefciat* , ideft , de Animabus. *-+* Jia^aa tooAX* *»»*>» JU^f 
}&_Za&j» t=&a.aXftV»p» fol. ytf*. a terg. Initium . J»2»o» 9&.**qc Lxo^o Ia-^co J^*\ 

f t ^X ^oja^ . /&*J&J9 J»£)A:to°9 t*0|W» Ja**.C /fSo&JX* )i*9 1***0 jU*A.O v=»ajQX» Ufa* 

y la^^c* Magno , fanUo , religiofo, ac prxflantifjimo Mar ^facobo Prcsbytero & Ab~ 
bati fantli Edejfeni C&nobii % quod Napbefciatenfe , nuncupatur , jacobus $anfli~ 
tatis tu* famulus . Vide Tom. i. Bibl. Orient, p. 303. ubi tria Scripturae loca 
cxponi ajacobo Sarugenfi Hiximus . Adnotatio f. 6$. v^a^s.* u^y Uk^/ ^aa^A» 
IkAsLlij ^anx A v*ij« U\U^x* Explicit Epiflo/a Mar °facobi Dofloris ad Mar 
Qfacobum Abbatem Qenobii Naphefciatenfis .. 

Subjunguntur quatuor Adnotationes ; quarum prima 9 eadem , quatotus 
Codex, manu defcrjpta, legitur ibid, in ha?c verba: w=> *s_ a__ia_\ 
jli^t^Jo JUa^.\io vaiQja,^* \**-.*4_X ^.^ |>m«^VoIo usoA\<xao-u.§a^~A>ciJDj 

Isu^^a^ )«a\^ ^ t ^a^o ^i) V*J ^aaXj /^-x»)I u,x»9 /«^»^ ¥^£&* V .^**l A^^^ft jlj 

Explicit in hoc VoiumiJh , DotJrina Abbatis Ifai* , & Adbvrtatio S.Jobannis 
Epifcopi Conflantinopolitani , & Homili* S. °/acobi Dotloris , & Epiftola ejuf> 
dem Mar °^acobi DoHoris ad Mar ^acobum, Lcenobii de Animabus Abbatem . Laus 
indinjidux Trinitati, Amen . Non fraudentur fua mercede quinque digiti , qui labo~ 
rarunt , atramento literasexaranao in pelle animalis ( in pergamena fcilicet ) 
per alas 'volucris 9 ( nempe per pennam) Orate pro me , fratres , fitmifericor- 

diam conftquar in die judicii * 

Altera Adnotatio , manu reccntiori , fol. € y. a terg. J**j> lid }:*&a SlsA 

)^Of /4s_,2>04.V t *.» ot.ia.fe • i+b+jCixsh )*2>+sa.2b* L^^oa»9 Id-^ i*^ 
wy^X— -^o f-r—^* o^^( >a^.- — *»a»t >X t ^» Jooti : ^os)ad ^ t -^i*A o — ^— ^. 

. ^^c— , — \S. ^ ia J* Aia/j |^s — ao^\ ot^-\ y— .aotio't l^a^X . jA.^Oi» A— a^ 

Hie Liber pertinet ad Monaflerium Deipane Syrorum , y«^J in deferto Scetenji eft 

Jit urn . Dono am em ilium dedit me mar at Ccenobio Mar jacobus Clifixi films de 

ttrbe Trlaran . Vt Deus concedat ei bonam retributionem una cum Santtis , qui man* 

Tom. III. K 2 das* 7 a T0MVSTERT1VS 

data ejus cuHodierunt , & fact at bonam commemorationem defunFlis ipjlus in catu 
juflorum 9 precibus Dei genitricis Maria , & omnium Santlorum y Amen . Qui autcm 
bum hi brum quo cum que mo do abUulerit , tumque qualibet ratione ufurpa c verit ; »<?» 
<vcrit y fe reum cjfe , inflar cerum 9 qui Sanfiuarium diripiunt » donee eum in fopra 
mcmoratUm locum reflitutt . 

Tcrtia Adnotatio, item manu recentiori , fol. 66. \z*h U<* l=»A.a ok+l 
** Ja^j» Jjuaiaao JjUa* ^£000 , )o£§k9 fio^^ w&jJ* J** io) ^e» o^*xoo 
u\+9 J^aX* Ji— <>i W^** IaIa^o JJ~/j U>L** ^^.^ob jU_!^x» uoife»-J }m:*!iA,o cw~y v* t JoX ^ocH^a^-X Jama* Uaa.\*>\ ^-Xilo J~~*0| Jxi — ^^ 
^ooO^ajo «^«r*& Jo*3^ i*\-I*o J&a^io )&\o&?>9 ^»j ^S^o . ^aIa\^^o J^^-a 

Z/lf /ijf* Abbatis Ifaia fpeclat ad Diaconum Qnslantinum Monatbum ex Phel* 
ga oppido . Ego fane Di r vino amove incenfus , hunc Librum pojfedi , comparaium 
Us , qua mibi Divina gratia contulit , pro utilitate & falute anima mea , & 
rcmiffone multorum peccatorum meorum 9 & pro utilitate fratrum & jiliorum meo- 
rum fpirituplium , qui degunt in meo Ccenobio , eorumque omnium * quorum in 
manus 'venerit , flogo auiem quofcumque Librum iHum cvo/t/turos * ut orent pro 
tne peccatore fupra memorato 9 ut Dominus noTier dignum me ejjiciat remijjione 
feecatorum in hoc feculo , & in futuro , Regno valor um , cum Us , qui 'voluntas 
tern ejus faciunt , per fuam wagnam mifcricordiam , perque iteftras orationes , 
tnaxime njero per preces beneditla Virginis Deique genitricis Maria 9 omnium- 
que SanHorum in fecit I a . Amen . Scripjit jacobus Mardenfs Script ov- . 

Quarta demum Adnotatio , alia manu recentiori , ibid, Jjoi J^&a *ks+\ 

)d£*.o ^*o»\ JA^^* 0° - &^)£W? U^Nw ^ U^^x»i) A *Ais^ \+2k*.\ \z>h Pertinct 
tic Liber Abbatis 1/aia ad Presbj/terum Ifaac Monacbum , Ffia filium . * Ego fane 
Di'vino amore incenjus. Cetera ut iupra. Ita ut hie Liber primo pertinuerit ad Con-r 
ftantinum Diaconum & Abbatem, deinde ad Ifaacum Elk filium Pie^byferum 
& Monachum : demujnad Tacobum Haranitam , CJi/ini filium , qui eundem 
Librum dono dedit Scctenfi Syrorum Monafterio-, quando Mofcs Nifibenus , 
cjufdem Scetenfis Coenobii Abbas,an.^32.hunc eundem Codicem cum aliis i jo. 
C Mefopotamia in Scctenfe iilud Coenobium invexit . Annum vcro , quo hie 
Codex fuit exaratus , alia a toto Codicc manu , fol. 6$. a terg. Librarius qui-* 
dam fie adnotavit U-lia** A\io *aS\ Jbx+* isi+kz Exaratus anno Gracorum 1003, 
(ideft , Chrifti fpi. ) C X. 
Odex vetufti/Ixmus , in 4. membrane us, 3 conftans foliis $6. Stronghy^ 
lis, five Syriacis antiquis Uteris exaratus $ inter Codices Mss. Syrian 
cos Nitrienfes olim Sextus : quo continentur f 
1. S. Ephr^m Syri Commentaria in Genejim J*2u*\ y&l u^ia yft. %j \n+a& 

/Am.W> i-^tf, * o1 ' l - Initium. l~^j ji 1k*i&f J~^»o t x» )&*\ ^\L\ J^-aa 

.^ ,^_iQ^^A3 l-AUijao L-^oIiaci* .-.a.\^!i lato. ^**V I.k. „ mAM i IU K^it* Quamquam Gmejis explanation fuperfedere di 
QuaHionibus tratla<veram , nullo fortajfe Lati CODICES MSS. CHALDA1C1 S1VE SYH1AC1 . 77 

Latine hate Commcntaria typis prodierunf Rom* ex Typograpbia Vaticana anno 

z 737* Tom. 1. Operum S. Ephraemi Syriace , 6c Latine , a pag. 1. ad pag. n?. 
In noftro autcrn Codice ms, Nitrienfia fol. 1. ad fol. nj. a terg. Ubi hsec cal* 
Jigraphi Adnotatio occurrit : )&*W» J**»«-a }*su* |&*»s* jja^a «^.\a. Explicit 
exp/anatio Libri Gencfeos , qui Primus est Pentateuch i , Vide quae dc diverfis 
hujufee Ephr#miana? explanations locis obiervavimus Tom. 1. Bjbliothecac 
Oricntalis a pag. 67. 

2. Ejufdem S. Epbrant Syri Comment aria in Exodum , qui eUfecundus Pen-. 
tateucbi Liter . f.<*&l t»»*&^ »aaX) j&«W» ^h 1***° **°« *^? Iwaaaa* Js&^ioZ 

U^*-& fol. 77' Initium . ^xj ^aJ&j ^Xc*a, "V^ 1&.&*V J-uaaaaj ^il* )»«a» 

» of 99 u— O^ft)o vft — <toa*y o$Zo_S© ^ — Xo . ^_ +% — ».— \ v^g£U-\* ^—1 

1/t Libra Pentateucbi fecundo , quern Exodum dicimus 5 bzenarrantur . Gfacobi cum 
feptuaginta liberis in JEgyptum ad*v.entus\ ^Jofepbi > & fratrum , cotianeot unique 
ebitus . A fol. 77. ad ptf. Frodierunc Syrace & Latine Tom. 1. Oper. S.Ephrim. 
Syr. Lat. anno 1737. a pag. ip4« ad 235. In Codice noftro Syriaco Nirricnfi 
defiderantur aliquot folia in fine : nam , uti in Praeiatione Tomi 1. Bibliothe- 
cx Oricntalis narravimus , qui hunc cum aiiis Nitricnfibus Godicibus rompa- 
raverat, confanguineus nofter Elias, Ecclefiae Aiuiochcn* Archipresbyter , 
Supcrata Nitrix iblitudine, quod reliquum- erat via: , navigio utiis , quurn 
iecundo amne conficeret , exortus repente Africus 3 qui per sftatem JKgy- 
ptum infeftare iblet , naviculam rapuit , disjecitquc ; quumque nautis re- 
„ migio deftitutis in adverfum obnitendi nulla effet ratio , cyrnba diu pro- 
cellas nequidquam elu&ata , cciilt, atque in omnium confpectu miferan* 
dum in modum fluctibus haufta eft ; lubmeriifque una cum Elia , & comire 
Monacho Libris , hie mifere in aquis periit; Elias vcro 3 ope alterius navi- 

d etiam a i9 9) 
»> 
9> gii , quod opportune fupcrvenit, imrninenti fato ereptus % ilia 

aboris cbiato proem io y facile impctravit , ut nautis , non modico laboris cbiato proem io , facile impctravit , ut fubmerios 
Codices e coeno/is Nili vorticibus expifcarentur. ,, Quamquam igitur re- 
cuperatos Codices Elias coeno oblitos tcrfit , humefa^tofque exficcavit , mul- 
ta tamen ex iis folia exciderunt . Id quod de pr.rltantiiiimis Nitricnfibus Co- 
dicibus femel mon-iitTe fufficiat . 

Is vero Codex fexto Chrifti leculo exaratus , eadem nempc manu 3 ac air 
ter, qui dicitur anno Graccorum 834. Chrifti 523. fcriptus ; quemadmodum 
mox adnotabimus , 

c x 1. 

Odei: antiquifs. in f. membraneus, conftans foliis 142- Stronghylis Uteris 
exaratus ; inter Codices Nitrienfes olim Septimus ; ubi continentur • 
1. S. Ephr/em Syri , de Ect ■■fcjia , Hymni lii. ^j&^i^ |Z^>$ }*#»*_* 
f.+\&& upo |a2i^\ ^tt) t-'ilo fol. i. Defunt priores feptem Hymni a 
qui ex noftro Codice exefderunt, Hymuus odlavus incipit o^e» l^^jy a.x+1 

uiam fuUincat ? qua irrogatas tibi injuria* to/eras? &c. A ioL 1. a tci 
fol. 11. Adnotatio calligraphi , fol. ax. a terg. |juixi^^ooi» |1»m l**+* **^-* 

y, +* a/ w io$ ^ +%Lo ^— A-A_io — .*. Abfoluti funt Hymni de Ecc/ejia * 

qui funs numero Qninquaginta duo : author e Santlo Epbrtm . Pxadierunt Syriar 

ce 78 TOMVSTERTIVS 

ce & Latine Tom. 3. Oper. S. EpJira?m Syr. Lat. a pag. 3$$. non tamefi 
omnes , jieque eodem ordine , quo in noftro Codice exhibentur . Vide recent 
fionem horum Hymnorum , quam dedimus Tom. 1. BibJ, Orient, a p. 8<5\ 

2. Ejufdem S. Epbram , de Virginitate y Hymni u. /Za\oA^> \\) |a.)^ 
<p«^&/ v^xi |4^o^s\ ^xi+.cor t -o ^uoa«» |i A i.via ^000 fol. 22. Initium . J*^a 
|a«&X oo» Jaj*^\ uoh-c^ ^^> fXM 'veterem horn in em , c»*r<? . A fol. 22, 

ad fol. 50. Adnotatio % fol, co. a tcre. fZa\o,ka \.xt Li^b w*&a*\ ^\* 
V*t *.♦_* li^o^.. AXW Abjolutijunt Hymni de Virginitate ; deque My Merits Domini noHri , qui funt 
numero Quinquaginta & unus , comppjtti a S. Beato Epbnem . Vide adnotata a no«- 
bU Tom. s. Bibl. Orient, a p. p2.ubi fingulorum Hymnorum titulos reprav 
fentavimus : non enim omnes funt de Virginitate , fed tres priores dumtaxat. 
In reliquis agimr ., de Chrifti fymbolis, de Divina Chrifti difpe-fatione : de 
tentationc Chrifti , & reportata ab eo de diabolo vi<3oria : de SS ". Jojianne Bapti- 
fta, Evangelifla, & Simone Fctto: de Nazareth': de Sichcm : de civitafe 
Ephraim : de Samaria : de mulieribus , qua? Chrifto miniftrabant : de Salomo- 
ns & Regina Saba : de Bcthfaida, Cana GaiiJ** , Hiericho, & Nairn: de 
HcmorrhojfTa , filia Jairi , Samaritana, & Chanana?a : deLot, ejufquc filfe- 
bus: dejona & Ninivitis ; dc Patribus & Prophetic, qui Nativitatcm Chri- 
fti antcccffcre : de Chrifti Nativitate , & Rcfurreftione . Non autem haec omnia 
Latine funt reddita , atqae typi* impreffa. 

3. Ejufdem S.fyArtm, de Fide , Hymni lxxxvji. L-J±a+» _o*Z J*>** 

***** ypf ***•—& e»_X* fU^x^tyt \± f fol. yt, Initium , l*+* *<m\*. 
*~*?°. \'? ^ ' V^ ***. Uoiacuoi ^a *a\J:»' ocu ^\ o»^£b> . ^n jLj*>' Pro ilia 
Bdei regula cunctis imperticnte <vttflm , quam i'lle condfdit 9 a quo omnes do fit fu« 
&us , no- cam not is in-vextt dottrinam at as noffra, audax hominum genus. A £ . yi. 
ad fol t p4- Adnptatio fol. 44. Kr ^x^L ^pp, > }Ux*+o» Ui*x> <oAa»\ 
men Domini bcnediHum, in fecu/um . ,4/k?# . Pr_, ., _ 

3. Oper. S.Ephraem, Syr. Lat, a pag. 1, Vide obferyata a nobis de hiTce 
txxxvii. Hymnis Tom, 1. Bibl. Orient, a p. «pS. ad pa?, ii<5\ 

4. Ejufdem J. £/>^*y» , adverfus Harejes , Hymni LVJ. ^.^j^ U.naa ^a? *** U^^ ? UJ^ lia\a„ ^Mte\» f^^o f. 5)4. a t. Init. w^W \ Quifauis agrum f* ^ w . ......... __ 

ar^c oA> : nunquam minus i rat us , quam qttum fwit. A fol. 04. a tag. ad fof.128.' 
a terg. Prodierunr Syriace & Latine Tom.2. Oper. S.Ephr. &y.Lat. a pag.437. 
Vjde adnotata a nobis Tom. 1. Bibl. Orient, a pag. 1 18/ ad 132. Adnotatio cal- 
igraphi , f 128. a terg. J_Aa V^a\ |^^ Ji*W« V^^^i'^ a^\-. |Km ^axi^ U+**2> c oo, ? ^.^a/ u^io Ij^o^j Abfolutifunt Hymni i,vj, J?m/; ^flf/ 1 duerft 


^ ^.*, «^\. ? J«,^a f., 2 g. a t.Init. K-io* wo, 8 .ax D \\s .i a \^ i o• U<L» 

a.^^. Urvw Mop dotlnnapoHeriprofecerc cmnri : banc 'iUtfrMffimit & 
ftrtmmtf monmmit teHatam acccpit, & Vtnmeucbo tomphxu* efl ,Br*i(huc fit* 
difapltn* alumni, tradidit : Opus profcflo ^entrabih , auod CeUHmm arcanorim 
*ra~ CODICES MSS. CHALDAICT SIVE SYRIACI. 79 trarium jure appe lies . Ab hoc fontc nobis mana-uit Paradiji Eden not itia . A fol. 
128. ad fol. 142, Prodierc Syriace & Latine Tom. 3. Oper. S. Ephr. Syr. Lat. 
a P : 'g* 5<S%. Delinit hocce opus in banc calligraphi Adnotationem : a_ia- 
opus in banc calhgr aph 
f&\ u«a» Jj:* tt £.\ ^WyJ»-na \&j* *a>X&*xu. |*> t :» Abjoluti funt By m fit 
xv, &«# * Epbram 9 de Paradi/b . 

Subne&untur bin* alia? Adnotationes Calligraphi , ex quibus 6c contento$ 
in hoc Codice Hymnos Ephrcmianos , & Epocham exarati hujus prxftantiilimi 
Codicis leitor intelliget . Adnotatio prima , fol. 142. Jb,*_a.* va*a*>\ ^\^ *W ^ia\X <p^\\o ^JL^a^o Jao» UjailJ Ua^o f*o\o J^Ji l~^<v* 1^*0 ^u/o 

foluti junt in hoc Codice , Tow/ Hymnorum lean fin ft i Epbrani : 0*^1 Tom us 


primus, de Ecclcfa . Secundus de Virginitate . Tertius de Fide . Quartus ad<ver~ 
jits barefes , ^ dfe Paradifo . Suns am em llymni de Ecclejia LI I. 25i Virginitai* 
Li. </? iv/sfc lxxxvh. Adverfus bxrefes lvi. <& Paralifo xv. Sunt mat im omnes 
J&ymni cclxi. Gloria Patri , Cir JF/7/0, £r Spiritui Sanllo ; nunc & Jemper , 6' 
//r fcculum feculorum , it/ffw . Adnptatio fecunda : ibidem . fZo.4* £0.2*0 j£*^ao J&«»o£o J*a-?o J 

/A_»\&_.^9 Jcv\, ^» M J*»£x*ao Ja.o : JaJcoj J~o,.\o J^\o Jb>H |Za^*.^\a<u3» 

Gloria , Ao/*^ , coipfjio , adoratto , magmfi Ltuia , ir gratia* u,n atlio , Patri , 
<& Filio 5 tT Spiritui Saillo : natura gonoja , tinzis Deits y qui in tribus Pcr~ 

fonts Laudatur & bencdicitur a fmerist? urns . Qu^ gratia & auxilii fui w>y 

tutc adjwvit , corroborant , conforta'vuque burnt iem ac t vuem peccatorcm Cofmam 
Abbatem ; (Sec. Abfo/utus esl mtem Liber isle s Adno Grtecw urn octi-igenteJi,na 
trigefimo quarto ( Chriiti J22. ) menfe Outfit* prior t ( Decembri ) die r v;gcji- 
ma prima , &c. i"/ y«/J" autem poBu/at banc Li brum , »/ ///#;» e i vo/ r vat , <i//r 

I crib at , ant ad ilium confer at , ^<?» autem dominis fuis eum rcHituat \ fid quo- 

enmque mo do ilium fijti 'vinduet , autfuretnr ; no'Verit 5 /i *•<?«>» y^^ //» dicjudi~ 

cii . Miferationcs Dei , qua Latronis in cruce mifcrtce fiwt , peccatoris quoque mi~ 
ftreantur , y«r/ fcripfis , 6 1 uniuerji's , jfni i/» A<?c L/^/a iegtrint , 

c x I L fJC 
Odex vetuftiffimus , in 4. membrancus , conftans foliis 93. Stronghylis * 
five Syriacis vetuftis Uteris elegantiffime exaratus • Inter Codd. Syria- 
cos Nitrienfes olim Oftavus ; quo concinentur . 
1. S. EPHRiKM Syri , ^ Paradifo Hymni xv. u; — m |a»^^ of- }*>*** 

^^a/ fol, 2. a terg. Initium . U^X> i^i . |j„T«aa«» uojo^arto^^a ^^JNaa* \m*Lx* 
/^•ioJJ om^^o^^ w»^ — !^Z Dhoina Niofis doilrina poHcri profeceri omnes , bans 

ills 8o T0MVSTERT1VS 

• * 

Hit gra c vijjiml$& renifjimis monument is teHatam accepit > & Pentateucho complex 
xus esl , Prodierc Latine & Syriace Tom. 3. Oper. S. Ephr. Syr. Lat. pag. 5G2. 
Vide f up r a Cod. cxi. fol. 128. Adnotatio f. 3^. a terg. lx&«**a» l*ux> *sq.\m, 
Us*n£ *p.+&l wj^a }*«+a^ ^»m.W» r caZ>.kjLxi+> Abfoluti futtt Bymni xv. de Para- 
difo , compofiti a fantlo beato Ephrtm . 

2. Ejufdem San&i Ephra:m Syri 9 TAymni de Nat imitate xv. U»***o ^=»ol 
*p,+;&l u;ao Ja-^o* jO|X*9 )*\+ A*a* fol. 35). a terg. Initium . ^ 1^ }*<** |joi 

Qr at iflifhus } mult que jucundijfimus accidlt Regibus , Sacerdotibus ac Prophet is 
hodiernus dies : ip jorum Jiquidem pradicliones re prtflitit , idemque confirm a'V it . 

Prodie re Syriace & Latine Tom. 2. Oper. S. Ephr. Syr. Lat. a pag. 3p<5*. Vi- 
de adnotataa nobis Tom. 1. Bibl. Orient, a pag. 80. ubi de numero Hymno- 
rumdiximus, eos nimirum revera effe xxvu. fed xv. dumraxat dici , quia 
totidem Tonis canuntur „ Adnotatio fol. ^2. a terg. o»*\* &▲£** U»>*aa «"&^ ^\X\o j*,o> Ja^cuD* ^o^e |*a^o J^jJ U^a^ . ,li^<\^ «*wa/ Sft*xx\ ^aft-aa* \r*>J 

-*:*>( ^*.v> . , ,\X Abfoluti fun t Hvmni de Nat i'vitate 'Domini mmtinhti a fantlo ^joi ^ao — ^X Abfoluti funt Hymni de Natrvitate 'Domini 9 compojiti a fantio 
beato Ephr am . Gloria Patri & Filio tr Spirit ui Sanclo ,. nunc & femper if in 
feculum feculorum . Amen . 

Adnotationes , ex quibus colligirur at as hujufce pra?ftantiffimi Codicis , 
& quando in Scetcnfe Coenobium eft inlatum . Adnotatio prima , ejufdem 
calJigraphi manu , fol. 552. a terg. |o>\«.2t J-i&^so y*&l *;:»* Jjo» Ja&a ^^a 
&\Lo ^ts^O ll^CU^oi ^U-J £^*^ ^iAsX «pa*,^ ^J <f>\&A,l . AftA^ 

jl,—j : )— jo) j, — :*&a* o> — .=» l+sx* »-- »* ^-.a . J**©,* jc**£» rA ^^ u»oi*ia>*iSs l .> 

yL(\i*i~V — aai* oiJLa_^K2i.io ^js^—X/o ^\o wojO^oa ^A. y._ io : ^^{-..io v»0)o-^X 

Scrtpjit Lib>um hunc Sancli Ephr asm Dotloris , Barlaham fcriptor Edffinus , 
qui habitat in Sarmin (Sirimiscft urbs in Syria) /?r<? benediHo Cxnobio Sancli 
Danielis , quod efl in Nlonte Sciu I ach[ Soloes appellator, Abfolutus autem fuit 
die *vigejima Scebat [Februarii j Awro Alexandria }. Feria fecunda ^ejunii ♦ 
Duifqu.s in hoc Itbro legerit , oret pro eo , die at que . Domine dele defetius ejus , 
aijorve , & aufer peccata ejus propter mifericordiam tuam . Annus Alcxandri 
8^3. refpondet anno Chrifti yyi. quo Pafclia celebratum eft die p. Aprilis , 
& fcria 2. hebdomad* prima; jejunii inciait in diem 20. Februarii . Ex quo 
intelligimus , Epocham Alcxandri juxtamentem hujus Barlaha? Edeffenj , Chri- 
itiana priorcm effe annis 312. non , ut vulgo Syri fupputant , annis 311. 
Adnotatio altera, manu recention , fol. 1. |^j )yo*y l^&eyo /Wojo h&+\L 

• \?°^ *?**? *^t > jiia *° ^-a^^i ^&:»> oei /ch^ /o^» ). f .Mo Ijo, )i.^ t >o 

)d — ^j fA_*« )^\xi^ ^.jjl ^^a* iio . ^oia <aZoJNW» ^a\o o>\ Jowj WSs* 

|iA_j Jio vno--oaa — jo ?oi_^j o7 Uoi |jJo,a>k\ U*J\* of .oo^iio ^^ ^X ^o^SUf 

paAva o'W . Uof ? asj N \x^ utoa- . •*!/ Um^o J^J^j U-/o . |i, A » | ? o, ^o W/ 

Ui^*^ M>io ^ai/o ^Zjiaoo laS^. A4JV ^Vix ^o i+*b Uciio b«^9 -^^ ^01 

In honor cm f Cb* to , ey cxaltaiioncm hujus facrt 'Monaftcrii Dcipar* Sy- 
rorum in defer to Scctenfi , Budiofe comparauit Librum hunc , una cum aliis 
mult is , nimirum ducentis , & quinquaginu , Mofes humilis ac peccator , 
eognomento Nipt onus , quorum pier of que emit , nonnullos <vcro dono obla- tos CODICES MSS. CHALDA1CI S1VE SYRUC1 . 81 

tos acccpit , dum Bagdadum profeRus efi , pro negotiis hujus Ere mi , & Mona- 
cborum ibidem commorantium . Vt Deus , pro cujus gloria , & propter legentium 
ntilitatem id labor is fufcepit , parcat ei , omnibufque , qui partem in Us babuere . 
Ncmini autcm per r vi t vwn Dei Verbum fas eslo * quempiam ex i I Us Jib i ^ir/di ca- 
re 5 aut memoriam banc delere y obliterare , i/el expungere j neque eos ex iflo Ato- 
nal! erio extrahere . Si quis [ecus aufus fuerit , anathema fit . Parce animce tux 9 
infelix . Ad'ven.erunt isTi Codices una cum memorato fuperius Mofe Abbate , An- 
vo Graecorum mil/efimo ducentefimo quadragefimo tertio [ idefi , Chrifti 5)32. 3 
H#c cadem Adnotatio fingulis fere Codicibus , quos Mofes e Mefopotamia in 
Scctcnfc Monafterium advexit , iifdeqi plane verbis prsefixa legitur . 

c x 1 1 1. 

Odex antiquiillmus , in 8. membrancus , conftans foliis 170. Stronghylis 
feu Syriacis vetuftis Uteris elegantiffime exaratus, inter Syriacos Ni- 
trienfes Codd. olim Nonus ; ubi continentur . 

S. Ephr^M Syri , de Vide Mymni lxxxvii. J***** Uoim^oi ^> *-^a I*.*** 

y>*t&l w;ia fol. i.Defunt priora folia 3. qua: tamen iuppleri poflunt ex Cod. 
cxi. fo], ji, Initium . V-.a «&\j,aQ 00, ^\ opcuay \.z W-* Ja*j 0* *a^«. 
J.**> Ay J jo, . ^\ L+„ }Uixx+oi Pro ilia Fidei regula cunRis impertiente <vitam , 
quam ille condidit 9 a quo omnes doRi fumus , novum nobis invexit doRrinam &tas 
noflra , audax bominum genus . Prodicre Syriace & Latine Tom. 3. Oper. S. 
Ephr. Syr. Lat. pag. 1. Adnotatio calligraphi , f. 15:0. J^rua^ va^a^oix j>\j* 

y> *♦ &/ u; lao AbColuti funt in hoc Codice Hymni lxxxvii. de Fide : ©/>»* 

inclyti S. Epbnem . 

Subeft ibidem ha?c alia Adnotatio , recentiori tamen manu defcripta . 
fol. 150. u — ^^siaah J* — =>• — ao-^y J — ***« — coy /;.*♦ — ^ ta J__^A— a va at* ^ l^i^a Jjo>\ o*\ J&X H {jo, Jjyo|Q.^\ JL\y ^^o . ^s d»i^/© Aisoa^o JlAiQ«.io J*,a*>o 

. y*> ^^lo l^a^W ^a«,a Jr-?? JsifcOXb,*a/ *ax»a- U&^o )#>7^ ^^ i ! J ^01 

Z)c?/7o ^rf/^ Librum biwc Monaslcrio Syorum, quod hi Scctenfi defer to jitun eft, Zoa- 
ras Pauli films Tagritcnfis : ut Dvminus parcat & benedtcat ei , acfiliis ejus , 
Abda/«e nimirum , & Mofi Diacono , & jofepb , & Abraham , Quicumque ad- 
notationem islam deleaver it , aut Librum bw.c expratdiRo MonaUerio abfiraxerit 9 
anathema fit , <r furor Domini in ipfum dejeendut . Amen . Qui autem in eo le- 
gerit , orct pro humili , ac peccatore Jofepbo Epifcopo facri Monaflcrii Rafipbta , 
propter Dominum noflrum . 

is Codex cadem manu, ac proxime antecedens , exaratus eft . Unus au- 
tem ftjitex illis, quos Mofes Nilibenus Abbas dono fibi oblatos detulit ad 
Scetenfc Syrorum Monafterium , Anno Graxorum 1243. Chrifti $32. 

c x 1 v. 

Odex vctuftillimus , in fol. membraneus , conftans foliis ifo. Stron» 
ghylis, feu Syriacis antiquis Uteris elegantiffime exaratus, inter Sy- 
riacos Nitrienfcs Codd, olim Duodecimos • ibi continctur . 
Tom. JlL L S.Ja- 
8a T0MVSTERT1VS 

S. Jacobi Doctoris Sarugensis Batnarum Episcopi , Homilia 

tricarum Liber . JLi_a^ — * isi&av» *.;_:» J^*&\ *»***/» U*>\—x> 
; Continet Homilias xxxi. Porro Jacobi hujus 
Syrorum Doftoris gefta retulimus Tom. i. Bibl. Orient, a pag. 28(5*. Ubi often- 
fum eft, eum natum anno Chr. 45-2. fcripta fua evulgare coepiffe anno 472. 
Epifcopum Batnarum creatum fuiffe anno 515?. deceffiffc die 2*9. Novembris 
anno pi. Orthodoxum autem fuiffe, non modo ejus Scripta demonftrant , 
fed etiam ex Timotheo Presbytero palamfit , qui in Jib. de Receptionc ha?rc- 
ticorumapud Cotelcrium Tom, 3. Monument. Eccl. Gra?c. pag. 3p<5\ eundem 
ajacobo Zanzalo harretico diftingucns , Orthodoxum diferte adpeilat , in ha?c 
verba : Eutycbianitt* , eorumquc Sodalis Diofcorus , ac deinde Se-verus , & ja- 
cobus ; non ille Batnarum Orthodoxus , fed alius htreticus , ceteriquc Acepbali . 
Batna vero, cujus Epifcopus Jacobus fuit , Stephano telle, Vrbs Orrhocnes , 
gcntilitium Batnaus: & Procopius lib. 2..de beil. Perfico cap. 12. ait, earn ef- 
ie Vrbeculam nullius nominis , unius diet itinere ab Edefa dislantemz Antoni- 
nus den icjue in Itinerario: A Batnis ad Edeffam M. P. X Ad Metricas ejus 
homilias quod fpeftat , in vita ejufdem , dicuntur effe feptingentx & tres fu- 
pra fexaginta , quarum prima eft , quam de Curru Ezechielis fcripfit , poftre- 
ma vero de Maria & Gogoltha , quam imperfeftam reliquit . Qu* vero m Co- 
dicibusnoilris Vaticanis exftant , easTom.i. Biblioth. Orient, a p. 30?. ad 34b. 
rcceniuimus . Porro in hoc , quern pra? manibus habcmus , Codice continentur 
Homilia? fequentes . I. Homily decern de Mofe J*** ^* h**> tel* quarum Prima fol. I. 
atergoincipit.uoicoof^o •fta/3 W***>-*& Jt« va c*-> |fc-a Secunda dcfinit in 
hxc verba. ^^ oa> <*:> v pa\jm H-a »«a» Initium enim defideratur fol. 
13. Tcrtia fol. if. ; ^ W \\ a^ ^ ; ,i { aA . A A ^ Quartafol. 22. *^|l 
s*stezh r *l jk^** ^o AXa*/ Quinta infcribitur ^\^ia\o i+«x> \x de Mofe 
^A.naiec : Initium fr*U ^x «? <*Js>$ U«*J vai Hax eadem habetur in 
Cod Nitncnfi v fol. ,4* Sexta ]**» *ttoj^\*. J**. 1^ \x de Mofe 
CTSJjce, deque Mop ctrcumcijione \ habetur in Cod. Nitrienfi xiv fol \o 
Delink in hsc verba; yu&o* f ^ . h^\ f ±\±. JL.± W. Septima infcri- 
bitur |Wia> J*^ \x de Synagog* adulter io , incipit f. 38. e> o, l+**x> M 
jA^jl ^X t*b w\ Exftat in Cod. Nitr. v. f. 442. O&iva fol. 40. U h Ja>\± 
J-***. w_ja_ ? K** In illudMofis: Ottende mihi gloriam tuam . Initium . Aj/ 
y** l^^y ln+u*\ \*<» J*j*x Cod. Nitr. xiv. fol. 42. Nona & Decima ^.x 

&Tv^*5? de I? uUur * Mo f ls • Initium : ^* ^ +**> u»*> i>~**j>i> 

Vide Cod. Nitr. v. f. 14*. Laudantur ha? decern Homili* dc itfo/> a Georgio au- 
thorc vita? ejufdem S. jacobi Sarugenfis in hxc verba: f*»l* v^ol l*«* \\o 
lia^^ ^aa jirax Z)r Mo/? y«o ? »^ ^frff/w Homilias Doflor compojuit. Porro in Co- 
dice noitro poll folium 23. delideratur quaternio , & folia feptem , qua? in Ni- 
Ji aJveo cxciderunt: luppleri tamen poffunt ex Codicibus Nitricniibus v. & 
xiv. uti iupra adnotavimus . 

' 2. Ejufdem S. Jacobi Sarugenfis , de Velo , quo fades Mo (is operiebatur t»\o 

t^ ^ , ? ,a ^^ VX ^ ax ^ ^^? fol 45. Initium . ii/i^^ ^ # .o 
v.X /oo, ^U* Ue;a Exftat etiam in Cod. Nitr. v. fol. 23, & Cod. Nitr. xiv- 

lOJ. 37. 

3- Ejufdem de Balaam & Bake «\ ao ^^a \x f. <o. Initium . 

4. Ejuf- 

CODICES MSS. CHALDA1CI SIVE SYR1AC1 . 8 3 

4. Ejufdcm , de Beato Pbinees , qui quum orajpt , mortem cohibuit . fc*k» 
y. Ejufdcm, de Serpents aneo , quern exalta-vit Mofes indeferto. /»*Jaa 

)^ t »a t*a* y>*9h J*~jj J*cu. \x fol, tfo« Initium . wo^.^/ ««j/»» J ^ r \ 

6. Ejufdem , de duobus Wis PaJJeribus , quorum alter juxta Legem ad fin* 
tern aqunrum necabatur , alter pro peccato dimittebatur . ^.ZjZ^Xoi , \x Jp*|*j 

fol. 6*4, a terg. Initium. «Z*.oojk Jx*ix c=*©Z y^o uX^oT 

7. Ejufdem j de duobus Hircis 9 quorum alter juxta Legem ad oHium Ta- 
bernaeuli matlabatur , alter a Sacerdote in defertum ad A^elem dimittebatur . 

«*»o . Jj^iJ ^a.*:** }^ii\^ <aa~p>jk* *~y \ c**sxx\2* foot ^Ad» W*&r ^\ei \.X li*>k* 

\+]l\\ }^*xi\ Jjop ***j (.<?$. Initium . JoCSs. *a! w&Ix»Z U$**a »»fl»? f*a**X 

8. Ejufdem, de Vacca rubra , qua juxta Legem comburebatur pro peccatis 
Synagogue . JAut&ia* oj*ojL§.~ «&X«» »aJZ) tooo^ai^ ».*jas» J&,ny>nni> jZioZ > \X j«^oJa» 

fol. 75:. Initium, Of.^Z&:»\ Jj/ ^^o Joj y**J»» '*^^ 

p. Ejufdem , </* Ciborum deleffu |AXJaJ*> ^ioa ^X* J^ak» fol. 7^. a t. 
Initium . oj—Xa Jx*jJ ^ojjL^*** o»&X*» |+*om> J:*{ 

10. Ejufdem, de Rahab meretrice |M o«.i \\ |^|^b f. 80. Deeft init. 

ii. Ejufdem, de °jfofue flio Nun. ^j i,a ^«a a \x J*aoJ* fol. 8<f. Ini- 
tium • Ui**>h yOOt.-*.^*^^ u^j Via** 

12. Ejufdcm, altera Homilia <& ^ofue filio Hun . . o.x >a> ^<*a- ^X. U+~l 

f. po. Defideratur initium . 

13. Ejufdcm, de Gedeone ^\^^\.X fcaako £.$4. Deeft initium . Deiinit 
f. 103. in hare verba. e-T^jJ, ©j.X <v.^q*^ q— .001 ^oa-o uXsol/ 
14. Ejufdem >de Samfone .oam*. ^X* )»a&Jao f. 103.. Initium . »**)*? J**i* 

15. Ejufdem, de Samfone y deque EleBorum lapfu »«»*. V\j ^»>^» ^fc» 
J*«Za^» J&Xa&as V^o iol. iop..a terg. Initium . s^io» « — a ^ 

i<5\ Ejufdem , </<• u4#r<f Dei , quam abduxere 'PhiliHcei .. oilaafi ^cXj /poto 

i-I^A^^ opta* ^a W^j ^113. Initium. Jj/ ioji t a po7 v-.\^oi foati^ 0/ 

17. Ejufdem, deOza, qui pxnam mortis fubiit , quum Arc am Dei fuBine* 

re 'vellet |JUao» JIa a ^^ yMaoio ^C^ao |o%^t o»jo>JJ f^x^ao »a JjJiX^X. )ioo^o f. 125. 

a terg. Initium . r ^ "V^iaVo wZW uiw wa o» v ^a p<wk 

18. Ejufdem / , de David', & Goliad \ dequ/Cbn&i Myflerio . ^X |po^o 

U*AiflJ O||/Vo ^\a^^o ^oj f. I2p. Init. {*0» Vg»ioi,io7j ^ ^oi^oji^ j^j/ 

ip. Ejuficm, Homilia altera </^ David , C Goliad*. Initium »}*•»»» Ji^o 

yiia |xx^i M ^]Ja e^ol f. 133. 

20. Ejufdcm , de ira Dei in filiosjfrael \ eo quod Daruid eos numerari juf~ 

fijfet , f. 137. t *o t \ ^k^o ^Jfuao*!^ \+i*u% o^Mm Ioo»> |«^W» "* # oi ^^ Jf^^o 

Initium . v^i* )><*k£> a^,3a^a\ >XqV u r io "Li, 

21. Ejufdem, de Hofee Propheta , ir duabus ejus uxor i bus . Nu^j^ooi ^X 

^cJaAj ^Zi'Io Ji^aj f. 141. Initium . }L*+zxi\ |^ia ^.o>^> JLlof JioXi 

22. Ejufdem , dcjilia Qfepbte . oj — \*j ^ o»\«» wKaj> e»Z,.^ ^X h^l* 
li&\*> to aa \ 4 wiA> U^*4,9 f. i4<*». Initium . v.o,o t ^x\ UJ-. <^X^o /ooij |U^o J^a 
Defideratur finis : fupplcri tamen poteft ex Cod. Nitrienfi v. fol.. 332. 

Tom. Ul. L 2 Is 
84 T M V S TERT IV S. 

Is Codex eadem manu exaratus eft , ac Nitrienfis Septimus , Anno 

aempe , Chrifti 523, 

c x v. 

Odex vetufti/IImus , in 4. membraneus , conftans foliis 238. Stronghy* 
_ lis, feu antiquis Syriacis Uteris exaratus . Inter Syriacos Nitrienfes oiim 
Tcrtius decimus; quo continentur. 

S. Jacobi Sarugensis Batnarum Episcopi , HomilU Metrics: Ja*aia 
^a^aj IfiaAtt^. \aa*\* t*so U**a> )"**\*» Videlicet. 1. De E/iJao Prophet* 
<J Sulamitide jA**a\*o U^ *l*^ \,x 1***o J**>U fol. 1. Initium JUaX 
w*a\\> Vide Tom. i,Bjbl. Orient, pag. 337. 

2. Ejufdcm , dePub/icano, & Pharifeo , qui afcenderunt in Templum ad 
orandum . w~\ ^-^ ? c^^^X Jia.*o>\ *-*>\r*» U^ao Ioaso Jo, ^x J;*>J* 
v*a*x. fol. 7. Initium . U^* 1-1- /ch^v *^> oiUi±\* Vide Tom. cit. p.317. 

- Ejufdem s de adificatione Tunis Bate/ice JI»«^o» o»i*ia ^X* Ji^ojao v^ol OX W Vide Tom. cit. pag. 335. 4. Ejufdem , de defponfatione Rebecca . U^yy oUo^-x* V>.> J;*J:» ^ol \ao» &Q\ Vide Tom. cit. pag. 312. ' 

$. Ejufdem, de Saul, qui -vocatus eft Paulus , ^oU V^* /**>[*> vaol 

Via ^ f w*i~.\ ^*a» ^\ Q a u_iaZ/> fol, 1$). Initium . h f >Xal*> oiIa£k*a*» 
o,_\a ixiji Viae Tom. cit. pag." 328. u 

£". Ejufdcm , de S. Stephano Protomartyre . ^caa^co/ JU*^a Vs^ )**)* vsol 

■ Hr^rt ^ AflD ? 'y**? ***> foL 3P- Initium . JJa\-\ wj*fi )>o^> )&** 
Ki~o Viae 1 om. cit. pag. 311. * # 

g. Ejufdem, de Nat imitate Domini . ^ o»*\. & >r » N^> b*J* vao* 

^.^ u ^ ?+*? foI - 44- Initium . •* 9L4*, Jo>^ i*VA* °°> f*** 
w»aa Vide Tom, cit. pag. 3 op, ' ' 

S. Ejufdem, de Cherub & Lnrone Ja^o jbota \\* fc*J* *»oZ fol.tfi* 

*tcrg. Initium . U*gx | t \. ; *:*o,a* ,.» u*\*> '**/ Vide Tom. cit. pag. 

32?. ubi inter Homilias de Crucifixion* Domini inferiptas , quinto hare loco 
recenletur . 

9. Ejufdem, QuodnonliceateTemploegredi tempore fantlor urn Sacr amen* 
forum . I*-*!* )))» W±* Jla.o, e ^ aj , ^jJJ ^„ Jb v 'o, ^x )M*> «*<>L 
ioJ.73. Imtium. |iaV-^o ^^ ?»** U*"* oZ^Vide Tom. cit. pag. 327. 
ubi niter Homihas de EuchariHia inferiptas , fecundum locum occupat . 

10. Ejufdcm , de Pueris Ephefi . u*axW> V±S± \.\> o>\., ^oi fol. 79. 

Initium . o>\ hl*.\ o^il w^^ /o,!^ ^ Vide Tom. cit. pag*. 33S . ubi mo- 

nuimus, m hac Jacobi Homjlia'agi de Sfin&i* iliis Martyribus , quos &- 
/>*//» Dcrmientcs vocant , 

11. Ejufdcm , de Fi/io minore , rar ^^ y?/^ dijjipa-vit , hoc eft, de Filio 
irrooigo . v.o,o^aj w^a ? (iaXi h* \x ? J^^ ^ I fol, 82. a tcrg. Initium . 

Ita [earn da de Fi/io prodigo dicitur . 6 

rcrg f Initium . ^ a i^ ^^ jLJf |o ^^ vide Tom / dt< pag- $l f f 

l 3, Ejllfr CODICES MSS. CHALDAICI SIVE SYRIACI . 8y 

13. Ejufdem, de SanBis Martyr thus . U J!*».o /^o»as \m h*>Ua <h\*> ^ I 
fol. 101. Initium . ^oo^-jo^II J^vU^/ ^ k~j*)L~, Vide Tom. cit. pag.33p. 

14, Ejufdem , de Hofannis . U^-+><>! \.\* /♦^o^o o>\-»j eaoi fol. 105. a 
terg, Initium, a*~<r )kZ+** «M*> ****-Jf U^j j\^j Vide Tom. cit. pag. 322* Adnotatio fol. in. Joa^aa V^&fi\^ W^\ ^*A»» UvI'ao/ \.2k9 hsoUa «*\j» 

^£>2>» laajam^aj Explicit Homilia de Hofannis , compofita. a S. Qfacobo Doftore* 

Mpiftopo Batnarum . 

. 15. Ejufdem , de Muliere , qua feptem *viros babuit . uot Xx )**)» <fc*£ 
Jjla^q K2kaA\^ vpoy *U««*^ )*>&■» JZAj/ fol. in. Initium . |jfts-L*aoj ffcaa^o 

o^> V-^»/» ^asa/taba Vide Tom. cit, pag. 315. ubi & inferibitur ^a< 

J&Jltao9 }Jte*+a de RefurreQionp mortuorum iV. Ejufdem , de decern Virginibus u*aa\ 7****? ^«&* • tflB ^ r ^^? SSx% ^ 

Jj^x*> va*.oX» fpl. 117. Initium o»S.a^.~X J+A Jaa^Jx yOO^-3* JiojaJf Jj&*» 

Vide Tom. cit. pag. 322. 

17. Ejufdem, de Nat imitate Domini f±*o> o*j ©»A* *■** ^^? fe*>k* 
Usl\* s**jbx* Ve**\ fol- 12 $ % a *erg. Initium jo£»» I^W* MX *-^» fa* Jioil 
Vide Tom. cit, pag. jop. 

18. Ejufdem , de Fide . fid*** ^x* h*Uo ©£~* **°i &'• 131. a terg. 
Initium * J<*X ** y&X*» U+*i *ty^W Vide Tom. cit. pag. 324. 

1 p. Ejufdem y de Abraham , ejufque myfleriis* . ^0^/ , V^ f»*J.ao ks©1 
woia^isoaa^o fol. 15:7. Initium . ^0*2*/ t y JL<*!^ U-.\«^ \* Vide Tom. cit. 
pag. 322. & 323. ubi etiam inferibitur , de Abraham & °}faac \ eademque 
Homilia exftat in Cod. Nitr. v. fol. 3pp. & Syriaco noftro vn. f. 217. 

ao. Ejufdem, de Hat imitate Domini , deque Stella , qux Magis apparuit, 
<l? de caede hfantium \\o J**J!^m&. wJU-i/j }^aa ^Xo am <*A- "\\* )+x>b* 
^£c» J&aatt*a{ ^an\* w*^ ?***? JfalX^ IL-^o foL 173.. Initium . J~j> 
uo,q .^u^i ^» J*>\«- JLjqj k>> Vide Tom. cit. pag. 3 op. 

21. Ejufdem., <& k*W* , Az.aria » <£r Mifaele , y»/ in ferruacem ignis mifi 
fi funt . Jiajjjjoil^ ^W) VJLa*»o J/nXo Um~\x%)**\* ^oiibl. 187. 
a terg, Initium . |Axu^» ^ ^ ^*Z**m* J*> j^ Vide "Tom. cit. pag.33p. ^ 

22. Ejufdem, define mundi , & eonfummajione fevuli , deque feemdo Chri* 
sli ad-ventu ),, -» f ^JLtlf d«uU^ \\o ixt\X> oil^ ^\> ;^|» fol. 207. Initium . li-cX uXi'I ^-^ai^oo # *o^2»^ ^ tfa Vide Tom. cit. pag. 314 

23. Ejufdem, Homilia prima de opere fex dierum U*o*g JpoJbo o>\*j vaol 
ilio^ ^W X\* fol. 22. a terg. Initium » ^.io^ . |o^X /^ &**»»*» oo» jio JU b» 
aVA ^x> uom^^a KWo Vide Tom* cit. pag. ^p. 

24. Ejufdem, Homilia fecunda de opere fexdicum. JiAL fc*Ua o^jvao! 
J-^oo* iu/ ^Xf fol. 235:. a terg. Initium . Jill* &x,*2t Js^x* |oom» J-ri© *ao./o \x\j UIaa\ U^»^^A ^ra)oopo Vide Tom, cit. pag. 33P. 

25. S.Ephrtm Syri , Carmen Iteptafyllabum , Paratneticum , principio 
&fine mutilum . Incipitab iis verbis > fol. 22p. t aj «X*mJ J^a~> 1^*^^ °.oi 

Is Codex atatem pra-fert Seculi feptimi , vcl o<3avi ; eademquippe ma* 
-nu , ac fuperior Codex cxiv. eft exaratus • Codex 


» r U TO M V S TERTIV S 
CXVI. 

Odex pcrantiquus , in 4, membraneus , conftans foliis 43. Stronghy- 
lis, ieqSyriacis yetuftis Uteris cxaratus . Inter Codices Syriacos Ni- 
trienfes olim Undccimus . Jbi continentur . 
S. Jacobi Sarugensis , Episcopi Batnarum , Homilia? Metric* xx. qua- 
rum Indicem fol. 42. reperias . Verum avulfis prioribus duodeviginti quinter- 
nionibus , prater aliarum titulos , quos infra exhibebimus , nonexftant in hoc 
Codice , nifi Homiiiae , qua? fequuntur ; nimirum . 

1. De Peccatrice , Homilia decima feptima , t»"oi ^x> *x*x Aa*> l^o^a 
)k~&~ fol, i.Incipitabiis verbis w*^ Joom* JW ^J-W <** t .i4^*a\ Defi- 
deratur initium; quod tamen fuppleri poteft ex Codice Nitrienfi v. fol. 457. 
Vide Tom. 1. BibI, Orient, pag. 324. 

2. Ejufdem Jacobi Sarugenfis , de Aebarfilio Charmi , quern 06 furtum la- 
pidcrverunt Ifraelitt 3 Homilia xvm. K*a» *»*& ia ;ax V>> *»adM»Z» /**>}*» 
JialX* tao*x> upo fol. j. a terg. Initium', uo,**/* Jw* j»ZaX o4ufr )*3s. »a 
Vide Tom. cit. pag. 333. 

3. Ejufdem, de AfaRege Iff ad ', Homi/ia xix. M Vk» ^\W» h*h* 

l±\* fol. 17. Initium. Jc*$s ^> ^o^^o ^ u^a i*x/ Vide Tom. cit.p.334. 

4. Ejufdem, </* Euchariflia, HomiJia xx. J*^^f \x» -»t»x» fo»J* 
f.30. Imtium. A4^=>- fA-/* W Joo, A_^/ *Ss Vide Tom. cit. pag. 313. ubi 
ex Cod. Nitr. v. fol. 16 s , inferibitur ] de DefmHis . 

5. Antipbona per anni circulum • J*u*.> ojWc^^ v^x^ \,a> Ji-luX fol. 

3<f. a terg. Initium . wou*^aXo -*-** U-JI wo^o^ 

tf. !//<&*• Homiliarum xx. qua? olim in hoc Codice exftabant . cX-^W 
irar* nomiuarum xx. qua? oJim in Hoc tJociice cxitabant . ox^ro/ 

\f°^^? J*-^^*» / ♦* J* i*oi J^Aa.:* fol. 42. Nimirum . Uio^o U*>|* 
Jia\*» v^a.ax. w** , _*, ^ ? o^\ A ^^ >Vx Homilia 1 . «& Nati-vitaie Do- 
ptint . ^**> /o^^ss U\+> eUib\<vo ^x* ^iZ> k*J» Homilia 11. <& laudibus 
Dei genie r ids Maria. *!*:»* .♦,*» oJjf VL> JKxZ* /**U Homilia HI. 
^Xj /^^wZj J*ao|ao Homilia in. A 

Paranejis S. Epbrcem . K*^* &*++* uokL^»\o^ "\x> |axu»^ )^o|io Ho- 
U de laudibus °}ohannis Baptifl* . X^o |^i» v c\y^ ^> " fa** |^^ 
^°? oij\* Homilia vi.de Simeone Sene , deque Nati*vitate tiomini* in car- 
ne . ^x=*Wy U^^°^oo^ ^\.x» ) \^ >.» \v*>\*> Homilia \ii. de facro Quadragc/ma- 
li Jejunio . uo^:-/ ^ — \o 4u»*. \\> JLiioIf Ubt Homilia VIII. A S?j/^ , 
ejufque fratribus . /A^Xia \.\ ? )b^Z> I^W Ha»/7/* ix. ^ Qjananta . )M* 
^*^° A ^^ l#^»\> Homilia x, A Samaritana . »W* >^ia~ \.X ^c^«.^9 l^l^o 
few/V/tf xi. de Amid* ruer/ione . i^\ N^, iA*i'U f&l* Horn j/ia x\u Je LaX.a- 

ro . J4Xfco/> U^^rj I »~ ^X ^s\^\Z> /♦.iojio Homilia xm. de facra Hoftn- 

nantm Dominica . ^*; oiiafiuxjio o^-. ^X * v»\k**b l^j» Ji^///^ xiv. A P^ 

jione & Gvafixione Domini, jia^ Ja\* ift«JU(g^o ^X i^X ^^.9 JpoJ* 

Homilia xv. ^ ConHantino Imperatorc leprofo . |A Wrf w 01 ^,x ? ^xi^ )^.Jx 

Hp«/7/tf xvi. de Vidua. JjK^. ^0, ^X ^^^ J^Jio Homilia xvu/de Pec catrice U*** ^ ^X ^x ^X Ai^Z> /^o^ ft/8/7/tf xvm. de Achar filio Charmi . 
h\^o W \x ;^U ? fptj* Homiliaxix.de AfaRege. \—± .^X> JpoU 

^u^ ' Hom,/ia xx ' ^ EucbariHia . Porro ex hifce viginti Homiliis , ut fu- 
pra oblervatum eft , quatuor tantum poftrema in hoc Codice fuperfunt . 

Is Co- CODICES MSS. CHALDAICI SIVE SYRIAC1 . S 7 

Is Codex cxaratus eft Anno ChriiU 857. pertinuitque olim ad quemdam 
Johannem Diaconum ; uti ex duabus hifce Adnotationifcms liquet ; quarum 
prima, fol. 42. a terg. manu CaUigraphi ejufdem Codicis conicr.ipta, eft Jiu- 
jufmodi : UZ»**9 ^lio ^J&t_*o JJi*>o Ja Sv Ax* )+sqU*> Jjo» 1^^-a +*JS — cot U-&*~ ^»9 oO&3 . aaocCu..ix-$sJ.£i9 J^*v-\aSur£»ao ajoa-fiJUiaXJ U-iBa-^o . la»*»£>& 

yr^o "V^^o sA <aa-2iA_j . c*2> wi**>* ^>**> /ya&o e^ Abfolutus esl hie Homilia- 
rum Liber Anno Grsecqrum millejimo , cemejimo fexagejimo nuno , menfe Tefri po- 
Her iore , ( Novembn ) feria Jexta , die duodecimo ejufdem men/is : die bus beat if 
JimiMar Jobannis Patriarch* , & die bus Cyriaci Nlctropolitae Callinici . Scri* 
pjit eum peccator , & miferationum Dei indigens , Abibus , indignus Monacbus , & 
CuHos JEdis S, Cyri . Quifquis cum peruolutarit , mendumque id eo repererit , 
parent mibi propter Dominum noHrum . Ex hac Adnotafione colligitur > sfoban- 
nem Syrorum Jacobitarum Patriarcham , qui inter Dionyfium 11. & Bahlium 
1. Tom. 2. Bibl. Orient. pag v 34p. recenfetur j ante annum Grsec. ntfp. Chr. 
85^. eleflum fuifle : adeoquc in Codice Syriaeo Chronici Abulpharagii men- 
dum cubare , ubi is dicitur , Anno Gvxc. 1221. Chr. pio. Patriarcha creatus . 
Adnotatio altera, fol. 43. J**:>a*>o o»_.*j/a^> r*xJ*o9 Jjo* i^&a \+o\oJS~l 

U>La.~ ^.J^ia Uo>aa/j JA.X09 ^QO UO|0^/ &*.2^9 /c*^\9 fA.1-. 1 ^ — So \*o*.».J.09 U^c^lo 

. oo»j U+l Jjj \.a.^ jjoiJ^&a.\ <*\ \U>y ^J^a .\toio*4-t^.9 Jj*— aojo o*-.sooxa* D J conum Zagugjeum , qui ilium beneficio jibi a Deo col la to , £? judore *vultus 
fui Jibi comparavit , propter fuum ipjhts profctlum , & propter mctnoriam fuorutn 
defiintloruin . Qitifquis <vero hunc Librum quocumque modo poHuiwverit , eumque 
memorato ^Johanm Diacono minime reHituerit , Jed ilium Jibi ^vindica-verit ; no e oc- 
rit 9 fe <violaJJc *verium Dei tremendum , terribile , horribile ; donee eumdem ei- 

dem sjohamri reddiderit , &c. 

c X V I !. 

COdex vetuflus, in folio maximo, bombycinus , conflans foliis yyj. Syv 
riacis Uteris exaratus . Inter Syriacos Nitrienfes Codd.olim Quintus ; quo 

continentur . , 

Homili.-e & Ca^mina diverforum : ac pra?fertim S. Jacobi Sarugenfis , Epifcopi Batnarum • Titulus fol. 1. a tprg. ^ I^^jo lU+k+^L* ^qj»o Jl 

'•»\>o /*^^? Ito^-k J~l U-iAia. Uao^a ov\n\ ya^l^o . v^o*aa9 k^ 21 ? Ua^ao 

J^^xio^a Jiaji.^»io oi\^9o Ope & auxilio a dor and* ab omnibus T^rinitatis , Patris 
& Filii , & Spiritus San ft i : fcribimus Librum Homiliarum Santli Tbeophori Mar 
jacobi Dvftoris , Batnarum Sarugi : per anni circulum , juxta or dine m Natrvita- 
t*f 9 & ' Epipbanit , totiu fque faint ar is eveonomice . Nimirum , juxta Ritum Ec- 
clcfia: Syriacre . Sunt autem lcquentes Homilia: . 

1. S. jacobi Sarugenfis i dc Curru , quern *vidit Ez.ec/ji e/ . Eft autem hacc 
Homilia prima omnium Homiliarum SanSi Jacobi . \u& |j\^af^o uoi ^-X 

Ini- 83 TOMVSTERTIVS 

Initium , l+.2>h* Jl> fA^a;,* ^\.X umQu** |*£ Vide Tom. i. BibJ. Orient, pag, 

305. ubi fingularum Sarugenfia Homilianim fynopfim , titulos atque initia , La- 
tine reddita, exhibuimus . Adnotatio , fol. p. a terg. |&a&p» > \^.f )+*Uo ^\^. 
\.l+x*l- /j«.» Explicit Homilia de Qtrru , quern *vidie Ez.echiel . 

2. Ejufdem , deEccleJia dedicatione . u*:» U.*+r*y e>\*» JI^x i*.*&a> /;^oj^q 
J.ia\io ^>arj\* fol. p. a terg. Initium . *\x Ji«*\ !*•»> ^ /&*^4 M«A. 
Vide Tom. cit. pag. 106. 

3. Ejufdem, </<? Enctniis Ecclejia k*>t» (tf&an vaaA\. up* Ja-^o* <*\«9 
J;Ux iya-j fol. 11. a terg. Initium . j ,1™ ^^>» laiia^ ta^o, /*«&k aJ$ 
Vide Tom. cit. pag. 308. 

4. Ejufdem , de illapfu AltiJJimi fuper montem Sinai 9 deque Ecclefiot my fo- 
rth . U»&-» U)io waA) >&£^ Jaoij o,Lk~*> \±> JpaJ^o fol. 14. Initium , 
vi**» ia^ ^\x o&noL JL» J_!*i\x Vide Tom. cit. pag. 308. 

7. Ejufdem , de Domino noHro , & Jacobo : deque Ecclejia , & Rachel , nec~ 
non deLia& Synagoga . U\ \.\o . x \^~i>o )L t \ \.X9 ^&a^o y^o \** JpoU© 
|&*oiaofol. 17. a terg. Initium. loo, Jjq**Ao»/ Jjjj> m^a.^ Jja* 0^.90/ Vide 
Tom. cit. pag. 308. 

tf. Ejufdem, <& Thamar , 6* Ecclejia fymbolo . Jjji Vv« ^»Z ^9 fp»J&> 

^afl^* W^o J*^a£*\ . Ji^— \9 fol. ip. Initium . yL*xu.a>2>> Uu. J&«7c «^-^ wpo )L 

Vide Tom. cit. pag. 308. 

7. Ejufdem, </p Vifione °}acob in Bethel , & de fymbolo Ecc/ejite . {*.*>!*» 
e*ttxix. u^a\ ^W« . fZo>9 ojjfi ^*.io^a^\^ o^uX^^ — \9 fol. 21. a terg 
Initium . &4*or& ^^aajtaa't J — :» Jia\a*. \* — -.9 Vide Tom. cit. pag. 308. 

8. Ejufdem, de Velo , quo fades Mo/is operiebatur . w*> U*»*>? ©^#9 ** e^*9 L^-a^o wJAJdf j£uh,c»*, ^.m If^B^o v&oax. fol. 23. Initium . ^^soa.^ ^ ♦-^ u\ |oo, ^JW J*.<*a KM.il Indicatur in titulo , )U^ a)aA^ frANjy ^~^ko Gw 
gruum effe , ut h<£c Homilia legatur in Dedicatione Ecclejia \ Vide Tom . 1 . Bibl. 
Orient, pag. 224. ubi inter Homilias de Mofe , nonum locum occupat. 

$>. Ejufdem , de Annunciatione Zacharia V^ ^ Q fi\. *•*.:» J1a a »xs> <*\+* 
J*ldff o»;^ai» f. 25-. a t.Init. j^iS^iaio /^,\io uojo^Jj /o^ r^ Vide Tom. cit. 
pag/ 308. 

10. Santli Thcophori °}ohannis Epifcopi Conflantinopoleos , Homilia in An* 
nunciationem Zacharice , quando annunciata eifuit ab Angelo Nati'vitas ^ohannis jj^iQ^io ^.a^j Of t \a* ^fe»iO iaJl^O ^» i&QuBvJ* 1+&1* Oti^aas ^X fol.28. lni- 

tium lU^As* . |iaio-h ch^jA |J«ra ^aX oo, t -o . Ix^rjj.^ |cilaaa ^U^-lo* 

. JJN A »^j P lures fun t flelUinfrmamento, una autem effetla eH prtdicatrix or* 
tus diei : p lures etiamfuere in mundo Prophet a , Johannes uero ille Baptisla pr<£+ 
dica'vit ; quod ccce or tus eH Chris! us illuminator creaturarum . 

11. S.Ephram , jle Annunciatione Deipara? . ^x ^a/**.* \+<->*> /pol» 
fo^!^ l,\*j oipoai fol. 2p. a terg. Initium j**-,.*) . \,*fi^ A / &_.*.:> |dj^ vn_aj 

.^oji/o ca^c. /oo, ^^^a, . |^jfe.a |o, /*\«X* Vide Tom. i. Bibl. Orient. 

12. S.Jacobi Sarugenfis > Batnarum Epifcopi, Homilia de Annunciatione 
Deipara?. U\+> o^aA> \x v^^e*^, ^fe^* U&\*> vaax*^ upo #J^ /»^o|^ 
I^U^^o/ch^ iol. 31. Initium J.JU* |^^ )y> ^o> ^^ ^ A Vide Tom, 
cit. pag. 308, * * '• • 

? 3 » E J uf - CODICES MSS. CHALDAICI S1VE SYR1AC1 . 8p V 

13- Ejufdem S. Jacob I , de profeillone Maria ad Elijabetb U^^f fc*»jb» 

^^a^Ss. t y ^«t*» oi^^ijia ^aj U&\:» taa.oX« wsg fol. 32. Initium . -^ 
y^^oAA.,1 ^x w*ia % \-d&* \a k*e> Vide Tom. cit. pag. 3op. Adnotatio 

Calligraphi fol. 35. w_aA*7 JI Jj**&* ^~ a -? r? °>t^ . yc^xiJJ woja/ o7 
u\x a\. a\^^ . }^4> i&a wofoAo^Q^lo u|-~~ : &-»/ Jb*\ J laioi Excufatum mt 
habetote , Patret : #00 *«/>« in<venta efl hclc de Nat imitate Johannis Baptiflst 
bomilla . Quodji earn 'veils , »/*#•* , Ji placet , homilia dt Laudibus ejus , qua 
poft Eplphaniam efi defer ipsa : & or a pro me . 

14. Ejufdem S. Jacobi Dofloris Sarugenjis , Batnarum Epiftopi , de Nati*vi+ 
tat* Domini . ^§^* U&\m t^o-oX. wpa }**»x>9 y.a&*e>)«\- A-o> v Vx* fcaojaa ia©X 
v^o^floy f. 3(5". Initium . u^oas» o^ iaXjo /dSs. $2* y*\* 001 Jioji Vide Tom. cit, 
pag. 30P. " 

iy. Ejufdem , de Nati'vitate Domini , Homilia altera . «aa^ ups9 ^ A ) 
J A* &4^ ^^% Jriojiio Jis^aa fol. 43. Initium . oipt» J*Vu» )e»S^td^ai fcAYtoX 
Vide Tom. cit. pag. 30 p. 

itf, Ejufdem S, Jacobi , Homilia tenia de Nati'vitate Domini • /paiao 
ts»oo\* w^o U*«.xs> ot\«» h\+* 1b\L* fol. 4c. Initium . v_Xoj£ «, 

• • • • • a • *^ • / 

* T ^*i*i\ s*A\*> Vide Tom. cit. pag. 3 op. 

17. Ejufdem, Homilia quarto. , de falutari Domini Nati'vitate , dRtyftl 
&.'//<* , £#* Magis apparuit , O A <W<? Infantium . Ua#3 f t \«» Jx^*fo )i- — lafcg 

iiaboo fol. 47. Initium . uoia-^a*^> ^* }*i\.v ihU &>V J-j? Vide Tom. cit, 
pag. 30^. Obfervat tamen Calligraphic , fa!. 5-4. banc S. Jacobi Homiliam 

in duas partes fe divififlfe ; & alteram quidem 9 in qua de cads Infant 1 urn agi- 

tur , a priore fejunfitam , illuc tranftuliife, ubi Corhmemoratio Sanftorum Iiv 
fantium peragitur , nimirumad fol. 74. ut infra patebit . 

*8. Ejufdem 5. 'Jacobi , in illud Ifaia* Prophetas : Et ix>cabhur nomen 

ejus Emmanuel . ^Jtu^aX o».:*a* )ytx }sao . JL^u Ja*/ p*/» w"o» ^Xj J>iaJi^o ^oX 

JUaX^o ^2. aJ&X* ^^ o^\^ fol. 5*4. livit. ^Of«»-^ji |^a^ fo^k *^Jj»***av^ 9a— M 

Vide Tom. cit. pag. 3 op. 

1 p. Ejufdem, in illud Ifaiar Propheta? 1 Et r oocabhur nomen ejus Admira* 

bile . o>\o t a Oi\-y . |p»09 <HiCA, li^Jlao . i-=*J U^a,,/ po ^j **"©* ^\x )po|^Q w^oX 

JiA\^i «AaAX« fer-J* }l^a^9 fol. J J. a tClg, IlUtium . k° )<*§*. iA SSlj /P00» vAA-rfiAxi* Vide Tom. cit. pag, 3©p 

2o. Ejufdem S. Jacobi , de Balaam ariolo , & Balae 1**+^ e^^9 *o «^-j 
«xj\ao i^oo.jB ^x\^k \,\9 )**>]>** Us±\x> \2lca\+ v*po fol. 57. Initium fov$k «^ 
oilo)o& sJnci^lskj\ «^<h^9 Vide Tom. cit. pag. 3op. Ubi adnotatur , ^j ^.V 
|»!Xft.b. |m ^j> Non abs re ejje , «r /&<ec homilia legatur in Nati'vitate Domini . 

ax. Ejufdem $. Jacobi s in illud Dei di&um : Venite y faciamus bomi^ 
nem ad imagincm iX jimllltudlncm noflram : deque Nati'vitate Domini . )^»l*> xs^ok 

J 0,»^-\- \>0 . yXoXJJ y*\ x*£*f2* W »^->i ©X . |o>\ ^Ojj ^'Ol XX fol. 

yp. a tcrg. )»'aW ^ao ooi *^i «^j^ ^io |*po Vide Tom. cit. pag. 310. 

22. Ejufdem , Quare Do minus in mundo triginta annas egit % ante quant 
mir acuta cdere inciperet , l*a\\z> ■« "1* ^JN\X y^» foof > o© ^Xj l^ojao c^\^* 
111^^ i^m ^,,>^ a oio fol. 62. Initium . Jj,«om j4 \xib>A o».^ v-^-jj Jo^Ss. ^ 
Vide Tom. cit." pag. 310. 

23. Ejufdem , de Dei genitrice Maria « J<*Ss. XA* ^**^ ^^.f fes^ 

^.^9 Jia\*> vaoax^ u«^9 <h\^» 4.d e»X*9 fol. (5" 4. Initium . w^.-fca* i^ *o TO M V S TERT I V S 
£.~-^\o JaJ — ^ — \ o^xiZ Vide Tom. i. Bibl. Orient. J>ag. 3x0, 

24. Sanfii Epbrtm , de Deipara .. j>*&1 u**» faS^ L^+f U*~l Jpojaofol. 

rf 7 . Initium fl'&f&s* Ja_:*Aj iIj/* ,w&**-^- }» Jio»Z Vide Tom. cit. pag. 
140. num. 2. & Tom, 2/ & 3. Opcr. ejufdem S. Doftoris Syr. Lat. edit. Ro- 
ma? 1740. & 1743. u bi plerofque Sermones , in Vaticanis Codicibus obvios , 
qui S. Ephrajmo adfcribiintur , Syr j ace & Latihe vulgavimus , 

a j. Sanfii Jacob? Doff or is , de Deipara, & adverfus bcereticos . \i^\ J*xJ>a 
J-*^ ^^f^o ea<nax* Ue^a\ ***>f* )<h!S^ Z t \*f fol. 67. a tcrg. Ini- 
tium ^ih U\+* U±*£> )lh )o^ ^ Vide Tom.* cit. pag. 310. 

16. Sanfii EpAram , de Magis . /^Ji^a \x* <*+&t u*** l***** 1**1* 

fol. 70- a terg. Initium . JW^*> . J t X*\ ft J \*fv*9 . U>1& ^^a AX*** t a 
}a\io *=*\ |Zoi*i*ot^ . 1^4/0 Z> t *, Ejufdem Librarii* manu in Titulo adno* 
tatur wo»o**/ uw_<»../ t*** Carmen iftud ad Sanflum Ifaacum referendum .Vi- 
de Tom. cit. pag. 232. 

27. Sanfii Jacobi , de cade Infant ium . Ji£.n ^X u>ojqx, v*^« U*r*» 

)**L\*? foj. 74. Initium . ^o-^xu &\x* Ja«Mu^> Joo, ta_&j )iot^i Vide Tom* 
1. cit. pag. 311, . . . . 

28. Ejufdem J 1 . ^<r<?^/ , de Mo/e Propbeta , dfy/^ *W<r Infant ium , jw 
ctfi funt ab Her ode Jjo^j Jj^oo Ukj J*,** ^Xj J**J*a v^ a xi^ wt*» o>X*> 
ta>o»«/ ^ a\^dZZ» fol. 7(5". Initium wo,a:»**u ojta /* Jj'»="**&^ Jlo vs/o^* J^i 

Vide Tom. cit. pag. 311. " " 

2p. cSV-p^r/ Amiochia Patriarch*, Homi/ia de Sanflis Patribus Baf/io & 
Gregorio , rw/V** * /* Temp/o Sanfii lgnatii vcoa*.\ A r»2> UJ*^gi )l^l Vxj J;*!** 

^ a ° A fc J '? J»»**&a iaaJ^to-ft? i*.** fol, 78. Initium , JAuj&^o^ J*aj t «o» i«f 

fA-uA.:*^ **&*» v\ JiSof . i^^vo UazaJ l^pit* 1+&) <*flo&*>*:>» c»«A«/» * va~c»& 

Jio, |ia\x^ o*m ^a^ ^op Jj>oj'eX9 u'oi J.j~A:»o" oC&J Ha?c *Severi tlomilia 
exftat in Cod. Syr. Nitrienfi xxxi.'num. 84. inferipfa : de Bajilio Magno & 
Gregorio Tbeologo , hatha de more in temp/o Tbeophori Martyr is lgnatii . Vide 

Tom. 1. Bibl. Orient, pag. 571. Hinc verp colligitur , Scriptorem hujus Co- 
dicis fuiffe fefta Syrum ^acobitam ; quippe qui Se-verum ilium , harrctico- 
rum Acephalorum fui temporis antcfignanum, Sanfii titulo adpcllat f 30. jld/rflfi yacobi , Homi/ia de Constant ino f deli Imperatore , deque Sy 

Epifcopprum, quz ejufdem Imperatoris temporibus Nic wo- 
do cccxviu. Patrum Epifcoporum 3 qu& ejufdem Imperatoris temporibus Nic<£4 
habuafuit . V^o.Ja*i*ch:>& jkioo oa.a-.^i^ftxixa "\Xj ^»axiX A u^ao J**?a> )f^»i» 

jAu^ U ^uia fol. 80. Initium . /**;* uj'^j /o^ ;^ ? ojZ<u*u<*:> Vide Tom, 
cit. pag. 311, ubi adnotatur a iibrario , hanc Homiliam Fclto SS. Patrum Ba* 
filii & Gregorii , quod Kalendis Januarii , una cum Circumcifione Domini 
ab Orientalibus colitur , congruere . 

31. Ejufdem S. °}acobi , de Bapcifmo Domini . vaocx* \*v* U^o» J**4» 

V*f V 1 ^ X ^\> fol. 83. Initium . Jj*J*x Z^xX/oo, ^x lk\» JL^a^ iaAu. 
Vide Tom. cit. pag, 312. 

32. Ejufdem S. Jacob i y de Baptifmo Legis , deque Baptifmo Jobannis ; 
& de Baptifmo, quern Dominus nosier dedh Apoflolis fuis . o_\,* Jr_*J* vaoi 

ud,a^^^\ Vf ^^-? lA->aaoX» folf 8d". a terg. Initium. i» ^ /*•? <h-^ 
uooi ^o^.j j^^ Vide Tom. cit. pag. 312. 

33.Ejaf- CODICES MSS. CHALDA1CI , SIVE SIYRACI . j>t 33. Ejufdem S.Jacobi, de Tor rente, quern *vidit Ez.ecbiel Prophet* . o»\*» 

J*st» ^Uaju h~y J*X^> V^% toAfliu u,* )js&»» fol. 88. a terg. Initium* 
o^X*i*^ wZa~ao> u\ w Aa |(h\ «a Vide Tom. cit. pag. 312. 

34. Ejufdem S. Jacob* DoHoris , A dtfponfationg Rebecc* , deque mysle- 
riis , cb* fymbolis , jw* ;* r<* continentur . vaouaX. \«po Ja*^j o^.^^ )}— iftjio 
ci^ o*_X&£»fy JjnJ&a^* W* \,^o Jaafe oJZo^i^© ^Xj Jia^i £ 5)0. a terg. Init. 
UJ ioji ** ~iAo* p»% fc^-a* w* \aoZ Vide Tom. cit. pag. 312* 

3 y. Ejufdem S. Jacobi , de Samaritana , Jist^oo ^a a.oX* w^o K»tf? °^*? 
I^poa. u'oi "\x )v*\x> fol.p3. a terg. Initium. |I*\x ^^ZJIJm J*— jJaaj 
Vide Tom. cit. p. 312. 

stf. £i/rff/ I/i*c, Gtrmn de Samaritan* . ^~~ JS>* vo_^.c»-? **-*»* fc*N 
JA*****. fol. £7, Initium. |Z a J .^oja Jijb> Za\ JZ/ . fcoa- ^^. t a ^ 

dZon^x> c^\ U;»a\ . ^*»> *- — ^ J°.<* Vide Tom. cit. pag. 232. Ejulilem 

" Ifaac Carmen alteram 4e Samaritana . initium f.,p8. a terg. >a«<y> IW^ 
. JcvSs. v^^AO J^*-^ W \* 

conjunguntur in unum . 

17. Ejufdem SanHi Ifaac , de Samaritana fa****. \. # oj ^X* Ua^o* o\** 
fol. 100. Initium . w&J1*j&*» utoWo **••?» . v*^ J^Ji )&*»** «p~-X Vide Tom. 
cit. pag. 232. ubi Tertium Carmen de Samari tana dicitur „ 

38. Ejufdem S. Ifaac, de Samari tana . ^.x* vo^J *»»*» <*\** Ji*~J fp&ta 
I^^xa. w'oi fol. 1 01. a terg. Initium . ov*an l-*»\s . y, — ^q A . v «iJ |&*»aa* Zc^ 
c*~_^t ^*<v*j Vide Tom. cit. pag. 232. ubi Quart urn de Samaritana vocatur . 

3p.* EjufUem S. Ifaac DoHoris 9 de Samaritana , Jj^\:» <&+*&+! \»i*e» ©*^*f 
fa*****. toi Vx Jr^ol^ fol. 103. Initium . jio \+~*x±\ . ojJZju. Jauv J&*po* 

oiia\ /Z^ Jw*09~ j+ 

Samaritana dicijtur, 

40. S. Jacobi , de cede °}ahannis $aptitt& . N^% ^c.oiu w; — * U-*.o9 J* — aoj* 
^X» ^i~a*» <h\^a foi. 10?.. a tcrg. Initium . Jw*»a fileX ^ ua_a/ w*s> 
yJU- ^> k±* ^> Vide Tom. cit. pag. 312. 

41. Ejufdem S.Jacob i , de laudibus Jobannis Baptisla . upo U^^oj o>^> 
Jj^x^o ^l-a^ uoio-aj\aia \Xj |ia\ao csa^. fol. 107. Initium . )>0|<U ^a* 

W^a/ c^^jf ^aoJco ^\a^> Vide Tom. cit. pag. 312. 

* 42. Georgii, difcipul) SanHi ^acobi , Homilia metric* dc eodem S. Ja* 
cobo Sarugcnii , JBatnarum Epifcopo 5 legenda in Com memoratione ejufdem. 
Vr**\i-oo/> vt^o^sj ^^? |*a\» ^=>«ifiX* wpb^ Imh* ^^»^~a WSs. f*^ 

vao^x. wJ^ ? |_i;ao t ^ v l^j po|A*\ oi t ^a\Z u^i^—^ fol. 1 id. Initium. 
uaJ!A,a- ^x «Zoaa^ ^o fioiaj wjj? . ^y&** 0^1% ^da* Va.^j Ji©j*j ^ftA* Vide 

Tom. i f Bibl. Orient, a pag f i8tf. ubi ex hac Oratione panegyrica de S. Jacobo 
Sarugenfi plura produximus . 

43. 5". ^acobi DoHoris 3 de S. Stephano Arcbidiacono & f rot omar tyre . ^cZ 

Jljoioij fol. 115/Liitium . )_ A i^oi oi.\a\J\ vj^p )>oj^ J^ao^ Vide Tom. cit. 

. S. °Jobannis ( Chy: 

rAa^ aaockia^sXB/ Jjovftao Jjj^eia ^Xj vj£» A u/a A / U^iO Ja^A* 1**l** tol. I ?^"» 

Initium . jJS^^ia^ |Z^^^> v»oto^ A ^ Jjoj . ^a>axa^A> |»0|Ait uoiai-1^4% 1^^ 

UO|a\Xy ^»a A u^ v^in^" . jZoJonay |ioiA^ ^ ,■ ,.-^»/> Vulcbritudo 

orum Stephani Martyris , primt'u* Ecc/tfa , qua in *vinea Martyr ii in* 

Tom. Ill, M 2 W" Z « w« P* T0MVSTERT1VS 

rvexta eft , alumni , me quidtm excitat ad orationem de Mo habendum . 

43. S. Jacobi Doiloris , de Jona Prophet* , deque ejus predication* in Ni- 

n'rve . t*i+*±> oU„o>ao J*^ ^ \ x » Jiax* «kia\* **_* J ia< »j, M* f. 117. 

Initium. ^,L«* \aj*_\*> }*\» uao uxao, Vide Tom. i,* Bibl. Orient, 
pag. 312. 

4<J-. Sanfli Epbrtm DoHoris , de Nini-ve , & °}ona. Vw J*-/ !v»\* «*>* 

^* T^^r* J*t*? *"»*• '•**» fol. 132. a terg. Initium. ^loi.i -> Jo, 
«j-\, JU—t JLa» ao . / W x /oo, ^..i. Ja*a^ . j| frx Aa*a J*»o. , >*a / Vide Tom. 
cit. pag. 140. ' 

47- •S"*'™ &*£; 3frfr Jacob's ad-ver/us impiam Synodum Chakedonenfem : 
H m congrut leg, poteil in commemoratione Sanfli Mar Se-veri , Ecc/efa column* ; 
-ontra duarum Haturarum adfertores multum decerta-vit .• w* J**»*» 1ix>U» 

* r*tf *'»•<-» /**Aj ? y,„\ .J M .*X»\a> ^X»*.i n«,Joa> tiX'taoAX. 

Initium . [^ vow e^x»,X ,*»,Vl-^X **u__^ Vide Tom. cit. p. 23,4. 
• A' " b, , 0,tcnd r ,m u«» hunc foetum effe, non quidemS. Tacobi Sarugenfis , 
qui Orthodoxy foit , fed nebulonis cujufdam Tacobit* , qui nomine SanSi 
DoCtons abufu* eft. 

48. S. Jacoli DoHoris , de Prxfentatione Domini in Templum , deque Simeo- 
ne Sene . Vx<, n*.*\ v *o, o*xv* Vx, U*\» v* a *x. v.;* J^U» Jpo|* 
^*° \°^°-. fo1 ' »40..aterg, Initium . K=»» I;-* U^x /oo,, ^a.'^o u^^o 
y I.,*\*\ .v^\ »■*•-»- W* w* a Vide Tom. cit. pag! 3x2.* 

43>. E;uWcm^. ?*«& A>r7<™ , in illud Simeonis : Ecce bic poll: us eft in 
rmnw , tt rtfisrrcHionem muhorum in Ifrael . v^^. ^ J4&\*, «&* * o>\*> 

143. Initium I A ^ p^ C^ .*X*eu Vicfe Tom. cit. pag. 313. 
30, Ejufdem, «/, Sacerdotibus .WaXi, ««x^ ^ ,J« fc^ffi. ,4. 
a terg. ht Ua» /*oo Wj » KJ. f^i. K, Vide Tom. cit, pag. 3™ 

ST! 00 f* A°f^ !f? '***> VA -' Vidc Tom - cit - P a g- 334- Wbi inter Ho- 

milia* deMofc, decimum locum occupat. acm , t ztpultur* bacerdotum . ^_jo,a» Mio^-o ^X» M 1M» 

. . •£-.» "> J - »48. Initjum . h^.^ o,l^x^\ «-oi «Lo,.» /^ Vide 

lom.cit.paj. 313. iibi inter Homilias de Sacerdotibus , fecunda dicitur . 
J3' *• hpbram , de Sacerdotibus . +.&1 ^> Jj^, \ y ^ / fol. IfD . a terg. 

Jag ,?g ^^ " T " ia ° * *"" °^^- ; *-' J *' C ~ VldC T0m * Ci '' 

34- EjujHenv ^. £;^<« , in idem ^a/ ww»» Jw^ ^^? fol, ijx. Init. 
/•»-^s ?.* W* v.aj. . .oiW ^-^ jio. 5^ Vide Tom. cir. pat;. 140. 

In mum . ^ v^. o, t =,x U«*x U» o»\ |i^o Vide Tom. cit. pag. 313. 
ubi iecunda de Aaron Sacerdote dicitur . 

^^^HnfcS;^ ^ vide Tom - cit - > ag - i4 °- ubi * 

•^ iff 7 !' / \ a f l BaUi ' ia . idcm ' ^* W»IW fol. 132. a terg. Initium. '8 y CODICES MSS. CUALDAIC1 S1VE SYRIACI. & 

?8. S. Jacobi 9 it dtfm&is Saccrdotibus , Rcgibns , & aliis fuilu/cum* 
que M ^»<t-A ^a* }i\ ,"am Jj©>a ^x c*&aX» w*ao» fol. iff, a terg. Initium • 

lego's J&a Jooj? pm** . ^i>ia^ ^ L\*» J&\2» W~\^ci v ^o 

Vidt Tom, cit. pag. 313, 

££. toff/ Epbrsam , dc Timorc Dei , *Sr confummatione Seculi , £**».&» /i*>J* 
Jl*-o foSb. A^~» \^> ^«»&i up» fol. 153. a terg. Initium. J »* ^a , . <*,*» 

J-^^o ^» "\*. w £uf . )wiai. w*o&-7 jLso*o J^ o>-A J l*fj»> • e**Cwj Vide Tonw 
cit. pag. 141* 

60.S. Jacob i , de creation* Adz . &^*t<> "V-Xj c*aA\« w*** JU-*xh >*.*)>• 

*»W»fol. 15 j. a terg. Initium. vs>t oma^o . ^*fa ot&~*^ l** W ^J* W**» ^ 
o>k* Utu.JU/9 |K , «, 001 Vide ibid. pag. 335). uoi additur, <? deRefurrcclione 
ntottuorHm . 

tfx. Ejufdem S. Jacobi, dc confummationc Seculi 9~**Jf 1U— ^>-? te»l* 
v&ojttt* 4*pibk fol. 15 8. Initium . ©>*x J *W> w- \ I©** JUW Jia\«- ^X Vide 
Tom. cit. pag. 314. ubi iofcribitur , define Mmdi , de Antitbrifto 9 de fecuu- 

do Cbrifli ad-vemn , & de Judicio . 

62. Ejufdem, define Mundi , deque trtmendfl °tudicio , Jju»o*U»*t fpftj* 

li*o§.\ ***?» JL~> fol. itfo. a terg, Initium. waV-^a J* \ X 
u-*.\ v^-^fii^ i-i-o v * -> ^q Vide Tom. cit. pag. 314. 

<5"3. Ejufdem, at Dcfunilis . km^x* mh f »* ," A» fol. Hf a ft terg. Init. 
**i"Jo J*» J»\\* oiu.io|a ota ^j^^as /01 Vide jTo*m f ci?, pag. 313. ubi Secmdad* 
Vtjhttflkt infcri&itur . 

[4. Ejufdem 9 de Defunftis v^aa^ upo\ ^W> f**-liXj 

Initium, U7 ^a?© U**'l . <*l wj» JW *-^\* Vide* Tom, cit. pag. 313. ubi 
Tenia dc Defunttis dicitur . 

eTjT. «$W7i Ifaac 9 dc Dcfunclis uwao-/ ^»\ *-r*W> f^Jx*.r1vi*Uo fol. i-tfj. 

a terg. Initium . |o>3\ *\~y+J A*\© . W/> ***** ^* > i^a Vide Tom. 

cit. num. 11. pag, 112, 

tftf. S. Jacobi , <& Defunflis >»* a X ^X* |4&\** o**X. up©? fc»k© f. itff. 

Initium ^)flua«. |J8u/t M u\^/oSs Vide Tom. cit^fag. 313. ubi .£)»/*- 
/<i flfc Defunftis inferibitur . 

67* Eiufdem . dc Miraeulo. , quodDominus nofler p< " ~ "' tt^^Ub** y i4VX» WM9 |eOoi» fol. Itf/. a terg. 
. tA*M >6u.a U*£ )po» J001 W^ftf» 1^ 

^8. Ejufdeui , de facro QuadragefimaJfjejuniQ.ArJ^** x ^XsAh U*y ^^ 
Ua^io ^^axix. u«.m ^Ia> fol. itfp. Initium . j,^ w^\^o w^otU y*»aa*> «iA.o\ effe Feria fecunda, initio Jejunii Quadragefimalis : in fine autem fol. 171* * 
dicitur effe />/•/«<! bomilia dc yejunio Quadragcfimali . 
<5p. Ejufdem, Romilia fecunda de Jcjunio, Quadragcfimali ;.. »-*Uf )P©I» 
^ tstaax* uia%% ^x^Wv b»o* V^> fol. 171. a terg. Initi 


terg. Initmm. 
^) Jejunio Q*adragefimaU . \* V »^ *>^*? 
^ f. i7<y. Initium . J*»©.* 1 .i\ "■■ Ifli ** ^» Ava^o Vide Tom. cit. pag. 31^ 

71 • Sanffi Ephrxm , <Af Jejmio Quadragcfimali . upaN i+-&h J^y? J*»J» jjci^^o Vide Tom cit. pag. 141. 72. J.^ Pi TO M V S TERT1 V S 

72. S. ^facobi 5 in illud Domini : Ho lite jurare omnino. wm &\« u»*» l&U* 
jed y**)L Jl» . y^o i&J* u'oi \^. fol. 1 7 9. Initium . mU\ )Vl j&\*>* /Vo>oie* 
/<*Ss. ** Vide Tphi, cit. pag. 315*, 

j$. San Hi Epbram , in iJlud Davidis : Pone Domine cuflodiam ori men, & 

euYlodiam labiis mei$ Jia£u W+s* *p+-*i. . **oj *W* u % d ^X *f>+&X u#aoj J;:»J:» 
uZo ^ .. a fB\ )ia^.jo wjcas^k fol, 1S1. a terg. Initium . \&.^ts*> . w_- / Jlo jZaX.;> 
|»i w^>» /Z«^j , CV^ "^a^ Vide Tom. cit pag. 141/ 

74. S. °}acobi , Paracnejis .)L*~i*Lf2*> )v*\x> tstaxix* wpo U«»xi» fol. 18$, Initium , Jo^ ;„a vJft-Iai** J*aeJ*> p^oA |oom Vide Tom. cit pag. 31 J 
7£. tfcfftfi Epbram Tettamentum . ywa/ upaj t*x»«Z)u» fol. 184. Init. J-j/ 
JjJ ^*.a wa^IUjo . JW ZJ* «^*a/ Vide Tom. cit. pag. in. 7(5". &*//#/ Epbram Vita y^a/ u»*> K»?o» )*-^**£ fol- *87. a terg. Ink. 
l**W& oMxa^i Jooi©"jN*/ «^.;a/ **;.» JU01 J^is Vide Tom. 1. Bibl. Orient, a 
pag.a?. &Tom. 3. Oper. ejufdem Syr. Lat. edit. Romae 1743. a pag. xxm. j j. S. Jacobi , de Miracu/is , qua fecit Domiftus . ».«*> ,X» )lill \±& }**l*> 
vsicix>x A w** J.o>a§,\ ^-Aft»j yio fol. ip^. a terg. Initium . u^ ^oi) J*«aa &j? 
Jioii Ux*» )&\* Vide Torn. 1. Bibl. Orient, pag. 317. 

78. Ejufdem S. °}acobi , in illud Domini effatum : Quid prodcH bomini , 
Jimundum uni*vcrfum lucre tur ; anima 'vero fute detriment urn patiatur ? 0$. — \** 

^ao^ f. iptf. Initium . JZo«*S\> Jx*i V* J*£^ M) UaiVide Tom. cit. pag. jry, 

75?. Ejufdem , in illud Domini effatum : Simile eft Regnum calorum Pet* 

mentp , quod acceptum mulier abfeondit in farina fatis tribus , donee fcrmenta- 

turn eft totum . I***** U<^^ao Ux>» . y^o *^°./j ^"«l ^.2bw i^axi^^ w*:»j <*\+9 
*>za- o>\a» i^o t X Uxup» ^|Zo» A\i^ Zpa^ )Z^j/ JN\a^^ f^»^,\ fol. 1^8*. 

Initium . U^X ^ ^\ $tU/l ILJ^f l^^a*. Vide Tom. cit. pag. 31(5-. 

80. Ejufdem , ^ Pcenhentiai Homilia dicenda ad Vcfperas Feriae fecun- 
da:, hebdomad* fecundae Jejunii . w^o$ o^->? -^^? t^^f J^«^? ^^°>^!? 
JJUA*4t l^ ^ ^o^* fol. i^p. a terg. Initium . U. l\ao J-LaoZ ^xi^Xt etXiLJl 

»JL^ Vide Tom, cit. pag. 30^. 81. Santti Epbram , de Poenitentia . JZofit^Jb ^-^/ u^p U^t* ? h-*l* 

fol. 202. Initium f UJ %^-"«j ^}JN^ i^ .|j/ i^J^ yi^o ^ Vide Ifom. cit. 
pag. 146. 

82. Ejufdem S. Epbram , dePcenftentia . Ad Vefperas Fetia? tertia; Jejunii » 
|Zo^«Z? Ua\ia ^#a/ upof o>\.* ,)ts\L* o>^j> fol. 203. a terg. Inir. J^i J^ 
Ua^a« Aoq.^ v. — ^^oj . )ju-y Vide Tom. cit. pag. 14^. 

83. 5. ^Jacobi DoHoris , Paranefis )lt±iA+x>y vsioo^^ u^.^o }**+•*» J^-^»J^ 

fol. 205. Initium . /o^^ ^ Jbu.aajJL x \ic wl^e ^*i/ Vide Tom. cit. pag, 3 itf. 

84. &«rfif/ J/^f^c , Pareenejit . Ad Vefpera* Feriac quartap , hebdomadx fe-r 
cundac Jejunii f |ao^> *.**#? I-Ksuwj ^w»^ u^o U*^? ^ ol - <2 °7 # a ter g- J ni " 
tium , yli^l u\^. ^ fc#&+£ iiAAoj^^pQ \»\ l^fo/ Vide Tom, cit. pag. 222, 

85. S. GJacobi , dePixnitentia . V , „.\ » fi^al^a i,iaik^» ta«u&X» vp» ♦-^^ JZoa^Z fol. 208. Initium . Vxao*:»U> IfAaJl o"U> I^Ss, r~^ Vide Tom! cit. 
pag. 3 i<r. ubi U<o9.i ^ de Snperbia inferibitur^ * 

8(5". Ejufdem S. °?acobi , </? Peenitentia . Ad Vefperas Ferix v, hebdomar 
dae fecunda? Jejunii . ^^^ u^ U-^f <h\^ ^o 0/ > ^>Zj |Aa*» Um»^^» 
JUAtJgfoatjM fol, ap^p. a terg. Initium / WKTfft yia-^ J^\ w&a J^V K>i Vide Tom. cit. pag. 31^*. 87. iir** CODICES MSS, CHALDAIC1 S1VE SYR1ACL s>S 

87. Sanfti Epbr#m , in illud Ecclefiafta; : Omnia *vanitas , & affliftio fpi~ 

woio^-«{ laia^o fol. 211.. a tcrg. Initium. | *^o>!&s, J*J*a>j **/ #aJxo jlsxi 

fc»* Vide Tom. cit. pag. .14^. 

88 Ejufdem S.Ephrcem Dofloris , Parenefo . Ad Vefperas Feria? vi. He- 
bd. n. Jejunii. yv — A ;a/ *•**> U*^*' o>.\** . 1*>m ^LiU )&*»* /Jto»op^. -<*^? 

M&*~£f>*>* fpo|» }i2^\io fol. 213. Initium . Jxoj ^ +.\x& f**p& ^upojax ^71 

Jjiaitoo Vide Tom. cit, pag. 147.. 

8p. Ejufdem 5". Epbrsm , in illud Ifaias : Tolletur impius , #? *videat g/o* 

)ov^sj fol. 217. a tcrg, Initium ^oj|*\a> ^j&u\o ^*a*,o . J^As-Aa ^a* ^*? 

Vide Tom. cit. pag. 1 4<5\ 

5>o. 5". °}aeobi, de fine Muudi , & ^udiclo . Ad Vefperas Sabbathi , Hebdo- 

mads fecundx Jejunii . ^a^. u*:* J^a* J*o.> %+l>il* |Aa** JA 

JjUjo Mi— ^^J f»ao}ao fol. 217. Initium . /A-lxju..ao3* |u* Joo»j Jaoa* ©<* 

Vide Tom. cit. pag. 314. ubi Oflaua Homi/ia in idem argumentum dicitur. 
£i. Ejufdem S. Gfacobi , de fine Mundi . Mi—- \\» ^afi\ A ujaoj ot^*> 

fol. 218. Initium »juX^ <«* upo v»^ v*_^jwZ l+Z~* Lo» Vide Tom. 1. Bibl# 
Orient, pag. 314. ubi Nona dicitur. 

pa. Ejufdem £. ^acobi 9 in illud Domini efFatum : Quiim fpiritus nequam ex 
lominc exicrh , ciretinrvagatur per loco, arida . Ad Dominicam Hebdomads ter- 
tiae Jejunii . &a&_°j» J*> )&~&J^ |»o»» . a* **./* **o* \.s. vs*aa\* v**a©y <h^«* 

fol. 2ip.a t. Init. o?__\a ixijj <w; Vo>jJ* J<vK, *;* Vide Tom. cit. pag. 31^. 

P3. Ejufdem .$*. Jacobi , de decern Drachmis , £r centum Ovibus . c*-.^«» 

JJaoy JL=* t Xo /^t,X j|o| \x . v^c.qx^ w^oj fol. 221. a tcrg. Initium. 

c^jsa^v. vnsutt* 001 ^o' y+ 9 xi\^ Vide Tom. cit. pag. 316. 

^4. SanEli Ephrtm , Paranefis ; legenua in Hebdomad a Miraculorum ; 
( hoc eft , tertia Jejunii Quairagefimalis ) . jLca*li>x») *p.+*.&l \^m \ •{£* )'r*>ka 
)l'***li> |a^a\ ^-\ fol. 223. a terg. Initium. «fr«f . JLci — \^p !i.-aoA. ^&a« 
\ia^y\ IwaX Vide Tom. cit. pa*. 147. 

fi$. S. °$.icobi Dotloris , de Dilute , & La^aro . '\^ Ua\:» ^ ft fi^^ ui,io> 
M\\o )i+Jts± fol. 225. Initium. i-j/ ♦-<^»" »a ^A,„^!a, ^x.^/ ^oo!* -\ 
Vide Tom. cit. pag. 3i<5\ Adnotatio librarii fol. 2 -.2. /• — *io/j fc^eja* yy-;\>+ 
UicLcoy /io^^a^ v^oiittf ^6°? laonfloAa/ |ja\^ v2»a^X^ u^io U^ t x>^ Explicit 
homi/ia S.^facobi Dotforis , Efrifeopi Batnarum Sarugi , Syrix ornament I . 

per. Ejufdem S. °}acobi , paranefis , & ad r nerfus b/a/pbemas . u« — *t ov\-j 
Jja^-^o \\ }L<n+Ux> vaanx^ fol. 232. a terg. Initium . ^%o jia^x Aoa~* 
M«.-^*\.^w Vide Tom. cit. pag. 317. 

mm 97' Sanfli Epbrnem , Reprebenfio . Ad Vefperas Feria? y. Hebdom.m. Je- juna recitanda; uti in in titulo adnotatur . A \U llua^j J^*^ l*ao^ e^f 

^4&/ upo |iaG.^,\ j*» a /»fcaokB MoiaoaJw t»e»> ibl. 23^/lnitium . ,L.^Vj ji-<f 
/(a^iio ^o ^i loojjj , 0O| ua>i Vide Tom. cit. pag. 147. 

,98. Ejufdem S. Epbrcem , Reprebenfio . V^j /«s iD^ T^ a ' w +**? °^i 

jZoAxsoaixi fol. 243. a terg. Initium . ojj&uTaaA> tuiio y*/ . o^-laX u,^-flDj ^9 
Vide Tom. cit. pag. 147. 

99* Sanfli Jjajtc , de Defuntlis . Ad Vefperas Sabbathi : {*<»+*» 1*^.*, ^^ 
^.a\a \x> i^.;'tXi }fM»lx> vjcwaa*/ upo lia^oo fol. 245. a terg, Initium . JL-*~ 
«^afiD9 7 * 99 TOMVSTERTIVS 

){^^a u; - * » / *^»\*~» , J*u*U^ y^io^flftj Vide Tom. cit. pag. 232. 106. £ Jacobi $ de fine Mundi . |Z*~ \x vacuoX. wpo j*~*.a> fol. 24<f. 

aterg, Jnmum, JZcum^*» JL*\*> J*aa y^ao w-^> v=» o, Vide Tom. cit. pag. 

314, ubiDecima dicitur .* 

loj. Ejufdem S. Jacobi, dc Cbanantt . Ad Vefperas Dominica Hcbdo jnadx iv, Jejuni* . *»*/» J* A *Xia t/oj ^x> . Jaoo£ \zbl3 jAa*» J***^*. °^? 

M^> vacx^V V#*> Jl^pfe*^ fol. 248. Inittou . j b*l& joo, w^JJ U^i JiojoJ 

yPo wi'ao**^ Vide Tom. cit. pag. 317. 

ipi. Ejufdem S. Jacobi , </* Zaccbac publicano . Ad Vefperas Fcria? IX. 
Hebd. iv. Jejuni;. )*-»£"* ww oo» \\> ^0^ ui/i J*.*** Jc*^ c U o*^j 

*»»#&+ vpa\ •^».'? fol. 2 j 1. Initium . ^ }*£kX* o>~W\**>W J-t^a "\£o<9 
Vide Tom. cit. pag. 3 17. 

103. Ejufdem S. Jacobi, de Operariis Vinet Domini, Ji_\a \x* J#.s>l* 

Ja&^*> ta&a\* upa\ *»*/» rvf^»J <n**a^ a~_-,\aj fol. 253. a terg. Initium 
y2>r+. U><s.~?> a-^xxxZx uUZoxo \*Jbk~l*l Vide Tom", cit. p. 317. 104. Ejufdem S. Jacobi , defi/io, qui dijjipa'vit born? fix . ^an\. w*2&» o>\*9 

M y mMM ww /^a 001 V*.j fol. 250*. a terg. Initium . \\>L ^*» u~ : \ wfca 

K a ^*Z» U** Vide Tom. cit. pag. 317. 

10?. Ejufdem S. Jacobi , in idem argumentum . h*> «"o» ^X •£>*» caoZ 

s*t**Zco*4 s ni n f. 2ocr f a terg, Initium, p>r-\ ?*-> A u .°> J* ** 4 ©i-^a y^» 1&\*> 

Vide Tom. cit. pag. 317, 

106. Ejufdem S. Jacobi , */; Publicano , & Pbarifeo , qui afcenderunt in 
Temp/urn ad orandum . Ad Vefperas Ferix m. U_-^.ao Jasiaa 00, \\ J»*U» 

a J^u«_^i °*^? • k^* vaajftX* w**>\ *+**h . a^.aa\ tfa.*o»^, a-n^ao* 

fol 2^4. Initium. k\* J*A* Jo»X •&» afZaia^* Vide Tom. cit, pag". 317*. 

107. Ejufdem 5. 5*^0// , de- Poenitentia . u^j^ }**/j jZo_^Zj"j^oJ*j 
Jia\io waftx^* fol. 2(ftf. Initium . )l+s±+U /Aa> oLW Jr**Aa L^aj Vide Tom. 
Cit. pag. i\6. ubj Quarta homilia de Pcenitentia dicitur . 

108. Ejufdem H. Jacobi , *fc v4</*o Apoflolo , £r .4 Wo JJ>g* Edef* , 

V0|W» la^io f^/o ^\a. wj/ "\>. vacxiv w^j oj r \.j fol. 2(5*8. Initium. 

ojZojoj.3 oi<w..a\a\ V2>c*~> |o>!^ ,^ Vide Tom. cit. p. 317. Defideratur fini? , 

;Oi?. Ejpfdem S.fjacobi , in illud ; Faci/ius eh came lum per foramen acus 
in t rare , ^<i;» dwitem in Regnum Dei . ^a/t wo, \Ac J*apjs> vaaA^ w^aoj o^\-t 

J<H~^wJ )Zcxa.^oa\ ;^.^^ ^ P I^joJ Jipi-l* \ci^4 ? JU^ 001 V«^»» *, ^^-M 

fol.. 271. Initium deeft : fed iuppleri* poteftex Cod* noftro Syriaco ix. ubi lie 
incipit . J^*> lioiaj jof^s. *&> ^Uaa\x Vide Tom. 1. Bibl. Orient, pag. 31^ 

no. Ejufdem S.tycoli, de Prctceptorttm obfenantia ; ix Paranefis . o>\+9 
Jla^j+Usao . )Li» J^aa Zofd^j ^\,X ^.qj3^ u^oy fol. 272. Initium . w_^ ^>/ 
}j>ia^ ^a U\x>* )k\xi \*p» Vide Tom. cit. pag. }i$. 

in. Ejufdem S. Jacobi , de Qratiqne , yi/^/» ^r^/> Dominus Difcipulos 

fios. woio t _loa\A>\ N ij« lAJKi |Za^ u'd \ „ ,\ ^o,^^-. upo* o&>+* fol. 273. 

a terg. Init, M\Jio \.o ^X o^^ J^!^ ^ Vide Tom. cit. pag.Vp. 

112. Ejufdem S. Jacobi , de jwvene illo , qui ait ad Dominumi Quid 
faciam, ut yitam aecrnam poffideam'i i*J> l**\±. oo, ^\x v^ aJ QX A up9» fliV? 

tp\x\9 J.*_~ Vfh +&x m l U*9 . ^**\ Vide Tom. cir. pag. 31 p. 113. Ejufdem i 1 . Jacobi, de grano fiaapis , cut fimile e/fe Recrnum C*/o* r»w, dixie Dominus . JZ*_:i\* |^ ?? . ^ po/» s/o, >\x ^ oA ^ wpo^ «»^f 

aaca.j fol, 270. a t. In 
Vide Tom. cit. p. 3 1 p #*7?J^ a ^>*^? fol ' ?7P- a t. Init. fe^ p A W |7 uia* w-£ ->» 

Virle Tom. nf n ,ro / H4. Ejufi CODICES MSS CHAIDA1CI S1VE SYR1AC1 . P7 

•114. Ejufdem £ Jacob/ , in illud Jeremia? Propheta?: Qui glorU/ur , 

in Domino glorie/ur . iov^W* ^o" . Jaaj JLaoi/ j,x/» t» oj ^X taai*X» wpoj o*\*» 

iov^AAj !«**:> fol. 281. a terg. Initiurn . w^\ jeuij )o» jZo***** i=*> l^jiVider 
Tom. cit. pag. 316". 

1 1 5. Ejuldem S. Jacob'/ 3 <fr Regno , cbt Gehenna. vaoxnX# u», ,v>» o*\«» 
Ijom-^^o JZaaX* V^* fol. 283. Initiurn • o)U$.\.*i\> \sZ\zzy Ja.X*i Vide Tom* 
cit. pag. 3 1 5, 

1 id 1 . Sanili Ifaac , A Humiliate )Zaa. A a.*> \x> Ji&\^o uwaj, v.j.ao Ja^a* 
fol. 285'. a terg. Initiurn . JZaaj la^ttit iu>\o Jj*^1I ^Jx j J-u/ Vide Tom. i\ 
Bibl. Orient, pag. 232. ubi in alio Codice , Saivfto Ephrasmo Homiliam hanc 
tribui , obfervavimus . 

117. S. Jacobi 9 de confummation'e Seculi . )L*~ ^X v^oa^ up»» fol. 287. 
Initiurn . J:»\aA, ^x \w,\io7 esoZ* wiZ*x> )L+*, VideTom. cit. pag. 3*14. 

Xi8. Ejufdem S. Jacob i , de Anticbrislo , hoc efl 3 Cbriili ad^verfario , </<?£&; fecundo ChriHi advent u , cjr yf//* Mundi . *\— ,\» van.., r n^ v*^> o». ,\«,» JZ»~ \\o ^Aio^ ^Lity Q)JSAl^o \\o . JU***»9 H^aA^t uaA&Aao** kfioa§t£e>**&*^j/ 

fol. 288. a terg. Initiurn . Ja**X \*xiL v a~A&A^o* o^» U~ JLo Vide Tpm. cit. 
pag. 314. 

up. Ejufdem S. Jacobi 9 de Santlis Quadraginta Martyribus . o» — \+* 
l**»_xi /soito ^x^i/ ^xj c*ajax« ***** fol. 25)2. a terg. Initiurn . J<*-Ss. *a» 
)Zaa.\^o A^a^ jLio/ «A.m Vide Tom. cit. pig. 31^. 

120. Ejufdem S. Jacobi Dotloris Batnarum Sarugi , afc fr/A^r DefunElis 
a Domino ad *vitam re-vocatis . JU^»a£s.\ »**£* \j*> w -:**f? /*-■*•* JA\Z ^X* J*joi* 

v^o»a>» ^&£» |i2i\io vaa^x* w* fol* 2p<f. a terg. Initiurn. vX^oj y^a U*aa 
jiojaj U\ioj Ja.su VideTom. cit. pag. 315). 

121. Ejufdem S Jacobi, de ilio , qui ab Rierufalem defcendit in Wericbo , 
&* incidit in Lat rones . w» — X*/*o< ^_ao foot A— ~jj 001 ^^x v=>aA\« v*;** <^\.» 

J**-^*^ <i-T_\x a_X2uo a*.-#^a fol. 296. Initiurn . /j&Xq* ^ X £.su.Aj oi 

|o>X '^f Vide Tom. cit. pag. 320,. 

122. Ejufdem S. °/acobi , in illud Domini eiFatum : Simile efl Regnum 

Ctforum tbejauro abfeondno in agro . y._Jia &*l% ^01 ^X vaoiai.* uj.ioj <*\*» 

i^^;xa^ Ua^^o^ J^xi^»\ U^q^j jZoaXip J*_ao>»*fol. 2-p8. a tcrgo. Initiurn . 
y\ lxJ^ t \ )kxu.ooo }i^ SM^a bol liZaX Vide Tom. cit. pag. 320. 

123. Ejufdem. S. tyacobi , Quod Domtnus in Script ur is cibi potufque nomi- 
ne agnofcitur . 1*^0 Jl^o/ |J^^a.2» y.io ^. tA ^aQ a > u'o» "\X ^anV w^oj o^X.j 

fol. 2,99. a terg. Initiurn . |o>3^ *p>* oj4a\a- ^v> ^...tt^j u^*./ Vide Tom. cit. 

124. Ejufdem S. Jacobi , JeMu/icre, qu<£ cur<va fuerat per annos duode* 

cim. ^. l' u» ^xtoXZVZ Zoo, Isu&^f /i^j/ woi "4 x ^ofiX.. upo» o^*j fol. 302. 

Initiurn . ^ojf ^»i^oio l^J^.1 t l. ^-7— *? tai Vide Tom. cit. pag. 320. 

I2y. Ejufdem 5". ^Jacobi , <& quinque panibus & duobus pifcibus y o.-\^j 

^-^j ^>Zo ^o-l-\ Ui<w ^.Xo, ^Xj !f.^J* ci^xiX* upo) fol. 304. Initiurn • 
**^» Jk^o J,2ki JiZoX y^o ooj Au/ Vide Tom. cit. pag. 320. 

X2<T. Ejufdem S. Jacob/ , Parancjis , eb* de Pauper tate . vpo U^m fpojao 
JZo^aoiojo JZoi*Zi,ao> e»aAX« fol. 308. a terg. Initiurn. |<*2K. ^ dZai-_a\3a:* 
/^♦^ w>o» — j VideTom. cit. pag. 320. Adnotatio , fol. 310. a terg. ^ J 
«^axi\ A u ^o li^,^^ ^-r^»? Jn«»-? IZaxi^to^o V-Xf }**>!# Explicit bomilia 
-o. yacobi de paupertate Monacborum . 

Tom, 111. N 127. Ejuf- S» T M V S TERT1 V S 

127.. Ejufdem S. Jacobs Dofloris Batnarum Sarugi 9 de amor e peewit* . vaol 

\5^«rao>^^? Ua^iO ta*.aX» Ui.^9 *.T.Q9 0t\*» »a <*\«9 fasxH £o<W9 \^,> jpojio 

fol. 310. a terg. Initium . Jio»aj U\^ )k\* %*pkj* )o»!K *a Vide Tom. cit. 
pag. 320. 

128. Ejufdem S.^acoli/m ijlud Salomonis; Vanhas r vanieatum s & omnia wa- 
tt it as . \ l ... S >O|0 J^a\X oof ]UbtO)* . yai«uXA. *W» ^'oj ^X Vacu&X* v*^QJ <*\«9 

t "a \ j>oi fol. 312. atcrg. Initium . v .„ Hc^ ^a *^o Jl<*x wi*- jlp^ -_*/ Vide 
Tom. cit. pag. 320. 

12$. Ejufdem 5. °faeobi , </<? gemitu pauperis . ^V-X w=»*aX» v*po9 <*\«9 
{istoaaof toXoi fol. 315. Initium , ^—^.aao'j A****' Jju&aai smjI v ay>& "« ^» ^^ 

Vide Tom. cit. pag. 320. 130. Ejufdem S. G facobi > Vartnefis |JUi«£pa o&aX* v»».ao9 0^9 fol. 31^. 

a terg. Initium . Ji«"»o A*a Jj/ v^ioj t a ^tt- "- ^*> t —^ Vide Tom. cit. pag. 
320. Adnotatiofol. 317. atcrg. Jia.JX* va<^« wp»» o»\*» JZcai*a*>9 «/>->■•* 
Explicit ejufdem' Jacobi Dotloris , Repreben/io . 

131. AW?/ //2r*£, de filio prodigo \frm\)\ ^ V-X sruou/ upDt J**>J*» 

fol. 317. a terg. Initium. JZaiJa* f~9oj2> c*w»ZZ/ ,Jb*fr»'Vfc |*_li<> Ji<L Vide 
Tom. cit. pag. 232. 132. Ejufdem San fit Ifaac , in idem . \^.a>\ Y*z> ^x \c**«t*A %*&> <*\+y 
fol. 31P. Initium. yX ^' J^x j^Zo # ^ , / J^f J J*, Vide Tom. cit. 
pag. 232. 

133. Ejufdem S. Ifaac, in Hind Domini diflum : NiJicon<verfifueritis 9 
<y efficiamini , ficut pueri . JIJ9 . ^ 50 p» /» JJk\:*> ^__x ua-x*W !•»» e£u§ 

l-*\^ ^o-xZo ^au_aoiZZ fol. 320. Initium . wotos»Jl ^aue»» . )+&** U^£ )ja\* 
£*7» ^a Vide Tom. cit pag. 232. 

134. Ejufdem Sanfli Ifaac 9 in idem. wua>./ w~»j o»\*9 f. 321. Ink. 
uoia\^ Joot ^20 a, J*X£ y*/ . /o>\Ji «&-~a_j> ^>a\a Vide Tom. cit pag. 233. 

135.' Ejufdenj Sanfli Ifaac , in idem, uw&«/ ****» o»\*9 fol. 322. Init. 
Jja\* y*/ oia vtto^o . II^aa^ W -\ Jo»I Vide Tom. cit. pag, 233. 

i3<5*. Ejufdem &/?/?/' Ifaac, in illud*: Bonum efl confiteri Domino. <*\+y 
\++xi\ G.+y**o\ 03j va^9 \*"©i \,\ ko^oj^/ upot fol. 323. Initium . Ji*\99ot3tt^ 
Wt-aj )>I|i JiZ/ ^00 . witxu Vide Tom. cit.* pag. 233. 

137. Ejufdem Sanfli Ifaac, de Perfeffione . \. — M Ml, «*tn*l i»2dBt e^^f 
jZo^Aio^ fol. 323. atcrg. Initium. y— / fiaja^a . ^a. \a l^a\X 001 «~^»* 
*o^ Vide Tom. cit. pag. 233. 
138. £r/rA/ Jacobi , define Mundi . JZ*~ ^X vaajo — X A W|a»> fol. 324. 

a terg. Initium . 0,^x3^^^^ JU& ;oo»/j v.^1 |»\x Vide Tom. cit. pag. 314. 
ubi Quinta de fine Mundi dicitur . 

13P. Ejufdem S. Jacobi , de filio Vidua . o*;^ ^.X vaftA\^ u^ot o>\^j 

)j\\aoi/f fol. 326*. a terg. Initium. J&.L*.** }xi/ -^.a, &~j* f- "- 1 )i»Vv» Vide 
lorn. cit. pag. 320. 

140. Ejufdem S. Jacobi 3 de Hemorrboijfa . Cc* ^X ^axji,* w^of «h\*9 
^A^^to fol. 32^. Init. J*. ».*>*i\ ^ \- if |Z /t i^i l^a/ Vide Tom. cit. p. 321*. 

141. Ejufdem S. °}acobi , de filia typbte . •£*& \x vaoa\ a ur*»> o^X*j 

LA** fol. 332. Initium . uo,o t ^xX JUJ M o»\^r» )ooi> JU^oa Jr_x» Vide Tom* f 
-9 Cit, pag. 321. 

142. Ejufdem Sanfli <Jacobi , de Ozia Rege , c> J/i/n Propbeta. , 
Uaj Ux^?o |a\ao UiciX ^j^j ^ax*x* \*»% fol. 335. Initium . Ja»» |ioo> /^ CODICES MSS. CHALDAICI SIVE SYRIACL 99 

,a_j In :»a :s a> fa -*. 1 Vide Tom. cit. pag. 321. 

143. Ejufdcm SanHiJacobi , adverfus Judxos , /*»}* ta*A\« ww o>^*j 

j&yaaift ",- Vide Tom. cit. pag. 321. Agit de S&n&a Trinitate . 

144, Ejufdem ^.^cc^i , adverfus Judtos , Homilia altera . \,:*.e a ^ csol 
U&\*> vaaA\.^ U**** J*? a * ^ ol ' 341.^ t. Initium . ^&j£A j^» f **** lr^ 

jZc^cuy Vide Tom. cir. pag. 321. Agit de Circumcifione . 

14 y. Ejufdcm S. yaceti , adverfus Judtos , Homilia tenia , ^x*x\ vaoi 

^ciiaX* upo U«»x»> J«»a_« fol. 343. Initium . \»&9 l<* f&M» \^ao Uh« vaoi 

;<4^!k t7 iA9>po o^»e£t* tAibtSi . w^xVide Tom. cit. p. 321. Agit de Sabbatho , 
14C5-. 'ijufderp £ %t»4i , adverfus Judaos , Homilia quarta. ^x> a \^oi 

\2ioAX. V.r^Q % -*9 Ir^N Uf*^+ f°'- 34?< Initium . (oo) &*/ oXj . S4»7 J*>* 

jov\JJ J^ De "MeflLe adventu . Vide Tom. cit. pag. 322. Jacob/, adverfus J • • :>a^ ^* i-» c»* ^ Vide Tom. cit. pag. 322. de Chrifii adventu # & paffionc . 

148. Ejufdcm S. Jacob'/ , adverfus Judtos, Homilia fcxta , w-*? . 
JI«>&* \afla^j s2» Q xi\- fol. 348. a terg. Initium . J***** oiZr*&*> J^a-^x Z*^ 
flax***!* Vide torn. cit. pag, 322. ubi inferibitur . J&*aia»o )l^ k*J Eccle* 

fa j &* Synagogue dfputatio . 

14P. Ejufdem S. Jacob/ , adverfus J * , — - r -, z 

JJ!«9a* \ai»«^ /p*J*> i£*e*&« w**? iol. 350. a tcrg. Initium . Jfn_a* J^ a^sj 
AJ»«oij J»aax Vide Tom. cit. pag. 322. 

ijo. Ejuflem S.Jacob/ , de Tentatione Domini. \\ »aqx>X* u»*i» ov\*y 
a*» <*ia*ttj fol. 353. Initium. *^u> A*»j Ja>*~\f J*2fl ^:> Vide Tom. cit. 
pag. 315. 

151. Ejufdem S. Jacob/, de David, & Goliad . Ad nodlem Ft rise vr. 
quadragefima? diei Jejuni;, ♦-.^o — 5^0 •-*? ^ — *? I** 5 ** ^<*^* w-»* e>\^> 

•-•/^•■fr 59 ^''? w ^°« t A °? ^ ^ icie Tom. cit. pag. 335-. 

I? 2, Ejufdcm £ 5^^ 3 <& i«C#/« * y*« Dominus jufcitavit . uf^oj ov\.j 
yc* ^ J? Uix ^^a ^o ? nx\ ^X v^cix,^ fol. 3<So. a terg. Initium . v.\ w Aa 
^\^*°-:^^ ua ^ ^LLlsuo Vide Tom, cit. pag. 322. 

1 $ j. Santli Epbrtm > de La^aro quatridua.to ijx\ ^X ^\s\ **;*£»*,» 
Y^ y^^y fol. 3<T2. a terg. Initium . ub, va-ajlj . J^a-^a^ v^\ y*k*x\ ^aa7 
«S^aqmi^ Vide 1 om, cit. pag. 147. 

15:4. Ejufdem £ Epbrqm , de Dominica in Hofiinnis . «^-*;af v^po Ja^^J 
li-I^Ao/f L=^a^ ^X fol. 5(5"4. a terg. Initium . \ots\m)l . i^>aa |lao /^x t ^^ Vide Tom. cit. pag. 147^ 

IJJ, S. Jacobin de Dominica in Hofannis . )a*a **. \\ vac^* ^» U«» 

U^-l*o{» fol. 3<5"7. a terg. Initium . a — -*~o J&--.* o^iia a~^^» U--> ^ 

Vide Tom. cit. pag. 322. 5* v 

"n* o^»** d '"-r^xsa^Q-x ^i*A^ viuc xuui.uu p. 322. 

i5"7. Ejufdem S.Jacobi , ^ Pajfione Domini. - , . 

yr^j o>a^ \^, fol. 370. a terg. Initium . J*~fc>~ <2^~ l^^j }ooij Jo>-^ 
Vide Tom. cit. pag. 324. ' 

Tww. III. N 2 158. Ejut too TOMVSTERT1VS. 

i 58. Ejufdcm S. Jacobi , de PaJJione Domini a Homilia 

y*>* ov*~ ^x v^q.xi^ a fol. W}, Initium . )U, , >»a ^x j 

Vide Tom. cit. pag. 324. 

> Ejufdcm S. Jacobi , Homilia tertia </<? PaJJione 
v*y <*a~ \x* ^fifi\ A wi:»> fol. 27c. a t. Initium , (Jo i 


I 
>*SU J*Z Vide Tom. cit. pag. 324. • / • 

160. Ejufdem S. 9*^/ , Homilia quarta de PaJJione Domini. fis*\x> <^oL \*.2> X*\ 16 u Ejufdem S. Jacobi , Homilia quinta de P ajfione Domini . <*J\+> e*oi 
^m <**.- V\> IvUo v**n\+ i»p»* fol. 3 8r- Initium. y^>\ * t aJx Jo& ** 
o^-">o/ p^o foot Vide Tom. cit. pag, 324, 

JCT2, Ejufdem S. Jacobi , Homilia fcxta de PaJJione Domini, t*\+* k^oL 
v ipo ? o»*_ *\xj fv*l* v^ox* ^pojfol, 3W. Initium. \, a **\ oj^j Jj** ***" 
|&„U* A^a^o Vide Tom. cit pag! 324. 

1*3. Ejufdem S. Jacob! , de Parabola Vine*. V_\. vaeuBX, ww <*\*> 
J*;a ? JI&* fol. 388. a t. Initium . Jo>^ ^ y U\ )l'l y tsJ\x» /io,<u_a> Vide 
Tom, cit pig. 322. 

1*4. Ejufdem S. Jacobi 9 de decern Virginibus V-X* ta*a\* ***** o>\*> 
-\o^2i ^x fol. 35 )i. a terg. Initium . o^a\*.\ J*o KxJx v o«*\a> /io,^ Jj*^ 
Vide Tom. cit. pag. 322. x 

\6$. Ejufdem S. ^itrf; , «fc Rrgr , ? */ /w7 nuptiasf/iofuo . s.ix» o>\*> 

Ja^» f*a^ ^x «^iu fol. 35)4. at. Initium . Moo>J*o U»** <* Jbi )>Ux 
Vide Tom. cit. pig. 322. 

itftf. £ Joha.mis CbryfoFtomi , **/»///* </* PaJJione Domini , Af l/ftf /fl Eccle/ia 

Jifu , ubi exu/crat , legenda Ssibbatho Paflionis Dominica , & in fine Jejunii 
Quadragelimalis: quim Hjmiliam in editis a Patribus Maurinis Chryfoitomi 

operibui fruftra inquiras. U^** W*\fo) t Xo \^o k» /*=**, ^> J**)* 

J****^ o^^a Utah 1Lj*>s* mj'o,^//^! upo fol. 307. Initium*. J->o*j 
/ ♦a-/ j&w 1i*on*m )+J \.^.-^ joot ilf UJ +**( Use* Lumina s 'pr£tcr morem\ 

ego hodie in urbe video : & opt i me quidem feciflis , Fratres ; ego enimjic dico , 
non in o.nni fjum manu mum lumen culqne geilandum , 

\6j. S. Jacob i Sarugenjis y de Abraham & Ifaac . ^ a £\, w*o r 7x»> )&\x> 
uwftjo >po,^( \^x ? fol, 3pp. Initium . *>***! W Wk U-^i ^^ Vide 
Tom. j. BibL Orient, pag. 322. Adnotatio , fol. 402. a terg Am )*x>1* y>\+ 
uo^a-.xs£»cv^o yoi&l Explicit homilia de Abraham , ejufquc fymbolis . 

id"8, Ejufdcm , de Sam/one . > oa*ia, > \.>o |*m'Uo •o.cxi^* w^o ^ t x»y c*\->j 
fol. 403. Initium . U*.& ^ o^^aj w te y >/V^ J~J> Vide Tom. cit. pag. 323'. 

16 9 . Ejufdem , Homilia 1. de Abel, et Cain . ^Jxjo ^*dV^» U*>.* f^N 
v^xciXiX* u^io |i^a^,\ f *«»? fol. 40 j. a terg. Initium . poVj ^\^o» )»*&* M 
^°i ^1>^ Vide Tom. cit. pag. 323. 

170. Ejufdem, Homilia n.de Abel \ & Cain. jv»l* c*a*\« v.^? o^\*^ 
^too Vaoi "\x ? ^iLy fol. 407. a terg. Initium. u._\j \±„ \+*o& eiaji. 
o^i-^o ^o u^ Vide Tom. cit. pag. ^^ t 

171. Ejufdem , homilia in. ^ Abel 9 & Cain . )v*\* c a n^ upof o»^.» w\ /f^x»o ^\ Vide Tom. cit* pag. 323. ;_*> 172. Ejuf- CODICES MSS, CHALDA1C1 S1VE SYRIACI 101 

172. Ejufdem , bomilia iv>de Abel , <& Cain, fcaol*) *c*anX» u>ao* ot\*» 
^*I*o Vaof \>>w* J^W* fol. 411, Initmm . ^ j+\ Wojaaji J*** J**^*, J*\l 
^p>Jl Vide Tom. cit. pag. 323. 

173, Ejufdem bomilia 1. <& ^fofeph. J*** — .0 |^_io|^ wr^cuox^ *»po» <*\*» 
%a£oa A ^\x* fol. 412. a terg. Initium . LIjB *oot\a ok—^JLj **:^5 L.**» !«&&*» Vide Tom, cit. p. 323. ilia ll.de ^ofepb. \.Xj ^»»£* JpoJ^a vaaa\4 w*ao* <*\*» 

tium . <x^ \.\a»?o *&aoofr ujX^I «&a>&_«> <h^»*< Vide 
Tom. cit, pag. 323, 

175% Ejufdem bomilia III. de^ofeph , )&-\L* J*.:*}** t^ajaX* upo* <*\*» 
ta/toa A ^Xj fol. 417. a terg. Initium. o._2.\opo\ Jpobo ****^ ^axsoa^j ot~*oj^ 
Vide Tom. cit. pag. 323,. 

\j6. Ejufdem bomilia IV. de°}ofcpb . J_X^»/» Ipa^o ^<^* wao*o£k*y 

itium . Z&*a Ji|*\ JZafc=u ^x )jb*&aa JA*^» Vide Tom. 
cit. pag, 323. Horn ilia quinta defideratur. 

j 7 7. Ejufdem bomilia vi. de^ojepb. Ja_*7» )*:»}*> «^axiX* W^J <*^*j 
*&i»a A \a* fol. 422. Initium , Ja^ j^£oo J***, V yj s»jb j W Vide Tom, 
cit. pag. 323. 

178. Ejufdem bomilia vn. de^ofepb . |x^**? Jp4*> ^oa\*upw °^*? 
Aaft* \«ji.j fol. 424. Initium. J**** *s.*2* w_\ a^*»» J — -W }-**> j — *j)i 
Vide Tom. cit. pag. 323. 

17P, Ejufdem bomilia viu. de ^Jofcpb . l*iaoZ> Jr*>l*> vaaxi\* w^oj o*\*j 

<aa>a* \cX> fol. 42tf. Initium . jA^a** *2lco<i^ w\ w # &&^> l^iZ Vide Tom. 
Cit. pag. 323. _ 7 

*a — xjoa- N \x> fol. 42<5. a terc;. Initium . 1«»*jo &*?* w,j* *ax»a.. )*+&. — •* ©at 
Vide Tom. cit pag. 323, 

181. Ejufdem bomilia x..de °Jofcpb . )r&\9 /**>}*> eacaX* u^o» <* — ^«» 
*&/»g* \_\j fol. 432. Initium. -j^ A*2» ^o u_\^oi «*il J#.*A>X ^oZ Viae 
Tom. cit. pag. 323, 

182. Ejufdem de Vacca rubra , qu£ pro populo ex Lcgis prtferipto combu- 
U<*\ya e^axi^l u^^aX fol. 234. a t*. Initium .oi^Z&a\ JW va*n faf*|)»» )**\ 

Vide Tom. cit. pag. 324. Legenda ha?c Homilia dicitur . J-*_S^ 

Ujaoi.a. Um$ J XaWj I/? Officio nofturno Fcrise \v. Paflionis falutar'is , hoc eft , 

majoris helxlomada? .' 

183. Ejufdem *& Hirco , qui pro populo maBabatur . e^ A j^. A w^ ©» — ^-? 
^-luxy U^j ^x fol. 43<5\ a terg. Initium . fc-a iUm^U 1i^» y*))>J }&**\ 
Jo».Sv Vide Tom. cit pag. 324. 

184. Ejufdem de duobus pajjeribus , quorum alter ad font em aquarumjuxta 
Legem necabatur 3 al(£r pro peccato dimittebatur , ^LiL \\. i=io-o\- u^oj e^X^t 

J^^s*» »*Ja{ fol. 440. Initium . m1 ( ^d {i*t\. v^ol ^q 

cit. pag. 324. 

185-. Ejufdem </<? Synagog£ adult erio . ^ia_^ ^-X ^ani, wioy <*V*> 

J^a-aiay fol. 442. a terg. I nit. |Auji V^ pe»7» u-^^oi ^•/b &-j/ Vide Tom. 

cit. pag. 334. ubi inter Homilias dcMofe, Septima inferibi 

18(5". Ejufdem de Samfone , bomilia . ^*auA^» /P©1^ «^a^* ^^>? <h^*j 

f. 448. 1^^ )xsna^al^ 

w-^01 Vide itur . ioa T M V S TE RT 1 V S f. 448. Initium . a*Ja*a~ -N-ooi v^ioi ^ ^a^-v* <*£>•_*-_» Vide Tom. cit pag 
323. u'bi Secunda de Samfone inferibitur . 187. Ejufdem de Serpent e ceneo . \ «a« ^X* J *:»}*> ^>q^< w*>j <*\*y l**_j» fol.44p. a terg. Initium. Jo^Ss *•=* *-«.:»J*> u-jo-W y*jJ>? I»* — ^ Vide 
Tom. cit. pag. 324. 

188. Gcorgii Arabum Epijcopi , de Sacro Chrijmate , quod fieri a v. My fie* 
riorum £ hoc eit , in Coena Domini ] conficitur , Ji — sbls**** yoW^a u-^ox* Jpojs© 
lia-»X> w^a^, U*»«-^ #-*.*>/* Wij U*w «*a — ■___* fol. 45*2, a terg. Initium, J_v\~ J~*i Ji-.x.x Jho» Ua> voja^o Vide Tom. cit. pag. 332. 

18^. S.^Jacobi Sarugenfis , /// mu/ierem Peccatricem . J-Na£»~ 1/ o* \.^f /*-»{:*> .y^oj_c_>» s^fe ? *° aJtt ^* *•**> U->*x_\ *▲_»?» fol. 45'7. Initium f uj,-*. .uhaoa\ 
w»y UJ- J ? JW ^4*_N_»' Vide Tom. cit. pag. 324. 

i£o. 5". Epbrxm , *//? muliere Peccatrice . f *.*.£**. ^cX ^-_*a/ u;__p %- A * )r*>J*> 

fol. 4<fo. a terg, Initium . J — o>i^» . Jjoi»c_ao |-Z_»/b J_»Jj* Joe* )Lh \*\Uac& 
+p*l Jk__»j J___*_:» Vide Tom. cit. pag. 233. ubi oftenditur, non Ephra_mo , 
led liaaco Carmen illud effc tribuendum ; quemadmodum ad margincm in hoc 
ipfo Codicc adnotatur . 

1 pi. Sancii Epbraem Syri , de Fide , Sermo 1. !***■&> )l*i*x+oi* U*_ r i- J^Uo 

71*9*? w*__o fol. 4(5"5f. Init. ta^o> Jaoo> J_uJI» Jj./ o> il ^^^a^ Vide Tom. 

cit. pag. 147. 

ip2. Ejufdem 5". Epbraem , </? ivV& , .ftrwo 11. /#.:»J-»o yx+i&l v*;*i *-.o # > <*_*_»* 
flcuia-tot) ^££9 fol. 470. Initium . so-*/ J-*!-x* JW ^~*o .t___ *_&£/> *+> )W J2> # » 
Vide Tom. cit. pag. 147. 

1 £3. Ejuidem 5". Epbram $ de Fide , Sermo in. ^__>*a? v**_--tt U*^ o>\_.* 
)Z.eu_*._,o* Jz\__xl> );*>Uo fol. 470. a terg. Initium . ^__*> . Jj2l_v-._ 001 wo*__ajo t a 
J_'ac.\4.o /i__a\_<_ Vide Tom. cit. pag. 147. 

ip4. 5*. Ifaac , Sermo de Fide . tewx**/ \*^^o )a^^% |Zai^a^ot> /i.iclio f. 473. 
Initium . ^ifivXa^y /AX:« w\_-2»ei U^Xf ©)A\2o /A\io Vide Tom. cit. pag. 233. 

i£? . S. IJacobi Sarugcujis , dc Fide . Jlai^o^Xj v^cuaX* uj._-.io Ja-_««o* )^o|^o 

fol. 47^. Initium . Jo* N .\ ^ yb.\m> lx>o> u t ^ ^_W Vide Tom. cit. pag. 324. 

1^(5". Ejufdem i//? Cruc/fxione Domini , Homiha prima, u*:* )a^^> ch^_.» 

y-«j ojlaa-vxsj ^X* Jh-^o^a /i.io|-o *-__<_ia!\_» fol. 484. Initium . ^X \Jyh J*i<*^ 

#^i/o >X\_^ |i_,j iua^Vidc Tom. 1. Bibl. Orient, pag. 32 ?. ij?7. Ejufdem d'f Crucifxione Domini , Homi/ia jvcunda . w m o» \*y 

y..»j o»la_^_w-ai ^xj ^.ily |^iol» ^-=>c_jqX_% fol. 485. Initium. o^aSli *pJx+Ji \*X* 
o>iX V^sio ZaxLi> Vide Tom. i.eit. pag. 325. 
i^^. Ejufdem, </? Crucifxione Domini, Homi/ia tenia . u; *» 

yioy ©»iaa A x-i ^x> )^\Zj )r>olxi vao-ox* fol. 48(7. a terg. Initium I )^— ^a^ 

)ov^. ♦.._» v.A A xi jyjla' yi*jy Vide Tom. cit. pag. 32 ?, 

1 s>9- Ejufdem de Crucifixione Domini 9 Homi/ia quart a . i_s»o_aX A w.x>* €*\+y 
y^oj o»Iaa A xj) ^.xj |x^Wj J**J*> fol. 485). a terg. Initium . n ^.^jo l^al\. t a 

o^_^\ ^.aA-. \.x Vide *Com.cit f pag. 32 ^. 

200. Ejufdem de Crucifixione Domini 9 Homi/ia quinta , qux inferibitur , de Cherub 3 <? Latrone . yt—m ^ioA^n) Vlx; U^cwf /r*J* va & ^_ up»» o»^t 

ixxa.^0 Jz.oi.__ \\o fol. 4^1. Initium . J — J_.a| t _k A r -x__.o»Q^o ^ v_^\^ iW 
Vide Tom. 1. Bibl. Orient, p, 325. In margin'e alia manu adnotatur; J-_joi 

^.^a,/ ^o, . ^ a x_\ A w^y | AA i^ ^i«*5^ wi__o\ ^.-io/ l^iojio H^d- homi/ia me- 

trica eompofita ett a S. Georgio [Arabum Scenitarum Epifcopo ] juxta metrum CD DICES MSS. CH AID Ala SIVE SIYRACI. 103 

$.°facobi , If a reperimus . Verum in omnibus Codicibus , nee non in Officii* 
Divinis Syroram , Jacobo Sarugenfi difertim adlcribitar . Vide ibidem . 201. Ejufdem S.^acobi , de Crucijixione Domini y bomilia fixta . 
«» J&a7> l^ojio y^ej o*Z<\2u*j \^.j c*cuax* u^9 fol. 4p4. a terg. Initium * Joom 
Ji-^a $»&&» |*ja w*aa v**» -^, Vide Tom, cit. pag. 325'. 

102. Ejufdem, </* Crucijixione Domini , homitia fcptima: qua? de Sepuh li- 
ra Domini inferibitur . ^x* ^aa* ojjUsu-oj ^x.» Jx.^*,* Imixx ^qq^ w+x>* <x\+* 
ojZio^xq fol. 4^^. Inirium . -^ &+* a^» UJ ^J^ y^ J****J JxU Vide* Tom*, 
cit. pag. 3 2 $. 

203. Ejufdem, Quod Corpus Cbrifli pajjibile fuit ac mortale , ante re fur- 
reflionem . &— */ Jia^aoo J«.o.*«. J*^** o*^ «a\aa y It^ho ^ciax* ****>* o*\*j 
/^ia^n f t* ? U»'p^»* J*^Ja> y.^^ o>\ )oo» fol, 4^)8. Initium . ojZ*-ao:v» J*;* 
!*-!». vojio jA^a© w~/ Vide Tom. cit. pag. 325:. 

204. Ejufdem de Refurretlione Domini . \._x§ fix>\x> ^<vcX. v P sa* <*\.* 
y^o* ot^^o^xs fol. jo i. a t. Inir. )&*+:* "\.a ©^ ^_!*.a* l^i pa^ Vide Tom. 

Wt. pag. 32tf. 

205:. Ejufdem Homilia altera de RefurreHione Domini .. va&o\* v^o% <*\- * 

jAxux> \x* U'*»l l+*\* fol. 503. Initium. \\*Q*b L'r+xLLl v*oL J^joi&xi^ 
v*a Vide 1*om. cit. pag. 32^. 

20(5". Ejufdem , in illud Pauli Apoltoli. Vnus & mediator Dei & bominum , 
homo Chrislus ^Jefus . t —j U^*- vx»a\ca ** fo u # oj ^X. ^atX* ***** <*\-y 

U**io >*,**- Ui*2> U^> i^»o feO&w? Ux.ao 001 fol. 504. aterg. Initium . i&«a 
J&*i:a» "\a opo»2> ^,1 ( M JsA Vide Tom. cit. pag. 32<5". 

207, Ejufdem t de fanHorum Sacramentorum perception . I — **?°? c%—\+f 
l^l^jQ )))i> lUsx+aoi \±f f;:»J*> ba£»\. u;.:» fol, 505. a tcrg. Initium . Ja£ yt+^f *4 y — *> v»^ *»; — ^ J*aj Vide Tom. cit. pag. 325. 

208. Ejuidem , in illud Apoftoli : Mibi autem abjit gJoriari , niji in Cruet 
Domini noslri °}efu ChriHi . JJ w\> . ob^q3 p»fo s/oj^X <=>axj\. ^ r ^% t*\-.y 
i^«.Aia ^oa* yooj c^suaia J j^/ 9<*2kA*7> ^^ |oom fol. 507. a. terg. Initium . 
Mo|ov,d9 /i.aaA, a«.oo» | t xb*.f ia^Ai Vide Tom. cit. pag. 327.. 

2op. Ejuidem , de fanttorum Sacramentorum percept ione . csaa\*w»j <h\-» 
Ia^JIo )))i% )1<i^ a ooj ^X fol. yop r Initium . Jia\a^ ^o ^ ^-/»aj l^o'^a oi 
Vide Tom! cit. pag. 327.. ubi fecunda Homilia <& JLucharislia in'fcribitur : nee 
non . U-*»x* Jijif Jj»\^ Ma.-.o» -io vna&j» ua» jl» v.'oi V^x Quod non liceat c 

templo egredi tempore fanctorum Sacramentorum . 

210. Ejufdem, de Idolorum lapfu . |^\aa^o \,\j h*U* ^<uix* up6> o>^> 
)+&&&» foU ju. Initium. u^o u^oa-^a }k+iA*> w^-j^ | — ^> Jioia* Vide Tom. 
cit. pag. 327. 

an. Ejufdem , de Tboma Apoflolo , deque Refurreflione Domini .. t*t*» o^\^j ^>oi^mJaa "\.Xo J*»*\* too/i > \^> /pojio vaaii^* fol. 514. a t. Initium . 
h*% i-^ciA^ f^Jlio jNa^ ^xi j-^xi ^--xi t a Vide Tom. cit. pag. 328 212. Ejufdem , de Afcenjionc Domini . ^\ — X* J#.aoJx» ^o£X» upej o*\** 

V^J o^\<ute fol. j 1 7.. Initium. J^**-* o^woa^Z V-X ufia r*AU) Vide 
Tom. cit. pag. 328. 

213. Ejufdem , de Pentecoflc . \*£ ooo£u£aa> fr^l^> waa*»\ A ^^oj <*\+* 

fo'. J20. Init. *»hJ&> yU^9 oixU y.ao w-\ w^a Vide Tom. cit. pag. 328. 

214. Ejufdem £ Qfacth , de uric Antiochia , quomodo converfa eft per 

prxdicationem Simonis Apoftolorum principis , & Johanni* , 'atque Pauli Apo- 
flolo-. io 4 T0MVSTERT1VS 

ftolorum . floio& *+2> Aia U**h Us*+$*h hr* \±9 /»*J* ^aa\* u^j ©>:x*? 

J***\a, aaa\aao J .L 4 \,a» ^*.o*o J~_^\a,* J*** ^X**** fol. f22. Initium , **-.X*{ 

laa\ a<t ^a© &\§>a« /a — Xa© upo s.:* Vide Tom. i.Bibl. Orient, pag, 332. 
ubi oftendimus , fabulofam efle narrationcm , qua? de Antiochenorum ab Idolo- 
rum cultu ad Chrilti fide m conversion e heic referuntur. fub nomine S.Jacobi 
Sarugenfis . 

215:. Ejufdem, de Paulo ApoHolo. j**fo JL^*, ma\aa V\» )v*\** c*©l 

Ua\*> v=miaX* v»»* Li^aJsX £61. si6. a terry/ 
^^f W*a» Ji^<&£.\ lol. 52<5", a terg. Initium . 1% . ^<uu^ ^•yv ™ 
JxVJI Vide Tom. cit. pag. 328. 

a 16. Ejufdem homilia altera de Paulo ApoHolo . V-Xf ^*Z> /*-*)* ekol 

li&^X V&oXlX* U^io Jl^ag>\ j*Wf U+*.\+ a*a\aa fol. f JO. Initium . oj^aX 

«*\ /}&* y*/ oi&Stt*> il va»a^a&> Vide Tom. cit. pag. 328. 

217. Ejufdem , de Thorn* ApoHolo , deque paUcio , quod idem Thomas in 
>lfis adificci-vit . <*-\.* . tfiop Jxa* |JL»*a Uo l^\+ ML \\x* k*J* U*± j ^ a ^ u^o ? fol. 5:32. Initium . |io,oj J*^*> J*>o* w_\ao, ^o J-pa 
Vide Tom. 1. Bibl. Orient, pag. ^-^. ubi banc etiam metricam homiliam fub 
nomine S.Jacobi conficftam demonftravimus . 

218. Sanfli Ephram, de Andrea ApoHolo y qui ad regionem Qynocephalorum mi (fits 

fuit. ^\ a? rtiJIttWj 'L~\+ «-M ^ ^-*al w*^ f»W» |»»J» fol. 53^ 

initium. cooj^/Ij ^^10, «t2»Jb .uoicu^.^^ *i» v o<*\ |*i Vide Tom. 1. liibJ. Orient, pag. 148. ubi a nebulone quodam Syio hanc fabulam fub no 
mine & metro Sandti Ephra?mi compofitam , oftendimus . 

2ip. Santli ^acobi 9 de Monte Thabor , iive de Transfiguratione Domini. 
t^anX* v»po U^*£>X •**'» **o]L i*£ "\x* J;*>J*» fol. 537. a terg. Initium . 
Jo^s *^ u-\ |ov\^W )<* ^;^oJio> Jxoj Vide Tom. cit. pag. 328. 

220. Ejufdem de Santta Cruce . i*t— * Jiaog^ ***>/» U-^° J^*\> )**X* 
Ixs^o ^a^. fol. ^40. a terg. Initium. M—ic^ fol^I JUL. wS* Ja*X. 
Vide Tom. cit. pag. 328. Adnotatio , fol. 542. o,& ...i* V.X, h»l*\j± 
lia\^o V2»a_*x. upoX J»*V* Ex/?//V/V iVmo ^. ^r^i jDoffwj , # ^ Invention* 

C rue Is . v * 

221. Ejufdem , de ConHantino Imperatore 3 deque lepr* ejus emundatione . 

fol. 542. Initium . c^ H^- t \ l^i /io»aJ uo|o^/ ? W. Vide Tom. cit/pag.328* 

222. Ejufdem, de Mofe , & Amalec . ^X v^*aX* s>;.. ^» ©f_\^ V2.0Z 
.0 Uai. fol. 24(5*. a terg. Initium . J**xU ^X )>b ♦•ax* jfjo^^/ eJiVWe 

ic autem 

f manuum 
34. ubi inter homilias de Mole , Quinta dicitur : J 
^j} W* 9*J*J+*** w»o»-/ ^*a ^ — x de Extenjit 

Mojis , qut Cruets Jy) ^Jacobi , de SanHo Simeone Stylita . vaa_xix 


M*X ^o UO,a^^ K ^yy f^^ aX^^ . fa^ ^^ J*i_X. \ 0f U Vide Tom, 

cit. pag. 32^. & Tom. 2. Aclor. Martyrum Orient. & Occident. Roma? an. 
1748. edit, a p. 230. ubi hanc iplam homiliam Syriacc & Latine cxhibuimus . 
224. Ejufdem, de Santlis Samona , & Guria , qui Edef^ Martyrio coro- 
nation t wo»oj^ •,*»/> Ua^o Lwoa, \.X v=x^X. ui^f O.X.* fol. *ri. Init >o,x» _ 22 y. Ljuwem , ^ i. .l^/^o Z)k»« , qui Edetf* Martyr iumfuiih . <>_-^» ♦OJJU CODICES MSS. CHALDA1C1 S1VE SYRIAC1 . ioj 

Jiaj ^^ao uifA |A_^j a ^ v*. — ^ \ J*o> oo Vide Tom. cit. pag. 330. 

ii<$. SanHi Iftac 3 de Monacbis , & Er emit is . \,_X* m~et>+l s*^w fpoi* 
(*»^»*"> l+tl*.** fol. 555-. Initium. Jl — oN*o Jh ji~ **» 001* f Ji<*£ ^aij Jo^K 

Vide Tom. cit. pag. 222. 

227. jD* ££. Sergio & Btccbo Martyribus , metro heptafyllabo . J*_iaja© 
«a»a:u*o uao^^j^ v**m }*«»^o ^s,_x> fol. JJ<5\ a terg. Deeft Initium . Incipit 
autem dc hiice SS. Martyribus , £ 577. J-Z-^a^x . waj*4*xi«.a3aso |i\*> Vat*, ^.\^l )y\l$» &\~» \.\* . l~Z+f* »Jtoo,a|ao v*»*^>ao. o,Zoa\:» wlir* Poitrema duo 

folia lac era funt /& legi nequeuut . Quiatamen initio hujus Codicis fuper- 
cft pars ultima Indicis, ibi adnotatum fie legimus . U^-o^M }**Uo . ofai 
CCXXK. Carmen de SS. Sergio & Baccbo , autbore B. Ifaaco . Initium . 
ct^t*. JjIJ Ex quo colligitur , & Carmen iftu i Sanito Ifaaco tribui , & contineri 
univerfim in hoc Codice Homilias , feu Sermoncs cexxv. Verum , uti nos adcu- 
ratc recenfuimus , funt ccxxvi. idque fortafTe , quia una Homiliaalicubi in du- 

as divifa fuit . 

Porro in hoc Codice , quern ad duodecimum Chrifti feculum haud im-r 
merito refcras, decern Adnotationes occurunc . Prima fjl. 2. in marginc , 
chara&ere reccntiori . \z>yo l**«*a lt^ tfl&t^ol^ )•*)*» U<* l^&a\ to-a* 

Wf*}a> U^Q t r> J.ioa^ u^cA«^i2 ..boa* Hun c Lib rum Ho niliarwn co.npcgit Georgius , 
Monacborum minimus , & peccatorum maximus , *x ci-vitatc [Lcucofia ] i+yfru Orate, 
qiufo , pro eo propter Dominum nostrum , Cb* /w omnibus , y.'/i partem in eo ba~ 
bent ji<vc *vcrbo , five opere . Qui fquis autem 'veniam precatur , *veniam confe- 
quitur . Pcratia bac funt anno G^acorum 1787. [ Chr. 147$. j die... pentaw* 
iles t die prima Mcnjis . • 

Adnotatio fecund^, manu Calligraphi , foL 3J. ^^^ — ^i il s**i>l 0/ 

JU.jf Excufttum me babete , Ptfftw ^?e/ , quod k omit i a de Naircitate ^fobanttis Bap~ 
ii£l£ non beic rcperta efl . Scd» Ji placet , 'vide de Laudibus ejufdem f>ofl Epipba- niam Adnotatio in. manu ejufdem Calligraphi , fol. 5:4. poll Homiliam 5. Ja- 
cobi Sarugenfis dc Nativitatc Domini, deque Stella, qua? Magis apparuit . 

hr^o }*ol\+) il&a* 'jl--^? Na*— ^ Hit/c autem deinc^ps fequitur Sc'clio de ctde 
Infant ium . At c vcro nos eandm Seclionem. rnwslu/imus ad fcHmn cxdis Infant ium . 

» ^ era * 

Adnotatio iv. ejufiem Calligraphi, fol. 117. ^^ a-^j. }Ui*+o& ucn^/ 

^r S^J JKaoj OOfO . Kmh fa++<0 )fi34eSo |^^A*> ^.^ >f ^ J^ • «^-»> ^ ^^ B -^| 

0^/r , Vatrcs met , /w /^ peccatore , propter Dominum nostrum, , qui slud/cje 
& adcurate , prom potui , rollegi ex antiquis Monafierii Voluminibus bafee Ho- 
milids > eafque ex ordinc cof/ocdVi 5 ut Aldituis omni tempore ejf ufuipoffent . Vgs 
igitur orate pro omnibus , qui opcram fuam contulerc , prxcipue *vero pro Ablate 
Monafierii , & pro ccconomo , tf reiiquis Eratribus . Qui autem pr tecs fundi t 3 
retribution cm accipict . 

3W III. O Adno- io* T M V S TBRTIVS 

Adnotatio v. manu recentiori , fol. 203*. a terg. J^-ujZW 70^^ J^u. /©Civ 

!*_£* jioul"-/« l^o/o c*^*9 Wo Ja^aj^ o>^^i\ ,a\o «^o«»£» ^oja~/o Ja^axs ^la^ 

\d )&+i — u ifo i — *-! J<u» ))aai^cIo *a!Sk Aaa^ o>aA2i . . * . e>\.»» i^ao»c^ 

2)f0«f parce fervo tuo Antonio , nomine tenus Presbytero , & fratri ejus Bar-' 
fumx ,& Abdallx Presbytero , ejufqpte patri , matri , & fororibus y & confangni- 
ncis . . . Scrip/it anno Grxcorum 1800. ( Chr. 14P.9. ) exoppido Clcpin in Cypro . 

Adnotatio vi. manu recentiori $ fol, 204. o»Sut4 l~lo l*.**** «p*a ^oiorf JjJ 

fJ.'*Ja*9 ax^o ^\3j/o «SL^. A.UL2fc . . d«9 Uoo)*^ W..'ia»0 fia_~/o Jio/o }^/» oao^jU ft 

£go Aw/? Presbyter , & fr titer ejus Phinees , <£r pater , & mater , iX for ores , 
C^ confanguinei mci . . . >ltf//0 Grxcorum 1845*. (Chr. 1534.) 

Adnotatio vu. alia manu, fol. 353. /^o J-a~o> U_~ Ji*> }jof ia*o^ jl/ >jx>*s*xi%> fiAo^k s><y *•£ ^Aa . .^—00/ wo|o.bkX Oculos conjee it in bunc Li brum , 
eumque legit fer-vus bumilis & peccator & plcnus omnibus fordibus , Abdalga/i* 
hts , nomine Metropolita Werofolymorum , Anno Grxcorum 1975. C Chr. 1664. ) 
Dcus par cat ci , omnibufque 3 qui pro eo or ant . Amen . Scrip jit hxc in ^ej unto , 

in Santlo Mcnaslerio . 

Adnotatio vin. Arabicc , manu ejufdem Epifcopi Abdalgalili > fol. 38^. 

K 'V.dit kunc praeciarum hi brum pauper indigeiij que mifcrationum Domini Jui li- 
b talis i Abda/galilus Mofu/anus Syrus, nomine Metropo/ita San fix Ci-vitatis > An- 
i.o Grxcorum 1975. ( Chr. 1666.} Cetera . 

Adnotatio ix, manu ipfius Calligraphi , fol. 501. a terg. Y+zo\* a^joX* 
] t **9 J .a--A — ^ J_.a-lajG.i2> ^a^./^ l**zi /i*od JI9 U^ota Ja~* ©i\a )AaA,9 

# % ' t l| ^ * * 

~«A,o **oa^ |^( j Jxiadoo'o o>-^^ v*K.^arsJ^^ |o> — SK, 1^* ^.^t» |^*^ Abjo/i tX 

funt homilix totius hebdomadx falutaris VaJJionis , abfque diminutionc , qucmad.y.c- 
dum reperimus in arttiquis exemplar} bus fieri Cgnobii De'tparx in Sccte , quod eft , 

duiturque Qpiobium Abbatis Pejfbi , &c. 

Adnotatio x. manu ejufdem Calligraphi , fol. ult. a terg. jA_^a.a*vA — \ 

\ M o9o Jr-^o 1*1 . V Va ^io Z t *^roo jts^^M.200 }ISa.++£x )La~&*\L} Jw^ooio }±n+)lo 

i^Q_*-.^ 1j / l^^o . . . )AiA, oJ_-\ay U^o^9 )9ci /A-. J aia ua*^ J — a/t |x t -A^oj 

-ai i-!-/f |a^A» \\o ^-^l-a^ ^ — A9 ^*> U*»XJ liMftA^f ^^ V a--^.Z9 U-m-vA^O 

^ jWa* ^90 >Si en ,. i*.a.» ^90 Ja.^* ^ — ^90 vooA^^^xa <^*9o a^oj<>3 ^wva>Aa 

^o__XiaA ^ — aio li/>icA^ ^a* ^90 y09oj/ ^90 ^auott* ^a$o ^-Ir-^^^ ^90 \*^-i 
^ — a*9o ^ -ff-^%^ ^ w ^90 ^^ja^^o ^2.90 ^adol* ^90 Ja-^a 4^—^.90 JjOtyjA ^>« 

}a«^ — *.o . |ct — ^;a ^90 ^roja ^4^ laudem & decus & cxaltationem Santlx , 
laudahilh , Cb - adorandx Trinitatis , Patris , & Filii , €7 Spiritus Sanfli , unius 
Dei r veri : «//#* ^^ incaplmus 9 & i/ntute ejus perfecimus , manibus mc'15 , bu- 
mil'ts C peccatoris Abdx , nomine tenus , »(?/r operibus , Monacbi . Scriptus efl au- 
tern & dono datus t Codex if/e Circuit per annum , Monaflerio Deiparx , quod Ab- 
batis Prfois nuncuhatur . . Rogo *vos autcm per cbaritatem Cbriflianam , ut ore- 
tis pro janclo Abbate no fire Rabban ^ohanne , <D' pro re/iquis Fratribus , Rab- 
baa f.licit Bajilio y ceconomo 3 Rabban Sergio, Ribban Saliba s Rabban^obanne 

jittiorg j Rabban. Jobanng juniore, Rabban Gabride , Rabban Jofepbo , Rabban 

Aaro- MSS. 107 C Aarone , Rattan Jofue Diacono , Rah ban Simeone , Rattan Barfuma , Rabban Ba- 
ricba, Rabban Jofepbo , Rabban Mich aele , Rabban Gabricle , Rabban Bafilio , 
Rabban Bar /aba . Reliqua legi nequeunt . Vide quse de hac poftrema Adno- 
Jatione diximus Tom. i. Bibi. Orient, pag. 305-. 

c x v 1 1 1. 

Odcx pcrvetuftus, in folio, membraneus , conftans foliis 3ip. Stronghi* 
lis, five rotundis Syriacis Uteris exaratus. Inter Syriacos Codd. , ex Orien- 
te in Bibliothecam Vaticanam nobis inlatos , olim Septimus ; quo continentur . 
i. S.Jacobi Sarugbnsis , Episcopi Batnarum , Horn ilia metrica , dc 

Scrutatione , & dc Confecratione Ecc/eji* . Jscuas^af <taa.ax* \»^o U- t ^^ Imfa 

M»\ u^jaia^xo fl>2* \\> s^^o^oo9 ^^s^y foJ. i. Initio rnutila . Supplcri tarn en 
potcft ex Codiee Nitricn. v. proxime antecedenri cxvu. fol. p. ubificinci* 
pit . A^x Ji^ t ^ )-*>o>» «^\. J&.^.£ U t _x Vide Tom. 1. Bibl. Orient, pag. 

306*. & fcq. Adnotatio, fol. 4. a^ ^ \o |L ^ \ ■■ A » /&doJbc» s*-^** 

M A- Explicit bomilia , <& Scrutatione , deque Ecclcjix Confecratione . Ex qua Ad- 
notationc convincitur craflk ignorantiae , Latinus ilJe Miflionarius , quifquis 
fuerit , qui fo). 2. ad Oram adpofuit June Notam . Miemer dicitur Liber ifle , 
in quo funt Scrmones & diilatus fpirituules & boni duorum , Mar °/acou El-Ma/- 
/cm ,. & Mar Effrcm El-talmid . Cujus primus Scrmo ef£ dc Introitu Domini ju- 

per ajinam in yrufalem . Canubini . Nimirum Liber iile pertinebat ad Coeno- 
bium Patriarchate Syromm Maronitarara , quoi Canubinum mincupatur . Vc- 

quod adnptat bonus iite Miflionarius dc primo hujus Libri Sermone , 

^.. n .CL„' • _„ # T • . r» • • s ■ . > • t • * r - ■ rum , nempe tractari in eo , dc Introitu Domini fitter ajinam in]c, ufalem ; perfpic 
facit , homincm fuilTe in lingua Syriaca plane rudem , oevtre alinum . uum a. Ejufdem S. Jacob! , dc Annunciatione Zacbartje . \m vzace^* u**> {ju^ci 

1+&K oj^^cuj fol. c. Initinm . /oot/ w.\»aj . |lui\»i9 /&X» o&«fr Jo>^ \.z> 

a^ioA. +y y&\**\ Jixs ViJc Tom. 1. Bibl. Orient, pag. 308. & Cod. xvn. 

fol, 2$l Deelt finis hujus Homilia in Codiee noitro , necnon deiiderantur in- 
tegral Homili^ feqaen tes , nempe 3.4. & 5-. Et Quirita: quidem titulus erat : 
J^v-\io U^a^mi ^\x de Vnigenito Vet bo ; qucmadmoaum liquet ex Aanotatione 

a librario adpofita ad caJccm ejuidem Homihx , fol. 6. 

3. Ejufd. S.Jacobi, bomilia de Nat wit ate Domini no fir tin carne «[*+**& o>\*j 
+ea&^ .j.No9 c^^\ A ^ A ^ ^^^ lr^)so ^on\* u^io fol. 6. Initium . »*Xk <><* fw 
v*^o Q a 001 y*\) )oC%* r— ^ Vide Tom. 1. Bibl. Orient, a pag. 30$. ubiiiiigula- 
rum Homiliarum , qua? in hoe Codiee exhibentur, fynopfim , necnon titu- 
los atque initia Syriace & Latine protulimus . 

4. Ejufdem, bomilia dc Nat ii)i tare Domini in came . -^ so \±+*&y o%\+* 
vj^ ? °»t^* A*- 2 * v ^\> hyzlxi vaaa\. f. 15. Init. U^\^o \*-\0)L -^a» ^^ 

y. Ejufdem! bomilia dc Natmnate Domini no fir i in came, & de immun- 
dorum Dxmonum err ore . o^-Js^ ^j k*>J*> «acaX a s*^io U* K *} <*\*> +* o^y 
> a — l i W-a.> wAft^ \\ fttAAf y^aoj fol. ip. Initium . /©►^v. »X-ao j^V /iojl 

d". Ejufdem, bomilia dc nomine Emmanuel is. Hxc vero , & fequens honii- 

lia congrue legi potcft poft illam dc Nativitate homiliam; uti in titulo ad- 

HOtatur . ^j *pZm\ . V-«JouaM |^a^ \ \> JpoJ:* ^oa^ w^ia U*^? <H ^? ,o8 TOMVSTERTIVS 

* 

U\+t oolite . o)>&:*» oep Jpokafiol. 22. Initium . |o>^ *£» l*»~ «.:* v*^ **•»*■ 
-JS-^I v Vau-\Jri V^i/ J^*W?o .woaJI tw Defideratur finis , quita- 
men ex Cod. cxvn. fol. 5:4. fuppieri poteft . 

7. Ejufdem , homilia de inferutabili Chrifli Difpenfatione . J — *«»a) ©0^9 
J-^fiXA*' #9 |~^*>9 o>~9©/ ^.Xj h*>\x> c**.o\- w*_*> fol. 24. Deeft initium. 
Suppled tamen poteft ex aliis Codicibus . Definit autem f. 16. in ha>c verba. 
# J&~<^*,Z ©k\ ooo) ^»»«*^9 JZ'i* ^,~i»7o . Zooj )+*«79 \?^± ©5~&aj JLJ^f J t A\fi 
J^fiXj&oe' jlj J~.*a:*> o^io/ ^-Xf j^o} — 20 «o_\*/ Vide Tom. 1. Bibl. Orient. 

r • ♦ • / • pag. 310 

8. Ejufdem , komilia dc Beat a Virginc Del genitrice Maria . U*»fi9 c*\*9 
^,po |o>Ss U\+ /A^oAd Ja*i2*4 ^A* J**}* v=kh>:x- w_^» fbi. ao\ Init. 

p. Ejufdem, homilia de Santla Dei genhrice femperque Virgine Maria : & 
adverfus eos , jw/ blafphemant , tx dicunt , earn poH partum nequaquam Virgincm 
permanjijji . L+\+ jA**»fi \.^,y }r*>l$o ^&a\« w*a» ]a«*.o9 o)\+* *a o*\*9 **=>ol o>»\« iA^* ^v» ojta^ojNaa fol. 3 1. a terg. Initium . 001 yi» /JCv \oAj*9 oi*--£* 

10. Ejutdem , homilia de Santlo Stephana Archidiacono , & Protomartyre . 

J*^a«X2o |i-R_iQiiia5 Ja*9 voooj|al Kxa }a.«*jq ^X> (^ajia V2»afiX* \»f-*j l&.*+£i> c^«*9 

l9o>o>? fol. 35. Initium . y*—. ,» wJ^oi . l_*i~o9 ct\c.\*»\ vj*fi )joioa> J**-^ 

/«.~7 WU.2»oV^» 
11. Ejufdem, homilia dc Stella* quae apparuit Magis , deque Infant turn 
cade . U-^-Q \Xo 1a.q_ ^*^ **l~Lh oo» j^a&a *VSwj i&ax£t« v.^o Ja-^j o^** 

}»• "■ \*» f. 40. Init. WM>i, "i> ^.X ^90)0.4 W«.Sf} UO)'aXU.\) ^o jio\X Jbo* l^V J^JJ 

y^Mi> ; — ao7 Subjungitur , fol. 52. a terg. pars hujus Homilia? , cui titulus . 
)*oi&* U*3o+>* ^-.rio/ |^a-L-\*» |1^a^» |f.A J^jf s**»^> JLfioo>a ^flf/c , legenda in 
cxde Infantium , Ji r ve in commemoratione Martyrum . Initium . ^maA )'*+** Kf*+°t 

12. Ejuflem , homilia de hu mini bus ; five de Epiphania Domini. o»\^ 
)ycw* ^Xj i^aJ-» *^afiX- wr^o }▲*«.£» fol. 5(5*. a terg. Initium . U***:* \*JS. — *• 

13. Ejufdem , homilia de Baptifmo . \^j fr^o)^ ^cis\* v.^ Ja..*^©* o^\^» 
)jN«9axi^» fol. <5*i. a terg. Initium . uot&-^>jl JuJia i^-^o a^^^o ^ ♦• :a -^? Jf-^ 

14. Ejuflem , homilia de Laudibus °}ohannis Baptislae & Prcecurforis . c*\*» fol. <J^. Initium . io» r/o wifc w-j> . w.a/ o»^j«.^ ^aoJitti ^a\9 Jiojaj >Xoa 

A4-Ofa ; \ ^YW/o ' * J 

1 j. Ejufdem, homilia de Decollation °}ohannis Baptifla , */<?jw* impudi- 
ca Herodiade . jj+ao^ae ^.a^ oua-i vaaoa ^.^9 );^>I^ v=xojqX^ Ufj>o 1**^09 o^\*9 

|a\^«^o 1-yor*/ \\o fol. cr^. a terg. Initium*. ^0 ^.AsJa lilc^ ^*\ ifi--a/ *»** 

K5*. Ejufdem , homilia de Prtfentatione Domini in Templum , deque Ju fee" ptione ejus per Simtontrn . y— ^J oi&\^o ^Xj fcaojao ^ofiA* w>c Ja-*.o9 o>\-9 

\ ft ^*- ^°> <H^^>ofi 'V^o tfa.*oi\ fol. 74. Initium . Jlo^-X Joo)> ^o ^5 

17. Ejufdem , homilia in illud diflum Simeonis fenis ad beat am Mar i am : 

Hie CODICES MSS. CHALDAIC1 S1VE SYRIACI iop 

Wc pofitus efi in ruinam & refurreHionem multornm, & injignum contradiction 
j ~* '^° ft*-^* Jxu_ua\o ;A\a&»& ^ ^_a» JLio* . y>+x* fol. 77. a terg. Init. 
^18. Ejufdem , bomilia de faro Quadragejimali ^ejunio . Ja*» ai o»\*> 5*^W» U- t 45 Jbtoo. \,X> /i^ko vaaixl* upo fol. 80. Initium . y «.k»*» 'qu^ ijP. Ejufdem , bomilia altera de faro Quadragejimali c jfejunio , 

^y? U*yo |m^^.x> /»*!* v^,cx^x* u^o U««io« fol. 84. Initium. } A ;„ Jjja 

20. Ejufdem , bomilia tenia de faro Quadragejimali ^ejunio . , 
K> t * J*<y^x» ft*)* ^ccx> *.** J"***? ™» 8 7- a terg. Initium . . 

21. Ejufdem , bomilia de Domini cum 'Diaiolo cert amine . J** t joy*<*^\> 

'*^ to )?^?y— -* ? om*o&sZ V^* /**>jbe tooo\* u^o fol. pi, a terg. Initium*. 

. |A**U&a yP» V vxsca/o ^C/' \e\/o . wojo&JJ Jj»*g Jo>3^." ^ y$AL u\ w^ 

**• Ej^idem , bomilia Partner. ica . ^.x* fcxj>c ^a^^ v*pa }****> e>^-> 
jZajuZpo foj. ^(f. a terg. Initium . \, — a /**» $& wZcw&a»» /p©{_:* y^U\ )©<*• 

2 3- Ejufdem, bomilia in illud Domini effatum : Quid pro deft homini* Ji 
M&ndunt m'werfum lucretur\ anim* <vero fat detriment um padaturl l±++a>ot\+* 

^-u i^ajo fohps. a terg, Initium , *a . JJ&o^f l^>*uo» UX M> i-Ai 

. cj.^aaiw L^dU las^LL j* )<»%. * • v/ • 

• 24. Ejuidem , bomilia de Poenitentia . h-x>\* ^&a^ A v»;-o U^ t ^f tn^f 

7?. !t?^ !*-*• U)o/o NiZ oo»^/y Vide Tom. 1. BibLoth. Orient, pag. 31^. 
ubi i^//^ bow ilia dc Pcenitemia inferibitur. 

^J. Ejufdem , bomilia de Amore faitpernm . wsa-.a^* \»;_:» U«»^9 o%\+i 

Ma^^o .^^, ^v,, ,^|^ foJ Ic5 , initium. JU\ ;Z7o f \*l r * U* }w 
1 ^^' Ejufdem , bomilia de A^o.re d'rvino . /i-ioiso w^ tt ^^ A upo l*.*+m <*\+* 

27. Ejufdem, bomilia de illo Leprofo > qui dixit Domino nosiro : $i *vis f 
potesme mundare . ^_^ fc-j*^ ^^x/l^J^ ^ aA ^ Uf> ^ U^^ ^^ ? 

w^ t ic\ ^,/ wauao*:^' Ja". ds . y^a-J^ i,^ /$ fol. m. a terg. Initium *• 

ratur hnts ^ujus Homili*. ' T ' ' * 

7-x ^?.^ Ejufdem, ^ Paralytieo . {.^o "\,X9 vao^* v^ia> e^«» fol. ncT. 
Ueeit imtmm . Incipit in hoc Codice his verbis . ?*~-\* *> f U ^ ^^^ 
o^ wA.i^lj oJ^aoA, Uaji\ oi^\ oc* koato'o . <l.!^am\ Deiinit autcm £5^20. 
n ter g- y^ k*^A l*~* *»? y^^.^^^ y-pfc Vide Tom. 1. Biblioth. Orient. 

IP". ? l rr ' f a P a g. 317. ^p- Ejuldcm 5 bomilia de Fi!i»Vidu£ , quern ad r vitam re'voea<vit Dominns . tcrg. Initium . i-^ZZ/vaoZ* f &s w-^^o, ./Zaw ^i/ <^ A^-i? 'K^.? J^^ 

30, Ejuf- no M V S TERT1VS t , bomilia de Hemorrboifa . )+*\* e>*fi^ w* U**a> ©£-* 

" n, bomilia de La^aro ex Bet ban ia , quern Jufc it a-vie Domtms . 

fol. iiS.taiimm. 00, -_*»;<»:&> id -^V° a-^**^ itU-la*.^ w*a 

aa. Ejufdem, Aow/Y/'rf de tribus defunHis , quos fufcita-vit Dominus . ©>\- ? 
31, jcjuiaei 
^15 001 fol. 131. a terg. Initium, u*^*? J^o , JioioJ J*^q» Uai u_\*o, ^ J ijufdc 

fymb ^* /• 34. Ejufdem, bomilia in ill am Domini Far a bo lam: Simile eft Regnum C<e- 
lorum bomini Regi , qui fecit nuptias filio Juo . /poJx> ^a*>\* w*> U«*«> <*^-? 

X Deeft finis ; qui tamen fuppleri poteft ex Cod. Nitr. v. 

Overariis Vine& Domini, w, — » U.». — a* et^«» 
„t*» <*_:»»*t2> o^.~^a* flJija V*. ^ejaX> fol. 140. Deeft initio m ; quod ta. 
men fuppleri 'poteft ex Cod. Nitr. v. 

3*. Ejufdem , bomilia in illud Domini effatum 1 Simile esl Reg/rum Cxlorum 
Ferment , quodacceptum mulier abjeondit in far in* fat is tribus , donee fer men- 

Utum esl totum . U*»> . v*— 2» v*h <->'°> ^^? It^U v^ Q £^. w^s U^m o^-> 
^.^i^ lol. 144. Initfum . y—^aj **^ ^^ • UV^ ^» ^ >?W? U— J )^xu« i^^i fan Hi fit Difcipulos fu 
Initium" . y *.\$oo ^ ^i^V »A5o» w-\*o, . U^^o ^ a ^' on*, JovS^ & 

38. Ejufdem , bomilia de Pbarifao & Publicano, qui afcenderunt ad Templum 
ad orandum . O— * ;*>h ^a*o !**& ^^? )^>J^ v=>**:^ upa 1*+.*} &*} 

g.*^,*^ H2L*<»\ a-i^i fol. 154- Initium, U—\» K-~ /ov^ w-dlcia^ao 

w ^oa^a^ci/ ol '|*J- u^a-i Deeft finis; qui tamen fupplen poteft ex 

Cod. Nitr. v. 

3p. Ejufdem S. Jacohi , In illud Domini: Vuhes foveas babent . *-*~? 
Aj |^i Ji.;x^\ ? . v ^ M?t ud ^X v^ofiX- u;*U.^ ? fol. 158. Dehdera- 
tur initium . Incipit autcm *in Cod. noftro . J©3v i.^ y±. iaa* ^ y\ Ja-^^a 
r thX -^ao . r W -*> ^U ,i. -\ .j-i Dcfinit fol. itfo. his verbis . 
%; i^\» ci£uJ^d» l^a^V-^a^ Vide Tom. 1. Bibi. Orient, pag. 321. 

40. Ejufdem , bomilia de illo , y«i ^^ Jerufatem defcendens in thencho , 

ineldh in Latrones . ^^.^o /oo, ^-•.JV oo» ^x, Ir^oN ^a*iX* u^» ^a^m <h\ a ^ 
i^J^^ weift_\X a-\sjo al.^Ji ^*io/ fol k5"o. Initium . ^.x ^a^-M ol 

41. Ejufdem , bomilia de Peccatrice . v5a-,oX* u*_* }_*«*a* ov— \^j 

|^a^^ u o, \\> )i.x>|^a f. KJ4. Init. O^o, . dQ UJj> JW va«)^^ u^o j^aa^oa^ 

. )ii( U .\ \*-i M> >*^*f * 4*- E ) uf - CODICES MSS. CHALDAICI SIVE SYRIACl. in 

42. Ejufdem, bomilia de SanHis Quadraginta Martyribus . J-a^xjj otXtf 

43. Ejufdem* bomilia de Pcenitentia, & Parancjis . w^cuo^ upa }««»x» <x\*j 
U<uuZpoo (iaa^Z ^x* Ji*J*fol. 171. a terg. lnitium. )&*>JLW Jxuaau^d 
©j2> ^»n t \jju*» JIJ!** oj^ ^.^ t iteo . U&a_«JU Vide Tom. 1. Bibl. Orient, 
pag. 3icT. ubi Quarta de Poenitentia infcribitur . 

44. Ejufdem , bomilia de Cent ur tone , cujus puerum Dominus it) Capharna- 
€n*\fr2* y^o w» toJ. 174. a terg. imtium . je>-^ ^» oil*!*** 

.<*\a Jxx\X^ i^Q^a^/ -*/ A**J9 y0o»^o . &*.» J JUa~.ae,X^ 

45. Ejufdem , bomilia de pj/ia °}xiri Archijynagogi . u* — as U*^ o>\*j 
J&jtaia *»»» i*9ja*» «*Z» Vs*j l^oids va*ax» fol- 177. a terg. lnitium. Jm»*j 

4<5\ Ejufdem / bomilia de Fi'lio , qui bona fit* diJjipa-oit . ^»^ |a*^j 0|\.j 
^ojo^toaa u.j£» |i.=> 001 "\^j )»*}* V2xa*\-, fol. 180. a terg. lnitium . ^\* 

47. Ejufdem*, bomilia de Dtoite , & Laxaro . tMA*>« 'wpt U«» A ? .°^? 
i|X\o k+&\ \m I**}* fol. 1 85. a tcrg. lnitium. uft^J* V^/ Jkooi* y>» 

48. Ejufdem, bomilia de bomlne illo , 'in quo (,rat hgioD^moniorum . o^,^ lnitium . A. ciiiX* U**i }.a«»J39 tol. 15)7. QJwveae illo , y/.'i </fx/> Domino : Quid ft ut 'vitam tcternam pojjtd.am ? Jja*.^ oo» x \.i.j k^l-aa v^a£>w. wso J**f&9 o>\«9 
50. £f«/{/ Eplrtm , ^ /i/ifta ttofannarum Jfeiio . **_.*> U-^ /^»l>o v^ol Orient, pag. 147. " 

JI. ,SW//' Jacobi y bomilia de fan Bo FeHo Hofannarum 1. w^U-^ ? e»V.j 
Ux^.o/^ U^xj M^ ^M )'M* vaao\. fol. 2op. a tcrg. lnitium . t^»Jxai 

j^s^o i^o a^N^a?^ w-^ ^oU . **--o ^^ cm» o-^/? Vide Tom. 1. 

Bibl. Orient, pag. 322. 

52. Ejufdem S. Jacobi* bomilia de Parabola Vint* . *»*_» W t ^j <h—\ a j 
.}*>*=» JL^^a \\$ |^U v^^x. fol. 212. a terg. lnitium . ji7 jr^^^? >>°^f 
M |J^i Ua |j/W <ft T ^^j^i/o Jg^ ^ ; Io_^ Vide Tom. 1. Bibl. 
Orient, pag. 322". Decif finis ; qui tamen fupplen poteit ex Cod. Nitnen.v. 

J3, Ejufdem , bomilia de Abraham , </^W my&eriis . \^*+* — o? o>\-t •-Tttiaa^o y>o**l ^x v^cxa^. u^.» fol. 217. Deeft mitium ; quod tamen 
fupplcri poteft ex Cod. Ni.tr. v.^o**/ t;y 1-oA, |i-^<^ \f Viae Tom. 1. 
Bibl. Orient, pag. 323. 

54. Ejufdem , bomilia de Serpcnte aneo . Jr*>J* ^coX* waa ^-^ , °? ^*? 
J*-« jLo« ^\^> fol. 224. a terg. lnitium . i.-^ p«*»Ja» w»^l 7*^? ^^ 

s:^. Eiufdem . bomilia de Vacca rubra . h — x>l*> v^ax^x. upo U«t°? ^^^ J^sAioafio Jiiol "\X> fol. 22<5. lnitium. o^-j^i^iQ^ |W ^rfi Jo» y«f}»? U^5> 112 T O M V S TE RT IV S. . -ia ft — * — A)» Jfla X ooi ,- so /A ^— So u— —\ *&* 

jtf . Ejufdcm , bomi/ia de Rirco . J*u*y V^y /poj* w*a.r*x* %»pa Ja**** ©>\*y 
VJjjXy fol. 225). a t. Initium. fL*Sm&\ Jo>3u. »^ w**xU |i^a yijiy Jf£a*^ 

57. Ejufdcm, bomi/ia de abnegatione Simonis Petri . **; — aa }*«».&) c*\*y •aX:**,* ov^Vaaa ^x> /}*»)*> C2»aii\* fol. 234. Ink. t — ^ v*u\i 9 J r 4 *?? J^* a 
JW «*&•' *a «aao* Vx p» J w\ y*-** . to_^. Vide Tom. 1. EibrOrienr. 

pag. 325'. ubi Tenia de Crucifixione Domini inferibitur . 

58. Ejufdcm 9 bomi/ia de Latrune dextero . |*:»bo vaao^ w** Ja**** o£x*y 
Ji4.»* ^aay JftA^ ^Xy fol. 23^. Initium . ^.X ^ojaXa.*, w-A^/y )*~»y J*i* 55?. Ejufdcm, bomi/ia de duobus pajferibus , quorum alter ad font em aqua* 
rumjuxta Legem necabatur* alter pro peccato dimittebatnr . ^; — ^q U- r oy o>_X*y J^Xa^ao ^-X Loot Jlg»A*oo* /*«•» . ,L»axU2»y ^ ^JUI VXy |j.*j*> ^a*X, 

{lia** uJs/ ^x >J;* . /tug— wla? ^x ^^^a^o''J t ^\o . U-aoy fol. 243. Ini- 
(Jo. Ejufdem, bomi/ia de Confecrationc Cbrifmatis • fc» — ao U-^J <n_\*y 
yoW^o v^io ^xy /#.*>!*> tao^x* fol. 24^. a terg. Initium . Jl — • a ^.? J*ay v?'*** 

JW /»*.' »a yxito^V ♦isao Jnaso u\ v> # oo* . U^~ J—* r > etZ»xS> Vide Tom. 1. Bibl. 
Orient, pag. 332. ubi ex fide Codi'eis Nitrienfis v. fol. 457. tribuitur Georgia 

fir ab urn See nit arum Epifeopo . 

tfi. EjufHem S.Jacobi , bomi/ia de Crucifixione , deque Difcipu/orumfuga. 

J+-T«Wfri» JLjQo;Xo JZa_&.«Aj ^.Xy jf^ol^Q C»aXi\* %•&* )**{A» o»\~y fol. 254. a 
ttrg. Inirium . wZjj ~Za*>» <»«*•:* .o> — *X ^§00 Za«-MJ9 o>*&ji ^-XWy Ux> 

.-X **?/» ui^xi Vide Tom. i. Bibl. Orient, pag. 325:. ubi Romi/ia Jecunda 

ae Crucifixione Domini dicitur . 62. Ejufdcm , hemilia altera de Crucifixione . \£>a_.fcX* upo U**r>y o^\«y 

Ucia£aX3i? \Xy /*:»):» fol. 257. Initium. o^X^aa^ ^a** "\,X a^a-aaB )^o ." X> »a 

Jia^^A.y lya^^ <* — ^aa /ooi^aj \tsJ* Vide Tom. 1. Bibl. Orient, pag. 32 j. 
ubi Qnarta de Crucifixione Domini dicitur . 

63. Ejufdem % bomi/ia tenia de Crucifixione . caaiaX.* u;io ^-♦m <n^*y 
JJLasuj&j \xy fts.\h ksol* fol. 25^9. a terg. Initium. o^^^n^ ^X-.xo }r>i )ioii 
)^^J M »a\*. |oo»y oiiaaa^ |»\^ u^w ; jy . lov^v. ;^> Vide Tom. cit. pag. 325. 

ubi Romi/ia jeptima de Crucifixione Domini dicitur . 

#"4. Ejufdem S. jacobi , bomi/ia quart a de Crucifixione Cbrifli Dei noflri 4 

^o*— ^ J-A — ft say |ZaS>*o) v ^Xy jX^/9 /f^.ao|ao V2»ai3_\ A Uf^o U A »iay o»\«y 

fol. 2<5"2. a terg. Initium . .0. ,»ayJ^j y X . U^-^* v^X^ j^^y Jeo^y /o^^s. ^a 
k.*\*o& ^v>|._ioy /i_*4Q Vide Tom. cir. pag. 324. ubi Romi/ia prima dc PaJJionc 
Domini inferibitur . Adnotatio , fol. 2^7. a terg. |^a^ ^iL* USk? l**^ ^^^ 
"Explicit ad notJurnam Stationem feria fecund* . Quibus verbis indicatur , hanc 
de Pciffionc Domini Homiliam , in plures partes apud Syros divifam effe : dc 
prim am quidem ejus partem rccitari ad no^kunum Fcria: fecandas majorii 
hebdornadx : fecundam autem partem , [ quemadmodum infra adnotabitur] 
ad noclurnum Eeria? tcrtiae \ tertiam partem ad no<fturnum Eerix quart* : 
partem, an nocturnum uommicx Kciurrectionis . lotamquif 
pe feiftorkm Paifionis Dominica' complcftitur , ufquc ud gloriofam Domini 

Reiur- CODICES MSS. CHALDA1CI S1VE SYR1AC1 . 113 

re&irre&ioneoi: impiet autem in hoc noftro Codice folia 30. nimirum , a 
fol. 262. a terg, ufque ad folium 1$?.. 

65. Pars fee mida bomilix S. ^acoii de Paffione Domini, recitanda ad no- 

durnum Ferise tertix majoris hebdomadse , quae apud Syros hebdomada Paf- 

Jionis dicitur . Jju.* \sx*.z± }&\U W$k? J.oaxtoSi . A.*.ao/ Jaoa.c fol. 267. a terg. 

Initium . J^*, ^ )£*««,* &\U> ]<*-* \±a, . dZa-lia* ju:e».a y -/ .aX***, ~*»*oi 

^ n Y7. / •;. c pi - '/• j n ./r_... r> • — A J /.~,a.> iLI.- quarts Paffionis. w; *s t-* ? fc**^* t?° • ^-? J*^^ J^V f**? l*o*£* vaoZ 

^ax»\* fol, 272. a terg. Initium. }***:* a^«.\.sa\ o^cyta ^_ao y_ao ^.* 001 jacobi de Paffu 
^y l>oaxj fol. 27^ luit J-+\ y^XL*, t***C| tf8. #*/■* f«/ffAf hom'dU S. Jacobi de PaJJione Domini . Ad nofturnum Fc- 

ria? fexta? . |&*o*x» UX> I***** fol. 277, Initium. V^2uo f*-*a& uoja_-a^\ 

tfp. P^j fextahomifi* S. Jacobi de Paffione Domini . Ad nofturnum Sabba- 

thi. J&zla,* W%J Jioa^ fol. 288. Initium . &— ao^o ^a_4.A\ Ot&^tM J.J* alio* 

70. Parsfepiima homilit S. Jacobi de PaJJione Domini . Ad no^urnum Re- 
furre&ionis . )&^.»ja> U^* koa.a fol, 290. a terg. Initium . jN — mif |^_xi*.xs 
yoc^ia*.^ |xVI ^o&«*j* J~W oj.jk.0 , fZa,\-"«»^ |ji.xii s*S*Wo Axlnotatio , tol. .191. 
+002*^ yA»j oiZa&*£j '\x* vaaaX* v*;.m lf.«».af ff^Q-^a ^-.\— a. Explicit bomilia 
S. Jacob* de Crucifixion* Domini noSlri in Cay tie .He cadem ham ilia in fex par- 
tes dividitur in Cod. Nitr. v. Vide Tom. 1. Bib!. Orient, pag. 324. 

71. Bjuf.cm S. Jacobi, bomilia de Defcenju Domini ad inferos . oy — ^ — *$ 

\-aAA\5 ttta) oits\$*>o \.$<* l*soJ*> vrao^X* v* v .» Ja*« — &) foJ. 2 02. Initiu icjaj w» m . VfcC_A*a— ^.X o^ifi^a^ OQ J5C) 

72. Ejuflem > iotaiHa de Rijhrntlionc Domini . <ioxs\. u f ^o J*** ? °>^-? 
y^oj oj^ia^.Q Vx^ )i.ioJ^ fol. 25)4. a terg. Litium . o>—=* ^Jl^&f IsA «m<u^ 

73. Ejufdcm, bemi/ia alter* de Rcfurretlione Domini . v*;~^.^o U^^ 0^** 
ot^xt^A x Vx> |ric|iQ v=»aAX^ f 2^7. lilit. wa u^.^oZ> U+\LLl v^oZ |^^5 o»A^a A ^ 


fi . 74- cji 
reFiionem DifcifuJis fids apparuit . j^i^> ^X> h*l* eaajQX^ s.^x> U-»-Q? <>i\** 

oiAia^xj i^ a o tA I^a\^\ ^ \*%~lh &\L> u"oi*fol. 25>p. a terg. Initium . ^^W 

yZ^ioO ^j^^a« ^o yir*- JjZ/ . jZal*a-o» ^.^ioj |Xol Wio v.^^ Vide Tom, I. 

Bibl. Orient, pag. 611. num. 66. Hanc enim ho mili am inter S. Jacobi Sa- 

rugenlis opera recenferc obliti fumus P 

75. Ejufdem S. Jacobi , bomilia de Dominica no^va , deque Tboma A^oHolo . 

Initium. \** ", fc \,^ ».\ ^ )iotZ> )l\k . |^i Ji^-k f^^Ja ^«&*^q Uii ^j-jq *^ 
t^J? ii^j Vide Tom. i." Bibl. Orient, pig. 32S. 

76". Ejufdem S # Jacobi j bomilia de Pa/at io , quad Thomas Apoflolus in cx- 

Ifis *dific4*vit . JaeojZ U^* u*o» )Zi|^ \^X> |rio)2o via^\* w^o U-.<. . r , - r — - - , - . .-°? ov^-? r ,xiZ ^-**4 Vide Tom. 1. Bibl. Orient, pag, m^ 
Tom. III. * " p UD1 ii 4 T0MVSTERT1VS 

ubi Homiliam hanc fub metro quidcm Jacobi effc compofitam , non tamen Ja- 
cobi Sarugenfis foetum efTe oftcnfum eft . 

77. Ejufdem S. Jacobi , bom ilia de Afcenjione Domini in Ccelum . <* X»9 

J*»*-^5 \*x>* ov£t\ano ^\.f 1i**k* ^a^* v»*:» Ia«+.c» fol. ^itf. a terg. Initiurri , 

*••%%.*>* ti . 1 .. 1 * % w ■ ■ t w 1 JjNl_^io -* Jiio JZa*> /iA-j JJ»i, . jLf**+» ojA> — -*•=>*.! ^ — x v.**a f+-&.LH Vide 
Tom, 1. Bibl. Orient, pag. 328. Deeft finis , qui tamen fupplcri pot eft ex Co- 
dice Nitrien. v. a fol, 517. 

Bina? in hoc Codice exftant pi<3a? pervetufta? Imagines. Prima fol. 212. 
cxhibet Chriftum Dominum fuper alinam fedentem , Apoftolos xn, fequen- 
tes , ac turbam partim pra?cuntem , partim veltimenta fua per viarn ftcr~ 

nentcm : cum Epigraphe Greca h fiou^oq , & Syriaca \ iXZ**o{ 9 ideil , 

Hofanna . Altera ibl, 2(5*2. repravfentat Chriitum Dominum cruci adfixum , 
duobus clavis in pedibus , totidemque in manibus confixis ; Deiparam Vir- 
ginem a dextris ftantem , &Johannem Evangcliltam a finiftris , radiatis turn 
Chrifti Domini j turn Deipara? &Johannis Capitibus . Latronem praeterea de- 
xterum , & finiftrum : quorum tamen protome dumtaxat vifitur : demum fu» 
pra Qucem Titulum , 0a<ri\£f tF i*fcLJa>v , Rex ^udoeorum : & loco Patris , ma- 
num e na'bibus demiffam : cum Epigraphe Grseca h s-aityns ( lie ) & Syriaca 
iLa.SL+£tf Crucijixio . • 

Ibidem, hoc eft, fol. 161. & fol. %Si. a tcrgo , rcpetita ha?c legitur 
Syriaca Adnotatio . J^A, — a.s> i^*"* x^°» ^.^a* U+*9 <**?> ^e^x** )L*»ao Jj/ 

i* * * r • * • • '„. \ • 1 ^^ • , 

fr++Z* t *po^9 >*♦-> W-^eoukA K£oci&a.£i> J1»U_.2)> o»i:*|aa* Pw*12> t l*.a* W*>* h++2> 

*o I — A,a.ia |*. — ^o . «. — *o* I — .+++* . .oo^^opQA. t*^0)0 . k i*+q.+ v*j — ao* 
* " \\ 1 * '1 • \ . v 1 v 1 ♦ 

Ego humilis Simeon Monachus nomine, has lincas in ifto Codice exara* 
,, vi , ad BcatiJlimum Patrem noflrum Mar Petrum Patriarcham. Maronita- 
rum , qui habitat in facro Monalterio Maiphuc , in Valle Ailig , territo- 
ry Botrenfis : donee dedit mihi poteftatem , ut praeffcm Monailerio San- 
99 £t\ Joha-iiiii in territorio Cuzapanta in infuja Cypro ; diebus Mohacho- 
,, rum, qui in prrfato Sanfli Johannis Monafterio habitant, quorum hasc 
,, nomina font: David Monachus , Mofes Presbyter; Jofeph Monachus 8c 
y , Architrjiclinus , feu Veftuirius : Georgius Monachus : Daniel Monachus : 
hi Prcsbytcri funt , dcoque ferviunt, Anno Graecorum milleiimo quadrin^ 
gentclimo , trigeijmo iecundo ( QhriHi 1121. ) die duodecima menfisHa- 

,, ziran ( Q Junii) & laus Deo, Amen,,, 

5> 
9> 9> 
Altera Adnotafio Arabica , fed literis Syriacis , fol. 252. A 

W_\^ uaXj^^v. <^ji/<oa^Sw ji+'rfe^ K&r&2> Ul u^AX u!^x ^~- o^J^o Lf~* f>l*l 
f Anno 


t* 


3> CODICES MSS. CHALDA1CI SIVE SIYRACI . 1 1 ? 

Anno Gtfaecorutn millefimo quadringentefimo quinquagefimo fecundo £ Or. 
1 141. '] mcnfe bcnediclo Tamuz [ Q Ju/io ] die dccima , convenit mc Petrum 
Patriarcharn Maronitaram , in Antiochcno Thro 10 fedentem* JacobunL» 
>, nomine, ex oppido Ramath , Dioecefeos Botrenlis , Alius David Monaciius 
ex Monaflcrio Chaphtun ; eique potelhitem deli ex Djo , & ex mes 
abjeftione , ut prarelfet Monaftcrio S.Johainis in Cuzapanta in cuftodita a 
Deo infula Cypro : prour confenfpm fuum propriis fubferiptionibus firma- 
tum hue miferunt ftlii Monachi , Efau fcilicet Monachus horutn prior, & 
Elias , & Johannes Monachus , & jacobus ejus frater . Laus Domino noftro , 
,, Amen.,, Ex his duobus Antiochenis Maronitarum Patriarchis , Petrus qui- 
demS'edem Patriarchalcm tenuit ab anno Chr. 1120, ad annum 1130. J-ico- 

bus vero ab anno Chr. 1140. ad annum nyi. Vide Chronicon Stephani Edc- 

nenfis y Antiochcni Maronitarum Patriarchs , ad annos pra?di&os : necnon 

Quienum in Oricnte Chriftiano Tom. 3. pag. 55. & feq. num. xxv. & xxvu. 

Tertia Adnotatio reccntiori manu , fol. 247. t*c*»"*K r ^_x^ ss&U »z*l v^tjefc:* ojj^a, ^oaJL* ^a.fioicS^. Memento uomine fir^i bumiiis ac pauperis 3 «o 

mine Sciaadx Bctuabi . ' 

Quart a Adnotatio , fol. 228. a terg. Latino-barbara . Aitonius Reme/ia Ar> 
chiepifcopns Damafcenns Dei gratia & SanHa ApoHolica St'dis , in tempo di CA- 
mente Scttimo . Francs orate pro me . 

Quinta Adnotatio Arabica, fol. icj. Jy\ — ^sa — Ss. va.jAa.'Sx |yo» wa w-o 

j, Legit in hoc Libro bcneJiclo t Libro Homiliarum , Pater Dorninus Epifcopus 
,, Simeon : cujus fanctis prccibus Dcus noftri mifereatur . 

Sexta Adnotatio , fol. 174. a terg. & fol. ^3. a tergo . Arabica, Uteris 
Syriacis . {w*&\ ^^^. v.a , 

! ptura lervi peccator 


lis , qui perfedus ell cuidem in operibus malis , imperfect us autem in ope- 
ribus bonis, Jofepfuis filius Chorepiicopi Georgii, fratris Jacob i Metro- politan , ex oppicio a Deo cuftoaito Hadeth, Amen . ,, 

Septima Adnotatio Arabica, fol. 155. v.i«* — a..^ ^-->/ &&Q.+ ^a fcoi ?«&*&aoo fe«£&*at^ uaQ3x\ v*a ixx* JJ ^0 ^a ^>a*~aoo . o»)Wo " Hoc eft icri- 

t ptum Jofephi filii Chorepifcopi Georgii , Monachorum focii , qui bene- 

5, diftam Synodum Chalcedoneniem fcquitur , omnciquc ei CO. fentientes : ci 

5, anathema dicit omnibus , qui non crcdunt in Chriito duas naturas & duas 

as voluntates . ,, 

Codex praeftantifllmus 3 ieculo decimo exaratus , quantum ex^formsu. 
cnaracleris conjectari licet, certe ante annum Chriiti x 121. quern ad modum 
e x reccntiori ilia Adnotatione conttatj quam fupra fol. 2<5"2. exferipiimus . 

CX IX. 

Odex bombycinus , in folio, conftans foliis 310. Syriacis Uteris exara* 
tus: inter Syriacos Codd. a nobis ex Oricnte in Vaticanam Bibliotlie- 

cam inlatos olim Quartus ; quo continentur . 

SaKgti Isaac Syri, Magni, cognomento Prcsfyteri Autiocbcvi , Ho- 
Tom. III. P 2 milix 
ii(5 T0MVSTERT1VS 

milia* metric*, five Carmina metro heptafyJiabo , Sexaginta . foaofoCK ^ 

U~>d(* Jia\*> vUu.a>*/ Wjj» |a*»a\ ^xlu*} UZsx^o J •*}*» /A^oia ^ju^a ^a 

Ope Dei uni*verforum Domini , fcribimus Vo lumen feletlorum Sermonum , feu Ho* 
tniiiarum , authore Santlo Mar Ifaac t Do f lore Syro . Pra?mittitur adcuratus Index fearumdem homiliarum fol. i. fie inferiptus . ^^-^a Juj*&a %fw 

j^9dtt Jia^io ko^£x>mI v»po Ia.++s3> Jjo* 1^-No^ ts+h ) '«■*»}:»» Ji*a*oo It) nomine Do* 
mini noflri fcritimus Indie em homiliarum , qu* in hoc Libro eontinentur , San- 
fli Mar Ifaac Dotloris Syri . Et in fine Indicis , fol. 3. J»*J,a» Jx*oa*» «p_\.*. 
ij*2> JJy <*&*, Ji^ijq^ ^ot** U^ioxft Jia\ao ka*»a»/ w*> U*»a> Exp/icir Index bomi* 
iiarum San fit Mar Ifaac Doiloris Syri , qu<£ funt numero fexaginta 3 abfque dimi* 
nut ion e , Videlicet . 

1. Ho mili a prima de Amore Do fir i nee » Jia\cu. &***.* \x J^^xa J^l^f. 3* a terg. Initium . ojlo^ai )^ao f o^> {*— ,aj> 001 J_~\* Jia\c Vide Tom. 1. 
Bibl. Orient, apag. 214. ubi hujus & feqq. Homiliarum fynopiim , titulos 
atque initia, Syriace & Latine exhibuimus . 

1. Ejufdem S. Ifaac Doiloris , de Perfeftionc Fratrum . <*\-> . vaf 1+*l* IZmh Uo;**^ "V — Xj }i_a\:*> ua^Aj-/ **;:»» fol. 7. a terg. Initium. J. 
^oaiZI jl WaJLaAm .yoK^ioi UK* Vide Tom. cit. pag. aip. 

3. Ejufdem Doiloris S. Ifaac , bomilia in. de A*varitia , y## Fratres ge+ 
neratim perturbat , fpeciatim *vero Cccnobitas . v^~J;.ioJ:a ui^./ w*:*> Jjs£oo» <*\*j 
A«J»i\~9 |-i.- t \o . &*{§>**& J-~J1 J**^* |ZaiX» ^x* fol. 11. a terg. Initium • 
]is+^^> j\x>j ^A, a fl . /A.A.CUO ^>J~i W^s. Vide Tom. cit. pag. 2o<5\ 

4. Ejufdem S. Ifaac Doiloris , bomilia iv. de Humilitate Fratrum : & He* 
prebenfio . Jtl»/» ]Lq.~x*.£l$q \ — 2ky . flvalzo Jia^ao v£wr»*J u^x» Ja*»_*£* o* — ^*j 

JZaJu*>Lii6o iol. 15. Initium. Jj / tao'7 J*V^> />•** * J*:** ^*a*»U»» oo> j/ Vide 

Tom. cit pag. 2 id". 

5". Ejulclcm S. Ifaac Doiloris 3 bomilia v. de Flcemofyna . Adbortatio . 

|£t&a~ JjkwCj) ^ — Xf . ofl^oj — so . Ua\*> vo-aj *•**> U*«"a> o> \**fol. 20. 

Initium . ot**L*»JI vo»|jila*jo . |j/ poT/f ljo» uotU\o Vide Tom. cit pag. 116. 

6. Ejufdem Sanfti Ifaac Doiloris , bomilia vi. Reprchenjio , 6' Partne- 
rs . |Ia__i-.Zi.^oo jZo iad^^o ^Xj <T /pol^o Jj2\x iru^as^? u;^q \&.+*riy <*\+f. 

foi. 30. Initium. o^Xc +**»* U^W ♦xiaZ/ JiaauA, -^/ Vide Tom. cit p. 216". 

7. Ejufdem S. Ifaac Doiloris ., bomilia vn. Reprehenfio . \a+* xi> oj.-^*j 

JZaim^.io \.x> . 1" lf.ao|*i |ia\^o KCtA+co+l \»vq fol. 38. Initium . 001 J Li / h — X 

li+frn* v*-j^> !&*.*£* .WxSl* ^<^fo Vide Tom. cit pag. 2i(5\ 8. Ejufdem S. Ifaac Doiloris , bomilia viu. de Signo , quod atyaruit in Ce~ 
A> : Cb* adverfus eos , jwi JWr^<e Scrip turce 'verbis ad d'fvinationcm tX fortilcgium 
abutuntur . )'l\ ^- A ao? U-^» ^^* • *—" 1*s*k» U&^x> <&~&+l u^ U*>x» <^\^> fol. 42. a terg. Initium . v*. — i\a . Jiaa-^oj jZ t ~ )ia^ . |^i }aj.a.\ )Z7j j^" 
o»Zj_--\ ^o»i Vide Tom. cit. pag* 218. 

p, Ejufdem Doiloris S. Ifaac , bomilia ix. de Fide . ^i._io |ia\»j c+\+* 

jZoi^a^ot ^xj . ^" |i.^o|^> vjewrto^/ fol. 4(7, a terg. Initium . ujJS i^oj )Zo i~io^oi 

oiA_ixaoZ t aa yob&Lly Vide Tom. cit. pag. 215?. 

10. Ejufdem Doiloris S. Ifaac , bomilia x. de °Jejunio , & 'Eleemojyna , de- 
que perfeflione , nut Mcnachos decet . ^X* . u" J^^ojio v>~roJ u;^> Jaa^*>? e»^ 

}-** t \ ^.^ (Zo^iQ^o JJkoi'jo 1-^oy fol. jr2. Initium. /♦-^ x ^oi.^aZZ jl 

|o|!K> o>a-j o^>Z/ . ^>x a ^A^f Usu^s3o:a» Vide Tom. cit. pag. 221. 

ii. Ejuf- CODICES MSS. CHALDA1C1 S1VE SYR1ACL n 7 

tl. Ejufdem Docloris S. Ifaac , bomilia xi. de DefuntTis . JLia \a©> <*\~» 

I^Ua \,^> . J_T* lml*> ^n—flo^/ upo fol. 61. Initium • L~ ^bJj/j^ax!^ ^> t *>\a 
Jo>S\ &\*»9 y*l t^.\o Vide Tom. cit. pag. 222. 

12. Ejufdem Docloris $. Ifaac, bomilia xn. in ilafpbemos: & Repre- 
benjio . (Zoi^a — *o . JiJa^^o ^x . v=*.T A JpoJ*i vr> — -*J w*> Jia\:»j ot\«> 
fol. <r 3 . Initium. 0^.^— \*> <**oy y^ aj Jj'UM JflA-jojW Vide Tom. cit. pag. 222. 

13. Ejufdem Docloris S. Ifaac bomilia xm. Reprebenjio . Jia\so* ot\*» 

JI<u<toaso . \^I* le*>Jio ua-ao-/ w* fol. tf?. a terg. Initium . J-I — ija* K-^jst 

°°> M^y l*i*.a> ^a> Joof }\wJ^a J*>i jl.aa> . U^*° }a.\*> t *o» . JLa^Ijo Vide Tom. 
cit. pag. 222. 

14. Ejufdem Docloris S. Ifaac, bomilia XIV. Reprebenjio . Ji&\:»> o,\^* 
/loito^io . t J A Je*Jao vcwoa*? trfaa fol. 6*7. Initium . y> t -ao ^a ^ ^.^^oot t&* 
***.* ^a ^»> JUj*.a> Vide Tom. cit. pag. 222. 

if. Ejufdem Docloris $. Ifaac bomilia xv. de Monacbis , Lugentilus , O* 
Anacborctls . JL^/o l«» *«L»* ^ X* . oj* )*~^J*o uwa>-/ u**> Jia\*>y <*\.* 

)*»^ t ^Qo fol. 70. Initium . i~ — ***> . Jl.o£oo JJ* Jl*~ ooj^ . />o^ V-A& Jo*!\. 
JJ-aZW Jb l^x^a . }iaoot^\ V*a/> Vide Tom. cit. pag. 222. 

16. Ejufdem Docloris Sancli Ifaac , bomilia xvi. de confummatione Secuji . JZ;*. Vx* . o_T A /r^oJ^o vc*.x»«./ w*» }i&^:»9 ei_^«> iol. 78. Initium , » 
oi&«ZJ^q» |^ aA oo, ^x . etlf^tt>a> ^\ ^-r^? Vide Tom. cit. pag. 222. 

17. Ejufdem Docloris S. Ifaac, bomilia xvn. <& Reenitcntia , cb* Refipi- 

fcentia . Jasj Z0Z0 /£&&>«£ V*w* . ju* /r*»J*> to*.**/ wpo J.lA\:o* <*\+9 fol. 80. 

Initium . -Zj<^W w^m* ^» »«&*» Jin:***, u«m u_ \ J^-W Vide Tom. cit. 
pag. 222. 

18. Ejufdem Docloris S. Ifaac bomilia xvni. de naturali cogitationum na* 
turalium difcrimine . J*Jua J-^i^a ^x . w_T* If^ojio <&*+£b+1 wr^o j.ia\io> <n\^f 
A~-.i-.a |ii_A,a^* fol. 81. a terg. Initium . ?^>'** lA*-i'aao . jZa-li:»o |i_!^a ^x 

^^iaVj v*LtXi 'w.i\ru . U-^> ^^o l-^o| \x. ^>j/ Vide Tom. cit. pag. 222. 

ip. Ejuflem Doctoris S. v Ifaac bomilia xix. //r illud Ifaice : O /mis euro 

/m.^oX i»ito^ \,a* . pft/j fol. 85. Initium . Jo-* woi, — +i~ . U^*-/ ]LoW tuX^a 
o>\ r&X^ |ia\^ Viae lorn. cit. pig. 222. 

20. Ejufdem Docloris 5. ifaac bomilia xx, Reprebenjio . Jab\*>> 

IZoiaoaia . - Ja )^i6^o ua-yu»^/ upo fol.jpo. Initium f u^ ij . JlaX «^x j^acxj }aid 

^^^i^o'o j^o'/o Vide Tom. cir. pag. 222. 

21* Ejufdem Do&oris S. Ifaac bomilia xxi. afe Anacboretis & Monacbis . 
Reprebenjio : )^ t ^ U-j)o i- ♦**•* ^^? • l- a lp»fc» ^-x»-/ v.** jia^w o>\-j 

IZcxAaoa^oo fol. 1 02.* a terg. Initium . \— ^^x^ )LU ^_Xo .Jy^fAm |<h^. 
. ^\ i t * yAA*. 1^ Vide Tom. cit. pag. 223. 

22. Ejufdem Docloris S. Ifaac bomilia xxn. Rartnejis , & fui ipjius Re~ 
prehcnfio . jZai-asaaoo JJLoi»Zpo \>y . ^~a J;.*!:* u^a>*/ u^^o |i^i\ioj e^> 

<**£* \\o fol. 112. a terg. Initium. s.2>V-^a }i£><x*, . -oj^a^o JiaX W -V c,k - 
vQa^A, ^a ^ Vide Tom. cit. png. 223. 

23. Ejufdem Docloris Sanfti Ifaac bomilia xxin. de Dinette & La^aro . >lX\o |^^X > ^Xj . s^Ta /^Jio vr^tt*/ u^ Ua\ioj o^*> fol 115. Initium . 

yZajatsoia^ oj^ ^aLaeu. . JaAo Jiai»io o{ Vide Tom. cit. pag. 223. 

24, Ejufdem "Dodoris S. Ifaac bomilia xxiv. de Pajjitilitate > & Impaf- 

Jibi- n8 T0MVSTERT1VS 

fibilitate Dei Verbi Incarnati . \— x> . ♦JTa Ji^oJ* ycu*a>+l w^a Jia\:** o*\** i>x>2sLh jA^ao W^9 /I«ia*ca~ jJc JiaA,aA*. f.I 22. Init. ei«Z***J Ji.. JL« l^a^Of UO» JZ*~* eS. 

}AJA&o»a Oftendit, Chriftum Dominum , ut Deum , pafliombus necjuaquam 
obnoxium i\\ iffe : fee us , ut homincm . Vide Tom. cit. pag. 223. 

25. Ejufdem Doftoris S. Ifaac bomilia xxv. Quxnam Jit Dtabo/i in homi- 
ncm poteflas , j7/#/# *//;« tent at . £r <& Hominis conHitutionc . Jja^,»j ©*^-y 

U-V^y ©i^^oj ^Xy oo*\ ^-Vo fol. 125*. a terg. Initium . Jou_\j upo «»oia.j 
UaA«9 <*^+*\ \ft\/> . ^A\.,a\ Vide Tom. cit. pag. 224. 

2tf\ Ejufdem Doc"loris S. Ifaac bomilia xxvi. Ad Abbatem quemdem . Eft pri- 
ma HomiJiarum vin. de Monachis Inclufs . /fsoj^o va-.*»-/ wpo Ji2>\a>y o>\«> 
fc«. "ftj» J_~/ ^c^y U^o^jq . ftJTa fol. 1 32. Initium . }:>a\** . ^l^^a \a^> J.-J1 

|*»mJ •;.-*> Ul^.\ . o*\ /oom f ***!«• |_2»a»*. . /*:» « — :» \x++*o Vide Tom. Cit. 

pag. 224. 

27. Ejufdem Dodtoris S. Ifaae bomilia xxvn. eademque Secundade Mo- 
nachis inclufis . U_*cw J_!!*./ ^xy **»Zy . J-a l«*>J:*> wa~_.fl3*/ w,ao Jj&\:»y ot\*y 

fol. 135. Initium . )ialj J^aa \.X . o»X ;»=kX*»° Jio*Jo }jo/l^ . l^**J«i v*tkm* J~o» 
uof'a^c yojy IrJQa* J»a/ , y|.y Vide Tom. cit pag. 224. 

28. Ejufdem DocSoris S. Ifaac bo mil id xxviij. Tertia de Monachis In- fol. 13^. Initium . ^q2u.\ /><w jJj • wi*^» J*.oj>y j^iuA^ Vide Tom. 
cit. pag. 224 

2p. Ejufdem Do&oris S. Ifaac bomilia xxix. Qjarta de Monachis IncJu- 

fiS . U*-^*~ 1~~? ^Xy J^2>Wy . £_Ta );*>].:* vfwas*/ v*i.io Ji2x\io> a\+<> f. 14?.. 

a terg. Init. d-^ vaoii JLJ/y u£oo/y . Jia*:ol y>w fcao/ . Jia— c*-_» v=sci |iX ^Jao 

Vide Tom. cit. pag. 224. 

30. Ejufdem Docicris San&i Ifaac bomilia xxx. Qjinta de Monachis In- 
clufis. K-aSa* JJ1-J X \X Uacu.y . \," Jtiojao va M £a^^M Ua\ioy o^\-y fol. 147. 

Initium . j&i*+>c\ .\.l± ji |^a\ j^ A xi . yA^xi Jo>a |a. A Jl . ^a* o~/ wyU wyl. 
^.j/ i^" ^ Vide Tom. cit pag. 224. 

31. Ejufdem Doctoris S. Ifaac bomilix xxxi. Sexta de Fratribus Inclufis . 
^aJam {-*•/ ^Xf /A,a,/> . Jl~ /^ioj^o vo**a>-/ w^ Jiaboo) o»\*) 10I. i ci. a terg. Init. ^J-ajj ^-.rt^^ foot u*.j . )Io-l^* ^.Xy J^a =...-:* Vide Tom. cit. p. 224. 

32. Ejufdem Do&joris S. Ifaac bomi/iaxxxn. Septimade Monachis inclu- 
fis . UJ.a^m J--/ \.Xy }x^A>y .^1\ |r»Jio <a~cvj wso Jia\io> c*\-y f. 154. 

a terg. Initium. ^\ v^„x»j *JLo> Zr^a . Jo^-^y v*o»o'^oy ^ao Vide Tom. cit. 

pag, 224. 

33. Ejufdem Docloris S. Ifaac bomilia xxxui. Oclava dc Monachis In- 
(afl6 . \ **.+ ^ m }_*./ \^ — Xy Uiaoly . \^-^ ]'**>\*& yn+*£a*l v*^ao Jia\aoy <^\-y 

fol, i 5 p. Initium . uoj l-.ix»KV ^l^a.^/ \aa ,.o»\o ^ ^^-.y Viae Tom*. 
c:r. pag. 224. 

34. Ejufdem Doctoris S. Ifaac homi/iaxxxiv. de -VerfcFtionc Fratrum , & 
dc Paupenatc . J^J. )U 9 — .^^ ^^^ . t l\ )^\x> <a+.CD+l upo |^a\aoy *X»» 
llaxs^toioo fol. 1^2. Initium. ^ ^*o yOo£*±*>lJ±, v |o>aMJ Ujl^-^^ 001 *s>^i 
Ji t ao ^ J^_ito y U-/y Vide Tom. cit. pag. 224. 

3y, Ejufdem DtxfionsS. Ifaac bomilia xxxv. ^ Himulo confcientU\ five 
de reprehenfionc mentis. .U^iy )lb ^-^xy .cix !**>{*> s*~mA *&>> o^^y 
; ^w«.ao Ui-^a \^ao ^«{jud d*^ "W^^ foj. 174. Initium . -_*/ sao—a* ^ CODICE S M SS. CHALDA1C1 SIVE SYRIACI up 

/&x&\ ^ J t \«ta»* lla^su. JjrAao^ ^o» . »&*&j ^> t *x_\a |o\ . ji«u!a»* Vide 

Tom. cit. pag. 224. 

3<5", Ejuldem Do&oris S f Ifaac bomilia xxxvi. de Rogatiombus . 09, — _^*» 

JZaJx:* \x* . o-T^-\ Jraajaa m-aaj w*> )^N^ fol. 175). Initium . J_, 

©h£^a, i&kfeJ *joa^j . 01VZ/ ^ao Ja\*>» Vide Tom. cit. pag. 224. 

37. Ejufdem Dofloris S, Ifaac bomilia xxxvn. de Bttk-Hur oppido expu- 

10.1. 184. a terg. initium. &J . ^\ \**Z/o u-jua jZaxZa\ VZ/o Cum jlo-^ao 
u j *»«:*» viae 10m. cir. pag. 225. 

38. Ejuldem Docloris S. Ifaac hamilia xxxvin. Secunda de Beth-Hur op- 
pido expugnato . ia*. A.^ Vxt ^iLy. \Jl.\ J**4:» uj-ajJ up© Jj&\m ot\*» 
A*st&»7» )&+,.£> fol. 185). a terg. Initium • V*&~^ ot~&a . yJU — \^ fc-^Z Ji*^ 
©i^^oiaio Loquitur de expugnatione Bethur oppidi in Mefopotamia , quod Ara- 
bes depopulati fuerant . Vide Tom. i.Bibl. Orient, pag. 22?. 

3p. Ejufdem Dofloris S. Ifaac bomilia xxxix. in ApcHatas . Jia\tt> <*\+% 
Ji"»aa Vxj .^ J»»Jao kcu*gd+1 w*ap fol. xp<5\ a terg. Initium . o*~oi Z* 
JL"*aX» J*ik )ooi ^ t x , fo!K> Vide Tom. cit. pag. 225*. 

4q. Ejufdem Doctoris S. Ifaac bomilia xl. de Posnitentia . Ji&\*>* o^~> 

IZ^JI ^xy.yT )po|sa vQ«.ttJ w*> fol. 200. a terg. Initium, 0/ *&_\Ij ol 

Defideratur finis hujus homilix . Veram fuppleri poteft ex Codice Syriaco v. 
fol. 1, & feqq. Vide Tom. 1. Bibl. Orient, pag. 225". 

41. Ejufdem Doc"loris S. Ifaac bomilia xli. Secunda de Poenirentia . <*\*» 

fla^A \.\* ^iZj . l~x* }+z*Uo *jcw*J u«^q Ja2i\:»* fol. 210. Initium . jZo-jtoJl )l 

Jos):* ^^^> U-&1 Za\ . J^-Ul Vide Tom. cit. pag. 22 J. 

42. Ejufdem Doctoris S. 1£a.slc bo<ni/ia xlii. </c? Par-pertatc , <7#* *zwd */? 

jZ^rA. fol. 213. a terg. Initium „ *»o|o»-*:»\l ^» ^jJ Vq* . )^ Jiu'k^ ^# 

Vide Tom. cit. pag. 22 $. 

43. Ejufdem Docloris S. Ifaac bomilia xj.il*. Parcenejis . Jia^aoj <*\** 

/Zai A Z»2o \ky . v^-T:* J^ajao ^-,-00-/ ui^a fol. 218. Initium. )Zo_^^ ^^ ^ 
}U^ls\ ^i f )^i»\ j^a/ \^J» . Jj»ia^ ^ t xj |jo»iaa . i>Aj^' Vide Tom. 
cit. pag, 2?<5"/ 

44. Ejufdem Do&oris S. If lac bomilia xliv. Ad cos , j«/ tempore oratio- 
ni$ & facrorum my&eriorum , /tp /tf#£«0 accujanz . \eu*so+\ u^^o ^^ao> ov\-^ 
Wiyo JleX» |j^2* |j t - ^^ c X=*jb"j ^J \kX. t -Tio )'+x>\*> fjl. 220. a terg* 

l^cu.* yt^^ )^2k^^\ . Pir^- Vide Tom T cit. pig. 226". 

45*. Ejuldem Doftori^S. Ifaac bomilia xlv. de facto quAdrageJimali Jcju- 

*io , ^X^i/f JIa^jq Jioo, ^X . 000 (r^oJ^ m~as+j U^o Ji^\.*>* oi\«9 fol. 223 

niti mm o^AXiaa yk±$o **<$£* Vide Tom. cit. pag. 2 2<5". 

4(5". Ejufdem Docloris S. ifaac bomilia xlvi. Secunda de Jejunio quadra- 

gefimali, i^oo. ^x> ^iL$ . aJ*» )v*l* ^u.ooj s*&* iia\^ euJ*** fol. 228. 

a terg. Initium . *|<h\JI *|ia_;a>^> |^x , )oo,Z ^ao^ |^-^Ii Vide' Tom. cit. 

pag. *2tf. 

47. Ejufdem. Beati S. Ifaac bomilia xivii.de Conslantittopo/i 9 Scrmo phy- 

ficm , in quo de hominis conltitutione dilferit . vn mm J **»* ^c^y «h\*j 120 T M V S TE RT IV S. 
»£k Uj#^» fol. 232. Initium . ^^0*2* /**<*.© ^^ao . Z*xo- *.*^tt . P»7 ***l 

i% Titulus falfus eft; quemadmodum adnotatur in fine hujus homilia* , 
fol. 238. his verbis . oj_*.\^ ^*:»op» A*\> va»*\aa<iu^i^toafl ^Jxj ^2**, Expli- 
cit homilia de Conslantinopoli : in qua tamen homilia ne verbum qui Jem Jit de Con* 
flantinopoli . Fortaffe Ifaacus homiliam de Conitantinopoli inftituit , cui in anti~ 
quo MS. Codice Faranefis ifta de Homines Con si, hut ion e fubnedebatur ; in exem- 
plari vcro ; quod Johannes Bar-Sufan Patriarchajacobitarum exferipfit , omifla 
ilia priori homilia', hanc fubjunxit, pra?fixo eidem per errorem prioris titu- 
lo. Vide Tom. 1. Bibl. Orient pag. 227. 

48. Ejufdem Do&oris S. Ilaac homilia xlviii. Reprehenjio , lis\\x>> e>^«t 
)loitt!i2o9 • w-20 J*aoJ*» \n+*ct>+} u^q fol. 238. Initium . foot \^ Jai oo> Jk*/ 
« iVf \V*.^ l>aa> Vide Tom. cit. pag. 228. 

45?. Ejufdem Do&oris S. Ifaac homilia xlix. Reprehenjio . J!ia\ao> o*\*» 
Jlaittaio* • £*-* )po^ <cl*jx>+1 v**:*> fol. 252. Initium. o>\ ^**j J&x»s \^\x>j^ d**:*^*^ J^N. )r^^ Vide Tom. cit. pag. 228. 

yo. pjufdem Beati S. Ifaac. homilia l. de mutationibus , qu£ in mundo , 
CT in msnte accidunt . j.a — \J-a.* Vx* . ^JTj J**>J:>o vcwso*/ \*po J^o^» e£k«* 

J.l^>o fAu»a£ fol. 253. Initium . J&*;^2» wojoJN*/ ^*?f • U*i^ >oi 00* /Z»o*>Z» 
Vide Tom. cit. pag. 228, 

51. Ejufdem Do&oris S. Ifaac homilia li. A Eleemosyna . k^-aa\:*f o*\-» 
JA-Ic9f Vm . 1-i )*^N v£w»*/ u^a fol. 2$>. Initium . *ao) , K&X >*j^ •{ 
c*^-> -so fe^il Vide Tom. cit. pag. 228. 

*52. Ejufdem Doctoris S. Ifaac homilia Llf. rtV Vcenitentifl . JLi&^!*» ov\*» 
jZa^^Z ^^* . v^-j f#>*>Uo ^cu*co*? \*&a fol. 2 68. a t. Initium . w$,:» v*S. wAa 
t aa~* o$i<^ ^*a t2»/ . y*»-i ^0/ Vide Tom. cit. p. 228. 

* 53. Ejufdem Do&ori* S. Ifaac homilia lixi. <& Fide . u; — s> Jas^ooy <*\-* 

|Zaiia*Of ^^f . v^Ti /i^ej* vfl*^J fol. 275. Inir. ojivoo . Zj~* 1^W» )Za^.\iaa J****,* Aa^-1* Vide Tom. cit. pag. 228. Adnotatio fol. 274. a terg, y>. — \ 

)U+k*\L *\^> Explicit de Trim t ate . 

54. Ejufdem Do&oris S. Ifaac homilia uv. de Pcenitentia , |ia^^oy <*\+* 
}L&2lA \.\> . t -Tj h^l m ^ va~x»*f u;-ia fol. 274. a terg. Inir. /f--xi | Ar I^-^*\ 
jZa^^^ uoiW n5*a . v a^oa_njj Vide Tom. cit. pag. 228. 

57. Ejufdem S. Ifaac homilia lv. </* Rogationibus . v^_io J- 1 ^^? <*\*j 
jZa^Jl^ ^xj . ovj )'+*o\x> vowb^I fol. 27P. Init. >\,_.*iA, . I — Ijjb <*\ a- A ao9» |<Ao J^.^ 7-f )Za!x^ Vide Tom. cit. pag. 228. 

5<5". Ejufdem Doftoris S. Ifaac homilia lvi. altera de Rogationibus . ch^» 

/Za-IXaj . e_Tj /r^al^Q ua^ro*/ Ur^> |ia\iQ9 fol. 284* Initium . J,^-_\io ^_ A ^t> 

JLa\,j J— aj 001 *a? . <*\ ©»!i.ao Vide Tom. cit. pag. 225). 

57. Ejufdem S. Ifaac homilia lvii. Tertiade Rogationibus . Ja*^j cn^v^t Jic^oio )ZqJ!xs> ^\y . |Jj l^oj^o vcwto^J u^io fol. 288. a terg. Initium . o-a^o* wZ^.^i U**a I^wJ^a^ . ^ !a\^ Jjj \*i.i<j Edidit ties hafce de Rogationibus ho- 
milias Sanflus Ifaac circa annum Chrifti 421. quo Beheramus ( Varanes, feu 
Vararai.es vulgo dichis ) Perfarum Rex , fufcepta adverfus Romanos expedi- 
tione , Chriftianos ditionis fua? immani pctfequutione vcxabat . Vide Tom, 1. 
Bibl. Orient, pag. 22p. 

5-8. Ejufdem S. Ilaac homilia lvhi. Quod Deus omnia in beneficium bomi- 
nis con-vcrtit , Jive capt'rvitatem , O* be Hum , Jive Jam cm , & peftcm . o> *>*> CODICES MSS. CHALDA1C1 S1VE SYR1AC1 . 121 

liiaio Uaa Jo . Jajtf»o U^a> fol* 2^0. a terg. Initium . f&^+.*^ v&_.a /»**&! 
io^ii/o Jinoiaa ^=»_>£do Vide Tom. cit. pag. 2237. 

yp. EjufJem Docloris S. Ifaac homilia Lix. in illud Poet* : Quis me de~ 
ft mat & rcadificet , atque 'virginemrejiciat . £»-T.i V 9 zo\y* sn-at+l W*> po^kao* o>\~* wj»=*X o^i r ija Jlo&^o tol. 25*2. a t. Init. }&*"*£» "\\ foo^^U . |Zoot!!K» }k\.++ 

Vide Tom." 1. Bibl. Orient, pag. 22^. Juftitiam & fa v&itatcm homini lapio 
er Poenitcntiam , alteram pott Gratia* Baptifrnalis naufragium tabulam , re- 
titui s oftendit Sanctus Ifaac adverfus Catharo* , qui Poenitentiam poft Ba- 

ptifmum peccantibus rejiciebant . 

do. Ejufdem Do&oris S. Ifaac homilia lx. de Deo unvverforum conditon . 

)Le.+0f>2k ^X9.voT jpaj^o y£x~.a>+l w^a Jja\x>j o>\»9 fol. 2pp. a terg. Initixim . 

Vl* ^,39 Jj^^Oltcndit", Dcum cuncla creata regere cc gubernarc , nihilque 
horum ejus providentia deititui . Vide Tom. 1. Bibl. Orient, pag. 22^. Adnotatio Calligraphic fol. 308. a tcrg. ,_*» Uis.x> ,bo» jjoaAa ^-^ 

. yiQ.^ &_m.j ^aa. i.=» o.OfJ J.a*-*^a ^a* upo >*~»JQ9 J&.*Jk*. }&.<&oJ ^io fc&y 
«a— ~9 j.«*o*n9 }j»i<&*X9 **? ^&eu»<v^w.*a JjJ£* J^^&aoo «c9 -o^ )90*£to UO»0&«ro 

Jja^A> — a )&-. ■'**&» Jlo fjbul^M *s*r» 1**4^ &£+a>" J*Jj*»i | t *.o ^-.^aaXo )|iax.iQ*.Q 
jA—ftJo wawi^39 U$— » fOfr^l Ul J**ia*» J,ia\ia <&^azu( v^iio {a^^^ /«^aJ^of ^JQi 

^i I^qa^o l^nio U*ii |f,* t **ij |Iaa-yAA . Ji»~ li,*y j^ao/ I^^^l^ a^^j ^*itae\ 

. }^^ — j 01 J Jfoitt \„\ U Oja — a^4^_\j? VA.JJ1 £» — ,a — \*- D< »> Ephra;m . Sunt autem tiomiiia: , live dermenss lexag 
„ te pro peccatore, A: omnium mifenimo, qui eundem Libellum tranferi- 
pfit ex adcurato exemplari Sancti Mar Johannis Patriarchal , cognomen- 
to Bar-Sufan, id eft , Films Sufann* , clane memoriae . Ad marginem ejuf- 
dem adpofita funt paffim Scholia , totufque Codex Philofophica methodo 
divifus : idque pro Leftoris Deum Proximumque diligentis beneficio atque 
,, utilitate . Dcfcriptus vcro ex adcurato exemplari, & iumma diligentia col- 
5 , latus . Anno Graecorum iyai. [Cbrifli mo. ] peccatricibus immundifquc 
„ manibus meis iftum Sancli Mar Ifaac Do&oris Syri Homiliarum , fa* Sci> 
monum Libellum cxaravi ego peccator , omniumque mortalium pur o alien- 
turn , Abraham , nomine tenus Presbyter , filius Jofephi Presbyteri , ex Ba- 


>i ghedfeta oppido region is Mardcnfis juxta Caphartutam : gravi autem mor- 
bo, dum ha*c lcriberem , propter peccata mea laborabam . Scripfi vero 
hunc Libellum in Monalterio S;ind'H Domitii, quod Beth-Tabitha nuncu- 
patur , eftque inttauratum induftria ac labore Abbatis jufti & venerabi- 
lis fenis Kabban Aaron Monachi Antoniani . Quic-umque frater diicretus- Tom. III. Q^ Qaicumque 

.. con- iii TOMVSTERTIVS 

>, coiifufos ho fee chara&eres viderit , oret pro mca humilitate, propter Do* 
„ in inline noftrum , ut ipfe per faam mifericordiam tarn mea >quam ejus , cjui 
i, orabit , debita dimittat . Amen * Nemini £zs efto , memoriam hanc expun- 
>, gere . „ Johannes Bar-Sufan , five Sufanna? filius , Syr is jacobitis Patriarcha 
pf&iuit ab anno Graecorum 1569. ad annum 1384. ideit,ab anno Chr. 1058. 
ad ahn. 1073. Vide Tom. 2. BibJ. Orient, pag. 355', & feq. De co h«c Gre- 
gorys Barebraeus Abulpharagius in Chron. Syr. jZ'U-*sa/ V-*aJJk\ o5_\*> JA.1^^0 ^io|2k W.OJCW-.*. ^^*» uoio^^iOAjj Epiffa/is , <& fua<vium adhortationutn 
libcllis lot urn terrarum orbem itnple<vit : & prxter multcs , quos fcripjit , Libros , 
vperam etiam dedit Scrmonibus San fit Ephram & Santti Ifaac > quos in unum *vo* 
lumen cci legit \ manuquc fita exarare jam /hex adgrejfus f iter at \ fed inter'venien^ 
€e merte % impcrfellum reliquit : chUt autem in ci<vitatc Amida . 

Adnotatio altera Librarii recentioris , fol. 30^. J io» J^ta -_** uoio^{ ©►i-^f* }+M**Am9 J* **«*<> I***} ^a&. ^>*\ . 1*±1X12> ^^A. ^»0O|'» U*»a£B Ji2l\*> 

Jlj?,__*aAaoo J^j Ja*^ ^>*.\o » t*Oj>0* W A*2> /A«c*Sv /Zaa*^ o>X AjJj ^ t *> ^ao 
j£wx» <*_.iSo )o>aoftASo Jifci,^* ^oc^.^o . ^o^/ Jaaa-c* w>ta~/ ^ /**-*-ao JadJ fr, m . Cc )LJo j>k\L!o £sa~Z/© X t *-^Z7 V^oZ ZoJUlZo . o>j&.£j Vjua.14 J*^' . UJia-J )o.JTj 

^S-X/ AlA, ji-^*^rD jfcsA^ ^^io f>U<*2> >S |*J,*y |**.*i3 fO)i2>] \**Z+\2> \£>.-^fLl 
L^JL 11 i-^x *^> **^M %awhA^a^ s *i| v*i.i© fZ^Xt fZl^.j' wl'aoi iac^^ . ^^ft^s^ v^/t*-— ^—- ^^ ^»# w *».«* *»-k>w . ^^-»ii*« v..*>a >aaa> coAiai y >i3f»» ^-^. • 1}++2Q* ia ^k*>rvi3 i*tioo ^ ♦*^.V5 |^o A ^.f ^ — \ A j >3cjOeo*a( ^*l M a* V*tioo „ 6j^a\ t^\ ■y&op* iio Uoia^X y»l^o <h\ Vfi-^A.9 0010 , /Za^^l^^J }j|^ o,tio ^ 
i ^ — _.,».~*s,i ^»J oo»o j, rfe — jAnI ;^-l»> 0*0,0 . o,Z»X ^too \*A JqotJ Jc*^ ^q 

" Eft aurern Liber Me fuavium , admirabilium , pcrfecSarumque Homiliarum 
9 , Sanfli Jiaac Dociori.s Syri , qax funt numero fcxaginta Homilia?, Rabba- 
;, ni Jofue MonaChi acPresbyieri & Inclufi, qui ipfum emit iis , qux per 
„ Dei gratiam poffiacbat . Pertinet etiam ad Rabban Salibam Monachum & 
5 , Diacohum, caititate roodeftiaque infignem 5 Abrahami Pre^byten ex fratre 
„ nepotcm : ambo autcm & genus & cognomen turn ex Modiad pago ducunt . 
Scripferat turn olim cl a rx memoria? Rabban Abraham Presbyter, J oicphi 
Presbyteri filius , ex Baghedfcia oppido oriundus , anno Grajcorum iyai. 
( Chr. 1210. ) Nunc vero iterum compegit, eonfuit, coliigavit, eonglu- 9> tinavitcjue eundem Librum Abraham Presbyter & Monachus , Bche 
filius, patria Severinita, anno Grxcorum 1789. {Chrisli 1478.) i nami 

m fa- 
§f cro Monaftcrio Mar Samuclis , Mar Simeonii ,' & c!e6H Mar Gabrielis > die- 
„ bus Paftorum Ecchfix , Mar Jgnatii Sal ache nfis , qui & Azizus Bar-Sabta , 
„ I'/joc *}1, VeluU filius'] & Mar Johannis Epifcopi pra?fati Monaltcrii , & 
>,, Mar CyriIJi Modiadenfis , unacuni reliqoM Orthodoxis Epifoopis . Orate 
„ pro parrucie m CO Rabban Gabfiele Pre.sbytero & Monacho, & pro Patre 
j,, meo fpirituali Jofue fenQ & MonacJio benedi6b . Laus Deo in fecula . 
^ Amen. Nemini faseltoa Deo, Librum hunc auferendi a Domino fuo per 

j,, mo* 3 CODICES MSS. CHALDAICI SIVE SYRIACI. 123 

modum furti : quifquis autem cum abftulerit , ufurpaveritque , neque Do- 
, mino iuo reltituerit , correptus efto a Deo , & ab Ecclefia ejus . Qui veto 
,, cuftodierit, cuftodiarur : qui autem tranfgreffus fuerit , condemnetur , ,, 
Vox Rattan , qua? Syriace MagiHer nosier Ion at » ex confuetudinc Syrorum , 
Fresbyteris & Monachis , honoris cauffa , adtribui foiet . Ignatius , qui & Az.i- 
Z,us Bar-Saita , feptimus fait Syrorum Jacobitarum Turabdineniium Patriae 
cha 3 ab anno Grarcor. 1772. £ Chr. 1461. J ufque ad annum 17.93. £ Qhr. 1482.] 
Vide Tom. 2. Bibl. Orient, pag. 385. 

Ad Sanclum Ifaac , quod fpeciat 5 ha?c de iJJo fcribit Gennadius Cap. 66. 

Ifaac Presbyter Antiochena Ecclejiae feripjtt Syro fermone longo tempore , & mul- 
ta ; prxcipua tamen cur a adverfum Ne.fjorianos & Eutyehianos . Ruin Am etiam An* 
tiochit longo carmine planxit y eo auditores imbuens fono , quo Epbram Diaco* 
nus Nicomedia lapfum . DecefGt proinde circa annum Chr. 460. nam ruin as 
Antiochix fupervixit , qua? anno Chr. 45^. contigit ; quemadmpdum oftenfum 
a nobis eft Tom. 1. pag. 210. & feq. Quoniam vero , Gennadio tefte , turn 
Neftorianos , turn Eutychianos confutavit , idcirco a Gregorio Bar-£bra?o 
Abulpharagio , Monophyiita fcriptorc , in Chronico Syr. inter harreticos rccen- 
ietur, in ha?c verba. ^ +&** uoijoj-^ Ixnw** *&io /*«**..» v<ua)«/ ^^ o^ 

- # 

*&\*.&*,/ JUJai ^>\. *a Joot u»aria.^ioi *a/ jj^./oci Per idem tempus (hoc eft, 
circa annum Chr. 450.) Edeffi claruit Ifaac Arcbimandrita & Script or . Hie & 
bxretiats fuit , & Rcligionem cum tempore commuta'vit • Ira nempe hane ticiw 
homo Abulphai agius , San&uxn Ifaacum ha?reticum adpellat, eoquod erro* 
rem Monophyntarum impugnavit , iacrumque Chalccdonenfe Concilium pro- 
pugnavit. Ubi mirari licetjacobitarum inconflantiam , qui unum eundemque 
Ifaacum mode Sanilum adpeUant, quemadmodum Johannes Bar-Sabta Patriae 
cha fecit; mcxao Heretic um vocanc , uti #Abulpharagius nugatur . Vide obier* 
vata a nobis Tom. 2. Bibl. Orient, pag. 355.6c Tom. i.pag. 210. c C X X. 

* 

Odex pervetuftus , membraneusin folio, conftans foliis 217. inter Godd* 
Syriacos, a nobis in Bibliothecam Vaticanam ex Oriente iniatos, olim 

Quintus ; quo continentur . 

Sancti Isaac Syri Homi/ix metrica?, five Serm.ones xxvh. j.~a [♦*>)*> 
jL*9<va> vc— ao+l s*+zq Jjl«^o9 Vide i ice t . 

1. Sandli Ifaac homilia de Poenitentia . w .:» Jjkae^* )tc^._*-i \.^» !pe}^0 
t£w<**/ fol. 3. a terg. Initium . J — 1^/0 . )ooX ^*>*h )La^~L . U-£>- c"/ ^.\Jj o£ 
^jla^jNam* ^qJ^j ^_^qaj . |ya^ o^^ &*/y Vide Tom. 1. Bibl. Orient, pag. 223?. 
num. 40. ubi harum Homiliarum iniria Syriace & Latine proferuntur . Ad- 
notatio fol. 2<5". a terg. U^^ uy~t»+l u,w }L*a+L \.±% }+x>l*a y>\** Explicit 

Rcati Santli Ifaac homilia de Poenitentia . 

2. Ejufdem S. Ifaac , Rcprehenjio . kCk-++£o*l s*s*9 jUacoHsq \^9 /»*>Uo 

fol. 26. a terg. Ink. c _\ i t A» y n*. l+e*l . }l U \^^=* r^ Xo ■ rV r^** '°*^ 

^\ }^»iio* ^ofdA^yicD^ Vide Tom. 1. Bibl. Orient, pag. 223 num. . 2 1. ubi de 
Anacboretis & Monachis Paranejis , inlenbitur . Adnotatio f. 3p. J***N ^^*» 
ic^^o*/ u^o» |Iaifloa.»> U:*> t x» T&cpHcit prima homilia de Reprehenjione , iRia-» 

3. S. Ifaaci homilia fecunda <U Reprehenjione , yW honores dignuatef 
Tom. III. Q^2 g*c i 24 TOMVSTERtlVS 

que appetimus . ep^t^Ui ^***k* U^^oJao J^ij ^^o . )Zcaos9£a» ^iL$ h*>l*> 
v*w©*/ t»»a»*fol. 3p. Initium . ^a\£*_x JN*ia~ZJ Jio . J^i ^- ^a***,' J*a\a* 

Vide Tom. i. Bibl. Orient, pag. 230. num. 61. 

4. Ejufdem S. Ifaac homilia i& Rogation/bus . u^j <h^*j JZcJx^> /tad* 
uw»*/ fol. 42. Initium. ^ — uijal \.a u\ $^.oJ . ^J,l\^ ^a.^ wpo ^^ 
Vide Tom. 1. Bibl. Orient, pag*. 225). num. tfo. ubi de Deo uni-vet 'forum condi- 
tore infcribitur . y Ejufdem S. Ifaac altera homilia de Rogationibus . <h\«» JZc-Ix:** c*oZ 

\skms*A ***t fol. y 1. a terg. Initium . *-«W» ^.o^^Z II 9 SJlJ ^bo alaa 

}ia** J^ija^^a&jo . £-u~^ »i?/ «i^a^ Vide Tom. 1. Bibl. Orient, pag. 230. 

num. 6*2. Agit dc Antiochia? terra-mota, deque Hunnorum , Arabumque in- 
curiionibus * 

tf. Ejufdem S. Ifaac, Reprehenjio . )U* *a:*> k&~*>A u**> |i^aJ» vaoZ 101. $•«. a terg. Initium . jt^taoo v*h u*» JlcX ^_x J**,** Laic* Vide 
Tom. 1. Bibl. Orient, pag. 222. num.20. 

7. Ejufdem S. Ifaac, de novi/Jimis temporibus . L«_~ / JiJa; \,x> v=»oZ 
ua~<a*f wt*| fol. 74. Initium. ♦_ a . v^^x/o fc_« H*>t\* »*'• .*■»**! */**•** 
JL'^hj |i-^j» }&*ZJ*o \\ v»\ ^\io Hoc carmen quum fit metro dodec as yllabo , 
in margine manu recentiori adnotatur , noii effe Ifaaco , fed Jacobo Sara- 
genii adtribuendum . Verum in textu difcrtim effe Ifaaci dicitur , tarn f. 74. 
quam fol. 7?. a terg. ubi hasc legas : w. *oo» J*U-~/ U-*i \.±> f+x>l*> *p\* 8. Ejufdem S. Ifaac , Reprehenjio . vo — ^00 A upoy o>\*> jZan*a_se* ^oZ 

fol. 7(5". Initium. Jj # / ;»*{ UX** /** . Ji:*i ^^* oo»_Lj/ Vide Tom. 1. 

Bibl. Orient, pag. 2itf. ubi Ad Monacbos Partnefis de Humi/itate infcribitur . 

num. 4. 

<p. Ejufdem S. Ifaac, de Opprcjfionctr tyrannide . <*^*» J***^. ^x, ^oZ 
%*~*J upo ? fol. 81. at. Initium. J<*3^ ? ^ Jx»a«i.fc^ . j;^ <— £,*>" J Vide 
Tom. 1. Bibi. Orient, pag. 230. num. £3. Adnotatio . fol. 83.3 terg. V\a, 
J**** Explicit Primus : ideft , Sermo de iis - 3 qui perfequtionem , aut tribula- 
tionem patiuntur . 

10. Ejufdem Sermo fecundus de Oppreffione . uf,w . JL^aA\. ^^ ^iU 

teuton? fol. 83. a terg. Initium , )ju.oi |ooi Uj/ ^-jq <*_=> vjlxu U^^A^ \.a 
Vide Tom. 1. Bibi. Orient, pag. 230. num. 64. 

ii. Ejufdem S. Ifaac, Sermo tcrtius <& Opprejfione . Ur\Q.±\ \\* Jt^U 
Uio a \^o fol. 85. a terg. Initium . Ja^aX^ ©7 |xx a \^ A_*JjJa >H»tjLl Vide 
Tom. 1. Bibl. Orient, pag. 230. num. 6$. 

12. Ejufdem S. Ifaac , de Perfetlione fratrum . h-*U» wo^a,./ Wrx» o»^9 

|J^/t JZo^^ ^xj fol. 88. a terg. Init. V laa-la* 
yoaiZZ Vide Tom. 1. Bibl. Orient, pag. 2itf. num. 2. 

13. Ejufdem, Adhortatio de 'EJeemosyna . JMam* Jgt&o*. ^\f /^U o>\^ 
fol. 5)4. Initium . oi. ? a^|J wo, |jiZa. ? o Ul mh lioj uo, |.\o Vide Tom. il 
Bibl. Orient, pag. 21(5". num.5. 

14. Ejufdem, dc Beat is Martvribus . li'^^J Vt^L . . o&_.ooi Initium . J.Jifio>oa«* . I oZ/;2>oJiQ fol. 08. c4*aoH T*o>+u>\i* Vide Tom. 1. Bibl. Orient, pag. 236. 'num. 66. iy. Ejufdem S. Ifaac, de Crucifixion Domini . o>\+> jU^\ "\^ ? ^oZ v*pQ9 CODICES MSS. CHA^DAICI SIVB SYRIACL iaj 

tfluftjaa*/ v*poy fol. ii2. Initium . uo^o . f^a ^i»x^ Jo'oifc J***-* U&- *•* 
^.>Ai8 Jf» /Aoo-a- . u^ ia-X\Z »*»*<» Vide Tom. i. Bibl. Orient, pag, 231. 

num. 6y. 

\6. Ejufdcm , Sermo fecundus de Crucifixione . U*>*& J*--aaJ:» ^ — : \*» 
Jla^^y ^»Z* fol. 117. a terg. Ink. w^> ipo/ *a/o wl^o w2> Zax\ jiou>a*oi 

Vide Tom. 1. Bibl. Orient, pag. 231. num. tfS. 

17. Ejufdem , Sermo tertius de Crucifixione . jZa_a^y V_Xy J&^iy 
fol. 121. a t. Initium. ^oo^A^ J t ^j&** JJo . ^-^xj ^\a> )U±> Jx»-a. Vide 
Tom. 1. Bibl. Orient, pag. 231. num. 69. 

18. Ejufdem, Sermo quartus de Crucifixions . jLu^s** \±3 J^^Wy ^aol 
fol. 124. at. Ink. ,+tb o^ax^ Jo> — ^. »J*»*%m y»t*^y •— *f Vide Tom. 1. 
Bibl. Orient, pag. 231. num.70. 

1 p. Ejufdem , Sermo quintus de Crucifixione . /Za^_*\. > \x ^oi l*xi~.y 
fol. 130. a terg. Init. ^o»«A«{ Jatcuo *a> . y«u/ ^>y/ ^©y ^JLl Vide Tom; 1. 

Bibl. Orient, pag. 231. num. 71. 

20. Ejufdem, Sermo fextus de Crucifixione . JZ* — a^^ ^_Xy )ts*»> «^oZ 
fol. 3<5*i.a t. Init. |oo» "%\*a )*ao|cx*> u"o> — \ . ^y/ oj^x»j )**«« Vide Tom. 1. 

Bibl. Orient, pag. 231. num. 72. 

21. Ejufdem S. Ifaac , Ad-verfhs^udtos . VaflAj ua-xto*? y^ay o^\^y 
)£*»«* fol. 141. Initium. J^yoof... ^ — X J* — *>!*> %si/o ssia^x^ ^X ul\ &«/ U** 
Vide Tom. 1. Bibl. Orient.* p. 231 num. 73. ubi Secundus Sermo adwrfus- Qfu- 
d<£o$ inferibitur : Primus enim ab amanuenfi omiflus fuit . 

22. Ejufdem S. Ifaac , Deprecatio , metro pentasyllabo . m-*>J **»*» <*\-y 
)L*.\z> fol. 148. a terg. Initium . ^^.aoojo . s-> — ^Jao.-. JS^4*. . }•=*■£ i.^ w_^.^oi 
y*+2>t &^* . f\+) v ,..*» Carmina hujufmodi neque Ephrarmo , neque liaaco 
tribui folent , fed Balaso , Ephrxmi Difcipulo, de quo Vide Tom. 1. Bibl. 
Orient, pag. i$6. Ha?c vero Deprecatio laudator Tom. cit. pag. 231. num. 74. 

23. Sancti Ifaac Docloris , Homilix, feu Sermones novi : Primus de Adam , 
& Eva. /<n.yo y>>b U^o . )ia\io vo-ao-/ *»»*» fl^~» )•*>!*> fol. i?4- Init. 
Jj**y*a ^ wc*a_A&?* t a . L— »* **o|o t — - # ? <p*l Vide Tom. 1. Bibl. Orient, pag. 

241. num. 75. 

24. Ejufdem S. Ifaac de Abel , & Cain . V-^aoi V^y J;*l* o£**y **oZ 
_4*>o fol. 172. a terg. Initium . A — -oo, f^* |&^**^ . ^.oo) }^ot&a» }&+'+& *■ 
Vide Tom. 1. Bibl. Orient, pag. 231 num. j6. 

25. Ejufdem, deAdventu Domini noftri , <&y«? Vaticiniis Prophetarum . 
l^suy |lojo»&o o*» otfcJLl* V^j o^\*y e^oi fol. 185^. a terg. Initium . ^fcoo 
f^ay <i*.9o/ yCLfi^tt-jy*. UaJaoi a^i # /y Vide Tom. 1. Bibl. Orient, p. 232. n. 77. 

2d". Ejufdem*, de Magis 9 qui ab Orient e *venerunt . ^ — M )i.io}^ o^-\*y 
l«*j t M ^coi/y U»a-«^fol- ip7. a terg. Initium . "\.a fi^at . l^aa^a ^^io^ »a 
L^\ ll/ Vide Tom. 1. Bibl. Orient, pag. 232. num. 78. 

27. Ejufdem , de Pauper e & Di-vite . f »*&\o |iaj»io \M )vx>\*> <*£*+> ^=>oi 

fol. 2op. a terg. Initium. )AcdL_^.flo:>a — ^ oj — 2k ^ — eo:*.. i-a^o l~u±.a> — :» 0/ 

Vide Tom. 1. Bibl. Orient, pag. 223. num. 23. ubi de Di<vite t? ha^aro in- 
feribitur . Defidcratur finis, qui tamen ex Cod. Syriaco iv. fuppleri poteft. 
Prarmittuntur huic praftantiflimo Codici duo folia , eidemque fubjun- 
guntur tria alia folia, nimirum fol. 1. & 2. & fol. 21?. 2i<5". &217. ex Com- 
ment ario S. Ephrami Syri in Li brum Gencfis , quae folia ad verbum exftant in_* 

Cod. ex. quern fupra pag. 7^. hoc Tomo recenfuimus . 

Quan- , a <r TO M V S T ERT I V S . 

Quantum vcro ex forma charaderis conjici poteft , Codex iftc feculo 
feptimo cxaratus eft. Fertinebat ad See ten fe 6yrorum Monafterium , que- 
madmodum, ex hac Epigraphe , fpl. 3. colligitur ; w*_^o» U<* I^Aa ***>k*l 

,f J ^ a » vaA a> JL/^f /7/e £ftfA/ Ifaac fpetlat ad facrum 

lonaHerium Dei genitricis Mart* / 7*0/ /« Defer to Scetenfi eft fitum . Qiiifquis 
if us fieri t ilium ex eodem Monafierio furripere , vertiant fuper enm omnes m a* 
ojes fcripjii C X XL 
Ociex in folio bombycinus , conftans foliis up. litetis Syriacis recen- 
tioribus cxaratus ; inter Syriacos Bsroeenfes Codd. oiim O&avus ; quo 
continentur . 
I. S. Maroi Eremite > Opera Afcetica . !-♦.— *~. taaop» U***» l^^a 

Vidclieet . 

1. S. Marci Eremite Sermo 1. Capita partnetica de Lege fpirituali . J;* pa 

tcu.aUtta^ ^* Jioi*ljJBj /Jl*-* . ^ tOMUBpa J*«»A> U»#* &'• »• lnit - 
|—- .^* o»J\^3o !_-/ 00, Ui-oi Ji*o*u U*~U ^*^ N**"^ '*-**' *^?°? ^* 

Qtioniam fcpenumero fcire dejideraflis , qttomodoLcx fpiritualis fe haberet , je- 
cundum -uertum beati Apoiioli , <£r quomodo cognofcenda & opere implenda effet its , 
j/// eandem feware decreviffent , ideo pro 'virili no fir a die i mus . Huic Syriaco 
Sermoni refpondet Sermo fecundus S. Marci Eremite editus apud Johannem 

Picum Parifienfem , & in Bibliorheca Patrum Colonic itfi8. Tom. 4. p. 5)35'. 
ubi dividitur inCapimla, feu ientcntias cc. At in noftro Codice Syriaco 
continet Capitula clxxxvii. iifdem nimirum verbis , licet diveria partitionc . 

2. Ejuldem Beati Marci Sermo fecundus , Adverfus eos , qui put ant , fe ex 

operibus Jit is juHificari . \^rsa\ , aso^xspo U*o£f o>\*9 *a <*^j ^iU It* J*» 

JaJA ^09 y+v***'* ^J foJ. p. Initium . J— •** fA*u» jUm** 
oi*i*<*2> w»J** ^o ittttaAoo" A" ^to > ^4^ Malafdes exte- • • .A . S /• ubi con- cognofcentibus . Eft Sermo tertius m bibliothcca Patrum pag. p$o. 
tinet Capitula ccxi. In Codice vero noftro Capitula ccvn. 

3. Ejufdem S. Marci Eremitar , de Mentis cum anima confuleatione . J»*N 
Uaj ta\ iiooi^ Jia.\c» ^x U+±*++ ujoaxji^p U-»-^ <*— \-»; |A — ^I> fol. 21. 
Initium . JLaffi ^^j ^>U./ I^y . m*^> fkalL* )*\*Z>* Uau «7 ui-^^a. 

^^A,7 wa^ /<i^? : i4//<// /wtr , i4w/*w^ ^^/o/7f pradita , <£? mearum particeps vo- 
luntas urn . ^0/0 //^/ ^^/» myHicam , Cir unique nottrum communem refcrre . Eft 
Sermo fecundus apud Zinum p. 158. & ultimus in Bibliorheca Patrum p. ptfp. 

4. Ejufdem Marci Eremite Sermo quartus , de Paraneji . {_&»?» l^oJao 
)L<aAi*> \±* .U**** caDcu^aoj ^-j fol. 23. a t. Init. jUt~/ )**£*»«;&> J^X 
yo<*+b.J U"*~t uoioj ♦— Xcxxtoo oiis_\ioo ot^-.^ot uoioA^^i} Mundi Chriftiano- 
tum alind eB regimen & -verbum , ^r alia June 'opera . Hie Sermo totidem ver- 
bis legitur in Homilia quinta ex Homiliis quinquaginta , SanAo Macario E~ 
gyptio adicriptis , in Bibliothcca Patrum , cujui initium: Alius ell ChriHia- 
norum mundus , & corum co/rocrfttio . Adnotatio in Codke npftro fol, 32. a terg. GODICES MSS. CHALDA1CI SIVE SYRIACI. 127 

ii»aX3^io Ji^&^» Ui^oi Jaoc^oj \,Xj J&a^jb jL<n^JS^^o Aaa—S*, "Explicit Opus 
primum Beati Marci de Lege fpirituali . Sequuntur tamen ibidem alii Sermoncs 
quatuor , ut infra . 

5. Ejufdem , de Baptifmo , per modum interrogationis & refponjionis , ad 
pratres Eremitas , Sermo quintus . J]/»_a:z> jA^j<oa\ao 'Vs** ©*\*> j*xi M » fcijojao 
JL^-I**** \Z*>\ L<x\> Jsa^A-a vijaa-io fol. 32. aterg. Initium. *_ *>7 U^l 

y-<ijj>*» ^ JajZ/o t **--X sv a-^fiij pafo J^^a^X Interrcgatio . Quandoquidem nonniilli 
janilum Baptipnum ajunt ejfe perfetlum , /'**/** Smptur* , jtf* rf/«* : 5Wg* , 
bapti^are , 6* <*£/«* peccata tua . Eft Sermo primus apid Zinam pag. 140. & 
Sermo quintus in Bibliotlieca Patrum pag. £45). 

6. Sermo fextus ejufdem S. Marci Eremite , dePccnitcntia . jAs*7> J^©J» 

)Uz*-+L \.±9 .J*?*~* y£B*AiX> Ja^XJJ 0>\+9 fol 4£. Il Iti'um . ^-JS^o y »L_J~ v— £>*>' V_lfiv Jj o>c&_\ *K-_X».-.» Do minus ac Deus noHcr °}^fus Cbriftus , Dei -virtus ac fapicntia , prout Di*vinitate Jua dignum eH , qncnad mo- 
dum ipfe no'vit , per fuam prafciemiam omnium Jaluti projpiciens . Eit Sermo 
quartus in BibJiotheca Patrum pag. p4<5\ 

7. Sermo fcptimus ejufdem : Interrogationes ScbolaSiici per modum difputa- 

t ion is cum Marco Ere mi t a y Jxu&ro^aa.^ * k)*-+* . jXs^j Jf^&}*» o^ ♦£ <nX»* 
y,^ -1 M "Qui dam fipiens jermone ScbolaHicus , percontatus fenem Marcum 

Ere mi tarn , dixit : Ob jeer o , fuadete mihi , /f/>« dejiderant: : Quid *vobis -venit 
in mcntenis dum-vos Monacbi dicitis > not ejfe judua dos evs , qui injur iam infe- 
runt . Eft Sermo oftavus in Bibliotlieca P-trum pag. 9^5. 

8. Sermo o&avus ejufdem Marci Eremite: Adverjus Melcbijedecbianos . 

Lt.AwuA %£DO^^09 Of^-9 |l A XS>U~a.^iO > ^^-fia\ JL.U0Z9 )'rx\*S f.O^.Init. j— A^^O^aA* ^3© JjA^aI |U«*\o JSa^o^a s^yvh Pft./ Dominus mfltr ^ejus Cbnflus uni'verjum quldem 

mundum agro comparans ; prtduationem wrp <perha:is feminijuRiti* ajfii»iians\ 

primo feminatum ejfe dixit frument urn , dtinde TjZj&nia , Ell adhuc tarn Lat.ne , 

quam Gr^cc incditus . Exitat autem Graecc mnnu e artus in Bibliothcca 
Galei , tefte Caveo in Hiftor. I iter, ubi de Marco Ercinita , feu Afceta ad ann. 
Chr. 401. loquens , h#c Marci opufcula Gr*ce Mi's, in Bibiiotaeca Galei fcr- 
vari fcribit. i. de ^ejunio • 2. Capita *%* v «$* > >Ith &c. 3. *tvct,*eJ* *5*yJ> 3. «ec 

^"X?t • 5- Capita GnoHica . tf. h3^ vpeifyaK 6 ^i»pi«< •arv'X^ <x -^; . 7. rat 10 «< to* 

tot\%m<PiK . 8. aVti^«>* Vitiontm & Virtutum . £. Partnejis Afcetica alphabetic 
ca . 10. Oratio in S. Crucem . fcx hifce autem , qua? fupra ex Codice noftro 
Syriaco recenfuimus Marci Fremita! oputcuiis , octo extant unacum Nicolai 
Monacbi ad Marcum Epiftola , Grxce edit* nitide a Guilleimo Morello Parifiis 
15(5*3. in 8. unacum Hesychii Hierofolymitini Capitibus aVnpp«n^T t & 6ktimI$* 
& fcparatim Latine ibidem eodem anno in B.Juhunnc Pico inrcrprete . Li- 
bri noni Adverfus Melcbijedecbianos , qui nondum luccm vidit , mcminitPho- 
tius in Bibliotheca Cod. cc. his verbis . 6 /JO', Kara mi Axiotfi*ify H dymityffyH < ^ cc - 

Accejjit & nonus Liber , ^«<? dum ad-verfus Mclchifcdecitas depugnat 3 nibilo in- 
terim minus in ipfum parentem funm , harejis bujus Lbe cotuaminatum , *vchcn:en- 

tcr n8 T0MVSTERT1VS 

^ / tamen utilitatem undique wvcHigare dejideyet y Hit ne in 
hoc quidem legcndo operant ludet . Confule Fabrkium in Bibiioth, Gra?c. Vo- 

lum. viii. pag. 350, & Volum. ix. pag. 44?. 

II. S. Macarii Aigyptii , Difcipuli Bean Antonii , Opera Afcetica , & Epi- 

Videlicet. # ^ . f -s» 

1. S, Macarii -Sgyptii Paranefis ad ecs , y//i /Wo abrenmciantes , 40*- 
choreticam difc/p/inam fufcipimt , a/ inter tor em fuum bominem , qui temp/urn 
Dei eft , caute cuttodiant . Sermo primus . Za\ J**,** otoa^M^ U«*o» Uai^Zpo 

J__~aCfO /*:»J:» . /<*Xj ©>b>*A*o| a-_ A oo»* J*a<^ fol. Jj. IliittUHl . <&?> Li ^£>:» 

1Ui+Lv*9 J*\>o Quandoquidem fcepenumero wos , dileftijjtmi & carifjimi f rat res , 
ob ardentem in Deum -v e slram diletlioncm , <i£ humilitatc noslra -verbum exhor- 

tatortum pcflulaflis . Pars hujus Sermoni* legitur apud Poflinum in Tfacfauro 
Aicetico Lib. 1. dcCuftodia Cordis, Cap. B. pag. a jr. ab ilJis verbis r /> 
apparent e wero excrcitatione , ufque ad fincm Capitis : & Lib. 2. de Perfcdlio- 
ne in ip inta Cap. itf. pag. tfo. ab illis verbis : In-vicem -virtues netluntur . Ex- 

flat quoque apud Johannem Pi cum , & in Bibliothcca Patrum Uomi/ian.n 
nsHomiliis, qua; fub Macarii nomine decurrunt , cujus initium eft: De ex- 
terior i exercitatione quodnam in sli tut urn fit potius t &primum , hoc fcitote y di- 
letli , Virtues omnes inter fe eolligatas ejjb . Syriace autem in noitro Cod ice 
fie habet . U+ZUkm »1*±. ^_x a/ ^m*, s*.:„} a ^<^\ _^ f , 

J^_x v o<H\a ? \^* . ^aa**'* <**&}*»' ^oi ? /aAu3ft >~a |w^ 

^t*-^ Jj^^a )ZoiA*aa» &/>* **/*/« columns dlletlionem Vefiram . fib / *verum , ^ station? > de continents , & reliquis , /i?«rf y^^r r^S perfetlttm , 
, <? con fummatum opus , quum bxc fupra fpiritualia opera fundentur . O*o- 
«jm <?/;;/;/^ -virtutis opera inter fe colligata funt . Altera cjufdem Sermonis pars 
habetur in Bibliotheca Patrum, HomjJia xix. & apud Poflinum Lib. 1. Ope- 
rum S. Macarii , Cap. 13. pag. 38. hi> verbis , Qui *vult accedcre adDominum , 
<& -vita tterna dignari , & habitaculiim Dei fieri . Syriace autem . Jjo>\£.*> 

. J-pa* ? /oom 1^10 ^\^\» l-J^ \ /o^jo V e_^a\ vai^s_j ? J^> ^J^a 

^> Aa ? >fO»^a li t Jlfiado ^__^a\ U*-09 HI* )f*>&*9 y*l [+.**£>> *Uo> ^o M^>Jo 

o^^^x 1^77 quijqms njult ad Dominum noHrum accedere , dr T;/r^* sterna dlgnus 
hater i , /w'^ hatitacu/um Cbrifli , & Spiritu SanHo rep/eri , £*/* fpirituales 
fmcius producer e , er p/»^ mandata pure implcre-valeat , /c ^<?/ ##r/]j»#rf . Pr/- 
/k«w , jirmam fidem habeat in Dominum no Brum ex toto corde fro . 

2 Sermo fecundus : Alia difla cjufdem Santii Macarii de intern is anim* 
affetlibus , ut pra-vis cogitationibus cxpulfis , purior effetla , Deo placere Hudeat . 

*tT>i 1 ^ ^~ X? ^^^ «*«»**» **» ^-> Umi l**> ..*iU I^dN 
A^/ ? ^ Jo,\iJ ^M^Lf r+t* oj^^o-^ wiaJx^Zf | Aaj , fol. 84. lnit. 

o^-cj^ y+**o ^artoio /ooi) li/ Quifquis i^itur ^erc & ex toto corde placere Deo 
dejiderac, non debet feipjum magni habere , fed pauper & burnt lis fpiritu effe . 

3. Sermo tertius cjufdem Beati Macarii , De 'tis , qui ad <viam •vtrimi* 

accc- CODICES MSS. CHALDAIC1 S1VE SYRIACI m 9 

accedunt 3 qui nijt fortiter cum dcemonibut certent y *viam il/am ingredi ab ipRs 

p+lbibcntur , ^.^x^io y ^\J \,\. . \x^& £ asoa^iXi* w;ao> oy\+> )*v\Z* }&4so 

JLfoJJ of — \ N o_\x»* fol. 87. a t. Init. J_~ioJJ o^x:^^a\ J^\y Vaoj ^* ^3 

ov*&j oJ_\il^ Jjo^J.^ £»2w£jo &«/»*\~ <*>JS~$&j? 1\2>&x>~ 

OtX*\y o*\a.^o Quicumque igitur cup if ad viam *verjtatis accederc , qu£ ad Deum 
adducere poteH omnes , qui in ea ,juxta Dei *vo/utita+em , rcHe inccditnt * cportct , 
ut forth er dimicet , & cert amen impigre fubeat tx tot a an/ ma fua , ex own: bus 
*viribusfuis , & ex tot 4 mcnte fua . 

4. Ejuidem Beati Macarii , Epislol$ , quas mijitfi/ilsjuis cariffunis . Epi- 
flola prima . JZ*^/ . JU-^~ uo»^i^\ 9^** aaa^xaao U^c^* c*\-j J4«^/ ^oZ 
jJts+.tt+G fol. pi. a terg.. Initium . ♦—a : l^Z+z±~ ^^Jj^X V2*&a *xoa**xixi j.^/ oiLai+zo o%>ey U^l^s «.\tt9 ^1^01 ^o v^oAjo Jot — \JJ Jx_^jo Albas Macarius 
fcripjit filiis fuls carijjimis , rogans eos , £? fa lutein ipjis diccns : Ante omnia qui- 
dem Ji quis 'vult agn*Jcere feipfum , O* quxrcre Deum , £x convert i ab iis , quje 
tempore negligently fu<£ admijit. . 

5. Ejufdem S. Macarii, EplHola fecunda ad filios carijjimos . ^ZiZ* JZ*^J 

l**+~y J.*i_.a\ uooa*r**so w*» |a^a» ^\«) fol. 5)3. Initium . e*oZ J— W Jfo so 

. Joopa\ J*****^. o*\ Jio Jia,-/* vc^;pi\) l^^jNa t *a) )Zo.jo~a.*a JS~^/* )o*\jJ 
U^am« /oopo\ o^\ Jio Ii^ci% tft^uh) v.^Aj! y*/ uJi^ Jj.y e»A^./Ka»' Gratias quo- 
que ago Deo , quod copiam hain't pcrfcripturam manendi *vos , quomodo oporteat 
Mciachum agere . Puto 3 Ji/il , ita. deccre Monachum ejfe . 

6. fijtticiem , EpislZ'/a tenia. o>\«» ^\Z^ |Z»^ fol. ^4. Initium . v^j/ JI 

£a\X \,^oa\o blcdio potest duo bus Do minis Jervirc f Nov posc.fl is effe contra 
Dtum > & contra Mitndum . 

7. Ejuidem , EpiftoLt quart a . *\^iU )l+^i o£±+* fol. $4. a terg. Initium . 

uoia*#il u^j/ vq_.a\j5 Vfc # oi Ur^cj lsoIo Rogate Dominum , «^ mores r ucf(ri dirtg.in- 
tur . Alicnum quip.pe a Monacbis cB j Ut irafcantur : item a/icnum efl , /// j^ti- 
/r^>w fuum quis cffend.1t , 

8. Ejufdem EpiHola quint a . tfcaa_~» /Zr<5^/ o>^-j fol. p^. Initium . &*\ 

)kJ-**A Nihil fublimius thnore Dei. Timor Domini nosiri omnia excedit . Timo- 
re Domini noHri unufqnifque fe a malts cob i bet . 

S>. Ejufdem , Ep/flvla fxta . &**» \kk*J o>\*> t a o^^ fol. ^5:. a terg, 

Initium . \**j,\ ? ts+x><* JJ |j/ ? : JZaa-Aao ^io v oJai|Z ? ^^J-^j v » ^^ 

*a.j/ ^aj 1+ySko liaXl oiAftj Quoniam rogaHis fcire de Hu mi lit ate , fgo xr/*(7 //o/j 
desliti tradere 'vobis quod a Patribus didn't , brcviter die am . Mumilitas eft , 
»/ yir/j feipfum putet omnium minimum ac r vi/i£imum . 

10. Ejufdem , Epiflo/a fptima . Ua.) )Z^_<^/ <*\+> fol. p<<. a tergo , 

Initium. v oo^*-^ oo, A J . Jo^*. ^x* rZo^a^a /o>^ Hc^i wo, jl^> 
j^_*&j9 |a\_**Aio >as-a^ v *\o>^ Magna tH Dei gratia in do/ore de peccatis • 
j 1 ^;/ <f»/^/a <£r //j ^/j i;^/ an im arum gradus . 

ii. Ejufdem , EpiHola ctla-va . Ji*Z* Mt-^J oi^^ fol. 07. a t. Initium . 
Ta«. MI. * R L l3 o TOMVSTERTIVS. 

J.^c-.-o /^2ia»o )Z<u*^o» . yik&x>> ^-a-Ii/ &^Z Ja.oi Nunc tria June , qut manent : 
Fides j fpcs , & charitas . Adnotatio foI.pS. <*++.xx\Lf ll\zax> va&a^a\ «*— ^■» 
vflo^iQ^j/ \»^) Explicit Sermo Difcipuli Sanfli Antonii ; Macarii fcilicet , Agy- 
ptii , cujus nomen fupra tarn in Scrmonibus , quam in Epiftolis expreflum eft. 
V.dc Tom. 3. BibJ. Orient, pag. 44. & feq. ubi in Catalogo Scrip torum ab 
Ebedjefu Soben/i Syriace edito , hare de Macario Abbate leguntur . ^» a -*r>:» W 

^ .■ ' ■ ^ Ja &\Z I t-^oy ^X iaAa? ^Att Macarius fcripjit de Regimine Tomos tres . 

Ibivlem Scripta omnia S. Macarii , quae Syriace , vel Arabice exftant, rcccn* 
fuimus . 

111. Sanfli Macarii Alexandrini Sermones & EpisloU . )L'+ ,^?o Ji_;*J_ao 

J*i t ij&:a^ «jooa^A^o \m.+m Videlicet . 

1. Adbortatio S. Macarii A/cxa./drini 3 Sermo primus. De operibus Cbri- 

U*>*n fp».b» lol. ^8. Jnitiam. JJ — ^9$ !&+§>- ^o JasAjf {i*£»fl9«ia.\ o>\ vnyj 
)Zaii«9fy |-ioyo» ^a.:a v^jaoA_jo t*oia-Lao>oi yo<H\a;>. QhriUianum obortet , a pec- 
cato 9 quod in omnibus membris ejus inbaerct , inUndum ejft , omnibufque membris ju+ 

Hi ti<£ commifceri . 

2. S. IV acarii Sermo fecund US , Ad cos , qui mundo abrenunciant , ut dili- 
gent er Jibi ca<vere d. beans . ^h&aftt&W) ^*.V./ Za\ wBaa«»xuo *•;.*» <"»>Z> ];\n\ » yo< , a^^ yoyo)Hi &4&*&h >*o*\ Jloj Jxx\x ^o fol. ioi. a rerg. Initium . |. 

r*^ ^o.%*\ . fov^Kj |/S^:» ):*.^i\ J^oi- : ^*b&+io K ^4>° v^*^?*? J**«i w>Zfc_Xy 

J* -t?^ 1 — asV&a© - Muta iy vrzc'ara fpirhualium di t vitlaritm bona donas anime 
Vet bum Dei. Pane en im cot pits alitur • 

3. Ejufdem S. Macarii, Epifio/a prima . J-i^a^* <h^*» /^^xj JZ^/ ^ol 

Ofea**l&:»o ^ia fjl. ^07. InitiUm . Jc> '\j ot<x><vai.i\ wc»*ao o>^qJ£i^j ^o* ^ a 

J« **»*> J^A,a^ *2w -.a v \x* Ji . J*~ |ov\) J~o*2> )V**a Ji/ jZa^-a |2o }io«£*o |:=>^:* ycovu.xi u_i*\ '<+iouL< I &+,***.'* ^\^ . jUdf j.^\,^ ^-v 1 ♦ a VI Quijquis in fe- 

met/pfo ficjftdit Legem Dei in corde V jfi,i:n, tun atramento , fed in *veritate 
in fpiritu Dti isi'vi , non vifibitibus corporis cbar.-fleribus , fed in puro corde 

flantatam 5 is 'Vere illuminates habet tie tis oulos . Huic Epiflola? ad verbum 

refpondet Hamilia xxv. qu« Macario Jigy^lio tribuimr s apud Picum , & 

i'i Bibiiothcca Pafrum , cujus initium : i.Si quibus inefi Drvma hex j crip t a 
non atramento , cut titeris , fd in cord/bus carncis pi ant at a . 

4. Ejufdem , EpiHoU fecund* . ^*Ui> /i»^^/ <h ^*> fol. 108. Initium . 

V* \.^.yoo . ^1001 ^X |-a*#A \lSxi~ M2r^ l*S»»2k ^a^^ Jo» . )&J!a& m V»-I~/ V2» a^J 

Jio»-vjy ovi^i ^ta^ II . Ja^^^j L^Jv ^i , m \a. Pcenitcntiam agamus , f rat res dile- 
fltfjimi ; tccc cnim t vcluci nubes mentem noHram ira obumbrat : C7 quia tene- 
brarum opera nondum exui.r.us , idco anna lucis non induimus . 

5. Ejufdem S. Macarii , Epislola tenia . JZ*^/ %&*++&* I****? °> — -^\* 

^^Z^ fol no. lnit. J^-li*^ )Z7 ^W v c^j/ ^^^x^tfj . oJWo o,J.SLU u-lJ/ 

v o^j/ ^ — -I*. »a yaa.ivViJj )_X-l-So «\opo'o ^>cij \**l yj Jl^m >*^ a a^2>» 

Era tres , *vigi/ate , C r^w// e>lote , quia nefcitis , qujtndo fur 'venturusjlt . Ad- 

*verfarius onm ucflcr Sat anas , tamquam leo rugiens , a nib ul at , qujsrens devo- 
rare r ocs 'vrvos . 

tf. Ejufdem, E'yiflo'a quarta partnetica . Uai«Zi*> ^SiiVf )Z»^ ©» ^*? 

fol. ill. a tcrg. fnitium . ^^a jiaoi : JbW Jio ^ i jj ^ 1_x*j y-J 

^i^-1* ji Sicut Jons y qui nuvuit , £r non prohibetur \ it A qui eloquently tbejauro 

dotati 
CODICES MSS. CHALDA1CI S1VE SYR1AC1 . i 3l 

dotati funt , nifi ea , quae verbo docent , operibus attendant , nihil proficiunt . 

■/. Ejufdem, Epislola quinta , de Exercitatione ,& quomodo oporteat fratres 
inter ft con-verfari . \1JX m£± Jf o Jia«/>o . }U+*i±. \.\. utxia.9 jZi^/ <h_\*j 
»J»*~~ «^X yooop; fol. 112. Initium . y»ooM» yOO^^X. a r \2»« ll~l ^ <m&J«.~ 

i ^ i* • r ' ' i^* ^^ * \v " — "i l " * • 

fr^Z- La\> Pa^J JJS<toJ&A» ^t«A^J9 a-^ ^-a ^A-*o( >-.^^_a ^.^o * — ao 

Fratres , y*f/ /£ fubjefiioni & exercitationi propter Deum tradidcrunt , in chart* 
tate fummn debent infer fe confer/art , yfw precibus dent operant , yJxr Aga/tf 
fcripturas , /?# quippiam opens peragant , «r mutuce diletlionis fundament urn bar 
beant . Tribuitur kxc Epiftola S, Macario j&gyptio apud Picum , & in Bi- 
bliotheea Patrum Homiiia iii. Verius eft Sermq in. Efaiae Abbatis in CodiV 
cc Syriaco Nitricnfi ; licet Syriaca ha?c verfio Macarii Alexandrini differat ab 
ilia Efaia? Abbatis , Exftat autem h*ec Epiftola fub nomine hujus Alexandrini 
Macarii in Codice Berceenfi , non autem in Nitrienfi ; unde conjicere poffu- 
mus , earn, c Gyxco aliquo reccntiori cxemplari fuiffe tranfumtam . 

8. Ejufdem, Epislola fextax de Congregatione , quae Deum decct , qitam ha- 
le t Fraternitas adorationem. l&*s* Jo*\JU JJm U^aia ^X . A**.* )Z*^? o>\*j 
)U\\ )Z<u,/ fol. 113. a terg. Init. Jxx^a^o | a \a^ : J<*\JJ ^.^rsAoo * ^ — ^-/ 

J&Xxi JJ9 .ooiZa\. «e.jb~.a£o Uk^*** .Q*/ accedunt ad Deum , debent in filentio & 
tranquiUitate multa preces fundere abfque clamoribus . Eft Homiiia vi. Macarii 
JEgyptii apud Picum , & in Bibliothcca Patrum , cujus titulus : De modopre* 
cand't . Incipit autem: Qui accedunt, ad Dominum . 

p. Ejufdem, Epislola feptima , Intcrrogatio de Oratione , quomodo fitcien* 
da fit . )o*L Jisufo jZaV, \\> Ma* . ^«-j M*^/ o^«> fol. 114. atcrg. Init. 

|o|^v Z^\ yjooi o'nu.vj^ ^j? \z>\ . }La\j* Ipfe 'vera dixit. Si*ve sles 9 five te 
inclines * five genu in Oratione fliflas , Ji 7r vis went cm tuam ad Deum dirigere . 

Tribuitur in alio Codice Nitrienfi Abranamo Nephtareno , ubi ad calcem Ser- 

lpcmis primi continuata oratione iubjungitur . 

jo,. Ejufdem, EpiHola otlava . Altera Intcrrogatio , quam ei quidam pro- 
fofuit , utrijm Satanas fecundum -voluntatem fnam bellum bominibus mcveat , & 
vtrum cum omnibus decertet , an cum noftro ChriHiano popu/'o dumtaxat . o%\+* i^oX ^X 0/ , v^^jdV *^ — .A^a ^ — X ^0 . |aa a Ji^ \dfia\ J^o^OA^ r-ioAAia" 

liA^to.^ ^\ f j > a ^\^ fol. 115. Initium. c_\ \*+&$ o^-sU . ♦._*>./ ^- A j 001 

)xJ\x o^^a ^^xsftXo tpfe vero dixit . Diabo/i impetus non in Chrtslianos tan* 
turn fertur , fed etiam in eos > qui ipfum in medio Ido/olatrice a dor ant , & in uni- 

met/um Mundum . 

Porro h#c Macarii / lexandrinL opufcula » & nonnulk alia habentur etiam 
Syriacc in aliis Codicibus Vaticanis , de quibus mox fermo erit : laudantur 
quoque in Catalogo Ebedjelu Sobenlis > his verbis . [«.»>:» W~l *cco.-t.**x*o Et 
macarius alter £ nempe Alcxandrinus ] Sermones edidit . Vide Tom. 3. Bi- 
bl. Orient, pag. 47. Prodi it fub ejufdem Macarii nomine Regula Monaflica 
capitibus 30. comprehenfa , per Petrum Rovcrium Soc.Jcfu in hift. Monafte- 
yi| Reomenfis pag. 14. Item Sermo de exitu animt , apud Caveum , qui tamen 

candem veluti fpurium mcrito rcjicit . Idem Caveus ex Bibl. Vindoboncnii a 
Cod. Theol. 84. citat fragmentum Grxcum Ms. Sub nomine Macarii Alexan- 

Tom. HI. R 2 drini x 3 i T0MVSTERT1VS 

drini ad Eufebium Epifcopum Alexandrinum : qui tamen in fcrie Patriar- 
charurn Alexandrinorum nulJus Jegitur . 

Adnotatio calligraphi , f. 41^. J*.l*»ri jZ©i^/j Jjo» h»&3 va&-.«Laa^ ^>._\a, 

Ja.*.q y<^/> i-^--^ Jpa&iw* J_^An ^:» . }«9«JUfi!l3s>. utoft^^ote U^ioo , }*V*o vflea*^Xiio 
©j*w /i.£»o <^ Jjo^ W*M9 U^fl )jdtoXafc.J*J*-Z*» AS-TaJ £vl*2t *&3fctt J**^^' \*A* V*po 
^AA .1 m qa l-*-^*« ^- J / *** ©I^^S* . ^*W ^XiX .oojla^* . v»O)0 v ^*. lA ^ ^.nfl ^\3*/o 

mX +*l ~ v o>la_\. *. ^_*po " Abfolutus eft Liber ifte Sanctorum Patrum > 
Efaia? Abbatis integer , & Sancti Evagrii per totum : necnon Beati Marci , 
& S. Macarii JEgyptii , & S. Macarii ALxandrini : idque exLibris celeber- 
rimi Monafterii $an£ti Pain's noftri Matth^i , quod fitum eft in Monte El- 
phcphio : Anno Graecorum 1887. ( Chr. 1576* ) in Coenobio S. Behenami , 
& Sarx fororis ejus , & Quadragj.nta Martyrum fociorum ejus , quorum 
preces nobifcum fint , Amen. Scripfit cum peccator Johannes , nomine-* 
Monachus . Parcat ei Deus , ejufque patribus corporalibus & lpiritualibus , 
Amen . Recolatur mcmoria Dciparx Maria: : cujus oratio nobiicum fit > 
Amen . „ Ex qua Adnotatione colligitur , duas olim in partes hunc Li- 
brum fuiffe divifum , & in priori quidem parte , auam nacti non fiimus , 
defcripta opufcula Efaia?, & Evagrii Abbatum : in fecunda vero ha?c opuf- 
cuJa , qua: fupra reccnfaimus ; Marci ncmpe , & utriufque Macarii . 

Adnotatio altera , reccntiori manu 9 iol. 4ip. a tergo . Jiot j^&aX ^aj 

J.la/ &l»A }xiA2t ^l~<w ^i \>»t>+9 ^ vTWCd-/ *A J**iJ* JlXUOpd y>Oli.^l |«Mf 

nt^l ojla^k-.^.^ M Emit hunc Librum Monachus Abraham ortiiodoxus , lfaaci 
M filius , a Rabban Johanne 3 nomine Monacho , Anno 18^7. Gratcorunu, 
M (Chr. 158(5".) ut in co mcditetur, comparctque libi veram vitam . Do- 
, minus per gratiam fuam ei opitulelur . Amen . „ Subjungitur ibidem ter- 
tia Adnotatio eodem anno defcripta , iildcmque verbis cxprefla* Vendiro- 
ris tantum , Emtorifque nominibus mutatis, lie. J— ,*♦.** \~io% Jr>jMi\ ^j 

J_-a**-o Uja_-> w Emit hunc Librum Monachus callus Abdclacliad [ Domi* 
9a nkus j filius orihodoxi Jofephi, a Rabban Abrahamo filio lfaaci , AnnoGrae- 
„ corum 18,97. C C"/6r • iyScT. ) 3i 

>> 

33 

3> 
5 > 

^> 
3> 39 3 > C X X I I. 

COdcx vetufti/Iimus , in 4. membraneus , conftans paginis 438. five fo- 
J iis zip. StronghyJis Syriacis Uteris exaratus ; inter Codices Syriacos 
Nitricnfcs olim Dccimus oftavus ; quo continentur . 
I. S. Marci Eremite Sermones& EpiBolx . o»&a^ U**a9 )L"*^Jo /♦^ojici 
U^4m« Avulfo priore quintcrnione , dciideratur S. Marci Sermo 1. & initium 
fecundi: qui tamen Sermones fupplen pofTunt ex Codice CX XI. fupra de- 
fcripto , a iol. 1. ad fol. 13. Qua; vero in hoc Codice pra?ftantiflimo habentur , 
h«c funt: videlicet. 

1. S. Marci Sermo fecundus , initio mutilus a Incipitp. 1. a Capitulo88. 
his verbis. vA.i\a$ o^^x fr * h** Udo, r +h Vide Cod. cxxi. foJ. n. 

a. Ejuidem S, Marci Sermo tertius . Menus cum Anima cfinfultatlo. *^*I CODICES MSS. CHALDAIC1 S1VE SYR1AC1. 133 

Ja9L4 L<x\ tlOO»> Ji£l\o>5 \X OtecvQ;,*)* <*\.** JA\Z* !**>}*> *^oI pag. ip. Lilt. 
J^& J*,/ yW/ /w* , Anima rationc pradita , & mearum particeps voluntatum . 
Volo tibi rem myHicam , & utrique noflrum commune m refer re . Eft Sermo ter- 
tius apud Zinum pag. 158. & ultimus in Bibliotheca Patrurn pag. $69. Vide 
Cod. cxki. ibl.21. 3. Ejufdem Scrmo quartos . Paraenejis . jU — ,i^U*>* 1_x^Wj J;ao|*j vaol 
|i^M axi=uQ^» u«^o.9 o»\*> pag. 2(5*. a terg. Initium . J_ ii~l U+b***"**} 1*q\^- 

^-jo^A-7 U*~l uotaj^Xaaso , oi^\^qo 0^09 woioJs*/ Mundi Chriflianorum aliud 
efl regimen & verbum , £x alia, funt opera . Vide Cod. cxxi. fol. 23. a terg. 

4. Ejufdem Marci Scrmo quintus • De Baptifmo . 1 — *xu.j f*ioJ--ao v^ol 

J^A- t £) ^^&tt\^ et*&*/ )Lo*+z*^y ^.taoV) Quandoquidem nonnulli fanflum Ba~ 
ftifmum ajunt ejfe perfeFlum . Vide Cod. cit. fol. 32. a tergo - 

y. Ejufdem Marci Sermo fextus , De Pcenitentia . \.^t JA*7> 1***U* ^©i 
kftjoxifioj <*\** JZas^l pag. 83. Init. Jo>_ ^> <*\.*.*. 1-w*>o ^a.*,^ ><v^o y>*> 

d£ooa.*.o Dominus noUer Jefus ChrlHus , Dei virtus & Sapientia . Vide Cod. 
cit. fol. 49. 

Cf. Ejufdem Marci Sermo feptimus . Interrogat tones ScbolaHici per modum 
D'fputationis cum Marto Ercmita . jila-I*, . vAa — .c^> oi—\+> \\^*>* )+*oUq c=»oZ 
JU{*** *jQ5a_xii.i© y>X* l*»*>» J J ^ ^*^to\oa,tts/f pag. ioi. Initium . ^o g~ ^J-. 
*ao/o }*aJ.X J^aa vaaan^2o\ l^-^aa^Qauo J&^oa:* v»*a_! a^ m Ouidam fattens fermo- 
ne SchoiaHicus percontatus Jenem Marcum Ere mi tarn dixit . Vide Cod. cit. fol. 57. 
Adnotatio , pag. 128. JL^**** u»o-o;.*>j Jx=xa, )\**\x> c_-xi\.*, Abfoluu funt Scr- 
mones yn. Marci Eremite . 

II. irtflff/ Patris Efaia Ercmita Dotlrina . J^-\jw/ {^/ U«t fi ? /ia-^^^e ^<>Z 
^ t ^ MA Videlicet. 

1. Efaia? Abbatis Scrmo primus , de recla 'vrvendi forma , & de Fide per- 

fetla . /i^ia?^ )LaA*+oi \\o r^AfiA. |^o>^X U^W i^/j U^o»XS Jr*>Jao pag. 1 28. 
Initium . o^>.a oj^\ ooj v*.j/ ^^j$o \+j v>^ ^__*)i^io vfi» o^J^a^ot^obk <> t fQ\ 

^^-ia ^a.^ . Ua\X ^xj o^aSlj y»^«»jJto v*oia-.J*Acs!^ < j4/;/f omnia oportet credere 
fir miter inDomivum : O* //^ quisje totum det practptis ejus, & feipjum omnino a 
feculo remote at . Huic Sermoni refpondct Caput xm. Libri 1. apud Polfinum , 
& Homilia xix. Macarii iEgyptii in Bibliotheca Patrurn, qua? incipit: Qui 
<vult accedcre ad Dominum , & vita aeterna dignari , & babitaculum Dei fieri , 
& Spiritu Sanilo dignari , ut frutJus ejus juxta mandata Domini que at irreprc- 
kenflbUitir i? pure facer -c t fie debet incipere . Primum credere Domino firmiter , & 
dare ex toto fcipfum verbis mandator um ejus } & rcnunciar.c mundo per omnia . 

2. Ejufdem Efaia? Abbatis , Duodccim circulatores jedentes Ijjcc dixcrunt . 
^\o» <>**>/ ^&&J« t a Ua^JNio tflDiU . U\a.< \^U 01 — \*j pag. 153. Initium . 

ua.^ u*j/ Wfa^«»» ^ai\ ^«ooi j^oV Uj*^a U «^.<x^\ u^, ^i^.^ Primus dixit . Eg<? , 
/ rat res , meipfiim extern is operibus omnino crucifigens > & -vclut murum inter me & 
opera corporalia ponens 9 dicebam anima me*: Attendc tibi . Exftat in Cod. 11. 

Bcroeenii Arabico , exarato anno Chr. 1^74. cujus initium . ^x^j!/ J <*&!/ 

s^V|a ooj l^a^ Accidit , //^ duodccim fantli acfapientcs Monacbi uno confilio con- 
vene- 134 T M V S T ERT I V S 

*venerint , & alter alter um interrogarit , ut religioji inslituti fui rat tone m fihi 
ediceret . Primus igitUr dixit . Ego quidem , ex quo folitarium <vitam aggrejfus 
fum, meipfum externis ye bus crueifix't . 

3 , Ejufdem f Quomodo /rat res adinuieem ft gerere deb cam . Jto Uo+h . *%\+f 
ItfZm ^X vooopy \Z~\i v oa^ pag. i3j. Initium . J — ac^> \ " „,J1 v o^\ Jlo Jto . ^« f^\ y#3o J^ Jx ^/o l^JSA " ^ ^^Q* Jo ^y*" Jo Iff-* yX yOOOM Jj^^» 

)u~-~ ao^- >«o>^ JpoiZ J^o-.*.* l&mj&j*9 *o<vx Oportet , fratres , magna cum ca- 
ritate mutuo agere , & foe orenf , ^w feripturas legant , ^w o/>*/ quippiam 
faciant , /w«f»* fundamentum caritatis inter ipfos exiflere . Eft Macarii JEgy* 
ptii Homilia HI. in Biblioth, Fatrum , qua* fie habet : £k 90/V;* Fratrum inter 
fe confer fat lone , & prtiio inter ior i . Fratres in car it ate fumma debent inter fe 
confer fart , five precibus dent operant , jive legant feripturas , feu quippiam ope* 
ris peragant , ut mutut dilctlionis fundamentum babe ant • 

4. Ejufdem Efaia? Abbatis , de Humilitate . /Z^a^^x* . J*W Jafo 0&4 

foUK ^ ♦* |^^ JW *a>X Jho «T*W J*$Lf £>*/V r/Z bumilitas ? Humi/itas eft , 
«/ y«/\r feipfum peceatorem ixiHimet , nihil boni feciffe coram Deo . Eft ejuf<- 

dem Efaia? Oratio vigefima in Bibliotheca Patrum Parifienfi Tom. 3. p. $qS m 

y. Ejufdem , Prtecepta ad cos , qui mundo abrenunciant . Jj t -looa - o>\~* 
hoXx ^ ^axw*** ^oJjetk pag. i3p f Initium . A_ao**o JaaXx ^0 Aa^U/ ^ 
0*0, yj Ji*>*-la f <*&«• ^•■fe** ^a^aj» ^^«wX JaiZ Jio joZtaft' Auoo» U /<*\Ji y_*SU 
y\ ^coAa^o' jfc JJ7 mundo abrenunciasli , tequc Deo addixifli , ne tc pen it eat 9 

neqne Jin as , e* te affllgi *veterum peccatorum tuortim cogitatione , quaji eorum <ve+ 
niam non impetra*veris . Idem SermQ , licet non iifdem verbis , Jegitur in 
alio pcrvetuito Codice Syriaco Nitricnii , cum hoc titulo . U\*U \s>\ I 
. Ejufdem , De Us , qu£ audivit tf vidit apud Scnes . ^ J ^.fc-» «*X,.» 
m. Ji—o ^_^o^f fol. 141. Initium . **. ^x^oJA.o £v»i-L»> twAo,. sm^Jt i»f] ^ . )Zo*»^*^X ^^ — *\Z&J> t*iV« l^ci^X ^0 ^rx^^o^ <-4.^J j-^.JI )Zai-a\ao 

k^oLLj u_^^ : i^a\x ^ -^ Sanfli Efai<e Abbatis Dofirina ad fratres , qui mun~ 
do abrenunciant , feque monafliae %>it<£ tradunt , Si mundo abrenunciaHi , quaere 

poenitentiam . Elt autem Oratio vn. & viii. in BibJiotheca Patrum , p. pu. 
& $26. exltat ctiam Arabice in Cod. Bcroeenii 11. pag. yi. a terg. cuj us ini- 
tium . y\Jx3^ AaiZ xua J k T\ A r>J $^ w-a/ U Frater cartfjime > Ji mundo abre- 
nunciaHi . 

i^cj l^/j Fratres, qu£ <vidi & aud'fvi apud Senes , bac *vobis refcro 9 nihil ex 
its detrabens , 40; «/* /«rd adjiciens . Abbas 'Johannes dixit mibi , quod Abbas 
°Job . Plura ex hoc Efaia? Scrmone deccrpta , fine au<ftoris nomine > legun- 
tur in Apophthegmatibus Patrum a Cotclerio editis pag. 372, 376. 3.92 ♦ 3P3* 
35>tf. <5"4d. Habetur autem idem Sermo ad verbum , licet divcrfa verfionc , 
in alio Cqdice Syriaco Nitricnii /jgnatp num. xix, cujus ritulus & initium. 

%aeu/ Sermo Senum . jQ«o^ 'viditx aud'rvi a Patribus , hoc refero *vobis , f*r/^ 
wi , ut , y? co rum r oeHigiis inbtereamus , cob trades quoque ip forum effciamur . 

.4^j Johannes dixit mibi , quod Abbas Anub . Sic enim Job Syris adpella^ 
tur , qui Graecis Coptitifque ^/f//^ dicitur . 

7. Ejufdem a </r Pcrfeftione . )|o A Xiaoao Vfcoo ^V* •& c^\*5 pag, I Jo. 

Init. 


CODICES MSS. CHALDA1CI SIVE SYRTACI. 135 

Init. u*oto ^*\&2t J<*^Jl *&**J9 ucjo Jo*^2» ^ao^ou) u'oi Ja4;» Jxoj Jl y / wJ~/ 

f A**:* *£i^~ |Aa*a ^oj.-.sl-j Jfo Fratres , /?//? jw/V jfafe/» //;. /> #01 pojjideat , & 
ajjiduam ergo, eundem babcat diletiionem 4 c5* malum pro malo non rependat . Eft 

Oratio xxm. in Bibliotlieca Patrum , pag. ^58. 

8. Ejufdem, <& ImpaJJibilitate . JZoa.oa~ 11 \.£.*> 0^*9 *a <*^*9 pag. 157. 
Initium. J*L\&so j\*/ JjU'&**9 l~9o}^ In 'virtutum 'via junt lapfus . Elt Ora- 
tio xxiv. in Bibliotheca Patrum pag. j^p. 

5?. Item ejafdem. *\«9 t a o,X«9 vaolo pag. itfy. Initium. r — *-^W 

fLot^%.o Jo* — S\9 0»*-\~9 . J<* — VU \ — ^aa )1oa9i9 • J^a~IA.**9 w'oi axXiia\ 

Joi^ fac* 1*, jFoVm tfiZo f» //* agendis 9 qu<£ oportet agere , Puritas Deo fundit 

preces . i>/ //7«w , 6* anguHiadimittunt peccata . Ett Oratio xxvi. in Biblio- 
theca Patrum pag. ^75. 

10. Ejufdem , </* Cogitationibus operation is . ^,£.* . o*_\** *_a o* — \*9 
Ji~\aa* J^A,al** pag. 181. Initium. v»oio&*/ U^o^a Jia — ^/ ^*aa^.s «p»_. a 
/Za^iiaodl yltf^ omnia certamea primum cfl pcregrinatio , Eft Oratio xvn.in Bi- 
bliotlieca Patrum pag. P41 . Adnotario , pag. ip2. J — a/9 fZai&^ao *s.xi_\j* 

fc*«A 1*^**** 1-X*/ Explicit Doilrina Abbatis E,ai«e , Monacbi probati . 

III. £. Macarii NLagtri Aigyptii Doilrina & adbortatio , adeos, qui mm- 
do abicnuriciant , & ad difcipujatum (afceticam vitam ) decedent , ut in inte- riors homine cauti Jint , y«/ *// temp.U.n Dei . u;oo» |I<u^l#.ioo /Xa-ia — .\ao ^9 ^=»cl 

fo^o* o>\a-t9, Q — a0 oi9 J**^ ^oMJfAd pag. ip ♦, Sermones in. & Epiftola; vm. 

Videlicet . 

1. Sermo primus. Init. ibid. U*-^.o t^cu.) \ZJt .o^j? <ab ^9 ^fe;* 

Quandoquidem fiepenumcro *vo$ 9 d>ieai(Jlmi tx carijjitni fr acres y ob ard^ntem in 
Deum 'veHram diUHionem 9 ab humilicate noffra 'vcrbum exbortatorlum poHu/aBis . 
Vide Cod. cxxii. afjl. yj. ad fol. ^8. ubi Sermoi.es & Epiftolas S. Macarii 

■ffigyptii recenfuimus . 

2, Ejufdem Sermo fecundlis. Alia diBa de intern is anim£ affetlibus , ut 
p-'auis cogitation t bus cxpuijis > purior effetia , Deo place re fludcat , h**l*o ^oK 

t&*m *l $ }'*aAZ* oL^J^a^a ic^s^^Ij L &J9 l-^-<^ I -*» ^\9 il»-/ l^'o*' ^-**^? A'ifc^J* J^o |ch\^ pag. 205. Initium. J^ o>^^. <n^a v io h^s^y %r* k?° ^- a 

J0> ^Xjj ^-4U«\ 

3. Ejufdem Sermo fortius , De iis, qui ad u'am <vcritaii$ a r cedunt , qui niji 
for titer cum Daemombus cettott , 'Vi am it lam ingndi ab ipjis probJcn-ur . 1**1 ^ — \ .a^^uo' jl ^-o^oNao }Lot±+.z±) o >j/> )9,a.> |-9j J ■•.">»QjNao*9 cA«) ^.^ jb>\L* 
i-iojl oi_\^\a.j9 ^oo^^ ^.ao}- Jl : /d-*; pag. 212. Initium. ^4.-^0* ^» 

J> # a,9 i-9o)l <^_a r ^l^~^a\ Ja\f 

4. Ejufdem Epntola prima. /V**a U^^/ <h ^*9 pag. 221. Initium . 

<**aj >V t J9 vjl — 1/ l-2yj> o^< ^9 y>»* ^a ^> t ^i ^0 

y f Ejufdem Epiftola fecun u . ^19X9 jlr-^^/ o>— ^*y pag. 224. Initium . 

Jo>\{1 C9»oI |W J90*' . J*a*.9 UJUA^. 

(T. Ejufdem Epiftola tertia . ^*++xi* s*-^* t*\*i *>\U )U ^/ pag. 2 2<5". 

Initium. wo r ^Ai ^* ^A\wa*aD'«j/ Jl * 

7. Ejufdem Epiftola quarta . Vi^j/j JX^/ <*\+> pag. 227. Init. ^o «u^ 

yCiX. A «^ yO;9l^J Aia«(9 1-r* 

8. Ejufdem Epiftola quinta . ^oo^^io u r *J ^***? /i*^ pag, 228. Init. 
Iot*i^A^..9 r *j2»9A*^ * * p. Eiuf- i3* T0MVSTERT1VS 

$. Ejui'dem Epiftola fexta . icocx^^ up&9 &-*** Mk^/ pag* 230* Init. 
xo. Ejufdem Epiftola feptima . usoa^nio \+ r x» ^ a^ Mr— ^Jf pag. 231. .«. Ejufdem Epiftola oftava . ^4<m ^w o^-j J**Z* Uk^/ pag. 233. 
Initium. )Z«u*i*oi . x *la:»* ^_jj &\Z !*,<* Adnotatio pag. 237. )Zaaa\* A^X* 

vrjoa^ja^sj/ ufm o^xx^Z J-Jf 2 * J"=*> a*a-i»aao s»; — *** Explicit DoHrina S. Macarii 
Magni JEgyptti , Difcipuli S. Antonii . 

IV. ,y. Macarii Alexandrini , Adhortatio . n»*— t - j , _^ n J **».*&» Jica-.Z**> 

U**ir*3.^ pag.23y. Sermones videlicet , & Epiflola , de quibus Vide Cod. cxxi. 
a fol. j>8. ufque ad finem . 

1. Sermo 1. S. Macarii Alexandria , De operibus Cbrislianorum . Jr*J-* 
U^ao*«.n* ) t ao> ^x> J«9«--ii»a-.?ss. atoci^^o^o v**>> J* — *>*« pag. 25c. Initium. 

2. Sermo 11. Adeos , qui mundo abrenunciant % . ut diligenter Jibi cauere de* 

^ooiAsa^ pag. 232. Initium . \~o> **jL*X$ lil*.xn 

3. Sermo ill. )JS.\L> }v*U* pag. 254. Initium. A*}***^* ;»./ Ja&j ^\.a 

4. Ejufdem S. Macarii Alcxandrini , Epiflola 1. o, \+* jkJ+xi.n jZfc^/ 

KnixtoD.^s uaoa^Aio W*o* p. 2<5o. Init. )o3s. o>.^&^qi\ v*e*.*iA Jaoaixa:** ^0 ^a 

5. Ejufdem Epiftola 11. o>X>* t a qX*f ^LiU lL't-^J pag. 2 fa. Initium , 

6. Ejufdem Epiftola in. &\U lU^J o^\^y pag. 166. Initium . \. — 1~\ 

7. Ejufdem Epiftola iv. Parxnefis . /Z*»JUa»» ^ai/j Ur^ e»\«» pag. atfp. Initium . JlaW Ha *u*_!i» j.*^ Jx^j y*\ 

8. Ejufdem Epiftola v. Interrogatio , jw<7/» */ quidam propofuit : utrum £f» 

tanas bellum bominibus mo^veat . oopfo u^i/ ^ao o>^ ^ r .oZ/* fl/a*, .mmh^ IZ* ^ 

Jaj/ wi-21 ^cjuOaX Ja.o^_^,^ *:*&**>' l^itoj pag. 270. Initium . l±+&* ojajl^ 
Ja-^a iJJ- li^A3« % s Vak^a^. fooili Diabo/i impetus non in Cbriilianos taut urn 
fertur . Eft Epiftola vm. in Cod., cxxi. fol. n?. 

p. Ejufdem Epiftola vi. W JZ^/ ©v\-j pag. 271. Initium . ^ ^s ^ &*l ^*o^ *a o7 Aj/ ^1^" Eft Epilt. vn. in Cod. cxxi. 

10. Ejufdem Epiftola vn* Par cencjis ad [anil am Virginem quandam San* 
Himonialem : & per ipfam al loquitur an imam fide lem & diligent em Deum 1 quid 
circa ipfam agendum Jit , & quomodo de beat Jibi ipfi attendere .^:^> jZi^/ <h^-j 

ci~\ uoi /;--Zj o>\ uj'yi ^L./to .ci*+^y ^A__x»W* | i^*/jo . /oi\JJ pag. 27/. 

Initium . Jx-fl'/ A — ^^Jf o>ioX> ^ — a^o *a/ <a*t ^-jn U^' I k*^* }i / f^Jtt JZ^J. yj £». >" • n>» Exislimo hoc tempore ualde opportunitm ejje , z/r c#;w Pr<?- 
/>A^<i exclamem: Sufiinui tamquam parturiens . Eft Epiftola ix. in Cod. cxxi. 
fol. 115. aterg. Adnotatio pag. 278. aaa^ao Wi0 Ji^a^ )Ui2>\* a_^o\a, 

Li t u»a^ Explicit Dotlrina S. Macarii Alcxandrini . 

V. Sanfii Ammona Monacbi & Epifcopi , Epi'sloU , Partnejes , & Monita ad 

fratres Monacbcs &filios/uos carijjimos.^^ia^l u^j J»o»o>o |Z*.uZ*--*>o JJU^J v^oZ 

U*+- ^- woiaj^o }. tA ^ A |_^/ Zu\j |aajQto A a/o JI.^a^-. pag. 278. Sunt autem Epi- 

ftolx xv. quas Ammonas Abbas* Scetenfis , S. Antonii Difcipulus , qui cla- 

ruit circa annum Chr. 3^0. ad filios fuos Monachos fcripfit : de quo Ebedje- 

ius CODICES MSS. CHALDA1C1 SIVE SYR1AC1. 137 

fus in Catalogo Tom, 3. Bibl. Orient, pag. 47. JZV^J y-» saa*j**l Ammonas 
edidit Epiftolas . Vide , qua? ibid, a nobis de ejus a:tate ac dignitatc funt ob- 

fervata . 1. Epiflolai. |&.oo*o ftrs-J pag. 278. Initium f ^ t io — \a ^ o^. 

^a^a*. \x \*l JL — ^5" ^^aoi Ante omnia igitur rogo pro incolumltatc wftra . 

2. Epiftola ii. ^»Z»Z> /Z^/ pag. ij$, Initium. J. y-*^? w* * >i ,».X 

o*a&j o^_\a ^00 c*2>!\ o*\a ^ao V^^ V2*~*»* x+> vaj/ Carijjimis meis in Domino 
no fir . Si quis Dominion no Brum aitigit ex :oto corde , & ex tot a anima . 

3. Epiftolam. A\Lf }Li^f pag. 281, Initium . J~oi_^ v o^o_\a2i Ul J&a*a.aa Saluto *vos in fpiritu humilitatis . 

4. Epiftola 1 v. ^>MU^/ pag. 284. Initium. ^a^.; y» v ww^ 
fa\J| \$l% imski Uaasa Jl : J-ifO&a ja-1x |oo,j ^o> yo^j/* Dilctli mei in i)o- 
minonoflro. Scitis , quoniam ex quo cantigit pratiiaricatio precept i » »0« *zW# 
4#/7»<f Z)f #/» cognofcere . 

y. Epiftola v. %»:»«.» /Zj^J pag. 288. Init, u^_I*, Jjo*ms» JW V*>t^» 

^a.\ Audio , tentatione ixos premi . 

d". Epiftola vi. &**» JZ^/ pag. 2$$. Initium. JZ^J ^ ^X *v_»*a 
J<v^v wxi~»\* y J Scrip [i'vobis banc Epiftolam , txmquam Dei amatoribus • 

7. Epiftola vii. VautftMfe^ pag. 2^0. Initium , JW ts>&Jla» J^W ^* 
J^a..^** Jai_.2*\j Y+l ^oa.^ jjcio , me fcribere *v.obis tamquamjiliis carijjimis . 

8. Epiftola vni. \-\xxiy JZ*^/ pag. 25)2. loilium . *, t / ^^ v— "— nN 
A«U»*/ oi^x^j utjj^ o~Zu/ iuot^o J*o>^v V^a-*.j JW Curiffimis meis in Domir 
no no fir . .fr/0 , Amorem Dei in unoquoque, memoriuw proximi ajfidue cxeitare . 

p«. Epiilola ix. \+.L* }li<sj pag. 2p ». Initium. ia^ a» J*oaa4a>a U^^ 
yaaA *A.~4Aj Jcv^y ot\.*._» W A/g#c diequj! rogo , //£ -virtus Uei in <vob<s4Ugeatur . 

10. Epiftola x. tttdk* Ui<^/ pag. 2.94. Initium. ^XJI \;*^> Wf»«., "a-V, 
use.*.* /Zaa\w J^a^a^ cu-AA*ii/j CariJJimis meis in Domino no fir > ns aui ad-* 

fcripti funt in forte Regni Cx/eflis . 
11. Epiftola xi. }+*>x+«.* m li^l pag. 2py. Init. cx^a* . v taaa* 
I — ^ A _2i*» Ui_a\j y+t ^sCx, \ij Qariffvnis we is in \ Domino no fir . Scriio 'vobis 
tamquam filiis carijjimis . 

12. Epiftola xii. )\eo^.lSh JZi<^/ pagv 2p<f. Initium . JJbftX*> Ujt *+-+ 
yo^— „\x J,^i J.!**— ^si^o Jwi_^j Scio , t;(?j latere cordis , cb* gra'ui tentatione. 
affliftari . 

13. Epiftola xiii. fcbXAM? fZ^/ pag. 2^. Imt, o^^AJaj ^ i*^ ^» 

i^^li Poftquam fcripf. Epiftolam . 14, Epiiiolaxiv. )" m — flsX^Wf )Zi.^/pag. 302. Initium . .»xa> i^^A-l'au**\ 
m^aa. (ma^ oof ^q u.^\«.9 ^.vaoi ^jjo* ^a Carijjimis. meis in Domino noflro . 

Quifquis igitur exutus efl fpirituali Mo indumenu . 

15. Epiftola xv.DePatientia. JZ«J»&*a)m ^^? |^o\ A3 o^y )Zf<^/pag. 304. 
Initium. Uajj.2k.taoe* Ja^ Ji^-i^ A-.'t.a vco^2u> ^\*/ .^^V^ " t .^^ Carijsi- 

mi mei in Domino noflro, qui animas 'veflras optimo patienti* jugo jubdidiflis . A.<U 
notatio pag. 31^, ^**x>l u^j J^^axl^ )Z'^? ^»o\^Expliciwit EpiFzoU XV. 
JW/yff/ Ammons . 

VI. Interrogations Monacbornm ad SanHum Bajilium , Cafaree Cappadoci* 

EpifcOpUm . J*»A>£» Jaa^ao^a/ USdc-X^A w^^a^ jZ^^w )I^/ ft \'U* JJJcuL*. 00Z I^AOfSAf Sunt Intcnogationes & Refponiiones num. ccclx. Continent auteni 
integrum Traftatum S.BaiUii Magni de Inflitutione Monaflica 3 qui in Regulas fu-v 

Tern. III. S fius , * 3 8 TOMVSTERTIVS 

fius, breviufque difputatas dividimr ; ordinc tamcn a Gra?ce editis diverfo : 
quardam eriam in cis funt, qua? in imprefiis delidciantur : ac proinde ob an* 
tiquitatem hujus prxftantiilimi Codicis Syriaa NitnenliS, ad illuftrandas Rc- 
gulas Grarco-Latinas , plurimum conferre poflunt . Prima lnterrogatio incipit 
pag. 3i(f. ^\ oiI^a^ IajJLul** Icoi^. )k\*» <*L<L±XL~mz> Jo>Ss. Qua? eft Pr*,- 
iatioS. Bafilii in Regulas brevius difputatas , pag. 522. 

VII. Item Adbortatio S. Abraham Nepbrateni . yo^/ **&*} Jle.i*Z**> v^ol 
J-Z^j pag. 427. Notandum , hunc Abrahamum in diverfis Syriacis Codicibus 
adpellari UUsa Nepbratenum , J«9is&i Ncphtarenum > & }«»2&_j Netpbarenwn . 
Ejus vcro commcmorationcm apud Syros coli in Kalcndario ad diem 13. Martii , 
his verbis . J«»&&j ^<**:=>/ U*)* Abbatis Abraham Ncpbtareni ; ubi diftinguitur 
ab Abraham Difcipuio Abbatis* Agathonis , & ab altero Abiaham Chidonita ; 
nam hujus fiNmcntio die 24. Octobris , & illius die 21. Maji . Ebedjefus au- 
tem in Catalogo Scriptorum Syrorum 1 001,3. Bib). Orient, pag. ipi. fie de illo 

loquitur, |&\*.-»*> Jao*.Zi» ©^ Jbuf . J«»aJNj 001 ^0^/ Abraham liapbarenus 
*variasbabet compojit tones . Ejus fcripta recenfuimus Tom. 1. Bibl. Orient, p. 
4^4. Qua? vero in hoc Codice exitant , haec funt ; videlicet . 

1. Sermo 1. De regimine Monarhorum . \l\+**+* f*^o% ^^ J*a»«o )'**\s* 
pag. 427. Initium . •— X Jjo-aado . U~-*\ ^jJ._*iX k*A \^^ «&*»-!.»» ^&*» 

Y^o smSyy J**»o}^ I ttaaX Quoniam comperi , /<? <*</ r vitam grejfus tuos dirigere ve/- 
ie 5 & propojitum tibi cjft , *viatn 9 quam Dominns noHer fir ay it , capejjere . Vide 
Tom. 1. Bibl. Orient, p. 404. num. 1. 

2. Sermo fecundus . ^i'Zy fc^^a pag. 430. Initium . Ji./j .*•-!«•/ iW ^♦- > 

Ul-2* <ha£li ^».aa\ : )I^^ Uiok* \r*x& \*2*9 Novi 9 frater , quod qui Ion- 
gum iter agere decern it , prius feipfum probat . Tom. i.cit. pag. 4(5*4. num.2. 

3. Sermo tertius . }&\L> lix>lx> pag. 43 5. Initium. v c*x &-<>•* ^X ^^a 
AaaL jh> ««)oftA\ Qontinuo memineris promijsionis tut, ne in focordiam incidas . 

Tom. i.cit. pag. 4^4. num. 3. 

AdnotatioCalJigraphi , pag. 437. usaax»tJ»y jx^i* )**>}* Jjci Jc*AA2> ^a&ao v.;xA M»«99 1—**/ »\J*-9 i)o_t. V^oZo . Kto+lnxl i»^Q9 |^j»Xa^q- JZ«^/ S^»oZo 

wpaj (Zca-.ZfJ>o »^oZo .yoot^fo ov^.^9 ^iw ^*.o )JioJ\\Z i. A flo-. i.*^* ^«fli osdqa^a^o^ 
1^ V*^„ J^o, ^ja^jQj J^o^\o ) r ^\o l^M |-*^ca, . ;^\Z /♦^o|io l-Zi&J ^o»r^/ 

ki o/ v > y>\\ ^_ l\xJL\o M Continenrur hoc Libro , Sermones vn. Marci 
„ Eremita? . Item Dodlrina Abbatis Efaia Monachi . Item Sermoncs111.de ,, EpiftoJa? vnx. S. Macarii Magri ^gyptii . Item Sermones m. & Epifto'ae 
,, vn. S. Macarii Alexandria! . Item Epiflolat xv. SancSi Ammona? . Item In*- 

39 terrogatio; es Fratrum Morachorum ad S. Bafilium , ejulque Refponliones 
numero plus minus ccclx. item Adhortatio S. Abraham Nephrateni, Ser- 

„ mones 1x1. Gloria Patri , &Filio, & Spintui Sancto nunc & temper & in 

,, leculum feculorum > Amen . „ 

Adnotatio altera cjuidem Calligraphi , pag. 438. Jjoj JaAa ^j ^-\^/ 

U.,£o U- Ot~090 O>^.j».Ai00 U»^0 ^^Q |^^ Pf.a09 )0C j . ^ L^^W f Cl*.^ 

id#.4wo l^-IXi Jo )&\:>a:* y/ |iO) J^^fi^ o,^.^> fZasZcA. o^^ ^*/j ^' > \_^\ 

" Abfolutus eft hie Liber Sanctorum Patrum Anno millefimo oftogefimo Ale- 
xandri filii Philippi [idesl, Chr. y6$.~\ menfc Ab (Augutto) die trigeli- 

„ ma , 
» CODICES MSS. CHALDAICI SIVE SYRIACI. % 3 P 

,, ma , feria quarta . Fiat bona commemoratio coram Domino , & Chrifio 
„ ejus, & Spirituvivo& fan&o , corum omnium , qui in hujus Libri conie* 
„ tlione partem aliquam habucre* five vcrbo, live operc . iy Reliqua legi 

ncqueunt . CXXIIL 
Odcx 
rotund antiquus , in 4. membraneus , conilans foliis 303. Stronghyiis , feu 
dis Syriacis Uteris exaratqs ; inter Syriacos Nitrienfes Codices 
olim Lecimus nonus , quo continentur. 

L Gregorii Monachi Scrmones . !_*>.•— uso***a — ^^? I'**U* &'• *• 
Avulfis ex Codice noftro duobus primis quinternioribus > nonnulla hujus Qre* 
gorii Monachi opufcula exciderunt . Porro ejus meminit Ebedjefus in Catalo- 
go Syromm Scriptorum Tom.3.Bibl. Orient, p.ipi, in haec verba . vftw^io^*^ 
M*^J° ^«> J^&a,- U++*Gregorius Monachus unum Librumcompofuh ', &bpi~ 
ftolas . Abbas Monachorum iuit in infula Cypro, San£i Epiphanii a?qualis . 
Vide a nobis obfervata Tom. 1. Bibl. Orient, pag. 170. & feqq. Qux vero 
exftant illius fcripta in hoc Codice , ha»c funt . Videlicet . 

1. Sermo ad Fratres peregrinos, in cellis habitants . ksoha <*\+* »a o^\*j 

}kZ±\££» Upcast \l-l Z*\j fol. i. a terg, Initium . ^jja-^kx.* ^^-/ ^ l^~l 

Fratres autem,, qui in Mosuftica iuBitutione funt antiquiores , jedeant cum ji+ 
lentio in cellis. (his l quemadmodum in Sermon* qu.nto d±c/ara t v:mus . Ex quibus 
verbis liquet, excerpta qaxdam Gregorii Abbans in hoc Codice dumtaxat 
contineri : idquc nullo Sermonum oroine fervatot ram in hoc quidem Ser- 
mone ait Gregorius , alios quinque Sermo! es fe pracmiiifle. Qji autem con* 
fequitur Sermo f. 15:. fragmentum eife dicitur ex Sermon e quarto , uti parebit . 

2. Ej .Gem ex Sermo, se quarto . J~X>»fo )**>a:» ^» <*\+> t a ^«» v^oZ 
fol. iy, Initium . J&*ajoo Ur*^ J-*>aJa> Iji? •©£ jLia*/ Quemadmodum qui lor.gtm 
dfperamque in it 'viam . 

3. Ejufdem ex Sermonc quinto . U:i~* )+*>]** %** o»^j *a«^k-.»foI. 17. 
a terg. Initium . U.«..c iL*~ t*&*o J»J*» ^0%^ )&*."*»a v *_sy *._-^Z r*^ K *\<*2> 

J*o»^s«o In triius hij'cc Janfiis rebus fanHa at di^vina 'virius n.anet , & ink bit at . 

4. Ejufaem ex Sermone fexro , dc Frarribus Monadis qui Cccnobiis & 
Monaslcriis pneficiuntur . ^_*ooj* \+\+y \-~\ ^Xj |^a.j Y+*>1** ^ c*\~* s^oL 

)L+*.**o )»i»aXj jL*ix.++^ fol. 26. a terg. Initium . ^asu^a&tA^ ^oW^L ^ao» }l 

^a-^eoiio Nolite itaquc Dilcipulos 'vcilros dcfpicere . 

5. Ejufdem Sermo ieptimus , de fantia Ihcoria, quam Syri D/'vinamVi- 

jioncm intcrpretantur . l&*sisx{* }& a+*g J*io|i ^jvj Jx^juj )*j»;.» o>\+* e^oZ 

/A*o>^Sw )ll*» A^Uiaiao io!. 33. a terg. Initium . U — *Lj>i o-a^ )) A ^^»j ^^^ 

Quoniam miihiconati funt falfam opinioncm siatucre 9 mutilantes textus , /a/ft op* 
ponentes , & 'verba fua compancntes . Adixotatio , fol. 66, a terg. ^Xj ^ — \a 
l*VojZ Explicit de Tbeoria . 

6. Ejufdem , de Virtutum exeecitio , per modum inter rogation is & refponr 
fionis , ad amicos fitos , Tkeodorum 3 & Abbatem Epiplwniutn , qui cu>demin- 
terrogaijerant . J — *>-^&» wjoa^»o J])o-Ta^ }Li&+zo} |i*.^aa ^^» g%\+i KaoZ 

o>\x> (x~\ljk,* s+o^xi**) o»awwi2iu.a/ ibk/ L<\\o *a>o>a9o}L Lo,\* foi, 66. Initium . ^t^a» 

Tom. Ill, S , 4 o TOMVSTERTIVS 

C=I-./ o7 V^-f Xoj.*.^ ^x> ^Jfe^jL* )ZU^i» J&-lic*jy ^—+9 Quoniam [ape in* 
ftiiiam meam , Fratrcs , interrogashs . Vide Tom. i. Bibi* Orient, pag. 173. 
Adnorario fol. t if. a terg. JU^**** v^a^io^*^ J^-^-^ej f^** Explicit opus soU* Gregorii Monacbi . 

II. johannis Apameenfs Monacbi Sermones . J***.*.* )*aos/ ^-q*j I'i — *4 
fo!. nj.a terg. Hujus Johannis meminit Ebcdjeliis in Catalogo Scriptorum 
Syrorum Tom. 3. Bibh Orient, pag. 50. his verbis : &L\X ^-aa |*^aa/ ^i**a* 

JXoj^aa^ \\o U-!** \\o J-i-oi )•£*<»» \^j jX'i^/o ^Znxoi Johannes Apameenfis 
trcs compofuit Tomos , & Epiflo/ai , de regimine fpirituali , & de animi affeFtibus , 
ar de perfect ione . Vide qua? de ejus artate , & fcriptis obfervav irons Tom. i. 
Bibi. Orient, pag. 430. & Tom. 3* pag. 50. Qua: vero in hoc Codice exftant > 

hare funt. Videlicet, ^ ^/W/ 

1. Johannis Monachi, Sermo fecund-us , .<& Mundo novo . Quifquis autem 
in bunc Trait a turn incident -, corporeas cogitationes exuat 3 oportet 9 ut contenta in 
to myHeria perripere que at . Jic^X \xj ^*f'X» J** ^ l-t A ~* ^ju.** l**»-°? ^<>X 

^.f.Ia) fj)»» fol, ii?.a terg. It.it. )**xiX w_aJ.iaX uao^io Jlo £.. — \+>\l 
U+~x> U&*1* i^ar» &*2»| J:»oi Jgooxt^o w*&:»\ )j*^-&? Haud permiffum est mentis corporeorum a/is vo/are , Cr fumn.um Sanfiuari Divini Numinis cacumen 
att.n?ere . Citat hunc Sermo em Moles Barcepha in Lib. de Parctdifo , quern 
Andreas Maims e Syriaco Latinum fecit , pag. 00. in h*c verba : L//uper 
c Jobawes Monacbus in Slrmbnt juo de occaju Mundi bujus , & de venturo Mundo 
novo'. & pag. 33. Ad hoc G Joba>mes Monacbus Sermone prior e 9 quern de Mundo 
novo { Crip fit ■. Ex quo mteiiigitur 9 alteram Sermonem de Mundo novo a Jo- 
hanne fcriptum iiiiiie , (juum hie , de quo agitur > Sermo non Primus., fediSf- 
cundus dicatar * AdootatiO , ioU 144. }U~ Jaa\X ^.\* )p*4* «p^A, Explicit 
Sermo di Mu-tdo novo . 

.2* EjUliCm Sermo , feu Traftarus fecundus, de differentia affeHuum ani- 
m& , deque motuum cor u idem cuujfa : C7 qumam ex ipfis connaturalcs fnt anima , 

qui vero ferus ? JJNXx \\o \*&*f \*Zm *mbm& \*>3 X?*h ^• A ' ^ a£> °^ U*°U* ^°Z 

Ad Eujebiwn & Eutr opium , foK 144. Jnitium . o^ <5 ^ay J^axi^X ^^a, ^j*a ^ p»Jj» v;~a, : /Xa\ ;< 5 \*k*~ iJN^ yo o?Xa\ ^\o \z**2* Quum vero ojficium 
meridian um abjb/uyjje^us 3 ad eum intravimus : qui comp/etis prccibus -, or [us eft 

dicere •. 

3. Fjufdcm Johannis Monachi , Traftatus tertius $ de affeftibus animt & 
corporis . fc«^9o ^19) --^^9 JjM^Xj |a^ ^i-.a A u^oj ov^^J v5»oX iol. 1 y^. lnit. r \ r io|j5^;_^ : \^>o o»Xak r -^k »a W-/ ^f |j^^ Su6 a/iam vero bo- 
y^/w quum ad eum ingnjfi ejfemus , compictis procibus , y/<r nos ajjari ctcpit . Adno- tatio-, iol. 172. a terg. U?*~* ^u.*-> ^^a, Explicit opus °/obannis Monacbi . 
III. Abraham Nipbtareni , de quo fupra , Lod. cxxi 1. a iol. 427. Sermones . 
j/»A£i •Aofcsl* f'+xL-SQ Videlicet -. 

1. Sermo Par^neticus . |X<u«X^of fc:»J» fol. 172. a terg. Initium . ^§.:* 
^._^\ V)|^Ow_\ kills,/) *b+fl~9 Quoniam novi propoftum tbi effe ad vitam in- 
ctdere . Vide Tom. 1. Bibi. Orient, p. 4^4. 

2. Ejufdem , de Partnefi , deque Oratione . \\o }L*xA t x, \,\* o%\+*^oL 
)U\ fol. 176. Initium. )U+^g U9*k>lr**\ Jb^M UJ9 w/ *-jf %,-i/ Vtdt Tom. cit. pag. 4^4-, num. 2. 3. Ejut CODICES MSS. CHALDAICI SIVE SYRIACI. 14* 

5. Ejufdern de Parttieji. 1Uxd+x>\ — Xj ©>\*j <^>oZ fol. i?p. a *- iAit 
}o^\jl )i^v* Ijo) Jba\^9 o»A — *wi Ibid. num. y. 

4. Ejufdern . o%\±> t a o*X*j *^oZ fol. *8i. a terg. Initium * ^x^e y^\ J_aj 
y*jA*,a*. Ibid* num. 8, 

j. Ejufdern. c*\*> +a ot^*» ^ol fol. 184. Inirium. t *«*x JS^ooi yA^a 
^joa&\ Vide Tom. 1. Bibi* Orient, p. 4<5"4- num. 3. Adnotatio , f. 185, ^-X* 
J«»&sj <po£2»/ wpoi Explicit opus S. Abraham Nephtareni . 

IV. De Libro'Graduum .)kla£*yo\ J«**a <_*» fol. 185. Conrulimus cum 
Sca/a Paradiji Johannis Climaci , diverfumque eiie opus deprehendimus . 
Tria autem hie Liber Graduum continet Capitula 5 nempc . 

1. De arduo afcenfu in *via C wit at is Domini }&+*£* )&j&£o*c \ — Xj fc-iaj^a 
yM9 o*&i* t ** U**°lz> &+h fol. 185. Initium , w^^-^to ^ , *» " . e» J^-l**» &\Z 
W v poj o^i***^ )ht*tt J Ju. W J»ou* &«/ Tw /«/?* W</* 4/'</*i ajienfus in 
bac *via , qu<e ducit ad Ci^vitatem Domini noHri °}efu . 

2> De iis y quiperfci tupiunt > ex eodem Libro Graduum . Jb>&«&» <** — * 

oi.*i^A:>a\ *-*a*.4 *o.liai ^x. I^bo I^n_!o3^o9 fol. 1 o *• Initium • «*«& 
<+>*( #»:».^A3> voo^j J^»o* >J r «aa dcparcmus tguur magna prxi'pia , pet y»<* 

quis pcrjicitur . 

3. De just is & perfeclis , ex eodem Libro . }***^»" J--»Ja V\* }^&a> on** 

fol. i^tf. a "tergo . Initium . ^—WJJo ^»f*^JI W~a ^*^* /?c,/7 **&***** » *'~ 
ji/e condemn antur . Adnotatio, fol. ip8. a tergo. j_:3>&a ^j Is*"** ©-xi—^*- 
|&Jaa>x>9 Expliciunt excerpt a de Libro Graduum . 

V/S.Dionyfii £pislo/a ad S. Ttnwtheum , de Martyrio SS. Petri C Pauli 

jaa^a2o vtoo^a jLu^JjB l**Z*.\*>) fol. ip8. a terg. Initium . Uc^s. I^^a^^^ ©i&_ <■» {jrCTc. lorn. v. pag. 7. 

, _ m .__ _ nyjii Ep/fio/a/n ad Ti/no<* 

thcum de morte SS. Apoftolorum Petri & Pauii . Nos vero Tom. 3. Biblioth. 
Orient, pag. 13. quxcumque apud Syros fub nomine S. Dionylii Areopagi- 
tx circumierunrur opera , recenfuimus . In hoc autem Co.iice iol. 204. at. 
habetur fragmentum ejufdern Dionyfii de Sacerdotio , quod lie incipit . v^ol 

VI. Gfokannis Apameenjis /cujus {upra fit<9:a eft mentio in hoc Codice a 
num. ii. Pracepia ad quemdam ex Fmtribus peregrin, s *f*>> m«--ae V — ^^oio 
IaJIiaos/ J--*/ *aa ¥ ~Ld\*, b«£aJ!d tt i^ fol. 20 $■. Initium . ^ — ^.acn |*>oa — ^ aia V-^* o»_^f ^«i dc Tom. 1. Bibl. Orient, pag. 431. num. 3. 

2. Ejufdern Johannis, <& Cf//^ habitation* * fat 
}&*\£*> fol. 2 o<5. Initium . ^^.n^ ^aAJ^ u&**/ 
Vide Tom. cit. pag. 432. num. 5-. 

3. Ejufdern , Quomodo car it as exhibatdajit . !oov> lia.*/? |^a-*. ^x <*\«? Ibid. num. <JT. j rater : Jit 4. Ejufdern, ^ Paupcrtate . Jlftx***:* "\x oi\*j vcaoi iol. 207. Initium . 
oi^ts^/ }*o\ )laA^£D^o Paupertas bate esl . Ibidem num. 7. 

Vil. Apophthegmata Pat rum . |Io^>/> JLI:* fol. 207. a terg. Initium . i»J MLXl\ ^ooi.a t4s TO M V S TERT 1 V S 

v Aov,d D/x/7 Abbas* An toniusi Ponamus Deum coram ocuiis no fir is femper . Af'- 
*»or */?<> mortis & Chrifli feruatoris noftri . Sequuntur ha?c Capita : videlicet . l. 
Doiirina Patrum , )lo^h Jjs&*« fol. 2o;>. a terg. init. j^Za*** ^t-^ J*ajj£ 
UJ Jts.4^4 o!_\ &\-*e }Laxy>ol &\l+> oop . /♦- If. De confideratione , & in- 
telligent ia , deque operojis cogitationibus . J.2*Ja»o.«.9 J.*iX* Jl — a*a>o Ji-a^ ^,_X 
fol. 210. a terg. Initium . jZc^a.:* J_^I^ J^-lx v eo>Xaj U*> t .ci in. Ejufdem 
Abbatis Efaia . }*^*/ W? o£k»» vaoZ fol. 214. Initium . ^^J JZ*V*» AXl 
^*Xo} iv. Verba Doftrin* S. Antonii , ex code m Sermone . **po* j_iA\a-$ V — » 
JiX*>^o ^» Ofiao ^so«4Aja^.j/ fol. 215. Initium . »3»JSj» ^ Jlo . ** J a»a*jia£..i/ JL— .a/ 

Ji^j o*_Xa v- Zk inflitutione Fratrum tyronum , five in Cosnobio habita- 

variant ducere , o7 . Jo3v &X~«c* ^.j.***'* )~-/j flai^Z ^X 

«oo*.*9<i«*^?» ^opa-Xi) ^wA) ^\o»V o7 . !*<•♦:* yOpa^Jf ^^J^f ^-.Xoi* fol. 216% 

Initium . ^^l yc^tlt ^) JW l^y VI. Z> its a qui fimul habitarcvclunt . ^.X 
fine +ui tarn fol +~ f> x t~ y>o*o-;Xi* ^a^-I^j ^^-/ fol. 218. a terg. Initium . ^- t ^^ A — ^ 
il+>l s>X vii. De confideratione & intclligentia . jlaox&o J,u&at ^x fol. 22c 
terg. Init. Jn~~ -*x y*ts*\ ^aXot*' ^ vin. &r/«0 Senum. Jc*Jx»? Ji^***> f. 227. 
Init. .aa\ V / IjA^o" : /Zei^? ^» AX*-l*o JM~-~> *»♦*> ix. Har /«/*/ feptem Verba s 
out Abbas mo fes mi (it ad Abbatem Poemenem , qua *vcrba jiquis Jervaverit t fat* 
•vari pot ell & quietem adipifci , ubicumque babitare r votuerit , fi*ve in Cosnobto s 
firoe in folitudine , firoe inter homines . U-cao 1&J wX*.» ^X-Ia* ^a 
Ja/.> |^*/ ^a u*__-jZXio c*jo&aj* waAia* : ^»otX t£>j» ^ — 2»*o . ^.ao&a J — aji 
J*jL.*i.2h A*^ Jo, |^^^ *^oZ Jo )#,*♦— j* J f ^jo^Xj^ fol. 231. a terg. Init. 

^*aa^ 0^io#i )lo 09r^>«» ^iq Zc.*cj9 J-feJr^X o»X Jio . Jao^o Jaf ^e j !jS A ^o*ia )t\» 

x. Interrogation*? Patrum JEgyptiorum . i~»;*» fLcfafo ji/o-^ fol. 238. Initium . 

VIII. i\ Antonii Epislola , y«*/» fcripfit ad fr aires , ii|Ao i^^-aj )U-r-tsJ 
J^l~)l ^^ia^j/ fol. 241. a terg, initium . ©pq\ju |j^/ VI*-" y>»^ ^a ^»xi ^—so 

. A \<^ : fok^v jN Xi^^X ^a.A»fi* ^A-/ fA_x.dJ« . u_l»./ Ij / :am'. .L^a^\% .«?v2ya.^% ^Xoi : /o>"Ss. ^ — x>.-i,X ^«#« ^\-/ l*,l&a*f . w-I*./ jj/ j^od" . aaoM 
^ohX A*/ ^4iA»i<ia )^XZ Ante omnia falutetn dico caritati 'veflrac in Domino no- 
slro . Exiflimo , fratres , animarum $ qua ad amorem Dei accedunt , tria baec ejfc 
dijerimina. Eft prima inter feptem Epiflolas , de quibus S. Hieronymus itt 
Lib. de Viris illuliribus ait : Antonius Monachus . , . mifit JEgyptiace ad drver* 
fa Monasleria Apoflolici fenfus fermonifque Episiolas feptem s qua in Gracam I'm- 
guam translate funt. Latine autetn editx iunt Bafilea? apud Henricum Petri 
Anno 1550. a pag. 2^0. quarum prima fie incipit . Primum faluto ims in Do- 
mino 4 ExiHimo autem ammas quajcun.que apprebe$derit gratia Dei vocantis ad 
pnedieationem Juam per *ver bum proprium 9 habere tics modos , Vide Cod. Vat. 
imprefs. #47. 

IX. Doiirina SanHorum Aigjptiorum . Li .ao fLai&lf Ia^^o |is^a A ^ e^oZ 
fo*!K» |iio^-.opo &l fol. 2 4<5*. Initium . jh+Io . loiJs^o \. 01 U20 .la — &> \)jN~a,? ^a^.m ^ Vfio^Xi u^_i/ Interrogans fuit quidam Jenex . Qua nam efl metaneea ? 
& quomodo quis peccatum *vitare potefl ? 

X. Interrogationes Fratrum : quomodo oporteat , ut quis confideret ordinem 
Divin* 'Vtfionis . J&*cv$\ ;z>~> la>.i&oi J^~a4u» v^:Ji Jlo' m-&^ . }~^/> JJ)o— *. ^_ioa A wa — A &X ^«- A / ucn.^ VUj> . r*> # ? Sen ex ait . Script ur a often dit quomodo 
id contingat . Prater inquit : Quomodo ? jVv/oc rejpondit : Daniel <vidit cum tarn* 

quam antiquum disrum . 

X I . Hi- CODICES MSS. CHALDAIC1 SIVE SYRIACI 143 

XI. WFloria Atluum Patrum JEgyptiorum . Uif* U©t^J l^ojj )k-+Z\A,L 
fol. 2y<5\ aterg. Init. ^ J<*S^ ^"1 &\1 ^Xo* . - r scJ LI* t a ^a-ia^*^ W ♦..oaX* |aj*^ Abbas Gregorius quum morti proxjmus ejfet > ait : H<£C tria exigit 
Deus ab homlne baptizito . Si hanc de Abbate Gregorio narrationem excipias , 
cadem eft hare hiftoria Patrum iEgyptiorum , ac Paradijus Heraclidis , five Hi~ 
sloria Laujiaca , quam ediditRofvveidus in Vitis Patrum Antuerpia? 161$. a 
pag. 705). a cap. 1. ad cap. 3 J. Jncipit autem in Codice noftro f. 257. a terg. in 
hsec verba . U§*aoo>r* Jjs~_i*«.:>a j*i« — i^a™\Si h^^il ♦~ f a t~\* J — -i**^ 

•ilaiaa«o» ^^^o Jajl-** &x+2> o iN*/ J— L*,ofj oot J — J*i Jb — r \:» *aooio*JIj ^ — +LiLy 

}l+\^ !&*.*>& J^s^ Ui-lx»a/ ^^-esa' /ea*Axt>!5 uiooVo t Ai»*/ ^.j ot*i4» . )&X»*^ Jo 

^Hias!i!Ss.» Quum ergo primum r uenijfcm in Alexandrinam ci'vitatem 3 fecundo 
Confulatumagni Theodojii [ quem Librarius per errorem Theodorum vocat] 
Imperatoris , qui propter juam retlam in Chriftum jfdem nunc eft cum A* get is 1 
ibi incidi in quemdam <virwn admirandum , & omni ex parte omatum 9 Ji've men~ 
It r, five cognitione f nomine Ifidorttm , qui erat Xcnodochus , id eft , peregrino- 
rum fufecptor , & Presbyter Alexandrine Eccleji* , Definit Codex nofter in cap. 
35. Hittori* Laufiacs de Vita AbbatisFJi* apad Rofvveidum , pag. j^. in h*c 
Verba, f. 2^4. a t. \te*\ll <f*** . \~>L ft ^x* ^*» J**t\> .JniL^o o»\ v ^a7 ^o^~o .^•ot^jUaa' Ioomj ^«*^ Joe* v&**.&o . v»oto9a~^>. *c*.\ Dicunt ei Angc- 
li . Abi nunc > & nihil time is . Rcoerfus autem *venit pofl quinque dies , & in- 
*venit Sororcs fame lab or antes . Et ex illo tempore ingrejjus habit *rSn in telia fua 
extra Monaster i urn Joins l quumque cfjet prope illas , ajjidue eas hortabatur . Vi- 

xitque pofl . Cetera dclunt, avuliisex no'tro Codice pluribus ioiiis . 

XII. cfobannis Apameenjis Mo.fachi fragmentum Sermonis de anim* affe- 

flibus adEujebium & Eucropium . ^ocA^aooi ia\ M^jj U-— \.x U^—a/ ^ju.a* 
vata^ojio/o lol. 2^5*. ad 303. Deeft initium & finis: qux tamen fuppleri pof- funt ex hoc ipib Co lice a foi. ifp. ad f. 171. 
Is Codex ad o&avum Chrifti leculum vid- 
ctur referendus . 

1 

C X X I V. 

Odex in 4. papyraceus , Syriacis Uteris exaratus > conftans foliis 350. 
inter Codices Nitrienfes olim Vigciimus primus ; ubi coi -tincntur . 
I. S. Isaac Ninivit.* Sermones . |ai*j» <&+»ia+l v,^o ^«.a) ) fr ioJio Hunc Ifaacum ex Ninivitarum Epifcopo , Monachi vitam egiffe in Deferto Scc- 

tenfi , eundemque San<£lo Simeoni Stylitae , cognomen to Thaumaliont^ , «- 

qualcm fuiflc , obfervavimus Tom. 1. Bib!. Orient, pag. 44^. .Ejus fenptare- 

cenietEbedjefusSobcnfis in Catalogo , his verbis : Ijaac Nini<vita , fepcem com- 
pofuit Tomos de regimine jpiritus , de Di*vinis my sler 'tis , de judiciis , & politia . 

Prodiit Latinc fub ejus nomine Liber inlcriptus de contemptu Mundt . Gra:cc 
Mfs. exftant Sermones XCVIII- qui a Patricio & Abrahamio Monachis SanCli 
Saba: in Grarcum c Syriaco translati iuiire dicuntur. Qui autem in hoc, & 
fequentibus noftris Codicibus exflant , hi funt. Videlicet . 

I. Sermo primus dc MonaHica inHitruionc . \^* \&**£o+\ u^a U««A9 J^^a 
U^o t n \+x>\* . lU+i+n J~W fol. 1. Initium . /Zo»&!:*» uoi U*i W\ A — \»* 

Timor Dei initium efl f oirtutis . Vide Tom. 1. Bibl. Orient, p. 44$. & fe.q.q. 

ubi , 44 TOMVSTERTIVS. 

ubi tarn heme , quam reliquos Ifaaci Sermones ^yriaeos cum Grarcis Mfs. 
Codicibus Vaticanis co ntuiimus : quod iemeJ n onuifie iufficiat. 

undus **»Z* )+*>\x> fol. 7. lnitium . J^o*d — sy )Lc=*+§> — ^aa /' <OC 
1_^oom.\ ) ^ » W » Orient, pag. 44$. num. 2. 

3. Sermo tertius )&\U h*J* fol. 13. lnitium . jb&cooU <^9 |*&j 

)jUJ>#9 foofi Jl I^aj^ Ibii. num. 3. ad num. 8. 

4* .frra* quartus. JxaW» foao|^ fjl. 2*. a terg. lnitium . J<*_.\Jb J — *sj 

oi^aJ >a**\^ 001 |o>"V^ : J^~sa Anima , y#* JD*»/» d.ligit > /'* Deofoium quiefcit . 

Vile Tom. 1* Bibi. Orient, pag. 47 3. ubi inferibitur </<? Amore Dei , diciturquc 
5>r/«0 primus efle eorum Sermonum , qui Latine prodierunt fub titulo £te co*- 
temptu Mundi . 

5. &/wo quintus . J*****? /**>!*> fol. 41. a terg. lnitium. Jo^ v.. 

o^ o^j Jau.2^x JUa\a*o Jaij£t\ J***/ Multipl/cem Deus honor em bomi, 
tuiit per duplicem eidem collatam Dotlrinam . Ibid. pig. 45:4. num. 2. Latine de 
contemttu Mundi . Serm. 11. & i*. 
JW ^f.2* Ubj/» W*0| jb**aia* U*i> otl&\*~ao : /Za\2ta»lA,»^> w^Naj Quod quis in j 
do offendit , id nature fragilitatem indicat . Ibid. num. 3. Latmc ocrui, 14. ij. 
xtf. 17. Adnotatio , f, 6%. JI09&00* ) "*3t*9 ^.Xj vp«aj UfM» J&-* J'«.:x>J.:>o a»\*, 
Expliciunt Sermones fc% Saniti I/aac'de cxercitiis virtutis . Sequuntur in hoc Co- 
dice alii ejufdem Sermones abfque nota numerali . Videlicet . 

1. Ejufdem , De fiducia in Deum : tX quomodo oporteat , ut quis fduciam in 
Deobabeat , &, quomodo quis infipienter & inconfiderate in Deo confidit . <*\+* \z*qL 

^aa JJjo f, G r 6. Init. U?\y jiaixi-.^^ )<* '*, \.X9 Ji\aoZ &J Efi fiducia in Deum 

cum fide ex corde . Latine Serm, 27. Vide Tom. 1. Bibi. Orient, p. 4?<5\ 

2. I// 5W0 adiuvatur quis , ut ad Dcum ex corde accedat : & quanam fit 
'vera caujTa , quod detur ei auxilium internu n \ & quam ob cauflam quis humih- 
tat em confequ'aur . v* o> U:»e . /o^^ ia\ ov^X^ q.^^£s^q.\ |ajj^ V«X^ao )uad>t 

)Zaa-2.»\ vkj/ fol. 72. lnitium . aU\±~2> VJ*> Uj^^X a-T^c^ Beatus *vir % fuam no*vit in fit 
pondet Sermonibus Latinis de conten.piu Mundi , 21. 22.23. 

3. /)e peccatis 3 quae ex confilio tx ma/a 'voluntate fiunt ; quaque ex acciden- 
te . Jio,_.^x. ^9 ^\o» \Xo . U+2> U-^ao )>Z<iX ^09 )oi^** ^X fol. 77. lni- 
tium , ■ JilaXuAio ^09 J-Na^ ^ a ? Efi peccatum > y^o^ r^c infirmitate fit . Tom. i. 
Bibi. Orient, pag. 455. num. p. 

4. Quod -verba Scriptur* tern quam de infirmis difla 9 funt ceconomiee accipien~. 
da , ne 'videlicet a Deo vivo omnino pereant ; non tamen idcirco iis abuiendum 
fit ad majorem percandi licentiam . A*jl.**i:» fot*#&Za^»9 y-/ |^Aa> |Lhi^«i ^X 

1^- Za\9 /U-JS* W>*9>Ja\ -*Jj? fol. 81. Init. Jloi^/ ^_\ ^oi^9 J^'a* — S^ 

ycoj-.A^^!!^ ibid. num. 10. ubi de Panitentia inferibitur. 

j. Qui bus corfiervetur anachoretica vita decor, & quomodo gloria Dei pro- ♦&jAv uojcJ^^!^ joetj Ibid. num. 1 OS CODICES MSS. CHALDA1C1 S1VE SYRUCL 14 1 

6. Quod non oporteat y famulum Dei , qui Mundum abdica-vit , Deumque fc- 
quutus cfl , ob timoretn non adfequendi veritatem , ab eadem qutrenda deJiHere , 

fol. 87. Initium . Ua.o^y Ja>&£ . Jaj*^\ W*- **/ \ 00 ^? J^*£\* J J J*— ^ 
JZom.*j^o JZa^xjo Ibid*, num. 12. Latine Serm. ic>. 

7. /)? mutationibus , ytftf Anachoretis accidere folcnt , &c. }&\_~&* ^\. — X 
U\*a w*»» I*\ O «o5> fol. 8p. Init. |L»*~^ J*~*o ? om*Xp ve-a** ^~*UJ 
©»&- aso_.a^j : <n »aj*^* Ibid. num. 13. Latine Serm. 27. 

8. Z> Solitaries . \^i U\+*? ^01 ^ fol. po. Init. U^ ;^ W **" ' 
JL Jlo Ibid. num. 14! Latine Serm. 25. 
p. Z)* Gcnca/ogia <vit<* Monafltca : O 1 quomodo , ;/*fi* m//W <virtutcs ab 

irrviam progignantur . ^ ^*&3a j-ii WU>* #Jp . fl****** *f J-M» Jl*a« ^x 
|l»Au* Jw fol. pa. Init. JL^ao Jbo fc*^* 001 J*Ii A*W Ji^» Jbo*. v *> 
Ibid, pag.* 454. num. 6". Latine Serm. 20. 

10. Quantum profit in folitudine , ™™*/» #* ncgotiis: & quam objit 

menti Tyronis irfgrejfus & egrejjus . jZax^aao U— ^* ^^s? >H** J**? ^— x 

J**** Jjo<»\ U*~o JL\aa ^;«~*ro : I^Jx ^m fol. .93. a terg, Initium . l*r r * 
wi^ U Jju»*o U-u ;eeu> : l^a- w^> ibid. pag. ^6. n. 16. Latine Serm. 30. 

11. Qu£ audivi'a Senibus: gcit* Sintlorum Viro rum , eorumque facra effa- 
ta , Cb 4 admirandce exercitationes . J*_j/> la'i** . J^-oo J*-j/ ^ A^a-^J ^X*f 
Jo^aZ v ocn.>o ? o )kl±m~ va o,Axo U. r a fol. pp. Iiiitium. jA_*a- ^ t 
U^ t ia tA . UN o}V^x*\ ^\!7 Ibid. pag. 450. num. 14. 

12". De'difcrimine facultatum mentis quoad operationes rewlmonum % *vi/io- 

numque fpiritualium . fc^^j JjUj*.— =*x>a* ijeo, ? Ul^^aa jUZ~* U**** N ^^ 
^oVj Ijoi^o fol. 1 op. Initium . Ijo^j Ua^a^o 11 ^^ ^^ ^^_^v Hi— - 

JD/wiM 'uz/d esl fenfu ravens rcvtlaiio mentis. ExfUt Arabicc Tom. 1. Bibl. 
Orient. pag 451. 1 um, 20. 

13. De *variis dtferetionibus , qut filentio comparantur , «ffw/r i/f tfw/> Wf» 
M, &c. ;J-o Jjooi* om ^\u^ \\o U\*^J JU^-* I^J^ ^^ f'l- ^o. a 

ierg. Initium. J«JiJ* ^.x ^^o^it |^a^ och\ ^*, ibid, num.21. 

14. De-vera Scientia. }i**» |A,X^ ^X fol. 1 17. a teig. initium. ?,*^a 

Iia^^^^o Ibid. num. 22. 

15. £)^ //J, y«^ Fratribus in cetla ac cider e folcttt . ^aoj^aAoo* ^01 ^ : -X 
I^J^^a a s ^s |J^/ ia\ fol. 118. a t. Initium. ^^ *^f yU-^^^ ^a-^i 
) xrn+h Jxl^ Ibid. pag. 451. num. 18. 

Id*.' /)r materia , y^/^ ^x/^/7 am ma 3 Hi a rorporcis cogitatiombi.s , ywi? r.v 
recordation rcrum pro*vcniunt , Jtjeexpediat . /^.o^iaX l-io)I U^^ y >a£ii\ !!a\^a 
fol. in. Initium . y> ♦io ^*> ^^\> ^^a^albid. num. 23. Notand an, 1. 125. 
laudari ab Ifaaco S. Dionyfii Athcnicniis Librum dc Caclciti Hicrarchia . 

17. Interrogatio Dijcipnii : Si Dcus bonus efl , r«r r^o #/?*« trtvvit , 
peccatum fci licet , gebennam , mortem 9 & diabolum ? 7^ ^ . )♦ — -.^a\Ij L"q — *. 
Ia^ibo |Zcioo Ijoj^^o }^^- ^01 |;^ # ^^00 : 00,^ /cn^s. fol. 124- a 
terg. Initium . JNA |o>^ +y <*\a ^a )U*o ^^0 ^J jA>*fc~ Ibid. p. 4^0. 

num. 17. col. 2. . 

18. Quot modis incorporeas mentis humana tiatura pcrcipere qnc.it . Jaa~*a 

JLuu/|j^ jbn ;ia^ jlj ;U- il^ja^^' Ji-ioa fol. 128. a terg. Initium . ^ 
U: A ^o \JL+~* }i ^» \*Jjk Ibid. pag. 4yp. num. (^. 

W. Ill T ! Rr / itf TO M V S TERTIV S 

ip. Refponfio ad Interrogation*! . fol, 131. a terg. u*W . ^j/^ \.Jk+} 
W5,oo*5*~? Un^a*\ s*o&_a,/> uu/ ^aZAao* Ibid. pag. 400. num. 17, 

20. Par a bo lie a demonftratio de contemplatione Sat tat hi & _omi niece . /&**«•£ 

l^A2> t -*o )texM.9 UiojZ Vs* J^Zjia £ 131. a terg. InitiumT oq J1/9 J 

ft*-*? JA^.,^9 Ibid. pag. 471. num. ij. 

21. De *variis exercitationum fapientis Afcctce modis . oU~JJ* |a\~a.* ^Jk 

Jj»^9&*> )A.*L*a,~ )Zoj«^ t M fol. 132. aterg. Initjum . y^x* ^ J*ia.~ ^a t a 

u o, )«»:» Ibid. pag. 4?p. num. 7. 

22. /)? viribus peccati , <ir jw/V eas fonjeat 9 quidue retundat ? o^xaZ ^X 
Jl^^a ^.Vi^o |*v*x>Aoo ^tXtJa* • ;**£*.» J**a^ H.jii v ..fiXw fol. 134, Init. 

]&*£>+. 9 o^\x\ uk-j/ /a^isoj )ii^^o JLs*\ ^9 N t x Ibid. pag. 4 ftf. num. 18. 

23. Quonam in certamine multus labor Jit , & /atendi perjeu/um? 
;&^o&:*> o»«jo^^ X (x\io ) f .A. JJU>\A*/ J«*oJ*aZ J*4#Jm fol- 1 37. a tcrg. Init, 
Ja— ^ )b*«C»k Ja*--*i\ 4u.\ Ibid, pag, 4jp. num. 8. 

24. De cuflodia cordis . |^\ Zo>a£j ^X fol. 13$. Init. «&\»*\ J^-^k" J* 

Ibid. pag. 45<5\ num. ip. 

25, /)* fj^tfa Di*vini amor is . U©>X Jc*a-9 jZav=^x» ^X fol. 13.9. Init. 
,9 "\^\ ^ao r J- 099 )kZ+.U-\.\} ^.j^^aolbid. pag. 45(5". rum. 20, 

2tf. De natura/ibus virtutum proprieiatibus . |Z»&*j»» JJN^i^a jA-^-9 > ^ 

fol. 140. a terg, Initium . JZoa*,** uo,W jZa-oi^ Ibid, num. 21. 

27. De omnibus "virtutum genenbus t per modum interrogaiionis 9 & refpon- 
fionis 9 /Zoi^Aiaj ^Jjj \a> .JjJ-oZ J*_^o9V\9 J-!*^&& ujoSo JJ|*_*^9 li.ioJ-.io 
lol. 142, Initium, )&*JU* ,_* j J^o* v i )&***» JaaJjkb> I90W ^j/ Jw© Ibid. 

pag, 4^4- "urn jr. 

28. Z)* war i is pugnz mvd.s , qui bus eos dtabolus lacejfit , qui per anguttam 
& feculo fuperioren wiam incedu.it . Za.X U§*ob» 00*4*9 uota-lij a\*.ca \, X 

^99 lx>\x xr * \±^* I^NiSk J-i©Jb* -*X»/ fol. itfo. a terg. Initium , o>\ **/ 
Ji^x» ^ , ,V r ^ Jj'»»{ / t ^-x %a/o *^oZ Ibid. pag. 4 74. num. 7. 

25). DeJijUrito, & difcretione. fol. xtftf. **a>JjZ/ jZUI^m ImJ^I »^a 

JliooB9o liAX*^ ibid. pag. ^^<s. num. 22, 

30. Capiiula war fa gnoHica . 7&X»*» |\oi ^0^9 Ji^ U*f fol. 171. Init. 
JZaX^nio* oU^«/ /"Z/ ^»^4 Zo>oX| Puji//anjmitas indicium eft dejperationis . Ibid, 
pag. 45P. nam. p. 

31. Epiflola adquemdam Monacbum , fol. 173, ^\*** |&_JQ*a_x ^0^.9 

J*^ Ibid. pag. 4<5"o. num. 18, 

32. Dijcrimina teniae iotsum . JjoJ*oo.» li^iaa fol. 175. a terg. Initium. 
JZoo^/j i^^A* &a.**L9 ^\J t y* ^ |jaJl^sj Ibid. p. 45P. num. 10. 

33. In idem , 1, 17^. a t. jicj^n*aoy ly^o'/o ^9 Ikul-x*. \.z Ibid. n. 11. 

34. Varii txercitationum ordines , £x quodnam fit uniufcujufque difcrimen m 
yeev-iio +- +~ \*f Um,)**) flL*. 001 liio9 : )»do99 U**£ voa.c3 fol. 177. Initium . 
•>^ A2y ? ^«o» t^ la»^ k-^s?^ ; U^*^j i^f.^* |f.ao9 Ibid. pag. 457. num. 27. 

35. Adfiatremfilcntii amatorem , Epislo/a : JL^M» *^m* C-/ ^o t - Zo\9 lU^JI 

fol. i 7 p. Imtium . *jI i*X^ ^^99 y\ ^/ %*» t Vgoo Ibid. p. 458. num, 40. 

3<5". Rejponfio ad fratrcm fuum carnalem & fpirifua/em . w**-/ Zo\9 iiLib 

Ui^oio j^ua iol. ifci. a t. Init. [a^\^ **l ^xb"9 ^^a/ c^ Ibid. pag. 471, 
num. ip. 

37. De fide , tr toenitentia . f. 182. Init. JiJ 99 I^UoU^/ IZai^d Ibid. 
P a g» $57* num. 2p. 

38. J^o. CODICES MSS. CHALDA1CI S1VE ZYR1AC1 . 147 

38, Quotuplex Jit gradus Scient'i£ & Fidel . fAX^tbt k<A }&*..!».&:* Jiaaj 

}Uis*+<n\ itXi+Z&y }j6w_jmi:»qo fol. 183. a terg. Initium . Jxu>*.o* /A — ^»* *-/ 

Jl<uxi*o»\ Ibid. num. 30. 

3p. Conjilia admodum projfcua . JjiZc wZ* — \*o la." \ao fol. 184. a tcrg. 
Initium . J^>* V2*j V*>\ ^oj Ijb^ohoq^o a\j \s>^ \\oi A*^. Ibid. num. 31. 

40. Z)<? curis feculi y fol. 188. a terg. Initium. v^rflAio'j --\ ,^-*>L jJ 
JWi^^ Mil Utf^ Jo^S< ^rf IZ^m JUflB-ijJa^, Ibid. pag. 453?. num. 12. 

41. De motibus Angelicis , qui adanim* profeHum ex Diuina procidentia 
fpiritualiter in nobis exoriuntur .. Ji&j* J&*:*Vk^» J&A_lall*> jZ<\.i.-X*jZA.ao ^ — X 
^> ^^j JL!^o»^ k»j> a a ^a )k+x**\z* fol. ipo.* a terg. Initium . 1**^a i^ol 
J — Mj'fjk^ \,aj J~-<*S^ l*&~i ^9 Ibid. pag. 457. num. 32. 

42. Dr ///r/\r ac tenebrarum mutationibus , y«# animee femper accidunt . > \^. 

Jacuu»*o )*»|aJ» y^X ^Sl^ Ja&j ll^ttp') J&\-~<w* fol. I£2. Il)it. ^-aSli^ )a--l 

fcatl****, Ibid. pag. 45:7. num. 33. 

43. De Zelotypia . fol. ij>3. Init f W^>> \x^\ J$o* ^otao Jl Jaj^ Jaj 
Ibid. num. 34. 

44. D* tribus fcienti* gradibus , eorumque dwerjis exercitationibus & .mo- 
tibus : £r dejfde anima , my fieri /fjue in ea contentis : c!? ^«^/« fiaudulenter fcitn- 
tia hujus feculi contra Jimplicitatem Fidei ad fur gut . j&X»«* 1^-^ )A^Z ^-X 

a tcrg. Initium. |*ji /Zai:»*oij J~*oJ:> el^don JJ^^a^j ^a2o) Ja&j Ibid. pag. 

45 2 » num. 24. 

45 De aliis fcient'u gradibus , f. 207. a t. Init. }&*i*j^*JS*u*» v*&W |A^»* 

l^ola Ibid. num. 25. 40". /> fpecicbus Orationis » fol. 208. Initium . ojZa^.* I&^Ja.^ vaj/ V»&aj» 

ibid. num. 26". 

47- Quortiodoexterni motus internes componant , fol. 213. & 2(5*2. Initium . 
jZ<x^j.a>ia^ |aj^ w*oA„./j *-vkaa Ibid, num. 33. 

48. Z> 1W//V affetiilusy qui menti accidunt , & per Orationem difcernun- 
*W. fol, 215. a terg. Initium . jAa^ ^io % }^. T ^a\ Hid. num. *p. 

4.9. Quomodo non oporteat , nos miracuja & rcve/ationcs a Deo petere , *vel 
defiderare , /»//? tdneceffttas poHuiet . iol. 218. Initium . ks^a v ^> — ^w t a 
|a m «^o\ |^io oot Ibid. pag. 450. num. 10. 

5-0. Cur cos y quos Deus diligit , tentationibus cexari perniittit . fol. 220. 
Initium . |o*\JI J.j:^ At x> ^o-auj |^o^ ^o Ibid. num. p. 

,51. Quod ex cogicationibus , qu£ in ipfo mo'ventur , conditioner fuam quis 
percipere que at . fol. 221. Initium. J&wX* ^o : )Z<vu.aoopa^* v.ojoj\-i'j |xia Jja«A 

^.-^•f jZa* Ibid. pag. 4<5"i. num. if. 

52. Car homines anima intelligente praediti res fpirituales juxta craffitudi- 
nem corporum intclligunt , &c. fol. 224. a tcrg. Initium. u.^aj 001 os±*A j**?* 

^^? i^fci \{ W ^>»^ |jNX2i '^\ |oo,Z Jlj ^^•a jxiZ Ibid. pag. 450. num. 8. 

5:3. Epislo/a ad quern dam de Silentio . fol. 230. Init. wi&~-&a/> ^£2* ^-/ 
jA*\o Ibid. p. 4^2. num. 34. 

54. Declaratur difcrimen intelligibilium . f. 233. Initium . uo»o;M J_Xe*o 
U«*9» I^^^V Ibid. p. 452. num. 35. 

55 '• Quomodo oporteat prudent em in Jilentio degere . f. 2jtf. Initium. ^\~ j^*\»^ x oo<^j JI9 ^j/ J^^ v / uDxci- Ibid. p. 453, num. 30*. 

TWf. Iir. X T 2 5CT. ^rf 148 T0MVSTERT1VS 

$6. Quod 'vita noslr* fiatum ex di'vtrfitate cogitationum eognofcere pojfu- 
mus , &c. f. 243. Initium . ci-o©!^ uft*fti« ^cunr* \*i-^ll Ibid. p. $1$. n. 37. 

57. Z> *vcra fcientia 9 & de tentationibus . fol. 245'. a terg. Initium, vo'jj 
&«)&«&_ ^.»xt\ Ibid. num. 38. 

58. De Pecnitentia . foJ. 248. a terg. Initium, J.oaro&* o>\** ^y \x* 
Ibid. pag. 453. num. 3^, 

y^. Zk difcrimint 'virtutum , cb* <& totlus A fettle* *vite fine , ^r modu 

interrogationis O" refponfionis . fol. 251. Initium . ^\<n ^ J^o»i <*\a> J 

Jio^ia<5^o )Ia^!»o JjUaJL , o"&-/ /^\Z ibid. pag. 452. num. 30, 

60. Qua m profit , abdicato feculo , in folitudinem fefe reeipere . fol. 2<5"i. 
/# * »* vslio Initium . toaaXo Aufo*}* ^ oo* ^ro*. Ibid. rum. 32. 

<Fi. Z)r r vigiliis notlurnis . fol. 2<5"?, Aj/Jo'.» ^** ja» |JU-L\*^3 Jio*** ^X 

y.aoj o^ffaX^ ji<**^ )^ma.a\ *&_aZ» J bid. fag. 4<5*o.num. itf. 

02. Zk Humi/itate . fol. 2<f<5'. w»aa *««&&/» ^»t Ji / Ja\ . |ZaaA!iio ^ \ 

)ZaaK^fii>oj U\x^o o^t*, ^x o~^iQiQ\ **Z~J Ibid. pag. 453. num. 43. 

6}. Cur Monacbi *vitam Anacboteticam (ligant , quum Do minus tnifericor- 
diam , hoc eft , vitam a&ivam , prttulerit ? fol. 270. Init. •o^^jo/ ^: 
^U)^^ Ibid. pag. 458. num.41. 

Adi.otatio , fol. 273. /Za^>3 ^D^a J^ 4 ^ o»-.JMa\^ v-» btx-x*. X. ^-^a* 

^*W ^»X o»Aa\^ jZa***** |-io/ ^x J««**»« u^ooW w;*9 o;ZoJfi^acy /^aae^xi Expli- 
cit ope Chrifli Sal'vatoris noslri Pars prima Dotlrin* Santli Ifaac Eremit* de 
InHitutioie Monaflica . fj/w or at to nob ij cum fit , Amen. 

II. Q jobannis Monacbi Dalia.henfis , cognomen to Santli Sab* , hoc eft , San- 
tli Senis: ad ^obannem f rat rem , Sermones Afeetici xxur. u>io l*-^> )«_*>! 

K-v-c i^^» •©£ |A^-jj v .u-o- Claruit excunte fcxtc feculo, de quo vi e ob- 

fcrvata a nobis Tom. 1. Bibi. Orient, a pag, 433. & Tom. 3. p. 103. & feqq. 
Ebcdjcfus SobeniiJ in Cata'ogo : ^Johannes Daliatbenfis , inqtlit , duos item Li- 
tre* ed.dit , cumEpislo/is con,pu> Hon is > de InUuutione MonaHica . Titulus Ope- 

rum , qua: in hoc Codice habentur , hie eft, fol. 273..* x>* Jji>o ^^ v=»oZ 

\ c*£tiy I— A_^ \m. — \jq> )Za — 4£> — \:* ^ — Aa^AJ a )~.tJt__M V.a^ ^ £)o»— &o 

♦ ** ^ia^A.^0% J~oV» |Zc9a\a90 1-1-<h^ jlJftAdfti ^X S.oia*./ Zobv v=. ^M U« t JD 

|Z t -.» l^aW» /i/ji'^No . }H&+za9 ili&X !/<?/?; ^ Domini ac Sal'vatons noflri Jefu 
Cbrifti fieri bimus pie nam *vit£ Dotlnnam Santli Sab * , quam fenpfit adfiratrem 
j'uum , de Di'vinis don is , O* fpiritua/ibus *vifitationibus , au* Monacbi s in eorun- 
dem Joia. lt en obletiationemque a Dto tribuuntur : deque Tbeoria fpirituali , €^ i«y- 
sleriorum cogitatio \ umqnc jcientia ; nee non de Lutla cum ma/is fpiritibus : & de di- 
fcretione y deque *virtutum exereitio : deque mytttriis no'vi Seculi . Sunt autem 

feouenrcs: videlicet. 

1. P,*fiatio , # O/*//*. Ji A \J M UZ^ c » '^„ V-^f U^Aaa . fZc^ 
Cbriile , y«/" ;** *virtutt fubfislere fiacis naturas rationales , fol, 273. a terg. P/o- 
/ogw . I^^aj ojA.\X Ibid. ^-^\oi ^>- > V^^> ^ ^-^ \— J .' ^ k ~ a:i0 

OV-Ucc\ x W to ^ Je,^ Wo,a-/ Za\Ji/ /lU^j^f |Z^\o |ijo, tt XX ^a^S^J 

LiHorcm islorum Sermonum per Dtnm rogo , in ab authoris reprehenfionc abflincat , 
utpott qui pal am & cum fiducia de fe , deque all is loqui folerct . Qjtandoquidem 

non CODICFS MSS. CHALDA1CI SIVE SYRTACI. i 4i > 

non eo conjitio bcec fcribebat , ut ad memoriam feruarentur y aut oculis muhorum 
fubjicerentur ; fed ad 'f rat rem fuum dumtaxat , ut nempe ilium confolaretur . Vide 

Arabicam Prarfationem , quam retuJimus Tom. i. Bibl. Orient, pag. 434. 

2. Adbortatio ad Jul cuHodiam & cur am: & quod ^it are qui s deb eat diffo- 
lutos ac per^verjos homines , ex qui bus trait folcnt pigritia morumque dijfolutio 
iT omnes pra'vi ajjetlus . Item quod Jibi ca^vere quis debeat a puerorum con for- , 
tio _, ne forte mentis pur it as impudicis cogitationibus labefaRetur . \. — .X J*ojo> 

v»o^^a,q^j )Zot*^* fol. 274. aterg. Initium . «.£*j : Ji^***> ^ o>:»aa yco-~9 
J*JL» ^0 c*.=*\ Vide Tom. 1. BibJ. Orient, pag. 43^. num. 1. 

3. De rnodis , y*/^w Spirits *vijuat & recreat eos , jw/ impigre ac uti- 
litcr r verfatitur in primo & fecundo at que tcrtio gradu perfetlionis : nee hon de bel- 
tis , quibus infefiantur , jwow />*#0 M ////> *vitloria eH report anda . ^ X 

. }aa\a**o )&»^*o |&***Xl /£u»a**» )"***&» Jaaaftafi^ <^-» J~°* X?°? '^°> a ^^ 

<-l*aj 1**1*0 ..oopaX* Ja^fi \i.o fol. 280/ Initium . l<*_\Jl s*~a*JS J^» M 

Ibid. num. 2. 

4. 7)<r fpiritu fornicationis , 6* A membrorum adtretlatione , Agw* WW.* 
hujufmodi tentaticnum generibus . \\o . l-as»oi t*4*» \^o . lla^Ji-j )a*y ^—^ 

yoo^^ja^ttj ^G4 fol. 281. Initium . ^M <*ZaJ*.2*+08ao JJ ^o ^aSUM «^j/ Jl U-I-/ 

v»oia-IjaAooj ZcnxjoXj U^i^» lbid.num. 3. 

y. De fpiritu blafphcmi* . Ji3 t ,^a )>U ^^ fol- 281. a terg. Initium. JLk* 

Jo>J^ ^,x> U^,». \ |&aij^X V^saao JiW^jo h\*> Ibid. pag. 437. num. 4. 

6. Dc ira y de *vagat tone mentis , de triflitia , & de juperbia. Jju^oV^X 
)U*b "\\o I^aX \Xo Uo& V^o fol. 288. Init. )j^»o»» Jjo» )yU Ibid. n. 5. 

7. /)(? jpiritlialibus , y«<£ Anachoretis a Deo conceduntur y *vijitationibus . ^X 

^a^^A^o |«»*.I*« Za^y )Zo»AV^a Pramittitur fol. 283?. ha-c Prccatio . fU — ^ 
jl^.»^a /*\:» CbriBc^erbum. Dcinde ties Monachorum gradus recenfentur, 
videlicet Gradus primus }&**+£* f^-axio fol. 25)0. Initium. Jxi) iZaa^aaoy ^^--? 
<H^\^ (Za^^ Gradus fecundus /A.*:y* ^a-io fol. 25*1. aterg. Initium. ^ 
oiicj^^Xio |^oi ^4.a»' )aioi Gradus tertius U^oe** )Av*.a*2o iol. 2pi. a ter vT Initium , U^^ *.^X* uoi I^X^io ^-.aao |aioi t io 

8. Narratio dequodam Monacbo , quomodo i,gtuemem 'va/Jdam tent at tone m 
vicerit . o>*><vlo ^.X ♦*. I-/ ^ ^-^^a/j ^»io ^t<o UJ U&* ^°^ fol. 2pJ- 
a terg. Initium . \m ^o •>- /001 ^20 / 

p. De Caritatis officii* ,' qu* SanHi Angcli Afcetis txbifont ; & quomo- 
do cos confolentur . I/^/h * nefariis fpiricibus ca^vendum , qui decipcre conantur , 
^ qujenam Jit fraudis eorum jj-ecies . Za\ l***r* )Li«*a8 ^a*^o *J (^ — ia-i ^^X 

°M X?-+l*o • a A -_X^ia^ V"^/? ' a - A ? C~**? '* Of0, ° * vf^-^ V. A ' — A,=li0 ° '^*- 

. yocnU+^i U^ooy fol. 300. Initium . fU±+.x><»x> r — » Uir^ #.-.->ZZ/j |*» Vide 
Tom. 1. Bibi Orient, pag. 437. num. 6. 

10. Contemplatio fub'slantiarum intclligibilium . Ji_!\»JN:» U" * Z} i—*io)Z 
fol. 302. Initium , ^^\^^> |i<HJ^5o" c=»oZo Pramittitur Oratio , fol. 301. a terg. ^>a\X\ yj.tt.~ii -<x—~\a* ^flol^^^ ovijoiaa ^^ioy I^^^oo >Xa&« y.^0 

II. Quod non liceat reprebendcre Patres , qui in fuis d/fputationibus pro 
auditorum captu ad infima defendant . v.*. — *»/ ll^U u^-j/ ^o^jj vcji JJj ^.X 
JL^aJjQAt }&^++ U&\ )^-al^o ^S^iaaoy fol. 30c. a terg. Initium . jLo^h yOOM* 
r-^S^icao" ^^Lfiod v ^^ I^A*io> otZcw-.o |<^^.f v*oio;/i' ibid. num. 7. 

12. ^ 
iyo T0MVSTERT1VS 

12 De In flit in tone Fratrum Novitiorum • }*o*a» J~-/j l***6r& ^^ f» 3°7» 
Jnitium . l+v* ^^ N&*~i* l^aa^ aJjo$ Ibid. num. 8. 

13. De Oratione , </ijWf 'virtntibus naturarum fpiritualium : Cb* de Scientia 

Dei . Jo>$o /A*..- ^© . Jw>> Ji*Ja» tf*~ ^ — \o . JJU^ ^ fol. 30$. a terg. 
lnitium . JL*a:>o» ojZa^\~ f -?*•&* k?° Ibid. num. p. 

14. De caHodia inter tor urn & exteriorum fenjuum . J*^ij )£**$•> ^— A 
Xjo t^.9 fol. 3 id", a terg. lnitium. J©©m* U*xu o>aa*» y*2» v^-s^ij J—*/ ©7 

Jo^s.9 Ibid. pag. 438. num. 10. 

15. De 'volant aria huic feculo morte 9 & de neterna filter ius feculi *vita . 

\aa±X w-L*.~:> uoi^j UZm \. — ^o r JaoAX ^oj JL*a£>» Ik** ^^ foi. 320. IjUt. 

JaJjubM JL-!* ^» <h^ 001 k+zah l*> ***j/ Ibid. num. n f 

i<5\ Qweflio: Cur nonnulli Patres ajferunt , animas a corporibus feparatas 
in Caelum ajfkmi ; */// ^n? ajunt , e'rf.r /» Paradijitm migrare ' quidam doret 9 in 
fepulcro eas conditas una cum corpore fepulcrum habit are ; alius *vero ad oflium 
eJHJdem conjiHcre , ChriHumque Redemtorem exfpetlare ; £x impiorum quidem ani- 
mas in tenebris , ^uHorum *vero in luce verfari , eiiam ante Refurretlionem . JI/oa. 

. ^buZXAas J*:kia\ ^o>*j<ia JjN^ )&a_'&j» x++**l ^ei's/j yoo^iio }iio\Xj .^J^-a,?* 

ta^aj >p+.n vS?o •*#•* liotai^ Jx>_^j*o : ^^^ J^aA-^ fol. 320. a tcrg. lnitium, 
oila^^J^^j J**a? Ibid. pag. 438. num. 12. 

17. fie d'werjis donorum generibus 9 qu£ a Deo gratis tribuuntur . u*i a a ^X 
^i-.3&a*» )la=^^ Jo^^s. ^oj l^ciojaioj U-J) fol. 3 20 k a terg. lnitium . Jioi*** 
}J!*j! il^^coo oi~J\-.*? )*~ Ibid. pag. 43P. num. 14. 

18. i> libcrtate 9 quam apud Deum habent it , quorum corda fpiritu^cfn 
aguntur : & quomodo /idem bencjicia per fpiritum indi gent i bus prxflent . 
.^0^*^20* }**oi ♦-.c* 1a a ^ia>\ yoc^j^o JjmX fol. 323. lnitium, w./ ^j/ >X t ** 
,Aj^2k r^> # /5 jA\ao^» Ibid. num. 13, 

ip. De NLundi noui arcanis . fl^- J*\\ ^\^-\.j Mi' fol. 324. lnitium r 
IWJoo) Jlj-a^\^ ^\ W ^a» Ibid. num. ij. 

20. Interrogatus idem Sanflus a fratre , <p/ <viderat ipfum ad aquilonem or ant cm , refpondit . A*»Ja jJN^iSi^ uch a ^9 !*•/ ^_^o 1«++a oo» ^/Ap— «-/j jl)aA# 

ll.io" l*&i^j£ fol. 325. a terg. lnitium. u*./ Ia^ca. ua\-!x» 1^*/ ^0 

ai. /)^ admirabdi Dei rcvelatione in anima } ix de libertate , quam Deus 
animce per ardent em erga ipfum amoris flammam impertitur , & in qua animam 
myilice alloquitur . Deque animce cum Angelis commiHione , tx de caritatis officiis , 
quae i/li ifiis temporibus homini exbibent . }*&*:* fot^o oilcu^^^^ioj Jioji ^.21 ^\o» U\*^ ^ J H ^o-aa j J^xi^io l-laji^ <+\* om^\<w ^»Xo ,^\aaio* fol. 32<T. 

lnitium . |<h!Kj <^*.o;^ c*\ j^ a ^ ^\iaio * t a> . %a,j/ u^, ♦»»./ Ibidem num. i<5\ 

22. £)e contemplatione Santl<e Trinitatis 9 feu trium adorabilium Pcrfona- 
rum 3 qu,e menti Monachi pro di r oina mifericordia rei)elatur . )L*+b*\U Uioji \.X 

I^X«5.. Aio" |aa*.»5fc U*++*+ Uoo%\^ Ji+Z^s* J*m.li.c* )i|^ UO) a O)> J^a^^XI fol. 328. 

lnitium . ^^s. -^ — .^r.s.** ^ G _£oa\ J^^ca. Ibid. num. 17. 

23. De donis , qua contcmplantibus Deum Spiritus largitur . Eorum , qui 
bxc experti funt , testimonium . Necuon de incffabili animi *voluptate , qua ii 
ftmmur j y»i w?j Zko conjunguntur . Dfjwr meditatione , qua Intel IcHus *vi- 

fione CODICES MSS. CHALDAIC1 S1VE SYRIACI iji 
Jtone Dei & anim* delicti* inde prownientibus digitus ejficitur . Jiaa. 
^o . ^op» f »-'*X* ^» JJLojoM*© . Jev^J W*°>^ *-^M*^ ^&m*to* k«* ^* 

bl. 33o.Init. -\ iaoA^?» &^JU> l~©i> |&£>**.2» ^ Ibid. pag. 440. num. 18. 
Exftat fub nomine IfaaciNinivite, Cod. Grxc. Vat. 3pi- pag. 217. 

24, i> fuga NLundi , 6* <& amputanda liber t ate . Jaa^x ^0% U^o^x ^x 
)Att^a 9 jZarLi.tt>a f l. 33^. a terg. Init. ^_~»Aj ^ }*i\X ^j U.c<*x ^y t a 

Ibid. num. 20. 

25. Mont t a & conjilia de fan ft a Pcenitentia , VAj |ia-,^*Jjao Ji'doi 

1**+** fL*s>-+L f. 342. Initium . }k*Z+r»* \.\*>o Ja&i> <*i*a Ibid, num.21. *tf. Quomodo Cbriflus Domains noflcr amtcis fuis feipfum re-let , C7y»« 
rat tone eos infeipfs Utijicet . Jia*/o . uoiajcu.*:* y* l~**ao» otlax^x^A* ^X 
J t ~* v co>^ ^o^w fol. 344. Initium. Uh* UJ oj-^i Ibid. num. 22. 

27. V//E>, quamDeus cut dim revel wit , jw»« *</ /Vu/'/m Mysleria con- 
fecranda accederet . \1*<*^ h)i s*.*m sa»»o t a IA^ **>$ we-. ,Z/> /oi ibl. 348. a terg. Initium . Jb^a v *j/ U«~»~* ^oiiox^^**^ Uoi »fj> Vj ♦* /«*+** Ibid. num. 24. 

Adnotatio Librarii , fol. 34p. a t. J<*^ t ~ U-f° U*$* fc^« M J^^ ta&aai^ *>_\a, . ^ao/ wo»axu."»2>o dla^^O vJU^*-aa^ V-*M *»Xo \^. J . )*•}* 
"\X l^/^tt^j *»po> *>X U*»x> Jmd) l*-l- &*^» jUia^Oo &*&o°i Jl^*:» 

Uo,f )a^oo Ja-u )«»«» ****** ^» IbfAM 1m» U*o? o»t^^Z y J /Za^yj Uio/ 

Woiocv-W ^o £»--«? J«oto U&~ Vo *e**^X i^-S |»A» ^* . J^*a» ^* •« 

v^^oWo ^J/ JJ,^'> Vjfoo/ \a wi*#aji/ a^^a osdc^m ^i ^j/o . Ja*^o aa*^ 

^ac.'o G/or/<f Pa tit & Fi/io & Spirt tui San Bo , «^/ Deo*vero , qui v* nut cm , 
opent , & auxitium bumilitati mea tribuit propter fu am gratiam & mijericor* 
diam , Amen . Explicit Sermo , hoc efl , plena -vita Doflrina Sanfti Sabi , ncrnom 
S.lfaaci Eremitic de Inftitutione MoiaHica , rogatu benediHi finis , by us ii : ri 
domini , Rabban Marci , Monjchi continent is , & Presbyteri caHi , qui e undent 
Li brum fcribendam curavit . Qulfquis legerit , oret , y**/*., />ro co , nemo,, pro mi- 
fero peccatore , qui exfertpfit , O pro parentibus ejus , &c. T« W.-a , R^^« 
Marce , memento met , qutfo , quot'ufcumque ptete* fuderis , d»r Lnmgiam ccle- 
braveris, parent urn quoque meorum: & 1 ommus retribuet tibi pro nob a , necnon 
iis, qui pro nobis ora.it propter a, h or nn Dei . Etiam . An:ei . 

Adnotatio aJtcra Arabics , ibl. 3 5°- a r - u;^;^^-* s^** ^ v / ' J ^'^ 3iU^ dL^tJTtful li/> Li^r i^rfi^ ad b.bliotbuaoi Mouuj.irti jjtt/ru**i > quod in Deferto Abbatis Macarii in Monte Sab at [ Trutinar cordium , ii clt , in De- 
ferto Scetenfi , quod Coptice lie vocatur ] fitum efl. Qntmet autcm Opera 
Mar Ifaaci , & pauca quxdam Senis ; cujus precibus a Deo adjuyemur . Ex qua 
Adnotatione perlpicuum fit , non univerfa johannis Daliatheniis , live Sinai , 
lit vacant, Senis , Opera , fed partem eorum dumtaxat in hoc Codice con- 
tinnri ; quern ad deciinum quartum Chrilli feculum haud immerito rcferas . Codex 
,,» TO M V S TERT IV S 

C X X V. 

Odex pervctuftus in 4. mcmbraneus, conftans foliis 211. Syriacis Stron* 
ghylis literis exaratus, inter Codd. Nitrienfes olim Vigeiimus fccundus; 
ubi continentur . 

1. S. Isaac NiNiviTyE Sermones de Inflitutione Monaslica . w»» f'^\ 
)Za«i«»9 l~>ol \.\j /tti^.j9 tews*/ Videlicet . 

1! Sermo 1/ Quantum profit in [olitudine , vacuum cjje a negotiisi & quam 
obfit menti Tyronis ingrejfus & egrejjus . jZaXLt&xa U\*. a^ J>»^a J*\aj ^X 

J*o;#* iioo>^ J*a*>« M^» ^*~»'o . J,-'^-^ ^09 fol. 1. Deeft initium . # Sup- 
pleri tamen poteft ex precedent? Codice CXXIV. a f. 93. a t. ubi & reliquos 
ejufdcm S. Ifaaci Sermones , qui heic occurrunt , reperias . 

2. Sermo 11. Qua audivi aSenibus . Gefta Sanctorum Virorum , eo>umque 
facra effata , & admirandx exercitationts ? \^lc* J*-li/ ^» A — ^m*i ^ — »\*t Jo»-ooZ .ocH-^^050 /*._*_'*»*. yooM.^j<o Ja^-x> l*-*h t^*-^o f- 4- 21 terg. Init. 
U-»* t~ W? oiA^q^ A\i7 )&»o-l» ^» ^ Vide Cod. cxxiv. fol. pp. 

3. Sermo 111. Z)r variis difcretionibus 9 qu& file nt to comparantur , necnon 
de mentis virtute , &c. Jjoo* o*i£^qa. ^Xo . l*\*M JU-^-loo J.i^i"aa ^\ — ^ 
V*© fol. xi. a terg. Initium*. o^oi<oo \\*&*,* o'o>\ («^a«» Cockcxxiv. f. no, 
a tergo . 

4. Sermo iv. De vera Scientia , fr*? jA^t* ""*a fol. itf. Initium, ^ t ia^a 
Jjla^^^^q Ibid. fol. 1 1 7. a terg. 

5. Sermo v. De iis , quae fratribus in cella accidere folent , ^ — \o* ^\. — X 

f^^\xjet.^ ll-l L*\ ^j'^w fol. 17. Initium. J^—^-loo ^*Zx&) Ibid, 
fol. 118. a terg. 

6. Sermo vi. De materia, quam exigit anima 9 ut a corporeis cogitationibus* quit 
tx recordatione rerum proveniunt , fefe expediat . I^jq^xi^, Uio|Z Ux^jIasuX jja^aa 
fol. 18. Initium. «p t *> ^ao \.x\* y> t xi\a Ibid. fol. 121. 

7. Sermo vn. Interrogatio Dijcipuli : Si Deus bonus eft , &c. J^aa^Zj Ufa*, 
oov va^ J©*^. ^>\ ^ fol. ip. Initium . Jjom^o )k+&~ Ibid. fol. 124. a tergo . 

8. Sermo VIII. Qui bus modis incorporeas mentcs humana natura perctpere 

qucat . U*j/ U+*.\ K*-^ Jl> )l$~ *a*W Ji*>a& l*** fol. ip. Initium . 
J % +~ ,"n JJ^o* Lda Va Ibid. fol. I2tf. a terg. 

p. Sermo ix. Refponfio ad interrogationes . ^dZj^:*' vJS_W» **jJ ^ \.)&M>t 

v»-i/ fol. 22. Ibid. fol. 131. a terg. 

10. Parabo/ica dctnonslratio de contemplatione Sabbathi & Dominic* . )&*o~£ 
JaA5 r jo J***? |-*5o|l \.x (^jljla fol. 22. Ibid. fol. 131. a terg. 

11. 
De 'variis exercitatjonum japientis Afcctae modis . oU~J>» |a^.aA. ^\- 

U^yLs^y ;^ A ^i^\ 1^^^- Uci^ t aoy JLJ!a& fol. 23. a t. Ibid. fol. 132. a terg. 

12. Z> 'viribus peccati » ix quid eas foveat , quidve retundat . oJa^oi^X 

U-fc^ ^-i^o i^4j^V ^\4^j . J&*$t~9 /A-aa^ |Z«j t ^x»f fol. 24, a tergo . 

Ibid. fol. 134. 

13. Quonam in cert amine multus labor fit , & labendipericulum . Ji*l^>j^^. 
?A^a&2o» vttojo t i A A ^^.^o . /i^A* jliax A A / Ko^aZ fol. 27. Ibid. fol. 137. a terg. 

14. A? cuHodia Cordis . J^\ Zo^j \\ fol. 27. Ibid. fol. 138. 15. De effeftu Divini amoris . J«ofe.$t k><u.> )Zai t 2x ^io "\— ^. fol. 28. 

Ibid. fol. 13.9. 


CODICES MSS. CHALDA1C1 S1VE SYR.1ACI . i S3 

\6. De natural i bus virtutum proprietatibus .. )li Au.*) l&Z*u& J**\-l>* ^x 
iol. 2£. Ibid. fol. 140. a tcrg. 

1 7. De omnibus -virtutum generibus 9 per modum interrogationis V refponfio- 

foK 30, a terg. Ibidem fol. 142. 

18. De <variis pugna modis , qui bus eos diabolus lacejjit , qui per anguHam 
& feculo juperiorem dam incedunt . Io.\ 1j^x»> o>^*.£» St«taJltj &\«*o,*, 

^»§» J>i\\ ^© ^x\* iy+^* J~iaJa>* ^— +\J fol. 45. Ibid. fol. id6. a terg. 

ip. De ^Jejunio & dijcretione . k+ea-'jl} ILU^ls* fAjJ&J »a fol. 4^. a terg. 
Ibid. fol. itftf. 

20. Cap! tula <varia gntHica . JJ\oj ***&&> ]L+a Jj^i' f. 73. a t. Ibid. f. 171. 
a 1. Epislo/a ad quemdam Monacbum . JAjq-o^ ^u«.j f, ^tf. Ibid. fol. 173. 

22. Difcrimina tentationum . Jja-i*£»jj |xa/*aa fol. 57 a t. Ibid, fol I7?. at. 

23. In idem. ^9 f^n._'r*x ^a fol. 58. a terg. Ibid. fol. i?6. a terg. 

24. Ktfrii exercitationum or dines , & quodnam Jit uniufcujujque difcrimen . 
^aotiaa ♦-♦*• \.a> Jia-iaa* 11a*- ooi Jiao* . J*^o*» |aosu£ vcm,o& fol, jp. Ibid. f. 177. 

25. Epi&ola ad Jratrem Jilentii amatorem . J*\*. **-* 1—*./ ^a +~ Za\j Jli^/ 
fol. Gi. Ibid. fol. 1755. 

2<5*. Refponjio ad fratrem fuum carnalem & fpiritmlem . uoia*J ia\* Li-aX 
J-.-u.oio J*A*a fol. rf*. a terg. Ibid. fol. 181. a terg. 

27. Zfe jF/rff <£r Fcenitentia . />)** ixil eU&*/ )Ui**+o\ fol. £4. Ibid. fol. 182, 

28. Quotuplex Jit gradus Scicnticc & Fidei . j&X**^. JS-/ J*N-_*.*,aaa J. 

!Ia_iio^oj\ ^aoA-iaof ]&_*u*<*x>o fol. tf^. a terg. Ibid. fol. 183. a terg. 

2p. Confi/ia admodum proficua . JjtZo* **-!* \* J_i'a._,\2e fol. ^7. Ibid. 

fol. 184. a terg. 

30. De curls feculi . y\ f^_a»l 11 fol. 70. a terg. Ibid. fol. 188. a terg, 

31.De motibus Angclicis y qui ad animae project um ex d'rvina procidentia 
fpiritualiter in nobis exoriuntur . Ja&u |£u^»&\» /*V*.aJULIa& \l*i^lJlk&> "\ X 

^ ^'^j ^1*0*^ ittj>ad ^xi |&a«»a^* fol. 72. a terg. Ibid. fol. ipo. a terg. 

32. De lucis ac penebrarum mutation ibus , qua anima femfer accidunt . ^Jb*. 
)aaJu.9o ftotau yjX \aa JUaj lia^AaoS Ja\_^G^ fol. 74. Ibid. fol. ip2. 

33. /)e Zelotypia . iu.x»9 Ja^a\ I^»* -^oJN^o U |h^ Jaj^ f. 75. Ibid. f. 1^3. 
^4. Z)^ tribus Scientia gradibus , eorumque dicer /is exercitationibus 9 iX 

motibus : (6* <& ^1/? animt , myHeriifque in ea content is : & quam fraudulentcr 
Jcientia hujus feculi contra Jimp licit at em fide i ad fur gat . )&^ t «9 k»-^u£ J^^i ^X 

jiai^a^o, la^^aX <MA.au iaA^ i^lfOt ixt^Xf /^ ■ -\»^ U^AaAOi i_*x£»o fol. 8l. 

Ibidem fol. ipp. a terg. 

35* de aliis ScientU gradibus . J*<*a Ji\-.-*C~*oa r> > utoo/ J-Os ^ fol. 87. 

a terg. Ibid. fol. 207. 

36. De fpeciebus Orationis . «*j/ 9*&*j» fol. 88. Ibid. fol. 208. 

37. De patientia propter amor em Dei. /ot^o Jc»a*. Vgooj /Zaj^_**>ao ^w\. 

f°l- P3. a terg, Initium . |^a^\x )joi aUip j— op 's»» l*k Vide Tom. 1. 

Bibl. Orient, pag. 458. num. 38. 

38. De Us , qui pr^fentiam Dei femper habent pr<z oculis . ^a iV* 

X+L-- )**%^> IUs*m*na* f. py. Init. uoo, ^^^^ ^ J^ua Vide Cod. cxxiv. f. 214. 
3P- De carsis ajfeflibus , qui menti atcidunt , <> />«• Orationem difcernuar 

*vr « /^s^^o* J^_^o\ Ibid. lol. 215-. a terg. 

T<ww. III. * V 40. Qupr t; 4 T M V S TERT I V S. 

40. Quomodo non cporteat , «ar miracula & re*velationes a Deo pet ere , i)el 
defiderare , nifi id neceflitas foHulet . j\_Aaa\ ©V v^»*^ \sxu\ jl» vn'yj JJ» \.x &4*X^ v**-****! Jla\ o7 e^t*Ja /*^^> ft** ''^? *°' # ^* Initium . *a 

JLpo 001 ksi^a ^|\oa Ibid. fol. 218. 41. C»r ^r, £#0/ D*//.f diligit , tentationibus *vexari permittie . ©>— .\** 

uofo-xu.* ^x iioA-Iosj Jcn^\ ^c^uIa. |jNS^*X ^fc\J^£>*» fol. pp. a terg. In it. 
)<*\ti J**»~a ^.a^' l^a~ ^aa Ibid. fol. 220, 

42. Quod ex cogitationibus , qu<t in ipfo mo*ventur 9 conditionem fuam quis 
percipere queat . **.j/ ^aki&aa' «*»2l*j» ' : <* a ^X*jl^-!w J^*cxJ.». ^»> v/o» \w-X 

^JJfi I&^oam j t 4^> fol. 100. a terg. Initium . JJUuaaopa^ *<*<>*> J% l*& l**+z> 
Ibid. fol. 221. 

43. CW homines anima intelligence praditi , w Spirit ml es juxta crajjitu- 
dinem eorpomm intelHgunt* fol. 103. a terg. Initium . w&&j ©o> e*o*? * 
JxU Ibid. fol. 224. ' " ' 7 

44. Epiflola ad quemdam de Silentio . fol. 10^. Initium . > \~ £. — ao u~/ 
)Xw\o w--jA&afo Jbid. fol. 230. 

45. Declaratur difcrimen intelligibilium . fol. 1 it. Initium. J — X», 
J_*i~o» l*^i okJ Ibid. foJ. 23,3. 

4^- Quomodo opart eat 9 prudent em in filentio degere . f . 1 14. Initium . ^-. 

47. Quod *vitet noflrx flat urn ex di-uerjitate- cogitationum cognofcere pojfu- 
pjus . fol. 1 1 5:. a terg. Init. ©.juaoj^ u^^ tf ^>a^ JLa._2>IJ Ibid. fol. 243. 

48. De 'vera Scientia 9 & de tentationibus .fol. 118. Initium . ^»_aa^ *a»j 
&*)4t«&~ Ibidem fol. 24?. 

4P- £* Pcenitentia . fol. 121. Initium . Jjo* J xja^aj Ja^» v~*? I— •***£ 

wojoJN^ Ibid. fol. 248. a terg. 

50. Dedifcrimine *virtutum , & de totius afcetict <vitt fine , per modum 
interrogationis & refponfionis ; fol. 123. Initium . A_\! ^.\ov^ j^o»i <*\a* J*a> 
)Zaa«Z .ot«&«/ Ibidem , fol. 251. 

51. Quam profit , abdicate feculo , in folitudinem fe recipere . fol. 132. 
Initium . vAtoXo A*fM* >*** •<* ^ Ibid. fol. itfi. 

52. Z)<? vigilUs noHurnis . fol. 13 jr. Initium . ^cxjqIj Ki/ J~~2»y? ^— *jU» 
»*ot*^ )&*aQ*A\ Ibidem fol. 2tfy. 

53. /)* Humilitate . f. 1 3?. a t. Init. wa»a& w&aV* h) 1^/ Ibid. fol. 2tf^. 

54. Z)* materia » quam exigit anima , »r 4 corporeis cogitations bus , y/f* ^x 
recordation rerum pro*veniunt 9 fefe expediat . fol. 138. Init. ^o\^»^ ^.a 

A^A\o oM») ^ t io 001 ^o 001 ui*^ yv^ Vide Tom. 1. Bibl. Orient, p. 451. n. *3- 

yj, IntcrrogatioUifcipuli : ^i ZW ^mwtj fjf? , r«r ergo iflbac creavit ; />^<:- 
catum frilicet , gehennam 9 mortem, & diabolum? fol. 140. Initium , jJb* — ^ 
Uaioo Jjom-^o & V ^ de Tom. 1. Bibl. Orient, pag. 4^0. num. 17. Interrog. iv. 

y^. C»r Monachi i)itam anachoreticam eligant , quum Dominus mifericor- 
diam , hoc eft, Vitam aftivam , pnetu/erit? fol. 142. prttuleritl fol. 142. a terg, Initium . » 
&.»&«/ J***o» ^\^jo/ r i6 Vide Cod. cxxiv. fol. 270. 

II. Pkiloxeni > feu Xenaia? Mabugenfis , hoc eft, Hierapolitani Epifco- 
pi , Refponfio ad Qtttfita Patricii Edefieni Eremitce , de prtceptis Dei objtr'van- 
dis, de ruitanda pec can di occafione 9 & de cauffa offenfionis proximis non dan da . 
Uo»qI v*+ills>. ioL 145, Kilt. v ^c-^ Jtf » o^ . vtii>» Jl-x> ab. U.^ o { J^{ CODICES MSS. CIULDAICI SIVE SYRIACI. xyj 

«&&**«» V*f )&+u+xx2>j -J \U^j Vide Tom. 2. Bibl. Orient, pag. 4^. n. 21. 

III. yobannis Saba Daliathenjis s *vulgo Sanfti Senis , ad ^ohannemfratrem , 

Sermones Afcetici . wo^i L<x\y i**,*) Jch» oat* )&*\«» ^a* Ja«*.o> |*aoJ.:x* 

^i~&* f. 158. TituluS-. ^o uu/» Ji\*oc ^o&£U9 ^-^o i^cAiQ \<u A .;*** ei\**.\X 

U»&*2a» Ji*aX \Xo ]la*.o»a ^^o . ^©opG^j 0/>r Domini noslri ^efu Chrifli fcribere 
adgredimur Sermones cujufdam Santli , qui in monte degefat , quos Sermones fcri- 
pjit ad fratrem fuum . qui in Cvnobio 'Verfabatur , de Di<vinis don is , & fpiritua-r 
lib us confolationibus 9 qua Monacbis in torundem folamen & obieftationem a Deo 
tribumturi deque theoria fpirituali > C myfleriorum , cogitationumque fcientiaz 
necnon de fail a cum ma/is fpirisibus ; & de difcretione 9 deque *virtutum exerci- 
tio . Additur , Ji t ~ J*\\» h)i ^o 1*3^9 JA^,* Vko Deque Scientia Dei , & my* 

Heriis nwi Seculi , Sunt autem in univerfum feptern & viginti Sermones . 
Videlicet . 

*. Oratio & Prologus , fol. 158. Initium. . ^su !* ^k*~:» {~***> • J^*^/ 

Ji_*\iQ IiZjA Cbrisle , cujus liinute fubfiHunt fubflantia rationales . Et mox : 
<~*.\o» |ca ^a ^^la* ^a\ UJ iflp^siio LeHorwn islorum Sermonum rogo . Vide 

Cod. cxxiv. fol. 273. a terg. & Tom. v. Bibl, Orient, pag. 43$, ubi Syriacos 
horum Sermonum titulos , necnon Latina initia exhibuimus . 

2. Adhortatio ad fui cuftodiam & curam : & quod vitare quis debeat 
diflbkitos ac perverfos homines , ex qjibus trahi folent pigritia morumque dif- 
folutio, & omnes pravi affe&js . Item quod fibi cavere quis debeat a pue- 
rorum confortio , ne forte mentis pari tas impudicis cogitationibus labefadte- 
tur, folt 15^. Init. Ji^oo* ^ opoaa 7™'***? Vide Cod. cxxiv. fol. 274. a terg. 

3. Dc modis , quibus fpiritus viiitat & recreat eos, qui impigre ac uti- 
litcr vcrfantur inprimo , & fecundo • ac tertio gradu perfettionis , &c. £ 1^2* 
a terg. Initium. /o>\jl wijj i^\* U4 IbicL fol. 280. Praemittitur Precatio 3 
^UJUS initium e /ioi<\j % >o3 liojcu Lumen de lumine . 

4. De fpiritu fornicationis , &c. fol. 145*3. -hut* tf^ ^aiia km.J JJ . \*2*A 
^^1 o)l^Jr^^x>D>rt Ibid. fol. 281. Precatio . W* ©>^aX ^» ^\ \*J9* J***^** l~&* 

j. Dc fpiritu blafphemia? , &c. fol. i<f^. Initium^ Ua ? ^<» /»!*» |joj Ibid, 
fot 28 y. a. terg. Precatio. ^a> jjaaX 

<5". De ira, de vagatione'mentis^ de triftitia , & dc fuperbia, fol. itf8. 
Initium . Ji^A* Jjoj f»U* Ibid. fol. 288. Precatio . i^i* 11 ^aa»9 Ja£ 

7. De Spiritualibus, qu* Anachoretis a Deo conceduntur , vifitationibus . 
fol. i6'8: a terg. Initium • j^^o t A Ik^oam Ibid, f# 2po. Precatio . |^-. oa |4n\m 

8. Narratio de quodam Monacho , quomodo ingruentem validam tenta- 
tionem vicerit. fol. 173. Init. JLJ*./ x » ♦*. /oo» poV Ibidem, fol. 19$. a terg. 

p. De Caritatis officiis , qu« San£li Angeli Afcetis exhibent, &c. fol. 
17^. Initium, Jaj^a ^xU/jJao Ibidem , fol, 300. 

10. Contemplatio fubftantiarum. intelligibilium , fol. 177. Initium . ^ 
J^*» \ tt A* Ibid. fol. 301. a terg- 

ii. Quod non liceat reprehendere Patres , qui in fuis. difputationibus pro 
auditorum captu ad infima deicendunt. f.180. lnit.|loi^/j .oo^a^o Ibid. f. 305, a t, 

12. De inftitutione Fratrum Novitiorum. fol. i$u Initium. Ja>a*4 oj'oi 
Ibid. fol. 307. 

Tom. III. V 2 xy Dc 
t S g T0MVSTERT1VS 

13. De Oratione, deque virtute fubftantiarum fpiritualium , &de Scien- 
tia Dei, fol. x82.aterg. Initium . ^-^? ^ Ibid. fol. 309. a terg. 

14. De cuftodia interiorum & exteriorum fenfuum ♦ fol. 187. Initium, 
jf m ol Ibid. foi. fiA a terg. 
ly. De voluntaria huic Seculo morte , & de sterna alteriqs Seculi vita . 

fol. i8p. a terg. Initium. Au.aafr }x> **j/ Ibid, fol. 320. 

itf. Quaritio ; Cur nonnuili Patres adferunt , animas a corporlbus fepara* 
tas in Carrum adfumi, &c. f. ipo. Init. oiio^*^ &a»,» |»a/ Ibid. foi. 320. at. 

17, De diverfis donorum generibus , c^ua? a Deo gratis tribuuntur. t\ 1^0. 
a terg. Initium , «U«A^ ;*~ U©i&** Ibidem , fol. 321. a terg. 

18. De libertate , quam apud Deum habent ii , quorum corda Spirita 
jefu aguntur , &c. fol. ipi.a terg. Initium . **~l &*l\^*' Ibid. fol. 323, 

ip. De Mundi novi arcanis . foi. 1^2. Initium. jjbtoo\» u\ \*l \.*a* 

Ibid, fol, 324. 

20, Interrogate a fratre , qui vidcrat ipfum ad Aquilonem orantem # 
refpondit , fol. 15)3. a terg. Initium . Iaxu* sxS,** Ja.*/ ^0 Ibid. fol. 325. a t, 

2i f De admirabili Dei revelatione in anima , jBcC. fol. ip4- Initium . ♦* / 

/ u\ Ibid. fol. 32(5". 

22. De contemplatione San&ae Trinitatis , &c. fol. 1.94. a terg. Init, 

-Jv»:W Hsa^xx^ J-^c*. Ibid, fol. 328. 

23. De donis , qu* contemplantibus Deum Spiritus largitur , &c, 
fol, i$6. Initium. l~oi* l^^ota^a \.X Ibid, fol, 330. 

14. De fuga Mundi , & de amputanda libertate , fol, 203. Initium . t a 

l**\x ^*» jLtJfe^ ^J Ibid. fol. 335?. a terg. 

25-. Monita &coniilia, de Poenitentia, fol. 20 y, Initium, JLb£m» opea* 

Ibid. fol. 342. 

16. (Tiomodo Chriftue Dominus nofter amicis fuis fcipfurn revelet , &c, 

fol. 20(J. a terg. Initium . It)*2> UJ «***>£ Ibid. £ol. 344. 

27, Viiio, quam Deus cuidam revelavit , quum ad Divina rnyftcria cot 
fecranda accedcret . fol. 20.9. Initium . U«i *ij * ^a »& Ibidem , f. 348. a terg. 
Codex vetuftiffimus quidem : fed nonnulla ejus folia yix legi queunt ; 
fuppleri tamen poffunt ex Codice cxxiv, qui videtur ex hoc ipfo Codice exxv, 
exicriptus : numeri enim numeris , capita capitibu* plane rcfpQndent , 

cxxvi 

COdex antiquus , in folio maximo bombycinus , tribus columnis diftin* 
6hx$ , conftans foliis 3^5. Stronghylis literis exaratus ; inter Syriacos 
Codd. a nobis ex Oriente in Bibliothecam Vaticanam inlatos j olim Sextus; 
quo continentur . 

Vit/e Patrum : quibus titulus Paradifus, in Ljbros IV. diftributus , quo# 
rum Catalogum cxhibuimus Tgm, 1. JBiblioth. Orient, a pag. <To8, Titulus 
autcm in Codice noftro hie eft, fol. 2. a tergo . Wo^ao 11 Jx»atto J»m» ^_x 

o£Ok.J» % -l*>A*> . fc*ft* fe^S JM . Ia.^jQ 1^oV>0 ]p2l*9 j^/j , JAa-^O jZa*&*\Z» 

r»/;r , y«^ ^i?^ confundit , />^/x/ , Saxtfjs 'videlicet , Trinitatis , Patrif , & Fi- 
lii , Cir Spiritus Sanili , »/r/*j' w/7 Z?^/ , fcrifore adgredimur Liirum Narration 
Hum ? V precUrorum geslorum Patrum Sanflorum > qui adpetfotur Liter Paradiji . 

Pr«* 1 i i»> CODICES MSS. CUALDA1CI SIVE SYR1AC1 . t 57 

Prastuttitur fol. i. Index coram, qua* hoc Libro continentur . Quam aurcm 
primum folium a Librario olira delcriptum excidiffet , ejus jacturam repara- 
vu Vir & fapientia , & fanofcitate eximius ■> Stephanus Edenenjis t Syrorum M.aro~ 
nitarum Patriarcha Antiochenus , hoc prarfixo manu fua titulo : J»ato ,b>/ 

J&&Aa»+a/ a»a* t \a\ In nomine Patris , ix Pi lit , & Spirit us San fit , fcribimus Co- 
dictm hiHoriarum gesior unique San fl or urn Pat rum , autbore Palladio Epifcopo . Tum 
fubjungitur : J^fcs^*aof3 k»ft\ U\9 fLi^J * U**** Ja*Aa Liber l.Epiftola ad 
Laufum JP rapojit urn ; &reliqua a ut infra . In fine vero hujus In.dicis idem Pa- 
triarcha Stephanus hanc adnotationem manu item fua adpofuie , *1+— — a*W 

^ a3oXX -^\X\ }&*9oL O>\o }*»:***» C%\9 «-Z\W JkJUA JiOf vfljft!i*)6fl\ ^7.^° 

Memento , o Letlor , propter am&rem Dei , Stepbani Donjai £ Aldohenfis ] Edt+ 
nenfis , Patriarch* Antiockeni burnt Us , qui efforma'vit , & defcripjit bunc Codi tern [id eft, lndicem] Anno Domini x<?74* cui /a us & gratiarum aftio in fe- 
tula feculorum . 

I. Liber i. PalladiiEle I enopQlnani Epifcopi , five tfiftoria Laafiaca , i&Ca* 

*eX foJ. 2. a terg. 

Prait Epislola Palladii Epifcopi Helenopolitani ad Laufum Prapojitum , qui 
eum roga'vit , ut fcriberet res gestas Patritm : fripjit autem , mijitque ad eumjic . 

^Ja.9 JiSao^aOeS j,^oo.\ ia\ <ca+^s<\£&±4.\-(9 }&o^m*.&l wfio^^a » i^tx* fL^^^J 

Mae? <*\ i^ova^^ao jLo^h 1+t*o9 \.x <*X *^ojN— aj> om:» ibid. Inirium . *\a j*.i*.2kf\ l^d£ UJ vsv<h«* . «^.*" i^Aj^aoia Usa^k fe*&jta+&l Palladius Epifcopus , 
JLau/b Prcepojico , fa/utem . heatum cenfeo mum Infiitutum . Ha?c Epiftola apud 
Rofvveidum in vitisParrum pag. 705*. HeracLdi Epifcopo tribuitur , in h#c 
verba .' Exemplar Epislolte fcripta ad Luujum Pixpojuum ah Hnaclide Epifcopo 
Cappadociae . 

Confequitur Ejufdem Palladii Praefatio : De fcopo hujus Liiri . U^> ^M 
is»^!>9 c*\*j fol. 3. Initium . /^oaiK.o }i&*>*> f+ao* o*s> «.o3 1 — ^»^a Uo& 

^Oo-f^o 1+++-& fLcy&h jot+zoL lii hoc Libro foipta fwtt prtclara gesla s & ad- 

mirabi/is *vitoe ratio fantiorum & bcatorum patrum . Apud Rofvveidum Lib. cit. 
pag. 704. inferibitur : .Palladii He/enopo/eos Epifcopi in Librum viri. de 'vitis Pa- 
trum , qut Hisloria Laujiaca dicitur , Proesmium . Incipit autem: In hoc Libro 
firifta est , qua in r virtHte utebflntur , exerciiatio & admirabilis <vita agenda ra- 
tio beatorum & fantiorum Patrum . In noftro tamen Codice , conjun&a legi- 
tur cum hoc Prooemio , etiam ilia ( quam Kofvveidus pa^. jq<$. vocat ) Epifio- 
laferipta ad Laufum Praepojitum ab Heraclide Epifcopo Cappadcci* , cujus initium . 
jQuum multi multa , & 'varia dfverjis temporibus fcripta *vit<£ reliquerint : ind- 
ent autem fol. 4. col. 1. ab iis verbis : &.*UjL^*a»o jZU^Jfed ^xaoi )U— ^^ " a> 
AA4.J1219 f#»iaaX\ o-xi^A, J^JSa : oooij l&\l~*x± J— i2>i-'& Verum , ubi apud 
Rofvveidum p. cit. legitur : Deindc in Alefopotamia , PaUHina, & Syria , & 
in par 1 i bus Occident is > & Roma s & in Campania 9 & in iis , qua fun t circa eas , 
partibus : in Codice noftro Syriaeo fie habetur : Jio*<* — j ^4.^0 ^—j ^^ ai^^ 

\J><^^ ^.ari_lij Deindc & in Mefopotamta , £? in PaUslina , et in Syria , C7 in 
partibus occidensa/ibus Romanorum & Cappadocum , & in iis , qua funt vir- 

ea eas . In margjne tamen , manu paullo recentiorc , pro 1a.ao^&d»o et Cap* 

pado* , 5 8 TO MV S TERT1 VS 

padocum , fobftitaitur M&*» ** Campania . Definit Palladii Pr*fatio fol. <?• 
in h*c verba . J?Ux ^_\* 'Explicit Prolcgus , Porro Capita > quibus Palladii 
Liber i. abfolvitur , hunc in ordinem font digefta . Videlicet. 

Cap. i. De IJidoro, fa^m+Wx* )*>+*.** JA*^*! fol.tf, Initium . b»7 Jncfpiam itaque tibi narrate <vitas Sanflorum Patrum ; neque eos , qui fuerunt in 
nrbibus , *vc I njicis > *vel fpeluncis , neque eos , qui claruerunt in folitudinibu* * 
prttermittens . Et poft pauc^ : J^aa&o^ J-i*A^a.\JI &\fl »a \_^.aoi i«V*»^» 
IzA asrxw»ojoJJt Ja^a>> Lj&U Primum itaque quum <venijjem Alexandriam , fe+ 
cundo Ccnfulatu magni TbeoJofii Imperatoris . Hinc incipit Caput , apud Rofv- 

veidum Lib. cit. pag. 70.9. Qua: cnim ex Codice noitro prarmilimus » apud 
cundcm Rofvveidurn pertinent ad finem Epiftolae , quam is air. , a Palladio ad 
Laufum fcriptam . 

Cap. 1. De Dorothea oooo}JU»o9 ^X fol. 7. Initium ; Ua^» -*/ o«? ,—^ei feate V* *^ }ooj )A*aa» £u/ tjQe>*J.^£ ^*» <jmo/Zo9o* jootopa** *»* J*»-***a^> W.-iaa^A-C© 

«*&*, Ja^a* /♦- |1am^ »j*\*> ^4-j <*\ loot A J Tn/rc is , tamquam bonus DoHor , 
Juxit me extra ci*vitatem ad locum quemdam folitarium , fexto ab urbe milliario : 
if tradidit me Urcmita cuidam , nomine Dorothea Thebano , *viro operibus pr<e- 

Hanti , in fpelunca quadam fexagefimum annum agent i . Apud Rofvveidurn Lib, 
cit. pag. 70^. col. 2. Sed ubi in noftro Codice dicitur , Sexto at urbe milliario > 
in textu Rofvveidi legitur , Circiter quinto ab urbe milliario . Prseterea Caput 2. 
Palladii juxta Rofvveidurn incipit ab iis verbis : Et me train cuidam Doro~ 
$beo : At in noftro Codice initium ducit a fine Capitis primi . Eft demum pau!- 
lo diverfa Capitum diviiio in eodern noftrq Syriaco cxemplari : quod femel 
monuifte fufficiat . 

Cap. 3. De San&a quadam Virgine Alexandrina , fol. 7. a terg. Initium , 

tus ergo Ijidorus JLenodochus rem memoratu dignam mihi narra'vit t Roivveid. p. 
710. col 2. ubi Potamiccna nomen ei Vjrgini fuifle, ait: quod tamen nomen 
in SyriacQ Codice non expriirn'tur. 

Cap. 4. De Santt* Didymo . «4»cu0« t «» U'*& ^^ fol- 8. Initium . |o^ W 

|ooi e^ioifc woo ^*<v* - ^i^-aoa,^^ ««• M^^ ^>ol ^*> 1/^^ Alexandria erat bea* 
tus quidam , Didymus nomine . Rofvveid. cap. 4. Sed" ubi Didymus dicitur an- 
nos natua 85. in Cod. noftro legitur; ^m ^«JUj^o1^ ^? )•«• ^o»o^*/ Em/ 
4«/^w annorum otloginta . 

Cap. 7. De Alexandra , fol. 8. a terg, Initium . •* ^©Z ^t ub. %—\b>+i 
jH.u»a^ Jpo) oi^Q_^% )^*i»4x»a^ J t ^ /^^ ^x U^<^ Narra'vit ant cm mihi 
quoque hie beatus > de quadam putlld \ nomine Alexandra . Rofv. c.j, 

Cap. 6. De Abbate Macario , & de Virgine quadam . ^q^a^o 1*1 \\. 
1+*. Jj^\oj^a \\o fol. p. Initium, J/s^a^c* Zoo» ^_^ J,— ^j)J6u-.\o^a 

fZ|y»J^M ^»y ji^^r^ . £©o* Wslm |^q2lo>^9 £a*^/ quadam Alexandria *virgo t babi- 
tu quidem humilis, tnente autem fuperba . Rofv, coj. 6 fob titulo . De quadam 
Virgine , que laborabai amore divitiarum . 

Cap. 7. De Monachis NitrU . fc >frj*» | A#A j ^X fol- p. a terg. Initium . 


CODICES MSS. CHALDA1C1 S1VE SYRIACI x 59 

Quum autem ego cum mult is Sanfiis effem congreffus , & verfaius tres annos is 
Monafteriis , quae funt circa Alexandriam 9 & manjiffem cum magnis , fludiofif* 
que Viris , circiter bis mille . Rofvveid- e. 7. fub hoc titulo : Vita Ah fat h Ar- 
Jifii , & eorum , qui cum eo erant . 

Cap. 8. Dt Beato Ammon . ^oaoj Ua^ \,\. fol- 10. a terg. Initiuni . Dice- 
fat autem Ammon hoc modo vixiffe . In nofter Codice dcfideratur unutn folium 
de rebus geftis Beati Ammon . Rofvveid. cap. 8- de S. Anion & ejus conjuge . 

Cap. p. De Beato Or . 9©/ Ja^q.^ ^^ f°l- n- Initium. Jio.^ Jjo*a ^$ o>2> 
iof /dot opoo.9 |Zia*>*Z9 **• J#— =*^ Jo©* JN*/ )i*&J9 I/z Zw monte Nitrt<e fuit *vir 
admirabi/is- , Or nomine. Rofvveid. cap p. 

Cap. 10. Zte &4/0 Pambo . *aaa Jxao^ ^x fol. n. Initium . Ji*^ U<** 9^ 
^sua U^a^ *a/ Jooj A*/ I* *m/i#i /»a«if y»/V & beatus Pambo . Rofvveid. cap. iq. 
In noftro Codice pars Iiujus Capitis avulfa eft . 

Cap. ii. De AbbatePior. fol. n. a terg. Initium . fcioj** /&*j«~? ^9 ^x 
o^*.\n\ ^stju^ \.$J ia^a ^\ U^-i • f*°> ^ »•=**» Jk**ja9 uoi&\x Fertur autem 
frtter alia , hoc etiam de Santlo Pambo , quod Pior ad ejus cellam aliquando ac- 
ctffit. Rofvv. cap. n« 

Cap. i2. De Beato Ammonio . ^jaao/ U*»*£ \.\. fol n. a terg. Initium. 
*£ua -Ja9> o»* — *2a\£ wxo/v.*/ Vsof ^** *awJLaa»/ Amnion ius hie erat difcipnlus ma- 
gni Pambo . RQfvveict cap. 12. 

Cap. 13. De Beato Benjamin . ^^a*.^ Ua<&^ \x fol. 12. Initium . ^9 vaol 
t 4 ^* 1 ^ )oo>- o>x*** /Zia^orU » — ~ fi^at^, 1 001 |^^J9 Jjoi lia^^ I# $0C jp0xrr* Ni- 
tre* fuit quoque *vir admirabi/is 9 nomine Benjamin . Rofvv- c 13. 

Cap. 14. De Beato Apollonio . uaoa*ja\ca/ fj^a^ ^\ fol. 12. a terg. Init. 

*x* a *jci\a2>/ J001 oi.ittA.9 ^*^/ ^j/ m*» ^©Z Quidam 9 Apollotiius nomine . Rofv. 
cap. 14. 

Cap. 17. De fratribus naturalibus 9 Paefio , cb* Efaja . U^*+* K~l 
\*-\*.lo vaoAia&la fol 12- a terg Initium. i£o^A»la ^oo^.<iia^9 ^ii J-I~/ ^»oI U^./ 
fc^i •- s^lia K^«-/o il/// quoque /rat res duo, Paejius , & E/ajas , filii cu- 
jufdam mercatoris . Rofvv. cap 1 j, 16. 

Cap. 16. De Mac ario junior e 5 cut a Cruet cognomentum • ia>a«*j&:*» ^^ -^ 
°> A *^j U^4> f°^- x 3- Initium . u»a*ijaio <h»m ♦- U^ ^«oI /oo» Zs^/ Er^r ttiam 
yuidam junior , nomine- Macarius . Rofv. cap. 17. ^bi Camen de illo Macarii 
cognomento ne verbum quidem . Verum Collector hujus Libri , hanc addit 
narrationem , fol. 13. a tergo . b*A+l Ul~l ^— *? U^^t . t^Ac^9 |aa_i:i^J ^^ Moi ^.9 oof . Jjb| J^i.* *a/ vtt»fli^r^ao t a^k9 %sfi9 |90| ^*U^ A^JUf 

f-Ao ^^9 JjU2© t 2> i^J ^J*Aft t a ^l^&A fooi ^»" Cof/eftor Libri , J/» if/io 
<i«/f«i Codice., hanc etiam narrations tn invent , h-iftori* cailis a Macario patra- 
t<e fubjunHam . flf/V 'yfro Macarius femper orabat 9 extenjis in modum Cruets mar 
nibus , txc. 

■ 

Cap. 17. De Beato Nttbanaele. \..Jj|Z!j U^*£ ^ ^ fol. 13. Init. foot 

n^Jj/U* |oot o^^Q^9 [cilm&S* ^o U+~l W vao,l Ex veterib-us fuit quidm alius , 
nomine Nathanael . Rofv. c. 18. 

Cap. 18. De duo bus Beat is : Macario Aigyptio , Difcipulo Sanfli Antonii ?> 
6* Macario A/exandrino . m»a»9 o»^xi\I JJyaa'tfeo^iA:* . ^ii Uida^ ^-^X 

1*9^x50^.^ vaoo^^aioo . ^a A 4o^j/ fol. 14. Initium . )lo U-^-o ^.9 jLoi^l v ^ — ^ 

l~V*aS^ Ui~t wto^fja^o \\o | A v^> UJ.**I ^A-rnio "\X : JiaJl^o SanBorum & 

immortalium Pat rum , Macarii, inquam ,. Aigyptii '-, & alterius Macarii Ale* 

xandri- ^6o T O M V S TERT IV S 

xandrini . Rofv. c. ip. 20. In Codice noftro, Colle&or hujus Libri ait, fol. 14. 
a terg. }*o\ ]b*2KA,L> JyU\\ oi4u*su»7 &*i^i»~/ Jj«~/ J_~~.£k I/;; *//o Codice ali- 
ter fcriptum iwveni Prolognm hujufce narration is , &c. 

Cap. i$>. Dc altero Macario Aiexandrino P \^^xcoZl%^ U+~l 
fol. 15. a terg. Initium . o\k*/o . ot&,.,u" Jj"/ i-ninosi^v |j*~/ ^a^n** ^.9 oc^\ 
/k1a\a Zooi i^^c^oo'f J* — «. /&_ ao»^ |a-.axj oot Alter urn *vero Macarium AUxan* 

drinum ego 'vidi : *r<ir <f0/f#2 Presbyter cujnfdam loci , qui CciU nuncupatur . 
Rofvveid. cap. 20. pag. 721. col. 1. 

Adnotatip Colle&oris foL 18, Mio^aof Vx j>\ A:**,* u^o> ^ ^*\ja Jjo* 

*— '^ U'i - ^-^A-ik* U3Da^\a\* A-f A*A~ \<^«r\* Hi ., ^»\o| jA-*-I^.*I ^AJ&XI 
«X£a*»£ttc» A*^} »«^<* JA A _ ^a*A\ -«<*\ /oof &«£U> Jjo* J2»A£k9 JA-.A*. ilASt^A A~^*.i 

}a»J9 /Aao t 

99 hgnificavi de rebus geftis S* Macarii , deque Eremitis ejus fociis , omnia 
3 , cum veritate referens ; rogo autem univerfos Fratres , qui hunc Librum 
33 legerint % aut eum exfcribere cupiverint , ne errent circa earn narratio- 
,, nem , qua? in quibufdam cxemplaribus poft hanc San&i Macarii hiftoriam 
fubjungitur, perindc ac fi narrationes iitx authorem hab'cant Hieronymum; 
3, fed pro certo lis fit , a Palladio illas cffc fcriptas . Ego enim in fyncero 
,, hujus Libri ex^mplari inveni , poii Jiaice de Macario narrationes fubjun- 
3 , (Sam Apologiam, unacum Pr^fatione fub nomine PaiJadii ai Laufum Pra> 
„ pofitum, in qua Pra?fatione fignificat , Iciipiitfe fe omrigenam hiftoriam 
„ yirorum , mulierumque : quam quidem hiftoriam ego quoque , ope D'wim 
j9 fretus , luo loco defcribarn . ,, Q^x igitur apud Rolvveidum Cap 21. ad 27. 
dc Marco, Moyfe ^thiope , Paulo in Scete , Virgine quadam , Cronio Pref- 
bytcro, Eulogio Aiexandrino , deque Abbate Antonio , fequuntur, hae nar- 
rationes in Codice noilro Syriaco funt omiff« , tamquam ad Palladium non 
fpe&antes . Cap. 20. De Beato Paulo Difcipulo Antonii . }^^o^J\L JJcw.a U**£ \.\ 

ia>cL*i*§.ih f. 18. Init. }-\a ^^a 1^.4/ s&oL ^% Jooj k+l Rofvveid. c. 28. DePau* 
lo Jimp lice . 

Cap. 21. De Beato Pachomio » ^jaSta U^*£ > \^fol. J p. Initium . vaoi iaj/ 
^aaA o^oa* ^-1* ^lX^ju +z> Ui~l Rofvveid. cap. 2p. Vita Attatis Pacbomii . 

Cap. 22. Dc Beato Stephano . JUa£.W U**i \^ fol. 20. Initium . A J 

U*b*J opft^j «a.j/ U**l /^^•^^ ^oL ^t J001 Rofv. c. 30. Vita Abbatis Stephani . 23. Cap. xx. Prafatio de iis , aui lapji funt , a _\fiLi> ^J Vx J>Za_X 
fol. 20. Initium . ^ — \j l^—^^^ie.oi )oA^% uJL/ ^./ -^ Ji',!^ _-i6 a\-.5^io aX^A^Mf x+X*!* I t^o> Neccffarium autem exiflima-vi , Fratres 9 eorum auo- 

yuc res geflas commemorare , yw excidcrunt & lapfi funt . Deeft haec Prartatio 
apud Rptvveidum , 

Cap. 24. Z)^ F^/r/7/^ Pa/tslino; Ji*g*>\si <fl^\o \.\ fol. 20. a tcrg. Init. 
voaa^o op*** |ooi A*/ ^.j/ Rofv. cap. 3 1; 

Cap. 25. ^ £r^(? Aiexandrino . W,^ ft a^ ^W \^ fol. 20. a tergo , 
Initium . ^W o>x A? u^/ vaol ^ ? )ooi As^/ Rofv. c. 32. 

Cap. 2tf. C0D1C£S MSS. CHALDA1CI S1VE SYR1ACL itfi Cap. id\ De Ptolemao jEgyptio in Scete . oo§ U*f* uaoo|iaa\a^a ^_x 

u^AJtoJ^j fol. 21. Init. vflD«^oa\<i^d |ooi Opa*» ^»f— / ***«/ ^oi x.*? '°.° l *"1 

Roiv. c. 33. 

Cap. 27. De Abraham Aigyptia . U^aa^/ 7501;:*/ ^^ fol. 21. a terg. 
Initium . ^otf^/ foot opa** |^a iaj/ e*«Z ^9 |©oi k+l Deed apud Rofvveiaum . 

Cap. 28. De Virgine quadam Hierofolymitana . *p\+ao\2>* )♦- )b^olS2± ^\ 
fol, 21. a terg. Initium. ^\*,ioJ:* A*a~" J t ~ ^oZ J*Om>^ Roiv. cap. 34. 

Cap. 2p. De Virgine quadam , y#* /<*/>/** efl 9 & refipuit . |A„\o&:* ^x 
&a>Zo A>Xaj* | t - fol. 21. a terg. Initium . j^a4.o* **. U^ajq^ oiZfj* )♦- J&\o*:* 
vi*£.a>\&» l^/Vgo quadam , ^f//* cujufdam P.resbyteri Csjarea PaleBina . Deeft 

apud Roivveidum . 

Cap. 30. De Beata Tajia . U^ |&»i*a£ V>. fol. 22. Initium . M U* f 

U*>ll J&*AAa4» •)&:*» }U*.+U )Z»A*a» Jk±\*.L y*$.\ t\&*.h Volo *vobis narrare 
praclaram bisJoriam & magnam pcenitentiam Beata Tajia . Non exftat apud Pal- 
ladium in hift . Laufiaca edita per Rofvveidum : habetur *amen apud eundem 
Rofvveidum Lib. 1. de Vitis Patrum, pag. 374. hoc titulo« Vita Sanfia Thai' 
jis mere tr ids , autlore incerto . 

Cap. 31. De Beato Abbate E/ia . J^Ss* Js>/ U**£ V*. ^\. 23. Init. c j ^ 
J*X opQ*,) Jooi 4u{ *~ Rofv. c. 3 J, 

Cap. 32. De £<?<*/<? Dorothea . u*o/Zioy U^a-£ ^.^ f. 23. a terg. Initium . 
vCDojZioy ^eZ|ooi U^ Jjop ^*» o£&^ RolV. c. 36". 

Cap. 33. De ited/ Pacbomio magno , cjujque Cwnobitis : </c^ Ccenobiis fe~ 
minarum in Thebaide . L_i*j> )JL^^ \\o . o»#»»* w-lu&o l^i usDa.ioQ.2La U^aJ ^— ^ 
tft>*jbfc|£c*f fol. 23. a terg. Initium. J — ^ntsly^j oi*&«/ J t - |Aao> od4^Z* )*Z}2t 
u^ad^^ Rofvveid. cap. 36". 3p. 40. 41. 42. Nimirum , de Pachomio , & iis , 

?ui cum ipfo erant : de Aphthonio : de Virgine , de qua dictum fuerat fal- 
um teftimonium : de Virgine , quae fimalabat itultitiam , & de San&o Piti- 
rum ; hare enim quinque Capita in Syriaco textu Capite uno comprehendun- 
tur . Quod autem apui Roivveidum Cap. ^7. de Amma Pumun pag. 73^. ha- 
betur, hoc Syriace exftat infra Cap. 3d". 
Cap. 34. Apologia, 9 & Prcefatio cum Par<eneji . y>^ hU\o J~o; 

}LaAj>Li*a fol. ay. Initium. _.«ot\a ^\oi ZjcsJxWj {dafiulxia v-^— */ ^— ^a<n v. — \ 
l^-tou^ +1 ^.Jal &>*\m.'Io Satis igituv mibi efi > j rater , b*c omnia commemo- rajje , liter ifque ttiam tradtdijje . Dcfideratur apud Rolvvei .um .. 

Cap. 3£. Res gefl* , & proeclara facinora fanttarum Nlu ierum . Et pri- 
mum quidemde Virgine Alexandria , qua At banajium magnum ocaUta*uit . U-*yJ 
M t xcD&X^ )^ /J^\o^^ ^\j ^«.}oo♦fi . )k-A+ % l*> U-a ^\> I^aI^a-Zo l^oyj 
l^i s£**+t*U)l)l k-r+Afy fol. 2 j. a terg. Initium . JaJj ^/ ?°^ J ? ^^^ ^--•^ 
|o»X vac** ^<h\ &h ^llioi . JZ^ju^o J^I^i^ Apud Roi'vveid. cap. 1 jtf." p. 77^. 

Cap. 3<^. De Virgine Piamun . JjM^oAs^ yaio^a \.^. fol. 2<T. liiit. ^aioUa 
)&\o&2> Zocn oi^A^/ Rofvveid. cap. 37. pag. 73^. 

Cap. 38. De Beata Amma Tali da } anu in Antinoo . \x>\ ^*oa^ ^. — X 
ftA*fesj)cfcj }ks±a> J*±\£ fol. 26. Init. oa*£,j/ lAi^aa^ ^j o>^ Rofvveid. cap. 137. 
P a g. 776. 
Cap. 3p. De Timirun Virgine . J&\oAoi ^^.^0^.^ Vx fol. 2tf. Init. 

\o^oo^ Joo, oi^a^y | t *. /i^\o^2l |ooi A */ |poi |tM» t a ^j Rofvveid. cap. 138. 

pag, 777. ubi vocatur X^r . 

Cap. 40. De Viraine quadam > </^^«f Martyre Collutbo . J»~ )ti±»b> ^^ 

r«. hi. x * i?o^o K5-2 TOMVSTERTIVS 

^»oJ&\«jd N<hjqbo loi. 2(5*. a terg. Xnitium . wAo^a, Zooi di+k+h /jfc^o&^ ^9|l;~/ 

Rofvveid. cap. 135?. pag. 777. 

Cap. 41. Dc Virgine quadam , <&y#f Mugifiriarfo , qui propter illam cum 

befliis pugmwit . v*,&aZ/ ovk\§.^» 001 atoojj*j,£.a>.«.^o \\o /**. J&\oA^» ^x 

jZa— *~ ^>X iol. 2(5". a terg. Initium. wo)&\x Joo> +p*.*A> oo» JruA. — x l^^~.a,^ 

1 901 7^/9 |&..X**Z £waJ*7 ]U^*X^ 1 001 ^~-* 001 *jcoa^w_ A \aa-./j In *vetcre quo- 
dam Libro y Hippo/yti infer ipto , qui ApoHolos no*verat , refers biihriam bujuf- 
mcdi . Apud Roivveidum cap. 148. pag. 781. 

Cap. 42. Dc NLcUnia fcniorc . |&»> J*jjh» ^^ fol. 27. Init. A*a*o jA**».a 
w»oi ^ JNaSo/ } A jIaco/ ^ao ojfloi^^ a.oo» oj«&«/ U-»Jbo |s>a~£.^ Sancta & Beata. 
Me/ania genere quidcm ex He/per/a , hoc efl Romanafuit . Rofvveid v .Cap. 117. 
pag. 772. ubi narrationi dc hac Melaniapraifigitur illud procemium , quod in 
Cod. noflro Syriaeo fupra cap. 3y. exhibuimus . Melanin autcm adjungitur 
narratio de Rufuio Prcsbytero , qua? apud Rofvveid. habetur cap. 118. p. 773. 

Cap. 43. De Iteata Mc/ania juniore . JZ*9*xj UjJ1*> }&a.i2>q.£ ^x fol. 28. 
a terg. Init. IZi^xj J^iji^o \^x v \ Jx&*/> ^x^ t *> A«9oA*7 A.*>*.o9 r «» ^ — &.:* 
Rolvveid. cap. up. p^g. 774. 

Cap. 44. De itaw O/ympiade . )»*&*cu!k jA*i2^ *\x fol. 2p. a t. Init. 
I r *axa\ )^asL3o ^9 )j^a*»^ Rofvveid. cap. 144. pag. 779. 

Cap. 45:. Dc Beata Candida. J»«»j£x>)A*i2*a.£ ^x fol. 30. Inir. ^o»Z 
L«v*)ja J^^A^a^ »a/ ^^9 ~»9 Rolvveid. cap. 145. pag. 780. 

Cap. 4(5*. Dc Beata Ge/ajia . UoaJL^ J& *ia*_4 \\ fol. 30. Initium . 

UroJU^ 1^*^^ /©^ A.x~*:* J&a^ oj/^o^ juaaa |9Qf *Jta» 1 1 fc*2k Rofvveid. 

cap. \>i : 6. pag. 780. 

Cap. 47. De Virginc 'Juliana . J4*^a* J&Xo*.^ ^X fol. 30. a terg. Init. 
Ij| a \o. a loot oJsaA»9 /♦- ;&\o*v.a ^*9 ^pZ Rofvveid. cap. 147. pag. 780. 

Cap. 48. De Eronione , cjufque conjungc Bofpboria . ojZ&j/o ^jo^/ ^ 
)*9*&a><o> iol. 30. a terg. Initium . U^ii^j Jia-njJ:* Rofvveid. cap. 114. p. 771. 
ubi pro Eronione , dicitur Sever i anus . 

Cap. 4$. De Be at a Magna . U^J» JA^:^ ^x fol. 30. a terg. Initium . 
liarW fki*+ys }*o%—2k ^ — *9 oi^ Rofvveid. cap. 135. pag. 77G. 

Cap. yo. De M.onacbo quo dam Ancyra . JiajQjJ^ *~ j^-j^X fol. 31. Init. 
s^e^uaWo +~ U*-> v ^a^l /Ai.^ioa ^9 oi^ Rofvveid. cap. 115. pag. 771. 

Cap. 51. De j6fi?ro °}obanne in Lyco c'rvitate Tbebaidis . ^a* }^a^ ^X 

ub^i^Zj }&i*+so ouo&^d9 oo) fol. 31. a terg. Initium . )&>*«»:» ax>«Sk^9 oo» ^ka* Rofvveid. cap. 43. pag. 738. 

Cap. 52. De Beato Pojidonio . .c^jo^iaaaa Ji^a^ ^x fol. 32. a terg. Init. 
U^/Z ^jot^fioad |a-^ \\o ^9 ^S^.20 Rofvveid. cap. 77. pag. 7(5*0. 

Cap. 53. DeCronio Pbcenice . v>£u.Ja& ^j oof a»a A jo^ ^x fol. 33. Init. 

ir^*sa^ looi |^««.A9 )Zi.3oZ oJiQA.9 I^^^b ^j» \£DQ.±\t>& ^i.9 va._j/ Rolvveid. 
cap. 8p. pag. 7^5. 

Cap. 54. Dz^acebo claudo . f#*^» ^a^X- ^x fol. 33. Initium. "^x 

)o>^^x* ^x\ ^9 a»^^o^ Jjoj9 ^*9 o^^i^^ Rofvveid. cap. po. p. 7^. Syria- 

cum autcm Caput complectitur Capita po. pi. 5)3. P4- & py. Rofvveid i . C p. yy. De iJ^/c Salomone . ^&aa\*, |i^o^^x fol. 34. a terg. Initium . 
Aaaoii/ ^u-Z* ^^9/9 Ji^) ) t 4^Zj ai^jj^ In Antinoo ci'vitnte Tbebaidis , y//*- 
///(?/• ^////^j *verfatus . Rolvveid. c. p<y. p. 7(5*7. ubi tamen pro /r/r/r/J quatuor , pcr- 
pcnvin legitur , Quadraginta annos . 

Cap. ytf. \ 

4 CODICES MSS. CUALDAICI SIVE SYRIACI . «r 3 

Cap. jtf. De Dorotheo Presbytero . Jaaaa u»oJloioj ^ fol. 34. a terg. 
Initiam . Joo* A*/ )***» |)lo»o» Rofy veid. cap. 97. pag. 7*7. 

Cap. 57. Z)* Z)/W* . voia^a**) *\x fol. 3?. Initium . ^A^arja** Jjoi 

^M~opo* ^^X*/ ^ Rofvveid. cap. 5)8. pag. 767. 

Cap. 58. jD<r 5r<iro Capitone . ^+sm Ja^o^^x fol. 3?. Initium. "\x 
^$*&o *)ooi«jtt\* Jjoi K m.% tM^ Rofvveid. cap. .pp. pag. 767. 

- Cap. yp. De Monacho lapfo . \&j> t ~ U++* "\x fol. 35:. Aim. > \^- 

yu? fc*ju»* Jj-l2»a^ ^\oi exi^ Rofvveid. cap. 100. pag. 767. 

Cap. do. De Beato Ephram Diacono Edcjftn* Ecclefit y+&i U^*£ ^— - ^ 
uoiWf U»Xy (u»am fol. 3j. Jnit, JjJ*ffi |Zc^/ ^ s»^l Rof v. c. 101. p. 7(5*7* 

Cap. (5" 1. £)* Innocent io Presbytero . J**.*** v^oa^iiaai^ ^X 1. 35. a terg. 

laitium . }v&a oua^iAai*/ l-»^a^> ^»» ^Xj ^x Rofv. cap. 103. pag. 7tf8. 

Cap. (T2. Zfc Beato Elpidio . ^omiA^ 1ia*£ ^— ^ fol. 3<*' Initium. 
«***;*}£*» y**o> }"^ma Rofvveid. cap. 106. pag, 7$$. 

Cap. *3. De Beato EuBathio . sx*<x+L\fr*p{ Jiko^ ^ fol. 3^- a terg. Init. 
«N^ja& A \*/j s*ota~/ ^o^ll^itoo/ Rofvveid. cap. 108. pag. ?6 p. 

* Csp. 04. Z)<r Beato Sifinio . atea*^**-^ jloo^ ^ fol. 3<£- a terg. Initium . 
U«»£i Jjo>\ ^j q»\ Rofvveid. ca # p/ iop. pag. 7(5p. 

Cap. tf 5 '. Z)* ika/fl Gaddana PaUflino . Jja^a^si Jj*^ U^*4 ^^ fol* 3^* a terg. Initium . J^-u^^a t - J^» &^' Rofvveid. cap. no. pag. 770 
Cap. tf<f. De Beato Ella I U%. J**«4 ^_x fol. 3tf; a terg. Initium . 

Joe* wofo^/ JU***»* +** Ui Rolvveid. cap. in. pag. 770. 

Cap. 67. De Sabbatio (eculari de ^Jericho . <w +A ^ac> jLtaa^. ^ Wa° ^X 

fol. 3<J. a terg. Init. J.:»\^ ^ t ~ )r^^^ /001 A — J Rcivveia. cap. 112. pag. 770 Cap. ct, De Beato Serapione Sindonita . omo*£b* ^a^atis U=>*£ ^^ f°l« 38. 

Initium , ^a^ Joo» optu.j r baa£ Jooj A»/^»> cJol Rofvyeid, cap. £3. 84. 
***• P a g- 7<?*- 7^' 

Cap. tfp. R^j pmclarc gefU eujufdam NLonacki : f m ^ ^^^«» Script 0- 
*e "vtrfabc.tur . lu*A&*» ^01^^ Jildc^ )--/ v ^« ♦> > j^^.i* J^oy ^.x fol. 38. 
a terg. Initium . s.\+> Ll \± »7> |j./ t ^^ ^-^ )^>Vx> Rofy. cap. iji. 
& ultimo, pag. 782/AdnotatiQ Li&rarii ,"-fol. 3p. I— ^a |Io^^U-yJ o-io^^ 
J^^a t ^a cu.a^A,/j uM^fllsibi. l^ k .>^t Abfolute junt res gefU S-wctorum Pa- 
trim , y»^j Pal/adius in 'priorcL.ibro conf crip fit . 

II. Liber II. Palladii , hocce titulo jnferiptus , \a1~j*> \&1*±~*X vaol 

\y^\ Y±h&.?* ^h^%» ott^»Jlft>k» U«i^/j I/^/» biftoria , dr res gesla Pat turn j 

y^i Palladius in aluro Libro conferipfit. Ejus Capita xli. Videlicet. 

Cap. i, jD<? Maeario Monacho. Ji-.^/ ^a-jjoao ^X . ^Ix^ci fol.3p. Initium. 

^° a «r^\* . I^JqXi A*ot> taot«» |j v X^ W£^\^ ^ia^floj . J*.*a.o jaoa A «.n^o ^\ s»-X^a./ 

1^9«o o>\ ks2*&>.+ U ^do^ aalo Jil-A^/ Narravit nobis Macarius Presbyter , |J 

obfer-vajTi , tempore , quo EnchariHiam porrigebxit , /£ nun^uam Marco Exercita- 
tori Oblationem dcdijfe . Apud Rofvveid. Cap. 20. & 21. pag. 74P. 

Cap. 2. /)<: 5^r<? Euloaio 3 qui propter -Ciirittum miniftrabat cuidam mem- °*^^ /oo) w^od^oS Jjl^W #0^^ J****:* fol. 3p. Init. ujoal^iftJD ope*.** Ir^^lf |***A 

^ ^~X^^ Coronius Nitria Presbyter narra'vit mibi . Rofvveid. cap. 2 y. & 
a*, pag. 7$ 1. & fcqq. * Cap. 3. Z)^ quodam feculari Alexandrlno t JLi^asn/Ss. | A io — \xj uoiaJLl-y4 
*ol.4o. Init. UnixtoaX^ JooiU^ JLm^x Erat qttidam fecularis Alexandrians „ 

To/^. 1/2. 6 X 2 Cap. 4' i<r 4 TO M V S TERT IV S 

Cap 4. De Difcipulo cujufdam fen is in Scete . »~ Jauo* o»«^sa\Z* ou^ 

w§.*xiik>£* a 9 fol. 41. a terg. Init. v^^ajW fcMsoj ooj /^^^ Joo, poV t - Jcua 
Quidam fenex habitabat in deferto , quod Scete dicitur . 

Cap. 5. Z)r Difcipulo cujufdam fenis % qui fol us in cella fua habitabat , U~f* 

uok>9o^\a oi^\a^ foo» *£»&«** U'+~l mm \^ea> o)++*i.—\h fol. 42. a terg. Init. U- r -lo J*j 7 ^0 Jts\ya^*> U*Z& ^# sM.il *aj/ Nana™* quidam ex ft 
cens : Audi'vi a fantl Difcipulo cujufdam fenis eremicoloe . *m I^m f+±z*\Lf 1 ■>-. ! 
}**2k*2B fol. 43. Initium . w_!xaj> Joo, <&./ ^^^o J**^:* **» )*•**•* Joo, A — - 1 

U^+>* J&aoy o*\ Er<*/ quidem eremicola , y«/ maxime Hudebat in<veair€ fibi lo* 
cum folitarium . 

Cap. 7. /)* P*/ro , difcipulo cujufdam fenis . « — »t J*** — \Z J»4>&J Ja^ji 
I^Jxb ^io fol. 43. Initium . Ji*w» J*-.:»\Z ©>^ loo, ^/> t - Jcn» Joo, **/ JE^* 
quidam fenex 9 qui habebat prceslantem difcipulum . 

Cap. 8. De <*//0 difcipulo cujufdam fenis . j&J* x *> r ~>\*v~l )++*£±X> \\~*\ 
fol. 43. a terg. Init. lz>* t ~ J-sxto* oi t **i\Z ^x ^j^ jZo^jji Jb>i-o foo, Quidam 

difcipulus cujufdam magni fenis afiquando fuit bello fornicationis laceffttus . 

Cap. p. De Aurelio . a»a A \W ^x fol. 43. a terg. Initium . &*o'ot %•+* 
*a»*Vjo/ opaAj ^>\^ioJ^ **. |f-a^^ saoi N01;/ rurfus *virum quemdam Hiero- 
folymis , cut nomen Aurelius . 

Cap. 10. De Abbate Mofe Indo ex latronibus . ^ao J«o»jo, J*.a:* }^ ^X 

U.^~a>\ fol. 43. a terg. Initiym . )oo, o*A-/j U.aa>opa** *~ J^^^.* Joo, kJl 

)«o+joj ovxn^* Fuit quidam, Mofes nomine, Indus gencre . Rofvveid. cap. 22. 

P a g- 74JP- u bi q u * Syriace JW#,r dicitur , is JEthiops adpellatur : & pro 7 j. 
difcipulis , Syriace perhibetur difcipulos 70. reliquiffe , 

Cap. 11. De Abbate Pior 9 ia^a J^/ \x fol. 44. a terg, Initium , Jo*, JCu/ 
i<uft 1°* <****,* : t ^ U* t fi ^t Rofvveid. cap, 87. pag. 7^4. 

Cap. i2 # De Abbate Mofe Libvco . L^a\ 1-aio l^/ "\x fol. 44. a tergo • HaA? /ii/^o|A.oio loo, o»xa> » m I^xjo v^oi ^.j |ooi Rofvveid cap. 88. p. 7^5:. 

Cap. 13. De quodam praflante Anacboreta • J*a->V ♦*. iAAi^aft ^.X lol. 45. 
Initium . |W^^ r^*£) l^^i lioaai^j U^-i /oo, A-/ ♦*. Ji^a^o jF///r quidam pr&+ 
Hans Anacboreta > yir/ //» monte cum fumma continent ia *verfabatur , 

Cap. 14. De dvobus Patrjbus nudis . 000, ^*.*\*,5 )Laiz*l K +jL\\. f.4f. 
a terg. Initium . fi^if lia^ u^abd/ ^o* JLW» a»o^naci |— ,a/ ^d^ ji # / 
a^xia i-2k/j jj^ionX Venit a/iquando Abbas Macarius JEgyptius de Scete in mm* 
tern Nitri* , ad oblationem Abbatis Pambo f 

Cap. 15. De quodam Jene nudo , /oo, UiAmmi ^\x for. 4*. Initium . 
et<J* ^.x^ t a li^ t ia\ ai_ajj tA . JL^d^M- ^fe»io 000, ^fftttV Dicebant de quodam 
Anacboreta , qu^.d in dejertum egrejfus porfabat r vcHimentum fuum , 

Cap. itf. De fene quodam nudo , qui pajcebat cum besliis . U^i^ ♦*• jt>* ^.X 
jUl+~ ^ loo, ixi'j fol. 4<5". Initium , | AtA ^.^ Za\ ^. JL/ jZ f / Venit /rater qui* 
dam ad Anacborctas 

Cap. 17. De <i//0 quodam ex Sanflis . Jk^^fl ^ |j^/ ^j/ ^x fol. 47. Ini- 
tium . m^m |^ |M««l»9 |Zo.a tt _nijo A aJl woA L/» Jo, i^^to^o^j/ |oo,|k^*io* 

Narrabat Jenex quidam , ^«i ^////j Epifcopatu cujufdam prbis in A*.gyptofiftus efi . 

Cap. 18. De quodam Anacboreta, qui ber bis vefftbatur ad Jordan em . \.± 
*H* \X )^xto\ |oo, ixi) t - U t -— fol. 47. a terg. Initium # **. U t 
»• ^X f^xtoX /oo, I^Jkf Anacboreta quidam wfcebatur herbis ad*forclancm* 

Cap. 1^. 
CODICES MSS. CHALDA1CI S1VE SYR1AC1 . i<yj 

^ Cap. ip. De quadam fanfta Virgine . /A** t .o f»~ JK^oAo> ^^ fol. 47. a t. 
Initium . 1*^**% }~»oJ<=*- ug«*afl»b Ja»o» J^-L«© ^1^ oooj ^£m7 Pergebant alt" 
quando fenes pr a si antes Scetes per viam defer* i . 

Cap. 2o« Dc duobus fratribus adolefcentibus apud M^carium . \Z*l 
vfloa-^Aio Z* — \% I — M"»Vfc"g»l fol. 47. a terg. Init. ^»uiAia2> Jaf Joo**^-. *>7 
•A>ft*f.AiQ J^/* oj^AioXl ^aja w^ v*\u/j Dicebat A&bas Bytinius . Narrtrvit ml 
hi a/i quando * Dtfcipulus Ah bat is Ml Cap, 21, De Abbate Bejfarione . ^<w.ux»^ J:*f ^^ fol. 48. Init. ^x&a:* 
-*_«.o ot«»^o) yft^ft^ l^h uoio^Jl^aXl ooo) Nana bant difcipuli Abb at is Befi farionis converfationem & *vitam ejufdi... . 

Cap. 22. Nar ratio de quo dam San ft , aui r oirtutibus no'vem erat pradi- 
tits . oiZ>A*m Vi*l» Ja.Z»*.o ^ ♦-.j/Aa^wZ fol. 4p.Jnitium . )Zoi^/ oooi ^ao7 
l^i JpooXa /001 Q&Sh »~ l~! ^&* Dicebant Patres de quodam fratre , gui in 
tnagno Coenobio degebat , 

Cap. 23. Dc Beata Marina, Jjl»>1* |A*i:W ^x fol. 50. Initium. kj IZio — Xj )Z^ o*\ Joo» k+lo . |^ A > |oot_J» t*,o Jxi^X p ♦- J^s^ ©o» Era/ '«/- 
dam fecularis , qui 'volebat Monacbus fieri : habebat autem unicamfiliam parv- 

ulam . Exftat apud Rofvveidum in Vitis Fatrum Lib, i. pag. 3^3. Auftore > ut 

ibi dicitur, incerto. \ ip, 24, Narratio cujufdam fenis de cuslodi* mentis • ^*-2»-**»ib )&*^*Z 
ZVcxlsj ^x L*_o» fol. ci. Initium . lJk*\fi;> loot ta&*'» «... l^eo Jooi A«? /« * * e f^tribus , jw/ /'// Monaflerio degebant inter Per/as . I-I*./ ^^ 
J-.a»*a& — ..^ )***-:* 0001 q+iMfrS* fol. ci. Initium . U\a&* ^^o M !♦- |&*\*»Z 

v^ AX^a Jj»Zo«o Ja~ Nar ratio , cariffimi, dolor is prof eftuf que plena' * occurrit mibi . 

Cap. 2<5". De quadam Virgine % qu<t in religiojis operibus fenuerat . J&*x*.Z 

K^v. ti\^99 T«^o^ JS^|x»j J t *. jA\o&2t> fol. 52. Initium . ^ uk.j/ /ooj Ix^a^o' 

J*- 4 *^ Z001 Ja*a.oo /^ |^\o^ /005 ^ A /j . po7o l^-loj Narrabat qui dam fenex , <//• rr^J , ^// i;/>^(? quadam , 5-0* i» <i/i//./\f procejprat , 

Cap. 27. Narrationes de iis , y»/ fx rrf//x operibus exciderunt propter fu~ 
perbiam & ambit ionem f Be primum de Stepbano , qui in turpem intemperantiam 
lapfus esl . )£o»«*-o Jio^a*- **a ),*>Z |Vm» ►» oJ^abt ^\*/ ^^ J^^i^Z 
PmH /Zoi^fiL^ )ooi ^-.aj* M&&W ^^? fol. 53. a terg. Initium . c — *> uj/ 
fjfat$iaftj foot o^xu^j uto^^^Qxto^ Jooi Ac-*/ Rofvveidus cap. py. pag. 7<?<. indicat, 
Stephanum hunc fuiffe lapfum ; ? non tamen hiftoriam ejus retert . Idem dicen- 
dum de Eucarpo , cap. feq. 
'" Cap. 28. De Rucartio . iMtaua] ^x fol. <a. a terp. Ink. La^iaab^oZ looi 
>c Jooj opoAj va^/ £r<i/ item in defer to qui dam , nomine Eucarpus . 
Cap. 2 p. Narrationes de iis , y*i lapjt quidem funt , /Jt/ ptenitentiam eg 
runt : o* primum de Diacono quodam celebri , qui degebat in Ccenobio in JEgypu 
& per poenitentiam ejus flwvius afandit ; hoc eft , exundavit . J&*xl*I v=> 

Jo**** ^ |lAiOAi6 ^ \.% ^ A |i0^jQ . )l*£X^-A +* 2fc (X-JQAO O^&Jf ^ +\*l* 

hop ^o_\xa etZa^^Ark) ^-i.^a^ « A ^ai*.jD^ I001 i^ox'9 fol. cc. Initium . »~ L»/ z 
^©./o t ^^ |L.aft>,^.\ ^J^Ja, Quidam fr 

fenem, dicens . M 30. De prxflante Epifcopo , qui in fornicatienem lap/us eft ; quern 
culcaffet , *veniam obtinuit . om»)o . |JU*jja \ai> JVjN^o ^30x1^-^ ^a^-A,Jo i^a^x fol. c j. a terg. Initium . ♦_ *. |aoAfio*^a/ /001 K—*/ 
tea T0MVSTERT1VS 
f t i> jr\ Fuit quid urn Epifcopus cujufdam c'rvitatis • 
Cap. 31. De Fratre s qui degebat juxta Abbatem Pxmenem : qui&<veni4m 

ifequutus cH . ta_d&*7 <*X *&/* . ^od Jd/> o^^a. J~/ ^X fol. $f. a ^ Id/ Joo, )Z/ t a jQ»; 

^j JFgypti *ventt. 

Cap. 32. Z)* ir^/rr quodam , qui a Fide deficit propter filiam Sac cr dot is Ida* 
lorum . Ji^ooay o,U^ ^.$00 *&aj «*• UJ \~u fol. y J. a terg. Initium , ^d*d Joo* 

^X JloAjit |d*x» Quidam Frater be Ho fornicationis aliquando fait impu* 
gnat us f 

Cap. 33. De quodam fene in Sctte . wg>*ditoldo ^ J^i* \d. fol. 56. Ini- 
tium f w£^jxa>|d ♦-, foot &*/ Fif/7 qridam in Scete . 

Cap. 34. De meretrice , y#*/0 con*vertit Serapion . oi**i\l> u'ei Jjkuj ^Vd. 
^aiiao f. y tf. a terg. Init. ^s^x* id/ ^>i^ llj Venit aliquando Abbas Serapion . 

Cap. 3 j. £)<? mere trice , yz/^/w Hypodiaconus eject t ex Ecclejia . J&-JJ \x 
)Z t d. ^2» |jA«tad c?>;^» w'of fol. jtf. a terg. Initium . A«/t , t ~ |^m Joo, #_so7 
J»~ J&*4i Joo* Dicebat quidam fenex . J»»/> tjuiedam meretrix . 

Cap. 3<5\ JD< Ablate Apollo , £«/ /« &*/* 4 c g e b<*t . 001 *\*/ W ^£*> 

stta.^4.AA»|d; fol. 57. Initium . *\s±l W V-£* 0001 ^»*7 Dice bant de Abba* 

tt Apollo . • 

Cap. 37. DeCofma, qui in] monte Sinai degebat . wujas *v£.^» Jaojod^X 
fol. j 7. Initium . o£k *a» # /o j.*£»\ ^J--*.*^ !«./ Frater quidam interroga*oit fe« 
nem quemdam , dicens . 

Cap. 38. D* Abbate Macario , qui fornication is c alumni am paffus eft . ^\ 

jZa*j|d tos .dl/» vfloo^xijol — d/ fol. 77. Initium . ta>a««^* Jd/ Jo3| >.\Aa:*>' iN/rf/*- 
r<a^/ Abbas M icartus , 

Cap. 35). Z)* //j , ji«/ Vijiones <vlderunt : & primum de quodam fene , qui 
per fimplicitaum diccfrat , Melcbifedec ejfe filium Dei . |ax» \^ . JmJ*. t»-'*J*A> 
)o^y 001 o**d vA»|Aa\m)»oi **>7 eilogfr*A&d» t — *. fol. 57. a terg. Initium. 
U±~l |dx» "\X wxAW ^l^jf |d/ fl^/z/>/ ^4^^ narra-vit de alio Jine , 

Cap. 4q. De Abbate Macario jEgyptiQ , Difcipulo San fit A^tonii . \.X 
**>o.«j*$u/ u^o> ot^iaXi l#v° ^^jxwq Id/ fol. c8. Initium , va^s^. •>» |d/ 
V*\ Abbas Macarius degebat folitarius in defe 
Cap. 41, De Abbate Macario, junior e 9 Difc 
Ufa^Att |d) j oir— -.^a\I fia^i atoa-.^A^ |d/ fol. yp, a terg. Initium . 0001 ^vo't 
|jJaXAA> |d/ \,X Dicebant de Abbate Sil'vano . Adnotatio Librarii, fol.Vo. a t. 

tdAm U-&»** Vx yA> Explicit fecunda Ears Paradiftx autbore* Sanfio Palladio . 
Orate fratres propter Dominum neHrum pro peccatore , qui exaravit • 

III. Vit£ Patrum, Capitibus triginta comprchenfa? , authore tiieronymo . 
tfiDft2o*Jrt*U ^^^p? U«»d/t )A^J^Zf IdAa ^oZ AducI Rofweidum Liber hie pag. 448. nfi 1 =>xiaio fa+% t J*±fA v oZJ,io n g^^|j ? UjU^ld v co*\a ? |jwa\d J'd)> 00, lov^v. 00, f ;_=,*> fal*vos fit 
talis 'venire. Rofvveii. pag. 448. 

2. Res gctt* S. G fobannis Inclufi \ Prophet ceTt • • ^*^ ^, a# ww tqJ. j i. a terg, Initiuni. ^1 — ^ CODICES MSS. CHALDAIC1 S1VE SYRIACI 167 

^i* *}*to Jictag^ o»M e**\» cU**~A^ ^*aoi Vidi igitur in Lyci The- 
baidis jinibns Beatum & magnum °f oh annem . Rofvveid, pag. 44$. cap. 1. 

3. Res geJU Sanfli Hor Abbatis . io/ W !*••*» wojaJi^j ^oi f. 66. Init. 
W }a/ opo^j fo**Z Jj*-f t ~ JiA*^* ^oi ^v*** Vidimus etiam -virum alium ad- 
mirabilem, nomine Abbatem Hor . Rofvveid. pag. 4^7. cap, 1. 

4. Res gesl* Abbatis Amman . v aW I»h *»*<lu.,j fol. 66. a terg. Initium . 

^<*\ v ^o # sk^-ai^ Vidimus in Thebaide alium -virum , /rw»/** j4/»/w<«* , />♦*- 
*>-?/« m#/# mi Ilium Monachorum 9 qui Tabennenfes r vocantur . Rofvveid, p. 458. 
cap. 3 . 

J. De Abbate Aban . ^H^N ^o^-lw fol. tf<5\ Initium . U M ^? ^-»J~ 

&1 )oo, o>*.* ? Ui^Aa v oo,\a ^ foo, **** J**fr*j 00, Ja^ Vidimus & alium 

beatum > bonitate omncs homines pricce/ientem , Abanum nomine . Roiv. pag. 458. 
cap. 4. ubi dicitur Abbas Bono . 6. Res gefta Eratrum , qui in Oxyrincho ci-vitatc degebant . ]& — •> — ^~*jZ 

)&A» t :* ^d_ 3o*aJ tt x»a|->* l-J> .oov-^oyj fol. ($'7. Ink, vra=>oiaJax»aJI &l ^} jJL*U 

^4i*a ? jAoV L«. fkS+*a* Venimus autem & admagnam quandam ci'vitatem The* 
Iciidis , nomine Oxyrinchum . Rofvveid. pag. 45'p. cap. y. 

7. De Abbate Theone . yo)l J_»fc w^j fol. ^7. Initium . v^oZ ,14*. 
x o)Z op*** fiA^ w j; a jl ? y ./ /Ai^* ^ ^atef Jiao^ Ut~f *a/ Wrf/J»w O a///A» 

beatum non huge ab urie , ad earn partem , qu£ mi t tit ad eremum , nomine The- 
onem. Rofvveid. pag. qfp. cap. 6. 

8. De 4^.//* £//* . J-.^ W> woiaJj-jyj fol. ^7. a terg. Initium . ^j ja*j~ 
^4-^Zy ua^aa^:* u*ai*fc.j/> 1*2**^ J*!** fc«J a/ Vidimus & alium fenem 
in eremo ci-vitatis Antinoi , qu£ eH metropolis Tbebaidis . Rofvveid. pag. 471. 
cap. 12, 

p. De Abbate Apollo , & Ammon . y<iiebo a^oa/j u*ail«yj fol. <5>. a terg. 

oJ^OoJ-.^^ a»- la*:* Aaa/ foot <h^^9 i*+** )+z±<s* Ut~M ^oL %?* *H*f? 

Aas^o >a.iio sais ^o*a o!^f uol'/^^e^ ^^^aaaaoWf Vidimus & a Hum fe- Init. »f;» , /' ^<?/« Sal'vator nosier cum Maria V ^ofeph *venit . * r < 

ubi Apollonius vocatur . Item pag. 465. cap. 8. de Ammonc . 

"f^>fc ^ / t j. Iff % % (I _ . - *- , t x * " ///?; quuque Abb at em , Ape Hem 10. Dc Abbate Apellc . ^\a/ J^/j wwiJii^j fol. 72. Initium. ^j ^ — 1-*. 
^Ma/ |ooj oocla,) l^/ {y++>l \^xoL Vidimus autemali 2 4 
»0/w/7v . Rofvveid. in hift. Laufiaca Palladii , cap. cTo. pag. 75?. 

ti. Dealtero Apollo , C ^ ^ohanne Eremita . |ji,-/ o — ^«a/j w*e. — 4*yJ 
U» t ^o ^L«.d A $o fol. 73. Initium. taoZ ot*** *Mrf» JiZi^ [a^aa |j^/v2»oZ^^. 
®\cia/ -vidimus & alium fenem in regionc Acbor , nomine Apollo . Rofvveid. p. 
47*. cap. 15-. ubi A Apel/en Presbytero , Cir Johanne infenbitur . 

11 2. De Abbate Paphnutio , mercatore fptrituali . ab^Aififi Wj uojo-y 
k*~©> It.^jZ fol. 73. a terg. Initium . eipa-.x*» J^aoy sSi/ e^oZ ^— *j Kr -x+i~ 
i«uaa U^a^y Vidimus & locum habitations Beats Paphnutii , Rofvveid. pag. 

473. cap. f^, 

13- T>C BcatO EuloglO . v^a^b/ ] 

v^*\oJ oviQM i^V Uaaa U**./ ^oZ Vidimus *& alium fenem magnum , »o/»/- 
^ Eulogium . Rofvveid. pag. 472. cap. 14. 

~ "* IJidoro . Ji° t "M*-/ W? woiaJj^j fol. 75. Initium . ^J j^ui- 

«» «tt«i^^ o»d «o"Z Vidimus & apud Tkebaidem NLona- 

Herium i*8 T M V S TE RT I V S. 

Uerium Beati IJidori , Rofvveid. pag. 47J. cap. 17. 

1 j. Dc AJ>bate Diofcoro . vCDoiajcuooa^ uo,**~.j fol. 7 j f Initium. ^+9^+%— 
v^aoiaxiiaoa^ opojfc.5 uao*|^^zi d^ U^I |a*a-o Vidimus & alium Presbyterum in 
Tbebaide , nomine Diofcorum . Rofvveid, pag. 477. cap. 20, ~»j 1*. De At bate Coprete , & Beato Pater mutio . <4oo«&cu) J~_^fr s»o,a_».i~. 
viso^a^Qi^ia Ji2><x^*o fol. 75". a terg. Initium . U*»-o )#^<^ ^ •!*.*• ^? v=*oZ 

Joo, opa^f Vidimus etiam *virum fanHum , nomine Qopretem . Rofvveid. 
pag. 466. cap. 5). 

17* De Beat is Hoy , E/2/4, Paulo, & Anub xonfeffo.-e . i*l A*^» ^ooU.Uy.i 
Ji-jaao «aaJo a»a\aao | A \^/o 90/ fol. 78. Initium . 90/ J»—a? |a^q,.' ,Ji ^— :**:* 

J*»— **fi> yodi.^\L 000, ciX_^^ ^AAido a»a\a&o JL^Xa»/o Aliquando Abbas Hor % J-*i tr E/Q/>j , Paulus occurrerunt Jib} invicem , Rofvveid. pag. 46$. cap. xo. 
ubi infcribitur , dV Syro Abbate , tfaja , Paulo , tr Anuph . 

18. De Abbate Evagrio . oto-^ofj wo$oil~*j f. 78. a t. Init, 4b7a2>*Z ^u*- 
J*9>o J^opo h ^55^ vao-i^joji Vidimus etiam Jwagrium , t virumfapieutem & doHo- 
rem . Rofvveid. pag. 475^ cap, 27, 

jp f De Abiate Pityrione . N a*9a£.+& J^/> vo^JWi fol. 78. a terg. Init. 

♦- 1**i va>*b>&=* ^oZ ^i-.ju. Vidimus etiam in Tbebaide montem quemdam 
excelfum. Rofvveid. pag. 472. cap. 13. 

20, De Beat is Patribus . JiJ^a£ )L<*&1% ^oom-i-^j fol. 78. a terg. Ini- 
tium . ^y-* ifcaaf U ^ "i»io fU^-a* /Zo^f )j^| ^>/ ^—J ^«J~ Vidimus 
etiam complures alios Patres & Monacbos in tota JEgypto . 

21. jR.<\r g*/?tf Fratrum in Nitria . vce^guz** JuJ ^ *■ J*-^o 85^ W-->* 

fol. 7^). Initium . )\ll ubbo **&•&> <a/ ^j ^kl/ Venimus autem ad Nitria lo- 
cum . Rofvveid. pag. 477. cap. 2j. 22. De ;r/«(} Ammone . I**.* yxWj uojaJi^j fol. 79. a terg. Initium . 

\**J op**-? ♦- J*^ — «^ usoo^M.-^l4a U^K^p^ ^\ Joo, A_J £/•** *//>» /* Ni- 
tria , virquidam, nomine Ammon . Rofvveid. pag. 482. cap. 30. 

23. De altero Ammone in Nitriq . v^o*^^* U+—~l >*W W? wnn^imA 
fol. 80. Initium. ^Wopo** t - W »a/ g*L ^j Ay^i^ Vidimus autem & alium 
ibi Abbatem , nomine Ammon . Rofvveid. pag. 478. cap. 22. & Pallad. cap. 70. 

24. De Didymo . iooa_.:*o» — *» *oiaj.i'^j fol. 80. Initium . vaoi ^g^i* 
K£x>6.x>o r +y |oo» o>xa.) )^=s^ •a? Vidimus & *virum x Didymum nomine t Rolvveid. 
pag. 47P- c ap. 24.* 

2^. De Cronio . 0*0^.0* uoja-li^j fol. 80. Initium, <&/ iaojt^j^. i^jl. 

ooooja^xa Joo, of^o^ /UfJU>AMf JL^/ iii— 7 Vidimus & alium Monacborum patrem , 
nomine Qronium . Rofvveid. pag. 47^. cap. 25. 

2*. De tribus fratribus . JJ]~/ J^Z> ^-t? J ^- ^Q- Initium . ^y ^*JU* 
)L^.| J^\Z *a/ ^ol Vidimus ibi & tres fratres . 

27. De Pbilemone . ^att^XtS) uo,a_Ii^j fol. 80. Initium . t^oZ ^.j ^ujU 
***•&* k~*^*t* 1a^ — a +** )***A ^oZ Vidimus & ibi fanHum quemdam & *val- 
de humilem Pres'byterum . Rofvveid. p. 484. cap. p. ubi Piammon adpcllatur . 

28. De Jobanne . ^~«*% \xwxZiyi fol. 80. a terg. Initium . *a/ ^9 ^ # |«. 
afcAaaafia^.^ ©i — .^ ^a- opQ*^ |j,—/ li^a^.\ Vidimus ix ibi alium Seat urn % ^uhannem in eodem oppido Diolco . Rofvveid. pag. 484. cap. 33. 

2p. De Scraptone . ^2^* uoJo-Uyi fol. 80- a terg. Initium . ^9 ^ i-*^- 

|Z#*t ^.o>\a* fat y**&i — xo Joo, ok^om » — ^ Jaaaxi |jcx>.fioio/j jZ^Zi^ Vidimus 

& in regionibus Arjinoes Presbyterum quemdam 9 nomine Scrapionem , patrem omnium I 39 

it CODICES MSS. CHALDA1CI SIVE SYRIACI; id* 

omnium Coenobiorum . Rofvvcid. pag. 476". cap. 18. 

30. De Apollo junior e , Lcttore & Mar tyre . J*o*a Jie,xj *\bJi s>oiaJU-yi 
!>et-tt>o fol. 80. a terg, Initium . <a<*a«* uoiaJJtoSkO A*^ *a/ c*oZ ^v ^«*~^» 
Jiaaj 001 U*V* J*tf** t*~*a» Jasu?' Vidimus ctiam in loco , ubi Jofepbi horrea 
fuerant , in quibus frumentum collegit , famis tempore . Rofweid. pag. 476. 
cap.ip. ubi inicribitur <& Apollonio Monacbo& Martyre , & fubjungitur Mar. 
tyrium Phi lemon is Ch or aula . 

Adnotatio Librarii , fol. 81. {jA_\*-Z~o h +\2m jkub J&*-Ix*I v * "™ \ ^ 

!^*^A«o v oetZa\» -^* • |a— *.a Jioi^/ v oo*\a* U-~>J <k^ tfloaaa*JO*«JI -.I^&aio* 

^ ♦, \ v/ r. • .. • \ 1 • • . x/ A I ^ I X. * 

«A jNat )a^ m ) u^o(^^«o v*otft_2>«w ^uqs^mJNj }a*»_-<o ^00*^90 «*p.f^Q Jo*.^, -.*-x_* 

^•io/ ^0/ • ^^ JU»"© J*» \.*>o <&Zo&*'» ^a" \aio . oi t X* U~No M Expli-r 
,, ciunt narrationes dc.Viris atfcJetis & fortibus , lcript* a Hierouymo, una 
,, cum rebus pracclarc geftis omnium Sanftorum Patrum : quorum precibus , 
nccnon San&ar Dei genitricis Maria: , omniumque San&orum dimittantur 
debira & pcccata peccatoris , qui fcripfit , & iratrum , qui opem tulere , 
„ omniumque corum. , qui partem habuere , quique legunt & orantprome . 
,, Amen , Amen . 

IV. Liter Tertius Palladii , Apopbthegmata Santlorum Patrum . s&ol 

ji\iaLQ v£oa-.^Jia^ &\JU lici^^a «i*:*Jka }#*»* v o^!K U>«a*» ^oa* v **>9 ^W^at 

J.*-«».o /Zo^/j loi. 81. Capua xvi. 

1. De *vitanda homivum converfitionfy, deque Jihutio& habitat tone in ce/la. 

JjguXo:^ )Za A+.-0I0 JL-*X».o J*i.»Jjct ^do» U^OfX V\ . &4*>«£> fol. 81. Ink. 

Jo joyS^ L*\ \*\. : ^^\aa Joo» w>|o&«? »a k**+A*&i U^( Abbas Arfenius 

quum adhuc ejftt in Palatio , onryit ad Do mi nun , dicer, s • Cap i tula lxii. Hoc > 
& fequentia Capita canfcrcnda funt cum eo Libra , quern Roiv/eidus edi* 
dit, a pag. yyp. necnon cum Patrum Apophthegrnatibus , qua? Copelerius 
evulgavit Tom. 1. Monument. EccI, Grace , a pag. 338. 

2. De Jejunio 9 & continent ia , ceter'ifque Uboribus. \ — boo, ^_\* vaoZ 

Jp*^4 W*+>° /Zoj^Mo fol. 8 j. Initium . ^1,2 h/ "U 000, ^-J»l Dicelant d*. 
Abbate Paphnutio . Capitula a LXiil. ad cm. 

3. De Librorum UHione , £r lugi/ia noiluma , Cir mimHtrio Pfalmorum » 
CT continuis precibus . ^a^oJ^Io )Zo-^ a \^j Jio^o J-l^A — ay U^^o \k — ^> v^oi 
J^iJl^o/ /Za\*.o Ji'oopo* foJ. 87. a terg. /nitium . J^.a/ "\„^ 00.01 ^.*i*7 
aifl^aXiD» J^ao» ^t^looi^waAXi,* ulj/ lij ottaAia&W hlctba.it dc Abbate Atfcnio : 
nemo poterat fcirc confer fat ton em ejus. Capitula a civ. adexxix. 

4* Quomodo oporteat nos lugcre , & jempcr p'orare de peccatis nofitr/s ,\.X 

V-A^a x*oifr- \-L\. ^^.^Ij^—oo J.-ac*j* ^_\ io»i . 1a^a/> w'ci fol. 8p a terg. Initium . .daa/ )^J1 ^1^, ^ }-/ hater quidam interrogauit Abbatcm Ammon . 
Capitula a exxx. ad cli. 

y. De paupenate . JZ*.**a)*> ^c\> «^<>Z fol. po. a terg. Initium . oii^a # Z? 

u^Axtoj^ wiaoa^iaoW |2h/ ^jot JEgrotavit aliquando Abbas Arfenius in Scete * 

Capitula a clii. ad clxxvii. 6. De paticntia . }Ui^+Aoso \±* v^oZ fol. pi. Initium . Zo^^aJLaj? c-Aj/ 
y>Zi^/ l^l Pcrrexcrunt quidam ad A&batcm Agathonem • Capitula a clxxviii. 
ad ccxxxii. 

7. De obediential Deo exhilenda , & patribus , & fratrihus no fir is . ^X 

«•- op/ Zo \o Jo^-.S\. Za\* )ZoA\io^ a^o fol. p<5\ Initium : 
2i/>oi# — fM.^.^ ^m^i \x oooj -.^7 Dicebant de ^fobannc 
Tom. lit Y* «^ « 7 o TO M V S TERT1VS 

difcipulo Albatis Vault . Capitula a ccxxxiii. ad ccxlm. 

8. De adcurata eautela circa cogit at tones , -verba* & opera no&ra * ^^^ 

Jx£>.<*\ o*\ &•/ JLJ1* Jk\L Dice bat Abbas Pcemen • X«i /#*r &ww wW . Capi- 
tula a ccxliji. ad ccclxxxvi. 

5>. De Caritate , mifericordia , & bofpitalitate . )L&i**~&ao k* a ~ ^x ^ol 
l^ixoJa/j JI^&a* fol. 107. a t. Init. J&a\xu* M ^ »~ I^» !«oi ^a&-L. Sedebat 
quid-am* fcnex cum fratre in ceila . Capitula a ccclxxxvi. ai ccccxxxvn. 

ao. Dc Hum i /a ate , & quod feipfum qui* contemn at oportet , feque omnium 
minimum exislimct . »u^a ^ v»&«»A*>*o ^asj sj*j/ ^o_.*j»o JZ *cu .. .. ,aao ^\~ >» 
©^ oat v^AA^i fol. 112. a t. Init. fKl*\a» l*±±a sa^eaj W Jeoi i_*>7 Die*- 
tat Abbas Ifaac , Presbyter Ceilarum . Capitula a ccccxxxviii. ad dliii. 

11. De bello fpiritus fornicationis . JZo*jj» U~j J:*»a \^j va.oi fol. up. 
a terg. Initium . J*f—« ^o t *»\ JZoajj* JL*t<e ^a|a J001 Quidam Monacbusali* 
quando impugnabatur bello fomicationis . Capitula a dliv. aUDLXXXvni. 

12. jQ/W admit titur pcenitentia , & quomodo oporteat nos -veram penfoen- 
tiam exbibere . )y*M2> vaoA, — i» ^\ va *j }j:i«/*o . JU — ^*Z JLsuoAaT* v oj V*— X 
fol. 122. Initium .JJU*jy» |A^#£» «»./W •*# J-*J i)uo fratrcs -voluptatc fcr- 
nicat tones capti . Capitula a dlxxxix. ad dciv. 

13. De Patribus miraculorum patratoribus . JZ***! u'i^aa" JZo*^? ^.. — \ 

fol. 12^. a terg. Initium . \*l ^x \+^.+.xm,\z> \*b+-l »a» . a» A |x»<\m W |c©i *so c 
«flsa^y> Dicebat Abbas Sijbes . Qiium ejjem in Scete unacum Abbate Macario . 

Capitula a dcv. ad dcxix. 

14. De pneflantia inHituti Monaflici . )Za******* U^x* /*a e j* ©iZa£» V "\x 
fol. 125. a terg. Inirium . i~i*e»^ UoA« !•*» J/lI—o )Z<s^)a *«. Jsu* foot &*/ E™/ quidam fenex inter Patres , qui Di-vinas Vijiones -videbat . Capitula a dcxx. ad 
dcxxxv. 

I j. De SanHorum con-verfatione 9 qua -virtu turn omne genus fummatim do- 
ettur , per modu,n interrogattonis & reJpQttJiaata . koJ^^a wo::.o #)&_** vaoZ 

Initium*. **§o* fts-****. [%Jb mI %HJf io^U ca^s/ iLo>2i.l ^o ^il Duo Pa- 
tres Deu>n rogarUfit , ut Jibi oRcndcret , ad qua m menfuram pcr-veniffcnt . Capi- 
tula ccclxxvi. fol. 150. a terg. ubi haec Adnotatio . |a2^ o. ^ fa. \mhmf iaioi 
^a*$ikij A^Z> Ijos flo^tS^ |i-^a» Heic cxpLciunt mille numtri ( id eft , Ca^> 
pitufa )* in hac tenia Parte Palladii . Ibidem iequuntur alia Capitula, a x. 
ad 154 \6. Alia Fratrum interrogationes 3 & fenum rtfponfioncs . ll-h W«-^» ^a oF 
l~.sn* Jia^c^^a ujaao fol. 1 61. a terg. Initium . ~>»Z j — I*./ . ^i—a©"/ I-**/ .•oiaafc/ t i«\ I#.^ fc )Z t ~ Ji.^^^ v*-^ Ajuntfratrcs : pratres duo , flii cujufdam mcr~ 
catoris , defuntio patre , &c. Capitula 125. 1 7. Hisloria cujufdam Monacbi Antioehcni . jL**9 . k»~x±+i U*~l U»^f — ^ 
uojo'^o^ j^auo |*j^d/ *~ f°'- , 7^ )e Hanc Hiltoriam in alio Codicc a ie rc- 
pertam Jignificat Collector hujus Voluminis . 

Adnotatio Librarii , fol. ijp. .o^-.X- *.Lo yOcw*yj> L^^^^JSoxx^ ^ T ^*» U A# llc iZeip/* l^*fi& l^j^a Jjo» oot li.fiiia'o »|^j^« )io|oi\* t W Jaaa* *a? ^^ CODICES MSS. CHALDAIQ S1VE SYRIACI. t 7 i JSa* V *W .&Loi+.h "\a " Explicit Liber de rebus : pr#clare geftis San&orum Pa- 
„ trum \ Afcetarum > & Eremitarum , unacum coniiliis & adhortationibus 
„ eorum , & interrogationibus atque refponfionibus , quas ad invicem ha- 
„ buerunt: qua: quidem partim flint a nobis feparatim ordinate & fcripta? y M prout ordo poftulat ; partim in ordinem fub certis titulis ac numeris , cla-. 
3 , ritatis cauffa , reda&a: . Dicitur autcm hie Liber Paradilus San&orum Pa- 
9i trum : quorum precibus veniam confequatur peccator Librarius , & ira- 
tres qui opem tulere , & le&orcs & auditqres , qui orant pro omnibus, 


qui partem habucre , Amen . 94 

Subjungitur ejufdem Librarii altera Adnotatio , in qua nomen fuum ex 
primit . Sed hanc ad calcem hujus Cadicis exhibebimus , 

V. DoHrlna , & Adhortationes Patru?n de InHituto MonaHico . Jla- 
)U+i+» f*a*» ^x U*$-^ fLoi^h )U uZ"*aoo Et primum quidem Do&rina , ik 

Adhortatio Abbatis lfaia?, qui fait & pueror urn educator atquc magifter , & 
fenum dire&or . JL*^J^9 ))>Lo J-u.:**:* U^**l W? )U*±U*ao }Uis»\x> k4*>*a 
j^Jttj |i\^Aioo fol. i7p/a terg. Sunt autem Capita xx. quorum Primum , de 
recSa vivendi forma, & de fide perfecta . Initium . <ay'i *j — aa-e**^ y>*~- v 
Initium . ^a^ *a wl~/ Ul »W U*>** . ^<* «;»./ «^*~* ♦a }j2ua*2* +as±*L 
*^\j K'^aito^ uk Ul teal Tertium fol. i8i.aterg.de lis , qua? vidit , audi- 
vitque apud Senes . Init . ^_*\oi wl~J . l*Za> **f Ij^-o A-xi**} ^.\J ^»&» 
j^lco *+. &XiaJjK> *-j-!-* Quartum f. 183. a terg. Quomodo oporteat fratres 
fecum invicem habitare . Initium. fo*.!** «a_X v «Pa- ^3._J\ v O f JKl_-XJ* ;-«^ vl Iff* ^x .ooou IU^> |ac--aj I^Jl'Joov^ fa Quintumf. 184. a tergo, da 
humilitate . Initium. oJ„-» A ^/*liaaLAat» . U*a*t&*> t**bJ U* .lUn+me ^.£**> 
<hasu ^.j/ v2iai>^A> Sextum ibid . Bracepta ad eos , qui Mundo abrenunciant • 

Initium . yA&j &&ot*o )x\\ ^» &cl~>U y^ • iaa\^ ^0 ^n^i&sa'y ^ot^ U^oaM 

Septimum , foJ. 185. Prarcepta & monita ad Fratres , qui fecum habitant, 
Initium. voaX totaau-2ki9 ^X&*9 ^.W ,<*£** ^t*>t'» >*■»<* J-~M fiorolo K-fiaa 
O&avum 3 foJ. i^y. "a tergo , cle pura mente . Initium . \^j . J*a> Uoo» ^^>» 
wl. / ^Xjiy ^9 Jj/ Nonum , fol. 1 8<f. de ordine fratrum Novitiorum . Init. 

mum, fol. i»8.de converfatione qorum ,qui in cellis habitant.. Init. ^fc>2*. 
Ji-.io|^ i*h*l^JbiJ v / .|J6^Jjsa ^^1 ? ^oioJjjZifi- Unuecimum , fol. 1.91. 
Prrccepta ad eos , qui volunt fimul habitare . Init. yjuoij Mao U-fl^a ^^o 

i-iojla /nl^ ^x v oAo/ e^ooo' J.fH^ ^ yopoxjii^aj ^x^j Duodcci- 
:» -__, foJ. 15)3. a terg. Ad Petrum fuum difcipulum. Initium. )r^a Z«\9 
Jo>\Jl sk^Vj W 1^-'^ lAaaJ^lj ^^ A T a^a9 Jja.W . oi ? -.aa^i Tertium decimum 
fol. 201. a tcrg> dc iis, qui volunt mutuam pacein habere, quos oportet 
caute obfervare , queis fcfe adjungant fociis . Init. /oopa\ ^X-1^9 ^^01 ^^ 

^ _^),j> u*6| . .oc* — \ x^*^ 9 N? J °^ ^^-^^ <f<**S*12> yoio-.^» }^i \xk*~* 

)U^*o)U*2>+\±* K\l+ . |J!^Aa\ «^fika^i\ Dccimum quartum, fol. 203. 
a terg. de poenitentia/ ad Abbatem Petrum. Init. }^/ ©►M-^-? U<^ ~*L ^>&** 
jiaaJ^Z u 01 Jjl*9 . l^H o^^\|--A* • J^a Decimum quintum , fol. 207. de gaudia , 
quo fruitur anima , qua:f<jipfam Deofubjicere conatur . Initium . f!o t ~ \.^5a 

Decimum iextum , fol. 210. a terg. da ramis nequiti*. Init. be — loo ^ — & 

Tom. UL Y 2 Jl 
t?» T0MVSTERT1VS 

|a^ <*6»o*v<7 )i*6 Ujj^ ^#jj Mmaa* oUaaJa, \.£ad . )L**±2>% Decimum fepti- 

muftij fol* 213. dc caftarum operatiOnum perfe&ione • Init. flo^aa*** ^£*:» 
)o»\a ^ojlom) uoi Ui«^ J*.iaj )lJ\*Z-l . i&-Ioi )*cfeo)» Decimum o&avum , fol. 214* a terg. de impaffibilitate . Init. )Z»j6k_+*» UitU* . JjL^aA^JI \,fcoo )&\&-oo **/ Decimum nonurn , fol. 217. de peffediooc . Init* fL<xjk\xx*xi ^.&*> 
l****L&3o*9 ^'01 o n !Ai3^a\ o+Sk^i^Li Vigefimum, fol. 221. de cogitationibus , 

O ■ * * TT • • a % ft v fl W & opcratione . Initium . J*ao+o Jjo^/ ^ao^a ^*>fl . U\aa 8 J^I^a*. ^|>:» 
}2<UhLqbd/ uojoW Adnotatio , fol. 224. A*1j&i*> UW W U«?o» JI\xl* n>->*- 

«Sk£o&A»/» ^a \^o v^ a JN» )*£»* ^^ JM J***? ^a Explicit pars 'Sermonis SatiBi 
Patris ijaiae . Qui legerit > oret pro peccatore > qui fcripfit $ if pro omnibus , qui 

partem hatuere . 

VI. E'vagrii Al&atis Sermones xxlv* aa*;^©/ W J*** 42 ? )L**<lv** )Ui&\2* fol. 214* Sermo i. Apophthegmata . Initium. J — ia\a* e5*A — J )*Ui*g*».«fra 
]»»***» Sermo 11* fol. 224. a terg. de o&o cogitationibus , Capita 8. Init. 'V-X 

Ua+*z Sermo in. fol. 225:. Item de odlo cogitationibus, Capita 21. Initium . 

U^o ^ sA.1zb.20* * Jb^> JX t aa » ja*Z*a«# l^-li^oi ^\o* > \ x va.oI Sermo iv. 

fol* 22tf. de blafphemia . Init. ^_\ «su.£*~9 oo* |a«» ^a-^j U . Jaya^ ^-fc^ 
jo^K ^Xf J-&»a,^_\ Sermo v. fol. 227. a terg. Ad Eulogium JMonachum » 

Initium » J_ J-.\aa2> ^oo^i-i-Xi jl*™*- U^+s*,^* ^a\J . J**** ^a*j^c\o/ la\ 

Jx> lu.o* Sermo VI* Ad fratres , qui fimul in Mon after io habitant . Initium . 

ItaCUkO jo^!iX* \*e*a\*> A— X-jq*. /o)^» UOtcZ»« . t Ar-.ia\' 1+++2* )»^*a/> l-^~l la— \ 

- • • + ^^ • * ♦ 

i^^^ ueiaaa-I^&a c--\a^ j^^a^q ^.a_A A y o,1oI;a Sermo vn. fol. 238. a terg. 

dfe Monaftico inftituto , & de filentio » quod obfervari debet , & quomodo 

comparetur . Initium . ; — **f . ^^£^^0* &+I90 ti^i U\± \.±* }U+*+i ^X 
iLtol \2*6oL li &*b .l^^biji^ Sermo vni. fol. 241 deiilentio. Init. )A\^>^ Ia\*. 
1*s*\oi2>o Isujx^k &J |iao$|jL6ia\ ±a*2 t U Sermo ix. fol. 241. a terg. de odo 
vitiis 1 Etprimum de vitio gula: . Init.A^Xj l**?fi . UZ^ l^i^L^\o\ \± 
I^^ca )iUi% Jft*> |i»i.a Zo&W U-* 2. De vitio fornicationis . Uqajjj 1a«* ^^. 
3. De amore pecuftia . la^a isxxJ* \.2k 4. De vitio ira: . |A^w$Ja^ X\ 5'. De 
vitio triftitia* . |j^ax$ U~ "\,\ (5*. De vitio acedia? . Jx*xi V^4M 1a^ \,X 7. De 
vitio inanis gloria?* Ja»ti» l^ara*,> U«» Vbc 8. De vitio £pcrbi« • U^V-X 
/iaioW i^i Sermo x. Parasneiisde lolitudine , fol. 244. a terg. Initium . ^\«/ 

Sermo xi. Pargnehs » fol. 14^, Init. )U£>pcbx><> )I^» A *..o jlaJjuod/ Sermo x 11* 
Para?nefis > ibid k Init. Uaj> o^i>oiaX l^i^ia* 0/ Jl^^^*" ^_ia A\^\ Sermo xm. foI% 24J. at. ad magiftros & difcipulos fc l t ±-j*\Lo U^i La.\> Init. w£**Ji:**o 
o^a^ll <h-_\ ^^^wio' : «oi iAioo/ a^j Sermo xiv. de modis , quibus pax Mo- 
naftica comparatur, fol". 245. a t. Init. )U**»\i++ .p*x»Aoo' >°*2» JaJ^j^x 
11-1^ |a-a.<w\ ^iio vo^_^.j ^ijk^jy oom/ Sermo xv. Parasnefis , fol' 246. Init. ^. N°' , ^^ i t a '^ iai -^ Wba«J-. yooi^a Sermo xvi. Parssnefis , fol. 246". a tergo . Initium . tj&os uAato ^s^o — \ ^ia*rj % j |>J — *, Sermo xvn. Queis rebus 
mens immergitur ^ & queis non ? fol. 24^. a terg. Initium . ^^W ^±ml*% 

Sermoxvin.Paraenefis , ibid. |^6yo»»«al J*wJ^.lako> )la««A^X . Jloi^Z^oo 
Sermo xix. Parenefis , fol. 247. »;/ J\|^» .^^b y — J JUiJLis* Sermo xx. Sentential > fol. 248. *uqbsu» i**^* o»i^ca ^.-i . v^^j^^©/ l^i> o>\^ vxsoa^ooj^^ 

opooiA Sermo xxi. de Cratione 3 fol. 24,9. UJ w*^ ly uLj/ ^ .)U\ \*>$ 


CODICES MSS. CHALDA1CI S1VE SYR1AC1 . 1 73 

hoKmX lias** Sermo xxn. Difcipuliad magiftrum interrogations , fol. 24$. 

a terg . «,. \u\a> Jxu*X JlLttX . )++za\L ZaX i^9 ^oy •«./ ua**^o/ Jb*/y c*X-.y 

Semu> xxm. fol, 250, Paraenefis ad Virgincm quamdam, fol. 250, JZoi-Uao 
w^a^jo |^i^att\ wop . «■-%../ . J&XoAa JUX» Sermo xxiv. de cujufvis generi* cogitationibus , Capita xxvi, <~*w*as> > \jay j^,*oJ~ \x u»^^o/ J*-*- ? I#^»^» JJLia* J*s*/e ^.*jk>x **oto&*/y fol. 25-1. Initium . ^ — ^a^Xj <^*/ '*-*?? \°*M*& 
Jo^y v»otoJj».o&AX Jb*a* Vide Tom. 1. Bibl. Orient, pag. tfio. ubiquid in 
unoquoque ex hifce xxvi. Capitibus ab Evagrio tra&etur , expofuimus . Ad- 
notatio Librarii , fol. 2jtf. ©jl©— isiX** ^ay )Aa*&A|&jaft y>X fJfsL^-a 
^»| ^oX dZaX. . tA»«»^of J=*J Iaa^p li^o^j Exp/iciunt Capita xxvi. una cum 
exigua parte ex Datlrina beati & e/ecli Abbatis Evagrii u cujus oratio nobif- 
cum Jit , Amen . Ceterurn opera omnia Evagrii apud Syros tribus Tomis com- 
prehendnntur , telle Ebedjefu Sobenfi in C italogo , his verbis . «p--x» u»*^o/ 

^Ja-. ja A.- XZ Evagrius compojuit tres Tomos . Vide Tom. 3. Bibl. Crient. 

pag. 45. & feq. 

VII. Ji. Antonii Abbatis adfratres Monacbos Epiftola . W.Lu^j JZ*^J v^oZ Uf^**+ )— / ZaX op* Lnk+h U* vao^ja^j/ fol. 2 ytf. Initium . ^«paXay t p ^ 
w_l/ ..9 Jjf *W . .^9 v ek:*w» <**iX*, JW M-l* «—*? Vide pra:cedentem 
Cod cxxni. fol. 241. atergo. 

VIII. S.Macarii JEgyptii Abhatis ,Sermones in. fol. 257. a tcrg. Sermo i. 
Par&nefis ad eos , qui feculo abrenanciantes , Anachoreticam difciplinam fu- 
fcipiunt, ut interiorem fuum hominem , qui templum Dei eft, caute cufto- diant , ^*** # ojj oooiy / t *aXo&X ^VW JaaXx ^o ^»j&~9Aooy ^X-f ZaXy jZaj*ZiA> 

JoO&sy 0}Xa..»0) a-*oo|9 j«e^^oot*j;.2*a> Initium . }«U*»9 JJW yO&al *a/y ^-£00 

Sermo 11.de internis animx affeclibus , ut pravis ccgitationibus expulfls pu- 

rior effe&a , Deo placere ftudeat . |asi9 l-^<^ UZm. ^x.9 ^~+*L> U — *>!*> 
A\^ ,/» 1_» |o>XU &~*J>% |#a.Aio oU^JI*.<w2> ia^s^ij fol. atfi. a terg. Init. 
JotXtf a i«L*aaX }^^ e^x'otXa.^ |fMd) ^ ^a Sermo in. de iis , qui ad yiam 
veritatis "accedunt ♦ qui nifi fort iter cum d«monibus decertent, viam illam 
ingredi ab'ipfis prohibentur. |U) I— iojl v >, rv » tf>A ao*9 ^X*/ \x )&Xl9h — v>|ao 
Uiojl oU_X ^Xjj ^o^X ^ Ji : jo-1.9 y^x ^rOdo'jl J^o^a^o )Ly+l*9 oom/j 
fol. a-tfj^ a,terg. Initium . Jk*9 J-ioJI a^^AiaX J^y V*.aoj "\a 

IX, Ejufdem S.Macarii^gyptii BpilloU x, fol". 2^5. a tcrg. Epiftola 1. 
)&+**** )li^Ji ibid. Initium. Jc*-!^-* woiaJj^ yOoi.X-iX ^A-^ o»a^xxao J — ^/ 

Epiftola 11. fol. 2*7.. a terg. Jo>XJi UJ b«* *k*+**> U*3*± Epiftola in. f. 2*7. wX^ioX yo'^io ^9A\9 wa.*io* vaj/ ji Epiftola iv. fol. 2*7. a terg. }*p» v » oX 
yjyiZA-j Jjn^y Epiftola v. fol, 2 (5*8. W^K AX-9 ^» JLmy A^\ Epiftola vi. ibid. 
Jlcia^^ ^^» ^aX/Iy yoAXl-^y \.^ Epiftola vn. fol. 2*8. a terg. u* J-pki 
Jo^Xy fia^^ Epiftola via. fol." atfp. y»Aadoy v -.-j/ AXi J*>oi Epiftola ix. fol. 2*p. 

a terg. |^ A ^-.^a*. u-1"**/ c^oA j Bpiftola x. fol. 271. 09019^0 o«^.^-xIZ/ uJ—/ 

Ejufdem S. Macarii de bello Damonum . 1^*9 oopfy ua***** U- t ^ eoj \) W 
♦aa/o . | tit "v^ "\a^<iX U.oA_aAa i.ioA-/k^o* fol. 271. a terg. Initium . o, — aU 
yolx^iJL" ij^xki^a "Va^X Joo> H U^^y Ejufdem de rat tone > f. 272. Init. 
Aj/ ^o^ o7 ^j/ ^Jfi* t a J . /la^y ^.Xy Vide qua? a nobis obfervata funt fu- 
pra de S. Macario .Sgyptio , Cod. CXXI. a fol. 77. 

X. S. Macarii Alexandrini > Sermones v, fol. 272. Sermo 1. de operibus 
Chriftianorum . )Iaj^a>«i,ay lo^«? ^^ ibid. Initium . }j*£.xto**. aX o^X \m% 

Sermo ir. ad eos , qui mundo abrenunciant , ut diligenter fibi cavcre de- 

beant * k7 4 T M V S TERTI V S 

beant . v o<**&j^ x o9oi»jj A^lau^f* K o<*\ Jlo°» |xk\^ — *> ^fl->^ f ,*^*/ la_X >Z*X> lilltja Sermo in, f. 277. a terg. |*uua^j ,^Ai©> o^£oaxu\ uo^-ifi Sermo iv. fol. 278. a*!***^* fol. 2^0. JlaW jl» C-^-^9 J— &aj yJ Ejufdem Epiitola ad Sanaimonialem 

quamdam fJ^^m^a J t ~ f*4»t JU\* JZ*^/ e>\±j fol. 280. Initium . J-W *** 
^Xio *W ua»f ^^» jj^i |*o>af*Vidc* fupra God. CXXI. a fol. p8. 

XI. 'Abraham Nephtareni Sermones vn. fol. 282. Scrmo 1. JUi&^oo sail 

Au/ U*U «**jlL* Scrmo 11. fol. 289. a terg. w/ ©"/ Aj/ %*i- Sermo in. f. 284. 
a tergo. y «*o*i\ # *o^ fc—ooi^x ^^Aa* Sermo iv. fol. 28 j. <»Zo — r »? J* 
^jlf y aaoWk JZ # ~ £»^x» Sermo v. fol. 28*. Jjo, I~-\x ? ateo^** Sermo vi. 
fbl/2%7. v ceM^it «a»/» **«*» ^«f Sermo vn. fol. 288, fr, — *ki 00, J t <^ 
Vide fupra Cod. CXXlf. a fol. 427. & Cod. CXXIII. a fol. 172, a tergo. 

XII. Amnion* Monachi & Epifcopi Oxyrincbi , ad Monacbos fui Cxnobii 
'Epiflol* xv. fol. 2po. Epiftola 1. ibidem, ujoa-uaao/ \»»* }**+<&* jZ»~<^/s*°Z 
ei«,« # a*L!~/ U\ x£»a.2i*axxzh L&aj laox\x»*a/o J«**-» Initium . \****? *-^" p»^a tc*x ;©o,9 ^, .. ^«— 5 - ~ r -,- -^ c . , . 

v ak^ ^l— >' Epiitola in. fol. 2f 1 L M*—^/ If 01 v ^— ^ ***Ja Epiitola iy. fol. 2.92. y^ |j / laJb-su UJ *v~* Epiftola v. f. 25)2. a terg. >£*a» V--»* />^ 
i^o>^ J^cwf |j I \.^* Epiftola vi. ibiaem . Jaaaa^o U^2> . y-*^? v.a*-^\ 
Epiftola vii. fol. 293. *c^Z/> ^XJB . >£*a». w*-^s*.^ Epiftola vn?. ibidem, 
^abk JW t&AJa . \j^? t«suZ*&L>bt Epiftola 4x*. fol. 2^7. a terg. jba\^» UJ ^»-* 
Ja\f Epiftola x. fol. 2$>4. JL^JI <»&:*£*» >b> <* Epiftola xi. fol. 2py. \,_a 
Jj.a.4^ 001 ^ao w-^\**$ \,*&o» Epiftola xii. fol. 25*5. a terg. Jl^ao" ^»»aa^a ^ t .q 
U Epiftola xiii. fol- \$G. ^^ *swj:»" ^1/ v / . <£*»* wauJtL* Fpiftpla xiv : 
ibid- w\.x>' jcx>.^2k |j^cxm ^^^y 00? aot a\ Jj«^iueb^) Epi'lola x.v. fol- 2.9,7, ^.U* 
;^2i*.a.io l-oj.^ ^axx^A. JW Vide "fupra Cod. CXXII apag. 278. 

XIII« ^ Ay/Zi Romani Poniificis Sermones in fol. 398. Sermo 1. ^ol 
^so9) UaaAa>.ft.d/ «^oaiSflocsj3Ba u^o J^-.»n^ (^^^^^io Jl-lao ibid, Initium )o^^.!^ 
|ha.» |o>^s \*ok+h ^a*o»^»" wojo»-^-1xj Jla^aA. ^a Sermo 11. <*X>J ^^? '^°^° 
v£Ba>%£oa£oa U^ t A9 fol. 300. a terg. Init. U^^^ a* l*T*> J*»*o>ao Ujf-^ Ser- 
mo in. fol. 3©$." a terg. o»a^i»a£»a U^rj> ^^ f&^U IppI^ Initium. ^-^ 
/^\}l fo^y Jju7 #-^^ Uj#.^ Tres Xyfti Pap* Sermons cdidit Jacobus Sal- 
vator Solanus in Biblioth. Pariftcn. Tom. v. p. 582. Sunt autcm a noftris di- 
verii , uti collatione fait a obfervavimus Tom. 1. BibK Orient, p. 5(Jo.Porro 
Roivveidus in Vitis Patrum , Prolegom, 4, pag, 24. ex S. Hieronymo Rufi^ 

num arguit , quod XyHi , Ji've Sexti Pytha^orai Pbihfophi opera lub Xylti 
Martyris nomine publicaverjt . Eadem Runni impoftura Syri quoque dece- 
pti , Sobenfis fcilicct in Catalogo , cap. 44. & compilator hu-jufce Libri , qui 

ificem operis iitius au» Aorem fackint, quod ad Sextum Philofophum omnino referendum eft . Vide 
obfervata a nobis Tom. 3. Bibl. Orient, pag. 48. 

XIV. GJoh.innis Daliathenjis , cognomen to Sanili Sab* , Sermones xii. fol. 308. 

Ibid. Init. <*=*\ ^j . Jlikiaia ^» opoas yayJy Scrmon.de diabolo fornicatio- 
nis, & dc variishujufmodi tentationum modis «&\~a*. ^.-^.o jLo^m Ja*j ^X 

J ♦-♦Jo U^os^o Ijoi Ia«.9 0|\^<iXk\y )xk>9aa ^^o . V*0|a Jj&a.A>J fol . 3 1 1 . l~*Of • U^> 

yxniic m^/ Ji w— ./ . ^\ wiw J~*a*. Sermo in. de fpiritu blafphemi# . J'jIa. \.x CODICES MSS. CHALDAIC1 S1VE SYRIAC1 . 17$ 
Sermo iv. de mundi abdicationc . £&W ^ j ^xio^ ^x fol. 312. Init. ^j t a 
*.i&j ^\ J*\x ^o» Ujqo^^x Sermo v. de'poenitentia . /Za^-Z V-X fol. 313. 

nit. )kz*±lca* \.\m» Isajy o, » a a Sermo vi. dc contemplations mentis in 

oeconomiam Domini .**> dZai^taaa* i^**>? J^Voi ^^ to ^ 313* a terg, * n * t- 
W J^> J**>o%* Ja** Sermo vi 1 . Epiftola" ejufdem decima norm . l-<*^ Jaa* o^j 
; M *x*X*Z» jZ^Jfol. 315. Init. Ity?if?'t*/ Sermo vi 11. altera ejufdem Epifto- 
la, fol/315. a terg. Init. W ©7 U'-ljl'j-^ — a ^ # ©» Sermo ix. altera ejufdem 
Epiftola , fol. 3itf. .oo^^j v»*~:*a* ^f» *--/ **»l Sermo x. de obeaicntia Vs. 

JZ<vOO»&a:»o )♦ =>Xa*, fol. 3ICT. Init. IfJJft-^ A Jda*A» r *** <x!X3aioj J-*oJ^ J 

Sermo xi. Regula fratrum novitiorum . J*o«*. l-i'~?» Jx»aa-^ lol. 317. a t. Init. 
Jaaj Jmaa^ oj'oi Sermoxn.de obfervatione Dominica:. JttA^^*** jZoia£sj ^X 
fol. 318. a terg. Initium . Jma^» J_^i J~*>a«» <&Xj • w^-.-!^- Vide fupra 
Cod. CXXV. a fol. 158. 
XV. Gregorii Monachi in infula Cypro , Sermones VI. <x~^.. 
tti^ tttoiAeua^* J***** tM^^f^? fol. 3 1 p. a terg. Sermo 1, Init, u<*'-:*lJ 
^oofa J~*jl*> w. ^io} Is.*** opai. \^oy ^ J .uli—^o wl/o Sermo n, 
Epiftola ad Theodorurn Monachum , fol, 326. Z*_\* Jl*<^J^**»»^^*<*^\* 
Ut*% utooio ? o)i Init. ll^Zm U^-** \+*» <^~J Sermo 111. ex Epiftola ad Ept- 
phanium ,*fol, 325). a»a*jjsua/ *Z<^j |U^ <*> Initium . 0/ Ja*^^*?^ wa_- 
}&**»> Sermo iv. ex altera Epiftola acl Epiphaniam , fol. 331. JZ; — -? )UW ^ 
*£oa.+ils±*.2j ia\> Initium . J.*.* % -o }2>a~y l^x^.^ «5a»\ **^*;? <^^? Sermo v. 
fol. 334. J>JJ*y IZaxW ^ oisDij . J*»-J **-~/ •*- Sermo vi. Fratrum inter- 
rogationcs , & Gregorii refpoufioncs , fol. 337. J — ^Jj-l*./ a-- — ^Ja* JiJ* — * 
)Za«;,*)f |j,^o) Vfc-ao vi»ei A i<i ^-^^^ Initium. ^ — *&>Z> «i*a ^-^^ .^pac i~~< 
J*\.^ Recoleobfervata a nobis de hujus Gregorii Akbatis opuiculis Tom. 1. 
Bibi. Orient, a p. 172. & fupra Cod. CXXIII. a fol. 1. 

XVL GfobannisTbebti , cognomen to Videnbis 9 Sermones : VI. fol. 338. a terg 
J-f}*. <ju.a«9 o»lai£L\>© ^&Jj»Ua» Jl-J^aoao Sermo 1. i\iraenefis ad Hefychium^. 
^aaAXtoooj *ia\j" iZai^ipo ibid. Initium . |_a^ J*»*»? J**«i«aj . ^-/ o*/ M ^t-* 
Wo»\ vo^^* Sermo u. de Oratione . U^ VsJfol. 342- Init. ^^^1 "\^oi tt cUiuf jcu.^ il^^ |Ia\.> Sermo in.. Cipitula varia , quod tribulatio aiquo ani- 

nio ferenda fit . JaJje^,*v*j? ^=»-.x»j v a^j . J^V^° t A -> ^*° *°^ 34 2 - a t, Init. 
K^oJaj^^^ fi t , vV |iaoj Scrino iv. Q-iod non oporteat de corporis infir- 
101. 344. a terg. initium . |#a.i:x cn_-x ^3^» j y. 

lud Domini , Beati pacifici . w J^is^. yoo» ■ '' ***«# } . vj-^c ja&7j woij Jn^aa v aa 

J^\a, fol. 345. a terg*. Init. ^ak-^ ^*a^ )>U •* ^a\ Zi t ^io fi<x^^ /^Xia\ Vi- 
de Tom. 3. Bibl. Orient, pig. 4f< XVII- S> Bafilii Magni Inflitutiones MonaHicce 9 per bat rum Interrogatio- 
ns 9 & Re 'fpon fa ejufdem CLXXXVI Titulus . U^-°^ *3>%a1&} l***> J-^/j li|ft-*» 
J«>i«so9 Jacxkao^a/ atoa^\ A aj{^ Interrogations Frairum m fAonacbowm ad SanHum 
Bajilium Ctjareae Epifccpum . fol. 34b. a terg. Initium . (A^* o^icuic^^iaa /o^^s. 
*^X oilac^^A JiOiJj^f ixtoj^ Vide fupra Cod. CX XII. a pag. 3 16. ubi Q^i*- 
fita Monachorum , & Refponla S. Bafilii funt numero ccclx. 

XVIII, Ejafdem S. bafilii Epifio/a adfratrem juum Gregorium Nvffinum ♦ 

U**x% ^Bo^icx^^^ \.oia*U ty«m* vfiooA^A^Ja Ja^^a) o»^«» jlt^J **oL fol. 37^- 

a terg. i 7 tf TOMVSTERTIVS 

a terg. Initium . JJ^gt-b*. ^jo&aVj ^>\J* )L**a*c± jl+zgjl **P& o»^i$oU| 
Agno*vi Epiftoltm tuam , 'velut qui pucros agnofeunt. Eft Epif'tola 1 1. Baiilii ad 
Gregoiium fratrcm in nova editione Farilicnfi anni 1730. Tom. 3. p. 70. 

XIX. Ejufdem S. B.afilii Capita parcenetica . JU9 weo*^***:* J***** o>\+* 
Jlcu^lpoj U*> fol. 382. Initium . fZa***** Jyo» J-90J — 2* JlaxoJS^ I^jl^q* JU ^-jo' 
)Aa^o»X ^.xiodXo Jib^AA «*\ J«*~4:*' Diverfa funt a Sermone Afcctico , qui 
cditus eft Tom. 2. edit. Fariiien. 1730. pag. 202, 

XX. Ejufdem S. Bafi/ii Capita afcttica, f. 383. a t. Init. U***\ <*^ vnyj 

}£u.ix»&a:» Refpondet Sermoni , cui titulus , de Afcetica difciflina , qttomoda 
Monachum ormri oporteat > edit. Pariften. 1730. Tom. 2. p. 211. Init, O^ortet 
Monachum in primis nihil in 'vita pojfidere , Rnrfus eum oportet , corporis folitu- 
din em a habitus mode Hi am , 'vocem moderatam , &c. 

XXI. S.^acobi Sarugcnjis y Batnarum Epifcopi , Epiflo/a de re Afcetica. 
v^ojjfc* k^ 2 *? J 2 **- 0130 *^ J*a^* vaoj^, ^i»4o \*++tx> JZ#^/ f. 384. a t. Init. 

Tom, 1. Bibl. Orient, p. ^04. num. tf. 

XXII. Ejufdem S. ^acobi Sarugenfis Epislo/a adjacobum Abbatem Mona- 

flcrii de Anima , quod Naphefciateiife dicitur . Jis^o© K2»©jaX f upo U^-Q* 0*^*9 Jjn_a&j9 ^acvxix- w*ao ia\ civ**.* IL'r^jt f. 387. Initium . /A.«» ,"«!>, ■ a A. .\ 

^ovu;i*^ wa^j A*o»o /o>^j J:»~9 0/ yia_A* t -.m Vide Tom. 1. Bibl. Orient. 
pag, 303. num.y. 

XXIII. Ejufdem $. ^acobi Sarugenfis Epiftolaad quemdam praMantem *vi- 

Jjo»}x>\X9 UJaSi Vide Tom. 1. Bibl. Orient, p.* 304, num. 7, 

XXIV. Philoxeni Mabugenfis ( hoc eft Xenaja* Epifcopi Hicrapolitari ) 

De eo , qui Sacerdotum intcrdittum r uo/unta,rie tranfgrcduur . oapn., . . i « xnasu— \.».a9 
Jjoio) |i.*^d^x oii^^.^ *^M oot \.\. s^a^^f. 3pi. a t. Init. JJ . s*Lml ot 
J<v^, ^B#-^h Vide Tom. 2. Bibl. Orient, p. 4<T. n. 23. Ubi obfervandum , 
ab arnanuenfi , hunc f hiloxenum Sanflum vocari , fie : u^. , ao ) *«» — c* *£o:vj^ra3a\^ 5tf^i M^r PbUoxeni . Quod argumento eft , Librarium e grege Syrorum Jacobitaruni fuiiTe . 

XXV. Ejufdem Philoxeni Epiflola ad Monachos Amidenfes . 
i*^L*.W U#*> i<v^j ihz^J v£©aiAia»a<i\-».aj f. 3^2. Init. Jii^ K; — i© ua&, 
J^ko»oio Vfe.30 |tcaia*oty Vide Tom. 2. Bibl. Orient, p. 37. n. 12. 

XXVI. Santli Epbrtm Sermo \ Quod tempore orationis non fit ridendum, avt 
loquendum . ^ — ^^ ^--^u o"/ v^i/ mm t ^ff w» JI9 wo ^X •*+&! u«.^a |a^a» 

}L<l\{ fol. 3^2, a t. Init, Jjoj : J^AxukZ a^k ^.S.io^o : ]lo\. yjX2> ««^1^9 \a XXVII, 5 1 . Marci Eremitic Sermo partneticus . ^—^a )L*+&m» )U^xA^a v^ol J^oxx udoxj^o U*,uj ov^xi^o f. 35)2. a terg. Init. ^\ t -i* W\)l ^^sioi A^J-~x> t x* 
}&Z&£ \.2k> ix\t^o )*,\^o JLma, uo»o^ a /j Primum itaque Deum agnofcimus „ 
y/<i e/i principium medium & finis omnium bonorum . 

Aanotatio prima Librarii , fol. 17$. carmine hcptafyllabo . |iot«u— j Hk.«^* 


CODICES MSS. CHALDAIC1 S1VE SYRIACI 1 77 

% f*«*»o U*. **&&*> . foJ* U «a ^Qa\ spa*,) . y\ o *&--** ^ajo ~W»0 • ^ooiZaXc^o 

• • — .* — .»/ . L-Aia «7o !a_\x£> J . &.Lok — *7% _*>" ^a\ Lso-0 . )Z*2W Jefu , lcix vera , qui fplendoribus tuis terram illuminafti , errorifque tene- bras expulilli ab omnibus terra* partibus , quique immolatus pro nobis ^ 
j, univerfo terrarum orbi vcniam concefliili , parcc ob tuam bcnignitatem 
„ fervo tuo peccatori Simconi , qui pravis ibis operibus nomen fanctum tuum 

ofFcndit. Et quemadmodum tua ilium dementia dignum cffeciiti , ut res 
>> geftas Sanclorum tuorum confcriberet in hoc Paradifi Libro ; eorum quoque 

prccibus , necnon Matris tua?, omniumque, qui tibi placuerunt, orationibus f 3> ejus licet indigni nomen dcfcribc in vivo ac fan&o tuo Libro 3 ejufque de- 
3, bita & peccata dimitte , defe&ufque dele ; parce quoque patribus ejus car- 
n nalibus & fpiritualibus , ac pra:cipue Jacobo Archimandrite, & Rabban 
3, Bafilio , & Rabban Ifx, qui opcm milero amanuenfi ferunt , cumquc eo 
3t laborant: vcniam denique concede omnibus, qui five verbo, five opcre_j 

partem fecum habuere , Amen , 3t 

Adnotatio fccunda , f. 3P4. a tergo. la>~%^* Jjo* Ut&a y.ao ^ija^:* *p -^*» 

J-~/o \a &3* U&~ Jao~&J v cO)ZaL\«.S* JLa«».Q floiZufa jink***** JUjq~^q l^l-oi 

JT^°' ^ax[S.X ^>\X\ Ja^-O jLoj.^0 IjA^O ^Ji^^OA, . ^Xtl &Lo*K*~h\.SQ 0)+\* 

," Explicit ope Domini noftri Liber iite Paradifi fpiritualis , & Coileclionum 
>> ex Libris Sanclorum Patrum , quorum prccibus veniam pcccatorum confc- 
i> quantur & qui fcripfit, & fratres qui opem tulere , ex. omnes, qui partem 
,9 habuere. Amen. Gloria Pat ri s & Filio , & Spiritui Sanfto. , in feculurr* 
feculorum , Amen , Adnotatio tertia , ibidem , metro pentafyllabo . |v-~a*U© I «a«.^ Jl-.^oo . I a JA€»a J^Aa^s . }o»~n£> ^ojo^/j . ^j,»Za« ^a mm . fa&z U<* ©.©1 l^aia— fj . |ZcL©l f .A2io • •*» LiX K^a^ . |A2i^A3o Uo»io/> . i*++£i )»©-fe*A • Jl^^-^^ 

-^fe"**? • v©**^ I— A-l'aiao . Ji laoaaao )Z* ^* . Jl_:*> *a,j/ ooJ\d . jZasZaA^o 


Ad laudem <4 honorem Trinitatis , Patris fcilicet, & Filii ., & Spiritus 
,9 Sanfti , unius Dei viyi (Scvcrij qui in tribus adorandis perfonis creditur , 

Tom. III. Z ,, Patris , 7 8 TO M V S TERTI V S 

Patris ncmpc genitoris , & Filii geniti , & Spiritus procedendo , unius cntis 
gloriofi , aqualium in natura , apqualium in effentia, trium in uno , & unius 
in tribus : quern confitemur , quique Dcus nofter eft : 6c ad ornamentum 
& decus San£hc Ecclefia? ; necnon ad meditationem fratrum fapicntum , 
qui in unaquaque gcneratione Horcnt in Orthodoxa Ecclefia : abfolutus eft , 
hoc eft , finem accepir , hie utilitate plenus Liber , Paradifi titulo inferi- 
ptus, Paradifi , inquam , floribus , fententiifque facrorurn Librorum ornati : 
Anno Gfa?corum 9 hoc eft Seleuci , millcfimo quingenteiimo trigeftmo quar- 
to ZCbristi 1223. ] menfe Jar {Mojo ) die 22. diebus Pra?fulum orthodo- 
xorum , Patris nempe noftri beatiffimi Mar Ignatii Paftoris & Pontificis 
Antiochiae , & rcligiofiffimi Johannis Metropolitan EdefTa* ejufque diftri&us, 
Scriptus cftautem hie Liber pro facro Coenobio Saniiijacobi cle&i , ma- 
gniquc Doftoris , quod fitum eft in facro montc Edeffa: civitatis benedift* ; 
cura& ftudioRabbanJacobiCoenobiarcha?, viri ad omnia, qua? font proficua, 
qua?ouead virtutum exercitia conducunt, operam fuam laboremque confe- 
rentxs : Rabban quoque Bafiiii , carnalis mei ac fpiritualis fratris , qui & 
9> ipfe mecum conlaboravit ; necnon ceterorum facri Coenobii fratrum , qui 
„ partem habuere . Eundern vero Librum exaravit pauper Simeon , fordibus 
i,, maculifque plenus 5 omniumque criminum genere pollutus , nomine qui- 
dem Monachus & Presbyter , re autem vera abiis quibus adpellatur nomi- 
nibus alienus . Hunc quidem Librum pro exiguis meis viribus colligere & 
fcribere ftudui , ad utilitatem fcilicet fratrum legentium , & ad memoriam 99 
99 

}> 
39 

if 

3f 

39 
9i 

9> 
39 » ,, mei omniumque eorum , qui partem in eo habuere . 

PorroIg/7^wSyrorum Jacobitarum Patriarcha , cujus fupra fa&a eft men- 
tio > ordinatus dicitur , Dominica PentecoBes , anno Grxcorum 15:33, f hoc eft, 
Chr, 1222,3 obiiffe autem die 14. Junii anno Grarc, 156+. [Chriftiisjj. ^0- 
bannes vero Edeflae Mctropolita Tneocloro fucceilit , qui ab anno Chrifti ^07* 
Johannis Patriarchs partes adverfus Michaelem juniorem fequutus 5 ante an- 
num 1222. decefferat . Vide Tom, 2. Bibl. Orient, p, 231.& 370. c C X X V II. 

Odex , in 4. membraneus , pervetuftus , Uteris Stronghylis exaratus , 
^^ conftans foliis pS. Inter Syriacos Codices 3 ab am iciilimo quondam An- 
drea Scandar Archipresbytero Maro ita ex Oriente in Vaticanam BibJiothecam 
inlatos, olim Decimus o&avus ; ubi continentur , 

J*iU_x Ijo^ud^ fol. 1. Exciderunt priora folia quinque . Incipit autem Codex 
a Titulo quadragefimo fexto De its , qui meretrices ducunt , aut adulter ium commit- 
tunt , aut duoius fr ~ * * -*- . . hrcc vetuftiftima iyrorum Colleaio, qua? in quinquaginta <x tinum Titulos 
optima <Sc adcurata methodo eft digefta, omnes ConciJiorum Canone* , qui in 
Codice Ecclefia? Syriaca: Antiochcnae ab Apoftolicis ufque ad Chalcedcncnfes Canonum Colle^ionem , ab Apoftolicis exorfus , & in ChaJcedc 
nens , edidit; de qua vide Bibliothecam juris Canonici Vctcris , 

J ?. />. . 1 1 • . . t 2 TT lit D 11 •*■*/**!, 1 . ^> . >«- 'leJiaHici Sanfloi donenfibus defi- 
opera oc itu- 


;. 
CODICES MSS. CHALDA1C1 S1VE SYR1ACL v?9 

U1++G f. i . a t. Ink. }*\L ii JteaJ***/ +U <* J<^i JiO^os-aV^oi U******l •* 

Epifcopus igitur a duobus , aut trlbus Epifcopis otdinetur , Sunt univerfim Ca* 
nones lxxxi. Respondent tarn en Gratis Apoftolorum Canonjbus lxxxv. quun} 
in Syriaca verfionc plures Canones in unum fint reda&i . 

III. Conflitutiones Aposlolorum per Uippolytum . ^ «■ * - ) , «., " * \ « fr J — oa&a^ 

taa£*\o£u/. fol. i j. a terg. Init. J&aAa>*&/ . J*jZ*-T^. U*^** ^^ U*i* ^m** 

~aW II : «*£**' Si*:onis Cananti . jD* Canonibus Ecclejiafiieis . Epifcopus be* 
nedkit , non benedicitur . Exftant hac Syriac* Conftitutiones in Graxis Apofto- 

licarum Conftitutionum Libris apud Cotelerium Tpm. i. Apoftolicprum Scri- 
ptorum , pag. i . & feqq. 

IV. Canones Nicacni xx t quibus hie titulus praefixus , fql. 29, a tcrgo , 

Ecc/efiaslic<e I)efinitioncs magn/& [anils Synodi trecentorum decern & otlo Efi~ 
fcoparum , quae congrcgata fuit in Nic*a Eithyni* emit ate , anno Alexandri fcx* 
tmejima trigefmojexia , menfe Ha^ira/t (Junio) & decre-vit h*c , qn* font in* 
fra fcripta . Canon i. ^ooia&j ^u**' o7 ^uujd-J&j <*-^J ^wfc—* Zte i7j , qui 
feipfbs abfeindunt , aut eynucbos faeiunt f 

V. Canones Ancyrani xxjv. Titulus fol. 3p. J_j*1ia /i**^? ^e^afisj 

J-A.O *_i *j Synodi Andrew* Canones xx.iv. .Q*/ fuidem prior ej funs Nie** 

nis , fed idea tiicani prapojid funt , propter auihritatem fancl* & magna Syno- 
di . Canon i. -ir L _-fo ^a ^aV&^o a_**M9 ^*.\«7 i*L*A.o . out^ff 1a*— Aia ^^.a© 

c^^^al/ Z)^ Presbyter is , qui immo/a'verunt . Presbyteri , f »i immoJa^verunt , <&///- 

«/V fo//^r^ reluttati funt . In Graco funt Canones xxv. fed in Syriaco duo Ca«r 
nones funt in unum compacti , 

VI. Canones Neocxfaricnfes xiv. Tituhis f, 74, Uj«-^^U^9 sft»o5oMaA»J 
Ua*^> ^O^i*^^ Sy»o<// Neoccefaritnjh Canones xivJ qui in Ancyra , £oc<?tf 
Ca/area , conditi funt \ JSlic*nis 'vero & ipji funt antiquiores . In margine adno* 
taturi &*\ J»j4Dm J** j+ia+s* In Gr*co nomen Ctfirc* non exH.it . Et jure qui-* 

dem nicritoque 1 nam Syrus Librarius ita fcribere debuiifet : |_ia-i^ ^01 tii quidem Canones funt Ancyr an is poller 'tore s , Nic*nis vert antiquiores . Canon I. 

Of Presbyter is , qui uxor es. ducunt & fornicantur . Presbyter Ji uxorem duxerit . 

VII. Canones Gangrenfes xx, Titulus f. yo. JJjaja )*"5s^^^? ta»ojoM^oj 

o-;5tuft.Zi/ (ac^ o»09oMaA> iAa ^Jljaixi ^\* . ^ia*^. Synodi Gjngrenjis Ca- 
nones xx. Hi Canones funt Synodo Nicena posleriores . Epiftola Patrum Gangre- 
nfium , ibid. Uiao»Jbbt ^W w-'xa JV^um ^.>i^ Domini; noslris -venerandis 
eomminiHris , y//i in Armenia, dc gun t . Canon 1. fol. 52. a terg. ^-^.^oi ^^i» 
Lj^oojbt ^co^i ^j/ J l^o o|\ ^)^^oc» De Us , J'*// nuptias impuras dicunt . 
•\/j , */j nuptias accujet . 

VIII. Canones Antiocheni xxv. Titulus fol. $tf, a t. A_AiaZ.fc u3ooyo^4aa» 
U^a*.o k **aq\ lioJifi . Uaa^j/f |Z t X9 JaajqjJ:* Synodi , j«^ i> Enc*niis llcclcfi* 

Antiocbi* congregata eft , Canones xxv, JEpiitola Patrum Aiuiochenorum , ibid. 


i8o TOMVSTERTIVS. 

Jftuual/ Io&k *X»* JiSiAAioo |^_A* t xs xcaoyoy.XQ.na 
congregate . Canon i. f. $7. at. J«.aaAfcaJ:> Jo>% ^»> . J****** )***♦* a»o*oM<"» 

" * * Zoo» )* ,..i. v lx>e J* ^Synodus finfla & pacifica , f»* A ff"v- 

o rfW Vff , £** definivit . De iit , 70/ audent dijfil'verc ea , f«* N/Vrf* 
definita* funt dc Pafcbate . Omnes , qui audent dip I've re ifinitionem fantla & 
magna Synodi , qua Nicaa congregata efl . 

IX. Synodi Laodicena? Canones lix. Wlixx U^ojaj Ua«»o]h o»o*ona» 
J\*Io ^**i~ f. <Tp. Titulus . JjJ^Wa* JU^o ^ ? J^joJUjVo, /***♦* u»o*eMoi* 

5*/*$* Synodus , * jtfrf Laodicta PhrygU Pacat'iana ex diverfis Afi* provinciis 
congregata efl > Ecc/efiaflieas Definitions conflituit , uti infra fcript urn efl. Ca- 
non I. *4a»a*Jo &*ftJU» t»»^*i» ^t^ J J<U * J*' **?*? ^&* * U* 00 ' H ^>* ^£°» 

U*ii ^ooj^ c fcgjZ/ be bigzmis / Qfod oportet fecundum Ecc/efiaflicum Cano~ 
nem , w , 90/ /wri &* legitime bonis nuptiis juntli funt . 

X. Synodi Conftantinopolitana: Canones iv. Titulus fol. 78. a tergo . 
Jaoxiiao^a/ ^>ft«^ru9 J-^o^o^a^ Jn.\x> vo»a*jD<»ojZ JcOK *p-*? JA^kxjj* c^xzLl Ca- 
nones iv. Synodi Conftantinopolitana , £//# Eucherio IX. eb* Evagrio Cofs. menfe Ab 
( Augufto) iif*o Antiocbia 419. (Chr.381.) congregata efl. H*c autem definiverunt 
Epifcopi , qui per Dei gratiam ex diver fis proline lis Constant inopo I i convener lint , 
e^vocati a religiofJJimoTbeodoJiolmperatore in Ordinatione Nciiarii Epifcopi . Ca- 
non 1. Ut immota permaneant , qua: Nicaeje funt definita : & de anathemate 
hxreticorum . ^§^00 . wxi^-IZ/ U*+xc>> ^\o, ^»&sm Ia. a iX^\*^ Ji? ^"01 ^^^ 

ftiU^fO)f JiQr— Initium , fol. jp. )\x*k\t |IojU^ff {jaJaa Ho |la.isi.»0| v.ia^ii ii? 

oAJiai/ ^JoJb^» Ua+x** ^01 t.toXAa^Io Non r oiolandameJJlfdem > nequeCanones 
Pat rum t recent or um decern & otlo > qui in Niceea Bit by nice convene runt . Defide- 
ratur Canon 111. 'c privilcgiis Ecclefix ConftantinopoUtinc , & Canon v. 
quoad Tomum Occidcntalium & fidem ab AntiochenaSynodofufceptam : qui 
duo Canones in Grarco Codice apud Juftellum Tom. 1. Bibliothecx Juris Ca. 
noaici 5 pag. $6. editi funt; a noftro autem Syriaco Codice abfunt . 

XI. Ephefin^ Synodi Definitio . Titulus fol. 83. J-^J"* V*ao/ lx><x~L 
tSAXsLl mbqj*s>U*9 }&*.+•* u»otoM*A>> Definitio , hoc esl , Canon fanil* Synodi , 
quxEpheJi congregata efl . Eft* autem h^c Definitio . Ik— .++*£* «dQBOjo>JoiaD kn-l, 

*» ^-^^ . ^^_a^xi\ o7 a«-.a--ia-\ ^Jjl fr^^«. )©o» Jl }h -? Hft_A>a- A <H> Santla Synodus defin'vvit , nemini licere edere , aut fir Here altam Fidem , prater 
cam , qua definita efl a Sanftis Patribus , qui Nicaa in Spiritu S^ntlo convene* 

runt . Adeoque in hoc Syriaco Canonum Codice non funt infer ti Canones .! vjQao)OiJaito Synodus Epifcvporum , <p/ Cbalcedone con'venerunt , definieruntque ea , qua injr 

jcripta funt , <//>2j. i^/r/ />r/V/ V [ Oftobris ] .4//0O Alcxanari Macedonis 763* 

( Chr. r* LODICES MSS. CHALDAICI SIVE SYRIACL *8i 

Tnitinm. ibid. ^X . I^m -^ Jja-ui Jio**A\a» ^? ^ ft »? V-A2> jio^/ <_:» J_*c*\ N<^? ^-*Xj U*^** • J-**** • > Ja - 1 * \ 0O ^ a ? '"** 
^am yo^Jjjy : a_:»**Ui *tto»oMa* ,SyW/ Cbalcedonenfis Canones xxvn. </* 

confirmation* omnium Canonum . I. 'Canones > qui a Patribus in unaquaque Synodo hu- 
cufque conHituti funt , cbt inert tquum cenfuimus . Abiunt itaque a pr*ikntiffi- 
mo Codice noftro Syriaco , duo illi poftremi Canones Gra:ci , qui apud Ju- 
ftellum Tom. 1. pag.67. & feq. funt editi . 

XIII. Timothei Alexandrini Patriarchy Quafita & Refponfa Canonica xv. 

Quffita ob/ata Sanflo Timotbeo magno Patriarch* Alexandria . Imtium . ^ ./ 

Joom* Jtt j»\ J&X t * 57 *«i* Qaiechumenus\ dum fierce Qblatio > adfuerit , ejuf- 
que 'nefcius particeps faHus fit , quid debet fieri ? Meminit Photius Canonici hu- 
jus opufculi Timothei Alexandrini in fui Nomocanonis Prsfatione 3 his ver- 
bis : Timothei Anhiepifcopi Alexandrini 3 Veteris ditli , ex interrogation's & 
refponfionibus ab eo fcriptis , Canones xv. Editi funt autem Grsce & Latins 
Tom. 2. Concil. Labb. edit. Venet. pag. 1 5-72, Ubi tamen xvm. numcrantur . 
Adnotatio Librarii , fol. 9 6. a tergo . I .i /i l^ X Jj*~^* im [**** c_a*W 

W* lio " Continents in hoc Libro Canones Ecclehaftici Sanctorum Apo- 

h ftolorum , & Conftitutiones eorundem Apoftolorum per Hippolytum , & ie- 
., ptem Synodorum Sanctorum Patrum , & Synodi Chaicedoneniis ; qua: funt 
,. hoc ordinc difpofitae : Nicaa? , Ancyrae , Neoc*iarea> , Gangrar , Antiochiar , 
„ Laodiceae Phrygian , Conft mrinopoleos , Chalcedonis ; & lnterrogationes : „ 
Utique ad Timotheum Alexandrinum, ut fupra , Sed quum ultimum folium ex 
Codice noftro excidiffet, June & nomen Timothei, & epocjia fcrioti Codicis de- 
fideratur . Quantum autem ex chara&erum forma conjici poteft, exaratusvi- 
dctur ifte Codex feculo decimo; idque ad ufum Orthodoxorum Pr«fulum Syv 
ronim Antiocheni Patriarchate . Nam Syri Jacobitatr , & Neiloriani , tametii 
Canonibus Chalcedoneniibus uturitur , Synodum tamen illam, utpote fuis hx* 

rtiibus adverfam , deteftantur . 

c x x v 1 1 1. 

Odex in o<3avo , bombycinu? , conftans foliis 208. Syriacis Uteris exa* 
ratus ; inter Vatieanos Synacos Codices olim Trigefimus feptimus; 
quo continetur . 

Ebedjesu Episcopi Sobensis , five Nifibeni, Colleftio Canonum Synodalium, 

Pars prima , Wa,^ ! t 4&\) UnZ^o^^ceo iio-Ixfij U»aa> |^» t o )I«v^a c ^ _ 

ma 1 CoHeftionis Canonum, in quinque Tradtatus diftributa. Videlicet. 

I. Canones , Conftitutiones , & Leges , quas condiderunt Sanfti Apofto. 
^i> Difcipuli Domini, totius terrarum orbis Doftores . |_a>-Ia^o J--10 '— Hi-.iQXj )*C*JS* |j t id\^J.io yp*$ uo»o t Jl4Jtt\l U^-T* JL-T*^*. a-aaa»J JiSDa-JOJo 

f. 1. Imtinm * .\ V «*«. I .^^k% IaJLa L- ">\^ j,^^ 0001 a-iauB Conslituerunt 

pitula xxvix. ex Gratis 
# Con i8i T0MVSTERT1VS 

Conftitutionum Apoftolicarum exemplis defumpta ; quorum i. Ut Chriftiani 
orent ad Oricntcm . 2. Ut'die Dominico fiat Pfalmodia , le£io Sacrorum Li- brorum, & Liturgia . 3. Ut feriaquarta ceJebrerur Liturgia . 4. Ut feria fe- 
Epifcopu 

vitas Domini ceiebrctur die ig, Canuti prions ( Dece mbris') & Epiphania_, 
died*. Canun pofterioris ( ^anvarii ) 7. Ut quadraginta diebus ante Paffioncm 
Djmini agatur Jejunium , & poftea fiat commernqratio Paffionis & Refurre- 
ftionis Domini] 8. Ut qtiadragcfimo a Domini Rcfurre&ione die, Afcenfio- 
nis ejufdemin caelum fiat commemoratio . p. Ut vetus Teftamentum, Pro- 
phets, Apoftolorum Eplllolx , & A<5ta in Ecclefia? fuggeftis legantur . xo. Ut 
poft omncs facros Libros legatur Evangelium , tamquam figillum omnium Scri- 
pturarum 5 idquc populus ftando audiat. 1 1. Ut qui fidem , ordinationes le- 
gefque Ecclcfiar ignorat , non fiat Epifcopus , autRe∨ qui verq pas agno- 
i'cens tranfgreditur , minifterio fuq privetur . 12. Utperjuri , falii teftes > & 
qui confulunt magos , ven^ficos , incantatores , & Chalda?os , & qui ft to , for- 
tibus , nativitatibus ? omnibufque iis , quae Athei ample&untur , fidem ad- 
hibent, afuoexcidant officio . 13. Ut qui de proprio haefitat officio, eodem 
lion utatur . 14. Ut foeneratar , &c avarus non amplius rpinirtret , nee in *uo 
permaneat officio . 15. Ut qui amicirias cum Judaeis » Ethnicifque contrahit , 
ad minifterium non admittatur ; &, fiin minifterio foerit, fegregetur . itf". 
Ut qui ex Judseo , aut Ethnico Chriftianus fit , fi ad priftinum errors m re- 
dierit , non amplius recipiatur . 17. Ut npn Jxeat Epifcopo quidquarn eorum, 
quae ad Ecclefiafticam politiam fpecta r t , fine comrpin*ftroram conulio age- 
re . 18. Ut qui ex hoc fecuio c xm bono tcftimonio ftdei Chrifti , & cum tor- 
mends pro ipfius nomine toleratis migrarunt , eorum commemoratio in die , 
qua palii font , ceiebrctur. ip. Ut Pfalmi Daviiici in Ecclelia{ucis Officiis 
quotidie canantur , 20. Utqui opes contemnunt , ii ad Altaris minifterium 
promovcantur . 21. Ut Sacerdos, qui Jinc caufla & injufte ligat y ipfe da- 
mnationi fubjiciatur ; qui vero ligatuseft, vinculum excipiat , acfi jufte li- 
gatbs effet , 22, Ut qui jn judicio innocent^m condemnat , & reum abfol- 
vit, abjiciatur tamquam perfonarum acceptor. 23. Utfoperbi ad minifterium 
r.on promovcantur . 24. Ut foper villicos Presbyteros Vifitator conftituatur . 
25\ Ut credituri in Chriilum Reges , habeant facultatem afcendendi , & ftan- 
di coram Altari unacum Ecclefia? Epifcopo * 7.6, Ut nemo audeat Sacerdota* 
le munus 1 Curpare , aut illud illicit© <Sc indebite cxercere . 27. Ut panis Eu- 
chanfticus ea m, quacoquiuir, die offeratur fupcr Altare , nee differa- 

tur in craft in urn . 

„ . a _ elias fundarunt : u • '^^o II. De provinciis, jn quibus Apoftoli Ecclcfi nj )L*%lfo £,#. Init. h^> ^xjo^aj )\'U «> \r^o p^+hfil InL^a.) fia4o»a> )+J Manus impofaioncm Sacer- 
dotii acceph Werujaiem , & omnis regio PaUffin* . Capitqla xn t videlicet. 1. 
Jacobus Hicroioiymorum Epifcopus fundavit Erclefias Hierufalem , Pala?fti- 
nxi Samarix> 5 Aram , PJ ilifiiim , Arabia?, Phoenicia?* &Cadarea?. 2. Mar- 
cus Evangclifla , Alexandria: ,- Thebaidis , JEgypti foperioris , JEthiopix , 
ufque ad tcrminos Indiarum . 3. Thomas Apoltolus , India? cum adjacent!* 
bus regionibus , ufque ad mare extremum . 4. Simon Pcttw Apoltolus , An- 

tiochia?, CODICES MSS. CHALDA1CI S1VE SYR1AC1. 183 

tiochia, totius Syria , Crlicia , & Galatia , ufque ad Pontum : quibiisinre- 
gionibus [ inquit Sobenfis 2 idem Pctrus fundavit Ecclefias , oc Sacerdotio 
ibi funftus eft, donee afcendit Rpmam propter Simonem Magum , qui Ro- 
manos magicis fuis artibus decipiebat . 5. Idem Simon Pctrus , urbis Ro* 
ma , totius Italia 3 Hifpania , Britannia , & Gallia cum reliquis adjacenti- 
bus rcgionibus . tf. Johannes Evangelifta, Ephefi. ThciTalonica , totius Afia, 
totius rcgionis Corinthiorum , Achaia , & adjacentium proyinciarum . 7. .An- 
dreas frater Simonis Petri % Nicaa , Nicomedia , totius regionis Bithynia , 
& adjaceimum regionum . 8. Lucas Evengelifta , Byzantii , totius regipnis 
Thracia , & adjacentium rcgiQnum , ufque ad filumen magnum ( forte Da* 
nubium ) & ufqug ad fines Barbarorum . p. AdauseDifcipuJis Lxxu.unus* 
Edefla , & adjacentium regionum , Auftri » & adjacentium provinciarum , So- 
ba, Arabia »& Meiopotamia. io. Agh^us Adai.difcipulus , Perfidis, Alfyria » 
Armenia , Medea , & adjacentium Babylonis provinciarum , ufque ad fines In* 
diarum & Gog & Magog, Reiiqui Apolloli & Difcipuli ad remotiffimas Bar- 
barorum rcgiones protefti , fidem Chrifti ubique pradicarunt . Atque batle- 
nus ( inquit Sobeniis f. 12.) Sy nodus prima ApoHolortim , «aoo9o»— ioaa A^q^a, 

III. Synodus fecunda Apoftolorum , U*1-a.\a,> ^_-ZiU ifl»09OM<u*> *^»ol 
f. n.Initium. U*^*>* )++*.\L ^±xi+.\£x Ia**o **.a> <x—z>oi+Uf l^Lxo Cano- 
nes Apoftolorum traditi per S. Clement em Appflo/orum Difcipulum . Prafatio , de 

nomine Apoftolorum , Epifcoporum , & Presbyterorum : & quod Canones 
illi , qui ApoftoJici dicuntur , ab Epifcopis Apoftolorum fuccefforibus funt 
conditi . c~*.x$Li : 0001 * +i^kx>' U. . W*,* Ua*.2> \*a t \ l2jo_loro A a/ ^aaj »a ^*\oi yO€f%^^h J&X~-Ife_ao Jja_Ijxs ft. aa.-xtto Quum igitur Epifcopi adhuc nomine 

Aposlo/orunt adpellarentur > eongregatifunt , & dirvcrfos Canones edideruat , qui 
funt fequentes , 

IV. Canones Ecclefiaftici , qui Apoftolorum dicuntur , lxxxiii. Jj*-ja 
)*\U ^k»Z ji^iio^ ^-°°5? IU-a^m ^»*a&* j I-jZ^^ f. i?-. aterg, Init. ]—**** 

Canon i.Eptfcopus igitur a duo bus , aut tribus Epifcopis ordnaiur . Refpondent 
Gracis Canonibus lxxxv. Adnotatio Librarii , fol. 31. a t. 

J^\Zo ^4-^oZ Expliciunt Canones a Sanfl/s Aposlo/is in communi conHituti ; tra~ 
ditl aut em per Clement em : funt *vero numero lxxxiii. V. Conftitutiones fingulorum Sanftorum Apoftolorum . ) „>o "i xi vsiol 
>f-t-f V-*-l--x*» ^ao %mA ***\ ^ k^*** **^**lti\ fol. 31. a terg. Capitula xx. 

Etprimo quidem Praceptum Simonis' Cananai , aquot ordinari debeat Epi* 
Scopus. 1. Canones Apoftolorum novem d^ impofitione manus , & de Ca- nonibus Ecclefiafticis . 3* Matthai Canones duo , de primitiis & decimis , 
deque reiiduis oblationum, & quomodo dividi debcant inter Clericos • 4. 
^auli Apoftoli Canones duo > de precibus fundendis , & concipnc audienda : 
& quod fidelei benigne fcrvos ancillafque traftare debeant • 4. Petri &Pau* 
" Canones quinque , quod fidelcs ab operibus ccflare debent Sabbatho & Do* 
ttiinica , necnon in Afcenfione Domini , in Pcntecofte , in Nativitate Domi- 
ni i mEpiphania, in commemoratione Apoftolorum , in die Stephani Marty- 
™* > & rehquorum Martyrum : & quod preces agantur in horis Canonicis p 

Matutini nempe , Tertia., Sexta , No«a , Veiperamm , & Gallicinii : & 

quod 1 84 TOMVS TE RT1 V S 

quod non eft cum hareticis orandum : & quibus diebus pro defun&ig eft oran- 
dum ; deque Clericis ad preces pro dcfun&is fundendas evocandis , deque 
iis, qui pcrfequutionem patiuntur propter juftitiam. jr. Omnium Apoftolorum 
Canones duo, quod non debent tranfire terminos iibi a Chrifto conftitutos 
Epifcopus, nee Presbyter , nee Diaconus , nee Suhdiaconus, nee Leftor: & quod 
Epifeopus omnibus profit . Adnotatio Librari , f. 43. at. J*JjZ{\ |je~*o a^.m^a» 

lAio ; v o \a^A4 oni~o Expliclunt Canones Ecclcfiaslici Sanftorum Aposlolorum > 

<r criptt per Clement em . Et Deo Jit gloria , & fuper peccatorem amanuenfem effun* 

dantur ejus miferationes & dementia . Amen. 

VI. Col/etlio Canonum Synodal i urn , autlore Ebediefu MetropoJita Sobt & 

Armenia . to*« # ^ w*ao ^A <p«**o i*«+p yi^JI ^**ia^o* J^rujciiaa* bo— la 

j2imW>* J*jy? lfc^\*2u^;» fol. 44. Idem * Ebedjefus in Catalogo Librorum 
Syrorum, quern edidimus Tom. 3. Bibl. Orient, inter alios a f e conferiptos Libros, pag. 332. hujufee Opens difertam facit mentioncm , inquiens : J*j*a* h^oo) Jja-xaj J*a*x»_& Epitome , feu brews collcttio Canonum Synodicorum , 
Ibidem obfervavimus , bina ejufAem Opcris exemplaria exftare in Bibliothe- 
ca Vaticana : alterum Cod. Syr. Vat. xiv. priorem hujufee Colleclionis Par-* 
tern continens , exaratum anno Chr. 1557. alterum integrum Cod. Syr. iv. 
Tom. 2. Bibl. Orient, pag. 497. Sed prioribus foliis laceris, qua tamen tx 
hoc priori Codice fuppleri poffunt , exaratum anno Chr. 1332, quatuordecim 
fcilicet, annis ab obitu Au&oris . Obfervavimus infuper Tom. 3, cit. p. 334. 
hanc Sobenfis Canonum Colle&ioncm in duas Partes effe diftributam , Et in 
priori quidtm Parted qua hoc Codice cxxviu. continetur : ut verbis ejuf* 
dem Sobenfis utamqr : ] omnia , qua Laicis univerjim generatimque prtcepta junt » 
retlo ordine digeram , Jive qua ad fponfalia ac matrimonia y tx btreditatum di+ 
vijioncs , & decijiones judiciales circa ea omnia , qua inter eos conti/gere folent \ 
feu ea , qua fpeilant ad fide m & probitatem , atque morum converfaeionifque de- 
corem . Altera autem Parte Canones camprehe idam , Jingulis Q>dinibus conveniens 
tes , aliquod in Sanfia Ecclejia ojficium obtinentium ; ubi de eleilione omnium Or" 
dinum differ am , & Canones ad eorum ojficium pertinent es indicabo , necnon cete- 
ra 3 quae eifdem canfentanea & convenientia funt . Hac autem Prima Pars in 
Quinque Tra&atus & unufquifque Tra&atus in plura Capita diftribuitur : qua 
quum Tom. 3. cit. a pag. 335. fuerint a nobis Syriace & Latine fingillatim-* 
expofita , in hac noftra recenfione Latine tantum hreviterque indicandadu- 
ximus . 

Itaquc in Prafationc , qua f. 44. ineipit. * a Saatoa\-.a \*.\\ *j»<vu$*.£ 

^*u. o^x^o l^ito A \^jo/ ? v ooU^^o? Jjoc*\ Tati'anus Pbi/ofophus quum fenjum 
•verborum Evangel ifl arum 3 mente complex us effet \ Ebedjefus Epifcopus Soben^ 

fis fcribif , fe Tatiani , qui Evangelia quatuor in unum digeflit , exemplum 
fequutum , Synodorum Canones , Patrumque Statuta in unum volumen col- 
legiffe ; idque opus in dignitate Archiepifcopali jam eonltitutum perfeciffe ; 
Eliam vero Patnarcham , qui dc Harcditatum divifion^ Tradatum compo- 
fuerat , Prcsbyterum turn fuiffe , quum earn Colleiiionem cdidit . 

Index Tra&atuum Quinque , & Capitum , qua in unoquoque Traftatu 
continentur, fol. 48. ad 55. 

Partis prima Tratlatus primus , de iis , quorum cognitio omnibus necek 

faria eit. v o*^»> J^^^ l,^s |o^ o>\a\> ^\W \^ , U*^ |^o|» foK 5$* 

* * Ejus CODICES MSS. CHALDAia S1VE SYRUC1. 88? Ejus Capita quinque . i. Undenam Synodi nomen defumptum , &quid figni- 
gnificet ? 2. Quod Canones ab Epifcooo , vel Do&ore extra Synodum fancli , Synodales minime di funt . 3. Hiftoria Nicaeni oecumenici Concilii ex Marutha Maiphera&ar Epifcopo , rogatu Ifaaci Catholici . 4. Fides Patrunu, 
cccxvi 1 1 . cum brevi expofitiqne Synodi Jefujabi.?. Nomina Epifeoporum Syno- 
di oecumenical provinciarumque eorunx, & qivitatum, at nobis in venire licuit . 
Trail at us fecundus , de Matrimonii* , deque C anon § bus tf regulis Span fallow 
rum Cbrifiianorum , & quomodo bctc per Agenda, fine > deque ceteris ad banc rem 

Jwrs> op* 1***, *>x ^a^Aaj) ua**i*)ja.?jo fol. 76. Ejus Capita 27. quorum I. 
Quot & quales Tint perfonae /quirjus nubers nefas eft , 2. De ritu oc xegulis 
Sponfaliorum . 3. Si quis in regipne fuerit s ubi nullus eft Sacerdos , quid ei 
agendum , qui feminam fibi fponfare voluerit . 4. Quot annorum eflfe debeat 
fponfa. 5. Quis mulieris fidejuflbr, defponfatorque efle debeat. €. Quomor 
do defponfanda lit puella, qua? propinquos , vel affines non habet ? & idem 
de viro cxtraneo . 7. An iiceat poft rite celebrata fponfalia , fporifos ab invir 
cem feparari , & fponfalia folvere • 8. Quantum temporis exipe&are debeat 
fponfa , cujus fponfus abiit in longinquam rcgionem , p. De ep , qui repugnanti- 
bus parentibus, feminam defponfavit. 10. De eo, qui feminam defponfavit, dein* 
de earn fraudulenrer dimittit fub obtentu vita: Monafticac, qua demum ahje&a* 
aliam ducit . 11. De Monachis , & Virginibus , foedus protellionis violantibus , 
12, De mulicribus & fponfabus , qu# vi rapiuntur. 13. De mulieris dote , ejuf- 
que qaantitate . 14. Quod oporteat fideles ex omni fecla uxores ducere . 1 ?. 
Quod non oporteat Chriftianam infideli viro tradi . 16. Quanto tempore fer* 
vare debet mulier honorem defun&i mariti , antequam ab alio ducatur ? 
& idem de viro refpeftu uxoris . 17. Quot obcaqflfas dimittitur uxor a viro, 
& fponfa a fponfo . 18. De muliere contentiofa , &. viro contumeliofo . ip. 
Qjot modis deprehenditur adulterium , & quotteftes ad id probandum requi* 
runtur . 20. De viro teftantc , fc vidifTe uxorem adulterantem , ttRcs vero ad« 
ducere nequtt. 11. Pe viro & muliere, quorum alter in capitvitatcrn abdu* 
citur . 22. De eo , qui corrumpit virginem , aut oiatiimonio junctana . 23* De 
ftatuto tempore poenitenti$ fornicariis , iifque , qui illegitimp matrimonio foe* 
dantur , deinde convertuntur . 24. De eo , qui ancillam fuam ducere vultin 
uxorem. 2j. De matrimonio fervorum & ancillarum Chrifta fidclium . 16* 
Quantum temporis fuftinere debet mulier , quam vir relinquens , in longin- 
quas rcgiones proficifcitur . 27. De fententia & poena ferenda ab Ecclefia in 

qui illegitimis matrimoniis polluuntur , &perfeverant in peccato ufque eos 

ad mortem abfque poemtentia . 

Traflatus tcrtiui , de d/^vijtone Utreditatum . v^,\*a ^V^ . 1WL9 fp^Jbo 
Jioi'i.* fol. 07- a ter?. Praefatio . ^00)99 }^>arxi»* ia^*> 5^^^ ^*o>^ ibid. Fra> 
tatur de Synodis & ftatutis Imperatorum , qui leges hac de re fanxer.unt : dem- 
de Syros enumeratCanonum colle&ores , Patriarchas quidem, Ananjefum 9 
Timothcum , Jofue Barnun , Johannera , & Eliain ; Epifcopos vero , Jefubo- 
chtuni , Simeonem , Ebcdjefum , & Eliam , Qua? autcm fequuntur Capita xxv. 
Elix Nifibeni funt , ab Ebcdjcfu Sobenfi ex Arabico fermonc in Syriacum-* 
translata . Videlicet . r>. Dc haeredibu« t eorumque ordine juxca affinitatcm 8$ 
confanguinitatem • 2. De numero eorum, qui ab harreditate excluduntur. 
3. De marito , & uxore , dc quantum barredxtatis alteri ex altera contin^ 

Tom. JlL A a gat i8tf T0MVSTERT1VS 

gat . 4. De filiis , & filiabus , & quantum ha?reditatis eis ex parentibus con* 
tingat. 5:. De patre & matre : & quantum eis haereditatis ex filiis contin- 
gat 6. De fratribus & fororibus : 8c quantum hacreditatis alteri ex altero con- 
tingat . 7. De avis & aviis , & quantum haereditatis eis ex filiis fiJiorum con- 
tingat'. 8. De fratribus & fororibus patris , deque fratribus & fororibus matris , 
& qualis eis harreditas ex filiis fratrum fororumque fuarum contingat . p. Quod 
haereditas avis patcmis cum fratribus fororibufque matris mini me contingat , 
nequc avis maternis cum fratribu* 8c fororibus matris. 10. De viro & mil- 
Jiere confanguineis : & quantum hsereditatis alteri ex altero propter conju- 
gium & affiwitatern contingat. xi. De fponfo & fponfe: & quod nulla alteri 
ex altero haereditas contingat. 12. De Monacho , an poffit confanguineorum 
ha?res efle , aut illos harredes inftitucre . 13. De teftamento .14. De dimiffa , 
& dimiffo ; & quod nulla ab invicem haereditas contingat . ij. De apoftata: 
& quod ncque ha?res effc, nequc ha:redes inftituere poteft, nifi poenitentiam 
egerit , & ad fidem redierit . 16. Quod qui hanredes non habet , ejus haere- 
ditas Ecclefia? contingit . 17. Dc fiiio . 18. De filio fpurio , cujus pater ad 
aliam fertam tranfit . lp. De filio , qui nafcitur patre longe abfente . 20. De 
filio ex Baptifmo , &ex educatione . 21. De filio contumace . 22. De filia, 
quae fornicatur viventc patre . 23. De dcfunfto 5 qui relinquit mancipia ma- 
nurniffa „ & noti manumifla . 24. De mancipiis defunttis , tarn manumiflis, 
quam. non : cuinam ha>reditas eorum contingat ? 25*. De filiis illegitimis . 

Tratlatus quartus , de ^udiclls , & caujjis , qua Inter Cbriili fide Us contln- 

:ol* 120. Fmfatio . JjuI^j \£x*&f x V*Aot iia-Jua ibid. Capita xix. quorum 1. 
Quod nefas fit Chrifti fidelibus adire extraneosjudices . 2.De Chriitiano, qui 
focium percutit : deinde qui perculfus ell , Judicem adir, vindi&a: cauffa . 
3. De lis, qui fimul in judicio contendunt .'4. De teTHmonio certo, & du- 
bio . ?. De Chirographo ccrto . & dubio • 6. De podciSone bonorum certa , 
& dubia * 7. De mutuo y &debito . 8. De ufura , & foenore . p. De pigno- 
re . 10. Decommodato , fi forte perieriy. si. De deoofito, fi id perire con- 
tigerit. 12, De venditione , & emptione . 13. De jfocietate rnercaturae . 14. 
De aedibus multiplici contigna2ioue conftantibus ; dc via, de foro , de aquar- 
du£iu , & de aedificiis . 15. De participatione in rebus irrventis cum fociis . 
16. Dc procuratore , 17. De juramento : uref ex litigantibus iiiud prarftare 
debeat, 18. De Clericorum * fcribarum, & medicorum ifvrmunitate a ve&i- 
galibus : & quinam nequeunts effe procurators orphanorum . ip. De eo , qui 
judiciis audiendis pra?e(i , & munerum acccptionc cor rumpitiir . 

TraSiatus qu'mtus , de lis , que omnibus m'rverjim ChriHlanls canonicc im- 

^d+kj ^x^h U±&£a+t&% £ X47.\terg» Capita xxvnx. quorum 1. Ad quot, 
& quas preces tenentur*finguli Ghriftianorum ordines . 2. An hxc quatuor 
laicorum ofEcia ( vefperfna fcilicet , ante cubkum , nofiurna , & matutina ) 
ordinem eundem habeant , an diverium ? 3. Quaenam harum quatuor hora- 
rum primtim iocum habeat . 4. Quidnam recitare debeaat laici , qui Pfaltc- 
rium legere nefctunt . jr. -Quafnam preces recitare debeant fencs , ruftici , 
paftores , &nautae, qui nihil difcere queunt . cT. Quod non liccat laicis in 
officio Divino procciperc . 7. De venermone diei Dominica: . 8. De adoratione 
ad orientem, & quandonam hare incepta eft. p. Dc adoratioue Crucwj & 

unde- CODICES MSS. CHALDAlCl S1VE SYR1AC1 , 187 

undenam incepta eft. 10. De jejunio fcri* quart*, &fetta?. **. Quod non 
liccat jejun are die Dominica. 12. De honore Martyribus debito . 13. Qupd 
non liccat Chriftianis , filios , aut filias fuas ab echnicis ad Ecclefiam dedur 
cendps mitt«re„ 14. Quibus ornamentis fc ornare debeant Chriftifideles ,quum 
Ecclefiam adeunt dicbus Dominicis & Feftis . 15. Quod non liccat mulie-e 
res ethnicas filiorum Chriftianorum nutriccs effe . 16. De nodurnis pollu- 
tionibus , & menftrui* . 17. Quod non liceat fidelibus comedere cum Judacis • 
18. Quod non liceat Chriftifictelibus converiari cum cantatricibus , autbibe* 
re cum eis , 19. An Jaici ex Canone tenentur jejunare hebdbmada Apoiio-- 
loriim? iq. De vifitandia carceribus . is. De Xenodochiis . 22. De iis , qu! 
niagos & incantatores confulunt . 23, De ablutione corporum defunclorum . 
24. De conducentibus Lamentatrices , &Pfaitas. 25. Quod non liceat quern- 
quam in Ecclefia fepeliri . [ Excipit Martyres , <& Epilcopos . 3 *#• Quod 
non liceat feretra intra cancelJos Altaris inferri . 27. De commemoration 
nibus defunftorum .. 28. An liceat defun&erum commemoratione* celebrare 
dicbus Dominicis , & Feftis folemnioribus . 

Adnotatio Librarii , fol. 174, ateFg. &.—.)a\*, «n*\:*»aA*9 fpojat *p\ 


£.:a\.\\ >v^>ooio JZ+^&o Explicit TraHatus v. & una cum eo explicit Pars Prima 
ColURionis Qcmonum Synodicorum : i? Deo uni'verforum Domino laus » & honor , & gratify urn aflio , e& adoratio , & exakatio > in fecula . 

VII. Synodus Timcthei Patriarchas , Titulus f. 172. <H_X«aa> +*a v=*©i ^♦« ^3 AAa. V»», ■. -*« e»ia£».^.\tt&*^aaa> o» — Xsjw Jftoi* N V*-=*Wj ,i^^e,a^i^» tut* Spirifus ejus SanHi , defer iio Qanenes , qui conilituti junt propter Ecclejia* 
Slices ordinationes , quando Patriarch air CatboLcus cr casus fun pater no Be r Mar 
Timotbefis Metropofita Arf>et<e , qui dum ejfet Metropelita , Mar ^fofeph adpcf* 
taifdtur , fy antequam Arbelenfem fedeinoblinuijpt 3 Mofula^us Mctropo/itafue-* 

rat } quum vero pater nosier Mar Abraham Ar&eU M*tropolita ex bac 'vita tcm- 
porali ad region em *vit<£ iX lucis migraniit , idem ipfe 9 relitla AJjyri<e ( hoc eft 5 
Mofuiana) Sede 3 in ejus ioeum futrogatus /*/# . Pra>fatio > ibid. ^V— jy.9 fiW. 
w»i %uOtoqJ Li+3.2* ^m^^/ . %e*\&aU ^a tk^ya+jtoLLh JUa~.ua Cotifirmatio Canautim , 
qui tditi funt^ quum Caihotieus fafius eft: & quidem matin hp fit* s propria fcri~ 
ftu mjtc inrveni , isxx**\U ^s^od^c ^\^ ^ioJ1ia\ Vk*. . I*.**.*** Jii^eio J«^o ^f ^a^ 
igo limotbeus Uatbottcus Fatriarcb* Urienfis , C M^etropofit* at que Epi* 
fiopi , quorum no mina Utfra fubjeflafune . Habita dicitur ea Synod us Anno Gr«- 
corum 1(^2^. hoc cli j ChriftixjzS. menfe Februario : cui prater Thimotheuni 
Patriarcham fubferipfew , ^0^ Metropolita FJamitidis : Etedjefus Metro* 
polita Nifibis . Simeon Me Crop. Moful ; Simeon Mctrop. Bethgarmae : Simeon 
Metrop. Tirhana : Simeon Epifcopus Baladae : Joanne* Hpifc. Bcth-Vazich : 

Johannes Epifc. Sigara:: Etedjefus Epifc Honita: Ifaac Epifc. Beth-Darona ^ 

T(?«. III. A a 2 ^r/i* 188 t MV S TBRT I V S. 

F 

Jefujabus Epifc.Tei*& Barbell*. Vide Tom. 3. Bibl. Orient, a p. <?< 
lunt Canones xrn. quorum 1, incipit f. 175:. a terg. Ji - . A * Jm-Iia; 

"** 4 c-Jxu*lll ]k±**~i**zo )J&u.a*"^p wOM*o*Jaa»:* J*Jm»C |i©i-^/j© i£ slohrum I tr <vetertm Patrum Canones in Synodis Occidental ibus atqHe Orient all- 
bus statu: 1 punt , ficut pupil 'la oculi cuilodiantur , neque ulii eo9 tranfgredi fas ft : 
omntfque teligiofi Pat res Eeclefarumque ReHores diligent er ac fedulo eofdem me- 
diuntur & Ugant , difcant & obfer-vent : duos prtfertim Tomos breirioris *~ol- 
UHionis Canonum Synodicorum > & alteram dt ordine judichrum Ecclefaflicorum , 
opus Ebedjefu Metrcpolite Sokcnfis . 

VUI. Capita nonnulla, ex Parte fecunda Colleftionis Canonum Syno- 
dicorum delimits ; & primum • J*...«\a ^ « — o^U Ja»*^^* i»a» woi "^ 
ji*^ e»\j^ Quot Patriarchs ah ApoHolis inilituti funt in uni*vcrfi mundo . 

f» 188. Eft Caput 1. Tradatus Noni, quod Symcc & Latine edidimus Tom. 3. 
Bibl. Oritnt. a pag. 348. Secundo . »*2to lxi+1 bi^jsa* <*,***»• * k ..* n *^ ^ <Ui* ft, fol. 193. Eft Caput 11. ejufdem Traftatus Noni , de quo vide Tom. 3. at. 
pag. 34P. Tertio. ft- *a **£>**• U^d A j*J&£ ^ DeOrdinibusEcclcJiafii- 
tls$ tt di-vifone talentorum , fol. ipS.a tergo. Eft Caput 1. Tra&atus Sexti , 
de quo vide Tom. 3. cit. pag. 341. 

Adnotatio Librarii , fol. 204. a tergo . la&a ^ei^o yj* ^-\% y~^» 
fa+A>o U-^cu.^ sJLt**l K—ia.* ***** v oAa fa"* 2 * I**** C- . Jfi^^#- «&a*a Um 
_ m m fnitus fuit bic Codex ft 

difli Canun prior is (Decembris ) Anno Grtcorum i8tf8. [ Chr. \ 556. ] Deo auttm 
Jit gloria ; & miferatio & gratia ejus fuper no* , Amen . Cetera Syriace & La- 
tine habentur Tom. 3. Bibl. Orient- a pag. 332. ad 334. Ex quibus adparet , 
Codicem hunc fuiffe exaratum a ^o/epbo lidiarum Efifcopo in Coenobio S.Fran- 
ciiai in Bafain urbe, qua: a civitate Qoa diftat fcxaginta Jeucis. Metropolis 

tfdi 

— > fupremus Prtfe ft , « » 

latur Don Quart , & lingua noHra ( Syriaca ) dicitur , Rex , hoc ell , Sole anus 
*}obanan [ Johannes nimirum 3 Dominus sribuat illi regnum in, terrie 3 & ** 
talo > etiam Amen . 

c x XIX. 

Odex antiq. in 4. bombycinus , conftans foliis i8f. Syriacis Uteris exa- 
ratut , inter Codices Orientales , ab Andrea Scandar in Vaticanam Bi- 
bliothecam inlato* , olim Decimus quartus . Ibi continentur . 

I. ConstitutioNes Apostolokum : Pro^oincu y in quihus Apoftoli Eeclefas 
funiarunt \ Canones ApoUolorum per Clement em Lxxxm. &fngulorum ApoHolo* 

rum Statural iicuti in Codice antecedent cxxviu.a fol. 1. ad 44.Verumin 
hoc Codice exx 1 x. priora folia ita funt lacera, ut vix aliquid exferibi qucat. 

II. Ebedjcfu Metropolis Sobenfis Qolleilio Canonum Synodalium . Prartatio , 

fol. II. \*\ Y+kxZ \z>*.^ Uao }JSa a ^o fU+b*,\L> (sftMM^t Jlo Uz**te* M^> ^< ■ A 
\oaa^ W^o JU^Jk^a\ ^^«-id U.^-jo ^a^Ji ^iUa^ IkA** ovtija jiA^Jua Uio-Na^t 

Uibob})* U**>* l^-^— \^«^o» Ope Jempitern* > incomprebenfibilis & beatijjim* 
SunH* Trinitatis 9 fcribere aigredior Canones Synodieos , collefitos afanfto Lbrim 

Uumque iiiligtnte > Pdtre nofiro > Domino Ebedjefk Metropolita Sob* & Ameni* . 

Ini- 
CODICES MSS. CHAIDAICI S1VE SYRJACL *9 fi 

Initium\ |&aW^*& «*j? tcaajug^ Vide fuperiorem Codiccm cxxvm. fol. 44. 
Subjungitur in hoc Codice Index Tra&atuum & Capitum totius Colle&ionis , 
id eft 9 tarn Primae , quam Secuudx Partis , a fol. 14. 

Pars x.Tradatus 1. y©«^*j J^x t * ^X* J***** <*^2^y ^\J \± Df Us, 
quorum cognitio omnibus necejfaria eft . fol. 18. Continet Capita v. quorum pri* 

mum in hoc Codice defidcratur . 

Tra&atus 1 1. De Marrimoniis , deque Canonibus & regulis Sponfaliorum 

Chriftianorum , &c. jbug»A»»^d» }«»a&Ao» ico-Ja^o {ja_«Ao J^*«J ^^ • *-#? i+*U* 
fa*+* fol. 31. aterg. Continet Capita xvn. Vide Cod. cxxvui.a f. 76. 

Tractatus m. De divifione H*reditatum . >^*3l VkxjA_~2klt l*».L-a» 
}Ul++ f. 4<5\ Ejus Capita xxv. Vide ibid, a fol. jp.7. a tergo . 

Tra&atusiv. Dejudiciis, & cauffis , quae inter Chriftifideles contin- 

;ol. jp. a t. ejus Capita xix. Vide ibid, a fol. 120. 

Tra&atus v. De iis , quae omnibus univerfim Chriilianis canonicc impo- 

fita funt • Ji*^***"*^ fo^ o*^a ^_*> ^*Ja» k+U***f ^±*l *^ U*wJ 1+tofa* 

^©^M ^±J* fol. 74. a terg. Continet Capita xxvni. Vide ibid, afol. 147. 
a tergo . 

Adnotatio Librarii , fol. Sp. )L+^* &*&>*» ei^^ao**** )**-» h*»U* j>\a, 
|JV# J*-*^*Z ^a h* J<h\JJo . Ua+f<v«*> IZutctf |Ajca> J&*ss t * Explicit Tra- 
fiatus v. <? una cum eo explicit Pars l\ Ooihilionis Canonum Synodicorum : & DtO 
wtruerforum Domino lavs % &c. 

Ill, Synodus Timothei Patriarch* : una cum Patrum fubferiptionibus , 
& Canonibus xni. uaoj£&da«£ u^ae y*&&U **<*& A_x*A»Ufo Jjo-liao iMfoutai 
la*.\okn fci. 8p. aterg. Vide God. ctt. afol. 172. _ 

~ ' dje/u- Mttropo " 

Sobenji , ^aA.^.^ wpa\ ^jo&*o» J*fiui**»»j«"a jjc^-ua umo»> ^ . ^ 

}&•,» Jg.«\Afiutgo» fol. j>8. a tergo . Pradt Index eorum , quae in hac fecund* 

Parte continentur . Ibid. 

Tra&atus vi. Qu<c communittr EccIejiaFHcis omnibus , propru "vera Diaeo- 
ffatui ac Presbytcratui con'veniunt . |&*.lU{X ^^ot» f&^jou-^^ . )A** I f — ** U* 

)i»A*AJo>o )JUa**iAS» Jxto-A^ y*<**U* 1k*x\Z+9o foi. 200. a terg. Continent Ca- 
pita ix.* Vide Tom* 3. Bibl. Orient.* a pag. 341. Caput x. De Ordinibus Ecclc^ 
iiafticis , & divifione talentorum . \^> ■ \aao { ^ V t % N Ji&-^ ^.^ . U»^o U^i 
f*aa Hoc Caput , quod in hoc Codice imperfectum eft , integrum habetur 
in Cod. cxxvni. fol. i^8. Caput 11. De honore Ecclefxafticis Ordinibus de'bi-. 
to: deque Ecclcfiafticorum. erga Laicos amore exhibendo . Cap. in. Quern 
quifque difcentmm ordo librum iegere ^ &. meditari debcat . Cap. iv. De ele- 
ctione . & confccraticoie Leiforum , Hvpodiaconorum , & Diaconorum ; & quo quifque statis anno confecrandus eft . Cap. v^ De ciedtione & oraina- 
tione Presbyterorum , Cap. vi. Canones de Presbyteris , & Diaconis : & de-# 
univcrfo Clericorum ordine . Cap. vn. De eledlione & ordinationc Chorc- 
piicopi , hoc eft , Periodeuta: , icu Vifitatoris : deque regulis Viiitationis . 
Cap, viii. De ele&ionc, & ordinatione Archidiaconi , deque ordine mini-, 
fterii ejus. Cap. ix. Dc Oeconomo & Procuratore . 

Tra&atus vn. De regulis <& canonibus blonacborum ? deque perfetlis operi-* 
bus 3 religiojifque moribus y Angelicum hujufmodi in-Hit tit tim ampleitcnti comic- 
nientibus . \ x -^x^ fa*f ^^° |i«-M-^? iiaJjuoo J**-^ ^^ . |w l'*x>U* is* T0MVST1KTIVS 

**£siKso' U&Vaa h*°? W\* U+V ^*-\* U*£- l+Z*ie fol. 217. a terg. Con- 
tinct Capita xx. Vide Tom* 3. Bibl. Orient, pag. 342. Videlicet . Caput 1*. 
Undenam deducitur hoc Monachatus inftitutum , & a quo initium habuit? 11. 
Canones & regula. Monachis praefcripta: a Patribus tercentum decern & ofto . 
in. Regular praefcriptJB a Mar Abrahamo Magno , Monachorum totius Perii- 
dis patre . iv. Regula; Mar Dadjefu Prarfecli Coenobii magni , qui. Abraham 
fucceffit .v. De iis , qui Qrationem negiigunt , & perceptionem Sacramento- 
rum Chrifti minime curant , & faifutm habitum pra?ferentes $ abfque Coeno- 
bio vagantur , fecumque mulieres circumducunt , & in uno eodemque Mo- 
rafterio viri ac mulieres commorantur. vi. De privileges Monafteriorurii , 
corumque exemptionibus a poteftate Epifcoporum. vix. De Coenobiis , ftu*- 
dio anfiquorum conditis, & negligentia poftcriorum conlapfis • vnx. D« Ec* 
clefiis, & Coenobiis , qux noviter excitantur . ix. De Coenobiis, & Mona* 
ftcriis deftru&is , & quis coram h*rcs inftituendus ell ? 

Tra&atus vm. De eleHione ix ordinal lone Metropolitanorum , & Epifcopo- 
rum : deque iis , qute ab ipjis , aut erga ipfos debentur : deque Canonibus fnmmi 
eorum Sac er dot it . lst*s±2tjQ A &( o }^aa**^w |**»a*a»o /ik-w^^K . JUaaeZ* jv^l** 
yQi>tLnj.o>y L*zAf U^^ua \.2k.o . K 2k+2„L&*> ycc^^Xo ^>o>\j ^*^«? \\o fol. 231. 
Continet Capita xxn. Vide Tom, 3. Bibi, Orient, a pag. 344. ad 347. Vi- 
delicet, Cap. 1. De elcilione & ordinatione Epifcoporum per Metropolitano* • 
xz. De ais, qui ex Monaftico inftiruto ad Epifqopatum adfumuntur * in. Quod 
quum Epifcopus a Mctropolitano ordinatur , convocet ipfe Metropolitans 
piures Epifcopos ad ordinationem . xv. Qjod non Lccat Epifcopo , dum in-» 
vivis eft , praciperc $ ut quis in locum fuum poll obi turn fubrogetur , five ex 
difcipulis fuis , five ex conjunctly , aut ex primoribus civi tat is , v. De eo j 
qui criminis cujufpiam accufatus cii , nee poenitentiam publicam exhibuit , 
fed ad domefticos , aut extcros recurrit s ut ChirotQniam Epifcopatus 
piae . vi. De eo , qui munera dat pravincialibui , aut Metropolitano , ut Epi* 
fcopus eligatur . vi 2 . De eo , qui ad Epifcopatum vocatus , minime confcntit * 
vixx. Quod quum quis Epifcopus ordinatur, non debet per fcipfum Sedem 
fuam imre . xx. Quod neceffario obfervandus eft Canon , ut Epifcopi a Pa* 
triarcha perficiantur : & quod qui a Metropolitano ordinatur, antequam Pa- 
fcriarcham adc&t , ab eoque perficiatur, non audeat Pontificalia exerccre . x, 
Dc Synods Clericorum locomm cum proprio Epifcopo quotannis celebranda. 
sex. De Synodo Epifcoporum cum proprio Metropolitano celcbranda . xn. 
Quantum tempore abefle poilit Epifcopus a propria Sedc • xxjx. Quod de- 
beant feparari bona Ecclehas a bonis Epifcopatus . xxv. Si mo/tuo Epifcopo 
alter Epifcopus Scdem illam ambicrit s provincialcfque fubornaverit , ut fibi con- 
fentiant, an is tramferri potcit,- ncc ne ? xv. Quot funt provincise , quibus 
Metropolitan! pnefunt : & a quonarn unaqusque inftituta ? xvx. De elcdio- 

ne > & ordinatione Metropolitan , xvn. Quarnam Metropolitanis debentur, 
& quae exercerc poflunt in Sedibus Epifcoporum fuorum : quar vcro canoni* 
ce ipfis prohibentur? xviii. Si quis Epifcopus fponte volucrit Metropolitanus 
ofdinari, deindc hac dignitatc abdicata , in priorem regionem fuam rcdiqrit, 
Metropolitanus ne adpellandus eft , an Epifcopus ? xxx. Canones de Epifcopis 
fimui & Metropolitanis . xx. Canones & posno: divcrfa? , unicuique delicto 
flatuts . xxx. De terming, qui reo & aclori prsfcribuntur 9 ad innoccntiam , 
vcl crimer probandum , xxix. Quodnarn difcrimen fit inter excommunica* tioncm, Tra&atus ix. De its , quae fp 
fublimitate ; & quae honor i ipfii CODICES MSS. CHALDA1CI S1VE SYR1AC1 . i$i 

rionctn s & fufpeafionem ; & quis ex Prarfulibus hahcat facultatcm deponcn- 

di> & qussnam depofitio irrita lit , ac nulla ? 

t ad magnam Patriarcbatus dignitatem , 

t congruunt at que debcmur . l\**U lr»l^ 

^1'jajj fol. 253. Continet Capita vm. Vide Tom, 3. Bibl. Orient, a pag. 348. 
ad k. Videlicet , Caput 1. Quot Patriarchs ab Apoftolis inftituti funt in uni- 

mundo. 11. De ele&ionc & ordinatione Patriarchal quo pa&o , &a 
quo peragenda fit ? m. Si res public* turbata: iuerint, aut Ecclelia? perfe- 
quutio contigerit , quo pa&o 5 inftante neceffitate , ordinatio Patriarcha? pera- 
gendafit? iv. Si Metropolitanus Elamitidis unacum aliis vocatus ;, adprdina- 
tionem accedere recufaverit , quid faciendum crit ? v. Quinam iint Canones , 
quibus oftenditur potcftas Patriarchs ad univcrfa Chriftianorum negotia ; de- 
que honore , qui ab univeifis ipfi debetur . vi. De Librorum autforibus . vn. 
Paftum & fcedus a Patribus initum , de Canonum illorum obfervatione . 
vm. Benedi&iones in eonventibus Synodic is adpoiita? , verfo u 

'*<3^» . jia.n*$ij | t a-"Xi ^^ A ^>wO jiaAaa*©?* J* # £Ma2> £u«c*3 )^lto*.i* fAi^tta 

J****.* afe, ;A >ar> & Explicit Dei ope & auxilio Vniferationum ejus 5 Pars al- 
tera Colie&ionis Canonum Synodicorum , Occidentalium atque Orienta- 
Hum, die 1 ?. Menfis ab (.AuguBi) Anno Gr#corum 1743. qui incidit in 
„ annum Arabum 731. ( Cbrilii 1332. ( in urbe munita , & fidei pulchriru- 
s> dine pradita ? juffrtiaeque opcribus abundante , Bag4ado , quam Dominus no- 
•j fter, oro , adificct • Codicem vcro hunc exaravit peccator &. populi Chri- 
3 , ftiani abjedio, Saidus Unas If* , fiiii Abuibarcati , filii Barchar: illumque 
9 , fcripfit in. gratiam Principis excelii.., Sapientis Hormifda», filii Jefu , fi- 
„ lii ChamUii . ,, Cetera vide Tom. 3. Bibl. Orient, pag. 334. ubi & fingu- 
lorum Traftatuum, & Capitum , quibus Par* hare fecu nda Col leftionis Ca- 
nonum Synodicorum abfolvitur , feriem atque initia Syriac* & Latine ex- 
hibuimus . Ibidem pag. 351. recenfuimus Auclorum nomina , quorum tefti- 
monia citantur in hac Canonum epitome. Videlicet, 1. Patriarcha? Chalda?o- 
rum Ncftorianorum , Ifaac , Dadjefu.s, Maraba , Ezechiel, Sabarjefus , Geor- 
gius , Timotheus , Jofuc Barnun , Abraham , Theodofius , Johannes Abgari 5 
Ebcdjefus , Timotheus junior .11. Epiicopi ,& Monachi ejufdem gentis , Je- 
fubochtus Perfidis, Simeon Perfidis , Gabriel Baflbra? , Elias Nifibis , Abra- 
ham Archimandrita , Dadjefus Archimandrita , Rcgula: Scholar Nifibis , Sy- 
nodicorum , five Orientalium Canones , Liber traditionum feu commentario- 
vum .111. Canones Occidentalium , hoc eft , Apoltolorum , Nica?na? Synodi , 
Chafcedonenfis , Antiochenre , Gangren/is ; Occidejitalium 9 utdicitur, Epi- 
Itola: dua? dc Patriarchal Selcucienfis inititutione & primatu , deque Epifcopo- 
rum per ipfum perfc&ionc : Codex Impcratorum Gra?corum > hoc eft 9 fta- 
tuta, quas Conftantino , Thcodolio, ac Leoni tribuuntur , quseque a Sobenii ad 

Ambrofiom refcruntur » 

III. Wise Metropolitan Nifibis EpiftoU ad Epifcopos , & fidclcs Diaafeos 

magn ts>* TO M V S TERT I V S 

magn£ Bagdadenjis , de illegitima ^efujaii Patriarch t ordination* . ♦*-* vaoi 
JAAo^i5 ^*AttA.j J^a^ ?t<^* wli^o )&^i Uaj — aoo»j fol. 170. Initium ^a^^oo ^*fWe* &«f,«U J~~.a^&» Ji*a-lu3o Ji-L*.2> ZaJU*Z» |&*&o^*S» )Za«»~.*Xo Eft 

mutila in fine . Ha?c autem Epiftola fcripta , ut videtur , excunte anno Chri- 
fti 1020. Nam Jefujabus menie Decembri anno Gracorum 1332. (Chr. 1020.) 
Sedem Fatriarchalcm invafit . Vide Tom. 3. Bibl. Orient, a pag. 272. ubi fuie 
de hac Epiftola diffcruimus . 

c x x x. 

Odcx in folio, bombycinus , conftans foliis 218. Syriacis quidem lite* 
_ ris , fed fermone Arabico exaratus . Inter Codices Beroeenfes olinu* 
Quartus . lbi continentur . 

Conciliorum Generalium bt Particularium Ganones , e Grarco in 
Arabicum converfi . Infcribitur autcm hie Codex , «r»*:*U^s. **)&-$ Codex 

LeglS . TltuluS fol. X. &-^s.\XX%. %£*\±J%, <&l^*$<o <S«,\a3^ «floaa»}l3^, «*l*3 ua ^ r =tS< wot U^X faXx*^ ^,$s> *U*W «*j©aX Jasoto »J»-»Jtf JaJU ojo^o!^ 
^xtoj-Aift^s. 'un+aJMH ^* om^^^ ZJJU*^ **\-fU x?t — ^ Liter Legis Uhh 
fir is . 4? Codex (ublimis breclarus . continent Concilia marna & t>ar<va . in qui- fir is , tT Codex [ublimis tor Belarus , continent Concilia magna & par<va , in qui- 
bus per Spiritus SanUi injpirationem ccmencrunt Patrcs juHi , & Pontifices opti- 
mi, ad'verfus eos , qui h 'cere jts , pra*va dogmata, & fcbifmata in'vexerunt • Pra> 
fatio , f. if a terg. ^(A c> t aX ***iA2fc v*$^^j **+&«}*• ^ot*> eO*.^t <+&* 

ilsw. >*ook 55 *> »JA.ro ^j» •L^s^}^ o**4a>Z ^o'^^a^s . a*-.*--J^ In nomine 
Dei , qui opem timzntibus fe large tur adjwvante "virtute Altiffuni , if dirige/t" 
te Spiritu Sanfla , fcribere adgredimur Libtum hegh Wufirem ty Cod/cem pre- 
datum ac fublimem, qui continct oiio Concilia magna, & fex Concilia parya . 
I. Synodus Nica:na . Et prim urn quidem , brevis ejufdern hifloria » i. 2. 

\suu*l -**\ <*t**U*L* Prima Syncdus , que Nic££ congregata eft diebus Conflan- 
tini Imperatoris % ex Epifcopu cccxvm. Initium . o*xl^_.3^ wu o^aii^^ 
<A+a±j oiA+ipoA feXaoA^J VY \ ^ao^^n^ l^Ul u^ojl/ ii. Symbolum Nicanum , 
fol. 3. % \a^ ^{/ **l t^° €*»jl|bk " ^ooj 11?. Canones xx. ejufdern Synodi . 

<HJ>i\o ^Tx}i! wa\,oW ^jJa^ Hi font Canones , quos Patrss CGCXVIII. Con- 
flitutrunt . Ac primum quidem Canones xx. Canon 1 . De caflratione , & Cir- 
eumcijione . fol. 4. a terg. Vide Tom. 2. Concil. Labb. edit. Venet. a pag.^7. 
ubi qua? heic Arabicc a f. 3. ad fol. 13. legunrur , ea Latine funt edita . nif 
Ejufdern Nicaena? Synodi Canone* Lxxxiy. (oia-^^^o . ycu-41* ^^^^v *>x*L 
^X oU4*»Zo o^^ZJJ^^ k*)L\ y*iU* ^Jliolo oA^W Expliciunt Canones xx.Sequ* 
untur Canones lxxxiv. Patrum cccxvm. f. 13. Hi funt Canones Arabici in Lab* 
beana Conciliorum Colleltione editi , quia ncotericis Orientalibus Nicaeni dl- 
cuntur . Vide Tom. 2. ConciJ. Labb. edit- Venet. pag. 327. iv. Eorundem 
Patrum cccxviinDc Monachis & Anachorctis decrcta & conftitutiones xxxvm, 

fol. 3$\ CODICES MSS. CHALDA1C1 S1VE SYRIACI ipj 

fol. 16. a tcrg. Vide Tom. 2. Concil. Labb. a pag. 35-1. 

II. Synodus Conftantinor 1.it«ua , fol. $0. a tcrg. ^o wi/A,^ ^^."2^ 

%r *>i1o.£) et^CtV |a\'>oo 9 l^f ^.aoz&So o%+\xs ©j&SiJjlao/ o»Ao . fl&a.!K V> ^**^t 

Secunda Synodus e Synodis cscumcnicis: in qua con<venerunt Epijcopi cl. & quatuor 
Canones condiderunt . 1. Hiltorja cjufdcm Synodi . o^J^^^^s. v** o»W \>( AAa( ^Ae^aao ou-.*bo wcioiI # ~.Xo . ^u^^sA^v. oyi***) v. — a oh> j )&_^ 
^» t ia^ wo«^Sw o^ v£b<^jo^^o ^^/ ^o fai^D^ — >^/ . ^os+t.n Sanfla fecttnda Sy* 

nodus , quee in urbe Confiantinopoli congregate* es~b : & numerus ecrum erat cen- 
tum quinquarinta Epifcoporum , Santlorum Patrum t Qonvenerunt autem adverfus 
Macedonium , Spiritus Sanili inimicum . Ibid. Vide Tom. 2. Concil. Labb. pag. 
113P. ubi h*c eadem PraefatioSc Hiftoria Synodi Conftaniinopolitana? , Lati- 
ne edita eft , fub hoc titulo : Canon urn ConHantinopolitanorum Paraphrajis Ara- 
bica . 11. Symbolum ConHantinopolitanum , fol. ji. a tcrg. vao^-^s, wo; — ^o 
Mall/ ^jq mA^iy^ y. ..^^ c*iS\. Concil. Labb. Tom. 2. pag. 1140. 111. Cat 
nones quatuor . fol. 52. a terg. Concil. Labb. Tom. 2. p. 1141. 

III. Synodus Ephefina , fol. 57. a t y ^aoj^a^y. ^q ^\^^< ^^a^ia-^v. 

&£iail **k+U* otts^nM oi+\o . *a>~oo&/ >fc.:xi^o 0010 . **J^£.^ Tcrtia Synodus e 

Synodis Oecumenicis , in qua convener unt Epbeji Epijcopi qc, 1. Hiftoria cjuidem 
Synodi. <*&*J*^ ^o>*».o^ U*W o&a\so\Ll ^aq <*&\1&S^ *xlx^S^ w<* o^^nao 
ia^i»j ^asaijB2> oii^a ^©7 <£do>^1 qj***:*:* la^a&^f t**^, *a.or»/ San fi a tenia 
Synodus Patrum Epifcoporum Santlorum cc. qui convener. :nt in urbe Epbefo prima 
vice propter Neflorium . f.$$. a terg. Vide Tom. 3. Concil Labb. a pag. 1333. 
Notandum eft tarn en , quod tarn tieic , quam alibi , Arabica hujufmodi Pa- 
raphralis tribuitur *jfofepbo Presbytcro ALgyp< f io ; immcrito quidem , & fine ul- 
Jo idoneo teftimonio . Synodorum enim & Canonum Arabica cditio apud 
Orientates omnes » turn (iraxos, turn SyrosSc Egyptios , communis eft, & 
inccrtum hahet auclorem . Jofephus aurcm ilia iEgyptius Presbyter non~* 
aliud praeftitit , nifi quod Codicem Arabicum , Synodus illas complcclentem , 
xnanu fua defcripfit ; id quod & Macarius alter Presbyter TEgyptui* anno 
Chr. 1372. fecit j uti ex duobis Tomis Synodos univcrfas\ Patrumquc ltatu- 
ta continentibus , & a nobis Tom. i. Bibl. Orient, pag. 619. reccnlitis , ad- 
paret . n; Canon unicus , de Fide Sanc"bc Ecclefiae . u_a }*~lo JLmuJ — & Jo>»~a 
OM* t A**S^ o^^^in^ eiiW fol. 58. a terg. Vide Tom. 3. Cone. Labb. p. 1338* 
' IV. Synodus Chalcedoncnlis , fol. 59. taj^^t ^» ^^liSs. >\^>^a^\ 
y\^!S^ atocuU^jo *M v.© o).4.j^A\a o»« t ao v>a ^^<5 5:k / u^ij^^.^ (hurt* 
Synodus e Synodis cecumenicis , qu* in c'rvitateCbatcedonenJi ' congregata eH dicbuz 
Marciani Imperaioris.i. Hiftoria cjufdcm Synodi. <*io>/r^ <hX I^q^^X v*o$ oi<u«x>^o vflooiaAAjQ^o una^.^/ Vj^/ ^o ^.fH-.^lio^^^/ ybo *U*'M Sanfla quart* Syno- 
dus $ in qua conuenerunt CbaJcedont San Hi Patres & Epijcopi DCXXX. propter t«- 
tychen , & DiofLrum . Ibid. Vide Tom. 4. Concil. Labb. a p. 171 7. ubijofepha 

quoquePresbytero JEgyptio h*c Arabica, Paraphrafis perperam tribuitur. 11. 
Canones xxvn. 19 ja\S^o 0*^^^^ ^j|^ w fpl. ^4. Vide Tom. 4. Cone. 
Labb. a pag. 1723. 

V. Synodus Quinta , fol. 70. a terg. ^ ui/^^v oo^o M**4n--^ ^.ia^a^, 

Synodus ,/eq j'peunda Conslantinopolhana , in qua convener unt Epi/copi cLXivTlbid. 
Hiftoria cjufdem Synodi ckX^Wo ov-Jio c^fiDio^SL , ^. o^ia^^^ v*oj ot&,n-x* 

Tom. Hi, B b c *vce* iP4 T0MVSTERT1VS 

iu.^roJ V>4^>! v* — ,\X asaci^oli^.^ ^rtaAM^S ^ro^^ja^v J rail/ ^Q ^ai^Oo/ ~*&0s9 

vfl**4<^Wo o^**»o o^Ji u\x JoA^A* ^»+S^ Sanii a Quinta Synodus Sanctorum 
Fat rum Epifcoporum clxiv. j«i unanimiter con'venerunt ad'verj'us Ne ft or it feda- 
tores s & adwrfus Origenem 3 fol. 70. a terg. Adnoiatio fol 71. a tergo . Jjojo 
wflD^i^Q^ ^^aa^*iS\. &l ua we* o^uj/a-o J| . ^j/axj llr> oot ^ao^a^S. H<ec autem 
Synodus Canonibus caret : quia Canones ejus ad calcem Sextce Synodi funt pojiti . 
Gtxci enim Trullanos Canones Synodis Quinta? 6c Sexta? adtribuunt, 

VI. Synodus Sexta, fol. 71. a terg. t :» &\f*0^ oojo ^|A \\^oo\ 

Axmj/ ^kji^oZo oiXoolo ^^^}^o os&&.jClUx,1 oj^Xo . c^-^-A^ror*^ ^ioj.^io Sexta 

Synodus y feu Tertia ConBantinopolitana , in qua con^venciunt Epifcopi cclxxxix. 

Ibid. 1. Hiftoria Synodi fexta? . ^A*}* o^jiito^s. o^J:>a <5:s _Ss. ^oj o*r* t q*> 

\,^/ ^5 ^<*xJx>A_^/ ^iao iU_aJi/ ^^w-q^L l^Ul ^o <sxu»/ ^jJ*>1o e^XsoU 

Sanda fexta Synodus Sandorum Patrum Epiffoporum cclxxxix. qui con'venerunt 
propter Sergium C Cyrum , qui ajebant , /'/z Chriflo ejje unam r oo/uutatem & mam 
operationem . Ibid. 11. Epiftola prima Johannis Papa; ad Conftantinum & Hera- 
clium fratres Impp. ^X ©v*W> «»**$>£» Ji~<a* JaJ-s^ v *> u\ojI/ ch_^J^^^v 
^nXaa^ ^aaji/ ix*xi^ ^.oioio ^.^jk^mo fol. 74. 111. Eorumdcm Imperato- rum Conftantini & Heraclii Refponiio ad Epiftolam Johannis Papa: . ©iaw-y 
y^^sx — S^ oja^^ J^/a^^ y\2o!^. fol. 80. a terg. iv. Epiftola 1 heodori Pa- 
P* ad Conftantinum Imp. ^^A^.aox>\ <^Ja^ ©>-.:aooi »*4*2» u»VojoJi o>_M*>i 
fol. 82. a terg. v. Symbolum Synodi. ^^a.^a^oi-jjio/ woi 000/f. 8tf. 

VII. Canones Trullani, fextx Synodo afficl;], numero en. xUj^**^. ^jj«fl 

^.jajjuao ov»Uo )o)l«.Xo f. 88. VIII. Septima Synodus, fol. ntf. ^J^Sy. ^ ( ;^\ %M^Q-_Sbt 

a*u*«/ <H^.\ia^ otWo Septima Synodus e Synodis cecumcnicis , £»* babita fuit 
in urhe Nicta diebus Conflantini filii Lconis , filii Copronymi , & matris ejus Im- 
peratricis Irenes . Ibid. 1. Hiftoria Synodi. v*&X ^-Xjaa^-JS^ uoj o^*a^ }cAa.i+*lo \c*l ^+&tao o»^^mo o»^iioZ)iI J^Jtf ^» u<i**o a»J A i^^v^>^v o^AaJ OM-^-=» 

oviia r JD^a^ \e^^. u^ii—io Vfcio^^ Jo^r*/o Sand: a Jeptima Synodus , congregate 
diebus Conftantini f Hi Leonis Impcratoris magni 5 & matris ejus Irenes Lmpera- 
tricis , in urbe Nic£a Bithynia , in qua con-venerunt Patres ccclxiv. eir anathe- 

uizarunt atque fegregarunt un'rverfos impu gnat ores fandarum Imaginum . Ibid. 

. Ejafiem ieptirox Synodi Canones xxn. J_j aJ J^ ^o ^11 |oo t *. f. 117. 

IX. Synodus Ofiava ^ feu FJorenrina . fol. 125. a terg. ^«)^!^ ^j^^q^. 

ea^n^ iaojVa\a *ix*$* ^»a \lj u t Ss. Synodus odava , qu<e babita fuit Florcntta , 

baud procul ab urbe Roma .' Ibid. 1. Hiftoria Synodi . *a Ss. eix*, J-a J»\ II Cbrifli 1447. widens Imperator Johannes PaUologus . fol. ny. a terg. 11. Sym- 
bolum Nicarnum & Conftantinopolitanum , cum brevi expofitione ejufdem . 

Jojao^oAa fol. 155. a terg. jn. Dcfinitio Synodi Florentina? . .a-oxoiJ/ uto<^4i^a/ 
f+yJ% uX)iia ? I o^_\^ t -.*x t ~,=i\ fol. 144. iv. Subfcriptiones Orien- 
talium . vo^ia^. <W> J^oV \4*>* j^*^ §z fol. 145. a terg. 

X. Synodi Topica? , five Particulars . Et primum Synodus Ancyr* . 
fol. 14*. a terg. ^©>\o/ , o^ t \^s, uo,o ii^>X^^>i^>^ o^jj^^ u ? *-^j CODICES MSS. CHALDA1CI SIVE SYR1ACI. 19s AAttI '+a\j>jU Scribere adgredimur Sy? ia parkas , feu "Locales ; & prime , P17- 
ma Synodus e Synodis particularibus * congregata Ancyrte in Galatia , Epifcopo* 
rum xii. Ibid. Canoncs xxiv. U^i-o ^*^Xo o*X^W Ja^^oo fol. 14S. a terg. 

XI. Synodus Neocaefarienfis . fol. 173. tuoJ^tSs v :» wj&^v ^*>^a3k 

y2LAx*l ^mattH y,o»I t ^o J^GiaoJj Secunda Synodus e Synodis particularibus , £*//- 
tafuit Carthagine in Africa : refertur autem ad Neoctfaream t & numerus Epifco- 
porum quinquaghta . fol. 173. Error palmaris Orientalium in hac Conciliorum 
Arabica editione . Synodum enim Neocxfarienfem putant effe Africanam, in 
urbe Carthagine fub Cypriano Epifcopo adverfus Novatum habitam . Cano- 
ncs xi v. iiojjxi ^\ ofX^i/ J*x\oofol. 153. 

XII. Synodus Gangrenfis . fol. 156. a t. ^^.^^v ^ *V&Sk ^aa^oSk 

}&xm>/ »aX oto>:*a ^oil+Xo ax,)iMi\ ua \L t*+3k *l^,/8*v Synodus tertia cSyno- 
dis particularibus , Gangra ha bit a , in qua convenerunt Epiftopixv. Ibid. 1. Epi* 
ftolaPatrum. ^oi&\Ia»> o*?°i° fol. 157. 11. Canones xx. ^ou*jfo — fi^ o^o 
fol. ij8. a terg. 

XIII. Synodus Sardicenfis . fol. itfi. v»J^-*Sk ^ <»u»feSs. ^^q^. 

fca wSk Synodus quart a e Synodis paruis , habit a Sardicx , in qua convene* 
runt Epi fcopi cxl. propter At hanafium > Alexandria Pat riar dam , & PaulumCon- 
liantinopolis Patriarcham , quos Sedibus fuis reslituerunt . Ibid. Canoncs xxi. 

jja4.Q ^jOko »*./o (aV.oo Ibid. 

XIV. Synodus Antiochena. fol. 170. a terg. ~ — ao tca*>jb.^ ^*^a3k %&aW r^X ciLM foX*^* <*+±\§>*l **a >Jf wSwiJ^S^ ^ioJi^aSts. Synodus quin- 
ta e Synodis particularibus habita Antiocht* , in qua convenerunt Epifcopi xni. 

fol. 170. a terg. In Arabica Canonum editione pcrperam dicitur h*c Antio- 
chena Synodus habita ante Nicasnam oecumcnicaoi propter Paulum Samofate- 
nurn , 1. Epiftola Patrum . ^oi*^k»* o>?°i° f. 17*- u. Canones xxv. c* t \o 
liajlo ^^\o oM^^aa m\* fol. 171. a terg. 

XV. Synodus Laoiicena . fol. 178. VutoJ,^a!K **» u»>Ji»!^ ^*°^° — ^K 
v9lq£b,/ k **a^o <*XroZ y>€»L^c . ot^xjjU^ ua *V w ^ W^ v /^ Synodus fext a e Sy- 
nodi* particularibus , habita Laodicc* : & numerus Epijcoporum xxix. Ibid. i. 
Epiftol^ Patrum . <^*}&\}a£ ai^oi« Ibid. 11. Canoiies lix. e^\|xi^^s oijoi ^x\4o 

XVI. Conftantini , Theodofii & Lconis Impcratorum , Statuta Juridica 
<?xxx. e quibus tamen librarius Statuta lxxxh. dumtaxat exfcripiit . c»)^d 

)=»!* M. U i8tf. a terg! ^ . 

XVII. Leges Canonicx & Civiles , in Titulos xxi. divife . liA>\^JS!^ c^^/a^/ fol. lOI. 

Adnotatio Librarii , fol. 218. 0* Ok yi^a^aSk ^/^a.Sv Ijoi^Z^WoA^j 

®»#.—a» i«iao ^__*> ^ t Sk Vk^^Sk ^IxSs, ^n^^k ^A^Sk ++ u\x . ^*^-»^v 
^a\ . ^^a^s. wa UffZo w*cu§k ^^ y*ool «h^ »%- y? ^^; ^^^ <*LUao ^xiJaZo 

Tom. 111. Bb 2 ^w^^fl tps TOMVSTERTIVS 

o> .2>Aa ♦ ao . oi»J) ^1^ ^-i.a.^Sv ov^i^oi^ h<ha!K <au.Go& ^sitoii. U**a* ^lijxw 

,i^l ^ttt iaLdaSbt JjJabo) y>j-|^ A>o . o t -o Vl^aaSs ^-^ JI/ V*Ja u»*\ ^ 3> ^ wajtfo . ual^jjl/ «*«t£t.^? ^£^10!^ u>DajJa.fcsW i|ao Uto^oltf ***»^S. 
evi^O'^ *\*° • OM-aa~*a^v ssi^~ oyi^^^o y/*{$**o \*J#i^ ijxi A,*e.^c ov^«=>,^^ 

. ^W JjIiJfi- <&x^ dtuK/ u\x chX t .^jo-.^o " Explicit & abfolutus eft 
„ Liber hie bencdi£ius , qui eft Liber fancftarum Synodorum , & Stattito- 
rum San&orum Patrum , & Legum Imperatorum venerabilium , per ma- 
,, num humi!is ac vilis fervi , qui propter magnitudinem fuorum criminum 
3 , & deli&orum non eft dignus , cujusnomen inter homines memoretur , mul- 
,, toque minus ut in hoc Libro fcribatur . Attamen quia dixit Dominus : Ora- 
,, te alter pto altero : ideo nomen humilitatis noitra? indicare voluimus :Jo- 
,, hanr.is nempe , nomine tcnus Presbyteri , cognomine autem Zendi : qui pro 
3, feiplb , non pro aliis hunc Librum exaravit . Rogo autem Patres veneranr 
„ dos , & fratres eledos , ut Librarium excufaturn habeant , & iiquem crro- ;m invenerint , pro fuo captu emeruient . Non cnim eft quia perfeftus , 
>y nifi fulus Dcus , perfe&ionis au&or . Fada funt haec diebus Praeiulum no- 
ftrorum venerabilium , id eft , fan&iilimi Domini Stephani magni Patriar- 
chs Anriocheni , & bcatiilimi ac religiofiulimi Patris Gabrielis Metropolitan 
„ civi-atis Alepi; iuque Anno Domini itfpo. die tertia Mends Jar ( Ataii ) 
,, Et iaus Deo , qui opem humilitati noftra tuJit. Amen. 39 3l Altera Adnotatio, fronti Coiicis pra^fixa . o^.^a»\ ^aoj.^^a^ ^J& 
%*La.LI ovii» e^X* oyio^a u^^V <H_\io wioVj^a^v cL\& ujJIo^^s. M Liber fanda- „ rum Synodorum , juxta Orientalem ed.tionem , pertinens ad Sacerdotum vi- 
liilimum , Chorepifcopum Petrum , filium Zaitun , patria Tullenfem , gen- 
tc Maronitam , dignitate Archipresbyterum Ecclefix Alepi , Anno 1710. „ 

c x x x 1. 

O lex in fol. bombicinus , conftans foliis 103. Syriacis quidem literis, 
fed fermone Arabico exaratus ; inter Codices Beroeenfes olim Q^iintus : 
ubi continentur . 

Conciliorum Gentralium Hifloria , & Canoncs , e Latino in Arabi- 
ctim converii a Fr. ^obannc Carmelita Difcalcecto, Ga//o,Anno Chr. i(5"tf2.Titulus 

KZxeebU ouflo Jx3oJi.a 9U0/ ^a s*a|^!&v. v*j)A^\so^^ Ja^c^ s^o^l^'^S, o^rii u^ Dc- 

dicatio,feu Prsiatio Interprctis ad Virginem Dciparam Mariam . ca^a.Sv oi«>oi 

> ^o^^X ^»-rio )Vjl/o Jxiao^S, CHjJ^\i»\ fol. I.at. Ink. ^ojft^X loiA-/ Wiia\x/ 

oiioj-fc^ Prafatio altera Cjuldem Interprets . v^^aL^oi^^J^^ fol. 2. a terg. 
Initium. va^a.^ fa u^S. ^.^o)^a!S^ foj yv\^/ Index Conciliorum , qux in 
hoc Codice continentur . ^/^!x\/ ^icna lol. 7. Initium . oo* ^ojl/ ^^o^a!^ 
we&a«W fj s*qIjd+j&s> ^.ia.^jo^ Pixfatio tcrtia Interpretis ad LccSorcm . opo+xiZ. 
^ A o»a^ v v.iU^v v.\/ iol. 7, Init. ^ c^)^\ fa v.a ^io/Aia^s M *p-\±l 

U+\± t^^JaSfct SymboJum Apoftolorum . ^-xi; S^ omM fol. 8. a tergo . 

Ini- CODICES MSS. CHALDA1C1 S1VE SYR1AC1 . 197 

Initium . ^aV &*>)'» <» — S^J^ ^— W 1_j? . u»,_.^._^ ^J no 

I. Synodus Nzctna oh.x>.*j ^ia^o fol. p. Initium . ^ojtf >\^>a^a!Ss. ; at 

;*x omjJ:»Zo ouJaeZji&Ss. v.a ^o*a\7 uoj£u.W 1. Hiftoria Synodi . J *^x/ 
vtoo-W o£i»a ^J-g^/ Vc^U ttl **^l**l ^aa^o-S^ /jo» fol. j?. ik Symbolum 
Nicaenum utoX^a!^ y\* v*a o^n^ia^ oiL4*li/ ©ito. fol. 11. 11 1. Canones xx. *at 
^i/aA^, fol. 11. a tergo . 

II. Synodus Conflantinopolltana ^^i^^^s^k ^>» ^.a fol. 14. a terg. Ini- 
tium. o»*i*£a|^joo.Gk^/ o*.u**> >\.iol^o ^o? oo*o v*j)&^ ^.ao^aa^t *at i. Hifto- 

ria Synodi . o»a.*jo t aa© o»X».^ ^M&^J "V^^JJJJ/ w*^ J*> 'Qoa^a^.ltst J yj.\X? 
Ibid. 11. Symbolum Nicxno-Conftantinopolitanum . cit#*»aa*S^ o> j^ojl/ o»t<y *at 
wij&^7 ^io ^a\/ ua fol. 1(5*. in. Canones vn. ^.jfaxsi^/ tat f. i<5\ a tergo . 

III. Synodus Epbejin a . ^axaa/ ^ao^jo fol. 18. Initium . ^ao^o^ * — at 
^jtoax^aW oo»o A>\/&\/ 1. Hiftoria Synodi. JW W^^JUo ^aa^xiS^ J$o» J «^\x/ 
ia^floj cix^aV^JJ Ibid. 11. Ordo Synodi , five SeiHones iv. ^ao^o^s. oi^JLi 
fol. ip. in. Canones xiiz. ^j)aa\/ *at fol. ip. a terg. 

IV. Synodus Chalcedoncnjis . o»_^jo^ri\2 Nt^a^ao fol. 20. a terg. Initium . 

J*jG»*ja\a us> toov&*i^\. oojo >\.2>kV ^» s ^a'S^ *at 1. Hiltoria Synodi . «p\x/ asooi«uCLQ5*y oi^Aia^Io waj^o) ot^»*^ ^^,11 til *+'t><ss> U* ^ — a °.^ a ^ '?°» \/ f°'- 2 P 

a terg. 11. Ordo Synodi , live Selfiones iv. ^xi^a^/ oi^Zt fol. 2 4. in. Ca- 
nones xxvi. ^j)axx^ »at fol. 23. a terg. iv. Epdtola Synodi ad Diofcorum . 

tfiaota*»£oa«t v*^k. > X^a <55S ia\/ ^so ovXax»i.aa\/ ot\j»aa«._ ^ oijo^ fol. 27. a t. V. Epi- 

llola Synodi ad Alcxandrinos circa depofitioncm Diofcori . c*\|*»j_^ o>i^ 

<£t>o')a£iasci+y oy.ia.l+1 £\*.** .so c%a.~)+—12u£>U \.otl u\/ Of.\a£3»:>a^ Ibid. 

V. Synodus Quint a , five Conftantinopolitana fccunda . ^ xi^_aa_^7 

o»:soja.\/ fol. 28. lnitiuiH . ^aoJL^o ^io s+i)ls\l ooiP ^aoja.^, ^,, ,ao,>^a\/ ot*i*£4ga<bx&t/ 1. Hiltoria Synodi . t*^ W *»»^»}aa ^x>^a\/ Itoi J ^_\x/ 
o^fio^i *\*.x^ v*\x Ibid. ri. Ordo Synodi . >Vaowja^/ ci^Zt fol. 2p. a t. in. Canoncs xiv, ^*jfa,a\/ «at foi. 30. 

VI. Synodus Sexta , five Conftantinopolitana tertia . vt»»|odV ^ao^ja-V 

fol. 33. Init, OM>**§^a>-o3^ ^.iol^o ^a A\/^Ss, oo|0 vadjJxdX/ ^io v ^^o\/ ^aj 

Ibid. i. Hiftoria Synodi. s^'itf ovX^ao voaW ixj ^^0^5^ — ^./ '?°» \' ^ ^^' 

vtooiojo)Io uto^^o Ibid. 11. Ordo Synodi , five Seiliones xvm. ^oj/ oi aZi 

>^ M da^a\/ fol. 3^. in. Ediclum lmperatoris . ^\^a\/ izol o^io. 101.44. 

VII. Synodus Septima , five Nicarna fecunda . ^^Ls»\/ \^\| f. 4J. 
a terg. Initium . >fio©i^o ^ wiJ&W J^W ^*a 0010 >\._^i-ao\/ ^.yi.^V i — at 
<HaAaj Ibid. 1. Hiltoria Synodi . t^ )W o^^afio w^^l^o >^.io >? ^xi^/ |jo» y/ ^_^^./ 
i°»^ a ^ yr^^ ^.\ A |xi\/o )o^\ ^a^«^o\/o *oj\l ^i.fiJLw.Ss, Ibid. 11. Ordo Syno- 
di 5 live Seffiones vn. ^^q^q\/ i^-^iil "fol. 50. a terg. in. Canones xi. *at 

^j/«xa\| fol. 5:3. 

VIII. Synodus Ofia'va , five Conftantinopolitana quarta . ^/&\? ^.ia^a^? 
fol. 5:3. a terg. Init. u*.)a^\/ laaJUa ^.c^ii M 5^ l^» ^io^o\/ )to» ^ ^^a^ 

** ^i^i^oai>\l ^a\io ^>a ^i»Ji|d Av\J^^/ ^.•^io OgS^l«ia otto^^o^o \m]i^l '^-Jf 

Ibid. 11. Ordo Synodi, live Seffiones x. ^^o^a\? va^ZiZ. j.at fol. yd", a tergo. 
in. Canones xxvi. ^jjajo^ ^at fol. 60. a tergo . 

IX. Synodus Latera/ienfis fub Innocentio. Tcrtio . ^so)t^l ^ao^oS&v, ;at 
***^a.\? oioaot ^iaj.,^^ c ao ^.a»/^^ <>oio ?^^/ ^ a f°l« <>5' I- Hiftoria Synodi . T <h4^W 1*8 T M V S TERT I V S. 

Ibid. ii. Ordo Synodi. ^o^\/ oi^ii fol. d*?. a terg. i 21. Canones, five 
Capita lxx. "Wa^/ W ^o.n\l &> fol. tftf. iv. Indictio Cruciat* . c*2*qo\/ 

fol. 82, 

X. Synodus Lugdunenfis fub Gregorio X. * t x\? v.a »*J\W *\xs^a\j 
U01& «^a» ^» ^^ <*!*»:* \»a ^*>J^\/ ^ \*a)&\1 oojo fol. 83. a tcrg. 1. Hi- 
floria Synodi . %*LU<* J*a taUubf dLttt>\ 11/ ik j*> ^ao^^/ Ijo, yf ^-\^/ 
opU:* Ibid. 11. Ordo Synodi. five Sefliones v. ^-io^o\? ^*ZU fql. 84. a t. 
in. Canones xn, ^*j)aj»V »a? f. 88. a terg. 

XI. Synodus Flolentina *fub Eugcnio IV. 00,0 iMX+*U>J±J ^*^»bx? *a» 
ui.*A.£a^W ^Joq^jo^ fol. £2. i. Hilioria Synodi . \zo *\z** ! g*\l Jjoi J n&.\^/ 
•»ot-J cioa+iao oM$»»f\/ oM»-**a.\/ ^fUZitf V^Jl U/ty Ibid, it. Profcflip 
Fidei Jofephi Patriarchal Conftantinopofitani . t&xaa,. yr^-^X? >Jx»A — ^./ eiij/ 
fol. .97. in. Decretum de feptem Sacramentis , ov^^^a\/ ita*>W +±GQ$kL f. *8. 
terg. jv. Symbolum S. Athanaiii , o^ *:*JJ ovo>aj .}la *Ji/ ^^a . J^o-Jtf v*jJ** 
fc LteJ y^ujS •***>- yl %*\*%>tJ> fol. 101. 
Adnotatio Librarii fol. 103. ofatmlo o»&.»jo o)^^a..U oj£^jA>a ^ao jJ^W Ja 

jj, .«.aa *pW Sift . v*o>\jl/ »a>^&^/ 9otX v io ^^^uoo o»&rao e*..J:aA.i&o *s£x/ tiyim 

o*fW €**>)>? W^ili/ uxsd^xX/ ua t ^&. vco\J^V u»a4a.fc*W jfi+i$>A\l wi*a.:»\/ 

0»-^l4ft^{ ^O|0 W^_^ oito0i-*^6 V* ^.\V WlJla^^W ^Jf.**^, J;£oo\/ ^.~S>^J 

. ou^*W Ac%a\io^/ ua ouJ/^ o^Sis/ , o^2k A ^^.\? wst ^^£ |iioa o^^o ta^^^J^ 

JNi|ao . ».**a v^\Z )iXao p>\ yjl . % \.*^^ > Ji.^ic\/ vflsj^A. voii atojioA^/ U+*tt )o«A>/o 

}^o . o\LU\ o^^j^d o) t i> ^? uj!iie»\/ M Explicit hie Liber Anno Incarnationi^ 
3 , Divinx 1676. diebus Domini noflri venerabilis Patriarchal Stephani , qui 
,, fedet hodie in Scde Antiochena: quern Deus in longa tempora nobis prac«^ 
cfTe faciat , Amen : nee non diebus Prarfulis nofrri atque magiftri illuftrif- 
fimi Gabriel is Baluzeni , Metropolitan Alepi : idque anno Fra^fulatus ejus 
tertiodecimo : qui plurimum nobifcum laboravit . Eo autem anno Alepen* 
fern urbem hofpes vifitabat pater fanftus & vas eleclum Jofcph Hefronita , 
Metropolita Tripoli's , qui & ipfe operam fuam nobifcum in fcribendo con* 
„ tulit : retribuat ei Deus in regno fempitcrno . Mementote etiam fratris 
9 , noftri Rezcchi ( Donati ) Diaconi Metropolitan Gabrielis, qui etiam nobif- 
# , cum laboravit . Scriplit autem hunc Librum vir peccator , dignitate qui- 
„ dem Diaconus , nomine autem Johannes filius Atallan ( Dcusdedie ) 3 co- 
„ gnomento Ben-Zendo ; qui fibi ipfi eum exaravit, &c. „ 

Altera Adnotatio initio hujus Codicis . ©^_Ao t xia>\/ ^ aol^o!^/ c*jAa 

y>^*> cr a vfi0 *'fe % ^ ^ioa.\/ otJotaV ua ^.n*.\/ vc*^a ^o ©m»*-AW o^lcox\1 kzxo>~> 3> Liber fandlarum Synodorum 3 juxta Latinam editionem , pertinens ad Sa* 
cerdotum viliflimum , Chorepifcopum Pctrum , filiumZaitu, patria Tul- 
lenfem , gente Maronicam , dignitate Archipresbytcrurp Maronitarum in 
„ civitate Alepi 3 Anno 1710. „ 

Codex 9> CODICES MSS. CHALDAICI S1VE SYR1ACI . t 9S > C X X X I I. 

Odex in folio bombycinus , conftans foliis -23.9. Syriacis Uteris exara- 

tus . inter Codices Orien tales , ab Andrea Scandar in Bibliothecam Vati- 

canam inlatos , olim Vigefimus tcrtius ; ubi continetur • 

Gregorii Barebr.^i , vulgo Abulpharagii , Maphriani , feu Pri- 

matis Orientis , Nomocanon ; cui titulus , Liier DireRicnum de C anon i bus Jic- 

clejiaftias , & Legibus Secular) bus . jL^oot* Ja&a ^x*^ A.a "\a Jj.*> }p^ ♦ C tooa^o-^^**^, Urio %**2>h J**~*xao ^o ,. J^_a^o!\X )noo.. S <v i o ^_j1^X }jcu-1A ^£00 
jb**X2c9c pU^aO) IJojai jL**».a ]jl«;&2o J^r^aio fol, X. 

Prtfaiio . Pe Sacrorum Canonum obfervantia, cum Indice eorum , quaj 
in ht>c Codicfc exhibentur . Initium fol. 1. u.j/ *»7 .. Jju-Joi ^^Jiao ,)>U-\ JLftJjop JjaJ.Le* Opus in Capita xl. diftributum : de quo Renaudotius Tom. 2. 
Liturg. Orient, pag. 471. ColleHio Canonum & Conslitutionum Ci r vilis < 9uris per 
locos communes , opus eximium. Exsiar. Syriace e I egatijjime fcripta in Bibliotbcca Col* 
bertina , Ht ibidem totius Operis r verjio Arabica. Reperitur etiam inMtdicea . Idem 
opus luculcntiffimc cxaratum, habetur Syriace in noftro Codice, etijus analyiim 
exhibuimus Tom. 2. Bibl. Orient, pag. 300. & in Catalogo noftro Bibliothe- 
car Medicea? & Palatini, Cod.Lxi.pag. ioi.ubi &reliqua Gregorii Barebraei 
fcripta recenfuimus . Sunt autem hxc Capita • 

Caput i. De Ea/ejia s ejufque regimine. <**£>j»a&o f£»:0\.£»ao Ejus Se&io- 
ncs vn. Videlicet : de illicitis caetibus : de rebus Ecclefix : deprimitiis , & fru- 
<Siuum proventibus : De oeconomis : de Altaris inftrumentis : de Ecclefi# , 
& Altarium confecratione . 

Cap. ii. De Baptifmo . J t **\ ^-fc^a fol, 8. Secliones v. De vero & fi&o 
Baptifmo: de iis , qui in morbo baptizantur : de Aqua Baptifmi , & de Chri- 
fmate : de tempore Baptifmi: de perfe&ione Baptifmi.' 

Cap, in. De Di'vho Qbrifmate . JLe^ x o%a.*> *\,£.a» fol. 11. a terg. Se&io- 
nes v. Quibufnam fas eft Chrifma confecrare , & quando , & ubi locorum ? 
De inftrumentis Cbrifmatis , ejufque ufu : de confe&ione Chrifmatis ; de 
ejus confecratione , & perfections . 

Cap. iv. De Ob/atione y feu Euchariftiu . Jia>a.o ^.fc.so fol. 14. a terg. Se~ 
Clones viii. De materia Corporis & Sanguinis Dominici : monita de Com- 
munione : de iis , qui a Communione privantur : de Euchariftia: tranfmilEo- 
ne : de ordine Communionis : de defeitibus occurrentibus : de pcrfe&ione_> 
ianftorum Sacramentorum : de Pr^fan&ificatis . 

Cap. v. De ^ejuniis , Fcslis , V Orationibus . )UL\.o JijXo J:»o. ^goo 
fol. 22. Sectiones v. De Canonibus Apoftolorum , Patrum , & Doctorum : de 
numero dierum jejunii : de ordine Feftorum , & de obfervando die Domi- 
nico : Ordo Benediftionis Aqua? : de Oratione & Pfalmodia . 

Cap. vi. De Exequiis Defunflorum . f^JluXt Uftaiw ^.^ao fol. 2p. SecT:io- 
t^es 11. De officio defunftorum , deque eorum exequiis , & fepultura: & de 
illicitis lamentationibus , deque heterodoxorum memoria . 

Cap. vil. DeOrdinibus Sacerdotalibus . J*Jjo>a Jaa_l^Jl ^V £oa fol. 32. 

Sectiones x. De Parasciis , & quod unufquifque in vocatione fua maneat : de 
5ynodicis conventibus , judiciis , & fententiis: de Pontificalibus ordinationi-- 

bus . loo T0MVSTERT1VS 

bus : de fpcciali Presbyterorum poteftate : dc Ordtnatione , deque caufis pro« 
hibentibui : de Diaconorum coniljtutione : de D;aconiffarum conftitutione : 
dc Hypodiaconis , Leftoribus , Cantoribus , & Exorcifti* : de numero Sacra- 
rum Scriptur.irum: deque Scholis, eamrnquc canonibus, ieu regulis, & Do&orurn 

Libris : de Monachis . 

Cap. via. De Sponfulibus & Matrimonii) . (Zo^siao ^^.a* fol. ft. Se&iones 
VI. de iaufis , qua? legit i ma Sponfalia anteccdunt : quomodo Sponfalia funt 

facienda : dc curaroris officio : de impediments Sponialiorum 5 & Matrimo- 
nii : dc dote , donis , & convivio : de feparatione , & caufis feparationis - 
Qjandiu poft obittim conjugis a novis nuptiis abftinendum fit? 

Cap. ix. De Te&amentis . »xi*ao'» oo,j iadIjCA^* ^£00 fol. 71. a tergo , 
Scctiones iv. De eo , qui teftamentum condit: de eo } pro quo teftamentum 
conditur : de teftamenti materia : de procuratione . 

Cap. x. De Htreditatc . ILqU* \.&x> fol. j6. Seclioncsrt. De gradibus 
hairedam : dc caufis , propter quas haireditate exciditur • 

Cap. xi. De emptione & venditione . Ji^oio U&j ^-£00 Sc&iones V. De 
Icgifima & illegitima emptione & venditione : dc redditionc : dc formula in 
vendendo & cmendo adhibenda : de fcrvorum contraftibus , cum domino* 
rum, autfine dominorum facultate : dcufura, aliifque illicitis contraflibus . 

Cap. xu. De mutuo ix commodo . J**».Za2>oot* Za^^o ^_£^o fol. ^7. a 
terg. Scctiones iv. Canoncs mutui , &commodi: de hujufce rei materia : dc 

rctnbutione : de commodato . 

dp. xui. De pig/tore f Uj&L+*o\^ha fol. 102. Secliones 111.de materia pi« 
gnoris , & cui pignoris dandi facultas fit : de creditorc , & dibitorc : ctc> 
confenfu & diflcnlu , 

Cap. xiv. De impediment is ufus rerum . Ja&ooi Zai*.\a&:*o Jf«»!koj \~-fc* 

lm^*2>* fol. iq8. a terg, Seftiones 111. 

Cap. xv. De confenfu . )U\\L \fr* f. 114. a terg. SeAiones in. 

Cap. xvi. Dc trans/atione juris . yu**.\a£j/ \.&* fol. 118. Se&ionesn, 

Cap. xvii. Dc fidejujjione . )ia^#.x \.goo f. up, a terg. Sc&ione* 11. 

Cap. xviii. Dtfocietatc . JZo*.=w ^£^ fol. 122. Se&iones ill. 

Cap. xix. De tutela . jZafto*£^a/ Vfc>:» f. 124. a terg. Sedioncs ill. 

Cap. xx. De confefjione . }Ui+%<m \.&y* f. 132. a terg, Secliones in. 

Cap. xxi. De depojito . Jj&.^.e^^..^,..:* fol. 138. Se£liones 111. 

Cap. xxi. Dc ufu fruttus . ja~a.. A^o, a ^o Vfc.* f. 142. Se&iones in, 

Cap. xxm. De donatione . /Aaoiaa© Vfcoo fol. 144. at. Seftiones ii. 

Cap. xxiv, De legato . JiaaaA.goa fol. 145% Sectiones iy t 

Cap. xxv. Dc cenju . J A55lfc a\oj/ \§oq f. 14.P. Sectioned ill. 

Cap. xxvi. Dc mercatura . /Zo^jZ Vfcoa fol. 173.* t. Seclioiies in. 

Cap. xxvu. De irrigationt . jZa A xj*, ^^ao f. 158. a t. Se&iones 11. 

Cap. xxvin. Dc cultu terra defer t* . \kk-l+% )k>±H ^**2i ^fc** £ itfi. 
Scftiones 11. 

Cap. xxvun. De mercedc& conduit tone . /Zo^^f \^w.i» fol. 1^4. Scr 
dioncs v. 

Cap. xxx. De invent is . fAu^t* ^.£00 f. 174. at. Scftiones II. 
Cap. xxxi. De puerorum projeilorum invent tone . ffnj \<S )J\-aA. ^.^io 
J'i.AA.0 iol. 17(5-. a terg. Scftioncs 11. 

Cap. xxxii. De manumijfione fcrvorum . /♦J.a^. £»«• ^-$** f. 12^. Seflio- 
nes in. ' Cap, CODICES MSS. CHALDA1CI SIVE SYRIACL iox 

Cap, xxxnz. De raptu . J*aa£w Vfc.*> fol. 182. Seftiones in. 

Cap. xxxiv. De graroibus Criminibus , poena dignis . J&ciio* !la\_!ic3 \.£.2o 
}**;:> ^a>x>\ ^°— •*? fol. 187. Se&iones vn. nimirum , de homicidio , mu- 
tilatione membrorum , apoftafia a fide , fornicatione , furto . 

Cap. xxxv. Dc immolationc , r venatipne , ir ciborum deleftu , /Aoaaj ^U * 
fAwI-^aba vA.Vc&o J t< yo fol. ipp. a tcrg. Se&iones 11 1. 

Cap. xxxvi. "Dejuramento . ItaoaJao V§t*a f. 204. Se&iones 11. Cap. xxxvii, De -voto . )i t _j x \^s> f. 2otf. a t. Secliones 111. 

Cap. xxxvui. De judiciis fecularibus . J*iJ!&a\&. Jj»2*» \~fysa fol. 2 op. 

a terg. SeiHones hi. 

Cap. xxxix. De teHimoniis . Mo 9094a ^,£00 f. 218. Se&iones vi. 
Cap. xl. De accufationc . Haj^^^o V&-*> fol. i%6. Secliones v. 
Adnotatio Librarii , fol.. 23 5. a tergo . Ma*&~~*^£? Ji*ei« )^mgaa^\j »J 

. )+++** JotW *~ . !**»•£ l~oij© 1*^?° W? J*** !^ ^* Q *»* J^-^Aioo ) Aa »*.o 

*JLia*9 *a.o |1.xl\*,Zo *a^7 AiAi* i^oo9 Jj<n J^&a U^oa** ^*ao/ Ja.a> ~** 
«aJ£k,3> I ..•..Q JLxz>A:k>" . ^*ij J*»aJ }»ofi !**♦>- \OdIafio9aa <^$h»oJ J«»a» . JiooM •©»> Jaa.fi.asAa/ 

j:*&a Jjo»£» l^fio ^<^la Ja^jom | A ao;ao Ji^j Za. JS^ao ^>\* U,o;a J*./ ^a ^o ^-.ao* 

. I ooi t*0)0&J <h^ m U\/ U«»a:a ^\,»«&:»9 .Jl**!*:* vfloaia^-oa i.^ J-r^ea J t ^_l\2*c Jh — *>> Jill-ay U^J u#^»* I***- ^^ U\oi^y J*}.*^, &>£l««.:*o J&a«»£kX> li.£.».fi ^ioj 

Ja;*,o .U~«a*jLio! }^&a\op&ay . }a*x)l Joi^va. JCuc*^*> J&i« t s* Ad gloriam & 
honor cm & decus janclee ? g/oriofae , £/ confubslantialis Trinitatis , Patris > & F/- 
7/7 , Cb* Spirit us Sant'ti , »«/»j D^/ wri , abfolmus eH Liber hie Diretlionum s An- 
vd Gracorum i(foi. ( Chrifti 1585?.) w^ Ci**/f pricre { Dcccmbri ) die fe* 
cunda , qua inchoatur °}ejunium Uati^vitatis : diebus SanRorum Pat rum & fide- 
lium Paslorum & gubematorum San fix: EccIeJii£ y l)omini ncflri Mar Ignatii P<ttriar*> 
cha , qui & Dwid-Sciab , & Mar Timothci Epifcopi , qui & Thomas . Domi^ 
mis exalt et Sedcs eorum ufque ad cxli faHigium , Amen . Rogaiur itaque unufquif- 
cttjus E/ias Maphrianus avunculus eil , ex benedifio caHro Datnlia 3 cui a San* 
Ho Elia nomen inditum , /* regime cuBedJt* a Deo Mardt urbis ., qui fanHunt 
hunc Libvum cxararoh. . Subjunguntur manu rccentiori folia quatuor . quibus 

continentur . 

1. Dionyjii Barfalibt ', ex Libro commentarrorum in Genefim , de Volati- 
libus a Deo. creatis , eorumque proprietatibus . Excerptum e JJyriaco in Arabia 
cum Scrmonem converfum , literis tamen Syriacil exaratum , fol. 230. at. 
Initium . ^i|_^\/ vfi\_a u*ooia.^\/ sp^\/ ua ^ , v^*^\/^/ ubqamaj^» ^Jo 

2. Ejufdcm, De mundis & immundis animalibas , deque praifcriptis ad 
purgationem piierpcra? diebus . Arabice , literis Syriacjs . f. 237. a t. Initium. 

Jc?^N>^ V»ft ^aXs! J>20 +\l \»&& M Oili^Ul bixoso . ^i fa^o 

5. Canoncs Patrum dc rebus divcrfis . Syriace . JLiaiL-a ^0 ^i^hls vaoi 
)A* t -~xi )lo&U fol. 2jp. Excerptacx Canonibus , i 9 Timotliei Patriarchs*. *, 

Tom. 'III. C c Apollo- *o» TO M V S Tt RT1V S 

Apoftolorum . 3. Ignatii Antiocheni Epifcopi & Marryris.4. Grcgo'rii Thau- 
mat urgi . 5. Michaclis Patriarchs . 6. Ephraemi Syri • 7. Jacobi Doftoris . 8, 
Ifaaci Syri . p. joiiarinis Barfufan Patriarchs. 10, Dionyfii Barfalibi . ^ 

Adnotatio Librarii reccntioris , fermonc AsaBjco , fed Uteris Syri ac is , fol. 
K Aj2oaia\/ ^as^, v— ^ Jio. 01IU. ^^-^ ^*« o^oJxli*\/ Anno Gnecorum i$73' 
£ Chnfti itftf2. ] die 14. «V*£r j4^r ( Martii ) feria fexta , migrant ad Domi- 
num Fatriarcba °$ofu£ , miraculorum patrator • Nos ant em peccatores rogemus 9 
fratres , Domimtm noil rum ^fefitm Christum , at unacum ipfo babitdre nos facial 
in regno C&lorum , ejufque precibus Fide/es jwvetttur . 

C X X X I I 1. 

Odcx in 4. bombycinus , conftans foliis a-py. Syriacis Uteris exaratus , 
fed fermonc Arabico; inter Codices a nobis in Bibliothccam Vaticanam 
inlatos , olim Septuageiimus fextus . lbi continctur . 
Davidis Akchiepiscopi Maronita?, Nomvctnon , in tres Partes diftribu- 
tus , qua? Tituios , feu Capita nv. in univerfum comple&ur.tur . Praeit ^0- 
/*/>£/ Abbatis & Presbyteri Epiflola ad laudatum Dtrvidcm Archiepifcopum , mif- 
fa , uti in titulo legitur , Anno Graecorum millefimo trecentefimo feptuagefimo 
[ Chriili 105P. ] qua rogat cum , ut Eccieiiailicos fibi Canones , e vSyriaco in 
Arabicum fcrmonem convcrfos , tranfmittat . taA ajo <*-^S\. ^^^ u^^j 

WjJja*V HAAflojJ ^\^o ©mJ*»ZjUo &\l dixao US Jj£.ia\/ »oo/> fol. ?. Initium ♦ 

cvcjUj^? oi9c.^a\( ^on*^> u»\/ ^>\Jx\? j]io/ ^ioJ^W ^ Confequitur Index 
Rerum , qua? in hoc Codicc cxhibentur / una cum cjufdem Davidis Archie- 
pifcopi Refponfione ad prsefatum Jofepbum Abbatem & Prcsbyterum , cui 
collecium a fe, & Arabice c Syriaco redditum hunc Nomocanoncm tranf- 
mittit . vtoo^, u»o»f«M saxtoo* u3\. »oo?> ^fc&aaSs* ^o v>\U*'$ — ^v vajo — ^n 
fol. 5. Initium . wi)~o;.!£v Jil )<*4 ^AJxbj uj&J^o 

Pars I. continct Tituios , feu Capita xx. Videlicet 1. Canon Fidei . f. 12. 

2. Dc Orthodoxa Fide in Trinitatcm , & Incarnationem , ^^jU* SSi 

V J».JI( m . \,oW fol. i(^. Initium , ^|ji\ ^o,) t ^ Z^lnJN^W \^/ Obi Stc- 
phanus Patriarcha Antiochenus Maronitarum , foi. 15. a terg. ad marginem ma* 
nu propria obfervat, aThoma Caphartabeji.fi funic nonnullain hunc Davi- 
dis Titulum intrufa, ad aflcrendam unius in Chrifto voluntatis & operafionis 
h*refim, in haec verba . jo/j ^nxtojl/ r *> y>l ua^^a.^ j^ooZ Llfl+i ^—so oim 
)oiea t * j*^ ©v^l^o^o o»*>ji» ^0 *-*^/o oot |io~"a ot\xu u^lSs. H*c funt addita- 
menta Thorn* Caphartabenjis , aut ipjius Epifcopi Dayidis , quemadmodum patct 
ex ipjius 'verbis , £r ex Epiflo/a , cujus facit mentionem . Verba textus loc, 

cit. ha:c funt : ^ ^-fea^a y\aa2^ w\ iH2>c^iiQ_^ uo^o o^fk_\^S5v fl 

OM-joiJ^a^so ©m^W^ ^^-OraS^ ^.^ |o,^a L&1 t .Oo . ^^a^X^v ©M-ai^J^ »r-efr^ 

J;« u_s» |^09«a» ^^k te>'^l y\*Z* A^Ss. oJ\^^ A^Q)»o , e*o ^X ^OitoV U»ft CODICES MSS. CHALDA1C1 S1VE SYR1AC2. 203 

* 

p^lfJH ^a© 6^*3 V/ax^Ss, Delude fefla Melcbitarum > quae ad QonBmrinum Irn- 
peratcrem , filium Co n Bant in i 9 filii He radii > refer tur . Turn fcBa Marcnitarum , 
qut refer tur ad ^obanne?n Maronem Patriarcham AntiochU tnagnt . Ego *vero de 
bifcs duahus fcBh 5 NLelchitarum nctnpe , ac Maranitarum s jam difftfui , earum- 
que Batum adcurate expofui in EpiBola , ad SanBum Patrem Arfenium Accttr* 
Epifcopum tranfmijfa , cui litulum feci Ep'tBoU juBitiae ; atque idcirco lis nunc 
dec/^randis fuperfedeo , tie in (ongum dijjcrtatio protrahatur . Qux tamen funt notl 

Davidis Epifcopi , fed Tbomae Capbartabenfs verba ; Thomas enim , non Pavid , 
eft auilor illius EpiftoJa? ad Arfenium Epifcopum tranfmiife : unde pa J am fit , 
ca. additamcnta finite manu Thoma? in hunc Davidis Nomocanonem obtrufa . 

3, De Oratione . ©i&Sx. ^ajj-o fol, 31. aterg. Jnitium ? J**^ o*\ \oj&jp 

4. De Menftmis . £^~S^ ^4* fol. 33. a terg. Init. Vi^Z $*4~-Xo 
?. be i'uritace . or>/<*g^? ^jjxiiol. 34. a terg. Initium. o>JJ,^s Id ^i jio 

6. De Eucharlftia . ^».^f^a\/ sas^xai ^jJjo fol. 44, a t. Initium * »^t~ «*+-aL 

7. Dc Oblationibus . ^s>f»e\l yoijx* fol. 48. a t. Init. \,a n. 8. Dc Communione . «ito^/ t af ^jU fol. ^4. a terg. Initium f W^ J 

5). De Baptifmo . ©pojl! <*=^7q <*£>«»£ »}* XX/ ©pro ^jJa fol. 63. a r. 

Initium . i^JJ/ ^Jao . ^^ ^o,/ ^o ^/ Joo,o 

10. De Jejmiio . '^SC^fo fol. 7*. a t. Init. c»*»a{ ta^ol o»\^.^9 yi 

j 1. Pe Decimis . ©»JaJ^ k ojJxi fol. icy. Init, ©nU^-to 01 — 3bJ 4*-* *>X 

12. De Oblationibus pecorum t o>-.a1^\^ o»ia> fol. ic8. a terg. Initium # 

13. Dc Oblationibus fru&uum . ij apZjtf ©ll^l fcl« no.a terg. Initium . 

14. Expofitio Symboli Fidei , ov^;i3a\? <h^/ vs.^.^ ^0 o%+.ovua\l yxl^^Ul 
fol. ii^. Initium . yj,<nA.\x \xo ^o»^.|^o ^a^* <h^.{>o»o 

j 5:. Canoncs de iis x qua? ad univerfos Chrifti ftdcles fpcdt art . **-.caal 
f»+ii\,isj ^.Aio.^ <>j>o)J1^ o^^/ waaxua opo~jxi3s» ^jj*ii-x/ fol. n8. Initium t 

^^xto ^joi^ oto4.\ K *A/ lral\lo ^Ic^r^/ ^D 

zcT. Canones Mouachorum & Monialium . J^o£\/ ^^^c^ v^^ 01 — ^.0 V=x^S^^ Ja^\aoI« fol. I2J. Initium , ota\>a M W t \/ y>&>*\l %\\ e^ JaJa!U. J 

17. Canoncs Sacerdotum . <*jc*a.\/ uW «v\o fol. 125. a tc^g. Initium . 

Ojaa\|a,# Ji v^ o^U^o? e*Jo»a^/ u\X 01^0 

18. Canones Chrifti fidelium , & de horis Canonicif , \AU\±1 i*>l\» U 
diojla )aX>aaD|a \*jj>£i ^va A \x w..^o )jj fol. 128, a terg. Initium . i* /aX-.ao^/o 

ip. Dc Jcjunio , repudio ., matrimonio, fide , mutuo, & judicio , 0^0 

?*J ^ty 1 -^ u ^ x f°L *3 1 ** r erg. Init. lo*»af ua W j^ ^a^ia^^j)^i 

T^w. HI* C c 2 20. De io 4 TO M V S TERT I V S 

20. Dc Patriarchis , Epifcopis , Prcsbyteris , Diaconis , Monachis , & 
Laicis , fol. 144. a terg. Initium . J /a — \J.a ytx&Ax&^l . v Vcxu ^*jJ*.£»\/ ^5 

Pars 11. continet TituJo* s feu Capita xin. Videlicet . 1, Canoncs J}~ 

cundz Synodi Csnslantinopolitanx . ijo* — ^Jtf V X — ^o^g ^»© t wa«j» .a — jJ—xj 

eo»o}jo»)o) /©*_*io Jj^^^oi^a ;£»^ wi|ia . ^aJ^jo yoijUo o«IJiI fol. 14^. a terg. Ait , 

in iecunda Synodo Conltantinopolitana cditos fuiffe Canones xxxia. e qui- 
bus tamen hos tan turn fe repcrifTc , quos heic defcribit , nimirum , a Cano- 
ne vii. inclufivc * ulque ad Vigcfimum . Ex quibus verbis manifeftum fit , pro 
Canoniius xxxiii. icgendum elfc xxm. & nomine Goncilii Conftantinopolita- 
ni fecundi , intelligi duas Synodos Photianas > coaftas anno 8fi. & anno 8?p. 
quarum prima edidit Canoncs xvn. & iecunda Canoncs n\. 

2. Canon Cyril li Hierofoiymitani , flc Baptifmo & Matrimonio . ^jIjo 
v^MVo o»**&MXaa^x/ ^^U *p+\*iol utoa^^iaxs f, 157. a terg. Initium . obqa\/ 
on:*/ ^asX* y/ o>_\ j*_^* Ji Heic quoque crrat amanuenfis 5 pro Cyrillo Ale*- 
xandrino obtrudens Hierofolymitanum , 

3. Dc Chrifto Domino , ut Deo, ut homine , & ut mediatorc . \,, a 

^aio^w M^A« U S*^% o>^jUjoS< *0>JNa!§\, ua t&fA« Jj»*£D J ^.d.^ <*^3^ y*i\±{ 

\*lia\a yixDJJl/o 0),\J1}^ . OfQ^^O iJJl u\\ Ot^ f. I<50. 

4. Canon ^obatmis E'vange/iJJ* . w^+^ijtf |*~a* ^4^ fol. i<5"$. Initium. 
%r».a^w ci^i* ^ u\x/ ej&^» ^ojj^^k Excerptus e Conftitutionibu* Apofto* 

lorum . 

j. Ejufdem , Canon de cau/lis , obquas licet viro dimittcre uxorcm , & 
Jo^oj Kfijl^ ot/fdo^ ift^^o <*A.^of fol. 170. Initium , w**i»I ^<^f^ ^<«^ ♦•« A jj ^ o»A^^»> Ait, l'e hunc Canonem e Syriaco in Arabicum convertiffc 1 

6. De Chrifto , & Trinitate . Excerptum ex Libro Idi flit Ahrab* , co* 
gnomento Bar-Edian , exarato anno Hegira: i%6. menfe Gemadi priore , hoc 
eft 9 anno Chrifti $$><S. ^\s* AoA^\ ^qA+zsI ^ ^^ ojautoj ^ "Voi Jix> /joi 
o%ii» ^.o]]/ wjjao^^ v»a eti^io jotYt^o <na.x»-» ^o o^\aj om/ #Af . vsJ&aSfcv \1<*»^ 
<^4^iHi° ^j|ioio oj^a> fol. 1 71. a terg. Initium . ^rd-^ uaoiJ*'aSs.a» ^^U^^ 

7. De Oratione Dominica. ^ao^Uls*!^. »*.. a maZ ^a /.^-/o fol. 178. a terg. 
Initium . o» t **JJ*\ Vo,j.^Ss. <h\ a<5Sj ») wa & 

8. Canoncs Clement is , Rcmani Pontifcis . oi^^eoV i^l^ utoe£ax>*^.a ^.j)on 
^**il«w\ o&l) ^Aio\^^ t£oj,£oi ^x /o^^JN^ fol. 182. Initium . s&<xfriza+\£il \U* 

. O^a A,fr ^ 

5>. Ejufdcm dc Feftorum obfervatione . 9^0) *-u^i ua fol. 187. Initium . 
^ 10. Ejuldem de conlecrationc Tcmpiorum . \a) A ^\ va^«l ^.& fol. 188. 
Initium . ^a-oi *\a ^^o 11. De Sacro Chriimate . o^ bo!S\ m w^a fol. 188. a terg. Initium . 

od^A^a^s. ^♦^ ho& o^xcai ^toi ^Uai) oiiaso 

12. Dc CODICES MSS. CHALDAICI SIVE SYRIACI. loy 12. Dc Altaribus . fos^Ulo us* A+U ©^^ Initi um . ZaJO^S^ <A»J^> ^pu.\o 

Pars in. continet Titulos , feu Capita xx i. Videlicet . i. Canones Saa- 

Horum ApoHolorum lxxxi, 9r ^Jl uct* . ^^-a™ aij^ao^JS^, J^ooJI/fc^JS^, y^i jc-a 

^.0/ ^eujjtt . ^jIxLo fbl. xpi. Initium, j — a_-cu*/ +*t*^ °& \*Ll \*J> UaJ 
<*L)1L ol ^t&o*) ©ti^I *g«*»\a Verfio Arabica a vulgaris Arabicis paullo di- 

verfa . 

2. Petri ApoHo/i Canoa de Ecclcfia . »6\»a o^o u*Ss o-,a>.u&^. y>\&* 

Ja.S\. fol. 202- Ink. JJo **J^.» *ax*£o)Jj 

3. Maithti De Deeimis & Primitii* . ija^itfa iax^^ua fol 202. a terg. 
Initium . J\% fA^o -oiA *ru*c i^s** *s*2» ^a , "\JL©a v»^ f »/ 

4. Petri ApoHoli Conftitutiones . uil«w3^. vad«^o» J*U fol. 203. Init. V-3 

'5:. Pau/i Conftiturio . V^Ay^ *y*j*** fo!. 20. a terg. Init. |&2bZ( 

* 6. Pau/i , vcl , fccondum alios , Jacob} , Conftituuo de Commemoratione 
Dcfunftorum , ^.aitoiSfc. .\aa owo J;.a* <>oi\ x \*a:x* &*&o uiaaoSs,^^ *f» 

oi-^o Jom/ ^J.q ^»u»K$^ 5^00 fol. 205. Initium.. y ^ » "V ** a 

**x>Jjlx>^:* Jo t r>i tfr^ J*** *^J*^ 

7. De convivio DefiWtorum , u* — 3^, ssJ—X^SSs. uS\ vSJ ^ ^^,f *» 
s*JU:»3ty $Ja*&^ ^oX- fol. 20(5". Initium . ,._,a J*a> ua <*Jo>a^, )o*#? -f **^? )?« 

.a ^ aoX- 

8. De iis, qui perfequutionem patiuntur propter FiJem . ^^s^^f ^ 
s*.) Av ^"fti **^ ~<^v~*.& *v "\ _ ; ^ «*t*s_ fol. icxsl a tore. In Int. p. Dc gradibui Sacerdotii . Icjo^^ IJ^n y J^j ^.^/ ^ fol. 207. Im- 
tium . o^-.a ,.y u t ^s t -.!Sn. y>c*ixi *~i f«i^f ^ o^/io 

10. PW/ Co'iftitiitio de iis , qui ad noftra myftcria volant aecedcre . ciyo 

lj^)f^» v.a o»£o^ r ; a-o t:-.2» A eapite 2. ufque ad hoc caput 10. inclufive , 

omnia funt ex Conftitutionibus Apoiiolicis deiumta . 

11. Nicceni Canones xxn. o^rt^ >Xia <5 ^» ^jJcx> 'Praefatio . oiA^Vo \x> Uo% 

\*kj%> CH^a^.!^ o^jiioii/o ^Uto^vo Jo^^ ojjoi lo^»0« o». J caAi25.\? «^ ©ja*.^e ^l^^ 
yXxx\ ^.Ijiio oi^_090 e>4so&J» «>Uao ^»^ ov^.X5aA^> ^so^XJio^^^/ x J^o #~jJ/ wa ^i^I A rfus Arium bareticutn , quern ab Ecc/efia / Junio ) fol. 213. Initium. o%&$u s».a/ ^--w^? 6 $6. mcnji xx. Nicacnis : fed in hoc Codice Canones duo funt in quatuor divifi . 

12. Ancyrani Canones xxiii. Hare Synodus Ancyrana Nicarnam antecef*- 

oi.no oix^^ ^ iol f 2ip. a terg. Initium . v ^» J ^.^ v ^ f . ^°JJ/ ^\^J 
^Jj,tf^ wc^f ^^0 .4.a3*jBA^s, Ad calcem fol, 22<r.a t. fie legitur . t Aj)afi^ ^^ UQI9 ioo- TO K V S T ERT I V S 

^oijxi ^j.a^.0 o^^W uo»o Exp/iciunt Canones . Sunt autem numero xxiv. Duoenin* 
Canones funt in unum conflati . 

13. Neoctfarisnfes Canones xv. Haec ctiam Synodus eft Nicaena antiquior . 

t&X c**jJjqZo o*4^Ji*v^S. ^.j/aja ^o ^>*x>? fol. 225. a tcrg. Initium . ^4— <a^S> 

14. Gangrenfes Canones, xx. Hsec Synodus eft Nicaena pofterior. Et primum 
Epiftola Epifcoporum . ^Jc» &*\sko . J»aoX:* AXaoJN^/ w&^v. orXj^^Sk o»joj >co)£0^|a>9 oijojo . ^cjj^ ^^\ uoio . om>*uj ^aa^o fol. 227, a tcrg. Initium . 

15. Antiocbeni Canones xxiv. conditi in Encarniis : & h#c Patrum Epi* 
^>oi^v^Ji»i oi^ota , IjoiJjq ^;i\o fol. 232. a tcrg. Initium . o> — x}ao,^~2fcs. ^-s* id*. Laodiceni Canones ux. J^-ioc*,—^/ wA — Ss. op4aa<^\, ^Jcub oijoj* 
ya^Ixk ^.toaaao o>x*a>I uoit ov*,.o*jrSs^ foJ. 241. Initium . w&_^s\ <*xjaa^-~^s 
14*^lal& ovfc^oj.a vSfc. ot^attuaSts, o^ajJISv^ AXaoA^f 

17. QonFl antinopolitani Canones iv. Titulus fol, 247. a tcrg. o»kx\o ^aa Jjoi 

«*-Jia\ o*XreZ ovU» **a ^j)a« ^^i? *£>&ao <n*JU.Jv. ji gsXftxa^ V.& <H£B».aadSs ©vXjaa.^^Sv, 

oj — . ^a.^ r A- u — ^ vfioQ M .AA305o|JL o$.^ V^a*^u.\ ^»0)}X9 &+~ <h-lJ^. ^.i^roXi^ U3 

Jov 2 tt — -co? iaa*i) — £. — **■» H-er /«/// conflituta a Sanfia Synodo ConHantino* 

foliiana , qu# pofutt Canones iv. Confulatu iv. Syagrii , /&*«/£ Augutto > frvc 
Ab y anno Antiochenorum 42$. Congregate autem fuerunt 3 f^ di'verjis parti bus , 
^^r gratiam Dei, Patres evocatj a religiofijjimo Imp. TbeodoJ:o in Ordinatione Nefla- 
rii ejufdem urbis Epifcopi . Initium f J__^JI/ /^x)o uXs— X jo^Ss. yj^^- Ji 

18. Cbalcedonenps Canones xxvu. Titulus, fol. 251. u^!K o^laa^s^ apo% i^ia,fio? y\aalav a%u» ^*^tto H-fc Synodus Chalcedonc congregata , confiituit bos Ca- 
nones numero xxvu. idequc dti 25. menjis Otlobris , jvve Te/ri prior is , dfl/*0 -A/** 
xandri Regis Mace don is ?$$. Initium , u^ — ^v. ^(oA ^c^/ *5o , > \.«J1/ yaj^a 

ip.EpbcJina Dcfinitio f o^XJiaa^Ss, I t *. . vot^a/ ^coj/ ov^|aa<^ jo^. ojjo$ 

♦aX <**4aoZo <H*.laol^!^v jQ/W /fC2 //V/W/ aliud Symbolum fcribere , '^/ cvulga^ 
re % prater Niccenum . fol. 2 5 p. 

20. Canon de Libris prohibits , fub nomine Synodi Nicanx , f f 259. a t. 

s*a ^^o* ^ v*^^j a Ji o*j/ c^xJaa^Sis, JS\Jxs f ^8a»x»\/ ^a^ia^^^o 

tur ApocaJypfij fub nomine Petri , & Pauli , & alia a Paulo quodam eth* 
nico edita . 

21. Conttantini , Tbeodojii , CT Lconis Imperatorum , Scatuta exxx. 01J01 

CODICES MSS. CUALDAIC1 SIVE SYRIACI. 207 

^o*&x^ \crf \*\$* jaxia.*. |<h^ v o ^>©*jb* ua o)9a^^A^s. fol. 2<5o. a terg. Initium . 
Adnotatio ad calcem , fol. 2^4, w>aa>a*3Sw *9}asaSv taJ&a'SK. J9©» \*& wa 
Jtf ^. ■*■!/» ^© y\f J,2e % N <>9>*. 09*^0 ^*> «£U3qcl« ^-£u*-S\ usaSa ll^\ e>J&2 

©? t -*e o*S^, »22*»^« . yU^^. £<g*v /a £<?£ X./^/*0 benediRo , cui titulus , No.nocanon , 
humilis ^ofeph ex oppido Hefron : /Vjwf 4/^0 Alexandra Grseci ipo?. (Chr. ijps.) 
Pertinet autem idem Liber ad Pan-cm Arcbipresbyterum G Jobannem ex ecdem oppi- 
do , in mome Libanox & foli Deo laus & gloria . Initio autem Codicis , f. 3. 

ad oram . uioa^v 9JI0/ i&a&a- uwa\ ©^a/o taoja\* *»9&a^ y>c*i£% \zx\teC\ ho\ 

*o5>#~ ^o <su»a* Pertinet bic Liter ad Archipresbytcrum ^acohum , O" adjratrem 
ejus Presbyterum ^ofepbum , flics Artbipresbyteri ^ ope p. A , de oppido Hefron . 

Fnemittitur initio, fol. x, & fubjungitur in fine , fol. 25)4. Index rerun* 
in hoc Codicc contentarum . I, J*&*Ji/ ^4** Cmm Ftdei . 2. ©jJK^v *ajjx> Cr- 

fftf.v. Orationis * &c. Adnotatio altera amanuenils , fol. 2^4. a terg. Jjoi ^—2© v^J, — &\1 Ja* ^ — a jS^SU*^. e*^iao3ia\? w A asia\ OiC^*xx^{ ep^SkX^/ ^-^1 ^iL^ v^^io^? 
ia^a^V . \*y+» di+*a itfa *£ei+2*co il^a t-*9 v»a ^}a^i w*a5i&!^^ ^ A oio\/ ^."X o^S^. 

.^jj^^ v^£ola o»9ji^ <i-J S*\/ ^-^^i y!«>» ^»® ^^J» cx.a^oC* *****) »*.? y>^vo Vfi«!»9 

yV . ^ajjaua jfiu)d i^a\iisio ^ili/ jiL uiS- ,J AbioJutus til hie bencdiftus Liber, 
„ qui ell Nomocanon , ex Canonibus Apoftolorum & Patrurri , & fandlorum-j 
,, quatuor Conciliorum , & continet Canonem de Baptifmo , & Statutalmpc- 
ratorum , Chiiftum Dcum noftrum amantium ; abfolutus elt , inquam , fe- 
ia 4. die 3. menfisjar [ Maii~] Anno Alexandri fiiii Philippi Macedo- 
iis 171 3. £ h. e. Cbrlsli 1402. ] Pertinet autem ad elcftum Dei fratrem-j 
j9 ( Deletum eil nomen antiqui pefjefjoris s ejufque loco fubrogatum nomen iHud ) 
,, Metropolitam Bacchum , de oppido Hadet . Scriptus fuit autem in Mona- 
fterio Dciparas , quod fitum cit in oppido a Deo coniervato Lephct, in 
monte Libano > ilJud vero Monaftcrium adpcllatur Coenobium Margenfe , „ ms if „ id eft pratenfe : idque diebua Praeceptoris , ac Domini noltri a Deo elccfti 
„ Patriarchs Johannis , rcfidcntis in Monaftcrio S. Sergii , in territoriooppi^- 99 ,, di Hardin : cujus orationibus a Deo adjuvemur ; nos autem unacum ipfo 
Chriftus Dcminus dignos efficiat , ut a dextris ipfius ftcmus in die Judi- 
,, cii ; per intcrcc/Iionem San£l« Dominar noltrx, matris lucis , & omnium 

„ San&crum , Amen , Exaravit cum vir indignus , humilis, & peccator . 

„ nomi» io8 TO M V S TERT1 V S »> >9 

3, 

3-> nomine Jacobus Monachus . Anno autemantc, id eft , Alexandri 171a, 
( Cbr. 1401.) erupit ex Orientc Rex quidcrn magno ftipatus exercitu , cui 
nomen Timur-Chan, ex un>e nempc Samarcanda; cumfta vero fibi ob- 
via cepit 9 fiammis exu/Et , captivos infinitos abegit , fibique omnia fub- 
jecit ab Orientc , unde egreffus fuerat , ufque ad urbcm Damafcum , & vi- 
ctor triumphatorque ad propria revcrfus eft . Eodem anno , die p. menfis 
Adar [ Martii"] Locufta: lata omnia depaite funt, rerramque ita reliquc^ 
runt , ficuti menfe Deccjnbri fuerat . „ Cetera de ferum winalium ejufdem temporis fret 10 C X X X I V. 
Odex in fol. bombycinus 9 conflans foliis p8. Syriacis Uteris exaratus , 
fed fermonc Arabico ; inter Codices Arabicos a nobis in Bibiiothecam 
Vaticanam inlatos , olim Scptuageiimus oftavus . Ibi continetur . 
Mhdicina Spirituals w|— oj.^ »^£>\/ five Poenitentiale , in Capita 
Lii. diviius : ubi de Pcenitentiis a Patre Spirituali injungendis profinguli* pec* 
catis : prarmiflb Indice eorum , qua: hoc Libro continentur . Videlicet. 

Caput 1. Prifatio, fol. 6. a terg, Initium. «*£*S^ *=»/&a va&aj v*»&ati 

Serf here adgrtdimur Librum , cui titulus , Mednina Spiritualis y fxcerptum ex 
Canonibus Patrum & Apoflalorum , eorumque , qui poil illos / lantern , Patrum , 
& Dotlorum Spiritual ium : dicentes ; La us Deo , qui homines per hum an am for* 
mam ceteris creatis excellcntiores fecit , & CbriHianis gratiam Baptifmatis ad* 

tribuit . Agitur de peccatorum differentia . 

Cap. 11. In idem argumentum , nee non de peccatorum remiffione per 
Abfolutionem Sacramentalcm . fol. 7. Initium . ^Jaaa^ o&m \>\l±L o^l J 

. io>}£ Ujja \)<*£\ JcUoS 

Cap, 111. De fuperbia . J-*:**,^/ ^a &!^Ji\!$v. vajr* S»v fol. 10. a tcrgo . 

Initium . J^a^Sv **$>& JeM.a y>lls.\l va^ sJ^J Ul^o^l \.o\* Citatur Ca- 
non Arabicus dc Monacbis , qui Nicasnis Patribus cxvni. tribuitur . Cap. jv. De homicidio . ^o.a oika> oo»o ^JkxiSv, u a >X^Jf.S^ v^J^_S^ 

fol. 12. Initium. ^» <^j/ v^^ora t X^ ^x\Ji,V ua LU~ o$ *£o ^.©^ ^^jq\/ 

^soova — !K Citantur Canones in. iv. xxxix. civ. & cv. ex iis , -qui Arabice 
I}fio^i Tituli vocantur, & Leoni, Conltantino , atque Bafilio Auguttis ad- 
fcribnntur. Item Canones Gangrenfes xxi. & xxn. & S. Baji/ii xx. & xxi. 

Cap. v. De fornicatione , deque illicitis nuptiis , &c impedimentis matri- 
monii . J^a ^\ oifloiexa Jioo^o op©^.Xi^ ov^jLSjv s V)aj/o Jj|^ wa vtt^a.^ k^Js^s 

f. 14. a terg. Init. o?iotj^o <hx^}^ ua AeaiUi i£3 ^i<> ! t5 ^ <Ha.^o»io o^^a.^. otjoi 

Citantur , Canon N ictnus xkijj. xxv. ApoHolicus xvm. & axxxi. Baji/ii x*i\\. 
xxiv. xuv. hnperatorum uv. Titulus xxxix. Canon xxvi. lxxi lxxviii. Cartha- 
ginenfu 1;. Laodiccnus 1, D/dafalia Aposlolorum Cap. xix. Baji/ii xi. XXXVI. 

Epipbanii stiu l. li. cxvjii. Nicccnus n. lvii. lxxiii., 

Cap. vi. De lacrileg.i ^accrdotum fornicatione. U *& ,&*\*% ^\=^K 

i^a #a\ oix^i/ ©cjo . omo>3^s fol. 20. Initium L^ ^^\ oil^w a2^ o»9d CODICES MSS. CHALDA1C1 S1VE SYR1ACI . io 9 

V£A*«_S*w W >L ^jd yoja — Sw ^11 Citantur Canoncs , Bajtlii xiv. lxx. Nicanus 
lxxxii. lxxxiii. Cartbagincnfis n. ix. Epipbanii xxxix. cxiv. ApoHolorum lxii. 
Item Epipbanii xi. cxxxiii. Bafilii * iv.vm. Titulus xxxix. Ancyranus xix. xx. 
Wccnus lxxi v. 

Cag. vn. Dc Bcftialitttc , Sodomia , & Pollutione . t2tja>3k ^ta_S^ 
^.o.—a ovasm^ oo»o u^l^ao^vo ica^$Svo J©^3s„ otX^oJl^Q u„a fol. 24. Initium . 
u^jjj/ ^ia u*jJJ/o ^a t S^, Si* t.a»3k o^bool^» J_ao/ Citantur Canones , Amyra- 
nusxv f Imperatorum cxix. Titulus xxxix. 

Cap. viii. De Concubinatu . ~*\aa*iS*vG ©u;x*^ ^a v tti)*0^, ia|^^ 

*\o.a oi&co oojo . v*i)I o*3a\*i*> ©^ ^boo lol, 2J. Initium . \so}la>\l ♦■„ I .4V)11^/ 

^jjaolo e^JJ/ ^ fjtX ^^ji»^so **:*, Citantur Canoncs , ApoHolorum xvi. xvu. 
Lxiix. lxxi. Nican. lxxi. Bafilii vn. Epipbanii x. Titulus iv. lix.xxix. 
Cap. ix. Dc abftinentia ab uxorc, tamquam a re illicita . 

^a >X*W 00,0 ^f^. lop/ wXiw ©^©J^ ^ ^Jj**>JW u_a^*>jA_ .3^ fol. 2<5\ a 
rerg. Initium , v.*, \,a ua v^otASs. ©01 ^+i~ a .\.*a>i — ^Aaa ^.20 Citantur 
Canones, ApoHolorum xlvi. Gangrenfis 1. iv. 

Cap. x. Quibus tcmporibus non licet cum uxoribus concumbere. ka|^\/ 

^<ya fol. 27. Initium . o^^xS^ ^ao \z*l . A:a£tS^ ^^ %*a Citantur Cano- 
nes, Bafilii in. xvu. xxx. Cartb4gincn.1v. lii. lxxvii. 

Cap. xi. De prapoftero Conjugii ufu . ^Jaojk^Uf wa ;*x-%L\/ s^J^W ^v>» ooio A,p^/ v*ao tcui£^t ^2^ ^» o^^q; — 3^a fpl. 2 p. Initium . ejioi 
Cap. xii. De eo , qui uxorem c domo cjicit , aut dimittit: v=>J^-_\/ 

fol. 30. Initium, ja>\\f ©v^-a ^i-a-^ ^» wa Citantur Canones , ApoHolar 
rum v. xlv. Nicjenus l. lxxi. xii. 

Cap. xj 11. De Pollutione . w^a ♦-.S^ Wk^J ua iaX&\}&&1 ^I^Sk \&U&\1 c^.^. fol. 31. a terg. Initium . 4uJaj/o e»*g>a^<' ©■** e^^ ^ w^f 

Cap. xiv. De Pollutione in fomni* . ^JI*~W s»a . »**. ^a/*^? oj— *\J 
^<y» t+\ oofo foi. 31. a tcrg. Initium . £>*& ua 001 u»Sfc» ^JiAu*|l? wa \.aUf 
c i\ *. -\ ^.\l Citantur Canones , Cartbagincn. xxix. Atbanajii , & Bajilii . 

Cap. xv. Dc Magis , Incantatoribus , Aitrologis , & lis , qui dies obfer- 

V^A e^X^W 001 • ^opeia>W oUa^o ^c- u^3. y»a* fol. 34. Initium . w& . \,oM 

ion.a+* *\xi^Q UoJ . oMota^St Citantur Canones, Nictn. xxn. Gangrcn. xxin. 
Baji/iixxxiv. xxxv. Titulus xxxix. Atbanafi lxx 11. lxxi II, 

Cap, xvi. DeApoftafia. o^Xa»I ooi© jo-^,/ ^a . ;aX wttj^\^ to|a«.V 
V«jA fol. 3j. Initium . «**£.x 1^^^ fj^feA w«ft^ ^ai»^ \isJ> ^,rx»l j<w<s 5k J 

Cap. xvu, De Furto . Jcoajxrwa/o «»fi^*^/ wa . ^k ^^i» — V ^J^J 
^.^a oi^XttX uoipfol. 37* Initium , o^xi^bo^/ ^)-^jsoW« . d^ja*A^\/ ^n- ^ao 
^^^ <H^a-.^.^x o»n^frw-\/ oiA^d Citantur Canoncs , ApoHolorum xxiv. Bafilii 

XLVI II. LXV. 

Cap. xviii. De Ufura . k>*_\/ v*a t*x^*!&Ss, vaJ^V fol. jp. Initium. 
PHX ^ev^j t A o» — .S^i l^i.V Citantur Canoncs., Nican. xvu & xx. &xvi. ex 

Lxxxiv, Lawficen. v. Carthagin. v. 

Tom. IIL Dd Cap, at© TOMVSTERT1VS 

Cap. Xix. Dc Fraude . ^\X ua x o**j- ^t^f ua ^\ ^-a»^\? e*jL.=>^{ 
v Vo.a ttjljli oo»o ^\^jS^o eA^\ fol.40. Initium . o^Jaa ua **»/ /o^ J:* JsuJ 

Ua. u£ )c^s5- Jio Cap. xx. Dc convicio & maledicUs. v=*a>\/ u_a ^** — *x— \J vaj^l 'W* 6>ZjiZ oo»o opa«A*^/o fol. 40. a tcrg. Init. \,x»;^ &-\Ja <ajaW ^&a» *?* 
^mi^/ ^ajJxiX/ ua Citantur Canones ApoHolorum , l. li. Lii. 

Cap. xxi. Dc Ira . 00,© . ^gs^\/o t x»^\/ ua ^^X\fo u*U\/ V2>j_a\/ 
^^a ov^^W fol. 41. Initium . u\/ <£*fes^7 «**a ^Xa ^ ua \40i\i J^\ln 
^a\\/o uj)a\/ ^aijfi^/o .ca^^J Laudantur Canones , ApoHolorum XXI I. 
Nictn* xxvi 1. xxxi. Bajilii xci. 

Cap. xxii. Dejuramento, & pcrjurio . ua . ^^XW« wj&\/ ^a}_:*^/ 
^.o^a i^\ oeio . ^jlaSvo ^}U\l i+zz^l fol. 41. a terg. Initium . ^*u.\J }W 
s£k+&Wi sja*x>li±l wa vo\^/ o>\/ ^a Citantur Canones, Bajilii lxviii. Bajili- 
corum Lib. in. cap. xxxix. Item Bajiiii 111. lxxxiii. Nota . In hoc Codice 
fol. 43. deerant duo CapituJa, ideit, ix. & x. quemadmodum ibidem dici- 
tur. o&£x>i\J ^ i&r .xj^j Scdadoram Codicis ex alio exemplari fuppleta funt 
manu CI. Patriarchs Antiochcni Stephani Edenenfis , 

Cap w xxiii. De Mendacio . 00,0 . va t a,\{ ua ^^\/o A^J*\J v^j — a\/ 
\,o.a oi'+A\. fol. 43. Initium . w-*-^/ *fc^/ s>a~ <*\X ue>a ^♦a^J ©v-fra 

Cap. xxiv. De teftimonio falfo . o»)|ot* ua ^a^/o *\£>},.\l e*J — 2^/ 
^o \^a 00,0 . *oi\l fol. 45. a terg. Initium . ©**&a f>oi+. \.x>\L *oi\l oijjowk. 
Laudatur Canon Bajilii lxix. 

Cap. xxv. De Chirotonia , feu Ordinatione , ua v -^Xo u*^L *i\j v^}^.^? 

^<ya ojaoaaa oojo . ia>U±l K — *2> taoA*^/ <pr**\/ ^*~*'° °mJo^*a^/ fol. 4^. Init. 

,\Jxl <*^/ w~\/ chX/o ot^.jQ^^.\/ ©iU&a Agitur de Simonia : deque Con jugio 
pofl fufceptos faero* Odine* ; ibique citantur Canones , Bajilii xcv.Niceettus . 
ConHantinopolitanus , Epbcjinus , Apoflolicus . 

Cap. xxvi. De Euchanftia , & Communione . v ^^/o^>^l *ajc*\j fya *a\ ojljU ooio . ^^a^Aiabw/o ^2*/*4&V ua fol. 48. Initium. u*\f J~*>/ 
b*:oa* *aa u t \J iziaS^a *++&* J ^^ Agitur dc Pane , & Vino , deque Ho- 
ftia, & Communione: atque iis , qua ad Altare offerri licet . Citantur Ca- 
nones , Bajilii xcviii. xevx. Athanafii xi v. xxx. Hippo lyfi [ qui Romanus Pon- 
tilex dicitur] xix. ApoHolorum vin. ix. Antiocben. 11. xxxvu. Laodicen. xiv. 
Cap. xxvii. DeBaptifmo. ou?cu~-*>>oq\ / ua — «^i^^o ^^|i»\) w^j^V 
\ja ^a> oojo fol. 50. a tcrg. Initium . ov^^/o ^j[- ^a t*\^. o»^aaa^^i\? 

Cap. xxviii. Dc facro Chrifmate . u-«,a . ^^^a\!Ss.o ^f^^v ^|aSK, 

^\^a oi^ajaol ooto . «A» t A^a!Ss. yO^io^s. fol. J2. a terg. Initium . oj — &i+> ua^ojl/ 

«h^ ta4.i&!Ko ^a^o> — S^ ^a-»io Citatur Liber vi. Conftitutionum Apofto- 
licarum . 

Cap. xxix. De Ecclefia , ejufque fupelle<aile . ^a\S^o ^x*/*X ^i^JSis 
^^a oiXiuxj 00,0 . j^A.Vo ^a^Ss^ vaf^ ua fol. 53. Initium . c*\JW^ ^» ^*^ yoca^a^ w^ t ^^s. u\^ JJ/ v t;A a» t ^ A Jlo . |*> t r>A*> o»Vaa t ^X 

Citantur j Liter ConBit. Apoft. Athanajii Canones vn. lxxvi. Laodicen. xliv. 
ApoHolorum lxviii. Cy/Wi Patriarch* A ntiocheni , & Bajilii . 

Cap. xxx. Quomodo fe gerere debeat Saccrdos in Tcmplo . <z>\ 
t 4« ^3 ooto .^a>xHSv ua omovslS^ v±f*l ua . ^iJljSS\ fol. J^-. Initium . <-*> 
CODICES MSS. CUALDAICI SIVE SYRIACI. *xt 

t*&*te|jj£)l ^fJ^o t^JaSSt ^ajjn^v, Cirantur Canones , Atbanajii xxvii. xxxvu, 
Bajiiii xcix. 

Cap. xxxi. De Presbyteris , & Diaconis, deque eorum facr is veftibus . 

^o^a oj&iaa «O)0 . ^po»IJJ»^a oMtoSaJaxa^o vttaitoA\ ua . ^.ZjiZo v*)}*.^ ^J^Sy, 

fol. J4. a terg. Initium . ^^ v / *^ e^jo^*, \,*>\* JJ umSv . V*;^ . Votf 

. Z£JL t S^ Citantur Canones , Apoflotor. i. Bajiiii lxxxix. Ancyran. ix. Laodicen. 

>ocben. xlv.xlvi. Item Bajiiii lv. Epiphanii ix. Atbavajii xxvm. Af/F- //i XLVI. Cap. xxxii. De convcrfatione Sacerdotum . **a ^ZJlA^o wjJ*X ^J^X 
^^a oix=ii» ooto . U**h oM*a^ iaW fol. $5. a terg. Initium . v*a fa\aj~ J| 
A — i.j/a-a — £^ Citantur Canones , Apoflotor. xlix. Laodicen. xxiv. Carthagin. 
xXxvm. Atbanajii Liv. Bajiiii liii. liv. Antiochcnus . 

Cap. xxxiu. Dc Circumcifis , & Eunuchis . ^»J(A_JS^o A\f*^ ^JaSfc 
^.^a ci&m oojo . ^a.^s.0 ^jo&ruo!§^ wa fol. 57. a terg. Initium . k-a/ ^ua 
^xa^ fc^lo Jic*o Citantur Canones , Apoflolorum xx. iV/V*/*. 1. Apoflotor. xxi. 
xxii. xxii 1. Niccen. 11. ex lxxxiv. 

Cap, xxxiv/T)e Laicorum converfatione . v>a . ^Zjl*^© >\2>J^ tsJctSs, 
^ 0/ aci\aW 0010 .^aj|^\x^ v^W fol. 58. a terg. Initium . j-^** ^ox*iX 
^^stf^o ^io)i^vo ^a»\» u^^^^o ^1-i.Sx . o^juj/qa wa Citantur Canones , 

Laodicen. liv.lv. Antiocbsn. Lxvu. Apoflotor. lx. lxv. Bajiiii xxvi. 

Cap. xxxv. De Saccrdotibus , qui ad Reges confugiunt . ub*):*--^ ^»J^K 
^o^a oUJJZ ooio . ^©^ M^x^-o ^Uat>X wS*^ V d\a # . ^Ss, v.a # . ^Zjlfc^/o 
fol. J5>. a terg. Initium . U*—J . t **-^Xo >XxjA^ ^'aSk/^ "W^ a\U 
^jJ^s^o ojj*MAa >J^W <sto*/ Citantur Canones , Apoflotor. xxix. An- 
tiochen. xn. Niccenus . 

Cap. xxxvi. De Idolothytis , & cibis licit!* , vel illicitis . u* ? Jm^ v^JaSy. 

\ 0/ aO,^QO|0 . ^Jf/o ^jZoJJJ ojjj^ €»2>Lj,zL fa fi~Lo /<*kjaj/oO>A OQ n ^ 

fol. 60. a terg. Initium . yi~ J*© ^a-SJ ,.*> \x* J*> ^ ^ Ja. ? *_*J *_* ? J* 

Citantur Canones, Apo flpl<?r. xivi. lviii. Ancyran. xiix. Gangren. 11. Ifo- 
yf//7 xvin. 

Cap. xxxvu. De Monachis , yl^o,^ ^a ^.ZjLft^o ^ajre Ss, v=>|a ^ 

Jl^a #.a^. o)X^W ooto . ^o*:»j\* Jsoo fol. <575\ Initium . J «^oii.x./ ua ^jxi* }:» ^.oia 

o^^ofi ua ^o»JSiQ A ^\ u^^o a»-.^^. Citantur Canones , Nictn. xn. xv. lxxxiv. 
Bajiiii v. Epipbami xxxv. ApoHol. v. 

Cap. xxxvu x. De Jejuniis . 00,0 . yljyJJJ ^a ^ijllo ,~*/A-J$^ vaJ^^JS^ 
^o^a oU4ioZ fol. <SH. a terg, Initium . ^io a ia\ ^\ *4*> ^^^ ^or»J»2^ 1*1 
u&jJJ/o i.a t ^o t axSko ;*^ Citantur Canones, Apoflolorum lix. lxxxiv. D/Vtf- 
fcalia t cap. XVIII. Atbanajii xxxi. Bajiiii lxi. Laodicen. lxii. Grangrcn. xix. 

Cap. xxx ix. De hebdomada Pafchatis . ua . ^Zji^-.^,o ^fla)j60^ ^ 
^Vo^a o^2k.2i>/ 00,0 . o^2k^ oi^ia^^ fol. 70. Initium . w^fisa ^a ^isj^lSs. ^\|a 

£-*\JLx& — S^. Citantur Canones, Athanafii xxx. Bajiiii xxx. Apoflolorum iv. 
aodicen. xxxvm. 

Cap. xl. De Feftis . ^o^a <»a>x).j!* ooto . »J*aJI{ v._a . ^x^VJJ/ ^JLa_V 
fol. 71. a terg. Initium . ? J*xJ|J y y ua l^alZ/ Woa/ | A , \u*;.\/ y -.\xZ ^ 

±j Citantur , Didafcalia Apoflolor. Canones , Ni 
1. Bajiiii xxx. ApoHolor. Lvxix. 

Cap. xli. Dc Dominica, &Sabbatho . ua ^-^ai|l»o u$^V ^),^ \? 

Xi/w. III. Dd 2 . * oi-^J^a <a anus aI1 TOMVSTERTIVS ^•>a ***** ooio . *fiub\/ wao o^a^*\* J*© ^JJ? <i_\|fco» fol. 73. a tcrg. 
Initium . }**£&. J t *x -\ ^au^a ^.jlj ^** J*i'Citantur Canones , P*w ^ 

Clemen tern , Laodicen. xxix. 

Cap. xlii. De Anachoreti*. oejo , ^*~o &±\l ua ^»xa»Ji?o wj|A^| taj^f ^•.a *ZJI* fol. 74. a t. Init. ^ep»J*fi ^J~ ua JbaW> \*^y** vt -©A»$w J—*? 
Cap. xliix. Dc Elccmofyna. oao , ZJLoO^ ua ^^ijl/o A^J&\/^Ja\f 
^o,a <*A>aowa fol. 7<5\ Initium . o*J — 1\/ ^ t -*/^a.^ eoojjluo*a etefjSw M 

Cap. xliv. Dc Votit . €»&* ©of© ,io t *\? ua ^v^»JI/« *^ff^' c>L«.a\f 
0,^0/ fol. 77. a tcrg. Initium . o»J.a^/ i<uio VI ^| Za*a^, o^^Jo %o ¥ i\l Cap. xlv. De divcrfis ; hoc eft, 1. Dc energumenis . 2. De vomitu 

f>oft acceptam Euchariftiam . 3. Dc lis , qui calumniam patiuntur . 4. Dc ido- 
othytis . jr. Dc hauftu aqua? ante mediam noftcm . tf. Dc profluvio fanguinis 
c naribus , 7. De reliquiis cibi inter dentes . 8. Dc non iteranda ab uno co- demque Saccrdotc Liturgia . ©>»-^.x ^j>a o» *.a . «^x^Wo a*x>}-:i3s. vsJ^Sv fol. 78. Initium . > i&*tA» ^a ^*> . ^.a*^ ^)aa ^ . ^u£**JtaaSk. v.a 

Cap. xlvi. De rebus pollutii , ot—ta ^ao U*aA . ^x^i/i|o aso^j^^v v^Ja!^, ^o.a ojxau* 0010.V0/0 fol. 78. a tcrg. Initium. |JL-~ V-a|a!K ^W* \M 

fi^l^k^/ \^ . iA .^ 11 vrA.^i!^^ vnLK^W .11 . La. ct«XX boa Cap. xlvxi. De pcrceptionc Eucharifti# . _^x^V)J?o >\.~.^Ja^v v ^1^^ 
^.o^a ofj^os oma . «a>^K. *a/ ua fol. 7^. a terg. Initiurn . ufc — !&s IV ~ 
Adnotatio , fol. pp. a terg. ow»>o»aX &\x* Finis Indicts : corum nimi- 
rum , qua? ad Poenitentem pertinent . Sequitur enim . 

Cap. xlviii. Deiis, qua: fpe&ant ad Medicum fpiritualem , hoc eft , 
ad Saccrdotcm ConfeiTarium . u*W . ot&s^x» va A ^\ u\\. ^^ Jaa*a ^a 
«a|>&xjij ^\x* fol, 7^. a terg. Initium . o&*x>J.a>x> ^^-- # k?° *-*U** Jl 5°/ 
oiU^-sua 001 *=>\J$~ JL\ 

Cap. xlix. De virtutc Confcflioni* . <&ft&.*JI) ©5-^la ua fol. 80. Init. 

Cap, l. Notitia Feftorum . o»g>» ow^fL aJJJ e*a*\ao fol. 84. Initium . Cap. li. Canones dementis Papa Romani . o»*aoo9 U>\& aoa^iiOA^aJ' ^M 
fol. £3. a terg. Initium. Jj«*x& ».oa^Z vto^a^x o^iooi Wa v»ft^ia{u\a/ M* 

Cap. lii. Veteris & Novi Teftamenti Librorum nomina , 6c feries , JaoW 
Initium . w*0K ^-u/axi^ %a-^io ^ao J^/^a ^jJmjU +~U n^K Ko^^ai ua uo?» 
Adnotatio Librarii, fol. ^8. t -* ^VlaM ^xa <a»~jtf 01901 ^\iaa \A.A^^la ]a«.c« uiaa^Js. ^/ y»V/oi UA A^K. v ^) J-Kjaaj ujo.b&A- yvA>|^ ^ia>- yjx»j/ e^i£» i^illAo/ ^^xoo ua« yt)lAs!Sk om.\:X +p*l U*^H o\Sm ^Xiiilo %ajtf NL^ic pjixao 

;.aA4.^ o . y ij^ia^v iL/ i<>M»- x» of a ua . chia> ^Xa>/° ofijli o>«|mj^oZo ta!\ ^o»/ <H05 t xiici!§v " Abfolutus eft hie Codex ope Dei altiflimi , per manus ho- 
,> minis vilis , nomine Diaconi Simeonis , filii Presbyteri Aaronis , filii Ar- 
„ chiprcsbyteri Johannis Cabufii , Anno Adami 7040. Alexandri 1843. [Cbr. 

1322.3 


CODICES MSS. CHALDA1C1 SlVE SYR1AC1. a 13 

1325.3 die 1$. menfis jar ( Maii) Librarius autem , qui hxc fcripfit , eft 
ex oppido Hadfcit de regione Bjfciara . Deus mifercatur ipfius , parentum- 
quecjus, necnon le&oris, auditoris, pofrciforis , Stejus, qui ope ram fuam 
„ quomodolibct impendit f omniumque fiJiorum facri Baptifmi, Amen • 

exxxv. 

COdex in fol. membranens , conftans foliis 102, ftronghylis, five rotun- 
dis Syriacis Uteris exaratus , inter Syriacos Codices a nobis in Bibliothe- 
cam Vaticanam injatos > oJim Undecimus ; quo continentur . 

I. Ad SimeoNEM Abbatem Monaflerii L/cinii in monte Mauro , Epiflo* 
la Barlab* Monacbi inJLtura S. Elifiei , cui titulus Marcabta , id eft , Currus: Dc 
fitione Libri Pfaimorum e Grasco in Syriacum. o^o^oa* )Ko^a«^o )U^ cxpohtione uori x'laimorum e urasco m .yynacum . o^a.qa, 

U+>tLX> U*3^ U*** Jaa\ K x>>}i<xzi{2a> l^J^k ^o*o*v-/* U*i J^A^? fol. i. Initium . 

^s^a* . J*_-*o |^ A ^ /«,^A3o Narrat , Diaconum Damianum a Simeone Abbate 
ad fe mi {Turn , attulifle fecam Quintcrnionem decern foliis conftantem , quo 
continebatur Prooemium , Explication! Pfaimorum a S. Athanafio Patriarcha 
Alexandrino prxmiflum . Id ergo operis e Gnaeco in Syriacum transferendum > 
fe fufcepifle . Rogat autem eundem Simeoncm > ut & ipfe quodcumque in 
manus incidcrit Prophetarum commentarium , Syriacum reddere non dedigne- 
tur. Adnotatio , fol. 6. I - -oa* ^ao* Jjo» }a>&a*< c*o*>aa» J*\x* JZ*^/ JN*i^«* 
^-.iai»\ Explicit Epiftola , de occajione Expofitionis hujus Libri e Qraco in Sy~ 
riacum Scrmonem , 

II. Simeonis Abbatis Monaflerii S. Maria Dei genitricis , quod Licinii 

nuncupatur , Refcriptum ad Presbyterum Barlaham Inclufum in Laura S. Eli- fari , quae Marcabta adpcllatur . <*~_\^ I-uax ^— *ojo, . l~t>+* toaa»» )U^> 
V>>\ ^» )mi Ik^J* toL 6. Initium . ^o — */ , J-li* ^~»* )++•* U»*<*x\ 

y(i\»A. /**•**» - ^-alaa^j Jj**aX > \^« f *»S^9 v.o»a*>— i' ^X vn A n»o l^^o Kfe»- ^?° 

fr 4fvH^jf^ "^ ^cxA A *y.^ . u»ft* u ,n A '^a> fo^Ss. IA-. ^^ v.lpo ^*^» 

^AA^IiA^^e w^a U*^/o Refpondct Simeon Abbas, Barlahae precibus fe fre- 
tum,explicationi Pfaimorum e Grxco in Syriacum manum admovifle ; iimulquc 
moaet, quafdam in Gr«co textu reperiri fententias c Scrip turis defumtas , 
quse cum Syriaca Ver/ione non confentiant ; fe cnim unacum Barbha Syrum 
cfTe adfirmat . Hxc funt ejus verba . ^_aa U* I^Aa\ otZaAA&ao^. v*as^i a^o»* 


ct Aij - A / lf.«^a>o Jj^^ao J«» |i ^a/o JA*ioi»\ yju/ uia7 : l-ia* |ia^^ lio-^^a oo» Jru^oa_^ y>\*-o »a-AiiJo l^a^^^ay y>ot^*«. \.++ki* \.§>zo (90)0 . U*>aa> <^ai 

\xsi a%^» voet_\ t ^ \> Porro Codex flic , quern Simeon e Grasco Syriacum 

foei> h*r. Pa it rim Commentaria in Pfalmos comnlecl:itur . t. S. Bafilii Cce* fecit, hnsc Patrum Commentaria in Pfalmos compleilitur . 1. S. Baji, 

far etc Epifcopi ex Homilia in tres priores verfus primi Pfalmi , Beatus *vir , qui 

non abiit in 'via impiorum . j *v\h 1&U* ^ l+i&a* |a<iA09Aa/ u»o^AfiD^ 1*-+**} 

¥ \oj |l Wa-\9 )^9o|a>5 /f.d^X UOiaiW* U-ixi # A }io^s^^a ^^1 ^\x ch\ fol. 2. 

il, kuje- n4 T M V S T ERT 1 V S 

ii. Eujebii Pampbi/i Enarratio in Pfalmos , qua fignificat virtutem, & fcopum 
unujufcujufque Pfalmi . ©*.» ^>ax> "> |^m^ \a* i^*** kooa\oaaa»j uoBa*fitf»ofo 
ot\** }a^j wojo^-/ liiBo |ia:o*:»*\.a ^.^ JL.~ ji*>> fol. 3. in. Didymi Enarra- 
tio in Pfalmos Ji'a**:* ^Xj I*'**. a*&3a*»«»» fol. 4. a tergo . iv. Origenis , de 
eodem argumento . J»£2»jjq ^.xj i^**- tm*i_^*W» Ibidem . v. £ Atbanajii Alexandria , Caput de Pfalmi* . \. -\» ^oJL— &x> |/siaa\$ ^a^xjoWZ/ J***** 

Jiaioj^Q fol. ?. a tergo. 

III. Xenait, leu Philoxeni , Epifcopi Mabugenjis 3 live Hicrapolitani , £/>/'- 

iZa/tf tf<^ Monacbos de tide . f. 13. a t. Titulus : 1-+++*.** \ga- y^aj o^\*~ ^^. 

jZai^a-o,* J^^a. ^£. — *> {**«» 0/>e Domini noHri tyefu CbriHi , fcribere adgredi- 
tnur Librum eollettanenm de dwerjis . Et primo quidem , EpiHola SanHi Mar Xc- 
fiaiae ad Monacbos , de re Fidei . Ex quo colligitur librarium , qui hunc Codicem 
exaravit , Monophylitarum hxrefi infeftum fuifle . Incipit Xenaia: Epiftola . 

. Uftl'tn ,«Q)» lxLA.C^-2* ILlSiji Jl-ia\<l* 0*2^9 l~.\*£> }&X.»oZ \*^Z+MD . JL-U 

UJ I© — '-+> *l U — +>?> J*>jo» . /&~**«;.o )L++* wo^o *,^2> AaJ«!a«* ^X»t yaa^ 

y\^ u «^f° y 2 ** 8 y*u* . j*ia»a/ x aa.\a» J».*.*_^Z : J A ©> 3s. yaa^A^ Miffa per 

£phr#m , & Acacium Presbyterum . 

IV. Ejufdem Xenaia* , EpiHola ad Zenonem Imperatorem 5 de Incarnatione 
Dei Verbi . ojlo — lxut^&ao ^L-fcoo. ^\x> yo\+) Za\* l±imzl ^^o> ftt^f ^°Z 

JjM\*> JcvV* ojlcj^fio^xj&si»o fol. 17. Initium . ^Zeu^^^o oiZaxaaA^eoo ^-fe*** 
l^\:» ^.uj J^a:*\ ^i o / J&\*» J<*3^» Vide Tom. 2. Bibl. Orient, pag. 34. Ubi 
de hac Xenaix Epiftola differuimus . 

V. Ejufdem Xenaia? , EpiHola ad Monacbos Gauga/enfes . e»\«» Jl**^? vaoi 
JJa&j \+\+i ^s^*^ ,A*a Lc\* l^jxea/ upa J*** — A9 fol. i^>. a terg. Initium . 

{jua^e** » |r»i^, |jo» jjua>a ^maam w_j»{ lxo9Q.ay /iojoi Vide Tom. 2. Bibl. 

Orient, pag. 35. ad 37. 

VI. Simeonis Epifcopi Betharfamenfis 3 EpiHola de Barfauma , deque hcere- 
ji "NeHorianorum s quaoflcndit, quando h#c harefis erupit 5 & quomodo in 
regionem Pcrfarum inve&a fuit . | aaisa>j.a/ ^x^qa. upo l*2>*-£* Ih^J ^«i 

o£v |ooj |a.ia-/ ^aoy }+***** |i« >a£>£3jy vxso-ajoioio |^oo.;2k ^^^o *£*k39 f+M A-*.^y 

u»i.a? l^iJI ^ J_i^i jii*| — ^o l^iaA. fol. 24, Initium . \U — axuoj» ^^^JiW 
. UiaA, ^.\ja^ )Zoij^/ »jk, A i ^o»i.ri/ ^ ^^A3 A ^y ^^j /Zf.-^ Haec Epiftola Sy- 
riace & Latine a nobis edita eft Tom. 1. Bibl.' Orient, a pag. -$$6. 

VII. Nomina Catholicorum , qui fucre in terra Perfarum 9 a Sanctis Apo- 
ftolii , ufque ad Pherozem , primum Pcrfarum Regcm . ooo^ UA»M jopa^ 
Uio^xj K\so io^a\ lio^Xo jik.^La I^-aXa, ^» Ua>'»a> ^.ij.^ fol. 27. Initium . 

VIII. ,$W;*ri Refponfa ad Interrogationes . /i,^©^ u^ao U^ t n> JlfcL!*. \^oZ 
Jaj^ c^io" . ia\| A io . Uxz+to . Juk-M J^>? fol. 27. a terg. Initium '. V&» lit ; ^^ 

IX. TeHimonia Scripture , <r Patrum , deorthodoxa Fide circa Verbi In- 
carnationcm . fU^a^ ^o»i* ^j )-^^a ? o U^Jxs |Zo^/* fk+aZml ^oZ 

jZcvX^^A ^\ft>x»'o ^^am/9 J^^e*vZ^iZ fol. 28. Initium . \i»o v^v^^o 
Jxi}.ao Iama^ v ^\c*v ^a \*\ss>oi+Ll m yoc*\ +>o J ^ooizzSs Citantur # CottHitu- 
tio ApoHolorum , circa tri nam in Baptifmo immcrftonem ; Grcgorius Tbauma* turg us CODICES MSS. CHALDA1CI SIVE SYRIACI. ny 

turgus de Fide : Damafus Roma Epifcopus : Felix Rome Epifcopus : Julius Ro- 
ma Epifcopus : Alexander Patriarch a Alexandria : Hippo lyt us Roma Epifcopus : 
Atbanajius, ex Epift. ad Jovinianum Imp. & ex Homilia in Theophania, & 
ex Epift. ad AdeJphium Epifcopum & Confeflbrem , & ex Homilia de Fide , 

& quod unu* eft Chriftus , Cacilius (forte, Cyprian us) PoJy carpus: Igna- 
tius Antiocbia Epifcopus & Martyr , cx EpiftoJa ad Philadelphenfes: Bajilius , ex 
Oratione ad Amphilochium , & ex Homilia fecunda adverfus Eunomium; & 
ex capitc xi. Homilia; de Spiritu San&o: Gregorius tiyjftnus , ex Homilia dc 
Symbolo Fidei ; Bajilius , ex Oratione adverfus Sabellianos & Arianos : Cyril* 
/us ex Homilia ix. in Johannem : Petrus , ex Homilia tertia : Bafilius , cx Ora- 
tione adverfus eos , qui ncgant Filium c-ffe Patri confubftantialem.: Gregorius 
Njlffinus, cx Homilia fecunda : Gregorius Theologus, ex Homilia in Nativitatem 
Domini: Jobannts Cbryjollomus , ex Homilia de Cruce : Cyril Jus cx Libro in 
Jcrcmiam , & ex Libro Thcfaurorum : Epbram % cx Hymno de Feria vi. Paf- 
iionis , cujus initium fol. 8. ^A*> ^' «* <-«^"»* ^a . a-ia J*l;»x» »<* Jio,Z 

yoov-^a^*. &*_.* A_^j /o3o >X-.-.xl*.9 . JJaJSatt ^oot^&a ooor Julius Roma Epi- 
fcopus de Incarnatione Dei Verbi : Johannes Cbryfoftomus , in Plalmum , Mife- 
rere met Deus : Idem de Zacchao : Jacobus ( Sarugenfis ) ex Hymno de Fi- 
de s cujus initium : Jo^^ yk£±*>s Jx>oi \*+y ^j&W Polycarpus : Atbanajius , ex 
Homilia in. deDeitate : Gregorius Theologus, cx lib. i. adverfusjulianum apo- 
ftatam: Bajilius , cx Orat, i. adverfus Eunomium . 

X. Alia Patrum teftimonia . Ji**,xi }Lo^h J^aJ^JL fol. 57. a terg. Ini- 
tium . l~+\* U5e.a\ft3f o\++io\L i£aa*A>aJu*9» &**>*£» Cita tur 3 Dionyjius , di- 

fcipulus Pauli Apoftolf, dc Divinis nominibus , & de carlefti Hierarchia : Idem 
cx Epift. ad Polycarpum Epifcopum: Idem ex Epift. ad Johannem Evangc- 
liftam, quandois in Patmo infula exulabat: Gregorius Nyjfenusx Julius Ro- 
ma Epift. ex Epift. ad uoQis^o^i Profdicum: Gtegonus iheologusi Cyrillus 
ex Epift. hi. adNeftorium /&ex lib. 1, & 2. Thcfaurorum : Atbanajius cx 
Enarratione in Plalmum lxiii. Bajilius , ex Orat. in cos , qui negant Filium 
eflc Patri confubftantialem : Gngorius Nyffenus de Fide adverfus Eunomium: 
Idem de Homilia 1. cx decern ejus Homilns . Idem ex Oratione ad Ablabium : 
Petrus [[Junior Antiochia? Patriarcha 3 ex Lib. m. adverfus Damianum: 
Gregorius Nyjfenus ex Homilia paraenetica : Obje&io infidelium adverfus eun- 
dem Doftorem ; Idem Gregorius Nyffenus ex Homilia de Sepultura tridcana . 
His teftimonii* prasmiffis , lie proiequitur Audor hujus Collection's , f. 69. 

^a— \©| . Jioy^Jo 1 **^ 4* IZtklt* ^Q jJU^**/* ^QA. Z**»Z )k+9oL ^U«_*« ^JU. }0| 

)Lio*\ <x.*.W !»#,*. : k+U*h-l A *a^oo j Vao . )U±z> »*»e*o»» Ecce nos demon* 
slravimus orthodoxam fidei conjejjioncm e facris hib'ris , & Patribus , qui in Ec- 
clejia testimonium perhibent . Quifquis autem nes aliter docuerit , anathema in 
bunc dicimus . Subjungit autenilnterrogationcs Harretici , & Refponfiones Or- 
thodox} , ufquc ad f. 71. ubi oftendit , fe cfle Monaphyfitarri , §c facri Concilii 
Chalcedoneniis adverfarium , 

XI. Xenaia Dialogus cum quodam Dotflore Neftoriano , in illutd ; Deus 
Domini noslri Jefu Chrisli , pater gloria . JV-&* ^ ♦- <^X l^ixoa/ upo> \m% 

)&*»*.zxM.h% \z>\ : |-*AAio >\oa a ^j cj^\j u'o) \,x ai A 5a^joaJ9 fol. 71. a terg*. 

Initium . \s>\ \***.±m >Xaa a ^p>j oio»^» utod\oj» v^U w'oi uo» Jj*»j , \&\ Ji^o, 2* 

/A~aa*i» I2J9 ^ A ^a^»»' |iaoi /;o>\ ^j ^ . jimc^^U Vide Tom. 2. Bibl. 
Orient, pag. 4y. 

XII. Ejut aitf TO MV S TE RT 1 V S 

XII. Ejufcicm Xenai*, Dialogus Neftoriani & Orthodoxi. J__*» ^«* 
aj*s*Liho d-jla^xtoj> )*j+a fol. 77. Initium . ©1 — K*-j J-^xjoa In*, *»*_*•> \*+ 
J^Aio Zoajz* uy-jl/o Jc^A-ia ^»* {*)•£* aA A $cL^£BJ9 l^-*^ ^xX Jjo_^Jj* Vide terg. Initium . *a^» -t^JaA^o - A _ajo«^ Za*2>^& ^+2**11 c*^o y*\J 

fo>^9 Uo#^» <^-7 Jioi2>/ ^k> ;^o i-o;^ ^o/ l^j^d ^flio U*a ^o Tom.2. cit. pag. 4?. 

XIII. Solutio blafpbemiarum Manicbaerm , quae facta? lunt a quodam ex 
difcipulis Julianiftarum , e Sakra oppido oriundo . {*ju*u»» }-!&9*^» l«fj*^ol 

XIV. Adrvcrfus Neflorianos, Intcrrogationcs & Refponfiones.^fiuoa^j vs*oZ 
<u**a£ti&j fol. 87. Initium . JZa* J<v$^ &*ao . uc»aa.\.»^cOo vfioa^nojijl/ U 

Proferuntur teftimonia ex SS. Athanafio , & Bajilio : ex Gregorio Tbeologo de ad- 
ventu Epifcoporum : ex Xenaia de Libro adverfus Habibum Aromatopolam , 
Jlai *&*&* \&fia\) J^Asi ^o l*u&a/ v*po> ex codem de EpHtola ad Arzanitas • 
Uilil La\* )L*^J \* o>\** ex Gregorio tiyjfeno , in Canticum Canticorum . 

XV. Adverfus eos , y»/ </»*/ natures in Cbriflo profit entur . Interrogatio- 
ncs . }&I*a u«»Z Vsus^ JjU*/ JJfa-A. c^oZ fol. $2. Initium . W* ) IM , hi XVI. ^acobi Dioftoris (Epifcopi Sarugenfis ) Epifio/a ad Coenobium San Hi Ifaac GabuU . Jlo 2>^y to*»£B«/ s*p» ^&\ i»*£ Ji&\aa va oaX. w^>* jZ;*^/ 

fol. p3. Initium . |^_ioaiwj /;_***/* 'V.Jaao*, wps jo^* U-=^o J*.*»a« J-.a&-\ 

^a_**^ »Z<ia«*A» J»^X Ji^p. V^aAX* . Jia^^f vauttj W*» 1*2*^? !*-♦** Vide 

Tom. 1. Biblioth. Orient, a pag. 301. ad 302, 

XVII. Scntcntie Pbi/ofopborum , ut quis patientiam poffidcat . Ji — ^qm 

o*mSu\ } La.i^+£x>X> Uqj$ J^ .9 ^Xi\ Iaq-Ao\.*A9 fol. IOC. Initium • vflB-U.-^a^\ 

kjl JrX>^io |2>\a9 i^aAA |i^k . o^» ^po7 jl^^ja-^o Dcfideratur finis : lubji ciuntur autem duo folia manu recentiori , decerpta ex Officio Syrorum de 
SS. ApoftoIis& Martyribus . Initium. f. 101. &+&* . v*«»« ( A&c^ J^oa^j j^xl^^* 
C C X X X V I. 

Odex pcrvetuflus , in fol. membrancus , conftan* foliis 130. ftronghylis 
Syriacis Uteris exaratus, inter Nitrienfes Codices , olim Vigefimus fe» 
ptimus; ubi continentur . 

I. Xenai.<e , feu Philoxeniy Epifcopi Mabugenjis, five Hierapolitani , EpiBola 1. 
ad Monachos Te/edenfes , initio mutila . Incipit fol. T. ^»aia^.i»/ Ia-.^^/ ^«Ze 

<^\ ooof ^jft^M ^\o, \^ w--\. o»o^s> ^o tft^Xt «& Vide Tom. 2. Bibl. Orient. 

P^g. 37- II. Ejufdem Xenaia EpiHola fecunda ad Monacbos Te/edenfes . jZi-c^/ *■*«>* 
) t \^Zj ^'i*t Za\9 j^iaoa/ wpo* o»\ A » ^Z^ fol. 2p. a terg. Initium . /♦^aa\\ 
Ji:>a_*o**>o |a-'aio U-t^o Ut lupra Cod. exxxv. fol. 1 3. a tergo . Vide Tom, 2. 
Bibl. Orient, pag. -$y, 

III. Ejuidem , Epislola 111. ad MonaFleria Gaugalenjia . o>\+* lLi*sJ ^•Z 
^-^o*^ A^aj /Z^«^ o*\«9»a fol. 35*. a terg. Initium. J. — *^-Taa J' # ^-ao«x^.^, 
^--^^? Jifi^o* y»^:«/ UUl^p ^.Aftiia© Vide Tom. 1, Bibl. Orient, pag. 35. 

IV. Ejufdem , EpiHola iv. m/^W ad MonaHerium 9 ad quemdam , ywi ^*- CODICES MSS. CHALDA1CI SIVE SYRIAC1. 217 pcraftculo cotrverfus ,'vitamMonaHicam amphxus fuerat . Zi>& *7> U;^J ^oi 

l^\\^c »*\ZZ/ A*)Z*.m» u^jj t y fc**\ fol. y3. initium . 1*++* J*Lbk*» oi&\* 
UJ 'feaJ** UJ !•--? Jo^y j&^Lzx+L *^\ o>J t x^ UJ U'L Vide Tom. 2. cit. p. 4tf, 

V. ivVf j Se*veri Epifcopi Antiocheni . iaoatts^_a/ J**oJ.as wps) JZaiaa*©* 

>£o/» fol. 57 a t. Initium . taaXGuualo JJL*££wZ» ^u./ ^.\ok£**' |Zcu:*ioi> J:»<wZ 

*aaju* a~*AaZ?» JZoji^? Adriocatio fol- 58. atergo. u; .:»* iZciaa^oi i. ia^j* 

r*b*h l&a.£iQQ±9j \++o\s*ExpHcit Fides Sever; Epifcopi Antiochi<e . Ibidem. ^~^a* jVrA* «^\~ ji***aa)aj.£* &+—&Q Abfolutus eH Tomus SanHi Mar %.c/)a/<e Epifcopi 
Hierapo/is , qui perfequutionem pro Cbrisio paffus efi $ & in exilio propter i&ri* 
tatcmobiit. Ita Jacobita? de primipilo illo fet&c fua? afferrore cffutiunt . 

VI- Ejufdem Xenaia 3 feu Philoxeni Epifcopi Mabugenjis , ad Monacbos 
Semnenfes , de Incarnationc Unigeniti , & de Fide , adverfus cos , qui naturas 
& operationes poll Unitionem dividunt ac feparant , miracula Deo adtri- 
buentcs & pafllones homini. Scripta autem fuit ha?c Epiftola ex fecundo exj- 
Jio in urbe Thracia* Fhilippopoli . ^s^^X >a>ajujto*i\.ts> <*\+9 t a <*\** v^oZ ^-CkXia^o . (ZaJLiCOiO jL{4M**9 )Lo.l&i*2ibx> \.± yo^os* }+**» Ja^SlJ Za\ ^w «x^:*j> 

U*tt* f 58. a*t. Init. wha*' JbOU U,~^o« ^ t ^\k 1*1*^* ol jUj»a t ~ Jia/j 
/^oiflo v oe>*A*/ ^a\*> ft&ot&io Vide Tom. 1. Bibl. Orient, pag. 38. c x x x v 1 1. c Odex pervetuftui , in fol. membraneus, conftans foliis id's, ftronghy* 
lis Syriacis literis exaratus , inter Codices Nitrienfes , olim Vigeii- mus quintus; ubi continentur . 

Xenai^, feu Pbiloxeni, Epifcopi Mai ugenjis , fivcHurapo/aani , de Trini~ 
tate £)' Incarnationc TraHatus tres . |Z<n — *^«o )L*+b+±X ^^ ]k\L l^^li© 
ujo^aa;../ uot9 v?^^^w Ja<uoix»Aa/ u»caAfloaa^^a ooij Ui***l} Quorum Primus 
inferibitur de Trinitate , in quo de Deo Trino & unp amplnfimc differit. 
Secundus & Tertius , dc Incarnation* Verbi , in quo pra?cipue invehitur in ha:- 
reticos Eutychianos & Neftorianos , nee non in Orrhodoxos Chalcedonenfes ; 
unam quidem ftatuens in Chr-ifto Domino naturam , fed confuilonis, com^ 
miftionis & mutationi.s expertem . Vide qux de ipfius Syltemate difla funt 
a nobis Tom. 1. Bibl. Orient a pag. 1$. A t*» A. .,aAS> }Jb^^*y I^aa "$*?h Jl-^aX Opus vero ipfum incipit fol. 2. 

Traftatus ll. </(r Incarnationc Vnigwiti . fZaAAjj^A^o ^.X. ^ j.Z? /r^jao vaol 
l»»*-*> fol. 1 8- Initium. <£kj — **% ^r^o^U^a^.% -*/ ]k*i*±.\2* Jk «^oZ po7 

^200 M^iO> |ZaliQO( ^iQ ^U» ^A^V^^O lDio» sft/ »a |^\^0 |0V^J /ZdliQA^j^^iO ^^5GO 

l^io^A ^^xt^o^ ym} \u^i% }Ux±i{ Dividitur in U+±i Sententias ■, feu Ca- 
pita viii. quorum 1. Jj^ttA-lflD£afc Za\ U** — o l-i^-Xi Sen tent ia 1. adverfus 
Pbanrafi alias . fol. 13, Initium. /&\o*o ^ |A.^ooj o.j.a^ u? ; p^^ Ji \.*ao» y{ 

Tom. 111. E c* l»a; ai8 TO M V S TERT IV S 

lfra>+mZ§>x&\f 1*$1 u. jLiJ^a \m+il La.\ U+~l U**b x?*h Sententia n. adttr* 
fus duarum tiaturarum offer tores 9 fol. 24. Initium .* \i±^\ }b\z* ♦*-// i*^ t a 
^\ ^a&M^°9 Joooa.o /i,fiBZk ^>x ^^.qa,: ^*9 hi. U+~l J-umJA^Zj Sententia nu 
fol. 31. Initium . J&Noo Jo*^ \s4 U\ ^o*u_i* ft *_a ^ao» )U iv. }~Xa9?t 
Jj^/ fj*a* Sententia iv. fol. 37. a tcrg. Initium . Joo* s>{*JI ^ o7/»-^\\.i 

^oZ&:» |a\*.a*, ^*a *b+m ^io 0/ v. Jj^/ Ji*X9 )jt^a«.9 Sententia quint a » f. 40. 
Initium. J^x*^ *ao»Z/ ft t a |i.ifc2k |A>\a*o *\«.&*/ Up* Jaj^^ foSOooi ^ J-ia^J 

VI. /j^( Ju\i JAum Sententia fexta > fol. 47. Initium. Jjo* ; *<^ ooj J<v~*^ 

J*\oA.:* ^2* t :\*i/o «a-.j^I/j vii. Ijj-./ JjuX9 J.V»—m Sententia feptima , fol. 
yp. a terg. Initium . J*-j*i\* Jj # :s.ax» V^:*9 JA^^* a\9 Jjot «&? *. # x£k ^? JU 
J*jZ»^ Jia^a.. Jlooo' yiii. U+~l jk*X9 JLiaoZ'9 Sententia off<rva , fol. 8o» Ini# 

tium . 1^-'^ yOO»*iZ Za\ l~+*:*> ^\,*Sot 001 **• 

Trait acus III, rf* Difpenfatione in carnc Vnigeniti Filii Dei . |*\Zj JpoJ* v=i«Z 
J****** *fl»M»9 )ZaJ*Sk t ao Vs* **( &«lft\»aao9 }/««./ Jj^xi op> ^/ &*/9 fol. 88. 

a terg. Initium . %&/ <~=uo iLaza+oi ^ {*.<» la/ IA**\ ^ k+1 t a ^oZ vao»AJ 

Jlaa-looo )aJaj Jj*~JI Dividitur in Quinque Sententias : quarum j. Ji*.»/9 J**»».a 

Joo» Jaj**» fo3o wot ^^ Jj»_xl^ Jio Sententia prima, Quomodo fentiendum fit 
de to , Deus homo faftus efl . fol. po. a terg. Initium . J-.oWfc>*>9 ^aoi /A^*> 
J_lia\*x\ *a/e*oZ l«,^Wo J_*o*3s. J^&Jl&a }io A fio 11. Jj^J J..UX9 \*i'£j Scnten* 
siafeemda 9 fol. 112. Initium . a.*X9JX-*aX c_s^* A*}*-**"/? yc/oi ^^p ^*9 J 
m. Jj**J U^xV jJfc^Zj Sententia tenia , fol. 121. a tergo . Initium. j^^aX 
**~Z/ ^o om* +^\ *>*\U y***to\ JLftjj*.ai iv. U+-1 U+- ^» )x,„aW9 Sententia 
quarta , fol. 128. Initium . ^»*a»7 o-c^joij l^aa/ ^**ao Joo» uoioJkJ li' t a ^^^a^ 
<h«.A-? yx»^a^d9 Joon \+o\ots+l ft ^aj )joi> v. \m.*l~* \x^i ksxoL Sententia quint a , 
fo!. 141. Initium. /o» — 3kf Uoei ^^w ^«9*J&*Jttt V^aoi |Arj^xtoaa9 ^ 
*a\-A*,/ )1 »a foof 9 ^jojft' JLiaoj ; /ooj jJ t o Loi^J/9 ^i#*A£oa»9 ^«/« oU^«/ liioi 
Adnotatio Librafii , fol. itfi* v >\'.i»o /iioi^Z JNia^ |joi l^a ^9 ^\t^l 

^f. — xsdX^ <-—&>** u.i ^^ vfiooV^ — Jitoa>. , S s 9 IiaI^ru^ v*.^a M e AtJolutUS eH 

bic Liter Anno Alexandri oHingentejimofeptuagejimo quinto , menfe Nifan ( Aprili) 
die*vigejima : nimirurn , Anno Chriiti 56$. Pcrtinuit olim hie Codex ad Abra» 
hamum, & adjacobum Epilcopos ; quemadmodum fol. 161. verfa pagina-* 
adnotatur, his verbis: |A«*.ZjfcM l+liM^l+afih |aaiaito A _a/ *poip3>b Abrahami 
Arabitm Epifcopi , ^ w«/^j annos : & Uteris Gra?cis majufculis : abpamhoy 
[iicj EoizKonor hman Ah a mi i Epi/eopi noflri . Cetera legi nequeunt . Et 

mux. v^oi^XJ9 laaJQao A a/ VAojQXa \*^^o l^fiOA.9 s^a£VSQ9 uaoaAlA3aa\AS9 \z*tS£k U0)0^4./ 

i/^r hie Pbiloxeni Mabugenjis fpeftat ad religiofum Dominum ^acobum Epifco* 
pum Mabugenfem . 

C XXXVIII. 

Odex pcrvctuflus , in fol. membraneus , conflans foliis 13^. ftronghyli* 
Syriacis litem exaratus , & in tres columna* difHn<ftas , inter Codicc* JMi- 
trier.fcs o!im Vigefimuj fextus; quo contincntur . 

I. Xenai£ , feu Philoxeni , Epifcopi Mybugcnfis $ (i'veWerapolitani , Liber de 
Vnoex Trinitate incarnate & pajfi , in Traitatas x. diftributu.s- , /j.r» — ^ f**U* 

u»a_l A r»a._\^a 0019 Ui/sod/f . y±~o ^^.a^j^Z/ }ISa++G )U+k+\L ^ »-9 u'o» ^X 

vflDA^Qft^/ uo»9 v^ac*:** Jac.xi£fi A a/ 

Tracitatus I. /A«uA9 0^x9 )^»a Jfiobo fol. 1. Initium. J — ij r-^* 
CODICES MSS. CHAIDAIC1 S1VE SYRIACI a i P Cauflam .occafionemque hujus fcriptionis enarrat : nimirum , ut anonymi cujuf- 
dam Eutychianiftar errores confutaret , quos fol. y. & feq. rcfert , limulque 
Dbje&ionibus reiponderet , quibus doctrinam Xenaia? circa Verbi Incarnatio- 
nqm is impetebat . 

Tra&atus II. ^iU fc»J* fol. £. a terg. Initium . ^-*o,Zo^ V-a* v^o*xi» 

\^Oa\ ^U» ^Ma-Iao *$ )lajia.2fc ^il ^u» 2uo teoj^o&A./ |a jo^^ ***** ^^°» Jl-^J 

^&_IaAte» ^\o»* J.u—~c*ia Ait , ab Anonymo rcprehtnium fe eiic , quod fcri- 
pfiffct , LJnum deTrinitate > defcendifle de calo , incarnatum fuiffe, & paffum . 
Oftendit autem , id de perfona Verbi optime dici : Deus enim Verbum , Fi- 
iiusDei* unus eit de Trinitate , una nempe ex tribus Perionisj & ipfe fo- 
lus eft incarnatus . 

Tra&atus III. )b\U Jp4*> fol. 18. a terg. Initium . o» 2> U *7 &»$* _*?* Ji-o^o }Lz>.\ -__ A \io ^«<t&*j Ja«6Xij ^a^j ^-fe^ a\j • JS^aaao* J^iaA^ 

Traaatus IV. >x^i/j )*aoJa> fol. 30. a terg. Initium . ooe* ^..uu^f gS^. J* — *| \^\ao f.±ao2> i-^oaaj )U ♦*•> f^\a i^a ^A*fti JZcl2»>» )»Za*»M v ^Of 

Tra&atus V. Jajx^j Jr*>J:» fol. 40. Initium . ojjji \a a a m |& .\^o jo.»&^ 

Traitatus VIJAaVIpq}* fol. 45). Initium . */Z a _*^ ^**> ^V* 21 uo, J*s»» 

Jl|ft. M .^ ! -A3 y^Xo )Zcu*X.2>a£utO )ZeAJa*0>X 

Traitatus VII. J:^*.* J^bo fol. jp. Initium. jU^tiv*" jZo*a*» JLa* lu^i 

J*»*Aaa9 {>»*a.~ /«.-oa\Z loop* i^V> U-jJ ot\ 

Trartdtus VIII. U^aZ^ li^oiio fol. dp. a terg. Initium . )Aw.x v > jZaj^kxaift 
' Tradatus IX. J.\*I* ^^1^ fol, 8<f Initium . <j» -^\ bA^sc* ^\J JJJ<vJ*r 

yOO%i\Li.5c>y otZcx^aosf ^oo^Ajtk^/ 1^*^.^^ jA^o^Z ; ^.^J^iaio* J^Ba^^. 

Tractatas X. J^aX^ Ji»^J^» fol. p8. Ink. v *o>.^a^? iija_-.oiia^ ua^io 001 r*a*. In fine hujus Tradtatus , £ 114. a terg. Xenaias fie concludit : Suijiciam autem 
in fine hujus Differ tationis jpfa iiafpbemiarum tuutum <vert>a , eamque Confut at to- 
ne m , quam ad'vtrfus no fir am doclrinam cone inn aft i : ut hoc patio ex tuorum *ver- 

horum letlione crrorem tuuni unufquifque per fe comprebendere pofjit : dein.de Epi- 
flolam quoquc dejcri/nim , quam ad Monacbcs tranfmiji , quamque cjufmodi blafphc- 

tniis wipupnafli . Textum Syriacum , & fufiorem hujulce Operis fyjiopfim vi- 
de Tom. 2. Bibl. Orient, pag. 37. 

II. Adverfarii Capita , qua; funt hailenus a Xenaia impugnala. wojc^,./ frtijUo il~-2s*£*\y do» ^ ciXt-.+coLLh yo.J*oj 1*+) S£x& — £&:** 1a.O(9 yv*—ia ooj ^»J 

JaVoj.\ lx>«\* «o» li\^Qio .o^cixia^ fol. 114. a terg. Initium . ^aja.^* ^bv l.^oi 
III. Xcnaia Rejponjio , ad Capita Adverfarii . doij 11 — \» — *> ^ 

}-»a A fl5j . Ji^(tn\y fol. 1 1^. Initium . ^a^** Uo»j uotaJa^c^ ^o Vj.\jo ^.b.01 
IV. Xenai* Epifto/a ad Monac&fS $ qua? fuit cauffa diilad.ii ipfmn inter & 
T^/«. J/7. E c 2 Advpr- no TO MV S TSRT I V S. 

Adverfarium . J»V»» X*^ <***> &—*&&Lh U^/ fol. 120. Imtiiun ■ /»*<u»*&u\ 

Vide fupra Cod. cxxxv. fol/13. a tcrg. & Cod. cxxxvi. fol, 29. a t. & Tom. 2 , 
Bibl. Oricnr. pag, ij. 

V. Author it ates Patrum ; a Xenaia allegata? , ad oftendendum , Unum ex Trinicate pafTum , vere re&eque dc Chrifto pradicari . \. A ^x> *?+*)} **** vdji i*~«_a JZo^/j jZoj&^ao* J— =>*a ^» wa^iaZfo JZow*> <&/ ^oe^^^xja^ fol. 123 
Ini tium , J t ~ -^^\ j t ~ ^*Ji/ ^*»ajo t-* c&jxio JL!*» ^ejZa^ ^*ji*j ^J vao^^u 

TcHimonia Patrum haec funt . JZci:*/* JaAuZa *:»*JZ«5o;a» fol* 125. aterg. i, 

I " v Iff * i « 

|iQQ_aX *u-^jb /Ze,.a A J> . /jjtojbo _a» ^ ^^/ u»*>» , JA***/* 

S. Ephr&m de Scrmone , cujas Murium : Gratia appropinqua'vit cnbus Mafphe- 
mis . Ejufdcm . }Ul±s> Jjj»J*i ^ Ejufd. exHymno de Rogationibus . E. <_-* 
;oo^*~» /*aojjo E. ex Hymno Undetimo . E. Joo, ©A-*/ **a a *a ^a> J#»W» ^ 
)A\* ex Hymno, inillud, In principio eratVerium. E. fol. 124.* a terg. ^ 
Jj&\a-!*o J«.ja* Voft\j JAaxu^s ex Libro adverfus Jud«os & Ha?retieos r 
ii. Johannis Cbryfoflomi . Ja — ,n*o«&/ u*-*u1+J% ex Hornilia dc Sacerdotio, 
fol. 124. a tcrg. Mojpt&t Ji^J*> ^ Ejufdem uAm> Was* -*>Zi )r_*l* 

ex Horn. 2. inMattharurn , foL 125. jii. Eufciii kmefeni ! ^» ly*x~ ^^.^•h 

)Z»omuoi9 Jt»Uo ex Horn, de Fide , fol. 125% Ejufdem . la&„.+2+\±* )»*)* **> JZ»-1~ ex Horn, dc novis mutationibus . Ejufdem . u^o^a Vtk** h*>l*> £* 
ex Horn, quam habuit Beryti . iv. Cyrilli . ^o^» ^on^a^»3 U^y }h^J <*> 
exEpilt. ad Neftorium anathematizatum , f. 125. a terg. Ejufdem jZcuao-o, ^ 
ex Fide . v. ffohtnnis ChryfoHomi , in Matthaeum , & in Pfalmos fol. 125. a 
terg. vi. Santii Epbnem . jZ t \t Ui+*> ^a p+&l wjj»; ex Hymnis de Ecclefia , 
Ejufdem, (A* A*a> jL^.*'^ ^so ex Hymnis de Nativitate . vu. Eufiiii Eme- 
feni ex Horn, de novis mutationibus , fol. 127. vin, Atbanajii . Ibid, ix. jitffti 
Epi/capi ex Epift. ^aa.aac/ Za\> adEupfychium . Ibid. x. jfc/Sft/ . Ibid. xi. Cy- 
villi ex Epift. ad Neftorium . Ibid. Ejuidcm ex Epift. ad Succenfum Epifco- 

pum Caefarea?. xn. Gsegorii Tbaumaturgi, fol. 128. xm. Eufciii Emefeni . xiv. 
Athanafii ex Fpift. ad Epi6letum . xv. Attici Epifcopi . xvi. Theopbili Epifc, 
Alexandrini f. i2p. xvxi. Alexandri Epifc. Alex. x'vm. 5^5*//"/ . xix. f, Epbrmm . xx. S. Cyrilli . xxi. iol. i2p. a terg. Atbanajii , xxn. Bali Hi . Ejufdem in Pfal 
mum lx. mil, fol, 130.5*. Epbrtem . xxiV. ^ohannis CbryfiFlomi , xxv. f. 130. 
Eufebii ex Horn, de Fide . xxvi. Cyrilli ex Epift. ad Neftorium . E. ex Epift. 
ad Valerianum, xxvn, fol. 132. S. Epbrxm , in illud , Gratia -appropinqua-vit 

oribus ila/pbcmis. Ejufdem ex Hymno dc Rogationibus . Ejufdem, ^ m 

J^aoa^j ^xy h*>lx> ex Hymno de Nicomedia . E. }Ui>*+o» J**>i*> ^a Ex 
Hymno de Fide. £. ex Hymno de Ecclefia . Ejufdem fol. 13*3* Ja^aja ^q 
L ,A. ls * j i hot** ex Libro de Martyribus Nifibenis . E. ^a— ,** l-**«x> ^9 
KV- ex Hymno de Sabajuliano . E. la\i« ^\a^ U« r-^ ex Cantico . de Sponfa Regis . xxvin. fol. 133. a terg. Jobannis* Cbryfofl. in Joha 
xxrx. Atbanajii ad Epidetum Corinthi Epifcopum , f. 134. xxx. Btfilii ex nnem ex Epift. ad Virginem lapfam . 

VI. Corollarium Jiujus Open's . ^\oi Uoy^^ ^^a A fb ^> |W v^_.\aio' 

1*^^ &1. »35'. Contra Advcrfarii objeita , Xenaias Patrum allatas a 
fc Authoritfttes i n quinque Propofitionc* colligit ; cujus fententiam Sypiacej 

& CODICES MSS. CHALDA1CI SIVE SYR1AC1 . 221 

& Latine exhibuimus Tom. 2. Bibl. Orient, a pag. 28. 

1$ Codex fcriptus eft. #nno Chrifti 581. utha?c oftendnnt anonymi Libra? rii verba , qua: fol. 13d". ad calcem , leguntur . V—X* bo* i^fca ^Xfiuu/ 

^U'Zo ^.^Ario jk&j:ȣ ^*^ lot^S. /4s\*o !*#****> JioJiaj^&aod J&a..*.ci Jlo*&*^i 
cit iSbtr hie de Sanila Trinhatf % deque Vnigeniti Verbi Dei Incarnatione , jl/i- 

uq Gracorum 8 <p2 . die 3 o , Tbanwz. C J u W * 3 #** <*#*<r/» g/er/rf /> feculum [ecu* 

■ 

C X X X I X. 

Odex in 4. mernbraneus , conftans foliis j£tf. {tronglfyiis Jiteris perve- 
tuftis exaiatus , inter Codices Syriacos Nitrienfes olirn Vigefimus ofta-r 

vus ; quo continentur . 

I. joHANNi.s C*sare/e EpiSCOPi , adverfus Monophyjitas , Apologia pro Sacro 
Concilio Gbalcedoncnji . wJJ t *» \.A.fi&b.9 L>*jao£:9 i&aAfio*s/ ^«c^« JI^o^aa^j^^ 
^Tsoi Jio*c*fl& u*a3^«»aa £**»«» J£*Aa ^5© Ji_^a fol. 1. Decft initium Prologi . 
Incipit Codex ab iis verbis . ^co.\ Ul sm**l* u^j JaaX.* Ubi Johannes pra> 
miflis Symboiis , Niceno 9 £r ConHantincpolitano , ad oftendendum s duas 
effe in Cliriiio Doming naturas , unione hypoflatica in una perfona unicas , fine 
confufiqnc* fine mutarione , & fine commiftione , adducit ex S. Cyrillo 
Alexandrino Authores numcro ccxliv. Definit foi. 61. in hare verba . J*«-2w 

osiS^^t ^*n*>"y Hucufque Qapitula ab Adr^erfario excerpta ex Libris S. Cyrilli > 
quibus is arbitratyr , fuam fe Hatuere pofli Senuntia.ni . II. S. Sever i Presbyter i % & Abbatis Monailerii inlraleHina t quiposlmo* 
fait Patriarch* Antiocbia , Liber inferiptus Pbilalethes , feu Refponfio 
ad Apologwm prafati Johannis Epifcopi Csefare^ . |&**a /»™->o| — o» U*» s& dum 

1^210^.^4/9 |a^^a ^bi>3> ^—x* /oaij u^j^i»^a^9 I^a^m fol. ^2. Severus heiq 
nominatur Presbyter & Abbas Mom&erii , in Paleilina jiti . Ex quo-conftat $ 
Ixtjnc ab ipfo Librium fuilTc compofiturn ,. quum adhuc Presbyter eflet 9 & Mo- 
hus in Monafterio Romani & Mamas inter Gazam , & Majumam , in Pa* lamina fito . Quemadmodum ^utem a Librario Jacobita titulus SanHi perperam 
eidem adtribuitur , ita etiam fpeciofo Abbatis, iivt Archimandrite titulo eundem 
falfo exornat , quum is Monachus tantum fuerit : & ex illo Monafterio , quod 
harrefi Eutychi^nae fayeret , expulfus , Conftantinopolim fc receperit , ut Mo- 
nachomm fu« fecla? Apocrifiarium 4geret : ubi Anaftafii Imperatoris gratiam 
captavit , ica ut ab ipfo in Antiochenam Sedern , anno % \i. intrufus fit . Inci- pit Philaletlies , fo!. &i P in h^c verba . }#.>*a ^ r \^^p"c }**r-~x> xr — i» # ^^r 


4* — ^iaAioo ofi^xao* JS.4&+*! ^olisxs ^o tlM \d.\ : )tfd*la» ^m-.!^x j^A.\ ^ 

f VOflo^SI |^>/SaL\ ojioxw*. oot A^I.Xaa-99 H^*t*i Kppn^^VaX) 1a*^jQ9 pi^A^-^i^\ *p\&* sis _ TOMVSTERTIVS 

^*o>^.\ ^^a^^'o ^.Afis^sc' A^Xo^o ^.SvXa^a^* o©iJ vqJ.^) ^,Chiaa\ )if.J* S*~* 

Temeraria illius , y»i Librum Caphulis diflinflum fcripfit } & facrilega 'volun- 
tas , occafionem quidem prcetexuit , deliria atheorum Eutycbianiflarum confutandi ; 
re autem 'vera Apologiam concinnandi pro iis s qua Cbalcedone a Synodo , ibi itn* 
pie congregate , definita funt 9 quae unum Dominum ac Deitm nostrum ^efum Cbri* 
slum in duos d'rvidit , quum duas pofl adunationem naiuras affrit , At <vero Apo* 
logia , quae infra pon'ttur 9 unumquodque ex Mis Capitulis in examen diligent iflime 
*vocabit , integras S.Cyrilli fententias recitando , quas libel Hi illius auflor impie 
detruncat 9 modo Mis de fuo addens > modo ex Mis detrahens . Sane quum nos Jem- 
per 'veritatis cultorcs fimus 9 Cyril U mentem ex ipjius ^verbis oslendemus , qui 
ubiquc unatn Dei Verbi incarnati naturam profitetur : atque ea efl 'vera , dvfiri* 
n£que Cyrilli conform is fintentia . Nomen autem Libri , Cyril lus ell } Ji*ve Pbi- 
laletbes , hoc cH s Veritatis Amator , ad'verfus illos , qui hunc depra'vant , de~ 
truncant , difcerpunt , eo nempe conjilio , ut Emmanuelem d'vvidant 5 dum ejus duas 
fjje pofl adunationem naturas adfirmant . Tom. vi. Concii. Labb. edit. Paris, 
pag. 315. citatur hie Severi Libellus ad'vafus ^obannem Epiftopum C \efarea Pa- 
lifMinue .. Anaftafius cjuoque Sinaita in Hodcgo > feu Duce via; , ( ex interpre- 
tatione Jacobi Gretferi , Ingolftadii anno itfocT. pag. £i. ) cap. vi. exponens , 
TJnde monocula Sever i fides pullula'ver it , dc eodem Severi adverfus Johannem 
Ca?farcenfem libro lie fcribit : „ Port aliquot igitur annos Timotheus Mono- 
i9 phyiitarum Alexandria? Epifcopus , ftatim adverfus Chalcedoncnfe Conci- 
lium, ac Leonis Romani Pontiftcis Volunien libros conferipfit . Defenderunt 
Concilium Johannes C^fareeniis Gramrnaticus , & alii pJurimi icriptis ve* 
riftimis . Pulius igitur Antiochia Severus ob prava dogmata , qua: contra 
Chalcedonenfe docebat Concilium , proficifcitur Aleyandrian , fcrpentium, 
hoc ell , Catholica? Ecclefia? hoftium , luftrum ; fcriptifque Caiureenfis , 
3j & aliorum , qui pro Concilio fcribebant , permultis Patrum ac Scripturx 
9) fententiis , probationibus , ac demonftrationibus inftrucl:is , obiter perle- 
y> ftis, extcmplo cum contra Johannem Ca?iarcei)fem fcripfit, turn, quod 
5 , Aquila in vetcri Scriptura fecit, prava interprctatione compluribus fenten^- 
,, til* & teftimoniis de Chriflo pcrveriis ac mutilatis , & qua? in contrarium 
ftudio fern;tur , ( vtrro icilicet , ac religioni Chriitianar confentaneo ) falfa 99 3> editione judasis ad perniciem rclida , idem ipfe quoque Severus patravit . ,, 
Ha?c Anaftaiiu$ , errore quidem yeniabili , dum ait , Severum fcripiiffe ad* 

'verfus Q Johanncm Caefareenfem , poftquam Patriarcha Antiochia? jam faclus , pro- 
pter haereilm coactus fuit e Syria in iEgyptum profugere , Arqui ex ipfoLi- 
bri a Severe compofiti titulo manifelhim fit , id operis a Severo lucubratum 
fuiffc , dum adhuc Presbyter & Monachu.s in Coenobio Palarftina? elfet . 

Adnotatio Librarii , fol. 156. a terg. J;-^ ^u.a a ^k Jjo, l^^fisa ^? ^X 

|i*_iaAioo U-^Axaj 1$^ ^_x . }ooj^ Admijjus fuit lliber isle in Bib Hot he cam 
Sacri NLonaslerii Sanfli Da-vidis , diebus Abbatis Daniclis & Presbyteri Simeonis 
acomcru y macum re/iquis Presbyteris & Diaconis . Quantum autem ex forma 
charaetcris coliigi potcft , ociavo Chriili feculo videtur cxaratus . Codex CODICES MSS. CHALDAICI SlVE SYRIACI . aj 3 C X L. 

COdex in fol. membranous , conftans foliis 145. ftronghyjis pervetuftis 
Uteris cxaratu* , inter Codices Syriacos Nirrienfes olim vigefunus nohus ; 
quo conrinentur . 

I. Pauli Callinicensis Prafatio , de multiplici Corrupt ionis Jignificatione . 

fol. 1. Initium . JkA* UJamo JiaXjo jV* 11^ "0^4^ lowj >*o>3^ J^a Jla* 

Paulus hie fuit Callinici urbis in Ofrhoena provincia fipifcopus ; quum autern 
©b hxrefim Monophyfiticam , & quod Synodum Cbalcedonenicm rejiceret , Se- 
de fua 9 Juftini Imperatoris juffu , anno 518. pulfus fuiffet , in urbem Edeffam 
confugiens , Scveri Libris e Grarco in Syriacum convertendis operam impen- 
dit; quemadmodum Tom. 2. Bibl. Orient, pag. 4#. dixirnus . Hanc autem 
Pra?fationem , De multiplici Corruptionis Jignificatione , Severi ipfius Libris , ad- 
verfus Julianum Halicarnaffaeum lncorruptibilitatis adiertorem fcriptis, praem it- 
tit , in haec verba concludens . s**cX\ &*}a\*»*a» J~o^ $+& / j£*Aa « ao Jen *.Ta,o )Lc>>~9 JaaA, En igitur ex infpiratis divinitus Script ur is no men Corrupt ion is 
diverjimode ufurpatur . At vcro facrofantlam Domini noHri cam em nemofidclium 
credit , aut peccati , aut plena refulutionis corrupt torn obnoxiam fuifji : non enim 
peccatum fecit , nequt dotus inventus eft in ore ejus , tie que caro ejujdcm vidit 
corruptions 9 Jicut fcr.ptutn ell . Vnde anathemati fubjacet 9 qui aiiter fenferit . 
Diccndum ergo , Dei Verbi , qui feipfum voluntaric exinaniv'u , carnem corru- 
ptioni * qua ex indetretiabi/ibus pajfionibns conHituitur , jubjacuiffi , utpote qua 
turn nostra carni aqua lis erat , turn affeHionibus noHris fimilis , prater peccatum % 
at que it a cogitandum & fentiendum ejje , ab ipjius Verbi mini fir is def nit am esl ; 
quemadmodum opus hoc impigre evolventi , Dei ope , conttaba . Adnotatio Libra- 

JTli * f. 2. a t, cbj) Jia,*/* Jr*&3 Jjotca fjJLfi) ^-I^a\ ^jaA.**** Jiaato ^&*l_*i\ *p^?i 

<*:* ^-r^^JJ Explicit Prafatio . Quomodo intelligenda Jit hujns l*ibri fententi 
ei , qui ipfum e*v elver it . 

II. Epislo/a Juliani Epifcopi HalicarnaJJi ad S. Se*verum Patriarcbam An- 

fol. 2. a tcrg. Initium . Jj^^w&i© ^.aoj oti..^a\ <x^. ^,&*h b** ^Ai/a-^^J 

atoaaoi£oi» I0.S.J flr*^? Origincm difputationis de Incorrupttbilitate , vel Corru- 
ptibilitate Corporis Chrifti circa annum Chrifti 5:20. inter Sevemm & Julia- 
num exorta?, Lcontius Byzantinus Lib, dc Sectis , cap. 5. tic cnarrat. Puljus 
i*b Antiocbena Sede (Anno 518.) Scverus , Alexandriam fecum abduxit julianum 
Jialicarnaffenfem Epifccpum ; ubi mot a esl inter ipfes qu*Bio dc Cunuptibili & ln- 
corrttptibili : jc Scverus quidnn ajebat , Chrisli Corpus con ubi/e ejfe\ ^tutta* 
nus contrxt , incorruptibile ej/e , affirm (that , Gajanus ^jutiani fententiam fectaba~ 
tur y Severi Tbeodojius . Liberatus Diaconus in Breviario Hitt • Eutychianiila- 
rum , cap. 18. Alexandria mortuo Diofcoro junior c 3 Timothe us Ecclefia ipjius fu- 
fceperat Epifcopatum , a quo gratijjime jufcepti Sever us & ^ til i anus , ft de bant ad 
Laborcm ( al. ad Labranum ) Sub iflo Timotbeo de Corruptibih , & In corrupt i- 
bili apud ipfam Ecclejiam \ quail io mot a esl , hoc modo . Requijivit qui dam Mona* 
(bus Severum , quid oporteret dicere 3 Corpus Domini noUri yifu Chrisli , Corrupt i- 
bile 4* Incorruptibile . Hie refpondit ci : Santlos Patres Corruptibile illud di~ 

xijfe a44 TO M V S TERT1 V S 

xiffe . . Hoc audicntes quidam Ahx&ndrimrum , quum requifivifjent julianum in 
alio loco fe dent cm > quid & ipfe dicerct de cadem qutttione ; ill* dixit , Sanfios 
Patres tontraria dicere . Horum itaque finguli Hatuere refponfum proprium 'volen^ 
tes , fcripferunt libros ad'verjus alterutrum . Qui *vcnie»tes in multitudinem ci- 
'vitatis , Ecclcfiam illam d'rviferunt . Et alios quidem fecerunt Corrupt icolas appel- hri\ € vcrttm Incorruptibil/s affirtores , Pbantajiaflas . Hare Leontius & Libera- 
ls . At ex noftro pra?ftantiflimo Codice , qui anno Chrifti 528 eft exaratus , 
rei geftx ferics clarius enarratur . Nam primum quidem dicitur J ulianus fcri* 
pfiffe ad Severum , exorros fliifle ibi ( hoc eft Alexandria? ) quofdam , qui af- 
fercbant, Corpus Chrifti fuiffe Corruptible-: jTimuJque rogat , ut quid ipfe 
fentiret, fibi fignificet: fc enim exiitimare illud non fuiffe corruptible . Ci- 
tat autem pro Corruptibili , Epiftolam $. CyriJli ad Succenfum , & Profpho- 
neticum ad Thcodonum : pro Incorruptibili autem a J^w^.^^0 ^»A*7» J^»J*» 

^09 }lc*-+*\ yf*9 ©**<55f ? : °^ *"*f? J<*^ U\*o J^A^n )&\ok^ ^feoe va^aWj 

fooj \*o»oA.*f I^Xa^c jJ yx» /&*_£.*. Orationem fexagejimam feptimam , de Santla 
Virgine Deiquc Genitrice , in qua dicitur , Corpus Domini noflri non fubjacuijfe cor* 

ruptioni , qutc efi ex peccato . Ubi patet , Julianum non intellexiffe , quo fenfu 
Corpus Chrifti dicitur corruptible , hoc eft , famis , litis , paffionis , raortif- 
quc capax 9 & quo fenfu incorruptibile i hoc eft , incapax carum paffionum , 

qua? ex peccato nafcuntur . 

III. Scveri Patriarchs Refponjio ad julianum . <* — ^** uo»«*^ Ja^r^A* 
lx»\*** fol. 2. a terg. Initium . ^ &« t J» : «Za*fls**> fZ*^,/ A^2»x/ s>*?« 0° * a Zi^Jaj ^^l^*a** Accepto , unacum laudata Juliani Epiftola ] qui miflus elicit tur ab eodem JuJiano 9 non tamen in hoc Codice exftat , Tomo , Severusju- 
liano refpondet , fc contraria opinionis effe , non quidem contradicendi pru- 
ritu , fedveritatis propugnanda: cauffa; jamque Libmm , quo Orthodoxam-j 
fententiam mere tur, fcribere fc coepifle, tametfi exul & profugus , iibrorum prafidio deftitutus efTet . Addit Severus : |AX^ bt*> s*wUl ^.♦** ^^^ U I ^ 

s*\*. |i*j.*. Equidem fcio , banc ipfam qutslioncm QonBantinopoli jam motam fuif- 
fe ; fed ex its , quas produxi , Pat rum dotirinis fedatam , cxWmilamque . 

IV. juliani ad Severum Patriarcbam Epiftola fecunda . e%\.* «.n <*_\*> 
t^^r^a ♦*» fol. 3. Initium , vo>io . u»> ^\ot ^ ^> t ^> ?*** y^^\ m~*»£J W 
J^aj^o u^, ^^q«U Jio /Zrcj^l^ ^*.^<^^ ^.-^J/ yaia-^isal /**aof foo» Sibi a Severo ex- 
poni poftulat Julianus , quid ipfe de S. Patris Cyrilli DocT:rina fentiat , qui 
alicubi fcribit , Carnem Chrifti corruptioni non lubjacuiffe , alicubi vero di~ 
cit, minim fuiffe , quod Corpus illud natura corruptibile , quod Chriftus af- 
fumferat , fine corruptionc c fepulcro rcfurrexit : & fe , ipfe quidem ait , 
minimc dubitare , quin tantufi Pater iibi non rcpugnet , ficuti afeinviccm non 
diflentiunt Paulus & Jacobus, quamuis alter ipforum afferat , homincm per 
fidem falvari, alter vcro , fidem line operibus mortuam effe. 

V r . Se c ucri t,d °fuHanum Pefponfio . lu.\a+ Za\ br«^A» fol. 3. Initium . 
•aj |o>\ £oa~i U>oly u"o^ jfoiL* s*\ &+i~U v^x*> PauJi 6c Jacobi verba expo- 
nit , quo pailo alter ab altero non diffentiat 5 Julianum autem carpi t , quod 

non CODICES MSS. CRALDA1C1 SIVE SYRIACI. aay 

non per modum interrogationis , a fe qusefierit hujufce quseftionis folutio- 
nem , fed ad confirmandam fuam ipfius fententiam de Incorruptibili , compo- 
fituma fe Tomum in vulgus emiferit: id quod ait Severus, fibi ,maxime-> 
difplicuifTe . Quamobrem de Juliani fa&o conqueritur , additque , refponfionem 
fuam noluiffe ie in publicum profcrrc , eo quod opportunius fore cenfebat , 
uttotius rei judicium ad Philoxenum ScElcufium referretur . Ad pacem de* 
nique ineundam Julianum hortatur , indecens cffe inquiens , novas inter Ca- 
tholicos turbas potius cxcitari , quam adverfus hareticos ftylum acuere . Ita 
Severus inter Catholicos fe&am fuam numerari contendebat . Porro Philoxe- 
ntis , a Severo heic memQratus , Hierapolis Epifcopus fuerat , Xenaise nomine 
notus , & ob haercfim Monophyfiticam in exilium pulfus : E/euJius vero , qui 
ab aliis Eleujinhs adpeUatur , Safimorum in Cappadocia fecunda Epifcopatum 
obtinebat, teftibus Liberato in Breviario Cap. i^. Evagrio Hift. Eccl. Lib, 3. 
cap. 31. atque Theophane in Chronica-. 

VI. yuliani ad Sever urn Epiftola tertia . jbi^^a .+{ U*^*-£ fol. $. Init. 

t*jjl s^falsii ia»j Jl ; ^f Tantum abfuit, ut Severi monitis Julianus Vquie- 

fceret , ut duos potius Severi Libros , quorum alter !*»& S^^a Pbilalethes , 

alter )k+*+l**+ ^&* de Proprietatibus infcriptus erat , in fuce fententias defcn- 
lionem advocarit. Quin & Severo exprobrat, quod dilata ad annum propo- 
fita? qua?ftionis folutione, cauflam prarbuerit , ut fcriptum fuum , fe licet in- 
vito, in eorum manus, qui controverfiam ab ipfo dirimi cxfpeftabant, in- 
cident, & ad remotas etiam regiones. tranfmitteretur ; quodque de re, ut 
fibi videbatur , dubia amice fe coniulentem , haerefeos turn circa Corporis Chri- 
fti Incorruptibilitatem, turn circa alia Catholicse fidei dogmata , accufarct, 
cuniiofque admoneret , ut fefeab ipfius communione fegregarent : ac proin- 
de factum fuiffe , ut a contrarise opinionis propugnatoribus, hserefeos ubique 
terrarum infamia notaretur ; fe tamen a fententia de Jncorruptibilitate Cor- 
poris Chrifti nequaquam dimo-veri pofle . 

VII. Epiflo/a Severi Patriarch* Antiochi* ad julianum HalicarnaJJi £/>/- 
feopum\ in qua oftendit , quid nos doceant Scripture , & Patres earum inter- 
gretes , fentiendum efle , atque praxiicandum circa Incorruptibilitatem fancSif- 
iimi Corporis Dei magni & Salvatoris noftri Jefu Chriiti . )m\* \±*+m Mv^J 

^co^ao l2>i/o^^y \ia u,^ij °£-<^p? )A«— ^^su^od jl ^-X pojjo |ki^ij .^uj} 

I^aam >Xoa a fol. 6. Initium . i^^iil . \&*Jm s»Za\ yi*> y+h w*o» /Z^^^X^-Ixj 
jUjts\<xn.sx>\ /A A .^Q4 |W— *a» + — +1 f^^ Zoo* o}*^/ -y 1 ** Alli^aZ UJ '+*'i Julia- 
no refpondet Severus , acriter eum increpans , quod mordaei dicendi ftylo 
ufus fuifTet : ejufque falfam opinionem , circa, Incorruptibilitatem Corporis Chri- 
fti , prout ab ipfojuliano exponitur 5 addu&is in medium non paucis San6lorum 
Patrum teftimoniis , abundc confutat. Qiiar autem a Severo proferuntur Pa- 
trum auftoritates , h»funt. Videlicet. 1. Gregorii Theologi , exOrat. adver- 
fus Julianum : & ex Epift. ad Cledonium : & ex Orat. de Baptifmo : & ex 
Oi at. ^|\ia ^Xo^^ ^„x> )oC%. U\l+o |^A^ t xs V-Xj 00, |po|^od De Santta 
fempcrque Virgin* Dei genitrice Maria .11. ^ohannis Epifcopi ConHantinopolitani 
ex Homilia in Epift. adRomanos: & ex Commentar. inMatthaeum: & cx- 
Homil. 0*4. in Johannem : & ex HomiK 8^* injohanaem. in. Cyrillic ex 

Tom. HI. F f Lib. xn. «tf TO M V S TERT1V S 

lib. xn. Commentary in Johannem s & ex Orat. ad Tbeodofium Imp. cui 
iiomen Profpboneticus : & ex Lib. 2. Thefaurorum : & ex Lib. x. in Johannerh: 
& ex Lib* aaverfus Diodorum : & ex Tomo 1 v. & v. adverfus blafphemias Ne- 
ftorii, v. AtbdnafU^ ex Orat. 3 . Libri de S. Trinitate adverfus Arianos: & ex 
Lib* 2* contra Arianos . vi. Tbeodoti Ancyra Epifcopi , dc Rubo incombufto , 
quern vidit Mofes . vn* Cyrilli , ex Horn. 13, in Epiftolam primam ad Corin- 
thios : & ex Horn. tf» in Epift. ad Coloffenfes : & ex Horn. 4. in Epift. ad He- 
brarost & ex Horn, de Fide adverfus Apoilinarium : & ex Epift. de duobus hircis * vm.Gregorii Epifcopi Njjfe , ex Homilia paranetica > & ex lib. adver- 
fus Funomium : & ex Horn* 4. de Bearitudinibus . ix. Prodi > ex Epift. ad Ar- 
ttienios , x. Irt.iti Epifcopi Lugduni in Gallia , difcipuli S. Polycarpj Epifcopi 
Smyrna: > ex Lib. 3 . /&\^j )&***» JU*»o }U±a>s.*> De Refutation > & Ever- 
fione fa /fa fcientia * xi. ^ohannis Hiero/o/ymitani , J*©^ JjuX^ oi&--2»a~-»a» 
Jjoi^oj U** vawua^DftN )^Ai oi;^i w-aAut? Cujus diebus ex Divina revelatione pretiofum Corpus Stephani Protomartyris repertumfuit . (Notanda hare Scveri ver- 
ba fol. if. ) ex Apologia * xit. ^ohannis Epifcopi Confiantmopolitani 4 ex Horn, in 
Nativitatem Domini, xm. Grcgorii Tbaumaturgi de Incarnations* & Fide . 
xiv. Ignatii Tbeopbori & Martyris , ex Epift. ad Epliefios . xv. Cyrilli > ex Fpift. 
ad Acacium Epifcopum Scythopolis : & ex lib. 12. injohannem . XVI. ^ohannis 
Epifcopi ConBantinopolitani , in Epift. 1. ad Corinthios . xvn. Epipbanii Epifcopi 
Saldmina in infula Cypri , xvim Scveri ipiius ex Homiha Antiochia? olim ha- 
bita de S. Virginc Maria, fol. \p. Xix. Iterum lrcnaei ex lib. 3. de refutatione 
& everfione falfa? fcientiae * f. ip. a t. xx. Gregorii Tbeolgi ex Epift. ad Cle 

donium > xxi* Epipbanii ex Ancorato > Adnot.itio Librarii , fol. 20. 
l^aX^A^/ Jjla\c:j. ZcwX i&<vO£s*.&/ J^ojao \~.±x ia^ >p*-io }a*».£i\ J»a£^) JjU<^>/ 

Explicit EpiHola compejita a Sancto > LhriHique amaiore Sever o Antiocbia Epifcopo 
ad °}ulianum tia/icamajfenfem Epifcopum , de Incorrupt ibilitate fanilifjimi Corporis 
Domini > Dei iX Servatoris noftri ^eju CbriHi , qui eH Verium ex Patre : cut 

gloria in fecula Amen > Amen k Librarius Jacobita Severum ubique Santli titulo 
perperam cXornar . 

VI I L Liter Sever i Arcbiepijcopi Antiocbeni adverfus °Julianum Halicarnaf 
fen fern Epifcopum : in quo oltcndit , quo pa£lo Di vinae Scripture $ San(Slique Do- 
lores , qui ilJas interpretati funt , doceant fentiendum , dicendumque de In* 
corruptibilitate fartctiilimi Corporis Dei magni&Salvatoris noftri Jefu Clirifti . 
1^-.jljq ^.<ia a ^o^&o |^i Jb^^j fol. 20. lnitium . j**** v ^^ J A — .\a, faa. — ^ai 

y(u\^o/ ^f.^a>^o v 9 ^wJ>.\«)l oo) vot|» ^A&^^o'f foot a3o^*Jo' JjSa^^^O Ji* X Jn-l'- k \ \ a ^>^ Congeftis Patrum'au^toritatibus docet , Chrifti Domini Cor- 

fus , ante Refurre^lionem quidem corruptibilc > hoc eft , paffibilc & mortale 
uiffe , polt Refurre&ionem vero , paflionibus & morti haudquaquam obno- 
xium. Cirantur hare Patrum teftimonia . Dionyfii Patriarch* Alexandria Epift. 
ad Dionyfium , & Cornelium & Stepbanum Romanos Pontifices . Epitlcti 
Epifcopi Corintbiorum ad Athanalium . Athanafii de Incarnatione Verbi . Cy- 
rilli CODICES MSS. CHALDA1C1 S1VE SYR1ACL 127 

rills ad Tibcrium Diaconum & fratres , qui cum ipfo erant . ^Xf o»Zaia\*i2> 
epa^» \lm\ t yo iiAxiAM ia>a*»2^ *__y t 21 ^? ^ J**** - Et ex lib. i. injohan- 
nem . Bajilii ad Amphilochium de Spiritu San&o . Cyrilli Epift. ad Theodo- 
fmm Imp. & lib. 6. in Johannem > & Horn, 45. in Lucam . *fobannis Epifc. 
Conftantinop. in Epift. ad Romanes ; & Homil. 80. in Johannem . Cyrilli ad- 
verfus Diodorum: & lib. 10. ip Johannem : Gregorii NyJ/eni Serm. parane- 
tic. ^0. Chryfosl. Horn. 6*7. & 8 ?. in Johannem . Cyrilli lib. 12. in Johannem . 
Prodi Homil. habita in Eccleiia Anthemii : ta*ao Jtab U t x^ *W> Jaa^ioA^ 
Cyrilli Epift. ad Monachos , cujus initium . ^1*4 ^ •// 9*- Chryfosl. in Epift. 
ad ColoU. #c ad Ebrasos , Athanajii Orat. de Fide adverfus Apollinarium ; dr. 
Orat. in Theophania, & lib. 3. de Trinitate adverfus Arianos : Gfulii Pap* 
Serm. de Unione Chrifti . JLo«.:*ot2» J^ooTn U*\* J^aa N°»? «* ^a-^*- va/ 

ojIo<h^. «*• °9r^^9 ^9 «4ot J****:^* |Z<x f +~ ^J>*» uo)q^\ ^ -Aa* Cyrilli ex lib. 

Thefaurorum , & ex libro j qui inicribitur &•£(>//«* . J*\aa.a> J;x>A^©'y oo) J^&2L2k 
Gregorii Nyjftni ex libro Paranetico , & ex lib. adverfus Eunomium ; Prodi 
Epift. ad Armenios : Cyrilli Epift. ad Irnperatricem , & adverfus Diodorum : 
Attici Conftantinop. Horn, in Nativitatem Domini 3 Prodi Epift. ad Epifco- 
pos Orientis : Cyrilli Profphonetico ad Theodofium , & lib. 12. in Evangeiium 
Johannis : & Epift. ad Monachos, : Athanajii Apologia pro Dionyfio : ( fe m 
Chryfosl. Horn. 27. in Evang. Johannis : Cyrilli Orat. Quod unus eft Chriftus . 
Athanajii Orat. de Fide adverfus Apollinarium . Greg. Ibcologi Epift. ad Cle- 

doniurn , & Orat. de Baptifmo : Epiphanii Epifc. Salamince , feu Conitantinas 
in Cypro infula * lib. adverfus harrefes : Athanajii Epift. ad Epiftetum : Cy- 
rilli adverfus Capita Theodoriti . Greg. Theologi Orat. in Theophania . Cyrilli 
TomQ quinto adverfus blafphcmias Neftorii . Athan. lib. 3. de Trinitate ad- 
verfus Arianos : CyriJ/i lib. 12. in Evang. Matth. & orat. 8. Libri fecundi ad- 
verfus Julianum: Greg. Tbeologi Orat. de Spirit u Sandto : Athanajii Epift. ad 
Maximum Philofophum :. Theophili Epift. Neorftatica xxi. Cyrilli Epift. ad 
Acacium de Azazaele > ftvedc hirco emiflario : Epiphanii ex Ancorato . Ad- 
notatio Lihrarii , fol, 60. a terg. J*ao*A lz>&z *p-:^ J * Explicit Liter primus . 

IX. Otlo Qutjit-a Hcereticoru/n 3 totidemque Sever i Refponfa , )kxl-^l 
anaasZilf (-*o;^iia^o oa^9oi9 w~ fol. (Soj a terg, Initium. )&*jg,-..o )&~j±s>L 
jA^iZ* Jx&*~!& ^oom-\X )ootj% JJo* ^otjoi jjljjaxi Qua jit urn I. poji^ u'e» \~— £o© 

Refpanjio Orthodoxorum., fol. <fo. a terg. uojoA*/ U.o*£> ***>./ Jo&a «y ^^j Gin 
tantur, Cyri/lus ex lib. adverfus Diodorum , & ex lib. 12. in Evang. Johan- 
nis ; Gfo. ChryfoB. in Epift. ad Romanos r Proclus ex Epift. ad Armenios ; °}o. 
Werojolymorum Eipfcopus , \±+y awcna|>£»(S /#.ahO* ©irs^ <*-£*&*& qiJ^^oqa — r^ » 001 }^jas!i!S^» laaxnto^Q/ utoo/Zaiou.^ |£a^\Z?» C?////j diebus repertum fuit pretiofum 
Corpus Stephani Protomartyris , ea 9 qu* fcripjit- de Synodo , qu* Chalcedone habit* 

fuit , ,*</ Timotbeum. Alexandria Epifiofum > qui in cert amine clarujt . fol. tfi, 
a tcrgQ . 

JQuiefitum 11. Htreticorum . uojg^^Jj li> u*o» ^^ . aW^af ^^...Z^I^ |J^^aZ 

fol. 61. /Za* t ~> ojiio uota_-jaj% $ . ^.iof ojis^^ J^^-^io : }l2i| o7 |a^J oo)J JjU>^ 

Refponfum Orthodoxorum . wot J*f.-*oa" ^a2t jK-«U— \<^ . <xaa5iLih J^<h>^xj — s^o 

JZ.^^Z j^xi'Z ^cmooN j^^l^Z fol, (Ta. a terg. Citantur , Cyri/lus ex lib. 2. 
^ Tom. 111. F f 2 The. 
2 *8 T M. V S T E RT 1 V S 

Thefaurorum : Gregorius Thaumaturgus de Incarnatjone & Fide : Athanajius ex 
lib. 3. de Trinitate adverfus Arianos . 

Quae fit urn III, Finer eti cor um . s>»« #aaJL* Jfo w'oi ^X . jLcu.£»ciiy 2s\U JAX:*Z 
JJ jZa* i*.^ )o3*v . |i^-o }Ux> /ooi uopAu? A*Jjua Jj*-- *taa fax Refponfum 
Ortbodoxorum • yW **>Jj JAxJ^Z ^ao /♦- ^a ^^rxiXy *ayj . oa>ayZ»7y J-ofCkxa&*> 
J*o^s. JaAa ^axja\ Au/ t*.Aatao' A_L»J*\^y ^ao fol. 63. Citantur , Athanajius 
de Epiphania Domini : Cyrillus 3 Solutio objectionis ad Tiberium Diaconum & 
fratres cum eo degentcs • 

Quaejitum iv. Htreticorum . uojo^^|j jbs**oi ^\.x <xx*^io»y ^s»i7y JA-X^Z 

}kZm +2>~*.co li^A^f y*f Js+U+^f} Jyeuy Ji/ . J^4.4-Ta.a }L.X\ Rejponfum Ortbodoxo- 
rum , Jl — a*. JA*-L2o«.d» iaja^_>» ©>\ *a o>\ JAX^Z Jx* . ai»a*Zi7* j-p^^uQAao 
^*Vy ot*^aX uo»a^jaj ^/y . A^Jl***;* u^ooo &4*^~ Jl JyA_\ao* fol. ^3. a terg, 
Citantur, Job. ChryfoUomus Horn. 67. & 8 5-. in Joh/: & Horn. 4. inEpift, 
ad Ebraeos ; Thcophilus Epifc. Alexandria: in illud Evangelii , Et circuibat 
Gfefus per uniuerjam Galilaeam 9 docens in Synagogis 9 & prctdicans Evangel turn 
regni , & fa nans omnem morbum & irjirmitatem in populo . 

Qucejitum v. Htrcticorum . Za^\ay *:*Jj JJy "\x }n^>o>y ub_aa~y JjNX^Z 
yddotZ J*axXo Aj/ J*aX| *aoJy ooi y<w\r> J*^--* \-X U*f *^ Jooi Jrn»a Rtf/1 

ponjum Ortbodoxorum . J_.=*jN_ji\ JiaJ e*^ }W ^a^^o \ laoayZji'/y i-o;anaa» 
Aj/ o*_aa*ao' y*~X2» lyo^ay y*/ JjNxJaZ ^ay |ia\oA2k jZoj^llo ibl,V4. a terg. 
Citatur Cyrillus lib, 1. in Evangelium Johannis . Quxftum vi. Htreticorum . * — aofj liy u'oi ^X |AaA^»oi ^am )A — X^Z 

jZaia\ :Uno «.a ^ |*_I^\y JJ/ . |lX^^^o o»Za^aX o"/ Jl^- W^JfitXab y,ioy JaJ^X ^oj/ 

J*o>-^ |^A_a y-/ 'y°^ J J.u.~Jao v — y Refponfum Ortbodoxorum . ^o^^a^ 
Va\o |^X-»|io /o>!S\ ^^^xao^Xy JkoAaZy |i^j j^x^Z lyoio KaoZ . l^.ayZ$7y 
JLoj-aw'UW I^A^ao /Zoi^/y Ji-r* A -Ua Citatur Qyrillus ex* lib. 12. in Evange- 
lium Johannis , & ex Epiih ad Acacium Epiicopum Scythopolis . 

QuAJhum vil, Htreticorum ,V*a» ^aojj Hy uoi^^io ^A*.^i<>| >\^ *y f^X^Z JJ J^io*x5 ^ jAaxt)oZ t a ^--o ^Xo A-.io ^\y f*^ jia-. . jAiQAij i^a ^»» ~4 : (oo, 
^\-_2lxj Rejponfum Ortbodoxorum ,}&±\>&2> ^o^ t a ^<h^ . ^ayZWy jLor^^a» 

jZc^a.X^a\ ojx t aoiXo f. <^5- Citantur , Ignatius Theophorus Epifc. Antiochia: , ex Ep;ft. ad Epheiios : Athanajius , ex lib. 3. de Trinitate adverfus Arianos . Gre- 
gorys Nyfjenus ex Orat. 3. adverfus Eunomium : Qfob. ChryfoUomus in Evange^ 
Lum Mattha?i: Epiphanius Epifc. Salamina:- ex libro Ancorato f QutfitUM mi j 1. Htreticorum .. ^--a^Z/* ^o|j Jly \x /^uiu^m JiaoZy /A^aZ 
•I Krr" #< 55? Za-io t a jAa.^.a l-au}^ jZaioyo jUj^ Im.^o JBu^Z /ooio y^oy o)^<^ 
J^c^^X Joo, t ^,2xXA-^io oa,y ^^jftlay Refponfum Ortbodoxorum . 1*. 
jA_i^/o la^a^oo' JL-a>y uo,oXx ♦a J-aJ^^ Za 8 ,^a Jyoi J^—X^Zo . J*ayZ>7y 
Ji^r^» |Za*jjjoX oJ-X )LUZ^* (. 6$. a tcrg. Adnotatio Librarii fol. 66. JL^i> 

Y^>* C^°9 fcoiot* ^» ^ # v oo> A A^/y ^o^X^£^X ? IJiJajfto /AA^^ioi I^X-^Z 
JjJ/*iZ |Zaaaa-«ny Ji/i Expliciunt Quae fit a HxreticorumJ & Capita ad-verjus ca t de~ 
'umta ex tefiimoniis eorum , qui myslerium Orthodox* Fidei tradidere f 

X. Se-veri Patriarch* EpiHola ad Monachos Orienta/es . tv J*»oJa» hr-^a 
U^j^ U.y fol. 66. Initium . U^-^ )^aX> JZV* ^|l!^ /Xoi — =>JI 
1<H\J1 ^^i li^oe^y ^^ JJ^/ v oo>_Xa\o W^IiaXo U^^iua^Q* ) 22£ 
CODICES MSS. CHALDAICI SIVE SYRIACI. 

J-V^? $WW Patribus , Cr Archimandritis facrorum Coenobiorum Orient is , C 
Presbyteris t & Diaconis , */jwr un'ruerfis fratribus , y»i /* con-verfatione Mona* 
Rica Deo grata -vitam degunt . Sevens in Domino noHro falutem . Audi*vi , »*■ 
£«<w facrorum Orient is MonaHeriorum JEdes • Laudata Monachorum Oricnta- 
lium probitatc , eorumque egregio rcftae fidci ftudio , gregem Chrifti com- 
mendat eorum precibus : turn enarrat , qua- ipfe Severus per eum , qui Cor- 
pus Chrifti phantafticum ftatuit , dum illud naturalibus & irreprehenfibili- 
bus paflionibus ante Refurre&ionem fuam obnoxium fuiffe negat , incommo. 
da pertulerit , ita ut in Pataftina & Syria* provinces tarn ipfe , quam ejus fe- 
&arii , illis , qui Fidem Chalcedonenfem profitentur , in derifum & contem- 
tum venerint. Se tamen, ait, ad extremum ufque fpiritum non deftiturum 
pro Orthodoxis dogmatibus decertarc . Subfcribit Epiftolam , hunc in mo* 
dum , foi. 0*8. ojoJ , f^fO fU+k±\As2>9 jU**a**\ . «A»*at..igt&» e>\«» /♦*/ uxil 

^*i* VA «**** w.AAdoo y^\ JoCSs. Suljcri'ptio ejufdem Patriarch* . Vnitas 
in Santla Trinitrate , £oc <r# , Deus nosier > cuRodiat Santlitatem *veRram > uni*ver- 
famque fraternitatem , quee 'vobijeum eR , ut Divinum cert amen pr declare certetis 
in concordia, & perfect a patient ia 1 -, & preces pro noRra militate fundatis . Salu* 
tern 'vobis dicit Spiritus meus . Salutate in'vicem in ofculo fanilo . Gratia 'vobif- 
cum . Beneditlus Deus in fcculum y Cr laudabile nomen ejus in generationem gene- 
rationum , 

XI. Severs Patriarch* AntiochU Sermo Apologeticus adverfus °fuliani Ad- 
pendicem : ad eos nempe , qui fibi fcripfere , Julianum non contehtum iis , qua? 
initio male fcripferat , alia infuper adjeciffe icripta ad fuam propugnandam 
fententiam . j^-ojl — o»9 A_*Jb |ju\a A U\9 te*+&s*9 )ksu&oL ^axja\$ 


fol. 58 • a terg. lnitium . )h+y* U±*l* . yftsJ^l ^pqjJ^aoy v oZ;ao # / ^—50* ^fc-J? 

^xi^^^q'o foot IjLXA^O oo| .a : |i^\a« l_-anx^noA3? Ja!liX li>Sx+J.ca tS + L*±s U, \^> l^xl^a JLlri ^ |tf : ooi> ^-a*/ a-->,o f r— .^aa" )!#-. — iso Conqueritur Seve-» 
rus de illatis libi a Juliano calumniis , & quod ea ^ qua* prius ad fuam propu- 
gnandam opinionem circa Incorruptibilitatem Corporis Chrifti fcripferat , quse- 
que ipfe Severus impugnaverat , excogitatis nuper Additamentis lie refpqrfe- 
rit, ut aliud effe fcriptum videretur . Quum tamen utrobique una eadem- 
que fit ejufdem Juliani a refto defle&ens iententia , illam unacum nova ifta 
Adpendice refellendam adgreditur Severus , demonftrans , Corpus Chrifti cor- 
ruptible , hoc eft , mortale , paflionibufque naturalibus ( excepto peccato ) 
obnoxium fuiffe ante fuam Refurreilionem ; poft illam vero , prorius incor- 
ruptibile : id quod & adlatis Patrum teftimoniis confirmat . Citantur autem , 
Cjrillus lib. iy. uopj IkAia+L \fy* De Adoratione in Spiritu . Joh. Cbry- 
w iHomus ( nunquam tamen fub nomine Chryfoftomi , fed , Johannis Epifcopi 
Conftantinopolis ) Homilia 14. Partis fecundar in Epiftolam 1. ad Corinthios • 
Cyrillus , adverfus Theodoritum . Bafil'ms lib. 3. adverfus Eunomium . Cyrillus 
cap. 120. in Evangelium Lucx : & lib. adverfus Diodorum ; & lib. 4. in Epift. 
z> ad Corinthios : & Profphonetico ad Imp. Theodofium : & Orat. adverfus eos 73 o T M V S T ERT1 V S 

cos, qui dicunti non efTe faciendam Oblationem pro iis , qui in fide nbdor- 

micrunt: & Jib. 12. in Evangelium Johannis . Gregorius NyJ/enus ? cap, 24. 
& 27. de Conftitutione hominis . Johannes Epifc, Lonflantinop. Horn. 64. & 
C6. in Johannem , Gregorius Tbeologhus Orat.kcea*X*a9.at \zA* dZieAxTVxj De fe* 
pultura Bafiliimagni : & Orat. dc Azymis . )"»*&* ^\> ^h. Epifc. Conftan* 
(/nop. Horn. 14. & 16. Partis fecundx in Epift f 1. ad Connthios . Theopbilus 
Epifc. Alexandr. in illud Evangelii ; Quum h<ec loqueretur , multi crediderune 
in eum . Gregorius NyJ/enus Orat. de Amma . Bajilius Epift. ad Sozopolitanos ; 
& Orat. de Jejunio : & lib. 12. in Evangelium Johannis . Athanafus Epift. 
ad Adelphium : & Orat. 3. libri tertii de Trinitate adverfai Arianos ; & 
Orat.de Incarnatione : & Orat.de Fide adverfus Apollinarium . Timotbeus 
Epifc. Alex. Epiftola fcripta e loco exilii . Greg. Orat. 4. de Beatitudinibus ♦ 
Cyrillus Rcfponfione ad o&avam Quarflionem . Theopbilus in illud , Circuit 
tat ^efus totam GaliUam . 

XII. Anathematifmi juliani , & Refponfiones Severi . J.u„\ft_*» J» « — ^ 
Ja^^a ji+oU** }L*±Scamoo fol. 100. Anathematifmus 1. Jl> ^*»* . 1*x>»a l*>i*+ 
U>h J**a*a ooTjc*3\* )*&** Jjax Reprehenfio & Apologia'Orthodoxi ( fie Se« 
verus feipfum adpellat . ) ^*v *!a/ a\^LI Jl f J^a*ZW> J~o^riaaoo )L 
ka) pd7 Jl &* ^ J*\*i\> Ibidem 

Anathematifmus 11. Juliani Phantafiaftac . J*^g^°i Ut\&*» ^ilp U**- 
&Lok*l JZ*~/ J*aof ^o 0/ J*aa» ^o**ao7* ^ - Reprehenfio & Apologia ththo- 

J^^oA^ /©v^w Z t \* ^q J^o^o )i4>2^ Jo^vy 001 Ibidem . 

Anathematifmus hi. Juliani Fhantaiiaftae . Ja^^^oi U*.\*+y JJS.\L> l*>i~ 

Ho i~a>^Lh 001 jA.\a© jo^s, Va jZaj^xto:*:^ oV i^xto^iaa +2*h ^Q m 
<p.t~ Jo«*j s ^ — *a\~ &+U*-2»f a\o . U- t xj Jc*A«la ^.2>A!i*>* 1^*0% l*-~\ Repre- 
henfio & Apologia Orthodox! . ^^ fats* t a. Uo**Lih* Im******* )Z<uaoa.*i b + U+2>f : tftJtSkZ/o i-fe^Z/ y&*\£.Zt> ISl\^O.M. J|» 0O| J*.*** W« x ^o JA\*» J*** 

jZ.a-\^»fi* £jj . Uroo^a RaiDo JL» IX Jl J*_-~ ^e-^xaJ^ ^fi^of ooj /» i)PJ%r > ^-i» JZoo^^v^ i^ciA^ jio «^c^ !*«**• oot t d 00, j is^lov^ Ex hoc Juliani Anathema* 
tifmo patet , quo fd fu ipfe Corpus Chrifti incorruptibile dixerit, & quo fen- 
fujulianifta* vulgo Phantafiaftse audiunt . Sic enim Julianus proteftatur . Qui 
dixerit , pbantafiice tx adparenter Deum Verium incarnatum bominemque fatlum , 
JuHinuiJfe eas pajjiones , qua in facra Scriptura funt fcriptae , non autem vo/unta- 
rie pro nobis : anathema jit . Eo recidunt reliqui Anathematifmi Juliani . 

Anathematifmus 1 v. Juliani Phantafiafta?. ^»\ J**^*.* liA\a A > Ix^bh I*'*- y^-io Jochj U--*^ IaA~s$ Jl r^a^\» **oio&*f9 ^a" y^/ Reprehenfio & Apolo- 
gia Orthodoxi . )^*.^q" ~«^ s^oL l*i~ |j<h\o\ Jaajij/j J~o»2k.a&aoo jZaAAD&xi 
dX j^j? fol. 1 01. 

Anathematifmus v. Juliani Phantafiafta: ♦ Ia^^oi |u^^f J »mu»» J^j.- Jitoo\o U_^\ ^*V» \~j*jdi JS>4u.^>9 oot U. A Aio Reprchenho & Apologia Or- 
\oj jZ<iX^o UJ^a ^oo^a Jjjao^ o>\ ^J/ fift7 )Ze*io # Jio J*oa~ Jl ^— *J 

Anathematifmus vi. Juliani Phantafiaft«\ U^^^^oi lu.\*+> |A«^f 1^;- ^ CODICES MSS. CHALDAICI S1VE SYRIAC1, 23 i 

/A*£^»o J^a? ]bw ^ao uofa^^^j Jioi\ o>\* J&\ao /o^ ^..a^ 'Reprehenfio , 
& Apologia Orthodoxi . MJ-J^* lJUl*i / Uosttib Uo^ik-aoo |l 

A .! T T I* •• »»t > *» . • • . 

*'*&*/ Jicxioj J^-L**. ^ fc*^*^ Uki\ *7&-~ JJ ^ U*a> Jiia~A:» Reprehenfio , 
& Apologia Orthodoxi . 0/ ^ w*o**{ J^\ak a\ . W*iZW> J-e^ASsaao )Zoia*» 

a tergo > N 

Anathematifmus vim. Juliarii Phantafiafta? . U^^o, J**^**i U**U l*i~ Anathematifmus vii. Juliani Phantafiafta:, J*^^* JLuka«»* J*ta*» Jaoj-. 
i++*> joo^j : ^oQaJxo ^iL o7 *ao7 Reprehenfio & Apologia Orthodoxi . ^a^Ji* 

&_*i!aYao&ao ji JZ<w.—- i*2» ^ao ^^JfcV J^a* Via- yo*^* U*ao t ~\> ^» 

: > oo)*\A\_ At \o ^\o»> yOOtZaJt-i&Xad^, 2a/o J.:»a-lua o7 utoA-^o/ c7 14a. 'ft Zail)^ 
Jaa^r— a **iA l~,t*xi\ \*o,a_V>aJ ^ i " l ift ^il ^*V ^J W opo , U*t~» ***&*/ o»^4 )aa»o}__^9 }a_\*»d_A> »*»c*ao» J&\ao f<*5^* ooj ^* dot : laoauo m»2»o J,i A a »**a>o 

^5^\9 Js^\d9i\ ^ !«•*. • u^i^aZ/ ^V> fol. 104. Uterque harreticu* , Scverus 
fcilicct i ac Julianus in hoc conveniebant , quod unam in Chrifto naturam , 
ficut unam perfonam affcrerent ; cont'undentes nempe , naturam cum perfo* 
na . Notandum eft autem , quod Monophyfitse - 9 cujufmodi Sevcrus & Julia- 
nus erant, femina Monothelifmi jam jeciife deprehenduntur : uterque cnim 
hoc loco , & unam Chrifti naruram, &unam operationem difertim propugnat, 
negatque in Chrifto duas effc naturas , duafque earum naturarum . '/iai*- 
)ks±\l+*o Operations , & Proprieties- . 

Anathematifmus ix. Juliani Phantafiafta* . U^^o» jU*S>a*» \\+.l> |-aoj 

|iuO }ls±~ u^^Xaso : y^aoj I— a— ~ ♦^»Xao* c5»1qjo^ U^^^ao i,__aolj^ W^-M** ^. 

}jm |oo>j : lAxsko'^a uojo-Ia-*^ Reprehenfio & Apologia Orthodoxi . JZoiV. 

•iaa !i,*i9j l*saio )o%§\ yx\ . ^A.^ftASao )LaL^\ o7 . Uozybh 1^o«c»as^oo 
Jjkija )JN«>ol» ^-.^01 Jjax»2iie"o o>!^ JJj IZ«x^^o»J Ua 'a- .-i.^ fol. 105:. 

^Anathematifmus. x. Juliani Phantafialtae / K^j^oi U^o«) |«udb^» | ao^ 

^r«* Joom : }Zaao\o . )■■> "-\o #.^i3 ^_ao Reprehenlio & Apologia Orthodoxi . 

^UO| t a ^«UO» : Ao/ ♦— / JZcu-Ia^ 00 #21 0^9 ^■fe'io . J*aajii/j ^o^CU^aoo )Zali»aa5 fr^a/w ©>^*J Jfloa*u:a> V^V fol. iod". Ex his Anathematifmis colligitur , in 
hoc fententiam Juliani* a Severn difFerre , non quodjulianus veritatem paf- 
fionum Chrifti , mortifoue ejus negaverit , fed quod adferuerit , Corpus Chri- 
fti naturaliter tale finite , quale erat Corpus Adae antequam peccaffer , ideft , 
non natura > fed voluntatc Dei haud obnoxium paifioni.bus &. morti . Severus 
vcro adfirmabat , Corpus Chrifti naturaliter & ex fua conftitutione fuifle cor- 

ruptibile , feoc eft , obnoxium morti & paffionibus naturalibus , excepto pec- 
cato • 

XIII. &- *& T M V S TE RTIV S 

XIII. S> Vatrianh<& AntiochU Confutatio Atbcittic* ac Vhant&Hic<z 

flrin* Gfuliani , exLibro, cui titulus , Philalethe^ , hoc ell , Veritati? amat 
)»*» ^>-* uju^Wj vao.AvS^y |^Aa ^ . Ji*^*-? <v-X Jl» fol. 108. Initiu 

J_o» *— »• i^o"»&* la*,. — * 2**-Zli a-~j& Jl*\a«> jLeu^o ^.JUjJiO JjJa ^ \^\+. r^o ?* JlS.^/ JlaAttASl^^O JJ* J^-l-^O* *^OaS 005 cw*j&a7 DifTertatione Severus Apologiam* texit pro Philalethe, afe confcripto adverfus 
Johannem Epifcopum Csfarecnfem : Julianut cnim [ inquit Severus ] ut 
Corpus Chrifti Incorruptibilc ftatueret $ teftimonia protulerat ex ipfo Severi 
Philalethe. Hinc Severus produces ipfius Juliani verbis, demonftrat , Julia- 
num cjufque adfeclas, Manichseos effe , & Phantafiaftas; mentem autcm San- 
tf i Cyrilli , cujus au&oritates in Philalethe recitantur , non intellexiffe . Por- 
ro ex ifta Severi pro Philalethe fuo Apologia , fragmentum Grace citatur in 
colle&ione teftimoniorum , fub nomine S. Johannis Damafceni ,cap. 20. Vide 
Labbeum in Confpcftu Operum Damafceni , pag. 54, 

Adnotatio Librarii 5 fol. 147. a tcrg. A*** ^»aj u>^ft Jjoj )^JSa K +* +p\k+>t 

i& ^a. upo )**♦*-» W»a~l*2> ^-9ew &*aj jA.±* t :*> uo^ojah ^aJo ^&\Zo JJ*uaoZ 

**£>>^9 wojew*./* J*A~o» j.jila*Xo \aO)<x-Ia*.* Jxoiaa\ ©*\ oj^_\* Jaa^Qa^o uote&«/ 

la, a.o . jLaj^coza,^ UZ**\ JJo Uxio «.a U— > ^ooTs.** *a\^ .»»» oo» " Explicit Liber 
,, hie menfe Aprili, anno Gra?c. 83P. ((^.528.) in Edefia urbe Mciopotamia: , 
9$ diebus Domini Johannis filii Aphthonii , Abbatis Monafterii Selcucise San- 
„ Oil Thoma? j opera & ftudio Domini Pauli Callinicenfis 3 qui e Graeco in Sy* 
5 , riacum curavit convertendos ho fee Libros fandli & beati Patriarchs Domi* 
-. ni Severi • videlicet, Librum ilium magnum adverfus Julianum , &alte- 
rum adverfus Adpendicem , & alium adverfus Manichseos , & pro Philale- 
the . Hie autem Liber fpe&at ad Dominum Scrgium Romseum , Divina 
w gratia Diaconum > qui ilium fibi cxarandum curavit pro fua falute , & pro 
„ lpirituali progreffu fratrum fuorum , Librum $ inquam , quern fanilus ac 
bcatus Antiochia* Archiepifcopus Severus compofuit adverfus Julianum_» 
Phantaliallam , qui veritatem falutaris & irreprehenfibilis pailiom* , in Ad- 
3i parentiam convertit . ,, &c. 3> Si U ;a* 


o£k ico **j : .och^ ^^A*9 va-llot* XlUa^o ot^wa^^Z \.JSio> ^ — \ H\) )A*-.lA\ioa vjuJ1Js.a\a» Jlo . v oo>2k *a£oAl/) ^fi^o . MoVltJ^o } A ja_^ t ^ ^v^Zo ^X2>i/o "Adhonorem, & decus , & exaltationem hujusfacri 
„ Morafterii Dcipar* Syrorum , quod fi turn eft in defcrto Scete^fi , compa- 
,, ranaum curavit hanc Librum , unacum aliis pluribus , bis centum nempe & 

„ quin- 

CODICES MSS. CHALDA1CI SIVE SYRIACL 233 

qoinquaginta , humilis & peccator Mofcs , cognomento Nifibenus : qui ple- 

rofquc eorum efriit , nonnullos autem dono accepit a quibufdam -, quum 
„ ipfc Bagdadum profe&us eft propter facrum hoc Defertum 9 & propter Mo« 
„ nachos in ipfo commorantes . Ut Deus , pro cujus gloria , & pro eorum , 
,, qui in ipfo legerint , utilitate , id laboris fufceptum eft ,parcatci f ipfiufque 
3 , defunclis , omnibufque , qui partem in iis habuere . Nemini autem per 
5 , vivum Dei Verbum fas efto , quemquam eorum fibi quomodocumque vin* 
„ dicarc , aut ufurpare $ aut memoriam banc expungere aut delere , atit quid- 
„ quam ex eo detruncarc , aut cos ex hoc Monaftcrio abftrahere . Qui iecus 
„ aufus fuerit , anathema fit , Parce animae tu* . Advenerunt hi Jibri unacum 
„ fupra memorato MofcAbbate Anno millefimo duccntefimo quadragefimo 
„ tertio ( ideft Chrisli p$i ) „ Subjungitur manu recentiori ; " 
J*$w ^t-/f-a^ Orate pro Gatriele peccatore . 

CXLL 

COdex in fol. membraneas , conftan* foliis2ij. Uteris Syriacis ftronghy- 
lis pervetuftis exaratus ; inter Syriacos Codices Nitrienfes olim Trige- 
limus primus ; quo continentur * 

Severi Patriarchs Antiocheni Homiti* Epitbroni* , feu Etttkroni&ic* , a 
xliv. ad Nonage/Imam primam : quas Antiochi* ad populum habuit . Uni- 
verfim funt exxv. quarum priores xun. defidcrantur . Qua: veroin hoc Co- 
dice habentur > a ^facaia Edejpno e Graco in Syriacurn funt converfa? . 

Prarmittitur fol. 1. facobi Epifcopi Edejfeni Fpiftola de Punftis 3 & Or- 
thographia Syriaca: qua? Epiftola in hoc Codice eft mutila , hebetur tamen 
Integra in Codice Syriaco , cui titulus , ^acoii Edejfeni OnomaHieon : ubi lie 
inferibitur . upa Iaa^ao Iasd** L<*\ v»otW» l2^xu»*a/ vsuuq^* s*pa Ja^a* fl^?^/ 

^* t *&^. JjOj U±&Z.2>% ^X*/ \=*9&Sk ^GOi\3.\ UO)O t 4^0 V^c^XtoJ )l<>ajOflDu.a/ *^i*^ 

i> Epiftola $. °}acoii Epifcopi Edcjjx ad religiofum & fantlum Georgium 
Epifcopum Sarugenfem , & per ipfum ad omnes, Ubrarios , qui bmc likrum funt le> 
Hurt . In it him . f**xubA — a« U&.K* Ja_*. 1+i~q% y*~l J©^ ^ ^^> U&*., J\ 

Jjoi %*otQ&+h Sequitur » 

Index* Homiliarum Severi, qua? in hoc Codice exftant , f. 3* )»:*}*» U*> 
^\e* Jjoj J^&a.^ &J Isrt+i^A ff.*oJi» U**-aj cuJoi^^A/ Initium . ^*X2ki,'» ;^«1^ 

Homilia quadragefima quarta . De commemorationc San&orum , quae 
poft hebdomadam Pamonis & Refurreftionis Domini Deij ac Salvatoris no- 
llri Jefu Chrifti celebratur • Ui-** d<^ Jb*^^oj •<* Wa«> ^X . Ix^Wj )^>oN 

^.oiAa ^o«Ao IsA /o^wj U t 4.^o JiNxkAiJ) )Jb+M\ w'o Iks**. iAa> n^a^9 ^o loj 

J^-A^a fol. j. Initium . ^*5» jl« ^\^^ Ai * jju^o^d U\t ^\ot ^^^o 1.^ tf 
Homilia quadragefima quinta. In illud Apoftoli ad Timotheum : Exer- 

ee te ipfum ad pie tat em : nam cor por alts exercitatio ad modicum utilis e$l ; pi etas 
autem ad omnia utilis eft , promiffionem ha tens *vitt prtjentis & future : & in 
illud Salvatoris noftri ad Magdalenam : Noli me trangere nondum enim ajcendi 
ad Patrem meum : & de Religiofiilimi Impcratoris vi<$oria , qua? nobis annun- 

ciata eft . %**» . sr*o)U*u£ Ia\ 1^^\a^ U* a j^> u 01 ^.x . U^^o ^\Aih Ip°N 

Tom/ HI. G*g - ^? *34 TOMVSTERTIVS . Jj>Zc^ UO|0&«/ \«^t\A^ U-l*^» M^» jU»*©* . )&\~> Zft^&* id\ y\ &j/ ^f 

i— A-O0 <.aJoi* U-~* Ofrbw At*/ l*9a*.» . JA*iUo^ o\+&±j ^t^^ ^ a ^ r** |^ \ » — » Zo**&Jfc JA — \-> *_*&*, jb.\** ^ U^freol* uoi JZaSJ > \^o . u^/ Za\ AaS>_[«» ^*a*X 

fol. 7. 'initium . J*Co>_3k SL*»*Jam&» ^-^a-jJI i«o>\ &+1 i\&\*.+ ^^i t o 

Homilia quadragefima fexta. Cur media Pentecoltcs die conventum ce- 
lebramus : & de congrua ilia le&ionc Evangelii Johannis , ubi dicitur ; Quum 
jam medium Pcntecoftes tranjiijfet , afcendit *}efus in temp/urn , t? docebat ; & 
quar iequuntur . w — ^AA4^a» J^V^ I^oaa Jua\$oo» . }Aa,o ^aW» ft*)* 

!&»*.» fol. ix. Initium . ^afi^ai /&LaQ\» \*'o> ^r»&£oj 001 j**&*2»»~*/ ^j/ tf 

AA^ n . „ , ^ Jl» *a*30 \a>a> W9u'^£9 **/o A^Jti^A^io ^ t**<^> ^u*X»^.)o° . ^.t^+X:*" 

Homilia quadragefima feptima . De Afcenfione Dei magni & Salvato- 
r« noftri Jefu Chrifti . Sccunda. fa%>> <»*\*m \±.> Jx*a,o ^.*»}» J**N 
^»Zf . J^a* Via* ^ooj&o J^i fol. 14/a Cerg. Initium . o,Za_4a Za^\ *a W %*-**. W^ ^©^a^S^X :*|xWt U*Z-l lUiW *~-e? 

Homilia quadragefima oftava . DePentecofte, habita', dum in fequenti 
hebdomada , Feria fexta , Jejunium de more praedicaret . lux>Lo K *\&>h }v*Um 

/•-^^ y*/ i^iio" fol. 17. Initium . ^-^» JloZ^ Kaoj* wo»o&«/ «.*^» 00, .1-*^*./ 
Homilia quadragefima nona . In illud Apoftoli ad Romanoi; Proptcre* 

Jicnt per Ufium bominem pcccatum in mundum intra'vit , & per peccatum mors , & 
ita in omnes homines mors pertranfiit , in quo omnes peccaverune ; ufcue ad Legem 
enim peccatum erat in mundo : peccatum autem non imputabatur , quum Lex non ef* 
Jet : jid re gnat; it mors ab Adam ufque ad Mo/in 9 etiam in eos , qui non pecca* 
'verunt in jimilitudinem prevarication/* Ad<£ : qui efi forma futuri . Et in illad 
cjufdem Apoftoli ad Corinthios : Quum autem fubjecia fucrint iili omnia , tunc 
& ipfe Fiiius jit bje fins erit ei , qui jubjecit jibi omnia , ut Jit Dcus omnia in omni- 

tus . jjo>\£oo , Uiooofi U\f IL+^I* U*.\*\ }t+*lf ^'oi^X l±*.Lo ^.Cii/y h*l* 

yj/ ^to jZaio y\x>J IH . |a><oqj )oot &*\\d Zoo, |a1a^ Jl ^9 /J5u.^. . |»\X^ 
WO,o^— «./> 00, ^h Wdoa ^.^^9 /Za^o^^ a_K- JJ> ^-/ ^ ^/ Ka^a\ J*^ 

^-^.5 uAsW . J^_i A>tt xi Zo.\> JZks^J^ |^m/» u'oi ^Xo . »*&\> oo>j ia»aa^ 

• ^°>— ^ a °>^ ^Xa»9 oo^\ t a\^*j Jj.^ 001 &l Kft*** '' %*°^$ °£± ygflfc-X^AJ) 

^ch\^^ ^»<*\a |t»^ uoio^^/ /ooMf J A ^*/ lol. 21. a terg. Initium . ^«»4> ^*> »i 

Homilia quinquagcfima , de Sandfo Leontio Martyre. ^ axu* j # J#-io|^ 

vcidcu.^4oJJ hc^a, J*-** V*. foi. !j. lnit. | tMt a.o\> h&a. . j^o*o, |aV vo^AaoX 

Homilia quinquagcfima prima, de San do Martyre Dometio . f^-^J i» 

^doa^^oo) l±^is /jo^xso "\^ , t *,o ^Aja«.» fol. ?,7. Initium . &«J4a> M *^ kA -^ i0 * CODICES MSS. CHALDA1C1 S1VE SYRIACI 23 j 

tA&a_*£.2oa% j-^^Aioy )%<*-*> Jla-aj r^&A. )U-*a!\£ ^.JS^X *AaK-ai 

Homilia quinquagefima'iecunda , de Macabaris. ^^ *Za ^xu* jp»l* 
U*~&* ^x fol. 25. Initium . |Za__~~j ^ — £* U^^o U\-fa ^**\ao 

^ Homilia quinquagefima tcrtia , de flagellis , qua: acciderunt urbi Alexan- 
dria |. J-^ioaX }ju^* \± ^l h 1UZ-* \± J*-\Zo ^a*w> fcaj* fol. 3S . 

^ Vvi *$ Agit Sevcrus , primo , de munere Sacerdotum , quibus incumbere 
ait onus , annunciandi populis peccata eorum , & pra?dicandi poenitentiam . 
Dcindc defcribit fUgella Alaxandria-, & vicinis urbibas infli&a, inquiens: t ^ 

Za***a,*, jie i-aioi ^»» UaaioZ !•**<» J^a^aLoy Jbajai o7 for*) fZo*oaa o? jA~aA*>Jl* 

**<5sf° M^^-^o *~\*J U\a_^a Jjc*>*a*? 0/ . oifLl &4*i* JL,^ J*A»aZ? o*\*j 

<oa^.&*7 J^o* — \X^y U^ A \^ <J/ /ZaiaS.j Jai^-a^ ^lo^vimus enim 9 temporibus turn nuper , *#/« c///a elapjis , urbes , regiones , populos , ^ nationcs , peccatorum 
ptenas perfoHijfc 3 & <vel a flu „ <z;f/ imbrium inundantia , iiet frigoris flagello , 
*vel locuHcirurn multitudme , *?;*£»; /We ciborum inopia , e> alimenti neccjjarii 
defeclu > mifirum in modum labor affe , aut in gra<viJJimos morbos incidijje , Ci? c0/w« 
p lures aut morti , <w direptioni hottium trad'nos juifie . Haec im min en tia ma- 
la ut evitareut , hortafur Antiochenos ad frequentem Euchariftia: fumtionem , 
cui adju.M(9cum Jejunium commendat , inquiens . iio t A uo-ixu ^aoj ^a/ 

voo^^j }A\A-ia v io |iaoto : ^oq^ ^jcJot ^*j f^^aj {jjooj^io }^%^\ l-<x^ 


^▲\^a a ^ k ? ^--^o>^ Iajoa ^o ^\a/ r co~z*lly o"o» f&\soo |o>^wj ^<^ t 21 ® 
— ^ ^A'#A^a ^ojoj >j|~a\ /oofjo : ^tta f^aia oia_JiJ lildA^o )L\s* U |aZNc!1^ 
*,fl»J ao) J_JUJ : »a_xanj |^oo. J &*);*&« . |LL^» >a? Jj/ ll-la-^^^iO JJ 5a^\^ 
J-o^o l^U o»»\j ^aa ^.cxa^ )-M-,A^ak ^AaQA.9 |laa\aa^ /o^t.jo : t ^Mo U^*./ a'c* 

^W ^m^X *^\X\ )j^o/o |^,.|o )^ M ft^Al | A Ja Ja^^£i Noj quoquc igitur ( in- 
ftar Ebrarorum') objignemus D'rvino Sanguine intellefluales domits noHrt portas , 
id eU , os nostrum : atque ita "vaHatorem effugiemus : & Corpus Dei & Verbi in- 
carnati comedentes , fanilifqut inperiora noslra replentes , abjiciamus. a nobis omnem 
imuion-atem & aitimalem affeftum , ut Jimus contra diabolos , qui nobifcum pr<£- 
liantwr s non modo invitti , Jed etiam terri biles ac formidable s ; prtfenim Ji je- 
junium adjungamus y qua eli praeflantiffima contra pra*vos fpiritus armatura ; & 
liber't erimus ab bac praefenti , & ah ilia futura ira , dignique efficiemur regno 
Ca/eftiy per CbriHum ^ejhm Dominum noBrum , cum quo Patrem & Spiritum 
SanHum decet gloria , t? honor > tX poteslas in feculum feculorum , Amen . Ho- 
rn m fiagellorum meminere hiftorici omnes • led prae ceteris audiatur Grego- 
riu$ Abulpharagius in Anaftafio Impcratore . 0^— X ^\ o,^}^^ oaoOStv uao 

yoiiJi-^ oi^oix t a>a/a *..*o ylj^^ i^a t *»a- ^«»<^ ^*o3\ ?U^ ua^^X Anno ipjius 

( hoc eft , Anailafii ) undecimo s accidit in region i bus Romano rum fames , mul- 
ttquc apparvevunt locuila , qua tot urn fere j rumen turn abjumferunt . 

Homilia quinquagefima quarta , in cos , qui poft Pieces , ad Theatrum 
fcfc contulerunt . His enim inrereffe fpeclaculis , nefas effe ; led debere-» 
un unique mque ad evitandum immincntis ira flagellum , opcribus poenitentise 
ferio incumbere , & fanda ac adoranda Sacramenta frequenter pcrcipere . 

Tom. Ill, G g 2 fr»}^ * 3 6 T M V S TERTI V $ jU^JiA) |»a„\^^ t fluia\ ynyfo . oU&*{ Jma*u ^ao *r*\ ; /*_** j «~t\o) f^^f 

J, , . A^»_Q jl)^ ^I*. ^., ,>ftXoA^-ASO* J OOp ^*}fl0^.CXO3^0 . ^«AttJ op) H^oij ^gs^a\ 

J**~^b* fol. 40. Initium. \*\ A*f /»<* Jlo ^ao* JZoxuSlqs ^aljAX* jk±.>a.\ \sxtL 

Homilia quinquagefima quinta . Synta&icon , feu Salutatio , quum ad 
fanclas villarum pagorumque Ecclefias , & ad facra Monafteria effet profe- CCUrUS . ^A..\ *5 . lxi\*» &\\j*) ^*So/ a»ruO^£vX> j.£, Ja en , Jjlxu»o -iA»*») J»**^B Init. ^^Of ^AAtli) jZ»_JS> Za\ : Ji—xujt ^A*SkJ« JLa\ £wj JZoj.^/ ^oj JUo* |aa»j *a 

Homilia quinquagefima fexta , de fuo ipfius in Urbem Kennefrin [ hoc 
?B , Cbalcidcm"} adventu , deque occurfu populorum fidelium ejufdem civi- 
tatis . Interrupta ob interje&am a quibufdam Interrogationefn * ^#ao*» l»ao}*» 


11/ JZ**>\ 1^*00 : l^ioj^o foK 47. a terg. Initium . ua-^xo l^i o'oj J*»au*> sJtool 

Homilia quinquagefima feptima : Quod detcntus fait a fidelibus Kcn- 
riefrinenfibus ( Chalcidenjibus} in Commemoratione San£ti Scrgii -Martyris, 
& de Baccho , qui una cam eo Martyr ii lauream adeptas eft » ^.a*i~> J**>N U^XJ )»o^a» }_«j»j,ao»^ <A j. — *jjq» ^ajoj jU*i*oj*» ^io y^J\Lh u"o» \^ • JX=*.*o 

JZa£*MJ^ W»Z7 <**xx L»afo oo\ vcdo^I^ \\o ^qj...^ fol. *o. Initium .. Homilia quinquageiima odava : Quomodo in urbem Cyrum advenit : & 
de Difpenfatione adventus in carne Chnfti Dei noflri. j^iioZc^Aia-.^ )^o|io yOV^ (k^Ml t0Bd£* loi^^i^ )Zai^a t io 'VXo . }bA+*Xk *m99eJa\ }lh ^*0| ^cX 

fol. j}. Initium . ^ojoJj Auf |a^x J^lx 

Homilia quinquagefima nona > habita in urbe Cyro , de Difpenfatione ad- 
ventus m carne Chriiti Dei npftri, adverfus. Theodonti blafphemias. j&l* *aa* oubw- Also* )ioii^,_:* ^^ A. »^aoiofita Lot v9? poll/ . i^»-Io -***x~» uaaa^iojo/Zj Ja>oJ^ ^^aoa\ ^*J Jo^ fmit v»» fol. 57. Initium . X ^itt 

l^joia )Z^x jyofj |xi A a- )^W u^io Ua\io |jo» ^ |^«|J^A\y 

Homilia fexagefima , liabita , quum a fidelibus urbis Cyfi rogaretur > Ut 
ap'id ipfos maneret f quo aliam ab ipfo dodrinam accipqrent > t*\+> *s o%\*y 

^M_Aj }L,~l Jiaia^o «a/t fol. tfo. a terg. Initium . |j / >po>) y^^ JS*Jx»ar» 

Homilia fexagefima prima ^ dcVcditu fuo v poftquam facra ilia Mo- 
nafteria vifitavcrat : habita in Commemoratione Sancli Pra^curforis & Bapti- 
fta? Johannis . }Loi*±j* Vka ^** 001 o^** \x , ,^6 ^b.^ ]&>U° b>\*y t a o>\*j 

Initium . |oo, v*o|o^ Jjo» cn\ad U^lx^o \.~<*S\ Ur>*xu) Jaaxia^o o*0| ^' J-*a* 

., Homilia fexageiima fecunda, de crepitibus ac tinnitibus iir Pakftina-. . 
cmiffis , & de carbonibus igneis , quos energumeni ^vomebant > 'quiquc often- 
fi iuere SanS* Dei Antiochen* Ecclcfiar . jA^^oi^i \^jp ^tto^A+9 I^U 

Ua-^Z?o CODICES MSS. CHALDAIC1 SIVE SYRIACL 237 

}*d*+$tj}2». u'oj J«*3\.j }&a*+ix }L+W uaZ^LJo fcl, <r<T. a tcrg. Initium. ♦_* I^^ma^q |^ia^\o ^aa^o **i&LL U^a.^ ^09 Loot h+kX ~*& ^»W>oi J.t_£>j ^» ^0 oj — ^ jec* ^/^Jtap'o : *p„\ts»,L Loquitur de quibufaam terribi- 
libus, qua: in Palaiftina , & Syria videbantur : & de Terramotu , qui nuper 
accidcrat , qaiquc plane diverfus eft ab eo , cujus memiaerunt , Marcellinus 
in Chronico ad ConfuJatum Olybrii , Theophanes in Chronico , & tyagrius 
lib. 4, cap. 5. &L6. Nam hie contigit anno Chrifti 525. & 528. Severn* autem 
circa finem anni 518. jam Antiochia exulaverat . 

Homilia fexagefima tertia, de Nativitate Chrifti Domini . e»X»9 «p«*\*9 

J~49 **^ Hs^xol J t \ A jfc^ ^^ . /JNSlo^JGuk* J**>Jx* fol. 71. Initium . 1 fa*. »i 

Homilia fexagefima quarta : Quum rogatus fait a quibuidam fratribus 
fidelibus , ut quamis in urbe Cyro adverfus Theodoriti blafphemias habuerat , 
Homiliam ipfis repeteret : afiumto , quod Commemorationi Infantium ab 
Herode occiibrum conveniret , exordio , repctita fait ilia eadem Homilia , non 
paucis eidem, additis . Habita autem fuit in Ecclefia , quxKard KeuvLu , hoc eft , Nova nuncupating ubi Neftoriana* hasrefeos vulpes latitabant. ^/"tf- Jp&Ma ^>»ao j&*j+**l »a «a/» ksobo JLio» 001 Lo.\LLl 0309090) ^ a\£.jo If 9 .ajo} }aX-1^? Jooi 

1 • & 11.1 ■ t • • * ■ ■ * 1 ■ . \ tit' .. JJL«-1^9 ^9aJOf ^ftjJLo^A Zoo* }«»£i£oo'9 u'ot)Z*^ ^»9 ;--»)!/ . • A a-Iascii7 s>*» 

)^t.i*io.^.roj w'oj utoAoaVof) ^ojoJ jL_xZ ooo) ^.^-I**? }a*/ fol. 77. Initium . J— 21** 

}^_^^ ^Xj *W V.\*J Jlfi c>a ^50 ^**.Q ^09 JiO **/ Ja^a. &fo a^J ^2a ^00? 

a\^j^Z/ aajoiot ^» JL^Joft «a\^ ^oj H^ec Homilia , excepto Prooemio totidem 
verbis conllat , ac alia numero lix. 

Homilia fexagefima quinta , de Sancftis Bafilio & Gregorio : additis in 
fine laudibus Santti Ignatii Theophori. .. |a^ .0^ X .Ja^s^o ^a ^» l^oj uMtt^Ji^/ |^)1 u^2k\ ^X s^/ fol. 81. a terg. Initium . j-flooacia *a aj| {! Homilia fexagefima fexta , de Luminibus [ hoc eft , de Epiphania Do- 
mini 3 |£o)clj ^x . JAa,o ^j\a.9 )'+x*lxs fol. 84. Initium. loci ei*A*? «^*» Jj»a 0/ 

c_X — ^j laioj Homilia fexagefima feptima , de SancSaDei genitrice , feroperque. Vir- 

gine Maria . ^1 \aa j\\oJN^o Jo>S\ L*\+ )&**+& \^. . ixsu*^ ^^aj f^atft 

<^i,io fol. 88. a tcrg. Initium . ia-L~/ J^\oA2k )o>Ss. lAJ- Za^j UJ l-^J t a 

v^OAc^^ Jtt^\fi» feA~Jl\Ot Uk.++& C*b\&*9 JldQ^XB^O 

Homilia fexagefima o6lava : Quodoportet nos jeiunare » Habita in prin* 
cipiojejunii Quadragefimalis . v*)Li . ^o*jja^ *?>?*» o»^X . UAioio ^&*,) }i,^ho 
^x=»Wy oo> |a^*o }.v»o,5 o^^ ^*j iol. pa. a terg. Initium . u'otlc^ uu/ \*bzol lie caa^ l^oc,^ ^\)-.J ^ )^-/ : w^ju^j Jl |^oo.^ *3 . JLIja^ w^a^jNj U\o> 
Homilia fexagefima nona , de prscparatione Ingreffus in Baptifterium , 
qui fit de more poft ianftam Refurre&ionis feftiyitatem . Habita ad vefpe- 
ras Ingreffus Jejunii, quum facrum Baptifterium clauderetur . ^jL.a) )^&ba 

t^^ |a«»X» Una.-.^ 00, «^ZZ/ #a iioc. V*\^_i09 oo) )a^^^ k -? izojLl . |»A y^/ 

^ 238 T0MVSTERT1VS 

)&+**xl\x> fol, p7. a t. lnit. ^ajo^Xi* Ja&o.y Jija*? wjx.^-flo jAata— • £*\o»a c*ol 

feiio>\3 f£v*JOva Not )&\^.ao* ovU.X ^ k^V 

Homilia feptuagefima , Parsenetica tertia , habita Feria quarta Hebdo- 
mads Paffionis de more . }^^,i|^ &a)Ll • j&\U U+Ux> w*o&*fy ^x^jw* ^:»J:» 
/ t *x yA / J**. Aciao/ K»*e Inmaj j^*.> |a*:**fol. £9. Initium . t _a i*-^? Jl 

Za&OOf* 

Homilia feptuagefima prima , de Afcenfione Dei magni & Salvatoris 
i Jeju Chrifti . ^a** ^oo*&o l^i )o^9 cn.a\<uto ^x . *-o ^^»»» Jt.*lx> 
» fol. no. a terg. Inirium . ^jupiy ^joI [■■ "Am JicaJaaS.A.sa\ JW *a£k.a:»* 

Homilia feptuageiima fccunda, de dcpofitionc facrorum membrorum 3 
San&orum Martyrum Procopii & Phocas in ilia iEde , qua? vocatur MichaeJis . 

Jxinsio Lcoa*a<ix)oia U*»_!.o hUco* J^jo^a fol. 114. a terg. Initium. Ji-*— ~ 001 e*i 

c*Ift~4£vJX4.~ o,.-+i\J j-joj <H~\d9o J-^cv^S. o»*«.mo J-^*.**©* E-ao.r>a» ot&«ZJx» 

^a — * } — i A £cj 001 : otZoi_~;^-*o De Templo MichaeJis Archangeli , quod 
in Daphne Antiochi* fuburbio fitum erat, vide Procopium de Bello Perfico 
lib. 2. ubi refert, Chofrocm Periarum Regem e Daphne profe&um , Tem- 
plum illud cum quibufdam asdibus incendiffe . 

Homilia feptuagefima term , de Sanfto Barlaham Martyre 

jo,\t.2> ho^ea I*.**** **\\. J&\Lq ~+Z^*.y fol. Il8- Initium . |2»-x»\> u\ i.2>k*iX 

Homilia feptuagefima quarta, habita Feria fexta Hebdomada- poll Pen 
tecoilen , quumjejunium de more celebraretur , in illam Le&ionem ex A&i 
bus 1 Petrus ant em & Johannes afcendebant ad Templum bora Orationis nona : t 
«vhr claudus ex utero mams fu* efferebatur\ &c. i^zajU . K^Wo ^a) )poJ.i 
l^^jbt ^Xo» ^Xo . Joo* fol. iijp^aterg, Initium. Xa_A ^ua^o u^o^a *lx *a 

Jxa&A^t vo^Hj jl Jiijo . ^\ knob** V^x/ ; ^A/Z> u'oj jLo.\.9 )AXa3 .JLa^Aa /is.-oj 

i4,.™;i;<, r«^*„^«?:^ :— . j. c --ftcJuliano Martyre , ^» J^Jso <f*a4*3ta« ;*o»ito ;^-»£3 ^.^ . jjua«»o fol. 123. Initium . Jj©>ie\j ^,io \a ^bo 

Homilia feptuageiima fexta , quum commemoratio precefque de more 
fierent pro omnibus pauperibus & pcregrirtis , qui fcpulti funt in loco 3 cui 
nomen Pandeftes , & adhuc fepeliuntur : quumque multi nondum advenif- # wnt , habita tuit poftmodum Homilia . jUxoo ^aoj t a • /Jft^o ^x=,j^j l^aojxi 

^joJo or— A-^si/f ^o — ioi lAi^ooa/o |JiJattsio ^ocH^a ^.i J^ -*/ loot U^o^axi* 

t ao . ^^^o^q ^a t x JA,o^a/o . ^a y — \^^Ji© A>a.3o/'a»J ^rj t j|a ^.m^^j 

V 4 ^ 2 * y° U^Jio «<» •^oji/ : ol/ ji u^ra /U^xb fol. 127. Initium. Za— ,\ t -.a 

Homilia feptuagefima feptima , dc eo , quod abiquc ulla contradiftio- 
nc, diverfc licet modo, narraverintEvangeliftxea , qua; in Refurreftione Dei 
& Salvatoris noftri contigerunt , qua: & nos in fingulis Dominicis ad noftur- 
num legimus . / ?t _*.\ U*«*\> ooo, ^ r _» a jh ^>4±* M ^^, |;x>|m 

A • "I *v ^ *ES MSS. CHALDAI *39 1**a*so* o»£oa*aa a«*»,^» ^ o* ou^Xk*./ &«laX»»*aa j£wa&*X^Jjo I USk& %**'*** l^A^k t «* \aa «&/» ^.\o5 fol. 130, Initium . mlx^***} ^ ^o^a 

Homilia feptuagefima oftava , de Sanftis Martyribus, Taracho, Pro- 
bo , & Andronico . ^a-^o^a : ^oajij^ U^Zn Jfoia \,X UiaoZ© ^A,9.U)aB 
asoajciuoi^/o fol. 1 37. a tcrgo . Initium. I*J* ^>oia» )k\L *a . voo*~*{ Jisuf 

Homilia feptuagefima nona , in illud Salvatoris noftri ad Pharifeos & Scri- 
bas in Evangelio: Vos autem dicitis . Si quis dixcrit patri , aut matri : ablatio qua* 
cumque a me, tibi proderit ; non honor >at pattern & mat "rem . Et quo mo do intel- 
ligendurn eft illud : Non qua intrant in os , coinquinant bominem , fed qua proce* 
dunt ex ore . Et advcrfus eos , qui geftant Phylacieria. j^_*io ^^*> )**a}* 

^»»_~ao;£oo9 K +~\o) ^ooi.a!x\ ^*\Z> v aio? Za\o . peaa ^ ^a.. &i» ^*\o* Hi ' Kj^^k 

J-iXtdoa &*ao/ . Ji^^oJLa fol. 142. Initium , jl U»xm v£c»/ ^» Jia* oe* ^<^» 

Homilia o&ogefima , de annivcrfaria Confecrationis fu* die: habita in 
Oratorio San&i Martyris Romani , quum annus quartus inciperet ;'eit autem 
JO*2l V* OJ j A\i0.2k ^9 V*JU . |aJ 

48. Initium . ~Jj»Z&» u^k u ojo^*/ ^^-co> ' 

Homilia odtogefima prima , in illud Matthari : Quum wniffcnt Gapharna- 
hum, acccjjerunt ad Petrum , qui dtdrachma exigebant , dicentcs : M.4gislcr*veBer 
non folvit didrachma * Et reliqua . ioaX^oJ^ j^&ay v»"o ^x . t **o ^iiol* /»aoJxx 

}a*A* ^^.A^oio . ^.|oi ^i'Z v^oU U yaiiai foi. 153. Initium . J^ 

Homilia odtogeiima fecfcnda , in ilia Fvangelii verba, qux fequuntur ea , 
qua? in prarcedenti Homilia font examinata: In die ilia acceffcrunt difcipuli ad 
cfefum , dicentcs '* Quis put as , efi major in Regno G alarum '< Et reliqua . )r- ■ , '» l^o 
)^,ic}ic^ <ii+*2*Ll «vio^jB> ^.\o^\ ^A^-.j Q .tf ^a\o» *c^X^o/j liOs^A»-Ia > \,X ^tl ^axil> 

JiJ c — lie" .^.««^o7 « — a ^a. Ia\ " )^ax\l *£**£> )x»a« oopi .' r S*JU ^^J 001 

l^r^' ^^ot "V^o . Uxijwj |Zo<x\m^ v^i **&*$ \*€*q&J fol- ic>o. a tcrg. Initium . 

Homilia oftogefima tertia , de Nativitate Domini : eft autem quarta, ha- 
in Temolo San^ar Dei genifricis Vireinis Maria: , Doftauam 
ampliatumque foit a munificentiffimo ac religiofiflimo Imperatore Anaftafio • 

^> P»J£) . jkaffr wo|oJ6u?> . i^JJ ^*2» k**ol )+\* *~o \Z* . )&\Lo ^-^oi? IP»U» 


f Ja\io /j^^^J ^.S^aj' /^^etaie la— .X*9ia» fol. 1^7. a terg. 
Uaa, IxW ^^^» lo>^jl jboo**i2» !^ M «c»*.l ^A^' ^ f^°i^ Homi- * 4 * TO M V S TERTtV S 

Homilia oftogefima quarta , de Bafilio Magno f deque Gregorio Theo- 
logo : habita de more in Templo Theophori Martyris Ignatii . K +xs+L> fh*>\x> 

Sd**4U^I % lfmm Jo£JI%*wa^» IU\* A*2>9 Ik*** fol. 173. Initium . in j4 

^o£k JbJf f 60,1 ta^^ioe Jx*»* 'jsea* |^ L*. \£k^9 h^-^ &-/ 1**±* 

Homilia o&ogefima quinta , de Luminibus • > \— x . Jam~o ^uk>1* /**»J» 
Jtopj fol. 177, Initium . fLL+Z* lu.2\* v — £*J ^a^ *a : ^.^x*' &»jU-«»» ^oj«5 

Homilia oftogefima fexta , ae San&o Antonio's qui primu* in JEgypto vi* 
tarn Monallicam & Anachoreticam duxit , K^ — x* ^£00 . J*Va.o ^0*0X9 1^*4-* 

fc:*»d&s»9 JZ**»«9 c 9 ImJ* /ooi u^a J*a»fO oo* ^_*k:*r*» ©o» u»o^ia™§vi/ fol. 180. a 

terg. Initium . */*»— ^ ©o* jJs>9 oc* wwZ/ A_4-a*» »«* ubmuUo^j/9 ^* Ji^» t ^ 
Homilia oftogc/ima feptima , de Jejunio • Quarta . (x^ao ^x^Lt Jpaj* 
£^9/9 ****A«/9 . J^oop^^ fol. i8j>. Initium. J^a^oo uojo&4 w^mo 1»» %.* jxat 

Homilia odlogefima oftava , de prarparatione Ingreffus de more in Bapti- 
fierium . A~*£t*\» }b\xaa* I,. , >\ -4j |%L^ L******* \*> U*»Zo ^uoZ? )#*>Nt 
/j^^a^^io fol. 183. a terg. Initium • ^1990*9 w©i U*x^y I*** u^ ^Kosx # 

Homilia oflogeiima nona , in Parabolam illam , quae eft in Evangelio Lu- 

cxt & incipit: Homo auidam defcendebat at Hierufalem in Hicricho , & inc'f 

dit in latroncs : Et de lis , xjui medio Jejunio non folverunt de more lineos 
pannos , quibus colligarentur pauperes ioetidis ulceribus aliifqne morbis la- 
borantcs . **ok>*,*?9 o©> W^> U~*o v^^^jo^* eoi Jl&ao ^.X • J^Zo **±*iL> J#^ Jm ^t 50 ^ Ut~h «/ U<u«W> fol. ipy.at. Initium. Jiu»aX^e w*&*& A^- w^» 

^a^«l«.9 bkXsl^U ^^^o ^\\r. 

Homilia nonagefima . Catechefis de more ad eo* , qui Baptifmum in 
venerabili Refurredionis die fufcepturi erant . Eft autem Catachefis quarta . 
\skih |Z<li^wJOi^40o (901 0*^^/9 J4ooj^o9 l«-o4 ^«^» fol. 200. Initium 

J__*l*t^0 ji/ UJ )k» UaJ^A^\ 9<wlX^ A^9 U I ^cue^W . Jj / )u»° li-oi |iO» |*-ia\ 

|a*»o9 Aft > ...a^9 001 

Homilia nonagefima prima , de Athanafio Confeffore , & Epifcopo Ale- 
xandrino; & adverfus eos, qui fpeftacula Ludi OJympici amant . />■ .v>} v> 

U&*>o!^.9 U.o^nZ a 9 |jiju» ^«j' if*J^+h fol.211.Init. vsst^oj — -Z/9 001 i^xixa 
la — \ liA^e*o . |aic»9 1^. Jaoia v»9 «^\jc» ^9 . *^ay /o>Ss jooi ^oa . |a,coo ^ 

Adnotatio Librarii, fol. a 1 jr. a tergo . ^lilfffm fbujzis^ ia&!UQ\ ^ 

j^«9<vo»\ i*jo* ^ A«^«^ M ^ueuaj9 id«.«»^a |mo)o> JU.-^^ ttAjoi'^a/j )«^»i^ U0190/9 laoAfia^a/ ^euo^ A upb9 |^^\x> A ao iZo^Aa^a Implicit Pars bite ft cun- 
da HomUiarum JLphhroniarum * San Hi Sever i Patriarch* , qua* e Grtco in Syria* 
cum adcuratc tranHulit Dominus jacobus Epifcopus Edeffk . Et infra . ^ m ^~ 

tfloaxui*:^o9 |teAflte&} Trans/atus cH (Liber ifte) ^ &«?^ //» Syriacuma Do- 
mino - CODICES MSS. CHALDA1C1 S1VE SYR1AC1. 24 z 

mino^acobo Epifcopo Edejfe , Anno Gr*corum 1012. [ Chrifti 70 x. 3 Die bus re- 
ligiofijftmi & beatijftmi Patriarch* Atbanajii , & die bus reiigiofiffmi Domini Tho- 
rn* Epifcopi Qallinki . Hinc primo colligitur , Jacobum Edeffenum cun&as Se- 
ven Homilias c Gvzco in Syriacum tranftuliue , eafque in tres Tomes divi- 
iiffe , quorum primus contineret Homilias , a prima ad t m. inclufive . Secun- 
dus axuv. ad xci. inclufive: Tcrtius a cxn. ad exx v. inclufive : id enim fi- 
gnificat ea Adnotatio , quamfupra exhibui: nimirum , Explicit Pars b*c fecun- 
d* Homi/iarum Se-veri , &c. Et fortafle duo alii Tomi Homiliarum Severi , ab 
codemjacobo Syriace redditi , adhuc latent in Nitrienfi Afceterio , aut in 
Mefopotami* Coenobiis , ubi Syri Jacobita:, qui Severi iecftam ampleftuntur, 
vitam Monafticum ducunt: nam duo alii earundem Horn iliarum Codices, 
de quibus mox fermo erit, $c funt alterius forma: ab hoc Codice Nitrienfi, 
& diverfum habent ajacobo interpretem Syrum ; ut conferenti Homilias a qu« 
in hoc Codice ab Horn. ?$. ad pi. continents, & in fequenti Codice cxui. 
habentur^Iiquidoadparet. Secundo, colligitur ex Adnotatione fupra memo- 
rata, qua djeitur Jacobus anno Gra?cor, 1 01 2. Chr. 701. Homilias Severi Sy- 
riace reddidiffc , temporibus Athanafii Patiiarcha?, manifeftum fieri , Athana- 
fiumjacobitarum Patriarcham clctfumfuiffe eo , vel faltem antecedent an- 
tio; ac proinde m.endum cubare in ms. Abulpharagii Chronica Syriaco , in.* 
quo initia Patriarchatus Athanafii ( Tom. 2. Bibl. Orient, pag. 318. ) conferun- 
tur in menfem Aprilem anni Grxcorum 103?. Chr. 724. Jacobum autem Edef- 
fenum five 'anno Chr. 710. iecundum Dionyfii Chronicon , five 708. juxta 

Abulpharagium , e vivis migrafie , adnotatqm eft a nobis Tom. 2. cit.p. l0 4, c CXLII. 

Odex pervctuftus in fol. membraneus, foliis conftans 124. Uteris ftron-* 
ghylis Syriacis exaratus , inter Syriacos Codices. Nitrienfes olirn Trige- 
fimus ; quo continentur . 
Severi Patriarchs Antiochini , Homi/J* Epithroni* # feu. EnthroniHi- 

ca: xxix. Videlicet, a lxxiii. ufque ad ci. uti fcquitur . 

Homilia lxxiu. dc San&o Barlaham Martyre . )k\U ^O^a-J I;— »U> 
l+±+* b<**> U«t"° ^ x &'• *• lnitium . jUu^a jiL*\» *\ N?*C* Ut in Cod. 
cxli. proxime antecedent foj. xi8. alia licet Verfione ab ea, qua m Jacobus 
Edeffenus curavit : id quod de fequentibus Homiliis intelligendum eft , ufquc 
ad Nonagefimam primam . 

Homilia. lxxiv. habita Feria fexta hebdomad* poft Pentecoften , quam 
jejunium de more celebraretur; in illam le&ionem ex Adtibus : Pttrusau* 
tern <& (Johannes afcendebant ad Ttmplum bora Orationis nana : & 'vir *auidam claudus ab utero matris fu* efferebatur . Et rcliqua „ Jx^Wo ^ -V-* ^ f fr- x>)>* K**~ ^~a» ^a+o ^J vtooi^a , Unoi <*.2> &«/» . a*+Aaa*&» U*t>* ^fcOft ~t* ^0 ( ls++>> ^.\oi \^o . |ooi ^£&-^o opo/ fol. 3. a terg! lnitium . uteo^a <*\ Ja 

^-a» ^*if '^ a ^y? ^t^^ **~ ^a\xtt % )b.-oC^ ^.t^o Cod. cxli. fol. up. at. 

Homilia lxxv. de San&o Martyre Juliano . \^oo . JU*x~o ^x^j fp«N 

Ua\c^ U^h j>oim fol. p. a terg, lnitium , JI& <u^\a^\ 1**v*\% & ^Jk wX 

Tom. HI. H h ^ * 4 i TO M V S TERT1 V S 9% *$ A*fc_*A« .L-J>L** w-\ )|-.Aao' yjt^ Cod. CXLI. fol. 123 Homilia lxxvi. Quum com memoratio & rogatio perageretur de more pro 
omnibus pauperibus & pcregrinis,qui fepulti furt in lis loeis, qui vocantur Pan- 
defta?,& nunc etiam fepcliumtur. Quum autem multi non advenjffent,ha:c Homi- lia poftmodum habita fait . Zooj J^joJb*** jZoXao Jjrae* t a . jJ^o ^^a^J J**>J*> 

^aiAa. Jjoi ft* J* ^ojZ/ : «Z/ JJ )j« , ^*n t a . ^aa^' U* <a/ .Va> fol, 12. a 
terg. Initium . u'ota . J*w£.~y o5Ia\ A -.X t ao Jioj ji^iy o»ZaA.*&A Jj # J J4>a>**> »a 

J*s&j» o»Zu&_Z~« ^» ^J^Aoa : /i^j °i*^<^» *—**" ^— *f*-*? ^°^" CXLI# 
fol. 127. 

Homilia lxxvii. Quod, quum quatuor Evangelift* nequaquam fibi in- 
viccm repugnent , divcrfimode tamen narrant ca , qua? in Refurre&ione Chri- 
fti Dei & Salvatoris noftri contigcrunt , qua? & nos iingulis Dominicis ad no- 
fturnum legimus . f»*^~» Ji;aa,o\y oooj .*»*» JJo+ay^X . jXs>*»o ^ Xtt> *»» J**>J*> 
»M*' ^.S^a» J^a> ♦- ^a. «a/» ^\o» . Jx>o*&© fo Ss, fol. 1 j. a terg. Initium 

|~^*:*> \<u« ^xso^o \^y JoO^? ojAxia-jo ^.£00 v J^a Cod. CXLI. fol. 130. 

Homilia lxxviii. de Sanctis Martyribus , Taracho , & Probo > & Andro- 

nico . «ao a»o»ao a»aa)'^ J, *"^ — xs Jyoj — x» ^—.^xt . J*ax»Zo v * \ r% +,* }+*>U* 

«ttcJi4joy/e fol. 24. a terg. Initium . -*/* JW M~ ^joias JA.XZ t a tciA*? ^aJ 
. eu_*JSaZ/ )Iojom» J*** jZaxxX^a* ft^^, ♦*• Cod, cxli. fol. 137. a tergo • 

Homilia lxxix. In illud Salvatoris nodri didlum ad Pharifaros , <5c Scribas : 
V os autem diet t is : Si quis dixerit pat si , aut matrix oblatio quacttfhquc ex me ti- 
lt proderit : & non honorat patrem Juum > aut matrcm , Et qaomolo inteiligen ,um 
fit illud • Non qua intrant in os 9 coinquinant hominem ; Jed que exeunt ex ore . 

Et adverfus eos , qui geftant Phylacteria . uoj ^\— .^x> ly^L* yiV.m) U*ofc* 

).. ,.i^ ^a . opoll o7 Wo>a^Jl ^£L.^J Jlo . f ^11 Wix>* ^» t X> 001 wiZkiaA . J:»jJ 0/ j.a»li 

)v ;\m^#j t: .;xJ/^x»'^ ^\oi ^oo^^x ^.\Zy ^aioi Za\o . Jx>aa ^ fol,2p. Initium . 

^-^.^ \a^y u'o» Cod. CXLI. fol. 142. 

Homilia lxxx. dc ilia die , qua Civitatem ingrcfTus eft, Deique nutu , 
manus impofitionem Epifcopatus accipere dignus effecius fuit: habita autem 
in Templo San&i Martyris Romani • )LJ o»«jij J.x»a A 00$ ^^^ao . x ±i*aU |po|xi 

J4*oi U^a IfoMtof jZabk.y fol. 32. a terg. Initium . va^ Jj>Z<**>* t>oi J^oeu*.\ ^*; W 

)'^\pL ±\ *\.l Cod. cxli. fol. 148. 

Homilia lxxxi. In illud Evangelii : Quum <venijfent Capharnabum > accejp- 
runt ad Petrum , qui didrachma exigebant , dixeruntque : MagiHer i>efler non 
fofoit didrachma . Et reliqua . J .=^& ay u'oj "^ £oo . •-^^.o ^uoZy Ji*>l*» 

l^rA.y K +.\c* ^^ioo . ^I*10| ^miL ^01^ JJ^a-a^i : <n\ fol. $6. at. lnit. )JS^aaa» 

Je»--^» 1^ — MO^AiZy . )».~ao7y Zio»Z ^a> \a^ JLsJ^y J^Aa.^ Ua+M /Aa-^jq u'oi 

Aj/ ^ao7 #^a« . /A\x» <i*A^oi Cod. cxli. fol. 153 

Homi- CODICES MSS. CHALDAICI SIVE SYRIACI. 243 

Homilia lxxxii. In ilia Evangelii verba , qua* fequuntur ca 5 qua? in pras- 
cedenti homilia funt examinata : In die ilia accejferunt Difcipuli ad°}efum , di- 
centes : Quis , put as , major efl in Regno Coelorum ? Et de iis. , qua; lequuntur . 
•-^»^J ^.Xo>\ ^sm^j* ^,\o» \^a\^o/j ko^k^a ^£**> . ^>Zo ^xsoL ' ------ 
^»0)»£0 ^»> ^.\oj \..£oqo . .J*aa** /ZaaL\aai J^i uojoA^ JW alia" fol. 42. Init. 

Cod. cxli. fol. itfo. a tergo . 

Homilia lxxxiii. de Nativitate , feu Apparitione Dei . Habita in Templo 
Sancta? Dei genitricis Virginia Marias , poftquam per religiofifllmi Imperatoris 
Anaftafii munificentiam ampliatum, inftauratumque effet . ]&\Lo ^u*oi* ?»*>}*> 

voslSxaoj/ |o>^vil ^.-1~* }a.\:»* J&^0)a^Q ZaX^Stj^ c ^o t XsZl/o woi/j *&2* . <**#£» )A\oA^ fol. 45. a terg. Initium . j—^oo «.*>:* /o>\JJ I^oaa.1 : ^aXj^o* Ox po/ J_alho Jxaa 

J-!aJa Z<x» t 2> Cod. cxli. fol. 1x5*7. a terg. 

Homilia lxxxiv. de Bafilio Magno s & Gregorio Theologo : habita de 
more in Templo Theophori Martyris San&i Ignatii . I — \^\Jo ^ — tiseU ]'+zaU* 

ttta*4k^/ !**♦* j9<*ao jo^\jl uua\j ^ a ^y? J**^^ f°l- 4P- a terg. Initium . 

001 *a 0010 J_aa~j*N_:>ao &_*J 1^*** J — "»a* |&ja» ^3.=** J!lL\io\ )»^ JN*/* ~/ 

"* J* - — - " ' ' " * '* - * ' * *J. t .±SXto* ^ t Jkift^ ©v2>* . >A_2k|f |Ma*.^ yi-Dfiv^Q A«M^B 

A-{j>N^;i2 ^xj^io *a Cod. CXLI. fol. 173. ioLto Homilia lxxxv. de Luminibus ( hoc eft, Epiphania Domini : ) J*-.*l 
ji'oiaj ^goa Uia*.o ^izoL* fol. 53. Initium . ^—n^o ^X^Xdo A*U~oiy ^X J ^X^:a Cod. cxli. fol. 177. 

Homilia lxxxvi. de Sanfto Antonio , qui primus in JEgypto vitam Mo- 
nafticam in Eremo inftituit. o'oi tooa— *jo£.j/ i*^»x» ^^^o . l+S+*o ^mLy !;^qJ-^q 
fi,s>*>z*2*9 /Za^f^jj |aJm» J**i /ooj \*r-*- l^io^rj 001 ^jioaj fol. 55. a terg. Ini- 
tium . Ia.++a. \jw /.f.0^^ OOf fay OOt uxcLAieij)!/ : |«0|2&v vamAJa^j/* ^jo* d^Z>o^\ 

jia^d^ |^ a ^a.Z oJ^^o . 'otrsjTNa/ Cod. cxli. fol. 180. a tergo . 

Homilia Lxxxvn. de facro Jejunio. J*>o. ^ — .&.ao . }\^o ^jaaL% )#.**}*> 
}a-^ fol. <5"2, a terg. Initium. l**o* ^— .\ ^ — A -n» I^oo. : fZaa^aej ^^^ JxiZ 

1/,-J /A-o^x^Zj |a\xi\j : o>\ ^d>> oo>\ A./ uojo«._14-"\* Cod. CXLI. fol. l8p. 

Homilia lxxxviii. dc pracparatione Ingrefliis de more in Baptifterium . 
/♦-.X fol. cT^. a terg. Initium . Zq_^ /j^^ioj : ^i»fa*$ o^u^^o J**o, u\ U^^^" 

}io/ Zaio^ U\~!a oJZa\!» ^\X^q\|joi \s.^ioo . J&aoA.OJ /♦•'.^o J^a* Cod. CXLI. 

fol. 1^3. a tergo . 

Homilia lxxxix. In illam Parabolam,qu2eeft in Evangelio Luca?,& incipit: 
Homo quidam defcendebat ab YUerufalem in Hicrico, & incidit in Lxtrones . Et de 
iis , qui medio Jejunio non folverunt de more lineos pannos , quibus colliga- 
rentur paupcves , foetidis ulceribus aliifque morbis laborantes . ^—izoL* h**U* 

Ojk ^X.iQ^ U-^X y-/> yd4oJ ^^.iOO . Jjb^JiitoSw^ ^.aJO <W„,.4I f\»£ol ^Q )oo\ 

'Tom. Ill ' V ' ^H fi J * * P>Ja£ 244 TOMVSTERTIVS 

Jj"«J y>*x> ) »i^ir f.tf8. Initium. J*aX2>o *X^J^ JxuaoXao i^ai^ **»' ^ 

i^A^li ^»aM^"» • Uao^"W Cod. cxli. fol. ipy. atergo. 

homilia xc. Catechefis ad eos de more , qui Baptifmum in venerabili die 
Refurreftionis fufccpturi erant . Eft autem Carecheiis quarta . v ,» W » J*x>J*> 

%a»/i Jlai^oA^ia J*<* ^JLb # . (JNaLm ©o» fol. 72, a terg. Initium . U^ •* 

jw )%j uc^s^ f*»±» *z*t J-tf ***•>*» -W &— • f **-•• ^ oi God - CXLI - 

fol. a 00. 

Homilia xci. dc Athanafio Confefforc & Epifcopo civitatis Alexandria? : 

& adverfus eos, qui fpeftacula Agonis Olympici amant.^^ao • ♦**<> ^A « Jj » UN 

J*a*>aSfco J*oAaZ» Jjo'j*. fol. 82. a terg. Initium . J*o* r *2> va. o^Z/y oo» Jr*o*u:* 
LJ- Jj*~te» *!*** ♦** . V» foSt, J oo, ^-a Cod . cxli. fol. 211. Haftenus Codex cxli. proxime antecedens . 

& _ _ _ .* ^ ^** *** L u^ttaxi^gsid iAVr» ^o> uo) /A^o^X) jj»^ fol. 8(5*. a terg. Initium . ^» 
Homilia xciii. habita , quum legends effent Synodica* religiofifllmi Diof- 
cori Archiepifcopi Alexandrini Liters . »»«&_\ ♦* 9*0 Lb J&^Zo K ±\**Ly J#.*>|:» J^Aaoa^o fol. po. Initium , ^»— *> J**X>Z *>.X a-^^Aio^ 

A*U-.oi o**>|*i\ iooa^ojo . Jlo A-Ja 

Homilia xciv. Adquofdam , qui ipfum interrogarunt , quum leftum fuif- 
fet initium Evangelii Matthan , de genealogia in carne Domini , Dei, & Sal- 
—-—•- — A - s jefu Chrifti . t a a\U» e mil Z*\ **)Lh Jx^Mp <^Z ? k*>U 

Oj.aO ^04^.0 y,*>* j.43.2^9 f J\^ **. Va* ^.$OP WA*0* ^ 

^▲a^q ^ai* fol. pi. a terg. Initium , ^cu-^^jo/* U-i ♦* *»-&>? pot I 

iaja a\ .tta.\ uj-xal/ wA, *» In hac , & in'duabus fequentibus Homiliis 

^u/>nK A* Clonfalnnla P.hrifti Hnmini fpninHnm carnem . Mattli2eum_> k?» Evangcliftam cum Luca confentire adfirmans . Exftant autem earum frag- 

menta in Catenis Gra^cis . 

Homilia xcv. de ea , qua; apparet , difTenfione inter Matthamm & Lucam 
circa genealogiam in carne Domini , Dei , & Salvatoris noftri Jefu Chrifti . 

\^a* ^^M }xia\jo U^ioj )iaxi\^ Jl l^^ttdo'f v/<» ^^-^ • Uxu*p ^A>i» J**JUp 

}aaA ^ ^ao Et in fine , ad eos , qui ethnico more Daphnem fc contulcrc . 

iol. $><$. a terg, Initium . fA^"«* \a^ ^fr i0 ? °°» Jp^U ? f "t fi k?° k' *s°^ 

Homilia xcvi. Prxmiflis auditorum laudibu* , Intcrrogationes & Refpon- 
fiones circa reliqua , qua; fpectant ad genealogiam & nativitatem Domini , 
Dei > & Salvatoris noftri Jefu Chrifti . J^aojap uia^^ |r»\oxi )&*.o ^j^U f*.x>ls* 

j >A .▲^^0 ^oa- ^PO^o |o»!^o }«*:*> fol. I 01. Init. ^2a Va^ »aa^*J Jj^XaaJLiOJ ^t- 

Homilia xcvu. de Sancla Protomartyre Thecla . Jx:=>„»wa ^x^iy UioJip 
jlfil }Uo^£of U«i v V^,ia fol. 10^. Initium . ^«U^j JLoia^ ^oA JW > X^qa'* »a U*j(OQ «i*ia*^o * 

Homi- CODICES MSS. CHALDA1C1 SIVE SYRIACI. 24 j 

Homilia xcviu. In illud Ifaia? Prophetar : Ecce fervus meus , in quo mihi 
complacui , dileflus meus , in quo complacui t Jibi anima me a . Et reliqua . Et in_> 
illud Salvatoris noftri: Omne peccatum & blajphemia dimittentur hominibus ; bla- 
fpbemia *vero in Spiritum 'Santlum non dimittetur , neque in hoc feculo y neque in 

futuro . 00, u*2*^ jot . U\+l Ua4/» v/oj ]U+sxj ^^» . 1+uoLo <tX*Zy J **>}*> U*a.o9 I^oi \,X§ ^y J a * Q «^ . ^^j^j Jayo^o )A*$*L "\a : ^o^a ^ Ux>jL fa 
»*AsX9 )ia\^a JloJ*x\x Jjo^ JJo va^^Ai JJ fol. iop, a terg. Initium . ^£»aa 

Homilia xcjx. de annivcrfaria die , qua per Dei gratiam accepit manqs 
impofitionem , & ad Epifcopatum promotus fuie . Vfcoo . J\*Zo ^*iy l'+x>U* )LtiSi<xAao*&il Va**oZ/o }++! y>.±J.£B ^a-A fo^y jZa^*^:* o»2>y JjQu** Jaoa* fol. 114. 

a terg. Initium. ^oc*-a.«« i^asi /j,x&a Za\y* ^\^ ^o Ji^oa* ^Jaj/ ^^r*ao *a 

Homilia centefima . De Sancla Drofide Martyre : & in fine Homilia? Ad- 
hortatio , ut unufquifque pro fua facultate oblationem faciat ad hoc , ut operi- 
menta Sacri Altaris perficiantur . a** no 99 jA-*-> t .o jZyoM* ^&*> . JJ*» J*a©ko 

J***** J^^ t ^Q9 J&^x&aZ fol. up. a terg. Initium . JL.- aiLJaoy ^.\J*:*°y ^-4©>\ 

Adnotatio Librarii fol. 124. Ja^j^ay fi^l** Jyoj fAtrua^ i^A.a*i\ y>-^*» 

\a.O\ . }*.ja^ J«*0*\o ff^x\o i^Ji I^^vgj^ . Ul^oZo ^;x»X |aa.13Q^ ^o«J9 lr^o|fla Ui.iO 
^ # ^ — ay l§sj.ioa/i ^X U,J /j^y ^»o" ^.a . ^Wo ^zol ^a\x -^^X^o ^a 

^ — *.^o/o ^ — A ^o/ ^ — ^/ I^JJ^, ^.^ v^^ay Jl^^ioy ofi^aoy . ^W ^i^y ^&a^ ^1*. ^jy 

Expliciunt in hoc yolumine Horn i lice Patriarchs Mar Server i 9 quce funt numero Vi- 
ginti 080. Gloria Patri i & Fi/io & Spiritui Santlo , nunc £? Jem per , & in ftcu-, 
/urn feculorum , Amen . Amen . Quicumque legerit , oret pro Comite , qui fcripjit , 
ut 'Veniam & mifericordiam in die judicii confequatur , Amen . Memoria humtlis 
Librarii per agatur in Libro Vita j Amen , Amep . 

In lndice , qui huic Volumini prxfigitur fol. 1. dicuntur contineri Homilia; 
xxviii. & poll vigefimam feptimam , qu^ efl centefima de S. Droiide , hie 
titulus , f „2. adponitur . U<^!^ |^jy Jk*:* o7 )»^* jN^^^^io . <— -a xxviii. De Ntt- 
ti'vitate , feu Theopaniis Diuinis . Qua? tarn en Homilia in eodem Codice non 
eft defcripta : fed fol. 124; ejus loco , haec fubjungitur , videlicet . 

Sanfti Theophi/i Epifcopi Alexandria Homilia Pareenetica . Uai*l»aoy h*a\* 
l+y*i£at±%>y jaaiiflo^a/ cQDa\ A aoU |a*^a9 Initium . J&\~9 U-l . wl*./ v <x^\ U^JL Ji 
^a\x ^^^ ^Ao^» , J^^a^io k^a ^ao Uajy ^A.io( fji-^y ^ ^/ }xlu/o j^^ojo 
Jl^aA^y )Zcd»\ao Jl^ — 1^ Hxc Homilia inferibitur , De exitu anima a eorpore : 
& in Bibliotheca quidem Patrum , nunc tribuitur Simeoni Stylit<c , nunc Ma- 
cario Aigyptio . In hop tamen vetuftiiftmo Syriaco Codice diiertum Theophili 
Alexandrini nomen pra:fert . 

Adnotatio alia Librarii , f. 124. 0%^ ^js\js.^ i&^ol u^a |joi i^Ka^*y^9^ 

f^^M9 JoOK U5a-9 Uioa^A.^ W^^npo/y |^a«^a ]i++\ ^.2kA.o ^l^oZo U^al^oZ Aa^9 

. J-~*-*.y Jj9.Zaa\o Jii^x3k\o J-Aa^^o^^ yoj/ ^2Hy o»\^y ^00 /o^'Ss.y ^ Jioyo/Z v*^io 
Jr^oa — \^ Jyoi /^w-iQAflo y^ooo ^a^Z/ opcuk, ^.^ioy oo> )<H^s,y : o^ |i«oy ^0* ^ay 

\.^J0 . Ot^.t\^ Ofr^99 oL-^a )L*-l f.£"UO |xj_^9»9 (mJaaa Jixiaa o>\ \.Aj : Ov\^9 

\-^x\^p \^ ; Jx- f aa«opo.o l&£ | t ^X 0/9 . /f*7y )a. r ^ JljiZf^ w'o) V-Ja*jy y.ao o^\ 1+6 T M V S T E RT1 V S 

,o>*» }U\,* .*po» «lo**.X V\ . r *^W u^* "\X : A*ooi ^ 

,7, 

,, corum) o&igentefimoo&ogefimofeptimo (iJeff, ChriHi 576.) pro facro 
Monafterio Scctenfi , diebas rcligioiiflimi Domini Theodori Abbatis , do- 
no Dei> & propria pecuniar quern librum unacum aliis emit, ad contemplatio- 
nem, & Ic&ionem & fpiritualem progreffum eorum omnium, qui eum evol- 
verint.Ut Deus,pro cujus nomine theiaumm ilium in fuo Monafterio reponen- 
dum curavit , retribuat ei in coetu Juftorum , & cuftodiat univerfam Cceno- 
bii fui fraternitatem virtute Cruris , detque ei Dominus nofter , ut vocem 
illam benedi#am audiat > dicentem : Euge ferve bone & fi delis : fuper pau- 
ca fuifti fidelis , fuper multa te conftituam , intra in gaudium Domini tui : 
precibus Martyrum , in fecula , Amen . Quifquis autem peticrit Librum^ 
hunc , ut in eo Jegat , aut conferat , aut ex eo exferibat , neque ilium domi- 
nis fuis reftituerit ; laqueum Juda: hareditatc capiat in sternum , Amen . „ 

c x l 1 1 L 

Odex vetuftiflimus in 4, membraneus , foliis conftans 184. Uteris ftron- 
ghylis Syriacis exaratus > inter Codices Nitrienfes olim Trigefimus ter- 

tius : quo continentur . 
Severi Patriarchs Antiocheni Homi/ice fLpithronU ♦ feu Enthronifticae 
Viginti quinque , nimirum a Centeiima prima ad Centeiima vigefimam quintam 

inclufive ; hifce titulis praenotatae . 

Homilia centefima prima , de Nativitate , feu Epiphania Domini . J».x>Uo 

I^chSs, JLif A*ao/ /A* *-^» ^fc**> ♦-<> 1l-*>> Deeft initium , Fol. 1. incipit his 

Verbis . o)Ui\zqIs*.xi jJ +±2>o 1*q.\±.\ j&*»{>~ &\X J*j*.2k »^ »*^J Jiru/ • vfloa if 

Homiliacentefimafecunda, de rnagno vcritatis Do&ore Bafilio , & Gre- 
gorio Theologo , ^a^^a^ lv-*»» \^i J*aX» ^ — ^» . ^_*>Io )}*» )*x>i*Q 
JaJ!«o»!^» Wxu* atoa^ia^-^o fol. i. a terg. Initium . Jo>_Ss>* J»aJX 001 Ja^^o 

Homilia centeiima tertia , de Luminibus . )io\** \.&* . jAilo JJ&» h*>\* 
U^y k±*kol fol. 6. a terg. Initium . J — jc* ^^o yaa\ JSSaoo ]L\*.^.ct> |&jJ!a) t a 

Homilia centeiima quarta , in illud Evangelii : Tunc r venerunt Pbarifei , 
C7 conjiLum inierunt , quomodo eum in^oerbo caper ent , if mlferunt ad eum dlfci- 
pu/osfuos cum Herodianis . Et reliqua. ^X^Je/f v/oi^fe^: jx^Wo Jl*>> )♦.»}» 

o»IqX r «M^'o I^\^q^ v*o^Jo^o.J Us-*h la.\~:x> o— nuojo Ia-«.2i oLJ vA( «0) . )f*W> 

1 c • *v/. • » • v 1" r 1 i •"*••. 1 •* 

Homilia centefima quinta , dejejunio. J^oo. N \_£»:» . i^o^o }j^»» /pq^ 

fol. 17. Initium . A^-JSS Ji»a^aj> J_I*.q\ oj^ vooi ^/^ U*0| )^^£ u'of jia 
yoioih /o^Aioi J^^a-o )o>^s ^ 

Homilia centefima fexta, de pra?paratione ingreffus in Baptiftcrium , de 

more . «*i /JN^^aiaXia »,iifffc\» ^^\\io^ )>IcX Icxu t X5 ^^.io , ^ao |}io> |po)^tt 
CODICES MSS. CHALDAICI SIVE SYRIACI. a 47 

fol. 22. a terg. Initium . ^a^A^oU J&\*» J*\\\ ^LiU ^j f^j \£o© 

•-? M^ J*»^ **- »aaJ^SI : Jaao»* !*.«»« |Ao©aJ** }«>o* V^^q *a* uoi \^w 

Homilia centefima feptima , habita injejunio, in quafdam fibi e Scri- 
ptura propofitas quarftiones , quarum prima hxc eft : Quid jibi <vult Hindi fai* 
prophet* : In die ilia erunt quinque civitates in j&gypto loquentes lingua Chana* 
n<ea , & jur antes in nomine Domini Sabaotb , quarum una Sadocb 'vocabitur : de 
qua tota hasc Homilia eft, quum ad reliquas interrogatories propter cjufdem 
prolixitatcm accedere non potuerit . W&Z* U\ U*o,2> *aejZ/y Jx&m JJx» feaoj* 

• 1 ..a^^JJ ls*»b&f UO| Jx»&a»* Ji/ Jlao* . ojoj yoevA^c , oAj-yftZ/j UJ^&a <y>»ao 

<H^qa^ ^^aiL^o UiXia Jj*ka ^aVaJao* ^V*** I^^M ****- **•«*» Jaoa* < , 

J**Ja* ? <*_\* ? J*jfe» \^oq vL^o>j ? w-a*/ M |»Vl/ W*-* <*\o^ *a fol. 24. 
a terg, Initium . }L&+< — ***> f^*'*** -itaox- -Aa** l^a*a* ^| ' ^uJj/ *a* 

UovX |ao*Xo ^.\.0 *r-*? '• oo^^ . *s-)e-.A* ^a&Oi&ao' iZoAIflcaa-W )r- "^*1* 

*~ 1^^ : ^U° ^oaxtof Quatuor dubia a Monacnis JEgyptiis Scvero* propofita 
fucrc : videlicet , prlmum , de quo in hac Homilia : de tribus aliis ; ut in 
fequenti . 

Homilia centefima o6tava . Refponfio ad cetera quaefita 3 qua- in antece- 
dence Homilia non fuerant expedita. JJIo-I* <_*\o, Zc_^ . UiaoZo Jim)**}* 
x?9*f ^-M ^*&ao" A*UX^ Jjo» /iaoJaa2» oo»> ^oj o; — aojZJ Laiw fol*. 34. a 
terg. Initium ; JI ? V-fcao . wa** ? U»o~«*> A^JalaoJ x oAu/ ^>o^ ? M.f 1 *^ ^^ 

1^-^ /A^a-,-> J*oJ\, li -as v <*a.-&*/ Sunt autem na?c tria dubia . Primum . ^x 
1&+*zx-a,L &*«2k*.Z Zfe Cantico Canticorum . Secundum . t—+L>L* u <* — ^ Jia.*/f 

JA_»\^^ Jo^^iaAio |oo| v*o»c^—^^ ) — io) . }_ J— lUn) r—^7« iA«**—JD l^A-3 

joo, /IV U lA — \JBu^\ |tf : JL—A.i v oo»_\ loot w^cA /c ^>1 ^ 00 >— .^ (oo, 

Quomodo. inLibro fecundo Regum > quum recenjentur Pr,ncipes exerciius Da'vid , 
meminit facer Textus Abijai , dicens : H/c erat nominatus in tribus , V gloriojior 
duobus , quorum if princeps erat ; fed ufque ad tertiUm non pernjenit . Tertium 
dubium , idemque ex propofitis Severo quartum : U*^ ^'ii U*Al li^a\^.ao 
+\+Lh w>oj*:*ji o^i^^_c»^ 001 Iaji^X *a/ 11/ : $c — ^\^> boa*^ a\o : 0%^ *\+Ll* 001 ^a> i«.^ ch^ Quare Hieremias maledicit diei , /« j«o /7<jr«j ^/? ; «^c tftri tantum , 
fed etiam bomini , qui annuncia'vit patri fito y quod n at us effet ei filius ma f cuius t 
Homilia centefima nona . Catechelis quinta , habita de more feria quar- 
ta hebdomad* prima; Pallionis . y^a^> )Z<ua\a«j )Zai^^Aao . |\a,Zo Uaoj l^aolao 
\m+* J^ao t xi JA^a$ j-2ui^ Kaija }+*l\ j+l L'J*)Lh fol. 4<5*. Initium : j t 

"* •^•^^ ^t J ? ^^AaaAao' oM t Aad\o )oi^a\^ o)K\aa\> ^\o>\ 
Homilia centefima decima , de Sanfto Martyre Thallel*o , habita ex <*\^» j»om» j^a^^ uto^lrw va^aZ? y>+£> ji t a +»JU* * ^oollUIL j & At o fol. #3. 

Initium. )>o^a» usooJlJI/Zf Ijo, Jia*oio JUJI U-7j JN^ooJ \^^9 ^oAjo ^-♦•o ^t ^a 

/Z^^ao^Z aa> f aj J*»yJ Olf^^Q^ UBSiX/o 

Homilia centefima undecima, habita ibidem in .Sigea ex tempore : conti- 
net autem refponfionem ad quorumdam interrogationcm . <*\«» t a o^^-t *aoZ 

W ^ — a: y» t ao JI/aa "\*. ^j ^aao . uk>c^)^ Jj* ifii/ faa/l/9 ^.o jjaoj °)p»J» 

^^W ^r« fol. (5*;. a terg. Initium . )Au^mo — *? ik**l^ Ite*** *a/ # oo, *+l 

lkao*^ a4 « TOMVSTERTIVS 

> %^*+k* ~t J**4 . U-W /I J^*u^» Porro h&c crat Interroga- 
te :* W ta>.a*» mm 7 * Jl U*x\£a> : W <ao im oep Ji**&A:» Jl >{ Si Fi/ius 
a Patre infeparabi/is eft , tur non & Pat rem incarnatum ejfe dicimus . 

Homilia centefima duodccima , habita in Encaniis magna? Ecclefiar , 
quum Synodicar religiofiflimi Timothei Archiepifcopi civitatis A lexandri* Li- 
teral legends cflent . t -a ; )&^a» Ua* I— uJ^j^ pa IIK * Ll - "— ■• ' - >*ia>au3C fAi**.^** fol. (5*7. Initium . •**».•.*>? l_akA_a» J&a*«Jo J L- , » *<-* U** la U_V^.Jo/ ^*>© *•*=» **^ <s/ . J*iJ.'aj/» Jj^**>? |*i*,^£t ^moJa f*. j ft 1/ wo 01 j . ^;, ,v>7» ^-^a** Tarn in hac Homilia, quamin 

aliis paflim Severus invehitur in Eutychianos , ncc non in eos , qui duas in Chrilto naturas profitentur , & in ipfam facram Synodum Chalcedonenfem .5 
gloriatur autem , quod turn in Scde Antiochena - turn in Alexandrina id ipfum 

ambo Patriarchal dc Chrifto fentiunt . 

Homilia centefima tertiadecima . In illud Evangelii Luca?: Bcati pau* 
peres : quoniam litHrum efl regnum calorum : beati eftis qui fletls nunc , quoniam 
ridebiti* . Vx wobis di*vites > quoniam accepiflis confolationem njeflram . V* vo* 
Sis 9 qui r idee is nunc , quoniam luge bit is ix p/orabitis . *_a>X&\Zo )Jx>* Jpojaa 

)jA_xjoio v O*h£ia^ . Jxia\» ^a*\^o/* oof l^a^& ^^^JZZo y*SL~^t* : \*»* v**>""<^>» ^*\©>\ ^ca^ w'o fol. 70, a terg. lnit. » — a 

Homilia centefima decimaquarta , de San&a Martyre Drofidc » & fo- 
ciabus , quae una cum ipfa Martyrium fubicre : & Adhortatio , ut ea ofFcran- 
tur , qua? fuperfunt , ad perficiendum opus fupra ian&um Altare . )**_»*>) — a» 

fol, 7^. a terg. Initium t jA — a^ol I hoy** U>*«& l*~>i\ °**\** l"»**\* v*^ t a 

Homilia centefima decimaquinta , de Nativitate , feu Apparitione Do- 
mini . U*3s. J-^j o7 |*^ JN-^ ^^io . i.4»^jevjtiQ^o /Iwl^io fol. 8^. Initium . * Homilia centefima decimafexta, de San&o Bafilio, & Gregorio Theo- ,^a^o )JN_*<H^ fol. pi. Init. uaoci^ia^^i^^o 

Homilia centefima decima feptima, de Luminibus . «.o>xb£>*o )\x><> J^^a 
Jjoiaj^^io fol. py. a terg. Initium . oo, tad)a- %*f>*+* wojaiA^ ^*^> |loia2i\ 
U-**\ \**l~Ll |^t#Af mjf x^+t ^Ja va/ : Um*J* 

Homilia centefima decima o&ava . In illud Lucar ; Mu/ier qutdam Mere- 

trix , feu Peccatrix . JZ&j/ . |xia^ |A«^a> u'oi \fcwia • i^XJfiaiaio )Jioj /i>^|io 

i^fr-* oV ;^ji fol. 1 01. Initium . J_a* \ — x oj~ /ZiJ^Aio |Zio»> ^^/"/Zftio^ 

Homilia centefima decima nona, de Nuptiis , qua* fcribit Johannes Evan- 
gelifia , taita* efTein CanaGalilaeac , ad qua* Chriftus invitatus fuit , & aquam 

in vinum convertit: & quod Matrimonium honorabile fit> adverfus quem- 

dam CODICES MSS. CHALDAICI S1VE SYRUC2, i 4j , 

dam Romanum , qui blafpheme , & contrario prorfus modo pradiftum Evan- 
gelii texum expJicavit. jl*«&*t9 uV« /!•*._** V_£o» . *r*x&*Zo fjm )po]bs 

|- A -.ia\o v.^1/ U^io oo» o|a> JL\^» J*$«a* Loop W*| Ji^flo A \^o/ -'^UaA 
& — *JI^a.O^0 &_*Jia t ^jo9 JLtooeV «aj/ U\o . j^oo* oof *a.t*»o . J;*w^ *9-\ 

Nj^^°f A ^-t^o \.x\ ^9 eoi |A\xo ba^A&X ojs^&w fof. 107. a terg." Ini- 
tium . oof \.X &»)*«&«• 1 otJoot wo^iw J~o*a fro©/ Jb*Aa> jZa-**o9 \,* vajJ J 

Homilia centefima vigefima, habita in Ingreffu Jejunii 2 & de congrua 
ilia fan&i Evangelii leftione , quae in decurfu Homilia? exponitur . /J*» h*>k*> 

jZi&xj |AaX*I otXv^^o t a^wj o^^Kjaio JL>> t a JA_\ — a»9 fol. 130. initium. 

otZaj„£*>oa u'of J t -l*/o Jaocy* e**xsuj alio* ^\^ . yoA-Xxj^ U+Z& u©ja\x)\ t a 

Homilia centefima vigefima prima, de pra?paratione Ingreffus in Baptifte- 
rium de more . a*a\» )a\^\> f>U± Uxl+*xi ^&x* . ♦«.© ^^Xo tfaoj h*U* 
Jt*x yj jA->9a*>\:» fof. i3<r. Initium. \.£aa* N aa f \ &3C* X MU Jyta^j/,* t a 

Jaao.9 J*-*_o J& — aaaJ* ~t\a*7 ~*Xo»^9 W>o»9 jU*Jo Ji*^* oo) jUte*9d : JLjoj Jam* 

Homilia centefima vigefima fecunda . Adhortatio -,■ de erogandis de mo- 
re lineis pannis pro lis , qui ulceribus , aut aliis morbis laborant . JU»9 l*xxU* 

^*owa A«luf*»/ 0/ . ^.\oi*> )ia A xteio^j fol. 1 35). Initium . jU^i:* *a/* Jj/ «.*oiX 

Homilia centefima vigefima tertia / Catechefis fexta, in qua FidemOr- 
thodoxam proponit , & impias Manichasorum opiniones rcdarguit , monens , 
ut unufquifque ab eorum laqueis fibi caveat. J&_\Zo ^ a \ a M— m h*l*x 

^ ^9 u»a*>* . )L£l jZalxuo)9 jA*9o&\ »aX' ' 2»" 0^9 . A.tA.9 Ma-tVae*** )i\^J t ^a^> /Zo^XJ )9d9 cV^aoJ a^^iSDJ ^a-Iaj/ <a/9 u'o» tbl, 14^. Inif. t ^X» ^X 
u\ ^^/ Jfc&*a? /Z<iS- .0 ^io' Jj / Jay S2xi.aU jZaxiZ>*>j /Zci^io^ift9 jj6v\aa^9 W 

Homilia centefima vigefima quarta ; in illud Matthai :* Qucm dkunt ho- 
mines ejje Fi/ium hominls ? & reliqua . Et quod oportet re&am fidem non e lo- 
cis , aut poteftatibus , fed ex fana & Apoftolica do<ftrina agnofci , atque pro-^ 

bari . ^p»7 ai^' . u^iaa ^*x* ? U^Aa Jet ^.^ . Jxai/o ^^Xo )\x» )-&&* 

J^_^^ J^ljoZ ^o Jl/ : la-^ZZo ^Jli; )Ll:^\ oa , o7 J Wao9 ^ ^ )ZaA*uo,9 
l^^ M fol. itf8. a t, Init. Jfe I^^jq /A^oA^^^ Ja\** ^» t i \^9 ^ jo^^ 

Homilia centefima vigefima qufnta , de Hymno , Sanfius Deus , Santtus 

Forth , Sanfius Immortalis : Qui crueifixus cs pro nobis , miferere nobis . Jr*>J:» 
^\ ^p-iZ/ ^^^00. v^^J> 001 .)Ua*> fok 17^. aterg;. Initium . ooi ta>a\oa ^0/9 |Aaxia.A\ Mf»f#i Uao, v>*-.aZ/ ^> ^\ Jn ^o^a 9^k ^09 oo> . i^9 J^\a, Adnotatio Librarii , fol. 184. U* t _«o9 v a*^o*9A-*a?> />o, /A^xiAa A^\Aa/ Xl^JOf^ v^a^o i^ tt ^ U^^Z ^^9c<^ fc^/90 U*+* l<*$S. y-io. {4.^0 U- Uia^^a 
Ia^aao ^Jtsy ^o^ WpO &.t2»9 U- t « li^saX9 ! io-91 ^c,| yA / ^ « m \ /^ AO |oAi 

Tom, III. I i * • ." Jd * yo TOMVSTBRTIVS 

*S*o )L*&U*<»\ Low \^.\o cnkM*>> " Explicit hoc Volumen Epithroniarum 
j, Homiliarum San&i Patriarchal Severi , jmenie Ab [ Mgufto J ami ( Graco- 
„ rum^j^.^Cbrisli $63.) Indi&ionc nona , diebus Sah&i, Deique amato- „ ris, Georgia beatifiimi Presbyteri , largicntis dona egcnis ,inllar Job jufti , 
„ & Abbatis facri Monafterii Sanc"ti Johannis dc Nirab, fed & Presbyteri 

9> Sergii . Ut Deus , pro cujus fan&o nomine thefaurum iftum in hoc facro 
Coenobio reponi curavit ad lec"Uonem & contemplationem omnium , in quo- 
„ rum manus perveneritj ipfurn cvocet , conftituatque ad dexteram fuam in 
,, die adventus fui , cunclofque , qui in eo patrem habuere . „ 

Adnotatio altera , fol. 184. a tergo . ^ — X J^-j Js>*a U** fcjft <*T ^a 

\2>*U* &•** *»P&* I**?* Ji^oaXj o*\^9 |*m "^Vi J—/ £»ojZo ^-.Jaxj*. )«.-^o J*£*. 

<tW» M Quifquis in hoc Likro legerit , oret pro peccatoribus oc vilibus, Samacle 
„ & Thoma , fratribus Orientalibus , Monachis ejufdem facri Monaiterii San- 
„ eli Johannis de Nirab , qui laborem fufceperunt , & contulerunt : ut Deus 
„ propter fuam mifericordiam dignos illos efficiat ha?reditate , qua:- San&iy 
3 , obtigit in lumine , Amen , Amen . , 9 

C X L I V. 

Odex in fol, membraneus , pervetuflus , conflans foliis 5)0. Uteris flron- 
ghylis Syriacis exaratus ; inter Syriacos Codices , a nobis ex Oriente in 
Bibliothccam Vaticanam inlatos, olim Decimus quartus : quo conti- 
nents . 

I. Johannis Grammatici Alexandrini , cognomen to Philoponi, DU- 

thetis , hoc eft , Arbiter , de Verbi Incarnatione . Liber in Capita X. diftribu- 

tUS. TituluS , fol. I. u»aJaa<i^.*.a JtAfao'* J.^VXoofi.^v U*oJ3u2saOr^ *a~tt** \z>ks* 

^ao Je>So ofloAAj^ivio ^£:» . ^.J~Jtaft J(u\»afi\> £/'/*r johannis Grammati- 
ci Alexandrini , cognomento Philoponi , hoc efi > Amatoris laboris , Primus , Dit- 
t bet is , id eft , Arbiter *verborum utriufaue pat ris eorum , qui inuicem alter can- 
tur . De Incarnatione Dei Verbi , Prariatio incipit . Zot-^ .^-«^' 

* Caput 1. ^ — i+iol )_*juq.» j — ^aj/o W^s, U+s •— W? «om?.. Uao^ ^Wa« fol. 4. a tergo 

Caput 11. )*»**:*> y>o»*A-- --? jLC*.a ^.iZ v^—^Lfo ^^oj? ««m/ » t^^? \f^ fi 
t^DA-looo/y i.no^\ \»«» fol. 7. a tergo . 

Caput in. i,so)&so> ^P»7 ^aofft ^^ »a 1~*a:m9 ^qa.$ oom/ . /A,\Z^ yojl&o 

oy>»q^N^ )Lo.M.*h jJo |i^9oa^o o~& J oiocw\^ jZoo^^^ Jio fol. 8. a tergo . 

Caput iv. )Za„»cw....\» L^o t ■ ,ri |^__\ca : (Zai^Z? ooh-j{ • J^=>i<S x oJla£i d+tsj <*>+^o jZo^^S* J^ v^/ |^^lX9aA^o oi^J fol. IO. 

Caput v. /Za^j/o {Zo<>!^v, ^0 v*oio^W |>t>a^>o *a j*»*Aao* com/ . }^o«*5 ^llaxi 
Js*a;x> )A*a o"^/ joo^j t - )adpo ( )o ^^ :-*>Z a\» uoio^/ »~ fol. 11. a tergo • 

CapUt VI. Jla/o . jjf^QflD^O i. A ^ j^QA^I VOJC^/ ♦*. luAAMJ OOp/ •)&** ^oM^UJ 

.och^W I^Jaa^o ^*i"Z #,*c^ fol. 12. Caput vii. |tdttA^k»» yuojj ^\W ^oj oof fooM JXa*j /#3oN . |Xa^ j ^ojlao 

jL^&xi' cn^-j JiiA\ : ^,'in) ^X^^o* fol. 1 2. 

^a* CODICES MSS. CHALDA1CI S1VE SYRIACL 2?I 

Caput, vui. L~»_» *» h^s <^>Z JKW, H^fc*.* oop? . Lu*Z> .cjiaa 
U*j/ 00,0 A*a }i / ***{ J^ Jo, • ju^. ♦*=» ^ v oo»^/, '^7 fol. itf. 'a tergo . 

Caput ix. ^.Xa W> y-XaZh dot ^jo.*** v. o, .a v. o, oi>. . J**,Z» v oJlsu» 
v^aWJl, 00,0 ^aW Jl ? .Vjrf Jb fol 18. * ' * V 

Caput, x. ,___*,, ys-j'o, U-^\* wo,ojM Joou |^)f fcaojao . Jj.*^, .olla* 
JWi.a *> fj sm^a\ ^^,v.o,U\^ . U ^H'^ois^'^o, fol. 18. a tergo . 

II. Ejuldem °}obmnis Grammatici fbiloponi, idem Liber Dietbetis , in ,«Ja» Initittm fol. 30, v .«m» /oo, ^ ti0 ^ . ££ • v 4jy,*« 0M ? . Usp^j 7 v0 jj aa 

III. Ejufdem Apologia pro Libro DUtbete : five folutioeorum , qua? ex 
Libro Di*chete fibi objcck funt. .^^W ,» a^^U** -W U* i*oZ 
w_a*aZ/ fol. 38. Initium . <\XMZ >s J r * |i.^» fci.^ ^^j ~^ ^ 

*V. Ejuldem Apologia altera , iive dc iis , qua falfo quidam objecerunt 
iibi, quod nempe , ex Libro Diarthete colligitur , ChriHum in duabus natwis 
ajjeri . «j_^*. L-^Ja ,<_.>A^> ^„W «/,» o^_aa./ Mi^,* «. o, \^a» «oZ 

M\ )^» ^ a wo, |jo(» ,.» |t»d*^» . U***, .^o ^/Wu»^..,jL.» fol. 45-. 
a terg. Initium . uao,*^ /;*J** ~*»x» .040} -^ K ^,h'*U\ Lit *U fA\» VfiO* *"*•** ***>/ ^fc^ ? /•***> J**a va A-x*^ ^*, Ex/>//>/> 4t><?%* dc quibuf 
dam dubus circa Librum DUthetis . Explicit Liber , qui dicitur bitthetis , Aoc 
*U+ Arbiter . Qua? vero fuerit hujusjohannis Philoponi in fuo Di*thete fen- 
tenua , explicat Niccphorus Hift. Ecclef. lib. xvm. cap. 47. hi* verbis : W + 
hannes Phtloponxs , genere fait Alexandria , & Pbilofopbus fummus : qnamruis 
am.em slylo diHionequc fua non admodum fit laudatus , i« difputationibus tamen , 
£r demonHrationumprobationibus 9 fan e qu am fait admirandus : ;w Platonistr Ari~ 
mtdis dottrina rndximopcre verfatus . Quapropter eorum , potijftmum vero AriHo- 
tc/is.y olfcure diElorwn luculentijfimwrehquifienarrationcsx quae hodie quoque ex flan*. 
tHoetiam , impio Sergio ConJlantinopotitatme turn Eccleji* Hierarcfj* , admonitus 
ab eo , uthtrejim ejufmodi conflitueret , Hbrum acuttffimum compofuit , qui e/Wn f r»s 
boceB, Arbiter , five de Union? , infcriptus * decern capkulis omncm earn boere- f iffime moi>it pbilofopbiam omncm prorfas accu*. Incamationcm. in hoc Libro Arbitrum fe federe , ait Philoponus : Alii, in- 
quit , ex Divini.tate & Humanitate imam naturam, non tamen fimplicem , 
led compoiitam, in.Chriftopoft unionem alTenmt : alii vero , duas naturiksj 
& tttrique quidem fine confufione', & fine diviiione . Priorum fenteritiam ami 
pJeCtitur ipfe j pofteriorum, hoc eft , Chaicedonenfium refeliit . Nicephorus 

lib. io. cit. cap. 48. Quin etiampofi ilium eruditi quidam homines ea , qua per* 
per am a Pbi/opono prolata font , refcllerunt, Et cum plcrique alii fcriptis fuis ea 
oppugnnrmt , turn Lcontius Monacbus omnium maxime, cgregium Li brum trigint* 
capitum contra ilium confer ipfit \ 3 quo fimul & barefim earn prorfas evertit , & 
pi am no si ram fententiam <valde confirmat . Posl hunt ' & admirandus Hit Diaconus 
at que Refer endarius Gcorgius Pifides , aqua Us five coataneus il/ius , quam-vis <eta- 
tc aliyuanto junior , ^ambis' pu/cherrimis , quos fcribere conjucverat 3 cum difta 
htrcji congrefjhs ; rem feriam tudicro temperapdo , ad bunc modum refert , abfurdi* 
tat em illius refutans . 

Tom. III. I \ 2 ynam s 5J TO M V S TERT1 V S 

* 

Unam atque raos unam lapiilo computat: 

At unam & unam forte fi unam dixeris , 

Pueri vel ip.fi. tale di&um xiferint . 
Quod autem werficulis hie exprejfit , Jic habet . Profteris , in quit > Philopone y 
Pbilofopborum omnium laboriofifftnetx fapientiffime , duas natures in Vtrbo unit as 
effi 3 unam D ruin it at is > <& unam Human it at is , Si ergo duas uaturas diets in eo 
con'veniffe 9 qucmodo duas in unam rurfus contrabis ? Vna namque , & una dux fun t , 
non una • Itaque Jiquis in eadem jubjcHa re , duo quadam pradaando indicet , *a- 
que ip fa rurjum in unum redigat , ridendum fe merit o pr&beat , Talis Monopby- 
fitarumfuit bare/is , impii Nefiorii hcerefi prorfus contraria . Ka&enus Nicepho- 
rus . Cui tamen reriugnat Codex nofter vetuftiffimus in eo , quod dicitur Phi- 
loponus , Sergio Contiantinoppfitanx Eccleji* Patriarch* rogante , id opus com- 
pofuiffe : nam in Codicc noftro , fol. 4j>. a t. fie Jegitur . u^^ra J****) Za\> 
Ad Sergium Presbyterum ; & fol. 57. a tergo . \a>*^.a> !**♦*><> U — e»~ Za — ^j 
^ao^^j/j v£BA.ar-f.^a Ad rtligiofum & fantlum Sergium Patriarcham Antio- 

cbice. Hie autem Sergius ex Presbytero poll Severi Antiocheni obi turn a Mo- 
nophyfitis circa annum Chrifti 5:42. creatus fuit eorumdem Monophyfitarum 
Antiochenus Patriarcha : quumque annos tres fediflet , obiit ; quemadmo- 
dum Tom. 2. Bibl. Orient, pag. 323. diftum eft . Confirmant hanc de Sergio 
Antiocheno fententiam Afta Difputationis inter Cononem & Eugenium Tri- 
theitas , ac Paulum &Stephanum Didcrinomenos ,de Philopono anathematizan- 
do coram Johanne Patriarcha Conttantinopolitano habits., memorata Photio 
Cod. xxiv. Johannes enim fedit Conftantinopolj ab anno 5<5"4- ad 578.. Pbilo- 
ponus autem aut jam in vivis efle defierat , aut extremum vita? tern pus age- 
bat : ac proinde ad tempora Sergii Patriarcha: Conftantinopolitani pervenire_» 
non potuit ,. <jui ante annum Chrifti <$"o8. Byzantinum Patriarchatum noa 

obtinuit . 

V. Ejufdem Philoponi , TraHatus de differentia , qu* manere crediturpoB 
Dnionem' quo oftenditur, una cum hujufmodi differentia non intplligi nume- 
rum aut divifionern, fed operationes , qua? per feipias ac proprie fubiiitunt . 

. |Xa»j m iiSA ^» +*£**» faottm* oo> Ja\**a*, ^£>:*J J^o^Q 0}\~% t 3 -o>^«» \s*ol 

yQO>lX>9 Ji *^a£o ^.X $ . J^\a.& 0/ jU*.420 Jj»&*>* Ji Jjoj y*/j }&^~ttA» J> ^J Jew*"* 

^^x^xiio &*{&»» ^&i\o fol. 58. Initium . ^u* ^Z**o*/jZJ*.^£> ^— ^o* )A-\a 

^»* ^\^>59 )iS^A-Iaj ^\-!!ak^ao Kfl0AJto>O|0 J-i*oO\ l^>^oJ^o9 ^\-^iO> JlJiO^ ^aj 

VI. Ejufdem Johannis Piiiloponi , Epislo/a ad ^JuHtnianum tmperatorcm . 
a terg. Initium . ^.~i of v*iXjo/ }oy\U N \J~j y*aj+i**h )#.-j^ U\ o»aia^^ t a 

y^*J U t< ^oo\o /Zi-^^o Jo».2\ i^^ xr^ 2L ? U Ja c5^^? Evocatus ajultiniano Im- 
peratore Johannes Phiioponus per Stephanum , ab codem Augulro Alexandriam 
n.iffum , ut Conftantinopolim , Fidei cauffa , fe con ferret , fenertutem ipfc & 
hibcrnum tempus cauffatus , per Jiteras cundem rogat, ut rcjeitis Ntltorii, 
& Eutychis crroriboi , Chrifti unam effe naturam ime confuiione &iincpcr- 
miftione , pradicari faciat m 

VII. Ejufdem ad elindcm Juftinianum Imperatorcm , dedivifione, dif- 
ferentia, & numero , fol. 80. ^©j? ^i IA*+ • ^ajQaa\ A a ^*a«t o>\+> v^oZ 

Adno- CODICES MSS. CHALDAICI SIVE SYRIACI. * 53 
Adnotatio Librarii, fol. 8?. JL»vi*aX uto<vo A £»^ ^^9 JaA& .^._ 
JhaX ^*.i ^j oioi vrjDajaa<i\*.a Ua^oo* <&fo Jjl*/ ooj Explicit Liber $fohannis'Gram* 
mat hi Alexandria : £*/' cb* nuncupate Philoponus , hoc eft , Amator labor is . 

VIII. Excerpta Philofophica <& 7W<? , # Partibus , deque Univcrfali & 
Particular!. JloJ^o (La \* ? J**^, Ja^Aa* Jicoj fol. 87. a tergo. 

IX. Sententi* feptem Sapientum . *J&o_^» a ^& Ji>a** JJ_*>© )o^ajw fol. 8<£. 

a tergo . 

X. Deginaologia Chrifli jecundum Matth&um , <Sr fccundum Lucam ; Articu- 
li quatuor . Primus , fol. 87. a tergo . MU ^-^-i* ^fc* L*p U»L* 

wj»j yoov^if ^*> ^j Articulus fecundus . *— *J ^£>*> . J&*U* ^iL* J<*-^a 
uoo, ^001 ^f**, /^aaXrx^j Articulus tertius . ^s© . }k\U la,!** I fAcu*. «Ai*a 

vaQxiX-.\ *Xof ^2*^*, ^ Articulus quartus . ^' )^ , Jx*W 9 Jx»^a taol XI 1 
6* ^ohannis Abbatis apt 

Jiaia^c* ^ft fe*{A*9 ^° . - — .— r -r . _- ... -^ 

t^Jjj \a» ^X jb Joo, *»7 )joi - !»)&£*» 1 001 ejL*» J^JxeaS^ Joo,**? i^ito^a^ 

JZ.a***>9 fr *> . ft , u 9&A I-— Aio ^»c*.i*>9 ^\o* J^JUS jioiXjaAioj 001 \&\*«cl** **$tJ» 

Soph if la quidam , Stephanus nomine , erat inurbe Alexandriftorum . Brc rf/V^ 5 p oft 

rationem Vnitionis non oportere did , quod remanent diflinHio fgnijicationis na- 
turalis ear um rerum , ex qui bus eft Chnfius „ Vide Tom. a. Bib!. Orient, apag. 
72. ad 77. ubi totum hoc Excerptum Latine & iyriace exhibuimus . lnde 
cnim llluitrantur Acta Difputationis initafc coram johanne Regime urbis Epifco- 
po , Juftino Imperatore , inter Cononem & Eugertium Trithcitas , & Paulum 
ac Stephanum , qui & ipli H^fitantium de numero erant : de quibus A&is Pno- 
tius in Bibliothcca Cod. xxiv. 

XII. Rabban Danielis , de Probo , johanne , & Pctro Patriarcha ; ubi de 

diftinftione Proprietatum in Chrifto poft adunationem . Ja\_o** Jpojao* J?Ux 

^^\ a^i/j ^.\o)» fol. 88. a tergo . 

XIII. Rabban Eli* Haranit* > in idem argumentum . Ubi etiam de Pro- 
bo , Johanne , & Petro Patriarcha . ^Ss. ^\ ^ |s^.o^$' 1v\*» )>U\ 

ilj J^ftJ^'j . U**a>a$t. A » )U\* Uls&* /eXsJ^-MJ loo, &L*l ^1 |^xo A aoxo /u-^ 

]U+ % m iAci ^20 ^a isi\ M a*.» J^jocxa. {*$»» Joo, ;Uaa* fol. ^o, 

CXLV, 

Odex in 4. membraneus , pervetuftus , conftans foliis io<5\ Syriacis ftronr 
ghylis Uteris exaratus , inter Syriacos Codd. Vaticanos olim Vigefimus 
quartus : quo continentur . 

I. Eli.e 3 Syrorumjacobitarum Patriarchs, Liber Apologeticus ad Leonem 
Haranitarum Epifcopum , in quo rationem reddit , cur relifta Chalcedonen- 
fium religione , ad amplexandam.MonophyjfItarum ha:re/im tranfierit . Titu- 
Jus , fol. 1. ^ o,^a ^.bs«/ ^^9 .li^a^il yojl Io\ U^»l~c r ^a&.a> )LhsJ 

v oJJ9 *_ ,\*9 ^yo HfdJjbf l+i+ &1 ^9 «J2> ^-/ * )kC*\*$ V ;^J0 jla^ t l 9^^ ^ 

Epiflola Apologetica Eli a ad Leonem duarum naturarum adfertorem , qu'am ab cauf- 

Jam c 2^4 TV M V S T2RT1 V S 

fam , re/iff a Cb alec don enfium communione , iis adhxferit , qui unam Dei Verbi in-* 
carnati naturam in Cbriflopofl Vnionem , fahrisVroprietatibus , profit en t ur . Con- 
tin et autem joint ionem nonnullorum ejufdem Leon is Qit#Jitorum . fol. i. Duode- 
cim Capinbus abfolvitur , quorum poitrema quinque e noltro CocLice excide- 
runt, Titulis dumtaxat in prafixio Indice fuperftitibus . Caput I. Ejufdem 
Elia? Apologia . Cur ad Epiftolam Leonis refponderc diftuliffet . / ^oJUL-a — a 
\f>s.i\ Jjl-4.ix -mo** u^a/ ^,\t U3M e»X* J~o^.aa:» fol. 2. Initium . JaaiX 

Caput II. Laudat Lconcrn , tamquam proximi , veritatifque am a to rem , 
quod is in fua ad ipfum Eiiam Epiftola rogaffet,ut mutata: religionis cauffam fibi 
exponeret . ;*opoo |^^ *x~*o Jo..»jja ***** W **/ \j>Jl* o>^«» iqs^ao . ^»»I» ^otf&o 

c*jlu\. J»0| oUftufo v/ototZf.^ ^* W©toA\-/j |^JNm |&£>ai2fc Ibid. lnit. V*ftot ^ Caput III. Quomodo credebam ( inquit Elias ) & quomodo exiflimabam ere- 
dere eos , qui duas in Cbrislo naturas afferunt , quum illorum communionem ample- 
Hekar : & quare ab illis recejji . j,a* A osso'o & — -ooj ^»«o»:>o' &A> . )k^X> yo]L&n 

foJ. 2. a terg, Initium , ©*7 ^ \©t ^a Wa^qZ JSaX~~U l^o\ ««/»» V*ao) V^*» 

Caput IV. Oftenditur , quod Chalcedonei.fes confufionem in una Chrifti 
perfona ponunt . J*xa_.i-a «*. J.^jo t -.4.n\a ^*r*>7 jl^l^o^j J**o~Z . Jx:»W> ^Ifoo 
jjcnj oiZo.xc»2Lido . [++a.±2,o.\ fol. 5*. Initium . J^aaJLo «.«* ^o&j/ ~«*ao7 ^f Jl-=»^o- -J c Caput V. Qjjod dua? naturas , quas iidem Chalccdonenfes in Chrifto cfie , 
& intelle&uaJiter ab invicem dillingut , afferunt , non unitac funt , fed fcpa- 
rata? . Id quod confutatur . Ja—\~a.*, L*&\* J.^-1'^a ^jiL^&m . Uxu.9 ^©Maia 

: ^r^oV Ak-IiA^^x»j l^a*/ ^o>+b>.»{ J*a-^»5o foot II :Uic/^A> Jat *p^ i<s^aa t ^^ 
J*ot> *aoZ oJZoi£aa.ioo . |^~L.\aiQ ]ll fcl,<5\ a terg. Initium . b^+M* ^ \*>o\ 

aput VI. Quod Chalcedonenfes afferunt , unam illam Chrifti perfonam 
non ex rebus , fed ex proprietatibus re rum , nominum , & accidentium com- 
pofitam effe . foot JJ : Uio^a^a ^P°Vf J^s;xt ixtaixa »^oZ ♦*. Jot* . }k+.b ^ojla^ 

uoto^Jf ^\i^x.' {^ t -<^o Joipa^o 1k+-\2+ff j>. K x> fol. 12. Initium , ^ — ^.xi 

y£DColkllo »O^A\ r Xt «. A f.A<9 L^ t _^5 j^Xl^XS 1.^0) Jo) ^4.SiA« 0«d r X> \*Q„.~Z/* N \x^Ot 
.\V • I • • ^« • V • ♦ 

Caput VII. Quod duae naturae , quas Chalcedonenfes in Chrifto poll unio- 
ncm ponunt , re vera Perfona: funt , &: FiJii • Id quod rcjicitur . 1±a+,> ^oji&o 

l+i-l — ^o \ — 2»a-li.o : |^^*>a^ Ujo^xiXa ^»po7j Ji-*a ^»rZ ^\oi»|^\^ fjN^a^Z 

Jjotj ^=»eZ oiiaixjoa^oo . x oov^ .o(h^«/ fol. i p. a terg. Initium . j — ao» ^^aot »a 

fZo&_.~&~ o?._\ji^ !Za****> J^>^,^a^> ^-\ot «x«a*o L**a/ r \a.Jfio> v*o--Z/ <n^.a 

Caput Vlii. Quod una Verbi Dei incarnati natura , eadem eft > ac una__, 
cjuflem Verbi incarnati perfona: & quod Chalcedonenfes , qui fecus fentiiint , 
Accidens effe dicunt peilonam Chrifti . ^<i Jxi^oj* ^axs . \+ix>U yojls^xs CODICES MSS. CHALDAIC1 SIVE SYRIACI. 2 j 5 

v ot . ; — ,fe.s*a»» /o*S>* f/s\:o* Ji*2i «.« &±Sol I****** ^ ♦-.&:*' J^a;aa U±* ♦-? . ©T 

1 * v f ©j<»A»-/* U^oj ^»»ott° J|» JL -lo»a\a*o . J«a»Jtao* ^J^Lfioot ^\o^ Jik*J . jZaJ*x*:**i~:>ai 
» ^«a~*f C9(9 Ma*f . ^J^B (9 >aoa^ pcaAO **. 009 V»o»o,CWy ^.X*J\*> Ja 

^^•^ Hujus, & fequentium Capitum tituli in Indice dumtaxat jcxhibentur 

Caput IX. Quod non debent dici duae Natura? poft Unionem . JXaZ* •oji&i* 

^**Z ^.Xof : ^jZ \*iao &j ILq.**-* U^a.cl~ *&^ -ao* w'oj jb»**.3© -a/ La^a* L\o>:y>9 
|*.4ft 'a ^o 01120 ^ ii— *a 

Caput X. Refponfio ad tria Quanta Leonis . « *\o»> )«** • J»*x» vojia* 

Caput XI. Quod Leo in EpiitoIaYua abutitur au&oritate Patrum , di 
probare conatur duas poft unionem naturas . 001* J&*ao*» Ji~<x^ . *xa^~» v oJi 

NX. _ f i« . •• ■ f « . t * • * • 1" *. * ... •« X U^jZj >*0>S>*» yOO^liO J**ft~Zo . jZoj^/ ^ACi l-^£o* ydXiO W. ^- »*»*>» QI^U.9 J*^ 

Jl-*^ _»»£ L^A^O fZa*»*. i^^ ^2o »*>/&;** _IaJ1 -So <.^;> lis?* . LCa** Caput XII. Quoienfu a Severo , aliifque dicuntur in CJirifto du; 
xx , nimimm , ante , non poft Unionem. foot Jb J<w*s* li^o^ . &**£*> 

Ji-^a ^*1 ^o|j» v/oj . JU^m )Zaif^A^A ^\ oJ.-\aj ^o» . <*\ ji>+x>h oop/ 

J Zo*i 

Elias, Rujus Apologia? author , ex Monacho Coenobii Guba? in Cyrefti- 
ca, creatus a Syrorum Jacobitarum Patriarcha Epifcopus Euphemiar, mox & 
ipfe poftjuliani obi turn Patriarcha anno Gra'corum ioip. Cnrifti 708. deceflit 
anno Grxc. 103^. Chr. 728. Res ejus geftas , ex Chronico Dionyiiii > dc Gre- 
gorii Barebraei retulimus Tom. 1. Bibl. Orient, pag.^y. & 337. Leoautcm, 
quern idem Elias adloquitur , cauffam reddens , cur ab Orthodoxa fide ad Mo- 
nophyfitarurn fe clam ipfe traniierit, fuit Haranitarum Epiicopus , Conftan- 
tini in ea Sede fucceffor : uterque S. Johannis Damaiccni arqualis : quernad- 
niodum conftat ex Cap. 6. hujus Apologia?, ubi Elias de S. Johanne fasec ha- 

DCt . Ja*> ^-aixuo ).L\s v^°t? *a£>Sl*y ooj J^^r^t lAno9&2s^ 00? s*a^ \a^o) s^isa 

l$ t A,o . |iUoj ^aiaXa^j i^ci^t.-^iSijQo l^o* — \j y. — A ? »^-a2wj Sic igitur fcripRt 
Johannes Damafcenus Caphe duodecimo ex ils Centum tf aultiauagint A Capiti- 
kus , qu.e pro doHrint <veHr£ defenjione di [put an do compofuit , &c. Et infra . 

\ — aoyi — a ^ — *> y — .J% oot Jt — jojuL^i^ s»_i_«. «oi t _a 005 wa j\ 
- - - . , Johan- 

na finpfitjn Tratlatu illo , quod Petri Ep 1 J afi nomine advcrfumnos compojuit , 

&c. Elia? igitur nugas , ineptafquc pro aiferenda Monophyfitarum harreii rario- 

cinationcs confutavit S.Johannes Damafcenus , cujus inter opera exitat Tra- 

tlatus ad-verfus Jacobitas ad Eli am Epifcopum pro Petro Arcbiepifcopo Damafceno 

II. Socratis Hifioria Ecc/ejiaflica , e Graeco in Syriacum convcrfa . fol. 22. 

atergo. Titulus : 0^^*00^ |a^^ u*o> wu^\a K io UiL*** |a"i*. Nar* 

rationcs utiles ex Hifioria EcclejiaHica Socratis . Initium . U-.\aSux& akjc^^uao/ 

|i«.*- a.tX&AA*i^» v x? i.o.\.v> Eufebius Pampbili res Ecclcfiaflicas decern libris com- 
plexus , principatu ConUantini Imperatoris bifloriam fuam termina'vit . Eft Ca- 
put j. live Prooemium totius Libri . Sequuntur Capita , hunc in modum . 

Car 2 y<? TOMVSTERTIVS 

Caput I. \s.\* **>*i+£i£.a*G.£i \±. De Constantino Jmperatore , fol. 22. a Ju^X ijyot&x. JE* quoniam ad inBitutum noslrvm plurimum confers , noffi , qua 
ration* Imperator Conflantinus ad ChriUianam religionem tranfierit , ea de re fro 
•virlli parte pauca dicam . Compleditur Capur 2. 3, & 4. Libri primi Socratis . 
Caput II. ]s**£k2au3t U\> ttt>a«W» 0M***» Vk /)* jlr/V ad-verjus Epi/copos 
eontentione . fol. 24. a terg. Initiurn . ooj J«»»ia>&^s.c» Jacoa^a/ ooj uoso^a \tso. 

k£aa\±z1 ojlcaaxue^aji ©j_\ ^cuASa* -«flsaJU£«i.Xfia«9» oj&a»ci-I*2» f <*£*>{ *a/> Po/? Pe- 

trum Alexandrite urbis Epifcopum , qui biocletiani temporibus Martyr ium fubiit 9 
Achillas Epifcopatum ejus loci fufcepit . Eft Cap, 5. Cap. III. vaa*V» e»«{* \,±o ?Z#-^> /ZaJ^a V~X Zfe Ecclejicc diflidiis , 

<&p<? jtrit dcpofitione /ibid." Fft Cap. V. £ibri 1. Socratis . In Syriaco apographo 
omittitur Caput vn. Epiftola nempe , Conftantini Augufti ad Alexandrum & 
Arium . 

Cap. IV, ^oL AwftOtitoZZ/* /Zojaa*Oi \\o JajCUJ* »xoo*Of-^jajao \.\ Z)? Syiiodo 

Nicana , deque Fide ibi promulgata , fol. 27. a tergo . 

Cap. V. i^xijUZkf fZcUao+ot \v,X ^rxc^jf }x*X\ itta^Aoo/ ^2» WI*Jk_aZ/* ^\»/ 

J0#<e ^ Eufebio ad populum Ccefarea fcriptafunt , */p iv<& Nicana . fol. 31. Eft 
pars altera Capitis ottavi . Toturn vero Caput ix, in Syriaco apographo omit- 
titur ; ejufque loco , poll memoratam Eufebii. ad Ca?fareenie* fuos Epifto* 
lam , fequens pro Eufebio Apologia ponitur ; videlicet . 

Cap. VI. ufcx^jQasaX t+a*X$ \*+aoJ* vxocA^itoo^ ^\^j J-o^xss:* Apologia pro 
Enfebio Ctfareenji 9 autbore Socratc , fol. 33. Habetur &a?c Apologia in omnibus 
Gra?cis Codicibus , tarn manu exaratis , quam impreffis, Lib. 2. Hift. Eccl. So- 
cratis , Cap. xxi. Incipit autem . ^»7 *\£-."f* °>^ ^f? cu»#.a f Z/ ^ W> ^*? ^fc-* 1 

|K .V«ZfA oof »a/j JjU? y*J : kfta^AfliQa j *£*&**) oO| 1**03.0 OSoa.»-*a3oJJ ^j JW 

ui>fe^W^ o~A«/ Quoniam 'vero nonnulli contendunt hoc ei , id efl , Eujebio Cafareenfi x 
qui Pamphili dicitur , crimen impingere , quod cadem cum Ario fentiat . 

Cap. VII. <coo^jaxo\ vfioo-mxtoaaJJ Ja .\io ff-^J Quod Acejium ad Synodum 

'voca'verit Imperator . fol. 35:. Eft Caput x. 

Cap. VI II. I^o 01 ^fc**> V* J ^\^ho laa^i»Aa/ ^a^fti&a \x De Paphnu- 
do Epifcopo > deque iis , qu£ circa Nuptias dixit . fol. 35*. a tergo. Eft Cap. xi. 

Cap. IX. J&ox>£»*a/ ^jw/ja&ao N^-^x De Spiridione Epifcopo . fol. 16. Eft 
Caput xii. 

Cap. X. JLj,»9 |ia.acuio/ ^.^. De Eutychiano Monacho . fol. $7. Eft Cap. xni. 

Cap. XI. u^floJjJZ/* | t J yAflo ^^0 ctoonix»aSv> o»Za*» ^.^ D^ /worr^ ^4/^- 
xandri , </py«^ Ordinatione Athanajii . fol. 38. Eft Caput x v. omiffo nempe, 
Capite xiv. Cap. XII. JanX? 01Au.au* \\o U\oi ^^ De Helena , deque Crucis In<ven- 
tione , fol. 38. a terg.' Eft Caput xvn. o mi fib decimo fexto . 

Cap. XIII. J_*o*.ioi> . fUxxi+01 \.± De Indorumfide , fol. 39. a tergo . Eft 
Caput xix. omiffo decimo o&avo . 

Cap. XIV. L"**> -J? /Zcu*i.o» Vsw De fide lberorum , fol. 41. Eft Caput xx. 

Cap. XV. >+„+> <a,c*.io.£*l \±. De Antonio Monacho , fol. 43. Eft Cap. xxi. 

Cap. XVI. Jxil^ioi w)ao ^X D^ Manete hcerctieo , f. 43. a terg. Eft Ca- 
put xxi 1. Cap. XIII. 0)Za_a> ^^o . UrO Z/ atocw.a>|j/Z/> |*iar»a/ >J&u* ^to a»a*W c 1 */? 

Owe?- CODICES MSS. CHALDA1C1 S1VE SYR1AC1. ay 7 

Quomodo pofi exilium Atbanajii , Arius ewocatus esl : deque ejus morte , f. 44. 
a terg. Eft- Caput xxxvn. xxxviii. xxxix. & xl. Libri primi Socratis ; omif- 
fis rcliquis antecedentibus , a 23. nernpe , ad 3^, inclufive . 

Cap. XVIII. OM*O0»X ^.Xj }~0^,O£::*>* )>X>)dQ ^0 <Cnc^£cU\U J * _ r t *»« Ex 

Apologia S. Atbanajii de fuga fua , fol. 46.* a terg, Refertur a Socrate Lib. 3. 
Hift. Eccl. cap. 8. 

Cap. XIX. iu£*<»«*a ^aa l^oij v*>xruj ^-^.J Ja.\ao o*a_i*\G** Quod \m~ 
pcrator yulianus pecunias a ChriHianis exigere Huduit , fol. 48. a terg. Eft Ca- 
put xi. Libri 3. Hift. Eccl. 

Cap. XX. JjOfC&a) iaafii»-.a/ ui}:» ^.x De Mari Epifcopo Cbalcedonenfi \ 
fol. 45). Eft Caput xii. # libri hi. 

Cap, XXI. <soa±fiolif Lh om-oo^x ^— X De fuga Atbanajii , fol. 4p. a terg. 
Eft Caput xiii. libri in. 

Cap. XXII. y>\A,%oh **4-^^» Ja.a*&e*^Xo.^w^*j* «xo- T ft? }a.\:» J*jo<ha^ *&/* 

Quod Imperator *jud.tis fa cr if care permiferit : & de intigra Hierofolymorum ever- 

jione , fol. 50. a terg. Eft Caput xx. Libri lit. 

Cap. XXIII, utoou\a*» 0,/ajiov^Jk. ^X Z)* ^uliani fuperbia , fol. f 1. a t. 
Eft Caput xxi. Libri hi. additis nonnullis ex Greg. Nazianzeno dejuliano . 

Cap. XXIV. &flQ29jU{! ^»^.\o jcoi *a»9*a wooi» JIp'W \ — X De jignis , qua 
contigere , 71/002 Valens Onbodoxos perfequebatur , fol. fi. Eft Caput xi. Libri 
iv. Hift. Eccl. Socratis , 

Cap. XXV. otoaAxsoJijfi/ x V^s^o De Atbanajio 9 fol. 52. a terg. Eft pars Ca- 
pitis xin. Libri iv. Ubi narratur , quomodo Athanafius quatuor integros men- 
fes in paterno monumento delituerit. 
Cap. XXVI, Jioiii^ |oo» Ua_xi Joaa : cooSflill ja\*» foo» •aji* ♦*» ^\, 
J.*^oi&> Quod , quumlmpcrator Qrtbodoxos perfequebatur t gravis fames in re- 
gion/ bus Pbrygi* fequuta esl . Ibid, Eft Caput xvi. & xvn. Libri iv. 

Cap. XXVI I. ja'*,*o J****** vacua**/ ^X De Amnion Monacbo , d>* <*///*, 

f. y$. a terg. Eft Caput xxm. Libri iv. Ubi catalogus texitur San&orum Mo- 
nachorum , qui in lblitudine vixerunt. 

Cap. XXVIII. ^ ^y^a^o }*»e*a>a^S.a* Jaacwopo o' f — a*-*** Uj\i} }jo&» 

kr»A.\o> o^-gol^ Quot , quant a f que tribulationes Alexandria , ix in A:gypto pertu* 

krinf Qrthodoxi , jujfu Valentis , Eft Caput xxiv. Libri iv. Ubi de SS. Mona- 
chis a in exilium puliis . 

Cap. XXIX. utoa*Ja£.il l**»A ©i£a\ po \ fciao*a J— vbfcto vroaaao^* ^X Z)f 

Didymo c£co , £r quid ad ipfum dixcrit Santlus Antonius , fol. 57. a terg. Eft 
Caput xxv. Libri iv. 

Gap. XXX. oji«p* uaoa^ia^^r^^o I *.+&>&* vABo^Afis^k ^\x Z)^ Bajilio Ccefo- 
rienji , & Gregorio Na^ian^eno , fol. 58. a terg. Eft Caput XXVI. Libri iv. 

Cap. XXXI. )^As£io)j?» una«9o ^*#-^ 3fc ^ ^ De Gregorio Neocxfarie/f , 

fol. jp. a terg. Eft Caput xxvu. Libri w. 

Cap. XXXII. o^yu. ^0 ^jatao** ^<ho u»^Jj ^x D^ Novato , cr N(?- 

c vatianis , fol. do. Eft Caput xxvin. Libri iv. Cap. XXXIII. ujo<i A a»or^io/ Jiaa<*AtoAaJJ wsi^^W U*>»h Quomodo ad Epi* 
fcopatum eveftus ett Ambrofus 9 fol. 61. Eft Caput xxx. Libri 1 v. 

Cap. XXXIV. U^ J*.a!« \\o JLoao \X De Maui a , deque Mo fe Ta/o } 

hoc eft, Arabc , feu, ut vulgo dicitur , Saraceno, fol. 61. atergo. Eft Ca- 
put xxxvi. Libri iv. 

Tom. III. K k Cap. i;8 TOMVSTERTIVS 

Cap. XXXV. Ja.\*> uboamIZ* et£u»aaaXM ^x Zk Baptifmo Tbeodojti 1m* 
peratoris . Sol. 62. Eft Caput vi! & vn* Libri v. Hift. EccJ. Socratis. 

Cap. XXXVI. o^_\aaai*£a£trDax» vttojopaito ^x De Syttodo ConBantino- 
politana , fol. <5*2. a tcrg. Eft Caput ym. Libri v. 

Cap. .XXXVII. oAt^i'oi ou-2>U Us^h Quomodo dijjipati funt bceretici , 
fol. 0*3. a tcrg. Eft Caput x. Libri v. 

Adnotatio Librarii , fol. 6$. a terg. \.A^flD.*fla\.o k~** l^*** «— ■*> .\*r 
^fjo&flof Expliciunt Narraticnes ex HiBoria EccleJiaBica Socratis . 

III. Item a/iee Narrationes 3 excerptce ex HiBoria Ecc/eJiaBica Theodoriti, Ca- 
Jtibus quindecim abfoluta* . u»a£.*iojoJZy u — .cu-j^^Xx* ^q U+~l fa"**, v^oZ 
ol. 65. a terg. Caput. I. ^^.^1.^.030.0*0 }:»oot>9 Ja&iaao-i. — a/ ^o&«^ M \) J*.}* 
^oa*floJj|I/ ^k»*> Ja^^o Difputatio Liberii Epifcopi Romce , & ConBantii lm- 
peratoris, propter At hanafum . Eft Caput xvi. Libi 11. Hiftoria: Ecclefiaftica; 
Theodoriti , ubi infcribitur , hdKoyos , Dialogus , feu Colloquium Liberii Epi- 
fcopi Roman i , tx Imperatoris ConBantii . 

Caput II. Jiqoo)** laanrto^a/ ^g*^A }a*»>o> ot^*» )*JaSo f^iaro^/ ^ — X 

D* or///* , £r jy^/>« ejufdem Santli Liberii Epifcopi Roman i , fol. 07. a tergo * 
Eft Caput xvii. Libri 11. Theodoriti. Caput III. /A>i*»2e -*ak*.J9 JaaaasAa/ vao — jax* upo» U**J*\*» wojo'^o* ^X 
Z> Cowerfatione ApoBolica Santli °facobi Epifcopi Nijtbis ut bis * fol. tf8. Eft 
Caput xxx. Libri 11. Theodoriti . 

Caput IV. Ja<vno>*.a/ a*a.*.d3o*.soa? l**»a ^ — X De S, A/hbroJio Epifcopo , 

fol. tfp. a tergo . Elt Caput vn. Librii iv. Theodoriti. 

Caput V. \aoo\ a.£x2)lfo Jla_lj \\o . <aooju..U.£uXo» 0)LtSM JlA^aoa* ^.X 

J De °JuBina Valcntin.ani uxorc , deque injidiis adverfus Anbrojium 

Hiuclis , fol. 6$. a terg. Eft Caput xin. Libri v. Theodoriti. 

Caput VI. v£oca.t.ug.i\o ZaX «a>aja*.3>&:to U*'*-& ^» wL*Xfo*?9 ^-^o» ^X 
}a.X*> Z> //J" , ^ Maximus tyr annus ad Valentinianumlmperatorem fcripjit , f . 70. 
Eft Caput xiv. Libri v. frioaoriti . 

Caput VII. )9ot> 09X1.9 eJ^X Ja\* vtta^ttjU ^ e*\ %*!*kbJjsLh ^!±J\&. De 

its , qu£ a Tbeodofio Impcratorc fcripta junt his de rebus . fol. 70. a terg. Eft Ca- 
put xv. Libri v. Theoaoriti . 

Caput VIII. !&-u+* JajaaWf JaaAAD.i.&? k£oo.*.*o.\+2l*1 \~. .X Df Amphilo- 
cbio Iconii urbis Epifcopo, fol. 71. Eft Caput XVI. Libri v. 

Caput IX. |£u* t *> \jex^c^ootss> a — Xg*.oZ/» M-&.^ ^X Z)<? <W* hominum , 
qu<£ fatia eB Thejfalnnic<e , fol. 71. a terg. Eft Caput xvii. Libri v. 

Caput X. 0)Z.ai:>a«ot ^^Xo . lao..Qao.«.3/ vODciAaoo^W Jooj Jixs* )4A)^«^d ^^ 

vtta A itooyo)Z InXioj De Ambrojii Epifcopi in loquendo liber tat e , tX de Jide Impe- 
ratoris Theodofii , fol. 72. Eft Caput xvm. Libri v. 

Caput Xi. Ja.X*>9 o>X.y otZj^/ J^iia^cHio ^a.^io |l^.^^a ^x Z)^ Flacilla 
fideli Imperatricc , »xc?/-f ejufdem Imperatoris , fol. 74. a terg. Eft Caput xix. 
Libri v. 

Caput XII. Ua.a^j)a Zooij vi» A xto^.ito/ \scX De feditione , qit£ facia eB An- 
tiocbi* , fol. 75. Eft Caput xx. Libri v. 

Caput XIII. ^09 \aa* f*a^aj Jla_-.o,9 j A »ox)Xo J-;a, ^x De templis Ido* 
forum ubique fub-vcrfis , fol 7*. a terg. Eft Caput xxi. Libri v. 

Caput XIV. «o»a.i*iga^o9 o^i^i^ |i-.X.Jioj vtt>-.itoioi "\x De hcereji Mcjfa- 

lianorum , tcmporibus Valentiniani , fol. 77. Eft Caput xi. Libri iv. 

Ca- 2» CODICES MSS\ CHALDAICI SIVE SYRIACI. 259 

Caput XV. J^+ioaii^ gasaxm+^o j**9oo> <p+i.s>J \±. De Epbrtm Syro 9 & 
Didymo Alexandrino , fol. 78. Eft Caput xxix. Libri iv. 

IV. Alia Narrationes , ex Zacharia Rhetoris , Epifcopi Melitenfis , Cbronico 
de quo vide obfervata a nobis Tom. 2. BibJ. Orient, pag. 54. Caput I. ^£ 

*.oa : o»ZjNi/ U^a.\aao Jsl\x» o»Za\j v*:»oo<i* *oJij o^a^-a^^o . a»a.i.^eao o»i&^ 

^reoi* — ia>a.S^J |ia4 — ia^ *_i»Jx &aa£* Jjo».*..o\a.\ &*iaX/o cfl50*<HJaA) *^-_iallj 

♦-rrsoj )aaxs_i»a.a/ . ^jo^so De morte Neslorii . Poflquam f delis Imperator Tbeo- 
dofius decefftt , posl ipfum impera'vit Marcianus . Citrante autem Leone Roma Pon- 
iifice apud eundem Imperator em , & apud Pulcheriam ejus conjugem ,jt*ffit Impera- 
tor congregari Synodum : & congregate* efl Chalcedone , Anno Aiexandri Macedonis 
7<5*4. Epifcopi fuere 564. Ubi Zacharias ( utpote feila Eutychianus & Mono- 
phyfita ) comminifcitur , Neflorium & Dorotheum a Marciano Imp. ad Syno- 
dum Cluilccdoncniem perjohannem Tribunum evocatos , quum ab exilio Oa- 
fitano reduces , in Deiparam blafphemias evomercnt, morte pra?reptos fuif- 
fe , ne Synodo intereffent : Johannem vero Tribunum literas Marciani Im- 
peratoris , quibus ii ad Synodum evocabantur, Diofcoro &Juvenali tradidif- 
ie , eofque certiores feciffe de iis , quae Neitorio ac Dororheo contigerant . 
Hanc fabulam , quam & Xenaias in Epiilola adMonachos Senunenfes tradit, 
citat ex Zacharia, refellitque Evagrius Lib. 2. Hilt. Eccl. cap. 2. Addit Za- 
charias , Synodum Chalcedonenfem coactam anno Aiexandri 7(5*4 . hoc cit , 
Chrilli 453. eique Epifcopos 5^4. interfuiffe : id quod omnino falfum eft: 
nam Synodum quidem anno 451. fuiffe celebratam , ex ejufiem Aftis Gri- 
d's , Latinis , Syriacis conftat; Epifcopos vero 6*30. ei pra?fentes fuiffe j te- 
ftantur, Marcellinus in Chronico , Liberatus Diaconus in Breviario, & Piio- 
tius de feptem Conciliis Occumenicis . 

Caput II. ^viasa^-a ^oia.a_aj<^* A_^~ y>±&>LLb w*J> Q £& ^x De Pro- 
terio , in locum Diofcori Alexandria ordinato . fol. 7 p. a t. Ubi Proterius AIc- 
xandriam tenuit ( inquit Zacharias ) a?gre tulit , Diofcori nomen in Dlpty- 
cha referri , & privatos a Clero & Populo , Diofcori fautoribus , conventus 
fieri . Alios igitur exilio multavit , alios diverfis poenis adfecit , miJitum nem- 
pe opera, quibus Imperator , ut Proterio fubfidio effent, prance pe rat . Hinc 
natas utrinque multas casdes adfirmat, multofque etiam in Altari , & Bapti- 
fterio interfectos . De Proterii ipfius casde , altum illentium . Hanc Zacharias 
narrationem Evagrius Lib. 2. cap. 8. confutat : Porro Zacharias ( inquiens ) 
hac in HiHoria fua narrans , horum pkraque ita 5 ut dixi y gesla effe fatetur \ fed 
Proterii culpa , qui gr a*v iffi m s tumultus in urbe Alexandria excuaverat ; nee a 
populo , 'verum a qutbujdam 7nilitaribus eaperpetrata effe , contendit . 

Caput III, uaoaAflojojXo v£»A*Xi A 2ia^ ^X De ^wvenali > & Tbeodojio , f 7p. 
a terg. Initium . ^y j^'l ^a . uooi ]kl**.2> v-^?« ^«i j4 <?} |i-.^\2i^o 
UJ imV />N^^ Summam liujus Capitis vide Tom.' 2. Bibl. Orient, pag. ?y. fub 
eo titulo: De Tbtodofw Monacbo , qui^wvenalis fedtm in-vaft . 

Caput IV. U+±^4 vjooor^a ^x De Petro Hero , fol. 80. a terg. Hunc 
Zacharias ait , a Thcodofio Hierolblymitana? Sedis invafore ordinatum fuif- 
fe Gaza? Epiicopum . Vide Tom. 2. Bibl. Orient, pag. $6. 

Caput V. o»Q A xtojJij JL**, ^X De Tbeodojii ejctlione , fol. 81. Juvena- 
lis [ inquit Zacharias] ab Impcratore Marciano cum Dorothco Comite in Pa- 
WHnam remittitur , ut Theodolium , ordinatofque ab illo Epifcopos in exilium 

Tom. III. ' Kk 2 pelie^ 2<ro T0MVSTERT1VS 

pelleret , prater Petrum Iberum , pro quo Imperatrix interceflerat . 

Caput VI. U*+} y*x*+\+ \±* De Salomone Monacbo , fol. 81. a terg. Salo- 
mon Monachus (utait Zacharias ) adjuvenalcm Patriarcham accedens s qua- 
fi benediction em petiturus , fporram pulvere & cinere plenam fuper caput 
ejus effudit, coarguens , quod Synodo Chalcedonenii fubfcripfiffet . 

Caput VII. **»£ *>j/> o)Zad.\^ao s***1> ©iZaao > \^v. De obitu Zenonis Impe- 

rator/s , ix de in augur at lone Anaflajii , fol. 82. Verba Zachariae ha»c iunt : 
Poflquam imperajfet Zeno annos feptemdecim , f»x.J — x>r> \.X^ ^0 v^*&3* yj ) 
( o%?>> JA.po )k**U ji cut f crip turn efl fupra Libro fexto , £? Capitibus in eo con- 
tenth , o^iir Olympiade cccxvn. ^4///»(7 Gracorum vcccn. I ndiftione xiv.feria iv. 
hebdomad* major is-. & impera'vit Anaflajius , quifuerat Dccurio Silent iarius . Hinc 
colligitur, excerpta tantum Hiftoria; Zacharia; Rhetorisin hoc Codice contineri , 

Caput VIII. Ji^£,x>o\<ia.to ^uq^ \, — x De^channe Scholaflico y fol. 82. 
Hie £ ut fcribit Zacharias] patria Amidenfis erat, Donati cujufdam frater ; 
in urbem autem Regiam propter Ecqlcliar Amidenfis negotia profeftus , Ana- 
ftafio Imperium pra?dixerat . 

Caput IX. JLao«.a ^ao »**>/» oU^a ^.£00 De Amid* expugnatione . f. 82. 
a terg. Eft Caput quartum & 'quintum Libri feptimi Zacharia; , in quibus 
narratur , quomodo a Periarum Rege Cabade urbs Mefopotamisc Amida efl 
expugnata . Conveniunt autem omnia cum iis , qua? de Amida* ipfius expu- 
natione narrantur , turn apud Evagrium Lib. 3. cap. 37. turn apud Jofae Sty- 
itam , a nobis citatum Tom. 1. Bibl. Orient, pag. 274. Nifi quodpaullo fufius 
res ibidem gefta; a Zacharia defcribuntur . Et primum quidem de Johanne 
Amida? Epiicopo ha?c refert , fol. 84. Nampaucis ante diebus ( quam Amida 
expugnaretur a Perfis ) e vi'vis difcejferat Johannes Epifcopus , W caflus & 
pur us , & honeflis moribus praditus . Hie e Nlonaflcrio Cartaminenji ad Epifco- 
patum cveHus , jejunium , abflinentiam , & priflincs mores baud muta*vit , fed 
no flu diuque in mini fie rio ajjiduus erat : diuites autem civ it at is ad mane bat tem- 
pore famis 3 £? incur/ion is Arabum , & pes! is 9 eofque adbortabaiur y ut f rumen- 
turn , tempore angusl/a non abfeonderent 3 fed *venderent , darentque egentibus , ne 
forte ipjum pro hoflibus Jerhjarent > ut ait Script ur a , qua opere imp/eta efl . Sy- 
riacum textum habes Tom. 2. Bibl. Orient, p. $<S. 6c ieqq. ubifuliorem hujuicc 
Opens iynoplim protulimus. 

Caput X. |&i«+ad f*a»/t oiijoiaa ^X De redemptione Vrbis Amida , f. 88. 
Traditis (inquit) Cabadi Perfarum Regi undecim millibus pondo auri , urbs 
Amida rccipitur a Romanis , & in locum defunfti Johannis 1 homas Epifco- 
us pra^ficitur. Theophanes triginta auri millia pro Amida a Romanis ibluta 
cribit . Marcellinus Jndi(ftionc xi. Immcnfo dehinc auri pondere hotttbus daio , 
captam rebufque vacuam Amidam ci*vitatem iidem noslri redemcrmt duftores . 
Procopius cap. 5). Con*vcnit tandem , ut Per foe auri pondo mille acceptis , urbem 
Romanis traderent . De Thoma vcro Epifcopo , \ixc Dionyfius Patriarcha in_» 
Chronico ad ann. Gra:c. 8i<5". Chr. ^o?. Eodem hoc anno fatlus efl Nonnus Ami- 
da Epifcopus : quumque Thomam Archidiaconum fuum in urbem Regiam pro nonnul- 
lis negotiis mijiffet , hie flrutlis in Nonnum injidiis , unacum Amidenjibus , qui in 
urbe Regia commorabantur , Epifcopatum Jibi rapuit ; at que it a pro Nonnojatius 
efl Thomas Amida Epifcopus . Hoc iplum de Thoma , & Nonno narratur ajo- 
fueStylita, Tom. 1. Bibl.Orient* pag. 281. 

Caput XI. )tsi++>* |W> &±*2>U ^l De Dara urbisconditu . fol. 88. a terg. 

Eft MSS 761 Eft Caput fextum Libri fcptjrni Zacharia? . Recuperata ( inquit ) a Romania 
Amida, rogant Duces Anaftafium Imperatorem , ut urbem aliquam in con- 
finio Perfarum muniret , vei Ammodiam , velDaram , aut quamlibet aliam . 
lile ad Thomam Amidx Epifcopum refcribit , qui Daram ceteris locis pra?po- 
fuit. Conditur itaque Dara , fubminiftrante expenfas Anaftafio per Thomam 
Epifcopum , qui Clericos fuos , Cyrum , & Eutychianum Presbyteros , & 
Sergium & Johannem Diaconos , operi pra?fecit . Urbi conditx primus ab ipfo 
Thoma Epifcopus Eutychianus ordinatur . Decedente vero Eutychiano , Tho- 
mas Rhefinaoriundus , fecundus Darae Epifcopus creatur . De Dara* conditu 

vide Procopium Lib. 1. cap. 10. Theophancm ad annum Anaftafu 17. & Eva- 
grium Lib, 3. cap. 37. 

Caput XII. l**x+*l U++ZQ. ^X De Marino Apameenji , fol. po Eft Caput 
nonum Libri feptimi Zachariar . Poft Macedonium [inquit] Timotheus Con- 
irantinopolis Epifcopus fa&us eft, vir Orthodoxus ( nempe hasreticus Mono- 
phyfita , cujufmodi & Zacharias erat) cujus nomini opera conveniunt : hono- 
rans enim Deum interpretatur . Ejusdiebus Marinui quidam Apameenfis ex- 
ftitit , vir vigilans , dexter , operibus fagax, fapiens &do&us . Hie Orthodo- 
xam fidem etiam colebat [ imo ha»refim Monophyfiticam 3 & Imperatoris ami- 
cus , a fecrctis , & a coniiliis erat . Et paucis intcrje&is . Et quoniam ex An- 
tiochia? provincia oriundus erat , qua? ab Euftathii Epifcopi temporibus vo- 
cem , Qui Crucifixus es pro nobis , primum prardicare tentavit , ipfe etiam 
omoi ftiulio Anaftafium Imperatorem ad hoc idem peragendum follicitabat . 
Quos hominis conatus quum hasretici quidam cognoviflent , ipfum catervatim 
adorti : Cur , inquiunt , terrenos homines induccre vis , ut faciant prater fan- 
cT:um Hymnum , quern Angeli Trinitati offerunt , dicentes : Santlus , Santlus , 
Santlus Oominus fortis 9 cujus laudibus pleni funt ae/i & terra ? Ad hxc 5 Deus 
Verbum , qui pro nobis hominibus crucifixus eft , in ore ejus apologiam hu- 
juimodi ftatim pra?paravit: Angeli quidem Hymnum . Confeflionis fuae refte 
ad colendam & confubftantialem Trinitatem dirigunt , eumque pro ipiis cru- 
cifixum nequaquam predicant : nos vero in Hymno Confeflionis noftra? cru- 
cifixum pro nobis hominibus ilium jufte dicimus : ex nobis enim , non ex An- 
gelis corpus adfumpfit . Atque ita illis quidem os obturavit; Imperatori ve- 
ro fenfum patefecit: qui particulam illam , Qui Crucifixus es pro nobis , fi- 
cut in Antiochena provincia , fie & in urbe Regia praeuicari juflit . Ha*c Za- 
charias : qui fub Timotheo Conftantinopolitano Patriarcha , non fub M ace- 
do nio , id faclum narrat; tametfi mentitur, quum ait , Euftathio Epifcopo 
Antiocheno authore, Adpendicem illam , Qui Crucifixus es pro nobis , Tnfagio 
Hymno additam fuiffe :* non enim Euftathio, fed Petro Fullone Antiochenx 
Ecclefix incubante, additio ilia inveda fuit . At vero Evagrius Lib. 3, cap. 
ult. Severi Epiftolam ad Soterichum fequutus , narrat Macedonium in caul fa 
fuiffe , cur feditio propter additamentum ad Trifagium in urbe Regia com- 
moveretur : ConHantinopoli ( inquit ) quum Imperator in Hymno Tr if agio has 
'voces adjicere 'voluijfet : Qui crucifixus es pro nobis : gra*viffima feditio exorta t fedi 
fediti efl 9 perinde quafi Chr'tHiana re/igio fundi t us ewerteretur . Hujus feditionis prin- 
cipem atque autlorem fuiffe Macedonium 3 & Clerum urbis Qonslantinopolitan* , 
fcribit Scverus in Epifiota ad Soterichum . Quam quidem Epislolam fcripfit , quum 
nondum Epifcopatum adeptus effet , fed in urbe Regia adbuc moraretur 3 eo fcilicet 
tempore , quo unacum a fits pluribus , ut fupra retulimus , ex fuo MonaHerio eje- 

flus 

vfi T0MVSTERT1VS 

Bus eB . Ob banc autem calumniam , prater alias caujfas 3 quas antea commemo- 
rain , Macedonium Sede fua expulfum fuiffe exiBimo . Hanc igitur ob cauffam com- 
mota plebs quum amplius cohiberi non poffet , multi nobiiium atque bonoratorum 
in extremum difcrimen 'cenerunt , & tnulta injignia urbis /oca igni confumta funt . 
Quumque populus ruBicum quemdam , qui MonaBicam excolebat vitam , in JEdi~ 
bus Marini Syri reperiffit , caput ei ampnta'vit , 'voces illas ejus fuafu Hymno 
adjeclas effe , dicens . 

Caput XIII. jAa\* UyM ^^° Uao^j iftufta*^/ "\^ De eclypji So/is : 
deque Ariadne Imperatrice , fol. po. a tcrgo . Eft pars Capitis 13. Libri vn. 
Zachariar. Ariadne obiiffe dicitur, Anno Gra?corum 824. [Chr. 513.] poft«- 
quam quadraginta annos imperaffet . Id tamcn duobus poft annis contigiffe 
refert Marcellinus in Chronico , hoc eft , Anthemio , & Florcntio Cofs. anno 
Cbr. 515. 

Caput XIV. Ja.!\ao aȣ.xtoj/y <*Ux> \, Sw De obitu AnaBaJii Imperatorii , 

fol. pi. Eft pars Capitis 14. Libri vu. Zacharia? . Obiiffe dicitur , die p. Julii , 
eiquejuftinus fucceniffe , Uooo£ wJlta* jZaiaa*o£ U+^*r& J»oi ^ok+U Qui ean- 
dem ( incpiit^Jidem , quam Romani y tenebat . Ad'dit , Conftantinopoli ordinatum 
fuiffe in locum Timothei Johannem Epifcopum , poftquam Timotheus fex , 
vel feptem annos earn Ecclefiam rexinet . 

Cap. XV, JL'»*»» A^i Ji-ooaoj )Zofe»AB Martyr ium Santlorum Conjeffo- 
rum Homer it arum * fol. pi. Eft Integra EpiftoJa Simeonis Epifcopi Betbarfamehjis 
ad Simeonem Gabula? Archimandritam > de Martyribus Homeritis , qua? 
nobis Syriace & Latine exhibita fuit Tom. 1. Bibl. Orient, a pag. 3^4. 

Cap. XVI. ^q/) fa<i£i£x+&l kaoy osoQ<^a\o;a Pro/ogus Mara Epifcopi Ami* 
due , foJ. $$, a t. Exfcribit Zacharias Prologum ejufdem Mara- in quatuor Evan- 
gelia , & Hiftoriam Adultera? 3 quam iple Maras e Graeco in Syriacum fer* 
monem tranftulit ; paraphraftice tamen , ut conferenti Mara? verlionem cum 
Gnrca , Latina , & Syriaca vulgata liquet . Hoc ipfum teftatur Dionyfius Bar- 
ialiba?us in fuii commentariis , inquiens : o> — X*» ^^^oj^ ^y o*a fooi* A 

* v - * 1 l * *i 1 1 • II n* 

|^^ — a»o /i<a 5^ ^ &a \a — g.a &**a& mj% >>r- . » U^ »/ <H^ c^#-o # ^a** *aS^ia" #a 

Rt< a turn fci licet , ejfe in Evangel io Mara Amida Epifcopi , qui Graci fernfonis pe- 
ruus erat , «/ Zacharias Rhetor & Epifcopus Melitinenjis fcribit , /« Canone Euan- 
gciii odogefino nono Caput fingulare ^ohannis , quod in omnibus exemplaribus 
ex ft at y ne que ipfum a quopiam interpret e illuHratum *vijitur . Quare irifumjibi ef 
ft totum text urn iilo loco exj crib ere , Et quadam die fa Hum efl , quum ^efus doce- 
ret y obtulerunt ei Scribae £x Pbarifei mulierem quam dam > qua ex adult erio comer 
pifje deprebenja erat , &c. Vide obfervata a nobis Tom. 3. Biblioth. Orient. 

Cap. XVII. l±+x* — ^^noc* u_lio a *a* o""} * — /> ^--^io Ex Capitew. 

Libri via. de rebus geslis fub ^uBiniano Imperatore f fol. P7. a tergo . Ubi 
Za; iinas narrat, pnmo , incurfionem Hunnorum in Romanam ditionem , 
uique ad urbem Antiochenam . Secundo , quod poft Cabadis obitum regnavit 
in Pcrhdc Chofrocs ejus filius , & quod ejus mater, qua: a da?mone obfeffa 
e.at, Itaicftioncquarta , anno Chr. 52^. fub Belifario Duce miflafuit ad bea- 
tum Muyiem , qui in Monalterio duobus fere ftadiis ab urbe Dara diflito mo- 
rabatur , 6c tamam fui nominis ubique diffudcrat : quumque apud cum paucis 

die- CODICES MSS. CHALDAICI SIVE SYRIACI, 2*3 

diebu.s manfiffet , curataefi, & in terram fuamrediit. Ac-cepit autem ab eo- 
dcm Moyfe ex Monaflerio Tarmel nuncupate* , benedi&ionem ex offibus Cy- 
riaci Martyris , quibus cuftodita & prote&a , ab immundi Spiritus invanone_i 
libera effet: qua? iecreto a?dificavit in regione fua Oratorium , ubi & ille coli- 
rur ; memor vero bencficii ab eodem Moyfe Tarmelenfi accept! , Romanos pro 
occafione adjuvit : operam nimirum fuam pro ftabilienda Romanos inter dc 
Perfas pace contulit: qua* pax Indidtione x. anno Graxorum 843. Chr. 532. 
firmata fuit , duravitque ufque ad annum Chr. 740. Eo enim anno Chofroes ru- 
pto foedere , in fines Romanorum invafit , & Daram , Suram , Beroeam , An- 
tiochiam , SeJeuciam , atque Apameam expugnavit ; ut refert Evagrius lib. 4. 
cap. 25. & iG. 

Caput XVIII. o,Ia_\ ? UoU> ? oZkjJ ^oo fc-o}x* L«\> U*\*±> Mr*J ^o 

lu\*+> Ex Epislola Ju/iani ad Sederunt , & Sever i ad Julianum /f. j>8. De 
controrerfia fcilicet, inter Julianum & Severummota, circa Corpus Chri- 
fti , Corruptibile ne , an incorruptible dicendum fit . 

Cap. XIX- U«.C^^ oia_*=*.a uiKMAlA^-Qa a ^ Wboa_^=x* l^oocnW o»^9Q.«* > \_£oo 

©ia^~/o De Rom* excldlo , quam temgoribus 'JuBiniani expugnarunt Bar bar i , fub- 
verteruntque 9 fol. 100. Id contigit iub Totila Gothorum Rege , annojuftmia- 
ni xx. Chrifti $46. Hucufque Zacharias Rhetor . 

V- Subjunguntur recentiori charadere , tres Narrationes . Prima , f. 101. 
a tergo . Joo» ]oo» JiJ>* ojr^a \\o Ur»»a* |a,X:>o> o»&*ZJ*> "\x> ut^.9 )k* x*i. >fc.:*i7o ^i:»Zo )} — *u. — *>Z JS. — **^ Quinta Narratio . De Adventu Regis Per ft 
rum y deque Dar£ expugnatione , qu£ contigit anno Greecorum 884. ( Chnlti 573. ) 
Initium . Ji^x**) o>\ ^a.* *a-\*j /****> fa+.nL 1U\+1+* ^x Ux»,.a* ^*J Ja^ao 
^^j ki++x> ^o JL~ ifit\o A Dara? conditu , inquit , huju narrationis au&or , 

ufque adejus expugnationem * A aw fjftu ^LtU ^4 J* i* ^oo»» ^*_~*v so 

Supputantur anni plus minus duo fupra feptuaginta . 

Secunda Narratio , fol. 104. /&*« 20 U*izh<Z>ks+ ^a, ^x* &+*> )k± Xa.1 

JWy^X Uto+Q* Jn\io ^& A t a }JS±±2> oj^/o^j oi^;~o Narratio fexta y de expu* 
gnat ion e O* excidio Apamece civ it at is , quod contigit eodem anno y quo Per far um 

Rex Daram objidebat . Initium . va^-I* ^a^ J*-»*a Ja_\^o or* ^—^.aoi ^^a ,^c ^-x> >x^_^^ 1k+\*L x "$&?° />°»Z> ^♦io _xxa$ U*^9ia- mbus\ quas Rex deiectas ad Barbaras mittendas , honoris munerifque cauffa 
cr ever at : dkjwi admiranda Jimu/qu* 
Christiana fidei gefjerunt . Initiu Joe* /oV |-^i.to^a |!i\io "\ A aoi »a ^^a—os ^ o»i A \^ ^^cA *\ O ot^aa*^o ^^^ & a^ ^oq_a*» |>Nxi_ A \x ^-iaX t+iL 1***+,^ ^a_^*j ? Ne 

inBarbarorum manus devenirent , omnes ilia Virgincs in rapidum flumenfefe 
praecipites egerunt. Qui 5 autem trium harum Narrationum au^tor fit, non liquet. 
Liquet tamen , Syriaci fermonis prorfus ignarum fuiffe , qui initio hujus 
Codicis Latinam hujufmodi Adnotationem adpofuit , fol. 1. Trafifatus Patris 
Eli* ad Leonem Papam de duabus Naturis , Voluntatibus , & Operationibus , ac 
una Perform in ChriHo Domino , qui indiget maxima correHione . Et mox . Con- 
cilium Chalcedonenfe . Non enim Elia? ad Leonem Papam , fed ad Leonem Ha- rani- i*4 TOMVSTERTIVS 

ranitarum Epifcopum : neque hie Codex Afta Concilii Chalcedonenfis com- 
ple£iitur , fed in co differitur ab Elia Monophyfitarum Antiftite De una compo- 
Jiza ChriBi natura adverfus Concilii Chalcedonenfis Definitionem , qua duae in 
Chriito diftin<9tae > non feparata? , Nature afferuntijr , c C X L V I. 

Odex in 8. bombycinus , foliis conftans i$y. Syriacis Uteris exaratus 9 
inter Codices Ecchellenfes olim Quartus decimus ; quo continentur . 
I. Johannis, cognomento Maronis , Patriarchs Antiocheni , Hibel- 

/us Fidei , CU1 titulus : v^»*o.:*»\ ^^Aio* IajuoJ^ Jcu*, Ujs^.\L JL~ ^X . Jo^ f^^> 

U'mccyo ^J. — a, j In nomine Dei fcribere adgredimur Libe//um fantl<e Fidei ., y#*/w 
i» Monafierio fantli ac Tbeopbori beati Mar Maronis edidit Maro 3 qui diciiur 
(Johannes , fuitque Patriarcha urbis Antiocbice , ac totius Syr'ne . Qux verba Tho- 
mas Caphartabenfis Arabicus interpret paraphraftice fie reddidit , Uteris Syria- cis exarata , oJ\aa\ *J.oA^/ ^.q:aS\ ylaa-.J!/ wj^../ is»A?u w?&£*j o^>^ ^1*0 

^01/ )« *flo* |>oi ^5^W° vU^\ ^^ *»S^ »^* J>o/o . /*»~o eiJda*. t ^d ^J^^S. 

»*+^. ^ — *d? s._^X In nomine Dei incipimus fcribere Declarationem fanfl<e Fidei s 
quam Apoflo/ica tenet Ecclejia , fcriptam quidem a S. (Johanne Patriarcha Antio-> 
cheno in Monaflerio Maronis ad Orontem flirvium in regione Apameztr Emefe\ tranf- 
mijfam 'vero ab eodem ad Montem Libanum . Quam ob rem prtfati Montis incolee 
de MonaHerii Maronis nomine Maronita adpellantur ; fed& Johannes ipfe de ejuf- dem MonaHerii nomine Maro nuncupatur • Titalo fubjungitur hare Prafatio , Sy- } t ±Z*\L i* &\sx*Ll *3o y.ioj fffeL»* J-o-a*.. U~+Z K **£\$* )L*\cAq U$tL2^2> 
\afla\ ^aoZo . ^*o^X ^lA^Ad ^9^^> )Z^OiJ )lo9e|^6 ^0 yOO>\ (a^ip'o yO<n\ |po> Jjoi Ixsoiaa ^ Quum Fides , uniohem Domini nofiri di<videns , per filefiorium , £? 
per infanum Eutycben, qui confujionem mislionemque duarum gloriofarum tx unitarum 
ejujdem Domini nofiri naturarum slatuebat, exorta ej/et ; quumque eadem Fides a di* 
fcipulis utriujque praefati (Ncftorii fcilicet & Eutychetis) propugnaretur; turn 'vero 
ccepit (Johannes 9 qui Maro cognominatus efl , inceffanti eos Hudio arguere > eifque 
c/aras , quas mo do defer ipt urijumus , demonslrationes afferre . Item aduerfus dijci- 
pulos A'Uhimi [ In margine pro Anthimo , fabftitnitur nomen Cyri , utique^. 
Alcxandrini Monothelite ] qui unam Voluntatem profitentur , ex Imperatoribus 
ilLus iemporis : & ipfe quidem (Johannes hunc ad nos hi be Hum tranfmijit . Quam 
periocham, ab iis fcilicet verbis , Item ad-verfus difcipu/os Antbimi , &c. Ab Ii> 
tcrprete Arabico ( qui Tomas Caphartabenfis fuit ) additam fuiffe , non eft 
dubitandum; neque enim Johannes Maro contra Monothelitas in toto hoc Li- 
bcilo quidquam aiflerit , aut eorum meminit ; multo minus corum harrefim pro* 
pugnat ; quemadmodum idem Interpres Thomas in fua iirabica paraphraii , e 
regione textus Syriaci adpoiita, perperam exponit in hxc verba. I\o>j \*>**^o CODICES MSS. CHAIDA1CI S1VE SYRIACI. it? 

I Wo*** ^*» Ma» .S^ W$\, ^Oft^O Jo)^ U*°.e* soi|>c jx**&« ^X^ * *.*»«&£ ^ sso^a-Q 

^^joo *)£&^ Jet ous?o A+& t u* ^a.^**^ PoBquam NeBorii barejis , /'/* Incarnation 
ne Domini noBri duas Perfonas Batuentis , exorta eB , nee non bare/is alter ius , y«i 
Eutycbes dicebatur , adfir mantis , //#<f J Proprtetates 9 Diinnitatem fcilicet , Filii 
& Humanieatem , confujas fuijfe , commiBas , ir ##///# effefias ; Ci?* poBquam am- 
borum htrejim cqmplures fequuti funt : tunc aepii f Johannes Maro , demonBratio- 
nes ex facris Prophet arum & Patrum fcr\pturis produce re , #/ m <*</ 'veritatem re-* 
•vocaret . Prseterea cocpit teBimonia afferre contra -vanam opinionem fratrum noBro- 
rum Melchitarum , Max/mi Monachi fstlariorum ; ##£/« quidem duarum Volunta- 
turn opinionem ipfe Maximus per Marcianum, ejufque fratrem Imperatores promulga- 
'vit , Pura puta funt haec Thorn ae Caphartabenfis deliria . Nihil in Johannis 
Maronis Libello legitur , quod ad controverftam de Chrifti Voluntatibus fpe- 
<3et, led totus eft in demonftrandis contra Neftorianos ac Monophyikas dua- 
bus in una Chrifti pcrfona naturis . Quod autcm Interpres ( imo Interpola- 
tor ) Arabicus , Thomas Caphartabcniis fir , reftatur Stephanas Edenenfis lib. 2. 
Vindiciarum , & exftyjo ejufdem interpretis apparet : eadem enim eftphrails, 
cadem fenfa in hoc Libello , ac in opere ipfius Tnoma* , quod in decern Ca* 
pita , feu Fropoiltiones diftributum , ad Johannem Antiochcnum Graxorum-* 
Mclchitarum Patriarcham tranfmifit , exftatque ad caicem laudati Libelli, ubi 
inanibus argumentis Monotheiifmum ftabilire conatur : de quo confute Nairo- 
num in Evopiia pag. <$$)• &Pagium in Cntica Baronii adann; nop. a num. 17. Non mirum igitur , fi homo Monothelita , qualis erat Thomas , Johannis Ma 
ronis nomine in citata Prafatione abutitur , qui eo infeitia devenit , ut contra 
omnem hiftoria? veritatem , Maximum Confeflbrem aiTereret , fub Marciano 
ejufque fratre Imperatoribus , duas Chriiti Voluntates prcpugnaffe : [Quot ver- 
ba, tot mendacia: ] Sed & Severiano Gabalorum Epifcopo per fummam ca- 
lumniam hoc dictum dc Chriito tribuitin hocipfo Codice , quern pra? manibus 
habemus , pag. 32. Isoa^ua |J^\I K^ouo i-*oio J^-ao \>l ^+fi*U \**s i*^ Jj^a? f^t— ^^ ■ - fi% /♦-™—o Quemadmodwn enim quum Patrem £) Pi Hum , <& Spirhum 
San Bum dicimus , tres qutdem Perfonas pnedicamus , fed una m naturam ajferimus & 
confitemnr : it a quum D'rvinitatem & Humanitatem dicimus , duas naturas pr&di- 
camus y fed unam Pcrfonam , unum Milium , unam 'voluntatcm , unam poteBatem , 
■imam difpenjationem 3 & unam adorationsm conficemur . Cerfum eft enim , hoc 
additamentum , unam Voluntatem , &c. Ex Thomas ccrebro prodiiffe . Sed ad 
Codiccm noftrum redeundum eft . Incipit Libellus Johannis , pag. 2. a terg. 

jiaiiQ*on!& 0001 ^-^^ ^p»|\a,^J ^\ 4 / U««Ji3 Jl-la\iOj U&+±kL Iza^jlo J-."»^A.« 
^&-1jo) \u^i3aX &.»&«. (^SiA. lja<^/ )^A^^_iS o^cv^mfio K +ot+t\X2>)&$ \*,e»^V)h )L'r+'fj+ 

Crcdimus , & conjitemur nosfilii San ft* Catholic* Ecclefije , Jtcut edocli fumus a. 
Prophet is <2 ApoBolis 9 tX a tenia Sanilorum DoBorum clajfe , qui in 'vera & Or- 
tbodoxa fide omni tempore claruerunt , & in quatuor Santlis Synodis pnec/arum 
certamen adoerfus eos , quos cemmemorauimus ( Neftoriaiias fciliccc , & Eutychia- 

Tom. III. L 1 nos ) %SS TO M V S TER TI-V S 

nos ) fubierunr : in Nicfina y inquam , Synodo trecentorum decern & ofto Patrum ad" 
*verfus impium Arium % &c. Atque heic nominat Quatuor Synodos oecumeni- 
cas , quarum definitionibus fe adfentiri profitetur „ Deinde brevem adcuratam- 
que Trinitatis atque Incarnationis fidem exponit , a p. 4. in ha>c verba . +*.*2s 
Js r -».o \X<io^%s. J*~ Uaooji^ JS+cuk. J4w c*±zq }L<i*&+\I> l*++a J~oio )po Ja/ In nomine 
Patris & Fi/H & Spiritus Santli : gloriofitir confubBantialis Trinitas , »/?<* /)*/- 

tas , &c. Mox teftimonia Patrum producit a pag. 18. his verbis . ^sx^sai uu/Jljo 

\ — a»^,A>o Hi — ^/ _j»so /♦ — aoj, — ^o ^ aoo v oo>_\^9 Nequis autem Jkfpice- °f € tjii ifio/is producimus , &c. Qaos autem Pj 
'freSler Papa in Epift. adverfus Jud^os *vianus Senior Antiochenus commentar. in Johannem ; Bajilius Magnus contra 
Eunomium cap. 80. Gregorius NyfTenus Epift. ad Olympium Monachum : Gre- 
gorys Theologus Fpift. 2. ad Cledonium : & Orat. de Filio adverfus Arianos: \broj{\ Ico- Imp. quam CyriJlus in Synodo Ephelina produxiffe dicitur : Amphilocbius 
men, de definitione Fidei ad Seleucum Trajanifilium : Johannes Chryfofi 
Epift. adC^farium Monachum, & Homil. de Baptifmo Chrifti , & de Lucia 
ejufdem cum Diabolo , & Homil. dc Afcenfione Domini « Strverianus Gabalen. 
Homil. dc Nativitate Domini , quern locum corrupiffe Thorriam Caphartaben- 
fem Monothelitam , fupra ^iximus : Proclus Conftantinopofitanus Homil. de 
Nativitate Domini: Cyri/lus Alexandrinus Tom. 3. adverfus Neftorium : & 
commenlar. injohannem Lib. 2. Homil. 2. & Epill. ad Xyftum Fapam: & Epift. 
ad Eulogium : <& Homil. adverfus cos , qui naturas confundunt , unam in Chri- 
fto 1 aturam compofitam dicentes : & Orat. ad Secundum de anima& corpore : 
& commentar, in Epift, ad Hebraeos: & commonitor. ad Eulogium; & commen- 
tar. in Johannem lib. 4. Jacobus Batnarum Sarugenfis Homil. deLazaroqua- 
tricluano : & Homil. de Ecclefia , & curioiis Scrutatoribas : & Homil. de Je- 
junioj Epbrxm Syrus Hymn.de Precibus : & Hymn, de Domino noftro : & 
Hymn, de Nativitate Domini : & Hymn, de Fide . Ifaac Doctor , de Sym- 
bolo Fidei : & Hymn. 2. De Curru Ezechielis : & Hymn, dp Incarnatioric Do- 
mill : Ijldorus Peluiiota Epiit. ad Theodorum Diaconum : & Epift. ad TimcJ- 
theum Lectorcm : & Epift. ad Theophilum : Juflinus Philofophus & Martyr 
Orat. de recta fide cap. 18. NyJJenus iterum Epiit. ad Philippum £ Olympium ] 
Monachum , de objecbone AYianorum contra Catholicos : Proclus ConHanti- 
nopolitanus Homil. de Deigenitrice: Ambrojius iVediol. iterurA Orat. de expo- 
fitione Fidei. Ifaac Syrus Ephra?mi Syri difcipulus iterum Hymn, de Ortho- 
doxa fide: Dionyjius Pauli Apoftoli difcipulus lib. de Divinis nominibus : De- 
Jinitio fidei Synodi Antiochenae adverfus Paulum Samofatenf em . FU'vianus ire- 
rum Epjft. ad Theodoiium Imp. Gregorius Theologus iterum Orat. ad Synta- 
clicum : F/auianus Senior Antiochenus iterum commentar. in Lucam , Tho- 
mas Caphartabeniis , uti origin© Syrus Jacobita, in Codicem hunc obtrufit 
ctiam Scveri Antiochcni teftimonia, eundem ex amore lefts -fug, titulo San- 
/7/exornans : id quod certe in genuine Johannis Maronis opere jnpn exftabat: 
funt autem ha^c ex Severo produ&a : nimirum Epift. 3. ad Sergium Grammati- 
cum . TracS. 2. cap. ^. Tracl:. 7 . cap. 70. Trad. 2. cap. 32. Tract. 3. ad Ser- 

giurii CODICES MSS. CHALDAICI SIVE SYRIACI. 167 

gium Grammaticum cap. 30. In Philalethem cap. 102. etEpift. ad Nephalium . 
Patrum teftimoniis fubjunguntur definitiones Synodorum , quibus Catholica^ 
fides confirmata eft: videlicet, Antiochen* fub Dionyfio Papa , & Lionyfio 
Alcxandrino , & Gregorio Thaumaturgo, imperante Gallieno : Nicspnac : Con- Itantinopolitana?: Ephefina? : & Chalcedonenfis . Poftremo in hare Verba con 
cluditur . J*a**a o.oot : uncoil* J&***o J^? °J A -^ !•***» J*»-I*epo ^1^1 \,*a.a ^») ^aX yooiia^ JtsM.o K ^\U Nunc igitur , fratres f deles , San ft* Catholic* 
Ecclefit filii 9 eftote jufti examinatores , €^ confer te invicem , €b* *videte , que 
Sanfla Synodus , e!ir religiofiffimus Papa Leo credidip tx definiuit j & qua San fit 
Patres noflri fupra commemorati tradiderunt , quomodo Jibi adamujjim cohaereant , 
&' iis cQnfentiant , quse nos ex Chalcedonenfi Concilio profit emur : Jieut & 'Veritas 
Jpfa teftatur ex Sanflo Leone Romano Pontifice , & e x Sanflis [ex centum ac trigin- 
ta fex Patribus , quorum preces nobifcum fint . Amen . 

II, Ejufdem Johannis Maronis Liber adverfus Monophyfitas . Subjungi- 
txxx Libello Fideipag. 102. fub hoc titulo c JJ/a-L*. w— »^a» . ..y > ^^ \.o vaoZ 

JjU£ Za£.A*a ^atS^o ^%8%m f ^\oi ^__*9cuoi . }**▲*:*:* |ua. U-lu*_~ ^.SiXIa^ 

Ja*3 ♦- <h\ ^**ao /o ofrGoz* <>x J&\*j J<*Ss» hem Qu&fita excerpt a adverfus Mo- 
nophyfitas 3 id eft , adverfus eos , qui fimplicem Dei Verbi naturam cum ejufdem car- 
ne confundunt & compopim , unam effe naturam dicentes . Initium . ©/ ^ -, *J 

/I 0/ ^./ • \»oie^*( Dicite nobis , fanili fratres noslri : H<ec unica natura , jtfrffl* w; 
/"^ Domino noflro pofi unionem confitemini , confubslantialis Patri eft , /7*r/*f ? 

III. Ejufdem Johannis Maronis Patriarchs Antiocheni 5 Liber adverfus 
Neftorianos', fub hoc titulo , foL 113. ei*£a£tasj ^^X5a\ u^a> ^o ^-.^x> cioZ 

Item Qutfita excerpt a ad'verfus Neftorianos . Initium. |^ A \j^ .^^ \^qi ^ v> / oi#Af /ia^a^ ^a^ ^x«lh Art Prttt/us Apoftolus : Reconcjliatus eft nobis ( jb«w ) 
per mortem FUii fui . 

IV. Ejufdem Jpjiannis Patriarchs, cognomento Maronis , de Trifagio; fub 
hoc titulo , fol. 1 2$. a tergo , jaa^x»> J — a^#.§*& ^1 — *.<** v»i.w «>^*> *a 09 \*> ] &*++£> )L*+kk+\L oj._\a.\ ^uaV» va-^ioj x?***!? !<^*" J^toa . yci.M u«jxi 

^.s\^. k&.\ib{l* |jbja-l'jQ uj^^Z ^ — X ^ajtoai* Refponfio ad eos , qui dicunt , 
>w /o/rfw San flam Trinitatem crucifigere , £#0/0 Trifagio addimus : O0/ enrei* ^.v;/^ fj /;ro ffo//j . Initium . v^\. w v an.5o # o ^\ JKj/ ^io7 . wi'^j ^o ^*aj> JL 
: Ja#>a-1'o u£s*\Z ^^ ^+3^***0'* \Jbxf\j!* ; 1&a+j*a }Lg.*&j.\L oi_^a\ ^u^ik. 

Summaeft. Objecit Anonymus Syris oxthodoxis", Sanflam Trinitatem ab iJs 

pradJcari crucifixam . quoties Trifagio bymno fubjiciunt : Qui crucifixus es pro 
nobis . Refpondetur : Vnum de Trinitate dumtaxat carnem induiffe , & crucifixum 
fuijje , gwi r/? Dominus nofter °fefus Cbriftus , non totam Trinitatem ; quandoquir 
dem nee tota Trinitas incarnata eft : e> ^^/ #7/0/» unum , //<?# ^i ro/^/;; Trinita*- 
tern , Syrorum mentem referri 9 dum Trifagium hymnum canunt. Reponit anonymus . 
Cur ergo Sanfii Panes Petro anathema, dixerunt ? Refpondetur . Quia ille Quater- 

nit at em perfonarum inducer e. moliebatur , ^udaeum Neftorium amulatus , typaflivnem 
Divinitati tribuit : quapropter ejus gregales Theopafchitse difli funt ; Syros nje- 
ro ab utraque infania diftare. Rurfus inftat anonymus: At verba ab hareticis male 

Tom. HI. LI 2 ufur- 2*8 T0MVSTERT1VS 

ufurpata omnino *viranda funt . Refpondetur . Si buicrcguU irfslendum fortt 3 
omnes Sacra s Script ur as obliterari profcrtbique opor teres , Quamobrem s ut monet 
Cyril Hits inCommonitorio ad Eu/ogium 3 non omnia > qua at bare this ufurpantur , 
funt rejicienda : in pier if que enim hxretici nobifcum loquuntur * Jed ipforum mens 
error em intendit y quern nos mini me intendimus . Usee Johannes de Trifagio . Ea- 

derri fere Ephra*m Antiochcnus Patriarcha apud Photium in Bibliotheca , Cod, 
228. Hinc aJparet , Syros Orthodoxos » licet Trifagio hymno particularly 
iliam , Qui crucifxus es pro nobis , addiderint , ab hxreii tamen Theopalchi- 
tarum abhorrere ; fed & Monophyfitas antiquiores , recentiorefque Jacobitas 
idipfum circa Trifagium cum Catholicis fenfifle , & modo fentire , liquet 
turn ex Homilia 125. Severi Antiocheni 5 quam fuperius citavimus , tarn ex 

Dionyfii Barfalibaei Commcntar. in Liturgiam S. Jacobi , Cod. Ecchell. xxxvi. 
turn denique ex Dialogo Syrum inter & Graecum , quern a Davide Syrojaco- 
bita Epilcopo fcriptum mox recenfebimus . Ceterum obfervandum eft , hunc 
de Trifagio Johannis Truftatum , recentiori manu defcriptum , huic Codici 
infertum fuiffe . 

IV. Darvidis , Pau/if/H , Epi/copi ^acobitae s de quo confule Tom. 2. 
Bibl. Orient, p. 243. Dia/ogus Grmcum inter & Syrum 9 de Hymno Trifagio ; initio 

ximtilus . Incipit p. 128. jL^a~Zo who&«/ ^ JLm»*» : ©>\ ^S4o&*:» » ^\*/ l*\ 
" v ^x * * * \f ,\*( U\ EH enim For sis (de DiaboJo fermo eft) refpeHu eorum, 
qui ei obediunt : infrmus a us cm & deb His ad eos , qui ei refHunt . Nugatur Epifco- 
pus David, dicens : Nifi ad hymnum Trifagium addatur , Qui crucifxus es pro 
nobis , pofle ilium intelligi de Diabolo , qui (ut idem David ait) eft Deus, eft For- 
tis , eft Immortalis; & poft rnultas ineptias concludit , pag. 130. »ao7 U**> ja^*,o lL*+k*^L «*~\a 0/ . ^j^.£/o »o£»Z/» JSsl *ao7 ll*+tu\L ^a ♦^ . +& I » Gr<£- 

cus . Satis prolixe es hacicnus loquutus , o Syre , commendans illud , Qui 

Crucifxum es pro nobis , nee animadvertis , quando ter repetis , SanHus Deus > 
tcrSan&am a te aici Trinitatem j quando vero fubdis •* Qui pro nobis crucif- 
xus es , Trinitatem crUcifixam pr«dacari . Cedo, oftende , aquonamex Pa- 
tribus hocdidiciftis ? Syr us . Unum de Trinitate ain incarnatum <Sc hominem 
factum , an totam Tnnitatem ? Grtcus . Unum de Trinitate dico, non to- 
tem Trinitatem fuiffe incarnatam . Syrus . Ergo, fi unus ex Trinitate in- 
carnatus & homo fa<3:us eft, & non tota Trinitas 3 unum de Trinitate cru- 

5 , cifixum , & non totam Trinitatem p prscdicamus : quoiliam quicarnem non 
fufcepit , ncc in Crucem agitur . Et no« , oGrarce, non, ut modo ajebas , 
totam Trinitatem crucifigimus , fed anum de Trinitate pro nobis crucifi- 
xum profitemur : neque totam Trinitatem cogitamus , quando dicimus : 

,, SanHus Deus , et , Qui pro nobis crucifxus fuiHi ; fed unum de Trinitate , 
qui eft Dominus Jefus Chriltus , unigenitus Dei Filius j ex Patre natus 
ante omnia fecula , Jumcn de iumine , Deus verus de Deo vero , qui 9> 

33 

3> 

99 
99 9> 9> propter nos homines , Sc propter noftram falutem defcendit de ca>lis , & 
incarnatus eft de Spiritu San<9:o , & ex Maria Virgine, 6c homo fa&us 
,, eft: crucifixus eriam pro nobis fub Pontic Piiato, fecundum dodrinairLj 
trecentorum decern & o&o Patrum . Et quando oramus , dicimus : San* 
Bus Deut , qui Deus quum fis , propter caritatem tuam facftus es homo . 
SanHus Fortis , qui quum omnia virtute tua portes , in affumpto corpore in- 
firmus apparuifti , SanHus Immortalis, qui quum natura (is immortalis , vo- 

,, Junta- 9> CODICES MSS. CHALDAICI SIVE SYRIACL %* 9 

„ lunrariam mortem in came pro falute noftra fubiifti . Te pro nobis cruci- 
u fuum fatemur , & non inficiamur . Ob tuam in cruce mortem , miferert* 
,, nobis . „ Vide obfervata a nobis Tom. i. Bibl. Orient, pag. % 20. 

V. Thorn* Haranit* , Epifcopi Caphart abends , Liber de mica Cbrisli Volun* 
tatc & Operatione , in decern Propoiitiones divifus , & ad Johannem Antio- 
chenum Gracorum Melchitarum Patriarcham anno Graxorum 1400, tranfmif- 
ius . Arabice Uteris Syriacis . Pag. 131. Titulus , & Proiogus . \2>M * ^S, wjjcu^ ^6^^ ^af i*ia_ao/ •_/*/£ W-& J.SjJ_X. »-lXa ^i» Ja >ya^a 

©i—u^ac u_a ^o*S< p*-**^ <-*:* iii£o/#.iao Zj^ZJa^o J<**& ^*^ c^xs ej!«,L*i^a*/o 

Ji — aaojij^ o%a^k . WJoijja^s t2k^~ o»iaa J»$>*& l**ol \a*1 ^z»o h MA « iau/ oi*al§»j? 
•vfia^A^O^ sUft«U/ »)aA^J^ w^re*^ W*o^aaSfet U*^i Uso^^a **i^JJ .^W |fea~U 

: |_moZ JIj^j/ \»Sv. <>t$W« U»»a* J^j/ *^&a A^.^o JUq.c*i*2> ua m; ^\ »&a Ixl\& 
ei — */<^i u^, Jjogh*:* ZJc»Zja.*>^s. ZV&a J»^a Ji~&* J^j/ u3^. £*<>Z ^&a y jk»^o vi— --/u^ **-^>^ ^iwww>*A*l MW^ ^^ ^V ■*•****..* ^-***«^%*i* ^mua A*-*~4 Mlt--V% ^vi» "wa/vtUa y-*»^-*v 

^f*\ oi~.\+s,£ oj-Aaj^ oi^l^to? eUal$>*/ «Mi.^ )w*« w=»&a y\j *iX . ^au U* 

v^&_*»* oojo Iflk^M* oji&a *\^ ^=4^&a ^\ j^Lo^Xio Jtv^oWe u4^s&2\, ejj-.&a ia3is, # AfiD^ JLi^^^» &i+~}o ©M-^iaa, IjooZ isvj/ 5,lxa^^/ v-^i^3^ia A In nomine Ptf- IWi 6* ft"/*/ , & Spirit as Sanfli , unius Dei , 7V/i»# inperfenis , <ir »»/«/ ^ <?/- 
fcntict . Notttm 'voiis/acimus , fratres : fttodfj ^4/;«<J Aiexandn Grxr: , ^7// P- /- 
///>^/ , miHeJimo qmdrLigentefimo ( Chr. io8p. ) EpiUoh m fcripta mutuo praecf* 
ferunt inter Abbatcm johannem Gr*coru<n Antipshi* urbis Patriarcham , CT *«/^ 
Abbateni Thomam NLetropolitam Maroniram Diceccfeos Alepenfis : quorum Oration* 

* •- - ^ • % ilos qujiilio circa G;;bodox£ fidei've- 

dem dnas daabus prtidito naturis Vb* 
Imitates ajjerebant^ Maronitavero Domino noHro , duas habenti naturas unit as , 
Drotnitatsm nernpe & Hutnanitatem , unam Voiuntatem tribueb :nt . Quum igitar 
inter eos quasi io multiplicata fu reflet , turn i>ero ^Johannis Patriarch* Antiocbie 
ad Thomam NLetropolitam » & Thorn* ad ^vbanns,n fcripta piurimA , per nuncios 
utrinque tnijfis , intercede re , Thorn* jci/icet , At/och/am ad johannem , & ^0* 
ha/mis Qaphartabam , in regions Alepe f fiajitam urban* ad Thomam . Et Johannes 

etur in Domino adjwvemur, Amen : mot a quippefuerat inter ii 
ritatemtx profeffioncm . bo quod Melchit* qui m 
batur pro* 
affirebat . 


fultui j ( ut iibi videbamr ) auftoritate , unicam in Chriilo Voiantatem ck Ope- 
rationcm probarc conatus ctt , eamque per nuncium ad memoratum mifit Pa- 
triarcham , qui quurn ie convidam ( uti mentitar Thomas que non habere t quid ad Thorns fcripta reponerct s ne venenam hoc per 
Dioecefimferperet , juffit illam igni publice traai ; quemadmodum in ilii ) cerneret , quum- 

r iuam a Prx- 2 7 o T M V S TERT1 V $ ll&+fO <H^^io oyJDO. JLjuff oj^lX i>fe—«* |>ft\ ^ J! , &\J_3,*>o \)\ e*j/ <HaX^soIo 

Aw,**_a/ *jx++-jo3\. U~=±! \+ t^Jo . OM.ii^oi c*a>.t»tt e^u^o j,ijua» Ja\X^ j\y »iX 
odi Joi^xsJ^^/ uA."^s <H*jJLor^v ©>a.^aaSs, ^^^/o »^<^ A^i^ ^Jia.^ oljioji^ao^ 

**^s? i°5^^ 7*1*3 cijo^x j>y* wij-oi ^Jia.:* vajo*^ <*\ »» -\ t \^ll . jZa^.b* 

\o>! ^* wjJ-*a. ^M*»» ^J&a /*©> f f «H^ JLjLo *»J^f y\y »ix Jo^Jo^ji et*\X 

y\\ Jxx^a r Jo>\£.a* i^cu ^ . <H4jUo9 va&a t*^o V^ji/ ;**&£ ^>JIa Jo>iJJ J^iX JaXa^^o vaiA '^J t^»ai jl^\ . oi^a^j^ i.^_a /<h\ ^ai.x* JJo . uz+~l 

^_a, io>i?Q io^-lo^ ^/ ^^^|o,bw |oj;- Jo'vfiu ^\ /)o!jix>^^ " Aderant tunc 
cum Johanna Patriarcha J vir honeftus prudenfque , cui nomen Georgius filius 
Satu^i , & alter , acutus Phiiofophus , didtus Socrates filius Bondeki ( Vent* 
ti) Qjjum igitur Thomas nuncius cam ipfis Epiftolam tradidiffet , illam- 
que ipii evolvifTent, produclafque auftontates vidiffer.t , obftupuere : turn 
vero ad illos Patriarcha; Cur vos intucor ad hanc Thoma? Epiitolam atto- 
niros & obftupefcentes ? At illj : Nequaquam deccbat te , Pater, tarn alpe- 
ris verbis Abbatem Thomam traftare , ut miffa Epiftola appellares cum a 
recta fide alicnum & aberrantem , Nos enim quum ipfum adivimus, ptr- 
humaniter ab iJJo excepti iumus in ipfius Ecclefia , & ad menfam ejus quo- 
cue admiffi : rum vero fpiritualis inter nos & ipfum contrafta fuit familiar 
si ritas : quumque de rebus R iei mifcercmus cum eo fermones , prolatis li- 
3 , brorum Eccleiiafticorum teftimoniis , fui rationerrj Dogmatis , non fuperbc , 
fed fumma cum animi demiffione, reddebat . Tu vero, 5ancT;e Pater, di* * 

3i ■ 

3> 


fceptandum cum eo ^ggrefTu$ fuifti , non lenibus , ut is tecum , fed afperis 
s , et arrogantia plenis verbis . Quamobrem cjufmodi refponfa ab illo funt 
tibi readita , quibus V|X quidquam reponi poffit . Ad haec Patriarcha: Ex 
Arabico , inquit, in Grarcum fermonem Epiitolam hanc convertite . Quod 
quum ilL feciflent , quumque ilJam is evolviffct , hseiit animi pendens , ac 
3 , nefcius, quid in contrarium refponderet : ait igitur • Ha?c funt verba ho- 
3> minis Syri in Syria nati , contincntque fententias e jure pctitas : agite ta- 
men, poduiias ab lpfo amftoritates contrariis aucloritatibus refellamus , ho^ 
minemque convincamus . Cui refponderunt , fieri id non pofTe , eo quod 
tcflimoniafunt ex Evangelio , aiiifque infpiratis a Deo Jibris petita . Quod 
,, quum is Jntelle^iffet: Quid igitur , inquit , agendum fir nobis, cdicite . Turn 
„ vero Socrates Vencti films: Cenfeo, inquit, flammis effe tradendam Epi- 
,, itolam , ne ejus fama Antiochiam pervadat , populique mentes fubvertan- 
„ tur, aicantque de nobis , quod a verp 6c. a:quo aberramus . ltaque igni earn 
„ comburendam juffit , veritus , ne ii , qui duas VoJuntatcs propugnabant , 
ad aiicrtam in Epiftola unicam Voluntatem rcvocarcntur ; turn etiam, quia 55 

3> ?i ne >.» CODICES MSS. CEALDAICI SLVE SYRIACL 271 

fle vcrbum quidem ad objecTta ieponcre potcrant , aut quidquam ex Ula— * 
„ confutare . Subjungitur pag. 134. Quum autem nunciatum fuifTet 1 homa? ♦ 
„ johannem Patriarcham, ejus Epiftolam igni tradidiffe , earn in meliorem 
,, iormam refcripiit , & ad valvas Ecclefia? fuse afExit . Turn vero ad Mon- 
„ tem Libanum fe contulit , ratus fe ibi per dimidium anni dumtaxat per- 
„ manfumm , & ad propria ftatim reverfurum . „ y—^jiaW J oik^s* Z*-*& om-9 *p W« V**A.a <*=»^ \*3^. ^«^i jJXo . ^Lca %sAi wai^ •i^*^ wa AAao 
\°^ * — *° ^^^ W» v*5»~a o>* t * ^.s» ^ J*. yl^li/.J.N.a us© : ^Aui* 
J<*_i*Xa ojL\|aoj,^ ( oj 5 oi y><*\ i*^ J*^- wJa o^j^ oi_\J<to:*c> om^> ^i>Zo 

ovQo^^^s ^*4^X 7a\ JcoA^I •* Va V~*> Jla <i* ? £ ZWo^a &</ rod*/* 

staiim , #r Franci tunc aggrederentur Tripolim Syria . prout earn expugna'verunt . 
Quare permanjit Thomas per quatuor anno sin Giobbe Janechce (Giobbe idem eft , 
ac cava., regio nempe profunda inter altos montcs pofita ) ix poslea rediit ad 

Giobbe Befciar* , ubi manfit per biennium . Tunc temporis illi adjuit Archipresby- 
ter quidam eruditus & fantlus de incotis oppidi FarjcU , illumque inslantijjime 
roga'vit^ , utfuam ipjius FpiHolam reno-varet , autloritatibus iijdem munitam , qui- 
bus 9 ajebat y fanil<e illam Sjnodi nobis confirmarunt . Hoc nimirum eft Libri hu* 
jus a fhoma conferipti argumentum: ex quo paret, Thomam quidem a Ca- 
phartaba ad Monte m Libanum fe contulifle anno Chrifti nop. quo Tripolis 
Syria civitas a Balduino Hierofolymorum Rege , adhibitis Genucnfibus , qui 
cum claffe navium fere lxx. iJJuc venerant , iuba&a fait; uti narrat Fulche- 
rius lib. 2. hift. Hierofol. manfifFe autem in Monte Libano per annos fex , do- 
nee peftiferum iJJum Libelium , quem olim Johannes Patriarcha flammis tra- 
diderat , rogante Syro jacobita A re h i pre .s byte 10 oppidi Pharfcia: , iterum in 
lucem emdfit . Hac igitur ( ut Pagius ad Ann. nop. num. xx. obfervat ) per- 
moms occajione , curavit Diabo/ico excogitatu , aggredi Maronhas , quos ut facillus 
fuam jentent'tam adduceret , dixit fe NLaronitam ,- & Maroncm ejufdem Cecum fiifi in ejus Tenia , & Quart a Fropojitione ; fu 
Iffe opinion is- duarum Voluntatum in Cbrti uti recenfet in. Quarta Fropojuione : Stetit Maximus coram Imperatore M 
ac ejus franc , eijque confiliumdedit , dicens \ Necejft eft , ut addamus all 
luntatem , ut fint du* Voluntatcs in duabus Naturis . Cetera a veritate abhorren- 
tia, qua: Thomas effutit , Jegenda aptid cund.cm Pagium loc. cit. Notandum 
tamen eft, quod Naironus in Evoplia num. n. exifticnat , hanc controverliam 
inter Thomam Caphartabenfem& inter johannem Antiochenum Melchitarum 
Patrkrcham, anno circiter 1111. coeptam fuifle ; eoquod(ut ibidem Naironus 
ait) in. Prastfatiojne fie iegatur: Anno Aiexandri fiui Fhilippi Gracorum 1400. 
EpiftoU aefcripta mutuo procejjirunt Antiochi* inter Johannem Patriarcham Gr<e- 
corum & Thomam Archiepifcopum Caphanab . Sed fallitur [ inquit Pagius ad 
Ann. nop. num. 18.] Annus enim Ahxandri 1400. non concurrit cum anno Chri- 
fti nil. fed mcipit Kalendis QBobris anni Chrisli 1088, Subditque : Quare quum 
hec eontro^erfiafeneretcot^^^^ quo Thomas ad Montem Libanunl profeHus 
'//' , Prf ca '° ilIaad ****** Uo#. pertineat^ ut max dicttur , in Prxfationc 
il a , loco Anno 1400. Aiexandri , legendumputo , Ann* 1420. Aiexandri , qui in* JEmi- 
liano a 7 2 ■ TO M V S TERTIV S 

liana Antiocheno Patriarcha mortuo 3 in ejus locum juccejjit Nicephorus cognomen- 
to Maurus . Botanizes autem menfe April! , anno 1081. dejectas fait $ ejufque 
ioco Alexius Cornnenus falutatus Impcrator ; toto autem tempore , quo Bo- 
taniates imperavit , ab Aprili nempe ,anni 1078. ad Apr. anni 1081. in curfu 
fuere has tantummodo Indi6tiones , fcil. 1. ann. 1078. n. ann. 107$. in. anno 
1080. iv. ann. 4082. Quare non videmus , undenam Quicnus hauferir 9 ut in 
Orienre Chriftiano, Tom. 2 f pag. j%6. dc Nicephoro Patriarcha Antiocheno 
iEmiliani iacceflbre, poft relata e Curopalata haec verba; Similiter Antiocheno 
Patriarcha dejtmilo ., ab Imp, renunciatus efl Nicephorus quidam cognomento Mau- 
rus : fubjungeret : Curopalata adfiipulantur exferiptor ipjius Cedrems & Zonaras , 
qui id contigrjje fubdit , ®fndiHione xni. adeoque anno 108,9. Indi&ionem xm. non 
attigit Botaniates , fed Tertiam , qua: incidit in annum Chr. 1080. ac proinde 
Nicephorus Maurus JEmiliano Patriarchs Antiocheno fucccffcrit , non anno 
io8p. Sed anno 1080. ita ut Johannes , de quoloquimur, Nicephoro fuccede- 
re potuerit anno 1088, & Thomas cum eodem Johanne Difputationes habere 
anno io8p. uti in Prsfatione dicitur : cui vim inierre , non apparet ratio , quae 
nos cotnpellat : longurn cnim tcrnpus infurcu oportuit inter miffas ultro citro- 
quc a Thoma Caphartabcnfi ad Johannem Patriarcham literas, donee Libellus 
ille Thorns , juflu Johannis * flammis traditus eft ; idque etjampoltquam An- 
tiochis factum eft , diu filuiflfe Thomam neceffz eft , donee anno 1108. Dia- 
bolico excogitatu curavit in Montem Libanum proficifci , & Syros Maronitas 
aggredi : a quibus tamen conftat ilium fuiffe rejedum , & fol urn Archipres- Libellum Thorns redeundum eft: cujus I. Propojitio 
p^ fol. 134, a tergo f \*—jj . J*~aej *a_V» pjj»a£ Ji d t>j_^fiiftCSN. 11161* WUCU. •*&+**> \Afl A*.^ p\ wj/ . »^a3^. ©*^ a****^ oiXt^Jbk ji2» a \.&a LiJ .^ai 

\*x\abl ^j»«ha* V* Propojitio II, fol. 13**. a tergo. cq-^jfoJSSt m-^anSL 

*&>**•*'■%. , JN-hA ^*ta >*^ltf o*aA^ A*~ vao^ax*^ Propojitio III. fol. 13^. a t, 

vft>Ja v \ l%* v^J^kla^* ^)a+ v Ja N ? Propojitio IV. fol. 141. o^fcSfet. cn^JiAia^ 

Propojitio V^ fol. 150. a terg. u»**xi^ v^a>o *•£>/ ^^/ f o^/»aeK^. o^XVo^q^ 
**•**;*£ ^i^.'^X^^^'XA •pks&.fl J . u&«a^^\a^jU/ "\i^ Propojitio VI. 

fol. 153. a tergo . £fr» ^ ^ce^ t ^ | A «A^« JJo^kSS oi^wsoci . o»o»Ja>S\. o>^|a^X 

7^"5r^ ^ AJ ^ ■&*' <fc <^Wo PropofitioVU. fol. iy^, at. tx^Jto^s o^^AiaSv. 

U»/ t _A_^o 0»l^X S^a j.^^0 J,/ f J t x Jlo ^Uift r*^> iA9LX U^/|- U± ^& 

PropojitioVlll. fol. xycT. lii — i/ . ^* t A w*/ ^X A /m»;a.S>. o^^l^xi^ 

U**l Propojitio IX. foC 1 ft. a tergo . Iji^^^. ^^W. ua ^-V^J^Ss o^axiSs. 

U**-il l*X^/ ^o ^^7 u r^ ^ n nac & fcquent Propofitione diucritdeAd- 
peiidice ilia ad Trifagium : Qui crucifxus es pro nobis . Propojitio X. f. itfi. 

c» \|A xiiSK CODICES MSS. CHALDA1C1 S1VE SYR1AC1. 273 

Is Codex fcriptus eft an. Chr. 13.92. ur ha?c oftendunt Calligraphi verba, 
qua? fol. 1(5*4, acl calcem leguntur: JZca*i*o,) J<*_.^a U^.q Jjoi J^Ao «^_\*s*>/ £>£**. |^j, A ^o ^.J^oa- ^^ns^^ ^\&*»l f u|f a-.2ij jAo>a<^ ^ao Ab/6/utus cH facer 
i fie Lib e Hi Fidei SanUt Fcclejit Codex anno Qraecorum 1703* die 2c. Februarii , 
/w manumyilis & peccatoris °}ofephi Diaconi hofpitis , ex oppido Uachel ( cujus 
nomen heic per tres literas numerales Aleph , Kopb 9 <& tamed, exprimitur ) 

ex regione Byblienji, qui nunc habitat in oppido Ban Gubtx Befciarae . 

Praeeunt tres alia* Adnotationes , eadem , qua totus Codex , manu de- 
fcripta? ; quarum Prima f. 1. exhibet Nomina Regum , quos Rex Ferfarum mijit 
ad ChriHum adorandum . JL\*&\ l+>+*.x> U\ u**a> Ja\:» yW »«** la\_I*5* /opa.1".*. 
y>~\ Ex apocryphis defumta . Altera fol. 16$. De Jejun'io' * duodecim bebdo- 
madarum per anni circulum . wijv j ^a u\X vs^fcui^ 0,5) Aa.:>aS\ ^Jio^X o^A^o 
Jo> — joj*J Tertia Adnotatio f. 1(5*3. a r « fifti* Supputationem annorum ab Adam 

adChritti Nat wit at em , waA e^Sfcv A ^j/ ^q opo t .e*oa:$>v ^ju*X 

CXLV1L 
Odex in 8. bombycinus, foliis conikns 170. Syriacis Uteris exaratus ; in- 
ter Orientales Codices, ab Andrea Scandar in Vaticanam Bibliotuecam 
inlatos , oJim Trigefimus primus' quo continentur . 

I. Mosis Barceph.^ Epucopi , Liber de Anima y in Capita Quadragi'^ta 
divifus . Ja|a ^ uiaZfc oo$ (aar^^/ l^a^aX ^iaXi J*_ &j ^^* J^l^o f. j. lui- Jjoj l^^a.^ ^*xj ^ojaA-/ Caput 1. Quotup licit er dicitur Anima , & de qua An i ma 
fcopus nofier efl in bocLibro . Sequentia Barcepha? Capita Latine tantum exhi- 
bemus , ne in texendo catalogo tsedium Lecloribus afferamus . Igitur , Cap* 2. 
Animam exiftere . 3. Opiniones Pliilofophorum de Anima , 4. Impugnantur 
crrores Pliilofophorum de Anima . 5. Animam effe fubftantiam . 6. Animam 
effe incorporcam . 7. Animam effe fimplicem . 8. Quid primum dc Anima 
inquirendum : de ejus natura, an de virtute & opcratione . £, Qua:iit natura 
Anima?. 20. De virtute & operationibjs Anima?, 11. Animam uominis effe 
xationalem , & perpetuo moveri . 12. Qnis fit Anima; motus & quotuplex . 
13. Animam efle cogitativam . 14. Qjx & qaot Anima? Propnetates . 15. 
Qua? fit Artima? definitio , & qualis . 16. Animam effe immortalem , 17. 
An immortalitas Animx lit quid politivum , an negativum . 18. Animam_> 
effe indiviiibilem . ip. Animam regere Corpus. 20. De Animarum diffe- 
rentia & diftinftione . 21. An alia iit Animarum e corporibus folutarum dif- 
ferentia . 22. An differaut Anima? infantium ab animabus juvenum , & fe- 
num . 23. Unde fit Anima. 24. Ubinam creatur Anima , in corpore , an ex- 
tra corpus? 2y. An creatur Anima ante corpus, an cum corpore, an pojft 
corpus ? 2<5*. An quotiefcumquc femen humanum decidir. , creatur Anima , 
nee ne ? 27. Cur Anima? puerorum non difcernunt inter bonum & malum , & 
inter verum, & falfum . 28. An Anima fit intra, an extra corpus . 2p, An 

Tom. III. M m Ani- 374 TOMVSTERTIVS 

Anima unita fit omnibus & fingulis membris , an aliquibus dumtaxat . 30. 
Quum Anima a bono ad malum , & ex odio ad amorem tranfitum facit , an 
ejus natura mutatur , anfolum voluntas . 31. In quo differat Mens , Spiritus, 
& Anima . 32. Quod Anima quum a Corpore feparatur , non perit , fedfub- 
fiftit in fua fubfiftentia . 33. Quod Anima poftquam a Corpore feparata eft, 
non amittit fcientiam, neque fenfum , neque memoriam . 34. An quemad- 
modum Corpus per unum membrum videt , peraliud audit, &c. fie Anima 
per imam partem videt , & per aliam audit 9 &c. 35. Quum Anima a Corpo- 
re feparatur 9 qusenam novit , & qua* ignorat . 3^. Adverfus eos , qui tranfmi- 
grationem Animarum admittunt . 37. Qusenam accidunt Anima? , quum a Cor- 
pore feparatur . 38. Ubinam manent Anima? ufque ad diem refurre&ionis . In 
Paradifo , ait, terreslri; ficuti idem Barcepha docet inCommentariode eo- 
dem Paradifo . Verba Barcepha? accipe , foJ. 8*. lo-l-n* )k^Z& — j* -1++ — *>7o 

.... ... I " v I " 1 • * I * I 

J^^a^ri^ l^o^X ^oo) JxW &-»■*- Z &-/* |As_aa_lA*. Dicimus , Animas quidem ^uflo- 
rum 9 & Sanftorum , ifl Paradifo , **• yao A&/» *x?/> 3 Animas 'vero ApoHolorum , 
C^ Marty rum , £r f0r#/ra perfetlorum homninum , y«i a*/ Z)tf#/» /»<*£/ J accedmn 9 fu- 
pra calosfore manfuras ; Animas autem impiorum & ini quorum , in /oris tenebrojis 
fub terra futur as ufque ad diem refurreftionis . Profert autem ad id oftendendum 
teftimonia ex S. Gregorio Nazianzeno Orat. de Pafchate , ex PniJoxeno Ma- 
bugenfi de duobus Latronibus , be ex Johanne Chryfoftomo de arbore Scien- 
tial boni & rnali . Cap. 39. Cum quibus ordinibus mifcentur Anima* Corpori- 
bus foluta? : bona? nimirum cum AngeJis , mala? autem cum Da?monibus . 40. 
Anima ne , an Corpus fit ad imaginem Dei , an utrumque . Et quamam lit ima- 
go Dei ? 

II, Ejafdem Mojis Barcephae , Caput fubjun&am Libro de Anima, Quod 

F dJis defunct i junjentur Oblatioaibus , quse pro i is offeruntur . Jo* 2.0*9 ^ojl £.0 

K + .£xi\*> yoo^a^j J^jon ^se )*^IjlX ^A&_«9 f. $0. a tergo . Citantur , Pal- 
ladium Epifcopus Helenopolitanus lib. de Monachis : Johannes Chryfoftomus 
Komil. 41. in primam Epift. ad Corinthios , & HomiJ.fo. in Evangcliumjo- 
hannis : & Homil. 3. in Epift. ad Philipptnfes . 

III, Ejufdem Mofis Burcephte , Epifcopi Beth-Roman , & Mofu/, Expofi- 

tio in facrum Chrifma": opus in Capita Qjinquagjnta divifum . |o > \Ji t _a^oZ »— 2 o%\+% yoioio ^^.J I^Q^^ifl JS+Sol '>oiaJ ^fato ^La.^J^oJ J^X***** »*»^&X 

V.cioo yliori &*^9 ^aajai» A a/ Jsja #.^ l^a^o ur^a U 00^9 o>\*» fol. ^4. Prologus 
incipit ibid. )))i yx^^n ^o ujo^o y>i «.^^o j-o^^v ^lao/ |i\^io Jjjij "^ — ^»io 
|Io rA ^a-^ oL-^df U*i woio^u^ JN^a ooi . jioa. Jj^^^a )Z*X^\aoA3o' Caput 1. i2»« docuit Apofiolos confecrare Chrifma , €b* ubi ? »°> / V ai^o*9 loo^o .ojisixi 

Ja*<o v oi<\io ^aj^^nj^ \* "»\*\ fol. jpj. Q^iinquaginta hujufce Barcepha? operis Ca- 
pita hare icre continent: Qais fcilicet , docuit Apoftolos , ut Chrifma con- 
iecrarcnt , & ubi ? E t quo fermone Myron dicatur j & quid fignificet : & a quo 
conlecratur , & cur a iblo Pontifice , & cur feriaquinta majoris hebdomaaa? : 
& cur a Pontifice m.fcetur , & cur cooperitur : et cur in Ecclelia fit procef- 
fio. Et car Diaconi Habella geftant , & Sacerdotes thuribula, & Subaiaconi 
luminaria . Etcur in quatuor Mundi partes circumfertur? Etcomparatio Chri- 
fmatis cum Euchariftia . Aliaque id genus ad mater iam Chrifmatis , ad ipfius 
fignificationtm , <& ad ritum Confecrationis ejus fpeftantia. Atque heic non 

eft CODICES MSS. CHALDAICI SIVE SYRIACI. 27 s 

eft filcntio pratereundus Mofis Barcepha? , aliorumque Syrorum Jacobitarum 
eraffus circa materiam Chrifmatis a Pontifice confecrati error: lie enim Chri- 
fma plus jufto extollunt , ut Sacram Euchariftiarn deprimant . Verba Barce- 
ph* Cap. 41. hare funt. l^ia — ^ ©7 ^oia^e . i&*io o) o^~ ^*^' ^^01 ^*U~l 

y*/ *+9yoJS*l ^2»" yoioioo . j**£*»X) v*ojo&*/o Lo^aV* uoio^/o Jl^ 9&.C v»o*o&*/o yoVasa 

U-J )+aaa£l \a.+* ^\ &*/ . po # / 1~*\a» 001% ^*oj ^/ V*©|OJ&s*? ^.J lit***.*** . J*^£.-X 
^»a*» JJ/ oj*a~ ^ u»>> ^a\ K^t 35 • ^ i - AiaAiQ * Jia*aa2k9 ^aJai-^ <**** ^ajaa\ ^-fc^** 
j* 39 

)9 

»5 9$ & excellentius ? Chrifma*, an Euchariftia , an Pontifex, an Altare ? Dicimus, 
,, neutrum effe altcro prseftantius : idque ex eo conftare oftenditur , quod qua- 
tuorhsec modo cnumerata Chriftum fignificant , & Chrifti locum tcnent; 
Chriftus itaquc eft Chrifma , & Euchariftia , & Pontifex, & Altare. Et Chri- 
fma quidem , ficuti de ipfo fcriptum eft in Cantico Canticorun^Chrifma, feu 
*, unguentum , efFufum nomen tuum . Euchariftia autcm , quemadmodum 
ait Apoftolus : Nunc vero in confummatione feculi obtulit ie ipfum tacri- 
ficium , ut peccatum deleret . Poi.tifex vero , ficuti idem Apoftolus ait : Ha* 
bemus Pontificem , qui inflrmitati noftra: compatiatur . Altare denique , ju- 
Jt xta illudcjufdem Apoftoli : Habemus Altare , de quo manducarc non licet 
„ iis, qui tabernaculo deferviunt . Nullum eft: igitur alio praeilantius , fed 
39 omnia funt ajqualia , eo quod Chriftum univerfa fignificent . „ Sabjungit 
Cap. fequentij Chriftum aliter ab uno ex illis , alitor abaltero-iignificari ; per 

Chrifma quidem fignificari Vnionem ij>Jius\ per Euchariftiarn vero, iaihrry 
cjufdem pro nobis immolationem ; per Pontificem autem , & Altare , quod in 
Cruce pependit, & immolatus eft , & falvum fecit mundum . 

IV. Danielis iWotfrfo^Traclatus, Qua in re Chrifma ab Euchariftia differat. 

**\.l.-*j» ^>ti\ Midi) ^oo^AlA-^aaj U) alio o |l^an ^io yO>aio ***_«!.& Jbl U«|^9 ^=»oI 

£113. a t.Inj t.'jic^ioo A^a \mS*u* lo^^v J*^*>* U*+* /t^ JbttHM i+**J*J +^<*** 

<*\ ^-io A-lioaxojo Redtius de Euchariftia fentit Daniel , quam Barccpha . Da- 
niel enim afferit , Panem & Vinum quum confecrantur , effici verum Corpus & 
Sanguinem Chrifti : en ejus verba . |^^so> Uj»m J*^ : U^iaxij ^^ UJ ^£*x>' 

ooj Ji— iQ- *a— \a^am ' Jix^l^c |aAao 1>A^^ \x>*\ «a/j (n J . *p±a>ik*a aroaUW^ 

f^a9a^» lx&a.2» " Exiftimo , Euchariftiarn effe Corpus Dominicum Vcrbi Dei , 
„ anima & rnente pra:ditum , & hypoftatice cum ipfo unittun ; qu:madmo- 
3, dum ipfe dixit : Panis , quern ego dabo , Corpus meum eft , quod pro pec- 
catis mundi trado . Itaquc quum ipfum fumimus , propter cxcellentiflimam 
ac fublimiflimarn unionem , qua ei eft unitum , ficuti de ipio idem dixit : 
Qcii manducat me, & ipfe vivet propter mejVerbum quoque per iplum man- 
ducamus quotquot Corpus Dominicum manducamus : qnum in ipfum Cor- 

Tom. 111. M m 2 ,• pus 
"^ 3J 


M * 7 6 TOMVSTERTIVS 

pus per facras Invocations covcrtitur facer Pauls , qui ad Altare Orthodo- 
2 xorum ponitur : ficuti & in verum Sanguinem & potum vivificantem con- 
vertitur Vinum , quod eft in Calice benedi&ionis . 

V. Mofis Barcepb* Epifcopi Beth-Raman & Mojul , Tra&atus dc ; Sacra- 
mento Baptifmi , ad Ignatium : in Capita xxi v. divifus . J**ja*i^*j |>J» JidaJ 
\**o V W> A**J U<»~ Wa*a J***^ 4 > ..,fUy f&~u~o» W fol. 1 1 f. a tcrg. 
Initium . )***o i-o'w Ji<uionaoo ^©♦.a ^.a** oka* JXaoabo W Jo*S\* Jwa*f> »a 
^m_\*.o -i**^ U*.Z*90£ Jiaaa-aoo Exponit Barcep'ha quxcumque in adminiftra- 
tione facri Baptifmi peraguntur . Porro Ignatius, cui hunc Tra&atum Barcepha 
inferibit , Syrorum Jacobitarum Patriarcha fuit , ab anno Gracorum 1 1 8 p. ad 
ann. 1 15)4. hoc eft , ab anno Chr. 878. ad antu 883. Vide Tom. 2. Bibl. Orient, 
pag. 3548. num. 22. 

VI. Lazari Epifcopi Bagdadenjis , Commentarius de Baptifmo . Ja—*** 
*!«.s>«-2>* iaax>i3o«i.a/ mxSs*. »-^\> U«*<o J»**^» fol. 1*6. a t, Init. v^&a&:» a » v.'**^^ 

VII. Mofis Barcepha 9 Commentarius de Afcenfionc Domini in Caelum . 

l&}a#.2> J*,ci:*iX £*fifcX$ U^a\^ ^iaoj ofC-kaoo ^^^Xj Jaa^iol fol. 1 30. Init. Jaaaa VIII. ^johannis Epifcopi Dane, Excerpta exLibro de Anima. J^uaJ^o JIt-** 
}JS>\~*x> Ji/j> Ua>~ *co+ufa»l up») I*ajy J:a.A.a^* /A*i^*xawta»o fol. 135. Plura 
ex eo Libro Capita in noftro Cociice defcribuntur , nimirum ; ex Ti;a6iatu ofta- 
vo Caput 1. De Metempfychoii 9 fol. i}$. Ex Traftatu tcrtio Caput 1 . De-» 
Anima, Mente 9 & Spiritu, fol. 137: Caput 11. DeMente, f. 141. De Unio- 
ne Animxcum Corpore , £ 144. De iis, qui mentis impotes moriuntur , f.145. 
a tergo . Quid de his Johannes Darenfis lentiat , accipe . «oo)lo+*\« ^oj ^\-7 

llo.a,\xi^o **juu.Ax>° : v oj/ J.i:>a_-oOo }ju\,*a> *S o fr i\ Jo: K oo>2> a_**a&A»/ />,a.:s> _-* 
■ i v ^ I • ^ • ' 1 ' *l - rj C » ^ 1 

v oov^^/ ^«i at ortu UJi funt , /« jut wo Jcculo aifque fajiotie refurgent , & in 
Rtgno erunt , non tamen honor em operum recipient > quemadmodum de pueris im- 
piorum jiliU diximus , Qui *vero- t poflquam in mundum introierunt y ufum ratio- 
nis ami j erunt • antequam tonum a malo dijecrnerent, inHar islorum refurgent. Quodji 
impia admiferint , ac pofica mentis ujum ami ferine , impii funt , & in peenis re- 
furgent . Si dejetlus in ipjts in*venti juerint , turn otierint , quum mente fide les 
Jint > mifericordiam confequentur , & in Regno refurgent . Si 'vero nihil mali gef- 
ferint , ufumque rationis ami ferine , quum fide I es fine y in Regno erune . Regnum 

& Poenam , Darenfis proParadifo& Inferno accipit . Et in Paradifo quiaem , 
fed fine operum retributione , erunt , inquit , turn infantes Impiorum & Infide- 
lium filii ante ufum rationis defun&i; turn qui mentis impotes nafcuntur , & 
fie ufque ad obitum permanent , quin unquam ratione utantur . In Inferno 
vero cum damnatis erunt, qui ufum rationis adepti, impia perpetraverint , 
ac poftea amiffo rationis ufu , mortem obierint . In Paradiio demum cum San- 
ctis tarn ii , qui poll ufum rationis bona egerint . quam ii , qui poft rationis 
ufum levia tantum peccata admiferint: eorum enim veniam, inquit, a Deo 
confequentur . Hactenus Darenfis 3 immemor verborum Domini : Hijiquis re- 

natus CODICES MSS. CEALDAICI S1VE SYRIAC1. a 77 

natus fueric ex aqua & Spiritu Sanfio , non poteH introire in Regnum Dei . 

Porro (Johannes Darenfis 9 uti ad Cod. cxlv. diximus , Gregorio Bar- 
ebra?o telle , asqualis fuit Dionypi Telmaharenfis Patriarchs , qui , ejus rogatu , 
Chronicon fuum fcripiit . Vixitautem Dionyfius in Patriarchatujacobitarum 
ab anno Gra?corum ii2p.adann. 115(5*, quoobiit die 22. Augufti . Mofes autem 
Rarcepba , in Epifcopatu Secerns adpellatus 9 obiit anno Gra>cor. 12 14. ( Chr. 
5)03.) die 12. Februarii ; quemadmodum ex ejufdem Vita ab Anonymo icri- 
pta adnotavimus Tom. 2. Bibl. Orient, pag. 215?. 

Adnotatio Librarii , fol. ,93. J*ao — \* ^J — *** w#--U* J*oj l^&s f^*./ 

1 "ii 

«p_^ja \*i„ft»£0 J^ioo^ J.*JU>oA— A p&^ t , ■ , «. ^a* ^11 *■ , „fn . «2fc£D 

J<*S^ *iqw*> InV* )ilj.^ o^M^'^-ao : ' .Explicit hie Liber per manus Da- „ nielis Dolycficniis , ordine quidem & virtute Diaconi , opere autem ab ho- 
„ neftis remoti , Difcipuli Rabban Jofephi Do&oris oecumenici . Abfolvimus 
3 , Dominica die oftava menfis Tefri prioris [ QHobris'] anno Gra»corum 154^. 
„ (G&r. 1234. ) in bor&ali Monafterio Barfuma? , quod fitum eft juxta oppida 
,, Hofrt & Begadfciain regione Marda? , a Deo munitx civitatis . ,, Cujus 
Coenobii mentionem facit Johannes Marda*, Dara? , & Chabora? Epifcopus in 
defcriptione inftaurationis Coenobiorum fuas Dioecefeos , Tom. 2. Bibl. Orient. 

pag. 222. Aliuditem ( inquiens ) Ceenobium NLarBirfum*, quod folo fuerat <e- 
quatum , quodque Jitum eft ad latus duorumpagorum Tel-Cobab > & Begadjcia . 

Adnotatio altera , manu rccentiori , fol. 170. t&*»ju^s *c»J&a.Ss> J>o» ua *£j |Lfr* ja:»JN.±> £>-Ta \*- A ? W -V~f ^^ '» Evolvit hunc iacrum Librum , opus Mo- 
,, lis Bar-Cepha:, Pontificum humillimus Patriarcha Sciocralla , Anno Gn 
9> rum 1P38. (G&r. 1^27. ) die 2p. menfis Tamuz , *Julii . C X L V I I I. 

Odex in 4. bombycinus , foliis 140. conftans , literis Syriacis ftronghylis 
exaratus, inter Syriacos Vaticanos Codices 3 olim Trigeiimus primus; 

quo continentur . 

Georgii Arbel^e if Mosuli Metropolis , qui anno Chriftiptfo. vive- 

bat, uti Tom. 3. Bibl. Orient, pag. yi8. dictum eft , Liber, cui Titulus: c U»"+* hi-*** Declaratio omnium Ecclepaflicorum Officiorum , & caujja eorumdem ; 
nee non enarratio Di*vin& ceconomi* , feslorumquc Dominicorum . Opus in fcptem 
Tradlatus diftributum , quorum, uti & Capi turn eorumdem Index initio pra> 
figitur . In hoc Codice defiderantur fex priora folia , qua: tamen in fequenti Co- 
dice cxlix. integra habentur . 

Trartatus I. De die bus Difpenfationis Domini . Iksoal* \.±. . }*x^x> |i.ioJio 
Jloi^t^dQ) fol. 2. Continet Capita xxiv. quorum 1. 001 \.Uj* Lq\ |_^oe^^aio 
o^i^o \i^U Prologus adDanielem , cujus rogatu Auftor hunc librum compoiuit. 
In hoc Codice deeft initium . Reliqua Capita recenfuimus Tom. 3. Biblioth. 
Orient, a pag. yip. 

Traftatus II. De Officio *vefpertino . U*>i* (jSjuaa! ^X ^iU h*>l** f. ^9- Continet Capita xxi. quorum 1. Ja.*/ ^\A.ioJI foot JJo ^j*»\ ^^^b" Ji» — ^ 
cxs% * 7 8 TO M V S TERTI V S Jix»o.a ^ joos ova^oo JL Vm o»^»» G/r ae/ Orient em adoramus , #0* Hierofolymam 
*verfus, ubi Prophet* adorabant] & unde fa/us nobis parta efl ? Reliqua vide 
cit. Tom, 3. Bibl. Orient, a pag. 515. 

Tra&atus III. De Offieio noflurno if matutino . )&**»£ \£t . Jj*M» fpoj* 

tauto UoVj fol. 77. at. Con tine t Capita ix. quorum 1. Ja*^*.* UoV* J**** 

^.a^ax* U*U* llJaa fA^+^o ^2>*/> Quare in Dominie* notlurno , quidam in pri- 
ma Sejjione dicunt quinque Odas , alii [ex , a/ii feptem - y alii denique feptem °}acu« 
/atorias drier Jis tonis recitant . Reliqua Tom. cit. a pag. 52^ 

Traftatus IV. Z)r Liturgia Sacramenporum . )&***.!, "^X . Jx^Wy fcxilxi 
Jj)i'j fol. 75. a tergo . Continet Capita xxx. quorum 1. ^o^Aa** ♦ — x*&Jiaa^ 
M$9 Jao» J*ia, aiaoo . /i|> yC*J±* J»»*/) ^X-Ia, A\&*» C*r pr*cepit Jcfujabus ^ 
ut hora tertia Sacrament a conjiciamus-} tt quid jignificet hoc nomen , Sacrament a ? 
Reliqua Tom. cit. a pag. 531. ubi pag. 534. obiervatum eft , alios quidem Sy* 
ros Neftorianos adftruere , h*c Sacr amenta *vere Corpus & Sangu/nem Chrif!' 
fe; non Sacramentum Corporis & Sanguinis: Georgium vero {entire * pen 
fuit etiam Dionyjii Barfalib*i <Jacobit* hxretica circa Euchariftiam opinio . Vide 
Tom. 1. Bibl. Orient, pag. ipi. & feq. 

Tra&atusV. De Officio Baptifmi . | t aoXj J^aixiaI^X. U*>~> h*\*> f. ill. 

In hoc Codice defunt tria priora Capita 9 qua? tamen in alio Codice exftant , Continet Capita ix. quorum 1. im-a^ ^<v\&*« t •^a n X ]^j*^ y,ao ♦—- a }ixl\ 

)jN^o. A £9 |av>;^x / t aaW Quare , quum Dominus in Epiphania baptizatus efl , Baptif 

mum^ejujabus ordina'vit ad*vefperas Refurreflionis ? Reliqua Tom. 3. cit. p. 53d*. 

Tractatus VI. De Officio Confecrationis Eccleji* . l&±xia.L ^x . |jN*.j J^*>J^a 

jZ t x t*.^o.x» fol. i2£. Continet Capita vm, quorum r. JZ*^ ut»aA t a}.i* v ^£oo J_A.$ais> Jjoi laa.%, aiJioo . JZ»X umojq y»M Jija*. o^a »&^o . J t aa\ ^. — ^/ Quare 9 
quum Eccleji* Confecratio Ojfficia omnia , ipfumque etiam Baptifmum praecedat , °^e- 
jujabus tamen pnncipium Codicis ( Officii Eccleliaftici ) Annunciationem ejje *vo- 
luit , & in Refurrcclione Baptifmum introduxit , & 14 fine Circu/i pofitit Confe- 
crationem Ecc/cji* ? Et quidjibi *vult Confecratio ? Reliqua Tom. 3. cit. p. 5:37. 

Tractatus VII. De Exequiis , & cotnmemoratione Defunclorum . Jxcxaj J;:»J:>o 
^ootit&oyo Jj* "iXy )Ziacxx> \^x fol . 1 24. Continet Capita vn. quorum i. |ixx\ 

)«ooi JI^-Ia. .oo^-\*^ )!».*. »a : jr^«»^ Quare def unfits magnum defer imus honor em 9 
prcctbus cos cohoneHamus , c!t <?rf tumulum deducimus y quum tandem in corruption 
nem abituri jint ? Reliqua cit. Tom. 3. Bibl. Orient, a pag. 538. 

Adnotatio Librarii, fol. 140. ^S\ Aia.^ Jjot lia<x+\,\s&*jo j>\k+lo y+konj 

^«»**o ^*Uo Ji^o&A, i\iA2ko Jaioi JL^aSI ^^\^Ji j+J*S+9 Jii^oZo ^X2k*.o j^aA^wo 

^j9Zn^\^ -*/ ^*j cH^tvd. ! & poo ^» I-j^ |aa*»>> y-/ vq AM ) oi^A ^aJ^^'j | ^ft « A 
lsi.+*o o#te> ^ uo»o t os-jo <HAaaj m Abfolutus , & perfedtus eft , & finem ac- 
,, ccpit hie L.bcr, Anno" Graxorum 1578. [ Chr. 1 2(5*7. ] die 30. menfis Tamuz 
i> (yu/iij Aimo Hagarenorum 66$. menfe Dilkede: diebus Paftoris vigi- 
,, lai.tiftimi . . . Mar Denha: Catholici Patriarch* Orientis . Scripfit autem> imo >> corru- 5, CODICES MSS. CHALDA1CI S1VE SYRIACI. 27* 

corrupit, & vitiavit ha?c folia vir mifer& viJis , Petrus, filius Johannis , 
filii Davidis , filii Abunafri Saidenils , e regione Arbelenfi ; qui gradu qui- 
„ dem eft Presbyter , operibus autem gradui ipfi convenientibus , tern remo- 
„ tus , quam diitat oriens ab occafu . Scripfit tarnen hunc Codicem pro fui 
„ ipfius , fuorumque poll ipfum fiJiorum profe<3m . ,, 

Subjungitur fol. 140. a terg. Intervogatio circa Sacerdotes malos , an fci- 
Jicet , Spiritus Sanctus fuper eorum Sacrincia illabatur arque , ac fuper Sacrifi- 
cia-fanctorum Sacerdotum . U*i U°i* \.$»* Uf«+» Initium. /J*J^-a»» ^ fc> 
^aj,aio'j ^iaxi ^.x isu*+s&o Refponiio . Sive mali , five boni lint Sacerdotes , 
quando Sacramenta conficiunt , Dei virtute.j nonipforum meritis , Sacramen- 
ta a?que perficiuntur . 

c x l 1 x. 

Odex in 4. bombycinus, foliis 331. conftans 5 Syriacis ftronghylis lite- 
_ ris exaratus , inter Codice.s Orientates, ab Andrea Scandar in Vaticanam 
Bibliothecam inlatos , olim Undecimus ; quo continetur . 

Georgii Metropolis Arbel/e & Mjsul , Liber inferiptus , Declara- 
tioDhSinorum Officiorum , ut fupra Cod. cxlviii. proxime antecedenti . Ji<* a j 

^cio^o ^A^i/j l^Aas&^^x ^Ac^ia^, «.*~\> /a*J*jZ«x |AaxL *ij in Trada- 

tus vii. divifas . 

Index Tractatuum & Capitum . Jk*»»o f'+solw l^a^oi Pro/ogus ad Danielem 
fol. 11. 

Tra&atus I. De diehus Difpenfationis Dominica . Capita xxix. fol. 13. /;*>!:* 
Traclatus II. De Officio <vefpertino . Capita xxi. fol. 87. ^X ^U* fcaoj* Traftatus III. De Ojjt\ 
TracYatus IV. De Sacr* 
Traftatus V. De Offia bo 


Officio Conftcrationis Ecclejii Uk.**£)9 efu fol. 310, yoopraojo f % ^ "»M Uio-aja^^ . {X&** /**4*> 

Adnotatio Librarii , fol. 330. JNi*2>Jjoi \xo*+ \.\s&*.lo ^A^fo ^-^x»/ 

Oi3Aa^_ A ;^.a J£u.\o&£> ^.a**»a\ u}ao . . . J**X J*X* v*aoa_I A :> }*Ja_!*\ v^.'\a/ ©*— «^i t \ ^k&&V» } t -